Березень. 2013 р. Завдання. Географія. 6 клас. Коваленко Н. В. План, карта, умовні знакиСкачати 136.42 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір136.42 Kb.
Березень. 2013 р. Завдання. Географія. 6 клас. Коваленко Н.В.

План, карта, умовні знаки

І. До якої групи знаків належать ці умовні знаки: а) вітряк; б) річка; в) ліс: 1. — лінійні;

 2. — значкові;

 3. — контурні.

  1. План місцевості — це:

а) креслення невеликої ділян­ки земної поверхні в певному масштабі, за якого не врахову­ється кривизна Землі;

б) копія аерофотознімка;

в) кольорове зображення певної місцевості.


  1. Карта — це:

а) кілька планів місцевості, зве­дених в єдине;

б) зменшене, узагальнене зобра­ження земної поверхні, вико­нане в масштабі й за допомо­гою умовних позначень;

в) схематичне зображення суші чи моря.


  1. До середньомасштабних карт

належать карти в масштабі:

а) від 1 : 25 000 до 1 : 50 000;

б) від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000;

в) 1 : 2 000 000 і більше.  1. Генералізація — це:

а) відбір узагальнення об'єктів під час створення карт відпо­відно до їх масштабу, призна­чення тошо;

б) укрупнення зображення важ­ливих географічних об'єктів;

в) виділення найбільших геогра­фічних об'єктів кольором.


  1. Картографічне спотворення —це:

а) фарбування об'єктів гідросфе­ри на карті в чорний колір;

б) викривлення русел річок, до­ріг та інших лінійних об'єк­тів;

в) зміна конфігурації та розмірів об'єктів Землі під час зобра­ження їх на карті.

Абсолютна і відносна висоти


   1. Усі нерівності земної поверхні називаються...

   2. Прилад, яким вимірюють глиби­ну або висоту об'єкта над рівнем моря, називають..., а процес ви­мірювання — ...

   3. Перевищення однієї точки міс­цевості над іншою, яке на картах не зазначають, називається...

   4. Висота точки над рівнем Балтій­ського моря, яку позначають на картах, називається...

   5. Лінії на карті чи плані, які з'єд­нують точки місцевості з одна­ковою абсолютною висотою, називаються...

   6. Для показу напрямку понижен­ня схилу на плані чи карті на горизонталях ставлять короткі риски, які називаються...

Відносна та абсолютна висоти. Шкала висот і глибин

    1. На плані місцевості визначте відносну висоту вітряка, що на північний схід від с. Михаліне і урізу води р. Мечоти. (Вико­ристовується карта атласу.)

    2. Який схил пагорба крутіший?

а) Той, що на північ від електро­станції з абсолютною висотою

 1. м;

б) той, що на захід від села Ми­халіне з абсолютною висотою

 1. м.

  1. В якому напрямку горизонту йде головна вулиця с. Михаліне?

  2. За шкалою висот і глибини мож­на визначити:

а) абсолютну висоту;

б) відносну висоту;

в) абсолютну та відносну ви­соти.


  1. За шкалою висот і глибин знай­діть найвищий гірський масив Євразії та найвищу точку на ньо­му. Запишіть її висоту і назву.

6. Чи є Прикаспійська запади­на найглибшою на материку

Євразія?


а) Так;

б) ні.


Географічні координати

   1. Меридіан — це умовна лінія:

а) на поверхні Землі, що вказує напрямок на захід;

б) на глобусі та карті, що з'єднує полюси Землі;

в) на глобусі, паралельна до ек­ватора.


   1. Паралель — це умовна лінія:

а) на поверхні Землі, що вказує напрямок на північ;

б) на глобусі, карті, паралельна екватору;

в) на глобусі, паралельна почат­ковому меридіану.


   1. Північна півкуля — це півкуля

Землі:

а) між екватором і південним по­люсом;

б) між 0 та 180 меридіаном;

в) між екватором і північним по­люсом.   1. Довгота — це:

а) кут, утворений площиною ме­ридіана та меридіана певної точки;

б) довжина екватора у градусах;

в) довжина дуги меридіана від екватора до полюсів.


   1. Географічні координати — це:

а) паралелі та меридіани на гло­бусі чи карті;

б) географічна широта і геогра­фічна довгота точки;

в) прилади, які визначають міс­цеположення об'єкта.


   1. Географічний об'єкт з однією

координатою — це:

а) екватор;

б) г. Джомолунгма — найвища точка Землі;

в) північний полюс.Градусна сітка

1. 40008,6 км — це довжина:


а) екватора;

б) меридіанів;

в) тропіків.


 1. Значення координати 95° стосу­ється:

а) широти;

б) довготи;

в) широти й довготи.


 1. 111,3 км — це довжина:

а) дуги екватора в 1°;

б) 1° дуги тропіка;

в) шляху між Києвом і Чорноби­лем.

4. Що відраховують від початкового меридіана?

а)Широту;

б) нову добу;

в) довготу

5. Який із цих материків має тіль-

ки західні довготи?

а) Євразія;

б) Північна Америка;

в) Австралія.

6. Паралелі, меридіани, екватор, початковий меридіан, тропіки, Полярні кола — це:

а) географічні координати;

б) лінії градусної сітки;

в) лінії, шо полегшують призем­лення літаків.Орієнтування

1. З наведених назв виберіть про­міжні сторони горизонту:

а) північ;

б) південь;

в) північний захід;

г) схід;


д) південний схід.

  1. Виберіть правильне визначення азимута:

а) це напрямок обертання Зем­лі;

б) це кут між магнітним меридіа­ном і потрібним напрямком;

в) це найбільший кут падіння со­нячних променів на Землю.


  1. На карті сторони горизонту можна визначити:

а) за розміщенням гір і рівнин;

б) за течією річок;

в) за градусною сіткою.


  1. До місцевих об'єктів орієнту­вання належать:

а) компас, вітряк, водяний млин;

б) флюгер, пеньок дерева, зірки, Сонце;

в) дорога, окрема будівля, річка.


  1. Збираючись до лісу по гриби, ягоди чи на прогулянку, треба пам'ятати:

а) що треба повернутися за­видна;

б) що треба взяти більше їжі та води;

в) в якому напрямку заходити в ліс.


  1. Як на плані місцевості знайти сторони горизонту?

а) За верхнім краєм плану або за спрямуванням умовних зна­ків;

б) за напрямком течії річки або за напрямком лінії електропе­редач;

в) за просіками в лісі.

Внутрішня будова Землі

І. Літосфера — це:

а) літні табори відпочинку учнів;

б) верхня тверда оболонка Зем­лі;

в) давні утворення рельєфу.

2. Земна кора — це:

а) кора всіх дерев, що ростуть на

Землі;


б) нижня оболонка літосфери;

в) верхня оболонка літосфери.   1. Материкова земна кора — це тип земної кори, що складається:

а) з осадового, гранітного та ба­зальтового шарів порід і має товщину до 80 км;

б) з гранітного і базальтового шарів;

в) з трьох шарів порід і має тов­щину до 5 км.


   1. Океанічна земна кора знахо­диться:

а) під океаном і має товщину 5—12 км;

б) у місцях зародження нових, майбутніх океанів;

в) посеред Тихого, Індійського, Атлантичного океанів.


   1. Найглибшою оболонкою Зем­лі є:

а) астеносфера;

б) мантія;

в) ядро.


   1. В якій з оболонок температура сягає 5000 °С?

а) У мантії;

б) у верхній оболонці ядра;

в) у внутрішній оболонці ядра.

Світовий океан та його частини


 1. Яке з перелічених морів не є час­тиною Світового океану?

а) Середземне;

б) Чорне;

в) Червоне;

г) Аральське;

д) Баренцове.


 1. У чому різниця між морем і озе­ром?

а) На відміну від озера, море сполучається з океаном через протоки.

б) Озеро значно менше за розмі­рами та сполучається з океа­ном тільки річками.

в) Море значно глибше за озеро.


 1. У чому різниця між внутрішніми морями й окраїнними?

а) Внутрішні знаходяться посе­ред океану, а окраїнні — біля материкових узбереж.

б) Окраїнні моря знаходяться на окраїнах, а внутрішні глибоко вдаються в суходіл.

в) Нічого спільного немає.


 1. Що спілього в материка й остро­ва?

а) Походження;

б) з усіх боків омиваються во­дою;

в) нічого спільного.


 1. У Світовому океані виділяють такі частини:

а) острови, півострови, архіпе­лаги;

б) океани, моря, затоки, про­токи;

в) океанічні жолоби, підводні хребти, коралові рифи.


 1. Архіпелаг — це:

а) група островів, спільних за по­ходженням;

б) найбільший за площею ост­рів;

в) підводний хребет.

Рух води в океані


  1. Що не є частиною хвилі?

а) Підошва;

б) гребінь;

в) улоговина.


  1. Причиною припливів і відпли­вів є:

а) тропічні смерчі;

б) тяжіння Сонця та Місяця;

в) постійні вітри-пасати.


  1. Причиною виникнення біль­шості океанічних течій є вітер. Що ще може бути причиною горизонтального переміщення води?

а) Густина і солоність води;

б) різниця температури води;

в) сила Коріоліса.


  1. Найвищий приплив і відплив спостерігається в затоці Фанді, що на східному узбережжі Пів­нічної Америки. Яка висота цієї хвилі?
  1. Холодною течію називають тоді, коли в ній температури води:

а) близько 0 °С;

б) нижча, ніж у водах, що її ото­чують;

в) нижча за +20 °С.


  1. Відомо, що океанічні течії впли­вають на клімат материків. Як саме?

а) Впливають на температуру, кількість опадів;

б) холодні течії приносять похо­лодання, теплі не впливають;в) теплі приносять опади, а холодні не впливають.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка