База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)


Повний тест (А - правильний варіант)Сторінка2/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
Повний тест (А - правильний варіант)

#KROK У трирiчної дитини з пiдвищеною температурою тiла пiсля прийому аспiрину спостерiгається посилений гемолiз еритроцитiв. Вроджена недостатнiсть якого ферменту могла викликати у дитини гемолiтичну анемiю?
+Глюкозо-6-фосфатдегiдрогеназа
-Глюкозо-6-фосфатаза
-Глiкогенфосфорилаза
-Глiцеролфосфатдегiдрогеназа
-γ-глутамiлтрансфераза

У хворого пiсля оперативного видалення кiсти пiдшлункової залози виник геморагiчний синдром з вираженим порушенням зсiдання кровi. Розвиток цього ускладнення пояснюється:
A. Активацiєю фiбринолiтичної системи
B. Недостатнiм утворенням фiбрину
C. Зменшенням кiлькостi тромбоцитiв
D. Активацiєю протизгортальної системи
E. Активацiєю фактору Крисмаса

У хворого 37-ми рокiв на фонi тривалого застосування антибiотикiв спостерiгається пiдвищена кровоточивiсть при невеликих пошкодженнях. У кровi зниження активностi факторiв згортання кровi II, VII, IX, X, подовження часу згортання кровi. Недостатнiстю якого вiтамiну обумовленi зазначенi змiни?
A. Вiтамiн K
B. Вiтамiн C
C. Вiтамiн D
D. Вiтамiн E
E. Вiтамiн B6

У хлопчика 3-х рокiв з вираженим геморагiчним синдромом вiдсутнiй антигемофiльний глобулiн А (фактор VIII) у плазмi кровi. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
A. Внутрiшнiй механiзм активацiї протромбiнази
B. Зовнiшнiй механiзм активацiї протромбiнази
C. Перетворення протромбiну в тромбiн
D. Перетворення фiбриногену в фiбрин
E. Ретракцiя кров’яного згустку

У хворого опiкова хвороба ускладнилася ДВЗ-синдромом. Яку стадiю ДВЗ-синдрому можна запiдозрити, якщо вiдомо, що кров хворого згортається менше нiж за 3 хвилини?
A. Гiперкоагуляцiї
B. Перехiдна
C. Гiпокоагуляцiї
D. Фiбринолiз
E. Термiнальна

У хворого iз захворюванням печiнки виявлено зниження вмiсту протромбiну в кровi. Це призведе, перш за все, до порушення:
A. Другої фази коагуляцiйного гемостазу
B. Першої фази коагуляцiйного гемостазу
C. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
D. Фiбринолiзу
E. Антикоагулянтних властивостей кровi

Видалення зуба у пацiєнта з хронiчним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагiчного синдрому?
A. Зменшення утворення тромбiну
B. Збiльшення утворення тромбопластину
C. Зменшення утворення фiбрину
D. Збiльшення синтезу фiбриногену
E. Посилення фiбринолiзу

У лiквiдатора наслiдкiв аварiї на АЕС пiд час перебiгу гострої променевої хвороби виник геморагiчний синдром. Що має найбiльше значення в патогенезi цього синдрому?
A. Тромбоцитопенiя
B. Порушення структури стiнки судин
C. Пiдвищення активностi факторiв фiбринолiзу
D. Пiдвищення активностi факторiв систем протизсiдання кровi
E. Зменшення активностi факторiв зсiдання кровi

У людини до травми гематокритний показник 40%. Яким вiн буде через добу пiсля втрати 750 мл кровi?
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.55
D. 0.45
E. 0.5

У чоловiка 30-ти рокiв перед операцiєю визначили групову належнiсть кровi. Кров резус-позитивна. Реакцiю аглютинацiї еритроцитiв не викликали стандартнi сироватки груп 0 αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Дослiджувана кров належить до групи:
A. 0 αβ (I)
B. Аβ (II)
C. Вα (III)
D. АВ (IV)
E. -

У чоловiка 30-ти рокiв перед операцiєю визначили групову належнiсть кровi. Кров резус-позитивна. Реакцiю аглютинацiї еритроцитiв не викликали стандартнi сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Дослiджувана кров належить до групи:
A. 0αβ (I)
B. Аβ (II)
C. Вα (III)
D. АВ (IV)
E. -

На останньому мiсяцi вагiтностi вмiст фiбриногену в плазмi кровi в 2 рази вище за норму. Яку швидкiсть осiдання еритроцитiв слiд при цьому очiкувати?
A. 40-50 мм/годину
B. 0-5 мм/годину
C. 10-15 мм/годину
D. 5-10 мм/годину
E. 3-12 мм/годину

У вагiтної жiнки визначили групу кровi. Реакцiя аглютинацiї еритроцитiв вiдбулася зi стандартними сироватками груп 0αβ (I), Bα (III) i не вiдбулася зi стандартною сироваткою групи Aβ (II). Дослiджувана кров належить до групи:
A. Aβ (II)
B. 0αβ (I)
C. Bα (III)
D. AB (IV )
E. -

Встановлено, що аглютинацiя еритроцитiв кровi реципiєнта викликали стандартнi сироватки I та II груп i не викликали - сироватка III групи I антирезусна сироватка. Кров якої групи за системами AB0 i резус можна переливати реципiєнту?
A. B, α (III) Rh−
B. A, β (II) Rh−
C. 0, α, β, (I) Rh+
D. AB (IV ), Rh+
E. AB (IV ), Rh−

Чоловiк 56-ти рокiв потрапив до клiнiки зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль i печiння в язицi, вiдчуття онiмiння в кiнцiвках. У минулому перенiс резекцiю кардiального вiддiлу шлунка. У кровi: Hb- 80 г/л; ер.- 2, 0 · 10 12 /л; КП1,2, лейк.- 3, 5 · 10 9 /л. Який вид анемiї у цього хворого?
A. B12 -фолiєводефiцитна
B. Гемолiтична
C. Постгеморагiчна
D. Апластична
E. Залiзодефiцитна

Дiвчинка 10-ти рокiв часто хворiє на гострi респiраторнi iнфекцiї, пiсля яких спостерiгаються множиннi точковi крововиливи в мiсцях тертя одягу. Який гiповiтамiноз має мiсце в дiвчинки:
A. C
B. B6
C. B1
D. A
E. B2

Пацiєнт страждає на геморагiчний синдром, що проявляється частими носовими кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутрiшньошкiрними та внутрiшньосуглобовими крововиливами. Пiсля лабораторного обстеження було дiагностовано гемофiлiю В. Дефiцит якого фактора згортання кровi обумовлює дане захворювання?
A. IX
B. VIII
C. XI
D. V
E. VII

У хворого спостерiгаються геморагiї, в кровi знижена концентрацiя протромбiну. Недостатнiсть якого вiтамiну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання кровi?
A. K
B. A
C. D
D. C
E. E

У хворих з непрохiднiстю жовчовивiдних шляхiв пригнiчується зсiдання кровi, виникають кровотечi, що є наслiдком недостатнього засвоєння такого вiтамiну:
A. K
B. A
C. D
D. E
E. C

У вагiтної жiнки визначили групову належнiсть кровi. Реакцiю аглютинацiї еритроцитiв викликали стандартнi сироватки I, III груп, та не викликала сироватка II групи. Якою є група дослiджуваної кровi за системою АВ0?
A. А(II), β
B. В(III), α
C. О(I), α, β
D. АВ (IV)
E. -

Пiсля прийому сульфанiламiдiв у хворого виникли лихоманка, блювання i стул з кров’ю. У кровi: лейк. 0, 9·109/л (гранул. - 0,7·109/л), лейкоаглютинiни. Який з термiнiв найбiльш точно характеризує виявленi змiни у кровi?
A. Агранулоцитоз
B. Лейкопенiя
C. Лейкоз
D. Гемодилюцiя
E. -

У хворого, що перенiс 5 рокiв тому субтотальну резекцiю шлунка, розвинулась B12-фолiєводефiцитна анемiя. Який механiзм є провiдним у розвитку такої анемiї?
A. Вiдсутнiсть внутрiшнього фактора Касла
B. Вiдсутнiсть зовнiшнього фактора Касла
C. Порушення всмоктування вiтамiну B12 в тонкiй кишцi
D. Дефiцит фолiєвої кислоти
E. Дефiцит транскобаламiну

У хворої 36-ти рокiв, яка лiкувалася сульфанiламiдами з приводу респiраторної вiрусної iнфекцiї, в кровi гiпорегенераторна нормохромна анемiя, лейкопенiя, тромбоцитопенiя. В кiстковому мозку - зменшення кiлькостi мiєлокарiоцитiв. Яка це анемiя?
A. Гiпопластична
B. Гемолiтична
C. Постгеморагiчна
D. B12-фолiєводефiцитна
E. Залiзодефiцитна

Пiсля оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вiтамiну B 12 , вiн виводиться з калом. Розвинулася анемiя. Який фактор необхiдний для всмоктування цього вiтамiну?
A. Гастромукопротеїн
B. Гастрин
C. Соляна кислота
D. Пепсин
E. Фолiєва кислота

У районах Пiвденної Африки у людей розповсюджена серпоподiбноклiтинна анемiя, при якiй еритроцити мають форму серпа внаслiдок замiни в молекулi гемоглобiну амiнокислоти глутамiну на валiн. Чим викликана ця хвороба?
A. Генна мутацiя
B. Порушення механiзмiв реалiзацiї генетичної iнформацiї
C. Кросинговер
D. Геномнi мутацiї
E. Трансдукцiя

У хворого на мiкросфероцитарну гемолiтичну анемiю (хворобу Мiнковського-Шоффара), внаслiдок пiдвищення проникливостi мембрани еритроцитiв, у клiтину надходять iони натрiю та вода. Еритроцити набувають форму сфероцитiв i легко руйнуються. Який провiдний механiзм пошкодження еритроцитiв має мiсце в даному випадку?
A. Електролiтно-осмотичний
B. Кальцiєвий
C. Ацидотичний
D. Протеїновий
E. Нуклеїновий

Дитина 6-ти рокiв знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом алергiчного ринiту. В кровi: змiни в лейкоцитарнiй формулi. Кiлькiсть яких клiтин лейкоцитарного ряду може бути збiльшена?
A. Еозинофiли
B. Т-лiмфоцити
C. В-лiмфоцити
D. Базофiли
E. Нейтрофiли

При аналiзi кровi у спортсмена виявлено: ер.- 5, 5 · 10 12 /л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7 · 10 9 /л, н.- 64%, б.- 0,5%, е.- 0,5%, м.- 8%, л.- 27%. Такi показники свiдчать про стимуляцiю, перш за все:
A. Еритропоезу
B. Лейкопоезу
C. Лiмфопоезу
D. Гранулоцитопоезу
E. Iмуногенезу

В пробiрку, що мiстить розчин NaCl 0,9%, додана крапля кровi. Що вiдбудеться з еритроцитами?
A. Залишаться без змiн
B. Осмотичний гемолiз
C. Бiологiчний гемолiз
D. Зморшкування
E. Набухання

До приймального вiддiлення доставлено жiнку 38-ми рокiв з матковою кровотечею, що триває другу добу. Що з наведеного буде виявлено при аналiзi кровi хворої?
A. Зменшення гематокритного показника
B. Еозинофiлiя
C. Уповiльнення ШОЕ
D. Лейкоцитоз
E. Збiльшення колiрного показника

У приймально-дiагностичне вiддiлення доставили жiнку 38-ми рокiв з шлунковою кровотечею. Якi змiни найбiльш iмовiрнi з боку кровi через добу?
A. Зменшення гематокритного числа
B. Лейкоцитоз
C. Еритроцитоз
D. Лейкопенiя
E. Збiльшення гематокритного числа

У чоловiка 43-х рокiв з видаленою ниркою були виявленi симптоми анемiї. Що зумовило появу цих симптомiв?
A. Зниження синтезу еритропоетинiв
B. Пiдвищене руйнування еритроцитiв
C. Нестача залiза
D. Нестача вiтамiну B12
E. Нестача фолiєвої кислоти

У хворого в лейкограмi: лейкоцити - 14 · 10 9 /л; мiєлобласти - 71%, промiєлоцити, мiєлоцити, метамiєлоцити - 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 6%, сегментоядернi - 13%; лiмфоцити - 7%, моноцити - 3%. Яка патологiя у хворого?
A. Мiєлобластний лейкоз
B. Нейтрофiльний лейкоцитоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Лiмфобластний лейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз

У хворого в обох щелепах рентгенологiчно виявлено численнi дефекти у виглядi гладкостiнних округлих отворiв. При гiстологiчному дослiдженнi - явища остеолiзису i остеопорозу при явищах слабкого кiсткоутворення. В сечi хворого знайдено бiлок БенсДжонса. Назвiть захворювання:
A. Мiєломна хвороба
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Хронiчний еритромiєлоз
D. Гострий мiєлолейкоз
E. Гострий недиференцiйований лейкоз

Батьки для профiлактики кишкових iнфекцiй у дитини 3-х рокiв тривало застосовували антибiотики. Через мiсяць стан дитини погiршився. У кровi виражена лейкопенiя i гранулоцитопенiя. Який найбiльш вiрогiдний механiзм виявлених змiн у кровi?
A. Мiєлотоксичний
B. Аутоiмунний
C. Перерозподiльний
D. Вiковий
E. Гемолiтичний

Лiкар при дослiдженнi мазку кровi у пацiєнта з анемiєю встановив дiагноз - спадкова гемолiтична анемiя Мiнковського-Шофара. Виявлення у кровi яких характерних клiтин надало можливiсть лiкарю встановити дiагноз?
A. Мiкросфероцити
B. Полiхроматофiли
C. Мегалоцити
D. Пойкiлоцити
E. Анiзоцити

Хворий 2 роки тому перенiс операцiю резекцiї пiлоричного вiддiлу шлунка. Спостерiгається слабкiсть, перiодична поява темних кiл пiд очима, задишка. У кровi: Hb- 70 г/л, ер.- 3, 0 · 1012 /л, КП- 0,7. Якi змiни еритроцитiв у мазках кровi найбiльш характернi для даного стану?
A. Мiкроцити
B. Мегалоцити
C. Шизоцити
D. Овалоцити
E. Макроцити

У результатi радiацiйного випромiнювання ушкодженi стовбуровi гемопоетичнi клiтини. Утворення яких клiтин сполучної тканини буде порушено?
A. Макрофаги
B. Фiбробласти
C. Адiпоцити
D. Меланоцити
E. Перiцити

У чоловiка 50-ти рокiв при обстеженнi було виявлено зниження кiлькостi еритроцитiв у кровi та пiдвищення рiвня вiльного гемоглобiну в плазмi кровi (гемоглобiнемiя). КП становив 0,85. Який вид анемiї спостерiгається у хворого?
A. Набута гемолiтична
B. Спадкова гемолiтична
C. Гостра постгеморагiчна
D. Хронiчна постгеморагiчна
E. Анемiя внаслiдок порушення еритропоезу

Ураження хворого одноразовою дозою iонiзуючого випромiнювання спричинило розвиток кiстковомозкової форми променевої хвороби. Якi патологiчнi прояви з боку кровi будуть характерними в перiод удаваного благополуччя?
A. Наростаюча лiмфопенiя, лейкопенiя
B. Перерозподiльчий лейкоцитоз, лiмфоцитоз
C. Анемiя, лейкопенiя
D. Тромбоцитопенiя, анемiя
E. Тромбоцитопенiя, лейкоцитоз

Хворий 23-х рокiв скаржиться на слабкiсть, пiдвищення температури до 38 − 40℃. Об’єктивно: печiнка i селезiнка збiльшенi. У кровi: Hb- 100 г/л, ер.- 2, 9 · 1012 /л, лейк.- 4, 4 · 109/л, тромб.48 · 109/л, нейтрофiли сегментоядернi 17%, лiмфоцити - 15%, бластнi клiтини - 68%. Всi цитохiмiчнi реакцiї негативнi. Дайте гематологiчний висновок:
A. Недиференцiйований лейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий мiєлобластний лейкоз
D. Гострий лiмфобластний лейкоз
E. Гострий еритромiєлоз

У хворого, що надiйшов до хiрургiчного вiддiлення з ознаками гострого апендициту, виявленi наступнi змiни бiлої кровi: загальна кiлькiсть лейкоцитiв - 16 · 10 9 /л. Лейкоцитарна формула: б.- 0, е.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с.- 59%, л.25%, м.- 4%. Як класифiкуються зазначенi змiни?
A. Нейтрофiлiя з регенеративним зсувом влiво
B. Нейтрофiлiя з зсувом вправо
C. Нейтрофiлiя з дегенеративним зсувом влiво
D. Лейкемоїдна реакцiя за нейтрофiльним типом
E. Нейтрофiлiя з гiперрегенеративним зсувом влiво

Пiд час роботи щодо лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на АЕС, робiтник одержав дозу опромiнення 500 рентген. Скаржиться на головний бiль, нудоту, запаморочення. Якi змiни кiлькостi лейкоцитiв можна очiкувати в хворого через 10 годин пiсля опромiнення?
A. Нейтрофiльний лейкоцитоз
B. Лiмфоцитоз
C. Лейкопенiя
D. Агранулоцитоз
E. Лейкемiя

Жiнка 62-х рокiв скаржиться на частий бiль у дiлянцi грудної клiтки та хребта, переломи ребер. Лiкар припустив мiєломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показникiв буде мати найбiльше дiагностичне значення?
A. Парапротеїнемiя
B. Гiперальбумiнемiя
C. Протеїнурiя
D. Гiпоглобулiнемiя
E. Гiпопротеїнемiя

У студента через 2 години пiсля iспиту в аналiзi кровi виявлено лейкоцитоз без iстотних змiн у лейкоцитарнiй формулi. Який найбiльш вiрогiдний механiзм розвитку лейкоцитозу?
A. Перерозподiл лейкоцитiв в органiзмi
B. Посилення лейкопоезу
C. Уповiльнення руйнування лейкоцитiв
D. Уповiльнення мiграцiї лейкоцитiв у тканини
E. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитiв

Чоловiк 26-ти рокiв перебуває в торпiднiй стадiї шоку внаслiдок автомобiльної аварiї. В кровi: лейк.- 3, 2 10 9 /л. Який головний механiзм в розвитку лейкопенiї?
A. Перерозподiл лейкоцитiв у судинному руслi
B. Пригнiчення лейкопоезу
C. Порушення виходу зрiлих лейкоцитiв з кiсткового мозку в кров
D. Руйнування лейкоцитiв у кровотворних органах
E. Пiдвищення видiлення лейкоцитiв з органiзму

З метою оцiнки адаптацiї до фiзичного навантаження лiкар провiв обстеження робiтникiв пiсля виконання важкої працi. Якi змiни в загальному аналiзi кровi можна виявити?
A. Перерозподiльчий лейкоцитоз
B. Лейкопенiя
C. Анемiя
D. Гiпоальбумiнемiя
E. Зсув лейкоцитарної формули влiво

У вагiтної жiнки 24-х рокiв пiсля тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої кровi. Про яку змiну загальної кiлькостi кровi може йти мова?
A. Полiцитемiчна гiповолемiя
B. Проста гiповолемiя
C. Олiгоцитемiчна гiповолемiя
D. Полiцитемiчна гiперволемiя
E. Олiгоцитемiчна гiперволемiя

У хворого через добу пiсля апендектомiї при аналiзi кровi виявили нейтрофiльний лейкоцитоз з регенеративним зсувом влiво. Який найбiльш iмовiрний механiзм розвитку абсолютного лейкоцитозу у периферичнiй кровi хворого?
A. Посилення лейкопоезу
B. Перерозподiл лейкоцитiв в органiзмi
C. Зменшення руйнування лейкоцитiв
D. Уповiльнення емiграцiї лейкоцитiв у тканинi
E. Активацiя iмунiтету

У пацiєнта встановлено гiповiтамiноз фолiєвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
A. Пуринових та тимiдилових нуклеотидiв
B. Пуринових нуклеотидiв та холестерину
C. Тимiдилових нуклеотидiв та жирних кислот
D. Гема та креатину
E. Цитрату та кетонових тiл

У хворого скарги на загальну слабкiсть, пiдвищену втому, зниження апетиту i маси тiла. В анамнезi частi пневмонiї. На пiдставi клiнiчних даних та результатiв дослiдження периферiйної кровi у нього дiагностовано хронiчний лiмфолейкоз. Якi дегенеративнi змiни лейкоцитiв характернi для даного захворювання?
A. Тiнi Боткiна-Гумпрехта
B. Тiльця Князьковi-Деле
C. Зерна Амато
D. Палички Ауера
E. Токсична зернистiсть

У хворого в анамнезi: з дитинства вiдмiчався знижений рiвень гемоглобiну. Лiкування препаратами залiза не дає ефекту. У кровi: ер.- 3, 1 · 10 12 /л, ретик.16%, Hb- 85 г/л, КП- 0,75; в мазку кровi анiзоцити, пойкiлоцити, мiшенеподiбнi еритроцити, еритроцити з базофiльною зернистiстю, рiвень залiза у сироватцi 30 мкмоль/л. Для якої патологiї системи кровi характернi такi данi?
A. Таласемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. B 12 -дефiцитна анемiя
D. Фолiєводефiцитна анемiя
E. Гiпопластична анемiя

У хворої 19-ти рокiв з дитинства вiдмiчалося зниження гемоглобiну до 90-95 г/л. У кровi пiд час госпiталiзацiї: ер.- 3, 2 · 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 · 109/л, тромб.- 210 · 109/л. В мазку: анiзоцитоз, пойкiлоцитоз, мiшенеподiбнi еритроцити. Ретикулоцити 6%. Лiкування препаратами залiза було неефективне. Яку патологiю системи кровi можна запiдозрити в даному випадку?
A. Таласемiя
B. Ферментопатiя
C. Мембранопатiя
D. Серпоподiбноклiтинна анемiя
E. Фавiзм

До клiнiки поступив чоловiк 40-ка рокiв, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемолiз еритроцитiв у цьому випадку?
A. У кровоносному руслi
B. У клiтинах печiнки
C. У клiтинах селезiнки
D. У кiстковому мозку
E. У паренхiмi нирок

У недоношеного немовляти спостерiгається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
A. УДФ-трансглюкуронiдаза
B. Лужна фосфатаза
C. Кисла фосфатаза
D. Каталаза
E. НАД+ - дегiдрогеназа

У кровi чоловiка 26-ти рокiв виявлено 18% еритроцитiв сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Iншi еритроцити були у формi двоввiгнутих дискiв. Як називається таке явище?
A. Фiзiологiчний пойкiлоцитоз
B. Патологiчний пойкiлоцитоз
C. Фiзiологiчний анiзоцитоз
D. Патологiчний анiзоцитоз
E. Еритроцитоз

Через рiк пiсля субтотальної резекцiї шлунка з приводу виразки малої кривизни виявленi змiни в аналiзi кровi - анемiя, лейко- i тромбоцитопенiя, КП-1,3, наявнiсть мегалобластiв та мегалоцитiв. Дефiцит якого фактору обумовив розвиток цiєї анемiї?
A. Фактор Касла
B. Хлороводнева кислота
C. Муцин
D. Пепсин
E. Гастрин

У чоловiка 40-ка рокiв внаслiдок посиленого гемолiзу еритроцитiв пiдвищився вмiст залiза в плазмi кровi. Який бiлок забезпечує його депонування в тканинах?
A. Феритин
B. Гаптоглобiн
C. Трансферин
D. Транскортин
E. Альбумiн

У синтезi пуринових нуклеотидiв беруть участь деякi амiнокислоти, похiднi вiтамiнiв, фосфорнi ефiри рибози. Коферментна форма якого вiтамiну є переносником одновуглецевих фрагментiв в цьому синтезi?
A. Фолiєва кислота
B. Пантотенова кислота
C. Нiкотинова кислота
D. Рибофлавiн
E. Пiридоксин

Жiнка 55-ти рокiв звернулася зi скаргами на тривалi циклiчнi матковi кровотечi протягом року, слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно: блiдiсть шкiри. У кровi: Hb- 70 г/л, ер.- 3, 2 1012/л, КП- 0,6, лейк.- 6, 0 · 109/л, ретикулоцити - 1%; гiпохромiя еритроцитiв. Яка анемiя у хворої?
A. Хронiчна постгеморагiчна
B. Гемолiтична
C. Апластична
D. B12 -фолiєводефiцитна
E. Залiзодефiцитна

При обстеженнi в аналiзi кровi пацiєнта виявлено лейкоцитоз, лiмфоцитоз, клiтини Боткiна-Гумпрехта на тлi анемiї. Про яку хворобу слiд думати лiкарю?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий мiєлолейкоз
C. Лiмфогранулематоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Мiєломна хвороба

При розтинi тiла померлого виявлена гiперплазiя кiсткового мозку плоских i трубчастих кiсток (пiоїдний кiстковий мозок), спленомегалiя (6 кг), гепатомегалiя (5 кг), збiльшення всiх груп лiмфатичних вузлiв. Якому захворюванню вiдповiдають виявленi змiни?
A. Хронiчний мiєлолейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Мiєломна хвороба
D. Справжня полiцитемiя
E. Лiмфогрануломатоз

У хворого в кровi: ер.- 3, 0 · 10 12 /л; Hb90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкiлоцити, гiпохромнi еритроцити. Залiзо сироватки кровi - 80 мкмоль/л. Для якої патологiї це характерно?
A. Залiзорефрактерна анемiя
B. Хвороба Мiнковського-Шоффара
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. B 12 -дефiцитна анемiя
E. Серпоподiбноклiтинна анемiя

Чоловiк 23-х рокiв пiсля ДТП надiйшов до лiкарнi у важкому станi iз черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
A. Апнейстичне
B. Гаспiнг-дихання
C. Кусмауля
D. Чейн-Стокса
E. Бiота

До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфiном. Вiдзначається поверхневе та рiдке дихання, яке обумовлене пригнiченням дихального центру. Який тип недостатностi дихання виник при цьому?
A. Вентиляцiйна дисрегуляторна
B. Вентиляцiйна обструктивна
C. Вентиляцiйна рестриктивна
D. Перфузiйна
E. Дифузiйна

У групи альпiнiстiв на висотi 3000 метрiв було зроблено аналiз кровi. Виявлене зниження HCO 3 до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л). Який механiзм зниження HCO 3 кровi?
A. Гiпервентиляцiя
B. Посилення ацидогенезу
C. Гiповентиляцiя
D. Зниження амонiогенезу
E. Зниження реабсорбцiї бiкарбонатiв у нирках

У хворого внаслiдок хронiчного обструктивного бронхiту на тлi задишки, тахiкардiї та цiанозу пiд час дослiдження газового складу кровi виявлено розвиток гiпоксемiї та гiперкапнiї. Яке порушення зовнiшнього дихання спостерiгається у хворого?
A. Гiповентиляцiя
B. Гiпоперфузiя
C. Гiперперфузiя
D. Гiпердифузiя
E. Гiпервентиляцiя

У людини в результатi патологiчного процесу збiльшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднiм наслiдком цього буде зменшення:
A. Дифузiйної здатностi легень
B. Резервного об’єму видиху
C. Альвеолярної вентиляцiї легень
D. Кисневої ємностi кровi
E. Хвилинного об’єму дихання

Лiкар записав в iсторiї хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнiшнього дихання:
A. Дихальний об’єм
B. Життєва ємнiсть легень
C. Функцiональна залишкова ємнiсть
D. Ємнiсть вдиху
E. Хвилинний об’єм дихання

У людини збiльшена вентиляцiя легень внаслiдок фiзичного навантаження. Який з наведених показникiв зовнiшнього дихання у неї значно бiльший, нiж у станi спокою?
A. Дихальний об’єм
B. Життєва ємнiсть легень
C. Резервний об’єм вдиху
D. Резервний об’єм видиху
E. Загальна ємнiсть легень

Пiд час обiду дитина поперхнулася i аспiрувала їжу. Почався сильний кашель, шкiра i слизовi цiанотичнi, пульс частий, дихання рiдке, видих подовжений. Яке порушення зовнiшнього дихання розвинулося у дитини?
A. Експiраторна задишка при асфiксiї
B. Iнспiраторна задишка при асфiксiї
C. Стенотичне дихання
D. Альтернуюче дихання
E. Дихання Бiота

При дослiдженнi зовнiшнього дихання лiкар попросив пацiєнта здiйснити максимально глибокий видих пiсля максимально глибокого вдиху для визначення такого показника:
A. Життєва ємнiсть легень
B. Загальна ємнiсть легень
C. Функцiональна залишкова ємнiсть
D. Резервний об’єм видиху
E. Киснева ємнiсть кровi

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повiтря, що знаходиться в її легенях пiсля цього?
A. Залишковий об’єм
B. Функцiональна залишкова ємнiсть легень
C. Ємнiсть вдиху
D. Резервний об’єм видиху
E. Альвеолярний об’єм

Чоловiк 50-ти рокiв хворiє на хронiчний бронхiт, скаржиться на задишку пiд час фiзичного навантаження, постiйний кашель з вiдходженням харкотиння. При обстеженнi дiагностовано ускладнення - емфiзема легень. Чим вона зумовлена?
A. Зниження еластичних властивостей легень
B. Зменшення альвеолярної вентиляцiї
C. Зменшення розтяжностi легень
D. Зменшення перфузiї легень
E. Порушення вентиляцiйноперфузiйного спiввiдношення в легенях

Чоловiк 38-ми рокiв загинув при спробi пiдйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсiї виявлений розрив обширної аневризми грудного вiддiлу аорти. За життя страждав на вiсцеральний сифiлiс. Який патологiчний процес в даному випадку обумовив зменшення мiцностi стiнки аорти, її розширення i розрив?
A. Зникнення еластичних волокон
B. Зникнення колагенових волокон
C. Атрофiя м’язового шару
D. Змiни iнтими за типом "шагреневої шкiри"
E. Новоутворення судин

У результатi поранення у чоловiка 35-ти рокiв настав повний розрив спинного мозку на рiвнi першого шийного сегменту. Як змiниться характер дихання?
A. Зупиниться
B. Не змiниться
C. Збережеться дiафрагмальне, щезне грудне
D. Збережеться грудне, щезне дiафрагмальне
E. Стане рiдким та глибоким

Анатомiчний мертвий простiр – це частина повiтря, яка залишається в повiтроносних шляхах пiсля видиху. В якiй iз наведених нижче ситуацiй вiдбудеться зменшення анатомiчного мертвого простору?
A. Накладання трахеостоми
B. Нахил голови вперед
C. Поворот лежачого пацiєнта на лiвий бiк
D. Поворот лежачого пацiєнта на правий бiк
E. Дихання через рот

У шахтаря виявлено фiброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної вентиляцiї. Який механiзм виникнення цього порушення є провiдним?
A. Обмеження дихальної поверхнi легень
B. Звуження верхнiх дихальних шляхiв
C. Порушення нервової регуляцiї дихання
D. Обмеження рухомостi грудної клiтки
E. Спазм бронхiв

У пiдлiтка 12-ти рокiв, який хворiє на бронхiальну астму, виник тяжкий напад астми: виражена експiраторна задишка, блiдiсть шкiрних покривiв. Який вид порушення альвеолярної вентиляцiї має мiсце?
A. Обструктивний
B. Рестриктивний
C. Торако-дiафрагмальний
D. Центральний
E. Нервово-м’язовий

У людини пiсля довiльної тривалої затримки дихання збiльшилися частота й глибина дихання. Якi змiни у складi кровi стали причиною цього?
A. Пiдвищення pCO2
B. Зниження pCO2
C. Зниження pO2
D. Пiдвищення pO2
E. Пiдвищення pH

Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повiтря. Який тип недостатностi дихання виникає в даному випадку?
A. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляцiї
B. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляцiї
C. Перфузiйний
D. Дифузiйний
E. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляцiї

У хворого iз вираженим пневмосклерозом пiсля перенесеного iнфiльтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатнiсть. До якого патогенетичного типу вона вiдноситься?
A. Рестриктивний
B. Обструктивний
C. Дисрегуляцiйний
D. Рефлекторний
E. Апнеїстичний

В експериментi на тваринi здiйснили перерiзку блукаючих нервiв з обох бокiв. Як при цьому змiниться характер дихання?
A. Стане глибоким i рiдким
B. Стане поверхневим та частим
C. Стане глибоким i частим
D. Стане поверхневим та рiдким
E. Дихання не змiниться

Внаслiдок дiї на органiзм електричного струму мiської електромережi впродовж 0,1 сек у напрямку "права рука-голова"у постраждалого спостерiгалась зупинка дихання. Вкажiть найбiльш iмовiрний механiзм цього ускладнення:
A. Тотальний паралiч дихального центру
B. Рефлекторна зупинка дихання (больовий шок)
C. Паралiч дихальних м’язiв
D. Емоцiйний стрес
E. Паралiч центрiв вдиху

Людина зробила спокiйних видих. Як називається об’єм повiтря, який мiститься у неї в легенях при цьому?
A. Функцiональна залишкова ємнiсть легень
B. Залишковий об’єм
C. Резервний об’єм видиху
D. Дихальний об’єм
E. Життєва ємнiсть легень

У неврологiчне вiддiлення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х рокiв. Об’єктивно: стан важкий. Спостерiгається наростання глибини i частоти дихання, а потiм його зменшення до апное, пiсля чого цикл дихальних рухiв вiдновлюється. Який тип дихання у хворого?
A. Чейна-Стокса
B. Кусмауля
C. Бiота
D. Гаспiнг-дихання
E. Апнейстичне

При обстеженнi людини встановлено, що хвилинний об’єм серця дорiвнює 3500 мл, систолiчний об’єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину у людини?
A. 70
B. 60
C. 50
D. 80
E. 90

У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорiвнює 120/хв. Якою при цьому є тривалiсть серцевого циклу?
A. 0,5 с
B. 0,7 с
C. 0,8 с
D. 0,9 с
E. 1,0 с

У жiнки 30-ти рокiв хвилинний об’єм кровi у станi спокою становить 5 л/хв. Який об’єм кровi проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. 5 л
B. 3,75 л
C. 2,5 л
D. 2,0 л
E. 1,5 л

Визначте пульсовий i середньодинамiчний артерiальний тиск (мм рт.ст.) у обстежуваного, якщо вимiряний у нього артерiальний тиск становить 130/70 мм рт.ст.:
A. 60, 90
B. 60, 80
C. 50, 90
D. 60, 100
E. 50, 70

Подразнення правого блукаючого нерва спричинило рiзке сповiльнення атрiовентрикулярного проведення. На ЕКГ при цьому буде подовжений:
A. Iнтервал P − Q
B. Комплекс QRST
C. Зубець T
D. Зубець P
E. Iнтервал R − R

Пiд час реєстрацiї ЕКГ хворого з гiперфункцiєю щитоподiбної залози зареєстровано збiльшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого елементу ЕКГ про це свiдчить?
A. Iнтервал R − R
B. Сегмент P − Q
C. Iнтервал P − Q
D. Iнтервал P − T
E. Комплекс QRS

У хворого через 12 годин пiсля гострого нападу загруднинного болю знайдено рiзке пiдвищення активностi АсАТ у сироватцi кровi. Вкажiть патологiю, для якої характерне це змiщення:
A. Iнфаркт мiокарда
B. Вiрусний гепатит
C. Колагеноз
D. Цукровий дiабет
E. Нецукровий дiабет

Пiд час хiрургiчного втручання на тонкiй кишцi у людини можлива рефлекторна зупинка серця. Якi рецептори в мiокардi необхiдно заблокувати, щоб попередити зупинку?
A. M-холiнорецептори
B. H-холiнорецептори
C. Пуриновi рецептори
D. α-адренорецептори
E. β-адренорецептори

У результатi побутової травми у пацiєнта виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артерiального тиску. Дiя яких гормонiв забезпечує швидке вiдновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою?
A. Адреналiн, вазопресин
B. Кортизол
C. Статевi
D. Окситоцин
E. Альдостерон

У хiрурга пiсля проведення тривалої операцiї пiдвищився артерiальний тиск до 140/110 мм рт.ст. Якi змiни гуморальної регуляцiї можуть бути причиною пiдвищення артерiального тиску в даному випадку?
A. Активацiя симпатоадреналової системи
B. Активацiя утворення i видiлення альдостерону
C. Активацiя ренiн-ангiотензинової системи
D. Активацiя калiкреїн-кiнiнової системи
E. Гальмування симпатоадреналової системи

У тварини через 2 тижнi пiсля експериментального звуження ниркової артерiї пiдвищився артерiальний тиск. Зi збiльшенням дiї на судини якого фактора гуморальної регуляцiї це пов’язано?
A. Ангiотензин II
B. Кортизол
C. Альдостерон
D. Вазопресин
E. Дофамiн

Жiнка 49-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на пiдвищену втомлюванiсть та появу задишки пiд час фiзичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС50/хв, iнтервал P Q- подовжений, комплекс QRS- не змiнений, кiлькiсть зубцiв P перевищує кiлькiсть комплексiв QRS. Який вид аритмiї у пацiєнтки?
A. Атрiовентрикулярна блокада
B. Екстрасистолiя
C. Синусова брадикардiя
D. Миготлива аритмiя
E. Синоатрiальна блокада

У хворого 45-ти рокiв при аналiзi ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексiв бiльше числа шлуночкових комплексiв; прогресуюче подовження iнтервалу P – Q вiд комплексу до комплексу; випадiння окремих шлуночкових комплексiв; зубцi P та комплекси QRST без змiн. Назвiть тип порушення серцевого ритму:
A. Атрiовентрикулярна блокада II ступеня
B. Синоаурiкулярна блокада
C. Атрiовентрикулярна блокада I ступеня
D. Внутрiшньопередсердна блокада
E. Повна атрiовентрикулярна блокада

У хворої 45-ти рокiв при електрокардiографiчному обстеженнi виявлено такi змiни: iнтервал P − Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третiй комплекс QRST. Яке саме порушення провiдностi серця спостерiгається?
A. Атрiовентрикулярна блокада III ступеня
B. Атрiовентрикулярна блокада повна
C. Синоаурiкулярна блокада
D. Внутрiшлуночкова блокада
E. Атрiовентрикулярна блокада I ступеня

В експериментi на ссавцi зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження вiд передсердь до шлуночкiв. Що саме зруйнували?
A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Синоатрiальний вузол
C. Пучок Гiса
D. Нiжки пучка Гiса
E. Волокна Пуркiн’є

На iзольованому серцi вивчалась швидкiсть проведення збудження у рiзних його дiлянках. Де була виявлена найменша швидкiсть?
A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Пучок Гiса
C. Волокна Пуркiн’є
D. Мiокард передсердь
E. Мiокард шлуночкiв

В експериментi подразнюють гiлочки блукаючого нерва, якi iннервують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження вiд передсердь до шлуночкiв. Електрофiзiологiчнi змiни в яких структурах серця є причиною цього?
A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Пучок Гiса
C. Синоатрiальний вузол
D. Шлуночки
E. Передсердя

У людини частота серцевих скорочень постiйно утримується на рiвнi 40 разiв за хвилину. Що є водiєм ритму серця у неї?
A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Синоатрiальний вузол
C. Пучок Гiса
D. Нiжки пучка Гiса
E. Волокна Пуркiн’є

У пацiєнта тривалiсть iнтервалу P − Q на ЕКГ перевищує норму при нормальнiй тривалостi зубця P . Причиною цього є зменшення швидкостi проведення збудження:
A. Атрiо-вентрикулярним вузлом
B. Сино-атрiальним вузлом
C. Пучком Гiса
D. Нiжками пучка Гiса
E. Волокнами Пуркiн’є

Пiд час аналiзу електрокардiограми встановлено збiльшення тривалостi i амплiтуди зубця S. Деполяризацiя якої дiлянки серця порушена у хворого?
A. Базальнi вiддiли шлуночкiв
B. Передсердя
C. Верхiвка серця
D. Боковi стiнки шлуночкiв
E. Середня i нижня третина мiжшлуночкової перегородки

Пiд час роботи лiкарю–стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою кровi у венах нижнiх кiнцiвок та їх варикозного розширення. З порушенням якого механiзму венозного припливу кровi до серця це пов’язано?
A. Вiдсутнiсть скорочення скелетних м’язiв
B. Градiєнт тиску
C. Присмоктувальний ефект грудної клiтки
D. Залишкова рушiйна сила серця
E. Присмоктувально-тисковий помповий ефект дiафрагми на органи черевної порожнини

У хворого температура протягом 5-ти днiв коливалася в межах 39,5℃ 40,2℃. На 6-й день на тлi рiзкого зниження температури до 35,2℃ розвинувся колапс. Який головний механiзм колапсу?
A. Вазодилатацiя
B. Гiпервентиляцiя
C. Посилене потовидiлення
D. Тахiкардiя
E. Полiурiя

В експериментi у тварини в результатi проведеного перетинання депресорного нерва та руйнування каротидних клубочкiв розвинулась стiйка гiпертензiя. З порушенням якої функцiї нервової системи пов’язане це явище?
A. Вегетативна
B. Вища нервова дiяльнiсть
C. Рухова
D. Сенсорна
E. Трофiчна

В експериментi подразнюють гiлочки симпатичного нерва, якi iннервують серце. Це призвело до збiльшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардiомiоцитiв збiльшився:
A. Вхiд iонiв кальцiю
B. Вихiд iонiв кальц iю
C. Вихiд iонiв калiю
D. Вхiд iонiв калiю
E. Вхiд iонiв кальцiю та калiю

У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обмiну, настала зупинка серця в дiастолi. Який найбiльш вiрогiдний механiзм зупинки серця в дiастолi?
A. Гiперкалiємiя
B. Гiпернатрiємiя
C. Дегiдратацiя органiзму
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя

Обстеження пацiєнта з високим артерiальним тиском показало в нього вторинну артерiальну гiпертензiю. Причиною такого стану є ренiнпродукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезi вторинної артерiальної гiпертензiї в хворого?
A. Гiперпродукцiя ангiотензину 2, альдостерону
B. Гiперпродукцiя кортизолу
C. Гiперпродукцiя iнсулiну
D. Недостатня продукцiя вазопресину
E. Недостатня продукцiя катехоламiнiв

При проходженнi профiлактичного огляду у шахтаря лiкар встановив змiни функцiонального стану серця, що свiдчать про серцеву недостатнiсть в стадiї компенсацiї. Що з нижче перерахованого є головним пiдтвердженням компенсацiї дiяльностi серця?
A. Гiпертрофiя мiокарда
B. Тахiкардiя
C. Збiльшення артерiального тиску
D. Задишка
E. Цiаноз

У чоловiка 65-ти рокiв впродовж 15-ти рокiв була виражена артерiальна гiпертензiя. Останнiм часом систолiчний тиск почав знижуватися, а дiастолiчний залишився пiдвищеним. Який гемодинамiчний тип артерiальної гiпертензiї у хворого?
A. Гiпокiнетичний
B. Нормокiнетичний
C. Гiперкiнетичний
D. Еукiнетичний
E. -

Хвора на ревматоїдний артрит пiсля трьохтижневого лiкування преднiзолоном почала скаржитись на перебої в роботi серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
A. Гiпокалiємiя
B. Гiперкалiємiя
C. Гiперурiкемiя
D. Гiперглiкемiя
E. Гiпоглiкемiя

Пiд час аналiзу ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному вiдведеннi вiд кiнцiвок зубцi P позитивнi, їхня амплiтуда 0,1 mV (норма - 0,05-0,25 mV), тривалiсть - 0,1 с (норма - 0,07-0,10 с). Вiрним є висновок, що у передсердях нормально вiдбувається процес:
A. Деполяризацiї
B. Реполяризацiї
C. Збудження
D. Скорочення
E. Розслаблення

У хворого внаслiдок травми розвинувся травматичний шок, у перебiгу якого мали мiсце наступнi порушення: АТ- 140/90 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Хворий метушливий, багатослiвний, блiдий. Якiй стадiї шоку вiдповiдає цей стан?
A. Еректильна
B. Латентний перiод
C. Термiнальна
D. Торпiдна
E. Кiнцева

У хворого на ЕКГ виявлено збiльшення тривалостi комплексу QRS. Наслiдком чого це може бути?
A. Збiльшення часу охоплення збудженням шлуночкiв
B. Порушення провiдностi у атрiовентрикулярному вузлi
C. Збiльшення збудливостi передсердь
D. Збiльшення збудливостi шлуночкiв та передсердь
E. Збiльшення часу охоплення збудженням передсердь

При гострому iнфарктi в мiокардi виникає декiлька зон в осередку iнфаркту: зона некрозу, зона iшемiчного пошкодження i зона iшемiї. Зонi пошкодження на ЕКГ вiдповiдає:
A. Змiщення сегменту RS - T вище iзолiнiї
B. Негативний зубець T
C. Глибокий зубець Q
D. Комплекс QRS типу QS
E. Зниження зубця R

У собаки в дослiдi подразнювали на шиї периферичний вiдрiзок блукаючого нерва. При цьому спостерiгали такi змiни серцевої дiяльностi:
A. Зменшення частоти скорочень
B. Збiльшення сили скорочень
C. Збiльшення швидкостi атрiовентрикулярного проведення
D. Збiльшення частоти та сили скорочень
E. Збiльшення збудливостi мiокарда

У хворого на гострий мiокардит з’явилися клiнiчнi ознаки кардiогенного шоку. Який iз вказаних нижче патогенетичних механiзмiв є провiдним в розвитку шоку?
A. Зниження насосної функцiї серця
B. Депонування кровi в органах
C. Зниження дiастолiчного притоку до серця
D. Зниження судинного тонусу
E. Збiльшення периферичного опору судин

У тварини з недостатнiстю аортальних клапанiв розвинулась гiпертрофiя лiвого шлуночка серця. В окремих його дiлянках визначаються локальнi контрактури. Накопичення якої речовини в мiокардiоцитах обумовило контрактури?
A. Кальцiй
B. Калiй
C. Молочна кислота
D. Вуглекислий газ
E. Натрiй

У хворого з пересадженим серцем при фiзичному навантаженнi збiльшився хвилинний об’єм кровi. Який механiзм регуляцiї забезпечує цi змiни?
A. Катехоламiни
B. Симпатичнi безумовнi рефлекси
C. Парасимпатичнi безумовнi рефлекси
D. Симпатичнi умовнi рефлекси
E. Парасимпатичнi умовнi рефлекси

Жiнцi 54-х рокiв поставили попереднiй дiагноз: iнфаркт мiокарда. Характерною ознакою даного захворювання є суттєве пiдвищення в кровi активностi такого ферменту:
A. Креатинфосфокiназа
B. Каталаза
C. Г-6-ФДГ
D. Альфа-амiлаза
E. Аргiназа

Чоловiк 58-ми рокiв хворiє на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженнi виявлена гiперлiпiдемiя. Вмiст якого класу лiпопротеїдiв у сироватцi кровi даного чоловiка найбiльш вiрогiдно буде пiдвищений?
A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Лiпопротеїди високої щiльностi
C. Комплекси жирних кислот з альбумiнами
D. Хiломiкрони
E. Холестерин

У хлопчика 11-ти рокiв вмiст холестерину в сироватцi кровi до 25 ммоль/л. В анамнезi - спадкова сiмейна гiперхолестеринемiя, причиною якої є порушення синтезу бiлкiв-рецепторiв до:
A. Лiпопротеїнiв низької щiльностi
B. Лiпопротеїнiв високої щiльностi
C. Хiломiкронiв
D. Лiпопротеїнiв дуже низької щiльностi
E. Лiпопротеїнiв промiжної щiльностi

У вiддiлення реанiмацiї надiйшов чоловiк 47-ми рокiв з дiагнозом iнфаркт мiокарда. Яка з фракцiй лактатдегiдрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватцi кровi впродовж перших двох дiб захворювання?
A. ЛДГ1
B. ЛДГ2
C. ЛДГ3
D. ЛДГ4
E. ЛДГ5

У чоловiка 72-х рокiв довготривала хронiчна патологiя легень призвела до недостатностi клапанiв легеневої артерiї i трикуспiдального клапану, недостатностi кровообiгу за правошлуночковим типом. Який тип артерiальної гiпертензiї є причиною перевантаження серця об’ємом?
A. Легенева гiпертензiя
B. Центрально-iшемiчна гiпертензiя
C. Есенцiальна гiпертензiя
D. Рефлексогенна гiпертензiя
E. Сольова гiпертензiя

Пiд час об’єктивного обстеження хворого з дiагнозом: атеросклеротичний мiокардiосклероз, лiкар встановив феномен дефiциту пульсу. При якiй формi порушення серцевого ритму спостерiгається такий феномен?
A. Миготлива аритмiя
B. Iдiовентрикулярний ритм
C. Передсердно-шлуночковий ритм
D. Брадикардiя
E. Синусова екстрасистолiя

Пiд час тривалого бiгу у чоловiка 35-ти рокiв виникла гостра серцева недостатнiсть. Якi змiни iонного складу спостерiгаються у серцевому м’язi при цьому станi?
A. Накопичення в клiтинах мiокарда iонiв Na+ i Ca2+
B. Накопичення в клiтинах мiокарда iонiв K+ i Mg2+
C. Зменшення в клiтинах мiокарда iонiв Na+ i Ca2+
D. Зменшення в позаклiтинному просторi iонiв K+ i Mg2+
E. Збiльшення в позаклiтинному просторi iонiв Na+ i Ca2+

Пiд час диспансерного огляду у чоловiка 36-ти рокiв, водiя за професiєю, артерiальний тиск склав 150/90 мм рт.ст. Скарги на шум у вухах наприкiнцi робочого дня та загальне нездужання, якi зникають пiсля вiдпочинку. Дiагностована гiпертонiчна хвороба. Який провiдний патогенетичний механiзм у цьому випадку?
A. Нейрогенний
B. Нирковий
C. Гуморальний
D. Ендокринний
E. Рефлексогенний

У хворого 59-ти рокiв, директора пiдприємства, пiсля перевiрки податкової iнспекцiї з’явився iнтенсивний пекучий бiль, локалiзований за грудниною, який iррадiює в лiву руку. Через 15 хвилин стан хворого нормалiзувався. Який можливий механiзм стенокардiї є провiдним у цього хворого?
A. Пiдвищення у кровi рiвня катехоламiнiв
B. Атеросклероз коронарних судин
C. Внутрiшньосудинна агрегацiя формених елементiв
D. Тромбоз коронарних судин
E. Функцiональне перевантаження серця

У водiя, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у станi шоку, спостерiгається зменшення добової кiлькостi сечi до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цiєї змiни дiурезу?
A. Падiння артерiального тиску
B. Зниження онкотичного тиску кровi
C. Пiдвищення проникностi судин
D. Зменшення кiлькостi функцiонуючих клубочкiв
E. Вторинний гiперальдостеронiзм

Хворого на трансмуральний iнфаркт мiокарда лiвого шлуночка переведено до вiддiлення реанiмацiї у важкому станi. АТ70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезi кардiогенного шоку:
A. Падiння серцевого викиду
B. Падiння периферичного судинного опору
C. Втрата води
D. Крововтрата
E. Втрата електролiтiв

Пiд час бiйки у чоловiка виникла зупинка серця внаслiдок сильного удару у верхню дiлянку передньої черевної стiнки. Який iз зазначених механiзмiв спричинив зупинку серця?
A. Парасимпатичнi безумовнi рефлекси
B. Симпатичнi безумовнi рефлекси
C. Парасимпатичнi умовнi рефлекси
D. Симпатичнi умовнi рефлекси
E. Периферичнi рефлекси

Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у дiлянцi серця, задишку пiд час рухiв, загальну слабкiсть. Об’єктивно: шкiра блiда та холодна, акроцiаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця змiщена на 2 см влiво. Перший тон над верхiвкою серця послаблений, систолiчний шум над верхiвкою. Дiагностовано недостатнiсть мiтрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообiгу?
A. Перевантаження мiокарда збiльшеним об’ємом кровi
B. Перевантаження мiокарда пiдвищеним опором вiдтоку кровi
C. Пошкодження мiокарда
D. Зниження об’єму циркулюючої кровi
E. Збiльшення об’єму судинного русла

У спортсмена легкоатлета (бiгуна на довгi дистанцiї) пiд час змагань розвинулась гостра серцева недостатнiсть. В результатi чого виникла ця патологiя?
A. Перевантаження серця об’ємом
B. Порушення вiнцевого кровообiгу
C. Прямого пошкодження мiокарда
D. Патологiя перикарда
E. Перевантаження серця опором

У хворого 44-х рокiв на ЕКГ виявленi ознаки гiпертрофiї обох шлуночкiв та правого передсердя. Дiагностовано недостатнiсть тристулкового клапана. Який патогенетичний варiант порушення функцiї серця має мiсце при цiй недостатностi?
A. Перевантаження серця об’ємом
B. Перевантаження серця опором
C. Первинна мiокардiальна недостатнiсть
D. Коронарна недостатнiсть
E. Тампонада серця

У хворого на ессенцiальну артерiальну гiпертензiю розвинувся гiпертонiчний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механiзм серцевої недостатностi є провiдним в даному випадку?
A. Перевантаження серця пiдвищеним опором
B. Перевантаження серця збiльшеним об’ємом кровi
C. Абсолютна коронарна недостатнiсть
D. Пошкодження мiокарда
E. Порушення надходження кровi до серця

Хворий 21-го року надiйшов до стацiонару з загостренням хронiчного тонзилiту. Скаржиться на слабкiсть, задуху при помiрному фiзичному навантаженнi. Температура 37,5℃. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, iнтервал P Q подовжений. Яка аритмiя у хворого?
A. Передсердно-шлуночкова блокада I ст.
B. Передсердно-шлуночкова блокада II ст.
C. Внутрiшньопередсердна блокада
D. Порушення внутрiшньошлуночкової провiдностi
E. Передсердно-шлуночкова екстрасистолiя

Аналiз ЕКГ хворого виявив вiдсутнiсть зубця Р. Тривалiсть та амплiтуда QRS комплексу та зубця Т вiдповiдають нормi. Що є водiєм ритму серця даного пацiєнта?
A. Передсердно-шлуночковий вузол
B. Синусовий вузол
C. Пучок Гiса
D. Волокна Пуркiньє
E. Мiокард шлуночкiв

У здорової дорослої людини швидкiсть проведення збудження через атрiовентрикулярний вузол дорiвнює 0,02-0,05 м/с. Атрiовентрикулярна затримка забезпечує:
A. Послiдовнiсть скорочення передсердь та шлуночкiв
B. Одночаснiсть скорочення обох передсердь
C. Одночаснiсть скорочення обох шлуночкiв
D. Достатню силу скорочення передсердь
E. Достатню силу скорочення шлуночкiв

У хворого на iшемiчну хворобу серця вiдзначається гiпертрофiя мiокарда, тахiкардiя, зниження ХОК. Який з механiзмiв є провiдним в ушкодженнi кардiомiоцитiв у даному випадку?
A. Пошкодження специфiчних мембранних насосiв
B. Збiльшення числа α та βадренорецепторiв
C. Втрата Mg 2+ кардiомiоцитами
D. Втрата Ca 2+ кардiомiоцитами
E. Дегiдратацiя кардiомiоцитiв

У жiнки обмежений кровотiк у нирках, пiдвищений артерiальний тиск. Гiперсекрецiя якого гормону зумовила пiдвищений тиск?
A. Ренiн
B. Адреналiн
C. Норадреналiн
D. Еритропоетин
E. Вазопресин

До серцево-судинного вiддiлення надiйшов хворий зi скаргами на постiйний головний бiль у потиличнiй дiлянцi, шум у вухах, запаморочення. При обстеженнi: АТ180/110 мм рт.ст., ЧСС- 95/хв. Рентгенологiчно визначено звуження однiєї з ниркових артерiй. Активацiя якої з перерахованих систем викликала гiпертензивний стан хворого?
A. Ренiн-ангiотензинова
B. Гемостатична
C. Симпатоадреналова
D. Кiнiнова
E. Iмунна

У пацiєнта, який пiвтора мiсяця тому перенiс iнфаркт мiокарда, дiагностовано синдром Дреслера з характерною трiадою: перикардит, плеврит, пневмонiя. Який головний механiзм цього ускладнення?
A. Сенсибiлiзацiя органiзму антигенами мiокарда
B. Зниження резистентностi до iнфекцiйних агентiв
C. Активацiя сапрофiтної мiкрофлори
D. Iнтоксикацiя органiзму продуктами некрозу
E. Викидання у кров мiокардiальних ферментiв

У дорослої людини системний артерiальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органiв звуження судин буде найменшим?
A. Серце
B. Шкiра
C. Кишечник
D. Скелетнi м’язи
E. Печiнка

Внаслiдок стресу у похилої людини пiдвищився артерiальний тиск. Причиною цього є активацiя:
A. Симпато-адреналової системи
B. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва
C. Функцiї щитоподiбної залози
D. Функцiї кори наднирникiв
E. Функцiї гiпофiзу

На ЕКГ пацiєнта мають мiсце такi змiни: зубець P - нормальний, iнтервал P − Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R двогорбий або двофазний. Яка iз форм аритмiї має мiсце у даного пацiєнта?
A. Синдром WPW (Вольфа-ПаркiнсонаУайта)
B. Синдром Фредерiка (трiпотiння передсердь)
C. Атрiовентрикулярна блокада
D. Миготiння шлуночкiв
E. Миготлива аритмiя

Хворий 39-ти рокiв з алкогольним цирозом печiнки скаржиться на задишку, загальну слабкiсть. Встановлено зниження артерiального тиску, розширення поверхневих вен передньої стiнки живота, спленомегалiю. Яке порушення гемодинамiки спостерiгається у хворого?
A. Синдром портальної гiпертензiї
B. Недостатнiсть лiвого шлуночка серця
C. Недостатнiсть правого шлуночка серця
D. Колапс
E. Тотальна серцева недостатнiсть

При аналiзi ЕКГ виявлено випадiння деяких серцевих циклiв PQRST. Наявнi зубцi та комплекси не змiненi. Назвiть вид аритмiї:
A. Синоатрiальна блокада
B. Миготлива аритмiя
C. Атрiовентрикулярна блокада
D. Передсердна екстрасистола
E. Внутрiшньопередсердна блокада

Пiд час емоцiйного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти рокiв досягла 112/хв. Змiна стану якої структури провiдної системи серця є причиною збiльшення ЧСС?
A. Синоатрiальний вузол
B. Волокна Пуркiн’є
C. Нiжки пучка Гiса
D. Атрiовентрикулярний вузол
E. Пучок Гiса

Хворому чоловiку 75-ти рокiв, у якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину, iмплантували серцевий електростимулятор. Пiсля цього частота серцевих скорочень зросла до 70/хв. Функцiю якого вiддiлу серця взяв на себе електростимулятор?
A. Синоатрiальний вузол
B. Атрiовентрикулярний вузол
C. Нiжки Гiса
D. Волокна пучка Гiса
E. Волокна Пуркiн’є

На перехiд iз горизонтального положення у вертикальне система кровообiгу вiдповiдає розвитком рефлекторної пресорної реакцiї. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом?
A. Системне звуження венозних судин ємностi
B. Системне розширення артерiальних судин опору
C. Зменшення об’єму циркулюючої кровi
D. Зменшення частоти серцевих скорочень
E. Зменшення насосної функцiї серця

У студента 18-ти рокiв пiд час фiзичного навантаження реографiчно зареєстровано перерозподiл кровотоку органiв. У яких судинах кровотiк пiдвищився найбiльшою мiрою?
A. Скелетнi м’язи
B. Печiнка
C. Головний мозок
D. Нирки
E. Шлунково-кишковий тракт

У хворого пiсля тривалого психоемоцiйного напруження спостерiгається пiдвищення артерiального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардiалгiями, головним болем, запамороченням. Домiнуючим у формуваннi артерiальної гiпертензiї у даному випадку є збiльшення:
A. Тонусу артерiол
B. Тонусу венул
C. Об’єму циркулюючої кровi
D. Частоти серцевих скорочень
E. Серцевого викиду

При аналiзi ЕКГ необхiдно визначити, що є водiєм ритму серця. Зробити це можна на пiдставi вимiрювання:
A. Тривалостi iнтервалу R − R
B. Амплiтуди зубцiв
C. Напрямку зубцiв
D. Тривалостi зубцiв
E. Тривалостi комплексу QRST

У щурiв, що знаходяться у станi стресу, пiдвищенi м’язовий тонус та артерiальний тиск, збiльшений вмiст глюкози у кровi, посилена секрецiя кортикотропiну i кортикостероїдiв. У якiй фазi стресу знаходяться цi тварини?
A. Фаза протишоку
B. Виснаження
C. Фаза шоку
D. Еректильна
E. Термiнальна

У хворого виявлено екстрасистолiю. На ЕКГ при екстрасистолiчному скороченнi вiдсутнiй зубець P , комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза. Якi це екстрасистоли?
A. Шлуночковi
B. Передсерднi
C. Передсердно-шлуночковi
D. Синуснi
E. -

Хворий був доставлений до лiкарнi в коматозному станi. В анамнезi цукровий дiабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артерiального тиску, у видихуваному повiтрi запах ацетону. Пiсля проведеної невiдкладної терапiї стан покращився. Який препарат було введено хворому?
A. Iнсулiн
B. Адреналiн
C. Iзадрин
D. Букаркам
E. Глiбенкламiд

У хворої встановлено порушення видiлення тиреотропного гормону гiпофiза. Зi зниженням функцiй якої частки гiпофiза це пов’язано?
A. Lobus anterior
B. Infundibulum
C. Lobus posterior
D. Pars intermedia
E. -

У пацiєнта з пiдвищеним артерiальним тиском, тремором, тахiкардiєю, була дiагностовано доброякiсна пухлина мозкової речовини наднирникiв. Гiперсекрецiя якого гормону викликає таку симптоматику?
A. Адреналiн
B. Глюкагон
C. Iнсулiн
D. Тироксин
E. Соматотропiн

Недбалий студент раптово зустрiвся з деканом. Концентрацiя якого гормону найшвидше збiльшиться в кровi студента?
A. Адреналiн
B. Тиреолiберин
C. Кортикотропiн
D. Кортизол
E. Соматотропiн

У дiвчинки дiагностований адреногенiтальний синдром (псевдогермафродитизм). Надмiрна секрецiя яких гормонiв наднирникiв обумовила дану патологiю?
A. Андрогени
B. Естрогени
C. Мiнералокортикоїди
D. Глюкокортикоїди
E. Катехоламiни

У хворого вiдзначаються перiодичнi напади серцебиття (пароксизми), сильне потовидiлення, напади головного болю. При обстеженнi виявлена гiпертензiя, гiперглiкемiя, пiдвищення основного обмiну, тахiкардiя. При якiй патологiї наднирникiв спостерiгається подiбна картина?
A. Гiперфункцiя мозкового шару
B. Гiпофункцiя мозкового шару
C. Гiперфункцiя кори наднирникiв
D. Гiпофункцiя кори наднирникiв
E. Первинний альдостеронiзм

Хлопчик 5-ти мiсяцiв госпiталiзований з приводу тонiчних судом. Хворiє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нiгтi витонченi та ламкi, шкiрнi покриви блiдi та сухi. В бiохiмiчному аналiзi кровi: кальцiй - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор - 1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язанi цi змiни?
A. Гiпопаратиреоз
B. Гiперпаратиреоз
C. Гiперальдостеронiзм
D. Гiпоальдостеронiзм
E. Гiпотиреоз

У хворої внаслiдок запалення порушена ендокринна функцiя фолiкулярних клiтин фолiкулiв яєчника. Синтез яких гормонiв буде пригнiчений?
A. Естрогени
B. Прогестерон
C. Лютропiн
D. Фолiкулостимулюючий гормон
E. Фолiстатин

При оглядi пацiєнта виявлене надмiрне розростання кiсток i м’яких тканин обличчя, збiльшенi розмiри язика, розширенi мiжзубнi промiжки в збiльшенiй зубнiй дузi. Якi змiни секрецiї гормонiв у нього найбiльш вiрогiднi?
A. Збiльшена секрецiя соматотропного гормону
B. Зменшена секрецiя соматотропного гормону
C. Збiльшена секрецiя iнсулiну
D. Зменшена секрецiя тироксину
E. Зменшена секрецiя iнсулiну

Чоловiку 46-ти рокiв, що хворiє на дифузний токсичний зоб, була проведена операцiя резекцiї щитоподiбної залози. Пiсля операцiї вiдмiчаються вiдсутнiсть апетиту, диспепсiя, пiдвищена нервово-м’язова збудливiсть. Маса тiла не збiльшилася. Температура тiла у нормi. Чим, iз нижче перелiченого, обумовлений стан хворого?
A. Зниженням продукцiї паратгормону
B. Зниженням продукцiї тироксину
C. Пiдвищенням продукцiї кальцитонiну
D. Пiдвищенням продукцiї тиреолiберину
E. Пiдвищенням продукцiї тироксину

Хворий 42-х рокiв висуває скарги на сильне серцебиття, пiтливiсть, нудоту, порушення зору, тремор рук, пiдвищення артерiального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено дiагноз феохромоцитома. Гiперпродукцiя яких гормонiв зумовлює цю патологiю?
A. Катехоламiни
B. Альдостерон
C. Глюкокортикоїди
D. АКТГ
E. Тиреоїднi гормони

У хворого 41-го року вiдзначається гiпонатрiємiя, гiперкалiємiя, дегiдратацiя, зниження артерiального тиску, м’язова слабкiсть, брадикардiя, аритмiя. З порушенням функцiй яких гормонiв це пов’язано?
A. Кортикостероїди
B. Тиреоїднi
C. Гормони пiдшлункової залози
D. Статевi гормони
E. Гормони мозкової речовини наднирникiв

Пiсля перенесеного сепсису у хворої 27-ми рокiв з’явився бронзовий колiр шкiри, характерний для аддiсонової хвороби. Механiзм гiперпiгментацiї полягає в пiдвищеннi секрецiї такого гормону:
A. Меланоцитстимулюючий
B. Соматотропний
C. Гонадотропний
D. B-лiпотропний
E. Тиреотропний

Пацiєнт 16-ти рокiв, що страждає на хворобу Iценко-Кушiнга, консультований з приводу надмiрної ваги тiла. При опитуваннi з’ясувалося, що енергетична цiннiсть спожитої їжi складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провiдна причина ожирiння у даному випадку?
A. Надлишок глюкокортикоїдiв
B. Нестача iнсулiну
C. Надлишок iнсулiну
D. Нестача глюкокортикоїдiв
E. Гiподинамiя

Чоловiк середнього вiку виїхав до iншої країни на обiцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдавалося. Якi з ендокринних залоз були виснаженi у цiєї людини найбiльше?
A. Наднирники
B. Прищитоподiбнi
C. Сiм’яники
D. Пiдгрудинна
E. Щитоподiбна

Пацiєнта турбують полiурiя (7 л на добу) i полiдипсiя. При обстеженнi не виявлено нiяких розладiв вуглеводного обмiну. Дисфункцiя якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
A. Нейрогiпофiз
B. Аденогiпофiз
C. Острiвцi пiдшлункової залози
D. Кора наднирникiв
E. Мозкова речовина наднирникiв

Жiнка 44-х рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, бiль у дiлянцi серця, значне збiльшення маси тiла. Об’єктивно: обличчя мiсяцеподiбне, гiрсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зрiст - 164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясi, животi. Що є основним патогенетичним механiзмом ожирiння у жiнки?
A. Пiдвищення продукцiї глюкокортикоїдiв
B. Зниження продукцiї тиреоїдних гормонiв
C. Пiдвищення продукцiї iнсулiну
D. Зниження продукцiї глюкагону
E. Пiдвищення продукцiї мiнералокортикоїдiв

Спецiальний режим харчування призвiв до зменшення iонiв Ca2+ в кровi. До збiльшення секрецiї якого гормону це призведе?
A. Паратгормон
B. Тирокальцитонiн
C. Вазопресин
D. Соматотропiн
E. Тироксин

У людини збiльшений вмiст iонiв кальцiю в плазмi кровi, зменшений – у кiстках. Надмiрна секрецiя якого гормону може спричинити такi змiни?
A. Паратгормон
B. Тироксин
C. Трийодтиронiн
D. Тиреокальцитонiн
E. Альдостерон

Внаслiдок вираженого зниження концентрацiї кальцiю в плазмi кровi у дитини 2-х рокiв виникли тетанiчнi скорочення дихальних i глоткових м’язiв. Зниження секрецiї якого гормону може бути причиною цього?
A. Паратгормон
B. Тиреокальцитонiн
C. Альдостерон
D. Соматотропiн
E. Кортизол

До лiкаря звернувся чоловiк 27-ми рокiв. При оглядi було виявлено збiльшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крiм того спостерiгалися деформацiя суглобiв (kiphosis), гормональнi порушення (iмпотенцiя, атрофiя яєчок). Функцiя якої залози порушена?
A. Передня частка гiпофiзу
B. Наднирковi залози
C. Шишкоподiбне тiло
D. Щитоподiбна залоза
E. Прищитоподiбнi залози

У дитини 2-х рокiв виникли судоми внаслiдок зниження концентрацiї iонiв кальцiю в плазмi кровi. Функцiя якого ендокринного органу знижена?
A. Прищитоподiбнi залози
B. Гiпофiз
C. Кора наднирникiв
D. Шишкоподiбна залоза
E. Тимус

До лiкаря звернулася жiнка 32-х рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть лактацiї пiсля народження дитини. Дефiцитом якого гормону можна пояснити дане порушення?
A. Пролактин
B. Соматотропiн
C. Вазопресин
D. Тиреокальцитонiн
E. Глюкагон

Хворому тривалий час вводили високi дози гiдрокортизону, внаслiдок чого настала атрофiя однiєї з зон кори наднирникiв. Яка це зона?
A. Пучкова
B. Клубочкова
C. Сiтчаста
D. Клубочкова i сiтчаста
E. -

При тиреотоксикозi пiдвищується продукцiя тиреоїдних гормонiв Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахiкардiя, психiчне збудження та iнше. Як саме впливають тиреоїднi гормони на енергетичний обмiн в мiтохондрiях клiтин?
A. Роз‘єднують окислення та окисне фосфорилювання
B. Активують субстратне фосфорилювання
C. Блокують субстратне фосфорилювання
D. Блокують дихальний ланцюг
E. Активують окисне фосфорилювання

Хворий знаходиться на облiку в ендокринологiчному диспансерi з приводу гiпертиреозу. До схуднення, тахiкардiї, тремтiння пальцiв рук, приєдналися симптоми гiпоксiї – головний бiль, втомлюванiсть, мерехтiння "мушок"перед очима. Який механiзм дiї тиреоїдних гормонiв лежить в основi розвитку гiпоксiї?
A. Роз’єднання окиснення та фосфорилування
B. Гальмування синтезу дихальних ферментiв
C. Конкурентне гальмування дихальних ферментiв
D. Посилення синтезу дихальних ферментiв
E. Специфiчне зв’язування активних центрiв дихальних ферментiв

Стресовий стан i больове вiдчуття у пацiєнта перед вiзитом до стоматолога супроводжуються анурiєю (вiдсутнiстю сечовидiлення). Це явище зумовлене збiльшенням:
A. Секрецiї вазопресину та адреналiну
B. Активностi парасимпатичної нервової системи
C. Активностi антиноцiцептивної системи
D. Секрецiї вазопресину та зменшенням адреналiну
E. Секрецiї адреналiну та зменшенням вазопресину

Хворий помилково прийняв надмiрну дозу тироксину. До яких змiн секрецiї тиреолiберину та тиреотропiну це призведе?
A. Секрецiя гормонiв зменшиться
B. Секрецiя гормонiв збiльшиться
C. Змiн секрецiї гормонiв не буде
D. Секрецiя тиреолiберину збiльшиться, тиреотропiну - зменшиться
E. Секрецiя тиреотропiну збiльшиться, тиреолiберину - зменшиться

У хворих на тиреотоксикоз спостерiгаються гiпертермiя, булiмiя, зменшення маси тiла, що пов’язане з порушенням:
A. Спряження окислення i фосфорилювання
B. Розпаду АТФ
C. Синтезу жирiв
D. Циклу лимонної кислоти
E. β-окиснення жирних кислот

У чоловiка 35-ти рокiв феохромоцитома. В кровi спостерiгається пiдвищений рiвень адреналiну та норадреналiну, концентрацiя вiльних жирних кислот зросла в 11 разiв. Активацiя якого ферменту пiд впливом адреналiну пiдвищує лiполiз?
A. ТАГ-лiпаза
B. Лiпопротеїдлiпаза
C. Фосфолiпаза
D. Фосфолiпаза С
E. Холестеролестераза

До лiкаря звернулися батьки хлопчика 10-ти рокiв, у якого вiдзначалося збiльшення волосяного покриву на тiлi, рiст бороди i вус, низький голос. Збiльшення секрецiї якого гормону можна припустити?
A. Тестостерон
B. Соматотропiн
C. Естроген
D. Прогестерон
E. Кортизол

Жiнка 38-ми рокiв звернулася до ендокринологiчної клiнiки з виразним тремором кiнцiвок. Гiперпродукцiя, якого гормону здатна викликати такi порушення?
A. Тироксин
B. АКТГ
C. Iнсулiн
D. Адреналiн
E. Соматостатин

У мешканцiв територiй з холодним клiматом в кровi збiльшений вмiст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?
A. Тироксин
B. Iнсулiн
C. Глюкагон
D. Соматотропiн
E. Кортизол

У хворого з верхнiм типом ожирiння тривало вiдзначалися артерiальна гiпертонiя, гiперглiкемiя, глюкозурiя. Смерть настала вiд крововиливу у головний мозок. Пiд час патоморфологiчного дослiдження виявленi базофiльна аденома гiпофiзу, гiперплазiя кори наднирникiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Хвороба Iценка-Кушiнга
B. Цукровий дiабет
C. Акромегалiя
D. Гiпофiзарний нанiзм
E. Адипозогенiтальна дистрофiя

У пацiєнта, що звернувся до лiкаря, спостерiгається жовте забарвлення шкiри, сеча темна, кал темно-жовтого кольору. Пiдвищення концентрацiї якої речовини буде спостерiгатися в сироватцi кровi?
A. Вiльний бiлiрубiн
B. Кон’югований бiлiрубiн
C. Мезобiлiрубiн
D. Вердоглобiн
E. Бiлiвердин

У хворого з жовтяницею встановлено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого (вiльного), в калi i сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну у плазмi кровi в межах норми. Який вид жовтяницi має мiсце у хворого?
A. Гемолiтична
B. Паренхiматозна
C. Механiчна
D. Хвороба Жильбера
E. -

У хворого з’явилися жовтушнiсть шкiри, склер та слизових оболонок. У плазмi кровi пiдвищений рiвень загального бiлiрубiну, в калi - рiвень стеркобiлiну, в сечi - уробiлiну. Який вид жовтяницi у хворого?
A. Гемолiтична
B. Хвороба Жiльбера
C. Паренхiматозна
D. Обтурацiйна
E. Холестатична

У 70-тi роки вченi встановили, що причиною важкої жовтяницi новонароджених є порушення зв’язування бiлiрубiну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?
A. Глюкуронова кислота
B. Сечова кислота
C. Сiрчана кислота
D. Молочна кислота
E. Пiровиноградна кислота

У хворого на жовтяницю у кровi пiдвищений вмiст прямого бiлiрубiну та жовчних кислот; у сечi вiдсутнiй стеркобiлiноген. При якiй жовтяницi можлива наявнiсть цих ознак?
A. Механiчна
B. Печiнкова
C. Паренхiматозна
D. Гемолiтична
E. Надпечiнкова

Хвора 48-ми рокiв надiйшла до клiнiки iз скаргами на слабкiсть, дратiвливiсть, порушення сну. Об’єктивно: шкiра та склери жовтого кольору. У кровi: пiдвищення рiвня загального бiлiрубiну з переважанням прямого. Кал - ахолiчний. Сеча - темного кольору (жовчнi пiгменти). Яка жовтяниця має мiсце в хворої?
A. Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Синдром Жiльбера
E. Синдром Крiглера-Найяра

Хворий надiйшов до клiнiки зi скаргами на загальну слабкiсть, порушення сну. Шкiра має жовтий колiр. У кровi: збiльшена кiлькiсть прямого бiлiрубiну, жовчних кислот. Кал ахолiчний. Для якого стану характернi цi змiни?
A. Механiчна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Надпечiнкова жовтяниця
D. Синдром Жiльбера
E. Хронiчний холецистит

У хворого на пiдгострий септичний ендокардит при оглядi лiкар вiдзначив загальну слабкiсть i iктеричнiсть шкiри, склер i видимих слизових оболонок. У кровi виявлена збiльшена кiлькiсть непрямого бiлiрубiну. Що зумовлює жовтяничнiсть шкiри i слизових?
A. Надпечiнкова жовтяниця
B. Жирова дистрофiя
C. Гемосидероз
D. Печiнкова жовтяниця
E. Пiдпечiнкова жовтяниця

У юнака 20-ти рокiв дiагностовано спадковий дефiцит УДФ-глюкуронiлтрансферази. Пiдвищення якого показника кровi пiдтверджує дiагноз?
A. Непрямий (некон’югований) бiлiрубiн
B. Прямий (кон’югований) бiлiрубiн
C. Уробiлiн
D. Стеркобiлiноген
E. Тваринний iндикан

Хвора 28-ми рокiв потрапила до iнфекцiйної лiкарнi з приводу пожовтiння шкiри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлене пiдвищення рiвня прямого бiлiрубiну у кровi. В сечi виявлений уробiлiноген i бiлiрубiн. Для якого з перелiчених захворювань характернi такi змiни?
A. Паренхiматозна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Iнфаркт нирки
D. Туберкульоз нирки
E. Механiчна жовтяниця

Для лiкування жовтяниць показано призначення барбiтуратiв, якi iндукують синтез УДФглюкуронiлтрансферази. Лiкувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
A. Прямого (кон’югованого) бiлiрубiну
B. Непрямого (некон’югованого) бiлiрубiну
C. Бiлiвердину
D. Протопорфирину
E. Гему

У хворого, який скаржився на бiль у дiлянцi лiвої лопатки, був дiагностований iнфаркт мiокарду. Назвiть вид болю у хворого?
A. Iррадiюючий (вiдбитий)
B. Вiсцеральний
C. Фантомний
D. Перший (протопатичний)
E. Другий (епiкритичний)

У людини нормальна чутливiсть шкiри пальця, але вiн не вiдчуває наявностi на ньому обручки. Який процес, спричинений впливом обручки, є причиною цього?
A. Адаптацiя рецепторiв
B. Розвиток фiброзної тканини
C. Порушення структури епiдермiсу
D. Порушення кровообiгу
E. Порушення структури рецепторiв

В результатi травми порушено цiлiснiсть переднього корiнця спинного мозку. Якi вiдростки яких нейронiв при цьому пошкодженi?
A. Аксони рухових нейронiв
B. Дендрити рухових нейронiв
C. Аксони чутливих нейронiв
D. Дендрити чутливих нейронiв
E. Дендрити вставних нейронiв

У пiддослiдного щура з паралiчем кiнцiвки спостерiгається зникнення сухожилкових i шкiрних рефлексiв, зниження м’язового тонусу, при цьому зберiгається здатнiсть м’язiв ураженої кiнцiвки вiдповiдати збудженням на пряму дiю постiйного струму. Який тип паралiчу вiдзначається у тварини?
A. В’ялий периферичний
B. В’ялий центральний
C. Спастичний периферичний
D. Спастичний центральний
E. Екстрапiрамiдний

Пiсля обстеження пацiєнта в клiнiцi нервових хвороб встановлена вiдсутнiсть звуження зiницi при дiї свiтла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?
A. Вегетативнi ядра 3 пари черепномозкових нервiв
B. Червонi ядра середнього мозку
C. Ретикулярнi ядра середнього мозку
D. Ядра гiпоталамуса
E. Ретикулярнi ядра довгастого мозку

У тварини збiльшений тонус м’язiв-розгиначiв. Це є наслiдком посиленої передачi iнформацiї до мотонейронiв спинного мозку такими низхiдними шляхами:
A. Вестибулоспiнальнi
B. Медiальнi кортикоспiнальнi
C. Ретикулоспiнальнi
D. Руброспiнальнi
E. Латеральнi кортикоспiнальнi

У чоловiка 60-ти рокiв пiсля iнсульту настав тривалий сон. Ураження яких структур ЦНС найбiльш iмовiрно призвело до цього стану?
A. Висхiдна частина РФ
B. Мозочок
C. Чорна субстанцiя
D. Прецентральна звивина
E. V-IX пари черепних нервiв

Внаслiдок травми у чоловiка 40-ка рокiв зруйнованi заднi корiнцi спинного мозку. Якi розлади будуть спостерiгатися в зонi iннервацiї цих корiнцiв?
A. Втрата всiх видiв чутливостi
B. Порушення функцiї посмугованих скелетних м’язiв
C. Порушення функцiї гладеньких м’язiв
D. Втрата температурної та вiбрацiйної чутливостi
E. Втрата больової чутливостi

У тварини в експериментi перерiзали заднi корiнцi спинного мозку. Якi змiнi вiдбуватимуться в зонi iннервацiї?
A. Втрата чутливостi
B. Втрата рухових функцiй
C. Зниження тонусу м’язiв
D. Пiдвищення тонусу м’язiв
E. Втрата чутливостi i рухових функцiй

Хворий 50-ти рокiв звернувся до клiнiки зi скаргами на загальну слабкiсть, втрату апетиту, аритмiю серця. Спостерiгається гiпотонiя м’язiв, млявi паралiчi, послаблення перистальтики кишечнику. Причиною такого стану може бути:
A. Гiпокалiємiя
B. Гiпопротеїнемiя
C. Гiперкалiємiя
D. Гiпофосфатемiя
E. Гiпонатрiємiя

Дитина 9-ми мiсяцiв харчується штучними сумiшами, якi не збалансованi за вмiстом вiтамiну B6 . У дитини спостерiгається пелагроподiбний дерматит, судоми, анемiя. Розвиток судом може бути пов’язаний з порушенням утворення:
A. ГАМК
B. Гiстамiну
C. Серотонiну
D. ДОФА
E. Дофамiну

Жiнка 68-ми рокiв скаржиться на вiдсутнiсть рухiв у правих руцi i нозi. Чотири мiсяцi тому перенесла iнсульт. Об’єктивно: рухи в правих кiнцiвках вiдсутнi, тонус м’язiв їх пiдвищений. Який стан спостерiгається у хворої?
A. Гемiплегiя
B. Моноплегiя
C. Параплегiя
D. Тетраплегiя
E. -

У хворого пiсля перенесеної черепно-мозкової травми порушений акт ковтання. Який вiддiл мозку постраждав?
A. Довгастий мозок
B. Середнiй мозок
C. Промiжний мозок
D. Кiнцевий мозок
E. Таламус

В хронiчному експериментi на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярнi та супраоптичнi ядра гiпоталамуса. Яку поведiнкову реакцiю це спричинило у тварин?
A. Збiльшення споживання води
B. Зменшення споживання води
C. Збiльшення споживання їжi
D. Зменшення споживання їжi
E. Вiдмова вiд їжi та рiдини

У пiддослiдної тварини пiд час експерименту подразнюють периферичний вiдрiзок блукаючого нерва. Якi з наведених змiн будуть спостерiгатися при цьому?
A. Зменшення частоти серцевих скорочень
B. Збiльшення частоти серцевих скорочень
C. Розширення зiниць
D. Збiльшення частоти дихання
E. Розширення бронхiв

У хворої 49-ти рокiв вiдзначається обмеження довiльних рухiв у лiвих кiнцiвках. Тонус м’язiв у лiвих руцi та нозi пiдвищений за спастичним типом, посиленi мiсцевi сухожилковi рефлекси, виявляються патологiчнi рефлекси. Який найбiльш iмовiрний механiзм призвiв до розвитку м’язової гiпертонiї та гiперрефлексiї?
A. Зниження гальмiвних низхiдних впливiв
B. Активацiя мотонейронiв внаслiдок iнсульту
C. Активацiя збуджуючих впливiв з вогнища iнсульту
D. Активацiя синаптичної передачi iмпульсiв
E. Гальмування мотонейронiв кори головного мозку

У чоловiка вiдмiчається випадiння функцiї медiальних половин сiткiвки. Який вiддiл провiдного шляху зорового аналiзатора уражений?
A. Зорове перехрестя
B. Лiвий зоровий тракт
C. Правий зоровий тракт
D. Лiвий зоровий нерв
E. Правий зоровий нерв

У людини звуженi зiницi. Чим це зумовлено?
A. Зростання тонусу парасимпатичних центрiв
B. Зростання тонусу симпатичних центрiв
C. Збiльшення активностi симпатоадреналової системи
D. Дiя адреналiну
E. Дiя норадреналiну

Отруєння ботулiнiчним токсином, який блокує вхiд iонiв кальцiю до нервових закiнчень аксонiв мотонейронiв, небезпечно для життя, бо загрожує:
A. Зупинкою дихання
B. Зупинкою серця
C. Розладом тонусу судин
D. Розвитком блювання
E. Розвитком проносу

При дослiдженнi гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у дiапазонi низьких частот i майже нормальну гостроту слуху в дiапазонi високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
A. Кортiєв орган - ближче до гелiкотреми
B. Кортiєв орган - ближче до овального вiконця
C. Середня частина кортiєвого органу
D. М’язи середнього вуха
E. Барабанна перетинка

Хвора 75-ти рокiв доставлена до офтальмологiчного вiддiлення лiкарнi зi скаргами на погiршення зору. При об’єктивному дослiдженнi встановлена наявнiсть пухлини мозку, що розташована в дiлянцi лiвого зорового тракту. При цьому у хворої спостерiгається випадiння поля зору в:
A. Лiвих половинах сiткiвки обох очей
B. Правих половинах сiткiвки обох очей
C. Правих i лiвих половинах сiткiвки лiвого ока
D. Правих i лiвих половинах сiткiвки правого ока
E. Правих i лiвих половинах сiткiвок обох очей

У хворої 18-ти рокiв з’явились постiйнi запаморочення, нiстагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свiдчить про порушення функцiї:
A. Мозочка
B. Рухової кори
C. Базальних ганглiїв
D. Чорної субстанцiї
E. Вестибулярних ядер

Внаслiдок черепно-мозкової травми у хворого розвинулись наступнi симптоми: iнтенцiйний тремор, дисметрiя, адiадохокiнез, дизартрiя. Яка структура головного мозку ушкоджена?
A. Мозочок
B. Стрiатум
C. Рухова кора
D. Блiда куля
E. Чорна речовина

За медичним показанням пацiєнту було проведено видалення частини однiєї iз структур ЦНС. В результатi видалення у пацiєнта розвинулися атонiя, астазiя, iнтенцiйний тремор, атаксiя, адiадохокiнез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
A. Мозочок
B. Мигдалеподiбний комплекс
C. Гiпокамп
D. Базальнi ганглiї
E. Лiмбiчна система

Депресiї та емоцiйнi розлади є наслiдком нестачi у головному мозку норадреналiну, серотонiну та iнших бiогенних амiнiв. Збiльшення їх вмiсту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантiв, якi гальмують такий фермент:
A. Моноамiнооксидаза
B. Диамiнооксидаза
C. Оксидаза L-амiнокислот
D. Оксидаза D-амiнокислот
E. Фенiлаланiн-4-монооксигеназа

У лабораторному експериментi на собацi вивчали будову центральних вiддiлiв слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орiєнтувальний рефлекс на звуковi сигнали. Яка структура була зруйнована?
A. Нижнi горбики чотиригорбикового тiла
B. Верхнi горбики чотиригорбикового тiла
C. Чорна речовина
D. Ядра ретикулярної формацiї
E. Червоне ядро

У реанiмацiйному вiддiленнi знаходиться хворий у коматозному станi. При дослiдженнi кровi вiдзначено збiльшення концентрацiї iонiв K + I зменшення - Ca ++ , ацидоз, збiльшення рiвнiв сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етiологiєю найбiльш iмовiрний?
A. Ниркова
B. Печiнкова
C. Нейрогенна
D. Дiабетична
E. Гiпоглiкемiчна

Внаслiдок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орiєнтувальнi рефлекси у вiдповiдь на сильнi свiтловi подразники. Якi структури було зруйновано?
A. Переднi горбки чотиригорбкового тiла
B. Заднi горбки чотиригорбкового тiла
C. Червонi ядра
D. Вестибулярнi ядра
E. Чорна речовина

Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на порушення вiдчуття рiвноваги, що з’явилося пiсля травми. Який нерв пошкоджено?
A. Присiнково-завитковий
B. Трiйчастий
C. Лицевий
D. Промiжний
E. Блукаючий

У кiшки з децеребрацiйною ригiднiстю потрiбно знизити тонус м’язiв. Цього можна досягти шляхом:
A. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
B. Подразнення отолiтових вестибулорецепторiв
C. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
D. Подразнення вестибулослухового нерва
E. Подразнення ампулярних вестибулорецепторiв

Пiд час футбольного матчу мiж вболiвальниками рiзних команд виникла сутичка. На фонi негативних емоцiй в одного учасника сутички були розширенi зiницi й пiдвищене серцебиття. Активацiя якої системи регуляцiї функцiй органiзму забезпечує такi вегетативнi змiни при негативних емоцiях?
A. Симпато-адреналова
B. Гiпоталамо-гiпофiзарно-тиреоїдна
C. Соматична нервова
D. Парасимпатична нервова
E. Метасимпатична нервова

В клiнiку доставлено чоловiка з травмою спини. Пiд час обстеження виявлено перелом хребцiв грудного вiддiлу. Пiд час об’єктивного огляду нейрохiрургом виявлено: нижче рiвня перелому з правого боку вiдсутня глибока чутливiсть, з лiвого боку – порушена температурна та тактильна чутливiсть. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?
A. Синдром Броун Секара
B. Хвороба Паркiнсона
C. Судомний синдром
D. Анестезiя
E. Парастезiя

До вiддiлення нейрохiрургiї було доставлено чоловiка з втратою слуху внаслiдок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
A. Скронева
B. Постцентральна звивина
C. Тiм’яна
D. Потилична
E. Лобова

У чоловiка 33-х рокiв внаслiдок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливiсть, що обумовлено пошкодженням таких висхiдних шляхiв:
A. Спиноталамiчнi
B. Медiальний спинокортикальний
C. Заднiй спиномозочковий
D. Латеральний спинокортикальний
E. Переднiй спиномозочковий

У тварини зруйнували отолiтовi вестибулорецептори. Якi з наведених рефлексiв зникнуть внаслiдок цього у тварини?
A. Статокiнетичнi при рухах з лiнiйним прискоренням
B. Статокiнетичнi при рухах з кутовим прискоренням
C. Мiотатичнi
D. Випрямлення тулуба
E. Первиннi орiєнтувальнi

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслiдок цього змiниться дихання?
A. Суттєво не змiниться
B. Зупиниться
C. Стане бiльш рiдким
D. Стане бiльш глибоким
E. Стане бiльш частим

До лiкарнi звернувся чоловiк 50-ти рокiв з розладами пам’ятi, болiсними вiдчуттями по ходу нервових стовбурiв, зниженням iнтелектуальних функцiй, порушеннями з боку серцево-судинної системи i явищами диспепсiї. В анамнезi хронiчний алкоголiзм. Дефiцит якого вiтамiну може викликати цi симптоми?
A. Тiамiн
B. Нiацин
C. Ретинол
D. Кальциферол
E. Рибофлавiн

У чоловiка 28-ми рокiв пiсля вогнепального поранення гомiлки розвинулася виразка на боцi пошкодження. Що є основним у патогенезi нейродистрофiї в даному випадку?
A. Травматизацiя периферичного нерва
B. Психiчний стрес
C. Порушення мiкроциркуляцiї
D. Iнфекцiя
E. Пошкодження тканини

При травмi периферичних нервiв виникає м’язова атрофiя, кiстки стають порозними i ламкими, на шкiрi i слизових виникають виразки. Яка функцiя нервових системи уражується у даному випадку?
A. Трофiчна
B. Рухова
C. Чутлива
D. Вегетативна
E. Вища нервова дiяльнiсть

У чоловiка пiсля гiпертонiчної кризи вiдзначається вiдсутнiсть довiльних рухiв в правих руцi та нозi, тонус м’язiв у цих кiнцiвках пiдвищений. Який вид розладу рухової функцiї спостерiгається у даному випадку?
A. Центральний паралiч
B. Периферичний паралiч
C. Периферичний парез
D. Рефлекторний парез
E. Центральний парез

Внаслiдок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орiєнтувальнi рефлекси. Якi структури було зруйновано?
A. Чотиригорбкова структура
B. Медiальнi ядра ретикулярної формацiї
C. Червонi ядра
D. Вестибулярнi ядра
E. Чорна речовина

У хворого 48-ми рокiв на хронiчний гломерулонефрит наявнi набряки, АТ-210/100 мм рт.ст., ЧСС- 85/хв., межi серця розширенi. Який механiзм розвитку артерiальної гiпертензiї є головним?
A. Активацiя ренин-ангiотензинальдостеронової системи
B. Пiдвищення ОЦК
C. Пiдвищення продукцiї вазопресину
D. Пiдвищення активностi симпатичного вiддiлу нервової системи
E. Гiперфункцiя серця

У хворого 38-ми рокiв на 3-му роцi захворювання на системний червоний вiвчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками i вираженою протеїнурiєю. Що є найбiльш вiрогiдною причиною розвитку протеїнурiї у пацiєнта?
A. Аутоiмунне ушкодження нирок
B. Асептичне ураження нирок
C. Iшемiчне ушкодження нирок
D. Запальне ураження сечового мiхура
E. Запальне ураження сечовивiдних шляхiв

У хворого з гострою нирковою недостатнiстю на 6-й день проведення терапевтичних заходiв виникла полiурiя. Чим зумовлене зростання дiурезу на початку полiуричної стадiї гострої ниркової недостатностi?
A. Вiдновлення фiльтрацiї в нефронах
B. Збiльшенням об’єму циркулюючої кровi
C. Збiльшенням натрiйуретичного фактора
D. Зменшенням альдостерону в плазмi
E. Зменшенням вазопресину в плазмi

Хворий 55-ти рокiв хворiє на хронiчний гломерулонефрит протягом 15-ти рокiв. Якi змiни складу кровi або сечi найбiльш характерно свiдчать про обмеження секреторної функцiї нирок?
A. Гiперазотемiя
B. Гiперглiкемiя
C. Гiпопротеїнемiя
D. Протеїнурiя
E. Гiпо-, iзостенурiя

У пацiєнта з хронiчним захворюванням нирок розвинулась ниркова недостатнiсть. Який з показникiв найбiльш iмовiрно свiдчить про порушення реабсорбцiї в канальцях в даному випадку?
A. Гiпо- та iзостенурiя
B. Гiперазотемiя
C. Зниження клiренсу
D. Гематурiя
E. Лейкоцитурiя

Внаслiдок землетрусу чоловiк 50-ти рокiв двi доби перебував пiд завалом. Пiсля звiльнення з-пiд завалу рятiвниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбiльш вiрогiдне?
A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гостра печiнкова недостатнiсть
C. Гостра серцева недостатнiсть
D. Гостра судинна недостатнiсть
E. Гостра дихальна недостатнiсть

У результатi порушення технiки безпеки вiдбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 днi добовий дiурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний бiль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологi хрипи. Яка патологiя має мiсце?
A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Уремiчна кома
D. Гломерулонефрит
E. Пiєлонефрит

У пацiєнта встановлено порушення синтезу та видiлення вазопресину. В якому вiддiлi нефрона найбiльше порушиться процес сечоутворення?
A. Збiрна трубочка
B. Проксимальний звивистий каналець
C. Тонка частина петлi Генле
D. Товста частина петлi Генле
E. Клубочок

У хворого з масивними опiками розвинулась гостра недостатнiсть нирок, що характеризується значним i швидким зменшенням швидкостi клубочкової фiльтрацiї. Який механiзм її розвитку?
A. Зменшення ниркового кровотоку
B. Ушкодження клубочкового фiльтра
C. Зменшення кiлькостi функцiонуючих нефронiв
D. Збiльшення тиску канальцевої рiдини
E. Емболiя ниркової артерiї

У людини внаслiдок тривалого голодування швидкiсть клубочкової фiльтрацiї зросла на 20%. Найбiльш вiрогiдною причиною змiн фiльтрацiї в зазначених умовах є:
A. Зменшення онкотичного тиску плазми кровi
B. Збiльшення системного артерiального тиску
C. Збiльшення проникностi ниркового фiльтру
D. Збiльшення коефiцiєнта фiльтрацiї
E. Збiльшення ниркового кровотоку

Введення знеболюючого пацiєнту перед екстракцiєю зуба призвело до розвитку анафiлактичного шоку, який супроводжувався розвитком олiгурiї. Який патогенетичний механiзм зумовив зменшення дiурезу в данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочкiв
B. Пiдвищення гiдростатичного тиску в капсулi Шумлянського-Боумена
C. Пошкодження клубочкового фiльтру
D. Збiльшення онкотичного тиску кровi
E. Зменшення кiлькостi функцiонуючих нефронiв

У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до полiурiї i, як наслiдок, до вираженої дегiдратацiї органiзму. У чому полягає механiзм розвитку полiурiї?
A. Зниження канальцевої реабсорбцiї води
B. Зниження канальцевої реабсорбцiї iонiв Na
C. Зниження канальцевої реабсорбцiї бiлку
D. Зниження реабсорбцiї глюкози
E. Збiльшення швидкостi клубочкової фiльтрацiї

У фiзично здорових молодих курсантiв пiсля важкого фiзичного навантаження при одноденному пiшому переходi на 50 км в сечi виявлено бiлок, рiвень якого в середньому не перевищував 1 г/л. Який рiзновид протеїнурiї мав мiсце?
A. Маршова
B. Дегiдратацiйна
C. Алiментарна
D. Органiчна
E. Несправжня

У жiнки 30-ти рокiв виникли набряки обличчя. При обстеженнi виявленi протеїнурiя (5,87 г/л), гiпопротеїнемiя, диспротеїнемiя, гiперлiпiдемiя. Для якого стану характерно таке поєднання симптомiв?
A. Нефротичний синдром
B. Нефритичний синдром
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть

У юнака 20-ти рокiв, через 2 тижнi пiсля перенесеної лакунарної ангiни, з’явилися скарги на загальну слабкiсть, набряки пiд очима. Пiсля обстеження хворому встановлено дiагноз: гострий гломерулонефрит. Якi патологiчнi змiни у складi сечi найбiльш вiрогiднi?
A. Протеїнурiя
B. Цилiндрурiя
C. Наявнiсть свiжих еритроцитiв
D. Пiурiя
E. Натрiйурiя

У населеному пунктi зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вiрус гепатиту мiг викликати спалах захворювань у цьому населеному пунктi?
A. E
B. C
C. D
D. G
E. B

У хворого 49-ти рокiв на гострий панкреатит виникала загроза некрозу пiдшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров i тканини активних панкреатичних протеїназ i розщеплення тканинних бiлкiв. Якi захиснi фактори органiзму можуть iнгiбувати цi процеси?
A. α2 -макроглобулiн, α1 -антитрипсин
B. Iмуноглобулiни
C. Крiоглобулiн, iнтерферон
D. Церулоплазмiн, трансферин
E. Гемоплексин, гаптоглобiн

Хворому з гiперсекрецiєю шлункового соку лiкар рекомендував виключити з дiєти насиченi бульйони i овочевi вiдвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецiю переважно через активацiю:
A. Вироблення гастрину
B. Смакових рецепторiв
C. Механорецепторiв ротової порожнини
D. Механорецепторiв шлунка
E. Вироблення секретину

У хворого нормально забарвлений кал, у складi якого є велика кiлькiсть вiльних жирних кислот. Причиною цього є порушення:
A. Всмоктування жирiв
B. Гiдролiзу жирiв
C. Жовчовидiлення
D. Жовчоутворення
E. Секрецiї лiпаз

Пацiєнт звернувся зi скаргами на гострий бiль у правому пiдребер’ї. При оглядi лiкар звернув увагу на пожовтiння склер хворого. Лабораторно: пiдвищена активнiсть АлАТ та негативна реакцiя на стеркобiлiн в калi. Для якого захворювання характернi такi симптоми?
A. Гепатит
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Хронiчний гастродуоденiт
D. Хронiчний колiт
E. Хронiчний гастрит

Призначення доксициклiну гiдрохлориду викликало порушення симбiозу мiкробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибiотикотерапiї:
A. Дисбактерiоз
B. Сенсибiлiзацiя
C. Iдiосинкразiя
D. Суперiнфекцiя
E. Бактерiоз

У хворого на хронiчний гепатит виявлено значне зниження синтезу I секрецiї жовчних кислот. Який процес у найбiльшiй мiрi буде порушений у кишечнику цього хворого?
A. Емульгування жирiв
B. Травлення бiлкiв
C. Травлення вуглеводiв
D. Всмоктування глiцерину
E. Всмоктування амiнокислот

У людини порушено всмоктування продуктiв гiдролiзу жирiв. Причиною цього може бути дефiцит у порожнинi тонкої кишки:
A. Жовчних кислот
B. Жовчних пiгментiв
C. Лiполiтичних ферментiв
D. Iонiв натрiю
E. Жиророзчинних вiтамiнiв

Хворий пiсля вживання жирної їжi вiдчуває нудоту, млявiсть; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У кровi холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишечнику:
A. Жовчних кислот
B. Триглiцеридiв
C. Жирних кислот
D. Фосфолiпiдiв
E. Хiломiкронiв

Чоловiк 53-х рокiв звернувся зi скаргами на гострий бiль у правому пiдребер’ї. При оглядi лiкар звернув увагу на пожовтiлi склери хворого. Лабораторнi аналiзи показали пiдвищену активнiсть АЛТ та негативну реакцiю на стеркобiлiн у калi. Для якого захворювання характернi такi симптоми?
A. Жовчнокам’яна хвороба
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Гепатит
D. Хронiчний колiт
E. Хронiчний гастрит

У юнака 16-ти рокiв пiсля перенесеного захворювання знижена функцiя синтезу бiлкiв у печiнцi внаслiдок нестачi вiтамiну K. Це може призвести до порушення:
A. Зсiдання кровi
B. Швидкостi осiдання еритроцитiв
C. Утворення антикоагулянтiв
D. Утворення еритропоетинiв
E. Осмотичного тиску кровi

При лабораторному дослiдженнi у хворого виявили стеаторею. Вкажiть фермент, недостатнiсть дiї якого призвела до виникнення цього симптому:
A. Лiпаза
B. Амiлаза
C. Пепсин
D. Лактаза
E. Хiмотрипсин

У новонародженого спостерiгається диспепсiя пiсля годування молоком. При замiнi молока розчином глюкози симптоми диспепсiї зникають. Недостатня активнiсть якого ферменту спостерiгається у новонародженого?
A. Лактаза
B. Сахараза
C. Мальтаза
D. Амiлаза
E. Iзомальтаза

При копрологiчному дослiдженнi встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплi нейтрального жиру. Найбiльш вiрогiдною причиною цього є порушення:
A. Надходження жовчi до кишечнику
B. Кислотностi шлункового соку
C. Секрецiї пiдшлункового соку
D. Секрецiї кишкового соку
E. Процесiв всмоктування в кишечнику

Пiсля вживання жирної їжi у хворого з’являються нудота та печiя, має мiсце стеаторея. Причиною такого стану може бути:
A. Нестача жовчних кислот
B. Пiдвищене видiлення лiпази
C. Порушення синтезу трипсину
D. Нестача амiлази
E. Порушення синтезу фосфолiпази

Хворий вiдзначає частi проноси, особливо пiсля вживання жирної їжi, схуднення. Лабораторнi дослiдження показали наявнiсть стеатореї; кал гiпохолiчний. Що може бути причиною такого стану?
A. Обтурацiя жовчних шляхiв
B. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
C. Недостатнiсть панкреатичної лiпази
D. Недостатнiсть панкреатичної фосфолiпази
E. Незбалансована дiєта

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за допомогою якої встановлено зниження кислотностi шлункового соку. Функцiя яких клiтин знижена?
A. Парiєтальнi екзокриноцити
B. Головнi екзокриноцити
C. Ендокриноцити
D. Шийковi клiтини
E. Додатковi клiтини

Пiсля переходу до змiшаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсiя з дiареєю, метеоризмом, вiдставанням у розвитку. Бiохiмiчна основа даної патологiї полягає у недостатностi:
A. Сахарази та iзомальтази
B. Лактази та целобiази
C. Трипсину та хiмотрипсину
D. Лiпази та креатинкiнази
E. Целюлази

До складу харчових рацiонiв обов’язково входять продукти, в яких є клiтковина. Вiдомо, що вона не перетравлюється ферментами травного тракту й не засвоюється органiзмом. Яку роль вiдiграє ця речовина?
A. Стимулює моторну функцiю травного каналу
B. Гальмує моторну функцiю травного каналу
C. Гальмує всмоктувальну функцiю травного каналу
D. Гальмує секреторну функцiю травного каналу
E. Гальмує процеси видiлення ферментiв травних сокiв

У хворого 30-ти рокiв iз гострим запаленням пiдшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення бiлкiв. Це може бути пов’язано iз недостатнiм синтезом та видiленням залозою такого ферменту:
A. Трипсин
B. Пепсин
C. Лiпаза
D. Дипептидаза
E. Амiлаза

Жiнка 45-ти рокiв декiлька рокiв хворiє на системний червоний вовчак у легкiй формi. При прогресуваннi захворювання (з’явився мiокардит) їй призначили преднiзолон як iмуносупресор. Через 2 мiсяцi прийому у хворої виникла шлункова кровотеча. Яка найбiльш iмовiрна її причина?
A. Ульцерогенна дiя
B. Зменшення згортання кровi
C. Пiдвищення артерiального тиску
D. Подальше прогресування захворювання
E. Збудження ЦНС

Проводять дуоденальне зондування. Що iз наведеного доцiльно ввести людинi пiд шкiру, щоб суттєво збiльшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчi?
A. Холецистокiнiн-панкреозимiн
B. Гастрин
C. Секретин
D. Нейротензин
E. СоматостатинПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка