База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка145/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   145
ANSWERS:

1.-C. 2.-D. 3.-B. 4.-A. 5.-D. 6.-A. 7.-B. 8.-D. 9.-A. 10.-C.


Хвора 37-ми рокiв померла пiд час нападу експiраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзiї). При гiстологiчному дослiдженнi в просвiтi бронхiв спостерiгаються скупчення слизу, в стiнцi бронхiв багато тучних клiтин (лаброцитiв), бiльшiсть з яких у станi дегрануляцiї, багато еозинофiлiв. До патогенезу якого типу реакцiй гiперчутливостi можна вiднести описанi змiни?

A. I типу (анафiлактична)

B. II типу (антитiлозалежна)

C. III типу (iмунокомплексна)

D. IV типу (клiтинна цитотоксичнiсть)

E. V типу (гранулематоз)
У пацiєнта з бронхiальною астмою за допомогою шкiрних алергiчних проб встановлено сенсибiлiзацiю алергеном тополиного пуху. Який фактор iмунної системи вiдiграє вирiшальну роль в розвитку цього iмунопатологiчного стану?

A. IgE


B. IgD

C. IgM


D. Сенсибiлiзованi Т-лiмфоцити

E. IgG
Хвора 27-ми рокiв закрапала в очi краплi, до складу яких входить пенiцилiн. Через декiлька хвилин з’явився свербiж та печiння тiла, набряк губ та повiк, свистячий кашель; став падати артерiальний тиск. Якi iмуноглобулiни беруть участь в розвитку даної алергiчної реакцiї?

A. IgE та IgG

B. IgM та IgG

C. IgA та IgM

D. IgM та IgD

E. IgG та IgD
У жiнки з III (B), Rh− групою кровi народилась дитина з II (A) групою кровi. У дитини дiагностовано гемолiтичну хворобу новонародженого внаслiдок резус-конфлiкту. Яка група кровi за системою AB0 та резусналежнiсть можливi у батька?

A. II (A), Rh+

B. I (O), Rh+

C. III (B), Rh+

D. I (O), Rh−

E. II (A), Rh-


Пiсля тижневого застосування нового косметичного засобу у жiнки розвинулося запалення повiк з гiперемiєю, iнфiльтрацiєю та болючiстю. Алергiчна реакцiя якого типу розвинулася у пацiєнтки?

A. IV


B. I

C. II


D. III

E. V
У жiнки 30-ти рокiв пiсля тривалого використання губної помади з флюоресцуючою речовиною на облямiвцi губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пiзнiше поперечнi дрiбнi борозни та трiщини. Пiсля спецiальних методик при мiкроскопiчному дослiдженнi цiєї зони ураження: в сполучнiй тканинi наявнiсть сенсибiлiзованих лiмфоцитiв i макрофагiв, явища цитолiзу. Який тип iмунологiчної гiперчутливостi розвинувся на губi?

A. IV тип (клiтинна цитотоксичнiсть)

B. I тип (реагiнового типу)

C. II тип (антитiльна цитотоксичнiсть)

D. III тип (iмунокомплексна цитотоксичнiсть)

E. Гранулематоз
У чоловiка 25-ти рокiв дiагностований гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу: за 18 днiв до прояву хвороби перенiс ангiну. Який механiзм ураження ниркових клубочкiв буде спостерiгатися у цьому випадку?

A. Iмунний

B. Нефротоксичний

C. Iшемiчний

D. Медикаментозний

E. -
У чоловiка 36-ти рокiв пiсля перенесеної стрептококової iнфекцiї дiагностовано гострий гломерулонефрит. Найбiльш iмовiрно, що ураження базальної мембрани ниркових тiлець виникає внаслiдок алергiчної реакцiї такого типу:

A. Iмунокомплексна

B. Анафiлактична

C. Цитотоксична

D. Сповiльнена

E. Стимулююча
У дитини 10-ти рокiв через 2 тижнi пiсля перенесеної ангiни розвинувся нефритичний синдром (протеїнурiя, гематурiя, цилiндрурiя), що свiдчить про ураження базальної мембрани клубочкiв нирок. Який найбiльш iмовiрний механiзм лежить в основi ушкодження базальної мембрани?

A. Iмунокомплексний

B. Гранулематозний

C. Антитiльний

D. Реагiновий

E. Цитотоксичний


У хворого 23-х рокiв пiсля перенесеної ангiни розвинувся сечовий синдром (гематурiя, протеїнурiя, лейкоцитурiя). У пункцiйнiй бiопсiї нирок виявлена картина iнтракапiлярного пролiферативного гломерулонефриту, а електронномiкроскопiчно виявленi великi субепiтелiальнi депозити. Який патогенез цього захворювання?

A. Iмунокомплексний механiзм

B. Атопiя

C. Цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл

D. Клiтинно обумовлений цитолiз

E. Грануломатоз


Медсестра зi стажем роботи 10 рокiв захворiла на контактний дерматит верхнiх кiнцiвок. До якого типу iмунної патологiї вiдноситься це захворювання?

A. Алергiчна реакцiя сповiльненого типу

B. Т-клiтинний iмунодефiцит

C. В-клiтинний iмунодефiцит

D. Первинний iмунодефiцит

E. Алергiчна реакцiя негайного типу


Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин пiсля повторного введення антигену внаслiдок пiдвищеного рiвня антитiл, переважно IgE, якi адсорбуються на поверхнi клiтин-мiшеней - тканинних базофiлiв (тучних клiтин) та базофiлiв кровi?

A. Анафiлаксiя

B. Антитiло-залежна цитотоксичнiсть

C. Гiперчутливiсть уповiльненого типу

D. Iмунно-комплексна гiперчутливiсть

E. Сироваткова хвороба


Пiд час проведення хiрургiчних манiпуляцiй було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блiдiсть шкiрних покривiв, задишка, гiпотензiя. Алергiчну реакцiю якого типу можна запiдозрити?

A. Анафiлактична

B. Цитотоксична

C. Iмунокомплексна

D. Стимулююча

E. Клiтинно-опосередкована


У пацiєнтки 23-х рокiв пiсля використання нової губної помади з’явилися набряк i свербiння губ, а через 2 днi - кiрочки на червонiй облямiвцi губ. Який тип алергiчної реакцiї найбiльш iмовiрний?

A. Анафiлактичний

B. Цитотоксичний

C. Iмунокомплексний

D. Сповiльнений

E. Стимулюючий


У дiвчинки 18-ти рокiв через 5 годин пiсля вживання морепродуктiв на шкiрi тулуба та дистальних вiддiлiв кiнцiвок з’явились маленькi сверблячi папули, якi частиною зливаються мiж собою. Через добу висипка самовiльно зникла. Назвiть механiзм гiперчутливостi, що полягає в основi даних змiн:

A. Атопiя (мiсцева анафiлаксiя)

B. Системна анафiлаксiя

C. Клiтинна цитотоксичнiсть

D. Iмунокомплексна гiперчутливiсть

E. Антитiлоопосередкований клiтинний цитолiз


При розтинi хворої 28-ми рокiв, що померла вiд уремiї, виявленi збiльшенi строкатi нирки з осередками крововиливiв. Патогiстологiчно в судинних клубочках виявленi гематоксилiновi тiльця, капiлярнi мембрани клубочкiв у виглядi дротяних петель, гiалiновi тромби та осередки фiбриноїдного некрозу. За патогенезом гiперчутливiсть якого типу лежить в основi описаної хвороби?

A. Гiперчутливiсть III типу (iмунокомплексна)

B. Гiперчутливiсть I типу (анафiлактична)

C. Гiперчутливiсть II типу (антитiлозалежна)

D. Гiперчутливiсть IV типу (клiтинна цитотоксичнiсть)

E. Гiперчутливiсть V типу (гранулематоз)


Дитина 6-ти рокiв пiд час гри порiзала ногу осколком скла i була направлена у полiклiнiку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафiлактичного шоку лiкувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механiзм лежить в основi подiбного способу гiпосенсибiлiзацiї органiзму?

A. Зв’язування фiксованих на тучних клiтинах IgE

B. Блокування синтезу медiаторiв у тучних клiтинах

C. Стимуляцiя iмунологiчної толерантностi до антигену

D. Стимуляцiя синтезу антигенспецифiчних IgG

E. Зв’язування рецепторiв до IgE на тучних клiтинах


Жiнку 44-х рокiв вжалила оса внаслiдок чого розвинувся шок. В анамнезi вже була важка алергiчна реакцiя на жалення оси. Об’єктивно: пульс 179/хв., слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД 26/хв. Яка провiдна ланка патогенезу анафiлактичного шоку?

A. Зниження периферiйного опору судин

B. Тахiкардiя

C. Бiль


D. Зменшення ударного об’єму серця

E. Зменшення об’єму циркулюючої кровi


Пiсля проведення туберкулiнової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на мiсцi введення туберкулiну утворилася папула до 10 мм у дiаметрi. Який механiзм гiперчутливостi лежить в основi розвитку вказаних змiн?

A. Клiтинна цитотоксичнiсть

B. Анафiлаксiя

C. Антитiлозалежна цитотоксичнiсть

D. Iмунокомплексна цитотоксичнiсть

E. Гранулематоз


При повторному введеннi алергену починається видiлення гiстамiну тучними клiтинами кровi. До якого рiвня реактивностi вiдноситься така вiдповiдь органiзму?

A. Клiтинний

B. Субклiтинний

C. Молекулярний

D. Органний

E. Системний


У хворого виявлена аутоiмунна гемолiтична анемiя, що розвивається за цитотоксичним типом. Якi речовини є антигенами при алергiчних реакцiях II типу?

A. Модифiкованi рецептори клiтинних мембран

B. Антибiотики

C. Гормони

D. Сироватковi бiлки

E. Модулятори запалення


При пiдозрi на туберкульоз хворiй дитинi зробили пробу Манту. Через 24 години у мiсцi введення алергену з’явились припухлiсть, гiперемiя i болiснiсть. Якi основнi компоненти визначають цю реакцiю органiзму?

A. Мононуклеари, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

B. Гранулоцити, Т-лiмфоцити i IgG

C. Плазматичнi клiтини, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

D. В-лiмфоцити, IgМ

E. Макрофаги, В-лiмфоцити i моноцити


У хворої на бронхiальну астму вiрусне iнфiкування спровокувало астматичний статус зi смертельним наслiдком. При гiстологiчному дослiдженнi легень виявлено: спазм i набрякання бронхiол, в їх стiнках виражена iнфiльтрацiя лiмфоцитами, еозинофiлами та iншими лейкоцитами, а також дегрануляцiя лаброцитiв. Який механiзм гiперчутливостi лежить в основi зазначених змiн?

A. Реагiнова реакцiя

B. Запальний

C. Аутоiмунний

D. Iмунокомплексний

E. Iмунозумовлений клiтинний цитолiз


У дитини 10-ти рокiв поставлено пробу Манту (з туберкулiном). Через 48 годин на мiсцi введення туберкулiну з’явилаcя папула розмiром до 8 мм у дiаметрi. Який тип реакцiї гiперчутливостi розвинувся пiсля введення туберкулiну?

A. Реакцiя гiперчутливостi IV типу

B. Реакцiя типу феномен Артюса

C. Реакцiя типу сироваткової хвороби

D. Атопiчна реакцiя

E. Реакцiя гiперчутливостi II типу


В основi розвитку iмунних i алергiчних реакцiй органiзмом застосовуються однаковi механiзми вiдповiдi iмунної системи на антиген. Визначте основну вiдмiннiсть алергiчних реакцiй вiд iмунних:

A. Розвиток пошкодження тканин

B. Кiлькiсть антигену, що потрапляє

C. Особливiсть будови антигенiв

D. Шляхи потрапляння антигенiв до органiзму

E. Спадкова схильнiсть


У хворої на дифтерiю дитини через 10 днiв пiсля введення антитоксичної протидифтерiйної сироватки з’явилася висипка на шкiрi, яка супроводжувалася сильним свербежем, пiдвищенням температура тiла до 38 o C, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?

A. Сироваткова хвороба

B. Анафiлактична реакцiя

C. Атопiя

D. Гiперчутливiсть уповiльненого типу

E. Контактна алергiя


До дерматолога звернулася пацiєнтка iз скаргами на екзематозне ураження шкiри рук, що з’являється пiсля контакту з миючим засобом «Лотос». Використання гумових рукавичок запобiгає цьому. Патологiчна реакцiя шкiри зумовлена активацiєю:

A. Т-лiмфоцитiв

B. В-лiмфоцитiв

C. Моноцитiв

D. Нейтрофiлiв

E. Базофiлiв


При обстеженнi вагiтної жiнки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рiвень антиеритроцитарних антитiл, для зниження якого їй було пiдшито шкiрний клапоть її резуспозитивного чоловiка. Через 2 тижнi клапоть вiдторгнувся, мiкроскопiчно в ньому знайдено порушення кровообiгу, набряк, клiтинну iнфiльтрацiю переважно лiмфоцитами, нейтрофiлами та макрофагами. Який з перелiчених патологiчних процесiв найбiльш вiрогiдний?

A. Трансплантацiйний iмунiтет

B. Реакцiя гiперчутливостi негайного типу

C. Реакцiя гiперчутливостi сповiльненого типу

D. Гранулематозне запалення

E. Iнтерстицiйне запалення


У хворого переливання кровi ускладнилося розвитком гемотрансфузiйного шоку. Назвiть тип алергiчної реакцiї, що лежить в основi даної патологiї:

A. Цитотоксичний

B. Анафiлактичний

C. Iмунокомплексний

D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу

E. Рецептороопосередкований


При пошкодженнi клiтини iонiзуючим випромiнюванням вмикаються механiзми захисту i адаптацiї. Який механiзм вiдновлення порушеного внутрiшньоклiтинного гомеостазу реалiзується при цьому?

A. Активацiя антиоксидантної системи

B. Активацiя Ca-опосередкованих клiтинних функцiй

C. Накопичення Na+ в клiтинах

D. Пригнiчення аденiлатциклази

E. Гiпертрофiя мiтохондрiй


При рiзноманiтних захворюваннях рiвень активних форм кисню рiзко зростає, що призводить до руйнування клiтинних мембран. Для запобiгання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнiшим природнiм антиоксидантом є:

A. Альфа-токоферол

B. Глюкоза

C. Вiтамiн D

D. Жирнi кислоти

E. Глiцерол


Знешкодження ксенобiотикiв (лiкарських засобiв, епоксидiв, ареноксидiв, альдегiдiв, нiтропохiдних тощо) та ендогенних метаболiтiв (естрадiолу, простагландинiв, лейкотрiєнiв) вiдбувається в печiнцi шляхом їх кон’югацiї з:

A. Глутатiоном

B. Аспарагiновою кислотою

C. Глiцином

D. S-Аденозилметiонiном

E. Фосфоаденозином


Недостатнiсть в органiзмi мiкроелементу селену проявляється кардiомiопатiєю. Iмовiрною причиною такого стану є зниження активностi такого селенвмiсного ферменту:

A. Глутатiонпероксидаза

B. Лактатдегiдрогеназа

C. Каталаза

D. Цитохромоксидаза

E. Сукцинатдегiдрогеназа


При патологiчних процесах, якi супроводжуються гiпоксiєю, вiдбувається неповне вiдновлення молекули кисню в дихальному ланцюзi i накопичення пероксиду водню. Вкажiть фермент, який забезпечує його руйнування:

A. Каталаза

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегiдрогеназа

D. Кетоглутаратдегiдрогеназа

E. Аконiтаза


При зниженнi активностi ферментiв антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення лiпiдiв клiтинних мембран. При нестачi якого мiкроелементу знижується активнiсть глутатiонпероксидази?

A. Селен


B. Молiбден

C. Кобальт

D. Марганець

E. Мiдь
В процесi метаболiзму в органiзмi людини виникають активнi форми кисню, у тому числi супероксидний анiонрадикал 2. Цей анiон iнактивується за допомогою ферменту:

A. Супероксиддисмутаза

B. Каталаза

C. Пероксидаза

D. Глутатiонпероксидаза

E. Глутатiонредуктаза
При медичному оглядi у вiйськкоматi був виявлений хлопчик 15-ти рокiв, високого зросту, з євнухоїдними пропорцiями тiла, гiнекомастiєю, з ростом волосся на лобку за жiночим типом. Вiдмiчається вiдкладання жиру на стегнах, вiдсутнiсть росту волосся на обличчi, високий голос; коефiцiєнт iнтелекту знижений. Виберiть карiотип, що вiдповiдає даному захворюванню:

A. 47, XXY

B. 45, XO

C. 46, XX

D. 46, XY

E. 47, XXX


Визначення Х-хроматину в соматичних клiтинах використовується для експресдiагностики спадкових захворювань, пов’язаних зi змiною кiлькостi статевих хромосом. Який карiотип чоловiка, переважна бiльшiсть клiтин якого мiстять одну грудочку Х-хроматину:

A. 47, ХХY

B. 45, Х0

C. 46, ХY

D. 48, ХХХY

E. 49, ХХХХY


Юнак 17-ти рокiв звернувся до медико-генетичної консультацiї з приводу вiдхилень у фiзичному i статевому розвитку. При мiкроскопiї клiтин слизової оболонки рота виявлене одне тiльце Барра. Вкажiть найбiльш iмовiрний карiотип юнака:

A. 47, ХХY

B. 45, Х0

C. 47, 21+

D. 47, 18+

E. 47, ХYY


При аналiзi родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представникiв обох статей I хворi наявнi у всiх поколiннях (по вертикалi), а по горизонталi - у сибсiв (братiв i сестер пробанда) з вiдносно великих родин. Який тип успадкування дослiджуваної ознаки?

A. Автосомно-домiнантний

B. Автосомно-рецесивний

C. Зчеплений з Х-хромосомою, домiнантний

D. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний

E. Зчеплений з Y-хромосомою


У молодого подружжя народилася дитина з енцефалопатiєю. Лiкар встановив, що хвороба пов’язана з порушенням мiтохондрiальної ДНК. Як успадковуються мiтохондрiальнi патологiї?

A. Вiд матерi всiма дiтьми

B. Вiд матерi тiльки синами

C. Вiд батька тiльки дочками

D. Вiд батька тiльки синами

E. Вiд обох батькiв усiма дiтьми


У хлопчика зi спадково обумовленими вадами зразу ж пiсля народження спостерiгався характерний синдром, який називають ""крик кiшки"". У ранньому дитинствi малюк мав ""нявкаючий""тембр голосу. Пiд час дослiдження карiотипу цiєї дитини було виявлено:

A. Делецiю короткого плеча 5-ї хромосоми

B. Додаткову 21-у хромосому

C. Додаткову Х-хромосому

D. Нестачу Х-хромосоми

E. Додаткову Y-хромосому


При обстеженнi 2-х мiсячної дитини педiатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Дiагностованi мiкроцефалiя i вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований карiотип дитини: 46, XX, 5р. Дане захворювання є наслiдком такого процесу:

A. Делецiя

B. Дуплiкацiя

C. Iнверсiя

D. Транслокацiя

E. Плейотропiя


При вивченнi родоводу сiм’ї, в якiй спостерiгається гiпертрихоз (надмiрне оволосiння вушних раковин), виявлена ознака трапляється в усiх поколiннях тiльки у чоловiкiв i успадковується вiд батька до сина. Визначте тип успадкування гiпертрихозу:

A. Зчеплений з Y-хромосомою

B. Аутосомно-рецесивний

C. Аутосомно-домiнантний

D. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

E. Зчеплений з Х-хромосомою домiнантний


У чоловiка 22-х рокiв високого росту та астенiчної будови тiла з ознаками гiпогонадизму, гiнекомастiєю та зменшеною продукцiєю сперми (азооспермiя) виявлено карiотип 47 ХХY. Який спадковий синдром супроводжується такою хромосомною аномалiєю?

A. Клайнфельтера

B. Вiскотта-Олдрича

C. Тернера

D. Луї-Барра

E. Дауна
У новонародженої дитини виявлено наступну патологiю: аномалiя розвитку нижньої щелепи та гортанi, що супроводжується характерними змiнами голосу, а також мiкроцефалiя, вада серця, чотирьохпалiсть. Найбiльш iмовiрною причиною таких аномалiй є делецiя:

A. Короткого плеча 5-ої хромосоми

B. Короткого плеча 7-ої хромосоми

C. Короткого плеча 9-ої хромосоми

D. Короткого плеча 11-ої хромосоми

E. 21-ої хромосоми
Тривале вживання деяких лiкарських засобiв, що передують вагiтностi, збiльшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дiя?

A. Мутагенний ефект

B. Ембрiотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект


У здорових батькiв, спадковiсть яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналiз виявив у соматичних клiтинах дитини трисомiю за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A. Нерозходженням пари хромосом пiд час гаметогенезу

B. Соматичною мутацiєю у ембрiона

C. Впливом тератогенних факторiв

D. Домiнантною мутацiєю

E. Хромосомною мутацiєю - дуплiкацiєю


Жiнка 30-ти рокiв народила хлопчика з розщепленням верхньої губи (""заяча губа""i ""вовча паща""). При додатковому обстеженнi виявленi значнi порушення нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослiдженнi карiотипу дiагностована трисомiя за 13-ю хромосомою. Який синдром наявний у хлопчика?

A. Патау


B. Шерешевського-Тернера

C. Едвардса

D. Дауна

E. Клайнфельтера


У юнака 18-ти рокiв дiагностовано хворобу Марфана. При дослiдженнi встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалiї серцево-судинної системи, арахнодактилiя. Яке генетичне явище зумовило розвиток цiєї хвороби?

A. Плейотропiя

B. Комплементарнiсть

C. Кодомiнування

D. Множинний алелiзм

E. Неповне домiнування


У здорових батькiв, спадковiсть яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналiз виявив у соматичних клiтинах дитини трисомiю за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A. Порушення гаметогенезу

B. Соматична мутацiя

C. Рецесивна мутацiя

D. Домiнантна мутацiя

E. Хромосомна мутацiя


У подружжя народився син, хворий на гемофiлiю. Батьки здоровi, а дiдусь за материнською лiнiєю також хворий на гемофiлiю. Визначте тип успадкування ознаки.

A. Рецесивний, зчеплений зi статтю

B. Аутосомно-рецесивний

C. Домiнантний, зчеплений зi статтю

D. Неповне домiнування

E. Аутосомно-домiнантний


При диспансерному обстеженнi хлопчику 7-ми рокiв встановлено дiагноз - дальтонiзм. Батьки здоровi, кольоровий зiр у них у нормi, але у дiдуся по материнськiй лiнiї така ж аномалiя. Який тип успадкування цiєї аномалiї?

A. Рецесивний, зчеплений зi статтю

B. Домiнантний, зчеплений зi статтю

C. Неповне домiнування

D. Аутосомно-рецесивний

E. Аутосомно-домiнантний


Чоловiк звернувся до лiкаря з приводу безплiддя. Має високий зрiст, зниження iнтелекту, недорозвинення статевих залоз. У епiтелiї слизової оболонки порожнини рота виявлений статевий хроматин (1 тiльце Барра). Про яку патологiю можна думати?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Iценка-Кушинга

C. Синдром Дi Джорджи

D. Акромегалiя

E. Адреногенiтальний синдром


В медико-генетичнiй консультацiї при обстеженнi хворого хлопчика в кровi були виявленi нейтрофiльнi лейкоцити з однiєю ""барабанною паличкою"". Наявнiсть якого синдрому можна запiдозрити у хлопчика?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Дауна

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Едвардса

E. Синдром трисомiї-Х


У новонародженого хлопчика спостерiгається деформацiя мозкового та лицьового черепа, мiкрофтальмiя, деформацiя вушної раковини, вовча паща, i т.iн. Карiотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова?

A. Синдром Патау

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Едвардса

D. Синдром Дауна

E. Синдром Шерешевського-Тернера


До гiнеколога звернулася жiнка 28-ми рокiв з приводу безплiддя. При обстеженнi знайдено: недорозвиненi яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослiдженнi статевого хроматину в бiльшостi соматичних клiтин виявлено два тiльця Бара. Яка хромосомна хвороба найбiльш вiрогiдна у жiнки?

A. Синдром трипло-X

B. Синдром Едвардса

C. Синдром Патау

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром Шерешевського-Тернера


Для дiагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвiть хворобу, при якiй потрiбне це визначення:

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Хвороба Дауна

C. Гемофiлiя

D. Трисомiя Е

E. Хвороба Брутона


Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi скаргами на дисменорею та безплiддя. При обстеженнi виявлено: зрiст жiнки 145 см, недорозвиненi вториннi статевi ознаки, на шиї крилоподiбнi складки. При цитологiчному дослiдженнi в соматичних клiтинах не виявлено тiлець Барра. Який дiагноз встановив лiкар?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Моррiса

D. Синдром трисомiї Х

E. -
В родинi зростає дочка 14-ти рокiв, у якої спостерiгаються деякi вiдхилення вiд норми: зрiст нижче, нiж у однолiткiв, вiдсутнi ознаки статевого дозрiвання, шия дуже коротка, плечi широкi. Iнтелект в нормi. Яке захворювання можна припустити?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Дауна

C. Синдром Едвардса

D. Синдром Патау

E. Синдром Клайнфельтера
У жiнки пiд час гаметогенезу (в мейозi) статевi хромосоми не розiйшлися до протилежних полюсiв клiтини. Яйцеклiтина була заплiднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Дауна

C. Синдром Патау

D. Синдром Едвардса

E. Синдром котячого крику


Пiд час обстеження 12-ти рiчного хлопчика, який вiдстає у ростi, виявлена ахондроплазiя: непропорцiйна тiлобудова з помiтним вкороченням рук i нiг, внаслiдок порушення росту епiфiзарних хрящiв довгих трубчастих кiсток. Дане захворювання є:

A. Спадковим за домiнантним типом

B. Спадковим за рецесивним типом

C. Спадковим, зчепленим зi статтю

D. Вродженим

E. Набутим


При розтинi трупа новонародженого хлопчика виявленi полiдактилiя, мiкроцефалiя, незрощення верхньої губи та твердого пiднебiння, а також гiпертрофiя паренхiматозних органiв. Вказанi вади вiдповiдають синдрому Патау. Яка найбiльш вiрогiдна причина даної патологiї?

A. Трисомiя 13-ої хромосоми

B. Трисомiя 18-ої хромосоми

C. Трисомiя 21-ої хромосоми

D. Нерозходження статевих хромосом

E. Часткова моносомiя


При проведеннi амнiоцентезу в клiтинах плоду виявлено по 2 тiльця статевого хроматину (тiльця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?

A. Трисомiя X

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Дауна

E. Синдром Патау


До медико-генетичної консультацiї звернулася жiнка 30-ти рокiв у якої в ядрах бiльшостi клiтин епiтелiю слизової оболонки щоки було виявлено по два тiльця Барра. Який попереднiй дiагноз можна встановити?

A. Трисомiя за X-хромосомою

B. Трисомiя за 21-ю хромосомою

C. Трисомiя за 13-ю хромосомою

D. Трисомiя за 18-ю хромосомою

E. Моносомiя за X-хромосомою


У здорових батькiв народилася дитина з синдромом Патау. Який метод медичної генетики дасть змогу вiддиференцiювати дану спадкову хворобу вiд її фенокопiї?

A. Цитогенетичний

B. Визначення статевого хроматину

C. Бiохiмiчний

D. Близнюковий

E. Дерматоглiфiчний


Вiрус iмунодефiциту людини, маючи на своїй поверхнi антигени gp – 41 та gp − 120, взаємодiє з клiтинамимiшенями органiзму. Виберiть серед перерахованих антигени лiмфоцитiв людини, з якими комплементарно зв’язується gp − 120 вiрусу:

A. CD 4


B. CD 3

C. CD 8


D. CD 19

E. CD 28
У хворого 34-х рокiв пiсля перенесеної кишкової iнфекцiї, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Iмуноглобулiни якого класу будуть виявленi в кровi хворого в перiод реконвалесценцiї?

A. Ig G

B. Ig A


C. Ig D

D. Ig E


E. Ig M
Досить часто причиною набутих iмунодефiцитiв є iнфекцiйне ураження органiзму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клiтинах iмунної системи i руйнують їх. Виберiть серед перерахованих тi захворювання, при яких має мiсце вищезгадане:

A. Iнфекцiйний мононуклеоз, СНIД

B. Туберкульоз, мiкобактерiоз

C. Полiомiєлiт, гепатит А

D. Дизентерiя, холера

E. Ку-гарячка, висипний тиф


Пiсля опромiнювання у людини з’явилася велика кiлькiсть мутантних клiтин. Через деякий час бiльшiсть iз них були розпiзнанi i знищенi клiтинами iмунної системи, а саме:

A. T-лiмфоцитами-кiлерами

B. Плазмобластами

C. T-лiмфоцитами-супресорами

D. B-лiмфоцитами

E. Стовбуровими клiтинами


Електрофоретичне дослiдження сироватки кровi хворого пневмонiєю показало збiльшення одної з бiлкових фракцiй. Вкажiть її:

A. γ-глобулiни

B. Альбумiни

C. α1-глобулiни

D. α2-глобулiни

E. β-глобулiни


При вiдборi для ревакцинацiї вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свiдчить про такi особливостi iмунiтету до туберкульозу:

A. Вiдсутнiсть клiтинного iмунiтету

B. Наявнiсть клiтинного iмунiтету

C. Вiдсутнiсть гуморального iмунiтету

D. Вiдсутнiсть антитоксичного iмунiтету

E. Наявнiсть гуморального iмунiтету


Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнiйничковi ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен I слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi iмуноглобулiни всiх класiв. Зниження функцiональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

A. В-лiмфоцити

B. Т-лiмфоцити

C. Нейтрофiли

D. Макрофаги

E. NK-лiмфоцити


З метою попередження вiдторгнення трансплантата пiсля пересадки органiв обов’язковим є проведення курсу гормонотерапiї з метою iмуносупресiї. Якi гормони застосовують з цiєю метою?

A. Глюкокортикоїди

B. Мiнералокортикоїди

C. Статевi гормони

D. Катехоламiни

E. Тиреоїднi


Дитина народилася з вовчою пащею. При обстеженнi виявлено вади аорти, в кровi - зменшення Тлiмфоцитiв. Який iмунодефiцитний синдром у новонародженого?

A. Дi Джорджi

B. Вiскотта-Олдрiча

C. Чедiака-Хiгасi

D. Луї-Бар

E. Швейцарський тип


Встановлено ураження вiрусом ВIЛ Т-лiмфоцитiв. При цьому фермент вiрусу зворотня траскриптаза (РНКзалежна ДНК-полiмераза) каталiзує синтез:

A. ДНК на матрицi вiрусної i-РНК

B. Вiрусної i-РНК на матрицi ДНК

C. ДНК на вiруснiй р-РНК

D. Вiрусної ДНК на матрицi ДНК

E. i-РНК на матрицi вiрусного бiлка


РНК, що мiстить вiрус iмунодефiциту людини, проникла всередину лейкоцита i за допомогою ферменту ревертази змусила клiтину синтезувати вiрусну ДНК. В основi цього явища лежить:

A. Зворотня транскрипцiя

B. Репресiя оперона

C. Зворотня трансляцiя

D. Дерепресiя оперона

E. Конварiантна реплiкацiя


У хворого з клiнiчними ознаками iмунодефiциту проведено iмунологiчнi дослiдження. Виявлено значне зниження кiлькостi клiтин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слiд зробити аналiзуючи данi дослiдження?

A. Зниження рiвня T-лiмфоцитiв

B. Зниження рiвня B-лiмфоцитiв

C. Зниження рiвня натуральних кiлерiв (NK-клiтин)

D. Зниження рiвня системи комплементу

E. Недостатнiсть клiтин-ефекторiв гуморального iмунiтету


Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовiй порожнинi хворому призначено препарат, який являє собою термостабiльний бiлок, що мiститься у людини в сльозах, слинi, грудному молоцi матерi, а також його можна виявити в свiжознесеному курячому яйцi. Вiдомо, що вiн являє собою фактор природної резистентностi органiзму i має назву:

A. Лiзоцим

B. Комплемент

C. Iнтерферон

D. Iнтерлейкiн

E. Iманiн


Вагiтнiй жiнцi, пiд час встановлення на облiк у жiночу консультацiю, було проведено клiнiчне обстеження на ряд iнфекцiй. У сироватцi кровi були виявленi lgM до вiрусу краснухи. Про що свiдчить такий результат?

A. Первинне зараження жiнки

B. Хронiчний процес

C. Жiнка здорова

D. Загострення хронiчного процесу

E. Повторне iнфiкування вiрусом краснухи


У жiнки 37-ми рокiв протягом року перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї - короткочасними. При обстеженнi виявлена гiпогамаглобулiнемiя. Порушення функцiї яких клiтин може бути прямою її причиною?

A. Плазматичнi клiтини

B. Фагоцити

C. Нейтрофiли

D. Макрофаги

E. Лiмфоцити


У сироватцi кровi новонародженого виявлено антитiла до вiрусу кору. Про наявнiсть якого iмунiтету це може свiдчити?

A. Природний пасивний

B. Природний активний

C. Штучний пасивний

D. Штучний активний

E. Спадковий, видовий


Лiмфоцит уражений ретровiрусом ВIЛ (СНIД). В цьому випадку напрямок потоку iнформацiї в клiтинi буде:

A. РНК → ДНК → i-РНК → полiпептид

B. ДНК → i-РНК → полiпептид →ДНК

C. ДНК → полiпептид → i-РНК

D. i-РНК → полiпептид → ДНК

E. Полiпептид → РНК → ДНК →i-РНК


Дитина 3-х рокiв з множинними порушеннями розвитку кiсток лицевого вiддiлу черепа померла. Причина смертi - сепсис, який розвинувся на фонi бронхопневмонiї. В кровi вмiст iмуноглобулiнiв в межах фiзiологiчної норми. На розтинi встановлена вiдсутнiсть тимусу. Назвiть головну причину хвороби дитини:

A. Синдром недостатностi клiтинного iмунiтету

B. Синдром комбiнованого iмунодефiциту

C. Вторинний iмунодефiцитний синдром

D. Гострий лiмфолейкоз

E. Синдром хронiчної iнтоксикацiї


Дитинi пiсля аналiзу iмунограми встановили дiагноз первинний iмунодефiцит гуморальної ланки iмунiтету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного iмунодефiциту в органiзмi дитини?

A. Спадковi порушення в iмуннiй системi

B. Порушення в процесi ембрiонального розвитку

C. Порушення обмiну речовин в органiзмi матерi

D. Порушення реактивностi та резистентностi органiзму

E. Токсичне пошкодження Влiмфоцитiв


У хворих iз синдромом набутого iмунодефiциту (СНIД) рiзко знижується iмунологiчна реактивнiсть, що проявляється розвитком хронiчних запальних процесiв, iнфекцiйних захворювань, пухлинного росту. Клiтини якого типу ушкоджує ВIЛ-iнфекцiя, внаслiдок чого знижується iмунний захист?

A. Т4-хелпери

B. Природнi кiлери (NK)

C. Т-супресори

D. Т8-ефектори

E. В-лiмфоцити


До приймального вiддiлення iнфекцiйної лiкарнi надiйшов чоловiк 25-ти рокiв. Дiагноз: СНIД. Ураження яких клiтин зумовлює стан iмунодефiциту?

A. Т-хелпери

B. Т-кiллери

C. Т-супресори

D. Плазмоцити

E. Гладкi клiтини (тканиннi базофiли)


Незалежно вiд расової чи етнiчної належностi у людини розвивається комплекс морфофункцiональних, бiохiмiчних, iмунологiчних ознак, якi обумовлюють кращу бiологiчну пристосованiсть людини до вiдповiдного фiзичного середовища. Який тип бiологiчної реакцiї представлений у людини?

A. Адаптивний тип

B. Арктичний тип

C. Тропiчний тип

D. Тип зони помiрного клiмату

E. Гiрський тип


У хворого дiагностовано ГРВI. У сироватцi кровi знайдено iмуноглобулiни класу М. Який перiод iнфекцiйного процесу в даному випадку?

A. Гострий

B. Продромальний

C. Iнкубацiйний

D. Реконвалесценцiя

E. Мiкробоносiйство


У дитини, що часто хворiє на ангiни i фарингiти, вiдзначається збiльшення лiмфовузлiв та селезiнки. Зовнiшнiй вигляд характеризується пастознiстю i блiдiстю, м’язова тканина розвинена слабко. У кровi спостерiгається лiмфоцитоз. Як називається такий вид дiатезу?

A. Лiмфатико-гiпопластичний

B. Ексудативно-катаральний

C. Нервово-артритичний

D. Астенiчний

E. Геморагiчний


При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату, отриманого iз нижньої третини стравоходу 57-рiчного чоловiка iз симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмiсту, виявлено наступнi змiни: у слизовiй оболонцi на мiсцi багатошарового плоского епiтелiю визначається одношаровий залозистий призматичний епiтелiй, з ознаками продукцiї cлизу. Вкажiть патологiчний процес, який виник у слизовiй оболонцi:

A. Метаплазiя

B. Гiперплазiя

C. Гiпертрофiя

D. Органiзацiя

E. Регенерацiя


Вiдомо, що типовi патологiчнi процеси розвиваються за однаковими закономiрностями в рiзних органах i тканинах та у рiзних видiв тварин. Яке з перерахованих явищ можна вiднести до типового патологiчного процесу?

A. Пухлина

B. Туберкульоз

C. Гiпертонiчна хвороба

D. Непрохiднiсть кишкiвника

E. Iнфаркт мiокарда


Пацiєнт одужав пiсля перенесеної дизентерiї Зонне i повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма iнфекцiї?

A. Реiнфекцiя

B. Рецидив

C. Суперiнфекцiя

D. Персистуюча iнфекцiя

E. Хронiчна iнфекцiя


В експериментi на кролику введення пiрогеналу призвело до пiдвищення у тварини температури тiла. Яка з перерахованих речовин вiдiграє роль вторинного пiрогену, що бере участь у механiзмi виникнення лихоманкової реакцiї?

A. Iнтерлейкiн-1

B. Пiромен

C. Гiстамiн

D. Брадикiнiн

E. Iмуноглобулiн


У пацiєнта пiсля переливання 200 мл кровi пiдвищилася температура тiла до 37,9℃. Яка з наведених речовин найбiльш вiрогiдно призвела до пiдвищення температури?

A. Iнтерлейкiн-1

B. Iнтерлейкiн-2

C. Фактор некрозу пухлин

D. Iнтерлейкiн-3

E. Iнтерлейкiн-4


У хворого iз запаленням легень спостерiгається пiдвищення температури тiла. Яка бiологiчно активна речовина вiдiграє провiдну роль у виникненнi цього прояву?

A. Iнтерлейкiн-I

B. Гiстамiн

C. Брадикiнiн

D. Серотонiн

E. Лейкотрiєни


Людина перебуває в середовищi з температурою 38℃ та вiдносною вологiстю повiтря 50%. Якi шляхи тепловiддачi зумовлюють пiдтримку постiйної температури ядра тiла за цих умов?

A. Випаровування

B. Радiацiя

C. Теплопроведення

D. Конвекцiя

E. Конвекцiя i теплопроведення


Робiтники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мiкроклiмату: температура повiтря +37℃, вiдносна вологiсть 90%, швидкiсть руху повiтря 0,2 м/с. Яким шляхом здiйснюється тепловiддача за цих умов?

A. Випаровування

B. Теплопроведення

C. Конвекцiя

D. Радiацiя

E. Усi зазначенi шляхи


Людина вийшла з кондицiонованого примiщення назовнi, де немає вiтру, температура повiтря +38 ℃, вологiсть 64%. За рахунок якого механiзму буде здiйснюватися вiддача тепла органiзмом за цих умов?

A. Випаровування поту

B. Теплопроведення

C. Теплорадiацiя

D. Конвекцiя

E. Кондукцiя


Який шлях вiддачi тепла тiлом робiтникiв парникового господарства є найефективнiшим при температурi повiтря 36℃ та вiдноснiй його вологостi 70%?

A. Випаровування рiдини

B. Теплопроведення

C. Теплорадiацiя

D. Конвекцiя

E. -
У людини виявлена пухлина одного з вiддiлiв головного мозку, внаслiдок чого в неї порушена здатнiсть пiдтримувати нормальну температуру тiла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

A. Гiпоталамус

B. Таламус

C. Мозочок

D. Стрiатум

E. Чорна субстанцiя
У чоловiка 36-ти рокiв розвинулася гарячка, яка супроводжувалася змiщенням установчої точки терморегуляцiйного центру на бiльш високий рiвень, з послiдовним чергуванням наступних стадiй: Incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюваннi можуть спостерiгатися подiбнi змiни?

A. Гостра пневмонiя

B. Акромегалiя

C. Цукровий дiабет

D. Ренальний дiабет

E. Гiпертрофiя мiокарда


У лiкарню до кiнця робочого дня доставлений працiвник «гарячого» цеху, який скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту, загальну слабкiсть. Свiдомiсть збережена, шкiрнi покриви гiперемованi, сухi, гарячi на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесiв регуляцiї тепла найiмовiрнiше виникло у людини у данiй ситуацiї?

A. Зниження тепловiддачi

B. Посилення тепловiддачi i зниження теплопродукцiї

C. Посилення тепловiддачi i теплопродукцiї

D. Посилення теплопродукцiї без змiн тепловiддачi

E. Зниження теплопродукцiї без змiни тепловiддачi


У хворого дiагностовано грип. Пiсля прийому антипiретикiв стан його рiзко погiршився: свiдомiсть потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв., температура тiла рiзко знизилась до 35,8℃. Яке ускладнення виникло у даного хворого?

A. Колапс

B. Гiпертермiя

C. Гiповолемiя

D. Ацидоз

E. Алкалоз


При термометрiї встановлено, що температура вiдкритих дiлянок шкiри на 1-1,5 o нижче за температуру поруч розташованих дiлянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловiддачу таким шляхом:

A. Конвекцiя

B. Радiацiя

C. Проведення

D. Випаровування

E. -
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили вiдкрити люки. Який шлях тепловiддачi при цьому зростає найбiльше?

A. Конвекцiя

B. Теплопроведення

C. Випромiнювання

D. Випромiнювання та теплопроведення

E. Випаровування поту
У хворого 23-х рокiв вдень раптово пiдвищилася температура до 39,5℃ I через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився i температура досягла 41,5℃. Перiод апiрексiї настав через 8 годин. Який тип температурної кривої?

A. Перемiжний

B. Послаблюючий

C. Септичний

D. Виснажуючий

E. Постiйний


Який механiзм тепловiддачi найбiльш ефективно спрацьовує при перебуваннi людини в умовах 80% вологостi повiтря та температурi навколишнього середовища +35°C?

A. Потовидiлення

B. Радiацiя

C. Теплопровiднiсть

D. Конвекцiя

E. -
Охолодження тiла людини у водi виникає значно швидше, нiж на повiтрi, тому, що у водi значно ефективнiшою є вiддача тепла шляхом:

A. Теплопроведення

B. Конвекцiї

C. Тепловипромiнювання

D. Випаровування поту

E. -
Вiддачу тепла яким шляхом збiльшують люди, якi приймають прохолодний душ у спекотнi днi?

A. Теплопроведення

B. Конвекцiя

C. Випромiнювання

D. Випаровування поту

E. -
Людина потрапила у крижану воду й швидко загинула в результатi рiзкого переохолодження. Це вiдбулося тому, що в даному випадку значно збiльшилась вiддача тепла органiзмом таким шляхом:

A. Теплопроведення

B. Радiацiя

C. Конвекцiя

D. Теплопроведення i радiацiя

E. -
При обстеженнi хворого виявленi наступнi клiнiчнi прояви: шкiрнi покриви рожевi, теплi на дотик, сухi, ЧСС92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тiла 39,2℃. Яке спiввiдношення процесiв утворення i вiддачi тепла в описаному перiодi лихоманки?

A. Теплопродукцiя дорiвнює тепловiддачi

B. Теплопродукцiя перевищує тепловiддачу

C. Теплопродукцiя нижче за тепловiддачу

D. Зниження тепловiддачi на фонi незмiненої теплопродукцiї

E. Посилення теплопродукцiї без змiни тепловiддачi


Людина стоїть у кiмнатi в легкому одязi, температура повiтря +14℃, вiкна i дверi зачиненi. Яким шляхом вона вiддає найбiльше тепла?

A. Теплорадiацiя

B. Теплопроведення

C. Конвекцiя

D. Випаровування

E. Перспiрацiя


По приїздi групи експертiв на мiсце злочину виявлено тiло без ознак життя. В ходi дослiдження кровi загиблого виявлена велика концентрацiя iонiв цiанової кислоти. Iнгiбування якого комплексу дихального ланцюга мiтохондрiй стало причиною смертi?

A. IV


B. I

C. II


D. III

E. V
У альпiнiста, що пiднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?

A. Гiпервентиляцiя легенiв

B. Гiповентиляцiя легенiв

C. Гiпероксемiя

D. Гiпоксемiя

E. Зниження температури навколишнього середовища
Крива дисоцiацiї оксигемоглобiну змiщена вправо. Якi змiни в органiзмi людини можуть бути причиною цього?

A. Гiпертермiя

B. Збiльшення концентрацiї 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах

C. Алкалоз

D. Гiпокапнiя

E. Гiпоксемiя


В пiдводному човнi пiд час занурення порушилася система подачi кисню. У пiдводникiв збiльшилися частота дихання I серцевих скорочень. Який вид гiпоксiї розвинувся у пiдводникiв?

A. Гiпоксична

B. Кров’яна

C. Серцево-судинна

D. Тканинна

E. Дихальна


Вивчення органiзму мешканця Памiру виявило високий рiвень основного обмiну, розширення грудної клiтки, зростання кисневої ємностi кровi за рахунок збiльшення еритроцитiв, високий вмiст гемоглобiну. До якого адаптивного екологiчного типу слiд вiднести цього чоловiка?

A. Гiрський

B. Пустельний

C. Арктичний

D. Тропiчний

E. Субтропiчний


Пiсля ремонту автомобiля в закритому примiщеннi при працюючому двигунi у чоловiка з’явилися задишка, запаморочення, акроцiаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад кровi: pO2 - 60 мм рт.ст., pCO2 - 30 мм рт.ст.; у кровi наявний карбоксигемоглобiн. Про який вид гiпоксiї можна думати?

A. Гемiчна

B. Гiпоксична

C. Циркуляторна

D. Респiраторна

E. Тканинна


Робочий комунальної служби спустився в каналiзацiйний колодязь без засобiв захисту i через деякий час знепритомнiв. Лiкарями швидкої допомоги дiагностовано отруєння сiрководнем. Який вид гiпоксiї при цьому розвинувся?

A. Гемiчний

B. Перевантажувальний

C. Тканинний

D. Циркуляторний

E. Респiраторний


У хворого 23-х рокiв в результатi черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механiзм пошкодження клiтин безпосередньо призвiв до набряку мозку?

A. Електролiтно-осмотичний

B. Лiпiдний

C. Кальцiєвий

D. Ацидотичний

E. Протеїновий


У людини внаслiдок тривалого перебування у горах на висотi 3000 м над рiвнем моря збiльшилась киснева ємкiсть кровi. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в органiзмi:

A. Еритропоетинiв

B. Лейкопоетинiв

C. Карбгемоглобiну

D. Катехоламiнiв

E. 2,3-дифосфоглiцерату


У дорослої людини системний артерiальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органiв звуження судин буде найбiльшим?

A. Кишечник

B. Серце

C. Головний мозок

D. Нирки

E. Наднирники


Вагiтна жiнка пiд час пологiв втратила близько 800 мл кровi. Спостерiгається тахiкардiя, артерiальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахiпное до 28/хв. Який тип гiпоксiї розвивається первинно в такiй клiнiчнiй ситуацiї ?

A. Кров’яна

B. Серцево-судинна

C. Змiшана

D. Тканинна

E. Дихальна


Пiд час бiгу на короткi дистанцiї у нетренованої людини виникає м’язова гiпоксiя. До накопичення якого метаболiту в м’язах це призводить?

A. Лактат

B. Кетоновi тiла

C. Ацетил-КоА

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Оксалоацетат


До лiкарнi доставлено хворого з отруєнням iнсектицидом - ротеноном. Яка дiлянка мiтохондрiального ланцюга переносу електронiв блокується цiєю речовиною?

A. НАДН-коензим Q-редуктаза

B. Сукцинат-коензим Q-редуктаза

C. Коензим Q-цитохром С-редуктаза

D. Цитохром С-оксидаза

E. АТФ-синтетаза


До реанiмацiйного вiддiлення в тяжкому станi, без свiдомостi надiйшов пацiєнт. Дiагностовано передозування барбiтуратiв, якi спричинили феномен тканинної гiпоксiї. На якому рiвнi вiдбулося блокування електронного транспорту?

A. НАДН-коензим-Q-редуктаза

B. Цитохромоксидаза

C. Цитохром b - цитохром c 1

D. Убiхiнон

E. АТФ-синтаза


У людей, якi постiйно проживають в гiрськiй мiсцевостi, адаптацiя до ""кисневого голодування""здiйснюється шляхом полегшеної вiддачi кисню гемоглобiном внаслiдок:

A. Пiдвищеного утворення 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах

B. Зниженого утворення 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах

C. Зростання парцiального тиску CO 2

D. Пiдвищення pH кровi

E. Зниження температури кровi


Для людини iснує суворе обмеження в часi перебування на висотi понад 800 метрiв над рiвнем моря без кисневих балонiв. Що є лiмiтуючим фактором для життя в даному випадку?

A. Парцiальний тиск кисню в повiтрi

B. Рiвень ультрафiолетового опромiнення

C. Рiвень вологостi

D. Температура

E. Сила земного тяжiння


Видiляють декiлька груп молекулярних механiзмiв, якi мають важливе значення в патогенезi ушкодження клiтин, що сприяє розвитку патологiї. Якi процеси забезпечують протеїновi механiзми ушкодження?

A. Пригнiчення ферментiв

B. Перекисне окиснення лiпiдiв

C. Активацiя фосфолiпаз

D. Осмотичне розтягнення мембран

E. Ацидоз


Хвора 56-ти рокiв тривалий час хворiє на тиреотоксикоз. Який тип гiпоксiї може розвинутися у цiєї хворої?

A. Тканинна

B. Гемiчна

C. Циркуляторна

D. Дихальна

E. Змiшана


Цiанiстий калiй є отрутою, вiд якої смерть органiзму наступає миттєво. На якi ферменти в мiтохондрiях дiє цiанистий калiй?

A. Цитохромоксидаза (аа3)

B. Флавiновi ферменти

C. Цитохром

D. НАД+ - залежнi дегiдрогенази

E. Цитохром Р-450


У вiдпочиваючого в санаторiї у результатi сонячного опiку на шкiрi спини утворилися мiхурцi, заповненi свiтлою рiдиною, оточенi зоною гiперемiї, болiснi. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi формування ексудацiї у вогнищi запалення?

A. Збiльшення колоїдно-осмотичного тиску в тканинi

B. Зменшення виведення рiдини з тканини

C. Зменшення рiвня кейлонiв у тканинi

D. Збiльшення кiлькостi лiзосомальних ферментiв

E. Емiграцiя лейкоцитiв з судин


У дитини 5-ти рокiв розвинулось гостре респiраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, видiленням значної кiлькостi слизу iз носа. Який тип запалення у хворої дитини?

A. Катаральне

B. Фiбриноїдне

C. Геморагiчне

D. Гнiйне

E. Гнилiсне


Пiсля загоєння рани на її мiсцi утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього рiзновиду сполучної тканини?

A. Колаген

B. Еластин

C. Гiалуронова кислота

D. Хондроiтин-сульфат

E. Кератансульфат


Жiнка 30-ти рокiв хворiє близько року, коли вперше з’явився бiль у дiлянцi суглобiв, їх припухлiсть, почервонiння шкiри над ними. Попереднiй дiагноз - ревматоїдний артрит. Змiна якого компоненту в структурi бiлка сполучної тканини є однiєю з причин цього захворювання?

A. Колаген

B. Муцин

C. Мiозин

D. Овоальбумiн

E. Тропонiн


При активацiї запального процесу, деяких аутоiмунних та iнфекцiйних захворюваннях у плазмi кровi рiзко зростає рiвень бiлкiв гострої фази. Який iз наведених нижче бiлкiв здатний утворювати гель при охолодженнi сироватки?

A. Крiоглобулiн

B. Гаптоглобiн

C. Церулоплазмiн

D. С-реактивний бiлок

E. α 2 -макроглобiн


Юнака 15-ти рокiв вжалила бджола. На мiсцi укусу визначається набряк, гiперемiя, пiдвищення температури. Назвiть iнiцiальний патогенетичний фактор запального набряку:

A. Пiдвищення проникностi мiкросудин

B. Пiдвищення осмотичного тиску у вогнищi запалення

C. Зниження онкотичного тиску кровi

D. Пiдвищення кров’яного тиску в капiлярах

E. Порушення лiмфовiдтоку


При запаленнi ока у хворого вiдмiчалося накопичення мутної рiдини з високим вмiстом бiлку на днi передньої камери, яке отримало назву - гiпопiон. Який процес лежить в основi зазначених змiн?

A. Порушення мiкроциркуляцiї

B. Первинна альтерацiя

C. Вторинна альтерацiя

D. Пролiферацiя

E. -
При утилiзацiї арахiдонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються бiологiчно активнi речовини. Вкажiть їх:

A. Простагландини

B. Тироксин

C. Бiогеннi амiни

D. Соматомедини

E. Iнсулiноподiбнi фактори росту
Чоловiк 60-ти рокiв скаржиться на бiль у суглобах. У сироватцi кровi пацiєнта виявлено пiдвищення концентрацiї С-реактивного бiлку та оксипролiну. Для якого захворювання характернi цi симптоми?

A. Ревматизм

B. Подагра

C. Гепатит

D. Жовтяниця

E. Цукровий дiабет


У сироватцi кровi пацiєнта встановлено пiдвищення активностi гiалуронiдази. Визначення якого бiохiмiчного показника сироватки кровi дозволить пiдтвердити припущення про патологiю сполучної тканини?

A. Сiаловi кислоти

B. Бiлiрубiн

C. Сечова кислота

D. Глюкоза

E. Галактоза


У плазмi кровi здорової людини знаходиться декiлька десяткiв бiлкiв. При захворюваннi органiзму з’являються новi бiлки, зокрема ""бiлок гострої фази"". Таким бiлком є:

A. С-реактивний бiлок

B. Протромбiн

C. Фiбриноген

D. Iмуноглобулiн G

E. Iмуноглобулiн А


У хворої 38-ми рокiв ревматизм в активнiй фазi. Визначення якого лабораторного показника сироватки кровi має дiагностичне значення при данiй патологiї?

A. С-реактивний бiлок

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Креатинiн

E. Трансферин


Запалення характеризується розширенням кровоносних судин на дiлянцi пошкодження, зменшенням кровообiгу, пiдвищенням проникливостi стiнки судин. Яким з нижче наведених клiтин належить головна роль в цьому?

A. Тканиннi базофiли

B. Фiбробласти

C. Плазмоцити

D. Еозинофiли

E. Макрофаги


Пацiєнту, який знаходився в клiнiцi з приводу пневмонiї, ускладненої плевритом, у складi комплексної терапiї вводили преднiзолон. Протизапальна дiя цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивiльнення арахiдонової кислоти шляхом гальмування такого ферменту:

A. Фосфолiпаза A2

B. Циклооксигеназа

C. Фосфолiпаза C

D. Лiпоксигеназа

E. Пероксидаза


У чоловiка 48-ми рокiв виявлено порушення периферичного кровообiгу з обмеженням припливу артерiальної кровi, при цьому має мiсце зблiднiння даної дiлянки, зниження мiсцевої температури. Це порушення називається:

A. Iшемiя

B. Стаз

C. Сладж


D. Венозна гiперемiя

E. Реперфузiйний синдром


У хворого 70-ти рокiв атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижнiх кiнцiвок, виникла гангрена пальцiв лiвої стопи. Початок тромбоутворення, найбiльш iмовiрно, пов’язаний з:

A. Адгезiєю тромбоцитiв

B. Активацiєю протромбiнази

C. Перетворенням протромбiну в тромбiн

D. Перетворенням фiбриногену в фiбрин

E. Зниженням синтезу гепарину


У жiнки 60-ти рокiв пiсля емоцiйної реакцiї, яка була викликана гнiвом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановленi ознаки порушення коронарного кровообiгу. Який вид порушень мiг спричинити це явище?

A. Ангiоспастична iшемiя

B. Артерiальна гiперемiя

C. Венозна гiперемiя

D. Справжнiй стаз

E. Венозний стаз


Пiд час гри у волейбол спортсмен пiсля стрибка приземлився на зовнiшнiй край стопи. Виник гострий бiль у гомiлковостопному суглобi, активнi рухи в ньому обмеженi, пасивнi в повному обсязi, але болiснi. Потiм розвинулася припухлiсть у дiлянцi зовнiшньої щиколотки, шкiра почервонiла, стала теплiшою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообiгу розвинувся в даному випадку?

A. Артерiальна гiперемiя

B. Стаз

C. Емболiя

D. Венозна гiперемiя

E. Тромбоз


У кроля перерiзали нерв, що iннервує праве вухо, i видалили правий верхнiй шийний симпатичний вузол. Одразу пiсля операцiї провели вимiрювання температури шкiри вух. Виявилося, що температура шкiри вуха кролика на боцi денервацiї на 1,5℃ вища, нiж на протилежному iнтактному боцi. Що з наведеного є найбiльш вiрогiдною причиною вказаних явищ?

A. Артерiальна гiперемiя нейропаралiтичного типу

B. Артерiальна гiперемiя нейротонiчного типу

C. Артерiальна гiперемiя, обумовлена метаболiчними факторами

D. Реактивна артерiальна гiперемiя

E. Фiзiологiчна артерiальна гiперемiя


У хворого з варикозним розширенням вен пiд час огляду нижнiх кiнцiвок вiдзначається: цiаноз, пастознiсть, зниження температури шкiри, поодинокi петехiї. Який розлад гемодинамiки має мiсце у хворого?

A. Венозна гiперемiя

B. Компресiйна iшемiя

C. Обтурацiйна iшемiя

D. Тромбоемболiя

E. Артерiальна гiперемiя


Хворий 65-ти рокiв, що страждає на атеросклероз, госпiталiзований до хiрургiчного вiддiлення з приводу розлитого гнiйного перитонiту. Пiд час операцiї дiагностовано тромбоз брижових артерiй. Яка найбiльш iмовiрна причина перитонiту?

A. Геморагiчний iнфаркт

B. Iшемiя ангiоспастична

C. Iшемiчний iнфаркт

D. Стаз

E. Iшемiя компресiйна


При лабораторному дослiдженнi кровi пацiєнта виявлено, що вмiст бiлкiв у плазмi становить 40 г/л. Як це впливає на транскапiлярний обмiн води в мiкроциркуляторному руслi?

A. Збiльшується фiльтрацiя, зменшується реабсорбцiя

B. Збiльшуються фiльтрацiя i реабсорбцiя

C. Зменшується фiльтрацiя, збiльшується реабсорбцiя

D. Зменшуються фiльтрацiя i реабсорбцiя

E. Обмiн не змiнюється


У спортсмена пiсля iнтенсивного тренування вiдзначається значне зниження тонусу судин у дiлянцi працюючих м’язiв. Причиною розвитку такого ефекту є накопичення у працюючих тканинах:

A. Метаболiтiв

B. Ренiн-ангiотензину

C. Гiстамiну

D. Натрiйуретичного гормону

E. Серотонiну


Жiнка 45-ти рокiв хворiє на рак лiвої молочної залози. На лiвiй руцi є ознаки недостатностi лiмфатичної системи - набряк кiнцiвки, збiльшення лiмфовузлiв. Яка форма недостатностi лiмфообмiну спостерiгається у хворої?

A. Механiчна недостатнiсть

B. Динамiчна недостатнiсть

C. Резорбцiйна недостатнiсть

D. Змiшана недостатнiсть

E. -
Студент на екзаменi не змiг вiрно вiдповiсти на питання екзаменацiйного бiлету, що супроводжувалося почервонiнням шкiри обличчя, вiдчуттям жару i невпевненiстю поведiнки. Який вид артерiальної гiперемiї розвинувся у даному випадку?

A. Нейротонiчна

B. Нейропаралiтична

C. Метаболiчна

D. Патологiчна

E. Постiшемiчна
У хворого з тромбофлебiтом нижнiх кiнцiвок раптово пiсля навантаження виникли задишка, рiзкий бiль у грудях, цiаноз, набухання шийних вен. Яке найбiльш iмовiрне порушення кровообiгу виникло у хворого?

A. Тромбоемболiя легеневої артерiї

B. Тромбоемболiя вiнцевих судин

C. Тромбоемболiя судин головного мозку

D. Тромбоемболiя мезентерiальних судин

E. Тромбоемболiя ворiтної вени


Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на задишку, що виникала пiсля фiзичного навантаження. Клiнiчне обстеження виявило анемiю та наявнiсть парапротеїну в зонi гамма-глобулiнiв. Який показник у сечi необхiдно визначити для пiдтвердження дiагнозу мiєломи?

A. Бiлок Бенс-Джонса

B. Бiлiрубiн

C. Гемоглобiн

D. Церулоплазмiн

E. Антитрипсин


У жiнки встановлено дiагноз – рак шийки матки. З яким вiрусом може бути асоцiйована ця патологiя?

A. Папілома-вірус

B. Varicella-Zoster вiрус

C. Цитомегаловiрус

D. Вiрус простого герпеса тип 2

E. Аренавiрус


В експериментi показано, що при саркомi Iєнсена споживання глюкози з привiдної до пухлини артерiї значно збiльшується, має мiсце також прирiст вмiсту молочної кислоти у вiдвiднiй венi. Про що свiдчить дане явище?

A. Посилення анаеробного глiколiзу

B. Посилення окисних процесiв

C. Посилення окиснення бiлкiв

D. Зменшення анаеробного глiколiзу

E. Зменшення окисних процесiв


У чоловiка 63-х рокiв рак стравоходу, метастази у лiмфатичнi вузли середостiння, ракова кахексiя. Яка патогенетична стадiя пухлинного процесу має мiсце?

A. Прогресiї

B. Промоцiї

C. Трансформацiї

D. Iнiцiацiї

E. -
При гiстологiчному дослiдженнi новоутворення шкiри виявлено: паренхiма сформована з покривного епiтелiю iз збiльшеним числом шарiв. Строма разом з розростаннями епiтелiю формує сосочки. Вкажiть вид атипiзму:

A. Тканинний

B. Клiтинний

C. Гiстохiмiчний

D. Функцiональний

E. Метаболiчний
До клiнiки надiйшла дитина 4-х рокiв з ознаками тривалого бiлкового голодування: затримка росту, анемiя, набряки, розумова вiдсталiсть. Причиною розвитку набрякiв у цiєї дитини є зниження синтезу:

A. Альбумiнiв

B. Глобулiнiв

C. Гемоглобiну

D. Лiпопротеїнiв

E. Глiкопротеїнiв


У людини зменшений дiурез, гiпернатрiємiя, гiпокалiємiя. Гiперсекрецiя якого гормону може бути причиною таких змiн?

A. Альдостерон

B. Вазопресин

C. Передсердний натрiйуретичний фактор

D. Адреналiн

E. Паратгормон


У хворого виявлено гiперкалiємiю та гiпонатрiємiю. Знижена секрецiя якого гормону може спричинити такi змiни?

A. Альдостерон

B. Вазопресин

C. Кортизол

D. Паратгормон

E. Натрiйуретичний


У хворого 28-ми рокiв тривале блювання призвело до зневоднення органiзму. Пiдвищена секрецiя якого гормону перш за все сприятиме збереженню води в органiзмi?

A. Вазопресин

B. Кальцитонiн

C. Тироксин

D. Соматостатин

E. Альдостерон


У людини осмотичний тиск плазми кровi 350 мосмоль/л (норма – 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецiю такого гормону:

A. Вазопресин

B. Альдостерон

C. Кортизол

D. Адренокортикотропiн

E. Натрiйуретичний


У туриста пiд час тривалого перебування на спекотi вiдбулася значна втрата води, що супроводжувалося рiзким зниженням дiурезу. Посилення секрецiї яких гормонiв вiдбувається при цьому?

A. Вазопресин й альдостерон

B. Адреналiн i норадреналiн

C. Глюкокортикоїди й iнсулiн

D. Тироксин i трийодтиронiн

E. Серотонiн i дофамiн


У дорослої людини за добу видiляється 20 л сечi з низькою вiдносною щiльнiстю. Найбiльш iмовiрною причиною цього є дефiцит в органiзмi:

A. Вазопресину

B. Альдостерону

C. Натрiйуретичного фактора

D. Ренiну

E. Паратгормону


Людинi внутрiшньовенно ввели 0,5 л iзотонiчного розчину лiкарської речовини. Якi з рецепторiв насамперед вiдреагують на змiну водно-сольового балансу органiзму?

A. Волюморецептори порожнистих вен I передсердь

B. Осморецептори гiпоталамусу

C. Осморецептори печiнки

D. Натрiєвi рецептори гiпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти


У людини з масою 80 кг пiсля тривалого фiзичного навантаження об’єм циркулюючої кровi зменшився, гематокрит - 50%, загальний бiлок кровi - 80 г/л. Такi показники кровi є наслiдком, перш за все:

A. Втрати води з потом

B. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв

C. Збiльшення вмiсту бiлкiв у плазмi

D. Збiльшення онкотичного тиску плазми

E. Збiльшення дiурезу


У хворого, що страждає на серцеву недостатнiсть, спостерiгаються збiльшення печiнки, набряки нижнiх кiнцiвок, асцит. Який механiзм є провiдним в утвореннi даного набряку?

A. Гiдродинамiчний

B. Колоїдно-осмотичний

C. Лiмфогенний

D. Мембраногенний

E. -
В експериментi збiльшили проникнiсть мембрани збудливої клiтини для iонiв калiю. Якi змiни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A. Гiперполяризацiя

B. Деполяризацiя

C. Потенцiал дiї

D. Локальна вiдповiдь

E. Змiн не буде
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною дiареєю, спостерiгається зменшення кiлькостi води в позаклiтинному просторi, збiльшення її всерединi клiтин та зниження осмолярностi кровi. Як називають таке порушення водно-електролiтного обмiну?

A. Гiпоосмолярна гiпогiдратацiя

B. Гiперосмолярна гiпогiдратацiя

C. Осмолярна гiпогiдратацiя

D. Гiпоосмолярна гiпергiдратацiя

E. Гiперосмолярна гiпергiдратацiя


Лiкар-цитогенетик при виготовленнi метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитiв гiпотонiчним (0,56%) розчином хлориду калiю. Пiсля цього вiдбулося набухання клiтин i розрив клiтинної мембрани за рахунок надходження води до клiтини. Який механiзм транспорту має мiсце в цьому випадку?

A. Ендоосмос

B. Полегшена дифузiя

C. Дифузiя

D. Пiноцитоз

E. Фагоцитоз


Хворому внутрiшньовенно ввели гiпертонiчний розчин глюкози. Це пiдсилить рух води:

A. З клiтин до мiжклiтинної рiдини

B. З мiжклiтинної рiдини до капiлярiв

C. З мiжклiтинної рiдини до клiтин

D. З капiлярiв до мiжклiтинної рiдини

E. Змiн руху води не буде


Жiнцi 36-ти рокiв пiсля хiрургiчного втручання внутрiшньовенно ввели концентрований розчин альбумiну. Це спричинило посилений рух води у такому напрямку:

A. З мiжклiтинної рiдини до капiлярiв

B. З мiжклiтинної рiдини до клiтин

C. Iз клiтин до мiжклiтинної рiдини

D. Iз капiлярiв до мiжклiтинної рiдини

E. Змiн руху води не вiдбуватиметься


Тваринi внутрiшньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрiю, що зумовило зниження реабсорбцiї iонiв натрiю у канальцях нирок. Внаслiдок яких змiн секрецiї гормонiв це вiдбувається?

A. Зменшення альдостерону

B. Збiльшення альдостерону

C. Зменшення вазопресину

D. Збiльшення вазопресину

E. Зменшення натрiйуретичного фактора


При токсичному ушкодженнi клiтин печiнки з порушенням її функцiй у хворого з’явилися набряки. Якi змiни складу плазми кровi є провiдною причиною розвитку набрякiв?

A. Зниження вмiсту альбумiнiв

B. Збiльшення вмiсту глобулiнiв

C. Зменшення вмiсту фiбриногену

D. Збiльшення вмiсту альбумiнiв

E. Зменшення вмiсту глобулiнiв


У хворого з нефротичним синдромом спостерiгаються масивнi набряки обличчя та кiнцiвок. Який патогенетичний механiзм є провiдним в розвитку набрякiв?

A. Зниження онкотичного тиску кровi

B. Пiдвищення судинної проникностi

C. Пiдвищення гiдродинамiчного тиску кровi

D. Лiмфостаз

E. Пiдвищення лiмфовiдтоку


У хворого 35-ти рокiв, який часто вживає алкоголь, на фонi лiкування сечогiнними засобами, виникли сильна м’язова i серцева слабкiсть, блювання, дiарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресiя. Причиною такого стану є посилене видiлення з сечею:

A. Калiю


B. Натрiю

C. Хлору


D. Кальцiю

E. Фосфатiв


У хворої людини посилений рух води з кровоносних капiлярiв до тканин, що викликало їх позаклiтинний набряк (збiльшенi розмiри м’яких тканин кiнцiвок, печiнки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбiльш iмовiрною причиною розвитку набряку?

A. Онкотичний тиск плазми кровi

B. Осмотичний тиск плазми кровi

C. рН кровi

D. В’язкiсть кровi

E. Гематокрит


Хворий пiсля перенесеного епiдемiчного паротиту схуднув, постiйно вiдчуває спрагу, п’є багато води, вiдмiчає часте сечовидiлення, пiдвищений апетит, шкiрний свербiж, слабкiсть, фурункульоз. У кровi: глюкоза - 16 ммоль/л, кетонових тiл - 100 мкмоль/л; глюкозурiя. Яке захворювання розвинулось у пацiєнта?

A. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет

B. Iнсулiнонезалежний цукровий дiабет

C. Стероїдний дiабет

D. Нецукровий дiабет

E. Цукровий дiабет недостатнього харчування


Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслiдок уродженої недостатностi синтезу певних ферментiв глiкогенолiзу. Недостатнiсть якого ферменту є молекулярною основою цього глiкогенозу?

A. Амiло(1,4-1,6)трансглiкозидаза

B. Глiкогенсинтаза

C. Глюкозо-6-фосфатази

D. Лiзосомальнi глiкозидази

E. Фосфофруктокiназа


До клiнiки доставлено хвору на цукровий дiабет, госпiталiзовано у прекоматозному станi кетоацидотичного типу. Збiльшення вмiсту якого метаболiту до цього призвело?

A. Ацетоацетат

B. Цитрат

C. α-кетоглутарат

D. Малонат

E. Аспартат


При недостатностi кровообiгу у перiод iнтенсивної м’язової роботи у м’язi в результатi анаеробного глiколiзу накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?

A. Включається в глюконеогенез у печiнцi

B. Видаляється через нирки з сечею

C. Використовується у м’язi для синтезу амiнокислот

D. Використовується тканинами для синтезу кетонових тiл

E. Використовується у тканинах для синтезу жирних кислот


Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свiдомiсть вiдсутня, адинамiя. Шкiрнi покриви сухi, запалi очi, цiаноз обличчя, тахiкардiя, запах ацетону з рота. Результати аналiзiв: глюкоза кровi 20,1 ммоль/л (у нормi - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечi - 3,5% (у нормi - 0). Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Гiперглiкемiчна кома

B. Гiпоглiкемiчна кома

C. Гостра серцева недостатнiсть

D. Гостре алкогольне отруєння

E. Анафiлактичний шок


Чоловiк 53-х рокiв доставлений у стацiонар у непритомному станi. Об’єктивно: шкiра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону вiдсутнiй, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вмiст глюкози у кровi 48 ммоль/л, реакцiя сечi на ацетон негативна. Для якого iз перелiчених станiв найбiльш характернi симптоми у хворого?

A. Гiперосмолярна кома

B. Гiперкетонемiчна кома

C. Лактацидемiчна кома

D. Токсична кома

E. Колапс


У пiдлiтка 12-ти рокiв, який впродовж 3-х мiсяцiв рiзко схуд, вмiст глюкози у кровi 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механiзм її розвитку?

A. Гiперосмолярний

B. Гiпоглiкемiчний

C. Кетонемiчний

D. Лактацидемiчний

E. Гiпоксичний


Хвора 38-ми рокiв надiйшла до реанiмацiйного вiддiлення в несвiдомому станi. Рефлекси вiдсутнi. Цукор кровi 2,1 ммоль/л. В анамнезi - цукровий дiабет з 18-ти рокiв. Яка кома має мiсце у хворої?

A. Гiпоглiкемiчна

B. Кетоацидотична

C. Лактацидемiчна

D. Гiперосмолярна

E. Гiперглiкемiчна


Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному станi. Зi слiв супроводжуючих вдалося з’ясувати, що вiн знепритомнiв пiд час тренування на завершальному етапi марафонської дистанцiї. Який вид коми найiмовiрнiше можна запiдозрити у даного пацiєнта?

A. Гiпоглiкемiчна

B. Гiперглiкемiчна

C. Ацидотична

D. Гiпотиреоїдна

E. Печiнкова


У хлопчика 2-х рокiв спостерiгається збiльшення в розмiрах печiнки та селезiнки, катаракта. В кровi пiдвищена концентрацiя цукру, але тест толерантностi до глюкози в нормi. Спадкове порушення обмiну якої речовини є причиною цього стану?

A. Галактоза

B. Фруктоза

C. Глюкоза

D. Мальтоза

E. Сахароза


Дитина 1-го року вiдстає в розумовому розвитку вiд своїх однолiткiв. Ранком вiдзначаються блювання, судоми, непритомнiсть. У кровi – гiпоглiкемiя натще. З дефектом якого ферменту це пов’язане?

A. Глiкогенсинтетаза

B. Фосфорилаза

C. Аргiназа

D. Сахараза

E. Лактаза


У п’ятирiчного хлопчика спостерiгалися малий зрiст, розумове вiдставання, обмеженi рухи, грубi риси обличчя. Цi особливостi стали помiтними з 18мiсячного вiку. У нього виявили дефiцит L-iдуронiдази. Обмiн яких сполук порушено?

A. Глiкозамiноглiкани

B. Бiлки

C. Нуклеотиди

D. Вiтамiни

E. Фосфолiпiди


Людина хворiє на цукровий дiабет, що супроводжується гiперглiкемiєю натще понад 7,2 ммоль/л. Рiвень якого бiлку плазми кровi дозволяє ретроспективно (за попереднi 4-8 тижнi до обстеження) оцiнити рiвень глiкемiї?

A. Глiкозильований гемоглобiн

B. Альбумiн

C. Фiбриноген

D. С-реактивний бiлок

E. Церулоплазмiн


У жiнки 62-х рокiв розвинулася катаракта (помутнiння кришталика) на фонi цукрового дiабету. Який тип модифiкацiї бiлкiв має мiсце при дiабетичнiй катарактi?

A. Глiкозилювання

B. Фосфорилювання

C. АДФ-рибозилювання

D. Метилювання

E. Обмежений протеолiз


Пiсля тривалого фiзичного навантаження пiд час заняття з фiзичної культури у студентiв розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась пiсля активацiї в органiзмi студентiв:

A. Глiколiзу

B. Глюконеогенезу

C. Пентозофосфатного циклу

D. Лiполiзу

E. Глiкогенезу


У студента, який складає iспит, вмiст глюкози у плазмi кровi складає 8 ммоль/л. Збiльшена секрецiя якого з наведених гормонiв сприяє розвитку гiперглiкемiї у студента?

A. Глюкагон

B. Iнсулiн

C. Тироксин

D. Трийодтиронiн

E. Альдостерон


При глiкогенозi - хворобi Гiрке - порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глiкогену в печiнцi та нирках. Дефiцит якого ферменту є причиною захворювання?

A. Глюкозо-6-фосфатаза

B. Глiкогенсинтетаза

C. Фосфорилаза

D. Гексокiназа

E. Альдолаза


Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гiдрокортизон. У нього з’явилися гiперглiкемiя, полiурiя, глюкозурiя, спрага. Цi ускладнення лiкування є наслiдком активацiї процесу:

A. Глюконеогенез

B. Глiкогенолiз

C. Глiкогенез

D. Глiколiз

E. Лiполiз


При хронiчному передозуваннi глюкокортикоїдiв розвивається гiперглiкемiя. Назвiть процес вуглеводного обмiну, за рахунок якого збiльшується концентрацiя глюкози у плазмi кровi:

A. Глюконеогенез

B. Глiкогенолiз

C. Аеробний глiколiз

D. Пентозофосфатний цикл

E. Глiкогенез


У жiнки 45-ти рокiв хвороба Iценко-Кушiнга - стероїдний дiабет. При бiохiмiчному обстеженнi: гiперглiкемiя, гiпохлоремiя. Який з перерахованих нижче процесiв активується у жiнки в першу чергу?

A. Глюконеогенез

B. Глiкогенолiз

C. Реабсорбцiя глюкози

D. Транспорт глюкози в клiтину

E. Глiколiз


Молода людина 25-ти рокiв споживає надмiрну кiлькiсть вуглеводiв (600 г на добу), що перевищує її енергетичнi потреби. Який процес буде активуватися в органiзмi людини у даному випадку?

A. Лiпогенез

B. Глiколiз

C. Лiполiз

D. Глюконеогенез

E. Окиснення жирних кислот


Дитина квола, апатична. Печiнка збiльшена, при її бiопсiї виявлено значний надлишок глiкогену. Концентрацiя глюкози в кровi нижче норми. У чому причина зниженої концентрацiї глюкози у кровi цiєї хворої?

A. Понижена (вiдсутня) активнiсть глiкоген-фосфорилази у печiнцi

B. Понижена (вiдсутня) активнiсть гексокiнази у печiнцi

C. Пiдвищена активнiсть глiкогенсинтетази у печiнцi

D. Понижена (вiдсутня) активнiсть глюкозо-6-фосфатази у печiнцi

E. Дефiцит гену, який вiдповiдає за синтез глюкозо-1фосфатуридинтрансферази


При диспансерному обстеженнi у хворого знайдено цукор в сечi. Який найбiльш iмовiрний механiзм виявлених змiн, якщо вмiст цукру в кровi нормальний?

A. Порушення реабсорбцiї глюкози в канальцях нефрона

B. Порушення фiльтрацiї глюкози в клубочковому вiддiлi нефрона

C. Недостатня продукцiя iнсулiну пiдшлунковою залозою

D. Iнсулiнорезистентнiсть рецепторiв клiтин

E. Гiперпродукцiя глюкокортикоїдiв наднирниками


Пiдшлункова залоза - орган змiшаної секрецiї. Ендокринно продукує бетаклiтинами гормон iнсулiн, який впливає на обмiн вуглеводiв. Як вiн впливає на активнiсть глiкогенфосфорилази (ГФ) i глiкогенсинтетази (ГС)?

A. Пригнiчує ГФ, активує ГС

B. Активує ГФ i ГС

C. Пригнiчує ГФ i ГС

D. Активує ГФ, пригнiчує ГС

E. Не впливає на активнiсть ГФ i ГС


У хворого 15-ти рокiв концентрацiя глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину пiсля цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Цi показники характернi для такого захворювання:

A. Прихований цукровий дiабет

B. Цукровий дiабет I типу

C. Цукровий дiабет II типу

D. Хвороба Iценко-Кушiнга

E. -
До шпиталю було доставлено юнака 16-ти рокiв, хворого на iнсулiнозалежний цукровий дiабет. Рiвень глюкози у кровi пацiєнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено iнсулiн. Двi години потому рiвень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що iнсулiн:

A. Стимулює перетворення глюкози в печiнцi у глiкоген та ТАГ

B. Стимулює транспорт глюкози через плазматичнi мембрани в головному мозку та печiнцi

C. Гальмує синтез кетонових тiл iз глюкози

D. Стимулює розщеплення глiкогену в печiнцi

E. Стимулює розщеплення глiкогену у м’язах
При напруженiй фiзичнiй роботi у м’язовiй тканинi накопичується молочна кислота, яка дифундує в кров i пiдхоплюється печiнкою та серцем. Який процес забезпечує вiдновлення запасiв глiкогену в м’язах?

A. Цикл Корi

B. Цикл лимонної кислоти

C. Орнiтиновий цикл

D. Цикл трикарбонових кислот

E. Пентозофосфатний шлях


Виникнення нижчеперерахованих захворювань пов’язане iз генетичними факторами. Назвiть патологiю iз спадковою схильнiстю:

A. Цукровий дiабет

B. Хорея Гентiнгтона

C. Фенiлкетонурiя

D. Серпоподiбноклiтинна анемiя

E. Дальтонiзм


Хвора 46-ти рокiв скаржиться на сухiсть в ротi, спрагу, почащений сечопуск, загальну слабкiсть. У кровi: гiперглiкемiя, гiперкетонемiя. У сечi: глюкоза, кетоновi тiла. На ЕКГ: дифузнi змiни в мiокардi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Цукровий дiабет

B. Алiментарна гiперглiкемiя

C. Гострий панкреатит

D. Нецукровий дiабет

E. Iшемiчна хвороба серця


У хворого з дихальною недостатнiстю рН кровi 7,35. Визначення pCO2 показало наявнiсть гiперкапнiї. При дослiдженнi рН сечi вiдзначається пiдвищення її кислотностi. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку?

A. Ацидоз газовий, компенсований

B. Ацидоз метаболiчний, компенсований

C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований

D. Алкалоз газовий, компенсований

E. Алкалоз газовий, декомпенсований


У хворого з дихальною недостатнiстю рН кровi 7,35. Визначення pCO 2 показало наявнiсть гiперкапнiї. При дослiдженнi рН сечi вiдзначається пiдвищення її кислотностi. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?

A. Ацидоз газовий, компенсований

B. Ацидоз метаболiчний, компенсований

C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований

D. Алкалоз газовий, компенсований

E. Алкалоз газовий, декомпенсований


У людини з хронiчним захворюванням нирок порушена їх видiльна функцiя. рН венозної кровi становить 7,33. Для корекцiї кислотно-лужного стану пацiєнту доцiльно внутрiшньовенно ввести розчин:

A. Бiкарбонату натрiю

B. Хлориду натрiю

C. Глюкози

D. Хлориду калiю

E. Хлориду кальцiю


У немовля с пiлороспазмом внаслiдок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкiсть, гiподинамiя, iнодi судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерiгається?

A. Видiльний алкалоз

B. Видiльний ацидоз

C. Метаболiчний ацидоз

D. Екзогенний негазовий ацидоз

E. Газовий алкалоз


Хворий на гiпертонiчну хворобу разом з безсольовою дiєтою та з антигiпертензивними засобами, довгий час приймав гiдрохлортiазид, що зумовило порушення електролiтного балансу. Яке порушення внутрiшнього середовища виникло у хворого?

A. Гiпохлоремiчний алкалоз

B. Метаболiчний ацидоз

C. Гiперкалiємiя

D. Гiпермагнiємiя

E. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi


У хворого 40-ка рокiв ознаки гiрської хвороби: запаморочення, задишка, тахiкардiя, рН кровi - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотноосновного стану має мiсце?

A. Газовий алкалоз

B. Негазовий алкалоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий ацидоз

E. Видiльний ацидоз


У результатi виснажуючої м’язової працi у робочого значно зменшилася буферна ємнiсть кровi. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?

A. Лактат

B. Пiруват

C. 1,3-бiсфосфоглiцерат

D. 3-фосфоглiцерат

E. -
У немовляти внаслiдок неправильного годування виникла виражена дiарея. Одним з основних наслiдкiв дiареї є екскрецiя великої кiлькостi бiкарбонату натрiю. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має мiсце в цьому випадку?

A. Метаболiчний ацидоз

B. Метаболiчний алкалоз

C. Респiраторний ацидоз

D. Респiраторний алкалоз

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу
У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням i задишкою. При обстеженнi вiдзначено: рН - 7,62; pCO2 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий алкалоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий ацидоз

E. -
У пацiєнта у результатi тривалого блювання вiдбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в органiзмi. Яка з перерахованих форм порушення кислотнолужного стану має мiсце?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий ацидоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий алкалоз

E. Метаболiчний ацидоз
У новонародженої дитини з пiлоростенозом часте блювання, що супроводжується апатiєю, слабкiстю, пiдвищенням тонусу м’язiв, iнколи судомами. Яка форма порушення кислотноосновного стану розвинулася в хворого?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий алкалоз

C. Газовий ацидоз

D. Метаболiчний ацидоз

E. Видiльний ацидоз


У хворого пiсля вживання недоброякiсної їжi розвинулася дiарея. На наступний день у нього знизився артерiальний тиск, з’явились тахiкардiя, екстрасистолiя. pH кровi складає 7,18. Цi порушення є наслiдком розвитку:

A. Негазового ацидозу

B. Газового ацидозу

C. Негазового алкалозу

D. Газового алкалозу

E. Метаболiчного алкалозу


У чоловiка 32-х рокiв, хворого на пневмонiю, спостерiгається закупорка харкотинням дихальних шляхiв. В органiзмi хворого при цьому буде розвиватися така змiна кислотно-лужної рiвноваги:

A. Респiраторний ацидоз

B. Метаболiчний ацидоз

C. Респiраторний алкалоз

D. Метаболiчний алкалоз

E. Змiн не буде


При обстеженнi дитини лiкар виявив ознаки рахiту. Нестача якої сполуки в органiзмi дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A. 1,25 [ОН]дигiдроксiхолекальциферол

B. Бiотин

C. Токоферол

D. Нафтохiнон

E. Ретинол


При обстеженнi в клiнiцi у чоловiка дiагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено рiзке зниження вмiсту серотонiну в тромбоцитах. Порушення метаболiзму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотонiну?

A. 5-окситрiптофан

B. Тирозин

C. Гiстидин

D. Фенiлаланiн

E. Серин
При обстеженнi хворого окулiст виявив збiльшення часу адаптацiї ока до темряви. Нестача якого вiтамiну може бути причиною такого симптому?

A. A

B. B6


C. B2

D. C


E. K
У хворого в кровi збiльшена концентрацiя пiрувату. Значна його кiлькiсть екскретується з сечею. Дефiцит якого вiтамiну має мiсце у хворого?

A. B1


B. E

C. B3


D. B6

E. B
Пiсля видалення у пацiєнта 2/3 шлунка у кровi зменшився вмiст гемоглобiну, кiлькiсть еритроцитiв, збiльшилися розмiри цих клiтин кровi. Дефiцит якого вiтамiну призводить до таких змiн у кровi?

A. B12

B. C


C. P

D. B6


E. PP
У хворого пiсля видалення жовчного мiхура утрудненi процеси всмоктування Ca через стiнку кишечнику. Призначення якого вiтамiну буде стимулювати цей процес?

A. D3


B. PP

C. C


D. B12

E. K
При дослiдженнi кровi хворого виявлено значне збiльшення активностi МВ-форм КФК (креатинфосфокiнази) та ЛДГ-1. Яку патологiю можна припустити?

A. Iнфаркт мiокарда

B. Гепатит

C. Ревматизм

D. Панкреатит

E. Холецистит
При обтурацiйнiй жовтяницi I жовчних норицях часто спостерiгається протромбiнова недостатнiсть. З дефiцитом в органiзмi якого вiтамiну це пов’язано?

A. K


B. B6

C. A


D. C

E. E
У хворого, який знаходиться на лiкуваннi з приводу вiрусного гепатиту В, з’явилися ознаки печiнкової недостатностi. Якi змiни кровi, що свiдчать про порушення бiлкового обмiну, найбiльш вiрогiдно спостерiгатимуться у цьому випадку?

A. Абсолютна гiпоальбумiнемiя

B. Абсолютна гiперальбумiнемiя

C. Абсолютна гiперфiбриногенемiя

D. Бiлковий склад кровi не змiнений

E. Абсолютна гiперглобулiнемiя
Людина впродовж тривалого часу вживала їжу, бiдну на метiонiн, внаслiдок чого у неї спостерiгалися розлади функцiї нервової та ендокринної систем. Це може бути наслiдком порушення синтезу:

A. Адреналiну

B. Пiрувату

C. Тиронiну

D. Жирних кислот

E. Глюкагону


У хворого, який проходить курс лiкувального голодування, нормальний рiвень глюкози у кровi пiдтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амiнокислоти при цьому у печiнцi людини найбiльш активно синтезується глюкоза?

A. Аланiн

B. Лiзин

C. Валiн


D. Глутамiнова кислота

E. Лейцин


Батьки дитини 3-х рокiв звернули увагу на потемнiння кольору його сечi при вiдстоюваннi. Об’єктивно: температура у нормi, шкiрнi покриви чистi, рожевi, печiнка не збiльшена. Назвiть iмовiрну причину даного стану:

A. Алкаптонурiя

B. Гемолiз

C. Синдром Iценка-Кушiнга

D. Фенiлкетонурiя

E. Подагра


У людини, що виконувала важку фiзичну роботу в умовах пiдвищеної температури навколишнього середовища, змiнилася кiлькiсть бiлкiв плазми кровi. Що саме має мiсце у даному випадку?

A. Вiдносна гiперпротеїнемiя

B. Абсолютна гiперпротеїнемiя

C. Абсолютна гiпопротеїнемiя

D. Диспротеїнемiя

E. Парапротеїнемiя


У хворого з частими кровотечами з внутрiшнiх органiв i слизових оболонок виявленi пролiн i лiзин у складi колагенових волокон. Через вiдсутнiсть якого вiтамiну порушено їх гiдроксилювання?

A. Вiтамiн C

B. Вiтамiн K

C. Вiтамiн A

D. Тiамiн

E. Вiтамiн E


У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерiгаються пелагроподiбнi ураження шкiри, порушення розумового розвитку в результатi нестачi нiкотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:

A. Всмоктування i реабсорбцiя в нирках триптофану

B. Трансамiнування фенiлаланiну

C. Декарбоксилювання триптофану

D. Всмоктування i реабсорбцiя в нирках метiонiну

E. Всмоктування i реабсорбцiя цистеїну


До фiбрилярних елементiв сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулiн. Вкажiть амiнокислоту, яка входить тiльки до складу колагену i визначення якої в бiологiчних рiдинах використовується для дiагностики захворювань сполучної тканини:

A. Гiдроксипролiн

B. Пролiн

C. Глiцин

D. Лiзин

E. Фенiлаланiн


Хворому, що страждає на хронiчний гепатит, для оцiнки знешкоджуючої функцiї печiнки було проведене навантаження бензоатом натрiю. За видiленням якої речовини з сечею судять про знешкоджуючу функцiю печiнки?

A. Гiпурова кислота

B. Фенiлоцтова кислота

C. Лимонна кислота

D. Валерiанова кислота

E. Щавелєва кислота


Пiд час катаболiзму гiстидину утворюється бiогенний амiн, що має потужну судинорозширюючу дiю. Назвiть його:

A. Гiстамiн

B. Серотонiн

C. ДОФА


D. Норадреналiн

E. Дофамiн


В кровi хворого виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози знижена. Вiдмiчена розумова вiдсталiсть, помутнiння кришталика. Яке захворювання має мiсце?

A. Галактоземiя

B. Лактоземiя

C. Цукровий дiабет

D. Стероїдний дiабет

E. Фруктоземiя


У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збiльшення печiнки, погiршення зору. Лiкар пов’язує цi симптоми з дефiцитом в органiзмi галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологiчний процес має мiсце у дитини?

A. Галактоземiя

B. Фруктоземiя

C. Гiперглiкемiя

D. Гiпоглiкемiя

E. Гiперлактатацидемiя


У кровi дитини виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози понижена. Спостерiгаються катаракта, розумова вiдсталiсть, розвивається жирове переродження печiнки. Яке захворювання має мiсце?

A. Галактоземiя

B. Цукровий дiабет

C. Лактоземiя

D. Стероїдний дiабет

E. Фруктоземiя


Пацiєнту 33 роки. Хворiє 10 рокiв. Перiодично звертається до лiкаря зi скаргами на гострий бiль у животi, судоми, порушення зору. У його родичiв спостерiгаються подiбнi симптоми. Сеча червоного кольору. Госпiталiзований з дiагнозом - гостра перемiжна порфирiя. Причиною захворювання може бути порушення бiосинтезу такої речовини:

A. Гем


B. Iнсулiн

C. Жовчнi кислоти

D. Простагландини

E. Колаген


У дитини спостерiгається затримка фiзичного та розумового розвитку, глибокi порушення з боку сполучної тканини внутрiшнiх органiв, у сечi виявлено кератансульфати. Обмiн яких речовин порушений?

A. Глiкозамiноглiкани

B. Колаген

C. Еластин

D. Фiбронектин

E. Гiалуронова кислота


Амiак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженнi амiаку в тканинах мозку?

A. Глутамiнова кислота

B. Лiзин

C. Пролiн

D. Гiстидин

E. Аланiн


У немовляти спостерiгаються епiлептиформнi судоми, викликанi дефiцитом вiтамiну B6. Це спричинено зменшенням у нервовiй тканинi гальмiвного медiатора - γ-амiномасляної кислоти. Активнiсть якого ферменту знижена при цьому?

A. Глутаматдекарбоксилаза

B. Аланiнамiнотрансфераза

C. Глутаматдегiдрогеназа

D. Пiридоксалькiназа

E. Глутаматсинтетаза


Пiд час голодування м’язовi бiлки розпадаються до вiльних амiнокислот. В який процес найiмовiрнiше будуть втягуватися цi сполуки за таких умов?

A. Глюконеогенез у печiнцi

B. Глюконеогенез у м’язах

C. Синтез вищих жирних кислот

D. Глiкогенолiз

E. Декарбоксилування


При лабораторному дослiдженнi дитини виявлено пiдвищений вмiст у кровi та сечi лейцину, валiну, iзолейцину та їх кетопохiдних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатнiсть якого ферменту характерно для цього захворювання?

A. Дегiдрогеназа розгалужених амiнокислот

B. Амiнотрансфераза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Фосфофруктокiназа

E. Фосфофруктомутаза


Недостатнiсть в органiзмi лiнолевої та лiноленової кислот призводить до ушкоджень шкiри, випадiння волосся, сповiльненого загоювання ран, тромбоцитопенiї, зниження опiрностi до iнфекцiйних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найiмовiрнiше зумовлює вказанi симптоми?

A. Ейкозаноїди

B. Iнтерлейкiни

C. Iнтерферони

D. Катехоламiни

E. Кортикостероїди


Мати звернулася до лiкаря з приводу того, що у дитини 5-ти рокiв пiд дiєю сонячних променiв на шкiрi з’являються еритеми, везикулярний висип, свербiж шкiри. Лабораторнi дослiдження виявили зменшення вмiсту залiза у сироватцi кровi, збiльшення видiлення з сечею уропорфiриногену I. Найбiльш вiрогiдною спадковою патологiєю у дитини є:

A. Еритропоетична порфiрiя

B. Метгемоглобiнемiя

C. Печiнкова порфiрiя

D. Копропорфiрiя

E. Iнтермiтуюча порфiрiя


При тривалому лiкуваннi голодуванням у пацiєнта зменшилося спiввiдношення альбумiнiв i глобулiнiв у плазмi кровi. Що з наведеного буде наслiдком цих змiн?

A. Збiльшення ШЗЕ

B. Зниження ШЗЕ

C. Збiльшення гематокритного показника

D. Зниження гематокритного показника

E. Гiперкоагуляцiя


Основна маса азоту з органiзму виводиться у виглядi сечовини. Зниження активностi якого ферменту в печiнцi призводить до гальмування синтезу сечовини i нагромадження амонiаку в кровi i тканинах?

A. Карбамоїлфосфатсинтаза

B. Аспартатамiнотрансфераза

C. Уреаза

D. Амiлаза

E. Пепсин


Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофiєю було проведено бiохiмiчне дослiдження сечi. Поява якої речовини у великiй кiлькостi в сечi може пiдтвердити захворювання м’язiв у даного хворого?

A. Креатин

B. Порфiрини

C. Сечовина

D. Гiпурова кислота

E. Креатинiн


У юнака 18-ти рокiв дiагностована м’язова дистрофiя. Пiдвищення в сироватцi кровi вмiсту якої речовини найбiльш iмовiрне при цiй патологiї?

A. Креатин

B. Мiоглобiн

C. Мiозин

D. Лактат

E. Аланiн


Хворому з пiдозрою на дiагноз ""прогресуюча м’язова дистрофiя""був зроблений аналiз сечi. Наявнiсть якої сполуки в сечi пiдтверджує дiагноз?

A. Креатин

B. Колаген

C. Порфiрин

D. Мiоглобiн

E. Кальмодулiн


Хвора 46-ти рокiв довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофiю (Дюшена). Змiни рiвня якого ферменту кровi є дiагностичним тестом в даному випадку?

A. Креатинфосфокiназа

B. Лактатдегiдрогеназа

C. Пiруватдегiдрогеназа

D. Глутаматдегiдрогеназа

E. Аденiлаткiназа


Для профiлактики атеросклерозу, iшемiчної хвороби серця, порушень мозкового кровообiгу рекомендується споживання жирiв iз високим вмiстом полiненасичених жирних кислот. Однiєю з таких жирних кислот є:

A. Лiнолева

B. Олеїнова

C. Лауринова

D. Пальмiтоолеїнова

E. Стеаринова


У чоловiка, який тривалий час невживав з їжею жирiв, але отримував достатню кiлькiсть вуглеводiв i бiлкiв, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погiршення зору. Дефiцит яких компонентiв є причиною порушення обмiну речовин?

A. Лiнолева кислота, вiтамiни A, D, E,K

B. Пальмiтинова кислота

C. Вiтамiни PP , H

D. Мiнеральнi солi

E. Олеїнова кислота


Бiохiмiчний аналiз сироватки кровi пацiєнта з гепатолентикулярною дегенерацiєю (хвороба ВiльсонаКоновалова) виявив зниження вмiсту церулоплазмiну. У цього пацiєнта в сироватцi кровi буде пiдвищена концентрацiя таких iонiв:

A. Мiдь


B. Кальцiй

C. Фосфор

D. Калiй

E. Натрiй


При нестачi бiотину спостерiгається порушення синтезу вищих жирних кислот. Утворення якого iз зазначених метаболiтiв може бути порушено при цьому?

A. Малонiл КоА

B. Сукцинiл КоА

C. Пiруват

D. Аланiн

E. Серотонiн


Стеатоз виникає внаслiдок накопичення триацилглiцеролiв у гепатоцитах. Одним з механiзмiв розвитку цього захворювання є зменшення утилiзацiї нейтрального жиру ЛПДНЩ. Якi лiпотропнi речовини попереджують розвиток стеатозу?

A. Метiонiн, B6 , B12

B. Аргiнiн, B2 , B3

C. Аланiн, B1 , P P

D. Валiн, B3 , B2

E. Iзолейцин, B1 , B2


Дитина 3-х рокiв iз симптомами стоматиту, гiнгiвiту, дерматиту вiдкритих дiлянок шкiри була госпiталiзована. При обстеженнi встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амiнокислот у кишечнику. Нестача якого вiтамiну зумовила данi симптоми?

A. Нiацин

B. Пантотенова кислота

C. Вiтамiн A

D. Кобаламiн

E. Бiотин


Пiд час патронажу лiкар виявив у дитини симетричну шорсткiсть щiк, дiарею, порушення нервової дiяльностi. Нестача яких харчових факторiв є причиною такого стану?

A. Нiкотинова кислота, триптофан

B. Лiзин, аскорбiнова кислота

C. Треонiн, пантотенова кислота

D. Метiонiн, лiпоєва кислота

E. Фенiлаланiн, пангамова кислота


При обстеженнi чоловiка 45-ти рокiв, що тривалий час перебував на рослиннiй дiєтi, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливiсть рацiону стала причиною цього явища?

A. Недостатня кiлькiсть бiлкiв

B. Надмiрна кiлькiсть води

C. Надмiрна кiлькiсть вуглеводiв

D. Недостатня кiлькiсть жирiв

E. Недостатня кiлькiсть жирiв i бiлкiв


Пiсля хiмiчного опiку в хворого розвинувся стеноз стравоходу. Виникло рiзке схуднення вiд затрудненого прийому їжi. У кровi: ер.- 3, 0 · 1012 /л, Hb106 г/л, загальний бiлок - 57 г/л. Який вид голодування в хворого?

A. Неповне

B. Бiлкове

C. Повне


D. Водне

E. Абсолютне


У дитини виявлена схильнiсть до ожирiння, яка є результатом дiатезу. Назвiть вид дiатезу, при якому частiше може розвинутись ожирiння:

A. Нервово-артритичний

B. Ексудативно-катаральний

C. Лiмфатико-гiпопластичний

D. Астенiчний

E. -
Чоловiк 70-ти рокiв хворiє на атеросклероз судин нижнiх кiнцiвок та iшемiчну хворобу серця. Пiд час обстеження виявлено порушення лiпiдного складу кровi. Надлишок яких лiпопротеїнiв є головною ланкою в патогенезi атеросклерозу?

A. Низької щiльностi

B. Холестерин

C. Високої щiльностi

D. Промiжної щiльностi

E. Хiломiкрони
До лiкарнi доставлено дитину 2-х рокiв з уповiльненим розумовим i фiзичним розвитком, що страждає на частi блювання пiсля прийому їжi. У сечi визначена фенiлпiровиноградна кислота. Наслiдком якого порушення є дана патологiя?

A. Обмiн амiнокислот

B. Лiпiдний обмiн

C. Вуглеводний обмiн

D. Водно-сольовий обмiн

E. Фосфорно-кальцiєвий обмiн


Дихальний коефiцiєнт у хворого складає 0,7. Це свiдчить, що у клiтинах людини переважає:

A. Окислення жирiв

B. Окислення вуглеводiв

C. Окислення бiлкiв

D. Змiшане окислення жирiв та вуглеводiв

E. Змiшане окислення жирiв та бiлкiв


В експериментi на кролi встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорiвнює об’єму CO 2 , який видiляється клiтинами мозку в кров. Це свiдчить, що у клiтинах головного мозку має мiсце:

A. Окиснення вуглеводiв

B. Окиснення жирiв

C. Гiпокапнiя

D. Гiпоксiя

E. Окиснення бiлкiв


Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-рiчної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пiгментiв у сечi не виявлено. Поставлено дiагноз алкаптонурiя. Дефiцит якого ферменту має мiсце у дитини?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенiлаланiнгiдроксилаза

C. Тирозиназа

D. Оксидаза оксифенiлпiрувату

E. Декарбоксилаза фенiлпiрувату


У хворого дiагностовано алкаптонурiю. Вкажiть фермент, дефект якого є причиною цiєї патологiї:

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенiлаланiнгiдроксилаза

C. Глутаматдегiдрогеназа

D. Пiруватдегiдрогеназа

E. ДОФА-декарбоксилаза


Хвора 36-ти рокiв страждає на колагеноз. Збiльшення вмiсту якого метаболiту найбiльш iмовiрно буде встановлено у сечi?

A. Оксипролiн

B. Iндикан

C. Креатинiн

D. Сечовина

E. Уробiлiноген


У пацiєнта стоматологiчного вiддiлення виявлено хворобу Педжета, що супроводжується деградацiєю колагену. Вирiшальним фактом для постановки дiагнозу було виявлення у сечi хворого пiдвищеного рiвня:

A. Оксипролiну

B. Аргiнiну

C. Триптофану

D. Серину

E. Аланiну


У новонародженої дитини спостерiгаються зниження iнтенсивностi смоктання, часте блювання, гiпотонiя. У сечi та кровi значно пiдвищена концентрацiя цитрулiну. Який метаболiчний процес порушений?

A. Орнiтиновий цикл

B. ЦТК

C. ГлiколiзD. Глюконеогенез

E. Цикл Корi


При обстеженнi жiнки 56-ти рокiв, що хвора на цукровий дiабет 1-го типу, виявлене порушення бiлкового обмiну, що при лабораторному дослiдженнi кровi проявляється амiноацидемiєю, а клiнiчно - уповiльненням загоєння ран i зменшенням синтезу антитiл. Який з перерахованих механiзмiв викликає розвиток амiноацидемiї?

A. Пiдвищення протеолiзу

B. Гiперпротеїнемiя

C. Зменшення концентрацiї амiнокислот у кровi

D. Пiдвищення онкотичного тиску в плазмi кровi

E. Збiльшення лiпопротеїдiв високої щiльностi


У кровi хворого виявлено пiдвищення активностi ЛДГ 4,5, АлАТ, карбамоїлорнiтинтрансферази. В якому органi можна передбачити розвиток патологiчного процесу?

A. Печiнка (можливий гепатит)

B. Серцевий м’яз (можливий iнфаркт мiокарда)

C. Скелетнi м’язи

D. Нирки

E. Сполучна тканина


У хлопчика 4-х рокiв пiсля перенесеного важкого вiрусного гепатиту мають мiсце блювання, втрата свiдомостi, судоми. У кровi - гiперамонiємiя. Порушення якого бiохiмiчного процесу викликало патологiчний стан хворого?

A. Порушення знешкодження амiаку в печiнцi

B. Порушення знешкодження бiогенних амiнiв

C. Посилення гниття бiлкiв у кишечнику

D. Активацiя декарбоксилування амiнокислот

E. Пригнiчення ферментiв трансамiнування


Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на болi в дрiбних суглобах нiг та рук. Суглоби збiльшенi, мають вигляд потовщених вузлiв. У сироватцi встановлено пiдвищений вмiст уратiв. Це може бути спричинене:

A. Порушенням обмiну пуринiв

B. Порушенням обмiну вуглеводiв

C. Порушенням обмiну лiпiдiв

D. Порушенням обмiну пiримiдинiв

E. Порушенням обмiну амiнокислот


При дослiдженнi сироватки кровi хворого виявлене пiдвищення рiвня аланiнамiнотрансферази (АЛТ) та аспартатамiнотрансферази (АСТ). Якi змiни на клiтинному рiвнi можуть призвести до подiбної ситуацiї?

A. Руйнування клiтин

B. Порушення функцiї енергозабезпечення клiтин

C. Порушення ферментних систем клiтин

D. Руйнування генетичного апарату клiтин

E. Порушення мiжклiтинних взаємовiдношень


Чоловiк 65-ти рокiв, який страждає на подагру, скаржиться на бiль в дiлянцi нирок. При ультразвуковому обстеженнi встановлена наявнiсть ниркових каменiв. Пiдвищення концентрацiї якої речовини є найбiльш вiрогiдною причиною утворення каменiв у даному випадку?

A. Сечова кислота

B. Холестерин

C. Бiлiрубiн

D. Сечовина

E. Цистин


В сечi новонародженого визначається цитрулiн та високий рiвень амiаку. Вкажiть, утворення якої речовини, найiмовiрнiше, порушене у цього малюка:

A. Сечовина

B. Сечова кислота

C. Амiак


D. Креатинiн

E. Креатин


На основi лабораторного аналiзу у хворого пiдтверджено дiагноз - подагра. Для встановлення дiагнозу було проведено визначення вмiсту:

A. Сечової кислоти в кровi та сечi

B. Креатинiну в сечi

C. Залишкового азоту в кровi

D. Сечовини в кровi та сечi

E. Амiаку в сечi


У 19-мiсячної дитини iз затримкою розвитку та проявами самоагресiї, вмiст сечової кислоти в кровi - 1,96 ммоль/л. При якому метаболiчному порушеннi це спостерiгається?

A. Синдром Леша-Нiхана

B. Подагра

C. Синдром набутого iмунодефiциту

D. Хвороба Гiрке

E. Хвороба Iценко-Кушiнга


На прийом до терапевта прийшов чоловiк 37-ми рокiв зi скаргами на перiодичнi iнтенсивнi больовi напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлiсть. У сечi: рiзко кисла реакцiя I рожеве забарвлення. З наявнiстю яких речовин можуть бути пов’язанi такi змiни?

A. Солi сечової кислоти

B. Хлориди

C. Амонiєвi солi

D. Фосфат кальцiю

E. Сульфат магнiю


Порушення процесiв мiєлiнiзацiї нервових волокон призводить до неврологiчних розладiв i розумової вiдсталостi. Такi симптоми характернi для спадкових i набутих порушень обмiну:

A. Сфiнголiпiдiв

B. Нейтральних жирiв

C. Вищих жирних кислот

D. Холестерину

E. Фосфатидної кислоти


У жiнки, що тривалий час дотримувалася дiєти з використанням очищеного рису, виявлений полiневрит (хвороба Берi-Берi). Вiдсутнiсть якого вiтамiну в їжi призводить до розвитку цього захворювання?

A. Тiамiн

B. Аскорбiнова кислота

C. Пiридоксин

D. Фолiєва кислота

E. Рибофлавiн


Внаслiдок дефiциту вiтамiну B1 порушується окисне декарбоксилювання α-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментiв порушується при цьому?

A. Тiамiнпiрофосфат

B. Нiкотинамiдаденiндинуклеотид

C. Флавiнаденiндинуклеотид

D. Лiпоєва кислота

E. Коензим А


При алкаптонурiї вiдбувається надмiрне видiлення гомогентизинової кислоти iз сечею. С порушенням метаболiзму якої амiнокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?

A. Тирозин

B. Фенiлаланiн

C. Аланiн

D. Метiонiн

E. Аспарагiн


У новонародженої дитини на пелюшках виявленi темнi плями, що свiдчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обмiну якої речовини це пов’язане?

A. Тирозин

B. Галактоза

C. Метiонiн

D. Холестерин

E. Триптофан


У хворого в органiзмi знижений вмiст iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка. Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

A. Трансляцiя

B. Транскрипцiя

C. Реплiкацiя

D. Активацiя амiнокислот

E. Термiнацiя


До клiнiки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язiв кiнцiвок та тулуба. Пiсля обстеження виявлений дефiцит карнiтину в м’язах. Бiохiмiчною основою цiєї патологiї є порушення процесу:

A. Транспорту жирних кислот у мiтохондрiї

B. Регуляцiї рiвня Ca 2+ в мiтохондрiях

C. Субстратного фосфорилювання

D. Утилiзацiї молочної кислоти

E. Окисного фосфорилювання


Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою i зниження у рацiонi продуктiв тваринного походження. Вiдсутнiсть у рацiонi якої амiнокислоти призводить до даної патологiї?

A. Триптофан

B. Iзолейцин

C. Фенiлаланiн

D. Метiонiн

E. Гiстидин


Пiсля обстеження хворому на сечокам’яну хворобу призначили алопурiнол - конкурентний iнгiбiтор ксантиноксидази. Пiдставою для цього був хiмiчний аналiз ниркових каменiв, переважною складовою яких є:

A. Урат натрiю

B. Дигiдрат оксалату кальцiю

C. Моногiдрат оксалату кальцiю

D. Фосфат кальцiю

E. Сульфат кальцiю


До лiкарнi надiйшов 9-рiчний хлопчик розумово i фiзично вiдсталий. При бiохiмiчному дослiдженнi кровi: пiдвищена кiлькiсть фенiлаланiну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану?

A. Фенiлаланiн-4-монооксигеназа

B. Оксидаза гомогентизинової кислоти

C. Глутамiнтрансамiназа

D. Аспартатамiнотрансфераза

E. Глутаматдекарбоксилаза


У дитини 1,5 рокiв спостерiгається вiдставання в розумовому i фiзичному розвитку, посвiтлiння шкiри i волосся, зниження вмiсту в кровi катехоламiнiв. При додаваннi до свiжої сечi декiлькох крапель 5% розчину трихлороцтового залiза з’являється оливково-зелене забарвлення. Для якої патологiї обмiну амiнокислот характернi данi змiни?

A. Фенiлкетонурiя

B. Алкаптонурiя

C. Тирозиноз

D. Альбiнiзм

E. Ксантонурiя


Одна з форм вродженої патологiї супроводжується гальмуванням перетворення фенiлаланiну в тирозин. Бiохiмiчною ознакою хвороби є накопичення в органiзмi деяких органiчних кислот, зокрема:

A. Фенiлпiровиноградна

B. Лимонна

C. Пiровиноградна

D. Молочна

E. Глутамiнова


У жiнки 36-ти рокiв має мiсце гiповiтамiноз B2 . Причиною виникнення специфiчних симптомiв (ураження епiтелiю, слизових оболонок, шкiри, рогiвки ока) iмовiрно є дефiцит:

A. Флавiнових коферментiв

B. Цитохрому А1

C. Цитохромоксидази

D. Цитохрому В

E. Цитохрому С


Спадкова гiперлiпопротеїнемiя I типу обумовлена недостатнiстю лiпопротеїнлiпази. Пiдвищення рiвня яких транспортних форм лiпiдiв в плазмi навiть натщесерце є характерним?

A. Хiломiкрони

B. Лiпопротеїни низької густини

C. Лiпопротеїни дуже низької густини

D. Лiпопротеїни високої густини

E. Модифiкованi лiпопротеїни


До лiкаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини - вiдсутнiсть апетиту, поганий сон, дратiвливiсть. При бiохiмiчному дослiдженнi в кровi виявлено вiдсутнiсть ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патологiї це характерно?

A. Хвороба Гоше

B. Хвороба Тея-Сакса

C. Хвороба Нiмана-Пiка

D. Хвороба Гiрке

E. Хвороба Помпе


До лiкарнi надiйшла дитина 6-ти рокiв. Пiд час обстеження було виявлено, що дитина не може фiксувати погляд, не слiдкує за iграшками, на очному днi вiдзначається симптом ""вишневої кiстки"". Лабораторнi аналiзи показали, що у мозку, печiнцi та селезiнцi - пiдвищений рiвень ганглiозиду глiкометиду. Яке спадкове захворювання у дитини?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Хвороба Вiльсона-Коновалова

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Хвороба Нiмана-Пiка

E. Хвороба Мак-Аргдля


У культурi клiтин, отриманих вiд хворого з лiзосомною патологiєю, виявлено накопичення значної кiлькостi лiпiдiв у лiзосомах. При якому з перелiчених захворювань має мiсце це порушення?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Подагра

C. Фенiлкетонурiя

D. Хвороба Вiльсона-Коновалова

E. Галактоземiя


Пiд час огляду дитини 11-ти мiсяцiв педiатр виявив викривлення кiсток нижнiх кiнцiвок i затримку мiнералiзацiї кiсток черепа. Нестача якого вiтамiну призводить до даної патологiї?

A. Холекальциферол

B. Тiамiн

C. Пантотенова кислота

D. Бiофлавоноїди

E. Рибофлавiн


При хворобi Вiльсона-Коновалова порушується транспорт мiдi, що призводить до накопичення цього металу в клiтинах мозку та печiнки. З порушенням синтезу якого бiлку це пов’язано?

A. Церулоплазмiн

B. Металотiонеїн

C. Транскобаламiн

D. Гаптоглобiн

E. Сидерофiлiн


У хворого 27-ми рокiв виявлено патологiчнi змiни печiнки i головного мозку. У плазмi кровi виявлено рiзке зниження, а в сечi - пiдвищення вмiсту мiдi. Встановлено дiагноз – хвороба Вiльсона. Активнiсть якого ферменту в сироватцi кровi необхiдно дослiдити для пiдтвердження дiагнозу?

A. Церулоплазмiн

B. Карбоангiдраза

C. Ксантиноксидаза

D. Лейцинамiнопептидаза

E. Алкогольдегiдрогеназа


У 12-ти рiчного хлопчика в сечi виявлено високий вмiст усiх амiнокислот алiфатичного ряду. При цьому вiдмiчена найбiльш висока екскрецiя цистину та цистеїну. Крiм того, УЗД нирок показало наявнiсть каменiв у них. Яка патологiя найбiльш вiрогiдна?

A. Цистинурiя

B. Алкаптонурiя

C. Цистит

D. Фенiлкетонурiя

E. Хвороба Хартнупа"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка