База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка1/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
#12364
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
все тесты патфиз


БАЗА тестів КРОК-1 з патофізіології (ПМК-1)

#KROK У альпiнiста, що пiднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
+Гiпервентиляцiя легенiв
-Гiповентиляцiя легенiв
-Гiпероксемiя
-Гiпоксемiя
-Зниження температури навколишнього середовища

#KROK Крива дисоцiацiї оксигемоглобiну змiщена вправо. Якi змiни в органiзмi людини можуть бути причиною цього?
+Гiпертермiя
-Збiльшення концентрацiї 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах
-Алкалоз
-Гiпокапнiя
-Гiпоксемiя

#KROK В пiдводному човнi пiд час занурення порушилася система подачi кисню. У пiдводникiв збiльшилися частота дихання I серцевих скорочень. Який вид гiпоксiї розвинувся у пiдводникiв?
+Гiпоксична
-Кров’яна
-Серцево-судинна
-Тканинна
-Дихальна

#KROK Вивчення органiзму мешканця Памiру виявило високий рiвень основного обмiну, розширення грудної клiтки, зростання кисневої ємностi кровi за рахунок збiльшення еритроцитiв, високий вмiст гемоглобiну. До якого адаптивного екологiчного типу слiд вiднести цього чоловiка?
+Гiрський
-Пустельний
-Арктичний
-Тропiчний
-Субтропiчний

#KROK Пiсля ремонту автомобiля в закритому примiщеннi при працюючому двигунi у чоловiка з’явилися задишка, запаморочення, акроцiаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад кровi: pO2 - 60 мм рт.ст., pCO2 - 30 мм рт.ст.; у кровi наявний карбоксигемоглобiн. Про який вид гiпоксiї можна думати?
+Гемiчна
-Гiпоксична
-Циркуляторна
-Респiраторна
-Тканинна

#KROK Робочий комунальної служби спустився в каналiзацiйний колодязь без засобiв захисту i через деякий час знепритомнiв. Лiкарями швидкої допомоги дiагностовано отруєння сiрководнем. Який вид гiпоксiї при цьому розвинувся?
+Гемiчний
-Перевантажувальний
-Тканинний
-Циркуляторний
-Респiраторний

#KROK У хворого 23-х рокiв в результатi черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механiзм пошкодження клiтин безпосередньо призвiв до набряку мозку?
+Електролiтно-осмотичний
-Лiпiдний
-Кальцiєвий
-Ацидотичний
-Протеїновий

#KROK У людини внаслiдок тривалого перебування у горах на висотi 3000 м над рiвнем моря збiльшилась киснева ємкiсть кровi. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в органiзмi:
+Еритропоетинiв
-Лейкопоетинiв
-Карбгемоглобiну
-Катехоламiнiв
-2,3-дифосфоглiцерату

#KROK У дорослої людини системний артерiальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органiв звуження судин буде найбiльшим?
+Кишечник
-Серце
-Головний мозок
-Нирки
-Наднирники

#KROK Вагiтна жiнка пiд час пологiв втратила близько 800 мл кровi. Спостерiгається тахiкардiя, артерiальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахiпное до 28/хв. Який тип гiпоксiї розвивається первинно в такiй клiнiчнiй ситуацiї ?
+Кров’яна
-Серцево-судинна
-Змiшана
-Тканинна
-Дихальна

#KROK Пiд час бiгу на короткi дистанцiї у нетренованої людини виникає м’язова гiпоксiя. До накопичення якого метаболiту в м’язах це призводить?
+Лактат
-Кетоновi тiла
-Ацетил-КоА
-Глюкозо-6-фосфат
-Оксалоацетат

#KROK До лiкарнi доставлено хворого з отруєнням iнсектицидом - ротеноном. Яка дiлянка мiтохондрiального ланцюга переносу електронiв блокується цiєю речовиною?
+НАДН-коензим Q-редуктаза
-Сукцинат-коензим Q-редуктаза
-Коензим Q-цитохром С-редуктаза
-Цитохром С-оксидаза
-АТФ-синтетаза

#KROK До реанiмацiйного вiддiлення в тяжкому станi, без свiдомостi надiйшов пацiєнт. Дiагностовано передозування барбiтуратiв, якi спричинили феномен тканинної гiпоксiї. На якому рiвнi вiдбулося блокування електронного транспорту?
+НАДН-коензим-Q-редуктаза
-Цитохромоксидаза
-Цитохром b - цитохром c 1
-Убiхiнон
-АТФ-синтаза

#KROK У людей, якi постiйно проживають в гiрськiй мiсцевостi, адаптацiя до "кисневого голодування"здiйснюється шляхом полегшеної вiддачi кисню гемоглобiном внаслiдок:
+Пiдвищеного утворення 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах
-Зниженого утворення 2,3дифосфоглiцерату в еритроцитах
-Зростання парцiального тиску CO 2
-Пiдвищення pH кровi
-Зниження температури кровi

#KROK Для людини iснує суворе обмеження в часi перебування на висотi понад 800 метрiв над рiвнем моря без кисневих балонiв. Що є лiмiтуючим фактором для життя в даному випадку?
+Парцiальний тиск кисню в повiтрi
-Рiвень ультрафiолетового опромiнення
-Рiвень вологостi
-Температура
-Сила земного тяжiння

#KROK Видiляють декiлька груп молекулярних механiзмiв, якi мають важливе значення в патогенезi ушкодження клiтин, що сприяє розвитку патологiї. Якi процеси забезпечують протеїновi механiзми ушкодження?
+Пригнiчення ферментiв
-Перекисне окиснення лiпiдiв
-Активацiя фосфолiпаз
-Осмотичне розтягнення мембран
-Ацидоз

#KROK Хвора 56-ти рокiв тривалий час хворiє на тиреотоксикоз. Який тип гiпоксiї може розвинутися у цiєї хворої?
+Тканинна
-Гемiчна
-Циркуляторна
-Дихальна
-Змiшана

#KROK Цiанiстий калiй є отрутою, вiд якої смерть органiзму наступає миттєво. На якi ферменти в мiтохондрiях дiє цiанистий калiй?
+Цитохромоксидаза (аа3)
-Флавiновi ферменти
-Цитохром
-НАД+ - залежнi дегiдрогенази
-Цитохром Р-450

#KROK У вiдпочиваючого в санаторiї у результатi сонячного опiку на шкiрi спини утворилися мiхурцi, заповненi свiтлою рiдиною, оточенi зоною гiперемiї, болiснi. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi формування ексудацiї у вогнищi запалення?
+Збiльшення колоїдно-осмотичного тиску в тканинi
-Зменшення виведення рiдини з тканини
-Зменшення рiвня кейлонiв у тканинi
-Збiльшення кiлькостi лiзосомальних ферментiв
-Емiграцiя лейкоцитiв з судин

#KROK У дитини 5-ти рокiв розвинулось гостре респiраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, видiленням значної кiлькостi слизу iз носа. Який тип запалення у хворої дитини?
+Катаральне
-Фiбриноїдне
-Геморагiчне
-Гнiйне
-Гнилiсне

#KROK Пiсля загоєння рани на її мiсцi утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього рiзновиду сполучної тканини?
+Колаген
-Еластин
-Гiалуронова кислота
-Хондроiтин-сульфат
-Кератансульфат

#KROK Жiнка 30-ти рокiв хворiє близько року, коли вперше з’явився бiль у дiлянцi суглобiв, їх припухлiсть, почервонiння шкiри над ними. Попереднiй дiагноз - ревматоїдний артрит. Змiна якого компоненту в структурi бiлка сполучної тканини є однiєю з причин цього захворювання?
+Колаген
-Муцин
-Мiозин
-Овоальбумiн
-Тропонiн

#KROK При активацiї запального процесу, деяких аутоiмунних та iнфекцiйних захворюваннях у плазмi кровi рiзко зростає рiвень бiлкiв гострої фази. Який iз наведених нижче бiлкiв здатний утворювати гель при охолодженнi сироватки?
+Крiоглобулiн
-Гаптоглобiн
-Церулоплазмiн
-С-реактивний бiлок
-α 2 -макроглобiн

#KROK Юнака 15-ти рокiв вжалила бджола. На мiсцi укусу визначається набряк, гiперемiя, пiдвищення температури. Назвiть iнiцiальний патогенетичний фактор запального набряку:
+Пiдвищення проникностi мiкросудин
-Пiдвищення осмотичного тиску у вогнищi запалення
-Зниження онкотичного тиску кровi
-Пiдвищення кров’яного тиску в капiлярах
-Порушення лiмфовiдтоку

#KROK При запаленнi ока у хворого вiдмiчалося накопичення мутної рiдини з високим вмiстом бiлку на днi передньої камери, яке отримало назву - гiпопiон. Який процес лежить в основi зазначених змiн?
+Порушення мiкроциркуляцiї
-Первинна альтерацiя
-Вторинна альтерацiя
-Пролiферацiя
--

#KROK При утилiзацiї арахiдонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються бiологiчно активнi речовини. Вкажiть їх:
+Простагландини
-Тироксин
-Бiогеннi амiни
-Соматомедини
-Iнсулiноподiбнi фактори росту

#KROK Чоловiк 60-ти рокiв скаржиться на бiль у суглобах. У сироватцi кровi пацiєнта виявлено пiдвищення концентрацiї С-реактивного бiлку та оксипролiну. Для якого захворювання характернi цi симптоми?
+Ревматизм
-Подагра
-Гепатит
-Жовтяниця
-Цукровий дiабет

#KROK У сироватцi кровi пацiєнта встановлено пiдвищення активностi гiалуронiдази. Визначення якого бiохiмiчного показника сироватки кровi дозволить пiдтвердити припущення про патологiю сполучної тканини?
+Сiаловi кислоти
-Бiлiрубiн
-Сечова кислота
-Глюкоза
-Галактоза

#KROK У плазмi кровi здорової людини знаходиться декiлька десяткiв бiлкiв. При захворюваннi органiзму з’являються новi бiлки, зокрема "бiлок гострої фази". Таким бiлком є:
+С-реактивний бiлок
-Протромбiн
-Фiбриноген
-Iмуноглобулiн G
-Iмуноглобулiн А

#KROK У хворої 38-ми рокiв ревматизм в активнiй фазi. Визначення якого лабораторного показника сироватки кровi має дiагностичне значення при данiй патологiї?
+С-реактивний бiлок
-Сечова кислота
-Сечовина
-Креатинiн
-Трансферин

#KROK Запалення характеризується розширенням кровоносних судин на дiлянцi пошкодження, зменшенням кровообiгу, пiдвищенням проникливостi стiнки судин. Яким з нижче наведених клiтин належить головна роль в цьому?
+Тканиннi базофiли
-Фiбробласти
-Плазмоцити
-Еозинофiли
-Макрофаги

#KROK Пацiєнту, який знаходився в клiнiцi з приводу пневмонiї, ускладненої плевритом, у складi комплексної терапiї вводили преднiзолон. Протизапальна дiя цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивiльнення арахiдонової кислоти шляхом гальмування такого ферменту:
+Фосфолiпаза A2
-Циклооксигеназа
-Фосфолiпаза C
-Лiпоксигеназа
-Пероксидаза

#KROK У чоловiка 48-ми рокiв виявлено порушення периферичного кровообiгу з обмеженням припливу артерiальної кровi, при цьому має мiсце зблiднiння даної дiлянки, зниження мiсцевої температури. Це порушення називається:
+Iшемiя
-Стаз
-Сладж
-Венозна гiперемiя
-Реперфузiйний синдром

#KROK У хворого 70-ти рокiв атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижнiх кiнцiвок, виникла гангрена пальцiв лiвої стопи. Початок тромбоутворення, найбiльш iмовiрно, пов’язаний з:
+Адгезiєю тромбоцитiв
-Активацiєю протромбiнази
-Перетворенням протромбiну в тромбiн
-Перетворенням фiбриногену в фiбрин
-Зниженням синтезу гепарину

#KROK У жiнки 60-ти рокiв пiсля емоцiйної реакцiї, яка була викликана гнiвом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановленi ознаки порушення коронарного кровообiгу. Який вид порушень мiг спричинити це явище?
+Ангiоспастична iшемiя
-Артерiальна гiперемiя
-Венозна гiперемiя
-Справжнiй стаз
-Венозний стаз

#KROK Пiд час гри у волейбол спортсмен пiсля стрибка приземлився на зовнiшнiй край стопи. Виник гострий бiль у гомiлковостопному суглобi, активнi рухи в ньому обмеженi, пасивнi в повному обсязi, але болiснi. Потiм розвинулася припухлiсть у дiлянцi зовнiшньої щиколотки, шкiра почервонiла, стала теплiшою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообiгу розвинувся в даному випадку?
+Артерiальна гiперемiя
-Стаз
-Емболiя
-Венозна гiперемiя
-Тромбоз

#KROK У кроля перерiзали нерв, що iннервує праве вухо, i видалили правий верхнiй шийний симпатичний вузол. Одразу пiсля операцiї провели вимiрювання температури шкiри вух. Виявилося, що температура шкiри вуха кролика на боцi денервацiї на 1,5℃ вища, нiж на протилежному iнтактному боцi. Що з наведеного є найбiльш вiрогiдною причиною вказаних явищ?
+Артерiальна гiперемiя нейропаралiтичного типу
-Артерiальна гiперемiя нейротонiчного типу
-Артерiальна гiперемiя, обумовлена метаболiчними факторами
-Реактивна артерiальна гiперемiя
-Фiзiологiчна артерiальна гiперемiя

#KROK У хворого з варикозним розширенням вен пiд час огляду нижнiх кiнцiвок вiдзначається: цiаноз, пастознiсть, зниження температури шкiри, поодинокi петехiї. Який розлад гемодинамiки має мiсце у хворого?
+Венозна гiперемiя
-Компресiйна iшемiя
-Обтурацiйна iшемiя
-Тромбоемболiя
-Артерiальна гiперемiя

#KROK Хворий 65-ти рокiв, що страждає на атеросклероз, госпiталiзований до хiрургiчного вiддiлення з приводу розлитого гнiйного перитонiту. Пiд час операцiї дiагностовано тромбоз брижових артерiй. Яка найбiльш iмовiрна причина перитонiту?
+Геморагiчний iнфаркт
-Iшемiя ангiоспастична
-Iшемiчний iнфаркт
-Стаз
-Iшемiя компресiйна

#KROK При лабораторному дослiдженнi кровi пацiєнта виявлено, що вмiст бiлкiв у плазмi становить 40 г/л. Як це впливає на транскапiлярний обмiн води в мiкроциркуляторному руслi?
+Збiльшується фiльтрацiя, зменшується реабсорбцiя
-Збiльшуються фiльтрацiя i реабсорбцiя
-Зменшується фiльтрацiя, збiльшується реабсорбцiя
-Зменшуються фiльтрацiя i реабсорбцiя
-Обмiн не змiнюється

#KROK У спортсмена пiсля iнтенсивного тренування вiдзначається значне зниження тонусу судин у дiлянцi працюючих м’язiв. Причиною розвитку такого ефекту є накопичення у працюючих тканинах:
+Метаболiтiв
-Ренiн-ангiотензину
-Гiстамiну
-Натрiйуретичного гормону
-Серотонiну

#KROK Жiнка 45-ти рокiв хворiє на рак лiвої молочної залози. На лiвiй руцi є ознаки недостатностi лiмфатичної системи - набряк кiнцiвки, збiльшення лiмфовузлiв. Яка форма недостатностi лiмфообмiну спостерiгається у хворої?
+Механiчна недостатнiсть
-Динамiчна недостатнiсть
-Резорбцiйна недостатнiсть
-Змiшана недостатнiсть
--

#KROK Студент на екзаменi не змiг вiрно вiдповiсти на питання екзаменацiйного бiлету, що супроводжувалося почервонiнням шкiри обличчя, вiдчуттям жару i невпевненiстю поведiнки. Який вид артерiальної гiперемiї розвинувся у даному випадку?
+Нейротонiчна
-Нейропаралiтична
-Метаболiчна
-Патологiчна
-Постiшемiчна

#KROK У хворого з тромбофлебiтом нижнiх кiнцiвок раптово пiсля навантаження виникли задишка, рiзкий бiль у грудях, цiаноз, набухання шийних вен. Яке найбiльш iмовiрне порушення кровообiгу виникло у хворого?
+Тромбоемболiя легеневої артерiї
-Тромбоемболiя вiнцевих судин
-Тромбоемболiя судин головного мозку
-Тромбоемболiя мезентерiальних судин
-Тромбоемболiя ворiтної вени

Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на задишку, що виникала пiсля фiзичного навантаження. Клiнiчне обстеження виявило анемiю та наявнiсть парапротеїну в зонi гамма-глобулiнiв. Який показник у сечi необхiдно визначити для пiдтвердження дiагнозу мiєломи?
A. Бiлок Бенс-Джонса
B. Бiлiрубiн
C. Гемоглобiн
D. Церулоплазмiн
E. Антитрипсин

У жiнки встановлено дiагноз – рак шийки матки. З яким вiрусом може бути асоцiйована ця патологiя?
A. Папілома-вірус
B. Varicella-Zoster вiрус
C. Цитомегаловiрус
D. Вiрус простого герпеса тип 2
E. Аренавiрус

В експериментi показано, що при саркомi Iєнсена споживання глюкози з привiдної до пухлини артерiї значно збiльшується, має мiсце також прирiст вмiсту молочної кислоти у вiдвiднiй венi. Про що свiдчить дане явище?
A. Посилення анаеробного глiколiзу
B. Посилення окисних процесiв
C. Посилення окиснення бiлкiв
D. Зменшення анаеробного глiколiзу
E. Зменшення окисних процесiв

У чоловiка 63-х рокiв рак стравоходу, метастази у лiмфатичнi вузли середостiння, ракова кахексiя. Яка патогенетична стадiя пухлинного процесу має мiсце?
A. Прогресiї
B. Промоцiї
C. Трансформацiї
D. Iнiцiацiї
E. -

При гiстологiчному дослiдженнi новоутворення шкiри виявлено: паренхiма сформована з покривного епiтелiю iз збiльшеним числом шарiв. Строма разом з розростаннями епiтелiю формує сосочки. Вкажiть вид атипiзму:
A. Тканинний
B. Клiтинний
C. Гiстохiмiчний
D. Функцiональний
E. Метаболiчний

До клiнiки надiйшла дитина 4-х рокiв з ознаками тривалого бiлкового голодування: затримка росту, анемiя, набряки, розумова вiдсталiсть. Причиною розвитку набрякiв у цiєї дитини є зниження синтезу:
A. Альбумiнiв
B. Глобулiнiв
C. Гемоглобiну
D. Лiпопротеїнiв
E. Глiкопротеїнiв

У людини зменшений дiурез, гiпернатрiємiя, гiпокалiємiя. Гiперсекрецiя якого гормону може бути причиною таких змiн?
A. Альдостерон
B. Вазопресин
C. Передсердний натрiйуретичний фактор
D. Адреналiн
E. Паратгормон

У хворого виявлено гiперкалiємiю та гiпонатрiємiю. Знижена секрецiя якого гормону може спричинити такi змiни?
A. Альдостерон
B. Вазопресин
C. Кортизол
D. Паратгормон
E. Натрiйуретичний

У хворого 28-ми рокiв тривале блювання призвело до зневоднення органiзму. Пiдвищена секрецiя якого гормону перш за все сприятиме збереженню води в органiзмi?
A. Вазопресин
B. Кальцитонiн
C. Тироксин
D. Соматостатин
E. Альдостерон

У людини осмотичний тиск плазми кровi 350 мосмоль/л (норма – 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецiю такого гормону:
A. Вазопресин
B. Альдостерон
C. Кортизол
D. Адренокортикотропiн
E. Натрiйуретичний

У туриста пiд час тривалого перебування на спекотi вiдбулася значна втрата води, що супроводжувалося рiзким зниженням дiурезу. Посилення секрецiї яких гормонiв вiдбувається при цьому?
A. Вазопресин й альдостерон
B. Адреналiн i норадреналiн
C. Глюкокортикоїди й iнсулiн
D. Тироксин i трийодтиронiн
E. Серотонiн i дофамiн

У дорослої людини за добу видiляється 20 л сечi з низькою вiдносною щiльнiстю. Найбiльш iмовiрною причиною цього є дефiцит в органiзмi:
A. Вазопресину
B. Альдостерону
C. Натрiйуретичного фактора
D. Ренiну
E. Паратгормону

Людинi внутрiшньовенно ввели 0,5 л iзотонiчного розчину лiкарської речовини. Якi з рецепторiв насамперед вiдреагують на змiну водно-сольового балансу органiзму?
A. Волюморецептори порожнистих вен I передсердь
B. Осморецептори гiпоталамусу
C. Осморецептори печiнки
D. Натрiєвi рецептори гiпоталамусу
E. Барорецептори дуги аорти

У людини з масою 80 кг пiсля тривалого фiзичного навантаження об’єм циркулюючої кровi зменшився, гематокрит - 50%, загальний бiлок кровi - 80 г/л. Такi показники кровi є наслiдком, перш за все:
A. Втрати води з потом
B. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв
C. Збiльшення вмiсту бiлкiв у плазмi
D. Збiльшення онкотичного тиску плазми
E. Збiльшення дiурезу

У хворого, що страждає на серцеву недостатнiсть, спостерiгаються збiльшення печiнки, набряки нижнiх кiнцiвок, асцит. Який механiзм є провiдним в утвореннi даного набряку?
A. Гiдродинамiчний
B. Колоїдно-осмотичний
C. Лiмфогенний
D. Мембраногенний
E. -

В експериментi збiльшили проникнiсть мембрани збудливої клiтини для iонiв калiю. Якi змiни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?
A. Гiперполяризацiя
B. Деполяризацiя
C. Потенцiал дiї
D. Локальна вiдповiдь
E. Змiн не буде

У хворого на ентерит, що супроводжувався значною дiареєю, спостерiгається зменшення кiлькостi води в позаклiтинному просторi, збiльшення її всерединi клiтин та зниження осмолярностi кровi. Як називають таке порушення водно-електролiтного обмiну?
A. Гiпоосмолярна гiпогiдратацiя
B. Гiперосмолярна гiпогiдратацiя
C. Осмолярна гiпогiдратацiя
D. Гiпоосмолярна гiпергiдратацiя
E. Гiперосмолярна гiпергiдратацiя

Лiкар-цитогенетик при виготовленнi метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитiв гiпотонiчним (0,56%) розчином хлориду калiю. Пiсля цього вiдбулося набухання клiтин i розрив клiтинної мембрани за рахунок надходження води до клiтини. Який механiзм транспорту має мiсце в цьому випадку?
A. Ендоосмос
B. Полегшена дифузiя
C. Дифузiя
D. Пiноцитоз
E. Фагоцитоз

Хворому внутрiшньовенно ввели гiпертонiчний розчин глюкози. Це пiдсилить рух води:
A. З клiтин до мiжклiтинної рiдини
B. З мiжклiтинної рiдини до капiлярiв
C. З мiжклiтинної рiдини до клiтин
D. З капiлярiв до мiжклiтинної рiдини
E. Змiн руху води не буде

Жiнцi 36-ти рокiв пiсля хiрургiчного втручання внутрiшньовенно ввели концентрований розчин альбумiну. Це спричинило посилений рух води у такому напрямку:
A. З мiжклiтинної рiдини до капiлярiв
B. З мiжклiтинної рiдини до клiтин
C. Iз клiтин до мiжклiтинної рiдини
D. Iз капiлярiв до мiжклiтинної рiдини
E. Змiн руху води не вiдбуватиметься

Тваринi внутрiшньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрiю, що зумовило зниження реабсорбцiї iонiв натрiю у канальцях нирок. Внаслiдок яких змiн секрецiї гормонiв це вiдбувається?
A. Зменшення альдостерону
B. Збiльшення альдостерону
C. Зменшення вазопресину
D. Збiльшення вазопресину
E. Зменшення натрiйуретичного фактора

При токсичному ушкодженнi клiтин печiнки з порушенням її функцiй у хворого з’явилися набряки. Якi змiни складу плазми кровi є провiдною причиною розвитку набрякiв?
A. Зниження вмiсту альбумiнiв
B. Збiльшення вмiсту глобулiнiв
C. Зменшення вмiсту фiбриногену
D. Збiльшення вмiсту альбумiнiв
E. Зменшення вмiсту глобулiнiв

У хворого з нефротичним синдромом спостерiгаються масивнi набряки обличчя та кiнцiвок. Який патогенетичний механiзм є провiдним в розвитку набрякiв?
A. Зниження онкотичного тиску кровi
B. Пiдвищення судинної проникностi
C. Пiдвищення гiдродинамiчного тиску кровi
D. Лiмфостаз
E. Пiдвищення лiмфовiдтоку

У хворого 35-ти рокiв, який часто вживає алкоголь, на фонi лiкування сечогiнними засобами, виникли сильна м’язова i серцева слабкiсть, блювання, дiарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресiя. Причиною такого стану є посилене видiлення з сечею:
A. Калiю
B. Натрiю
C. Хлору
D. Кальцiю
E. Фосфатiв

У хворої людини посилений рух води з кровоносних капiлярiв до тканин, що викликало їх позаклiтинний набряк (збiльшенi розмiри м’яких тканин кiнцiвок, печiнки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбiльш iмовiрною причиною розвитку набряку?
A. Онкотичний тиск плазми кровi
B. Осмотичний тиск плазми кровi
C. рН кровi
D. В’язкiсть кровi
E. Гематокрит

Хворий пiсля перенесеного епiдемiчного паротиту схуднув, постiйно вiдчуває спрагу, п’є багато води, вiдмiчає часте сечовидiлення, пiдвищений апетит, шкiрний свербiж, слабкiсть, фурункульоз. У кровi: глюкоза - 16 ммоль/л, кетонових тiл - 100 мкмоль/л; глюкозурiя. Яке захворювання розвинулось у пацiєнта?
A. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет
B. Iнсулiнонезалежний цукровий дiабет
C. Стероїдний дiабет
D. Нецукровий дiабет
E. Цукровий дiабет недостатнього харчування

Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслiдок уродженої недостатностi синтезу певних ферментiв глiкогенолiзу. Недостатнiсть якого ферменту є молекулярною основою цього глiкогенозу?
A. Амiло(1,4-1,6)трансглiкозидаза
B. Глiкогенсинтаза
C. Глюкозо-6-фосфатази
D. Лiзосомальнi глiкозидази
E. Фосфофруктокiназа

До клiнiки доставлено хвору на цукровий дiабет, госпiталiзовано у прекоматозному станi кетоацидотичного типу. Збiльшення вмiсту якого метаболiту до цього призвело?
A. Ацетоацетат
B. Цитрат
C. α-кетоглутарат
D. Малонат
E. Аспартат

При недостатностi кровообiгу у перiод iнтенсивної м’язової роботи у м’язi в результатi анаеробного глiколiзу накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?
A. Включається в глюконеогенез у печiнцi
B. Видаляється через нирки з сечею
C. Використовується у м’язi для синтезу амiнокислот
D. Використовується тканинами для синтезу кетонових тiл
E. Використовується у тканинах для синтезу жирних кислот

Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свiдомiсть вiдсутня, адинамiя. Шкiрнi покриви сухi, запалi очi, цiаноз обличчя, тахiкардiя, запах ацетону з рота. Результати аналiзiв: глюкоза кровi 20,1 ммоль/л (у нормi - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечi - 3,5% (у нормi - 0). Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Гостра серцева недостатнiсть
D. Гостре алкогольне отруєння
E. Анафiлактичний шок

Чоловiк 53-х рокiв доставлений у стацiонар у непритомному станi. Об’єктивно: шкiра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону вiдсутнiй, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вмiст глюкози у кровi 48 ммоль/л, реакцiя сечi на ацетон негативна. Для якого iз перелiчених станiв найбiльш характернi симптоми у хворого?
A. Гiперосмолярна кома
B. Гiперкетонемiчна кома
C. Лактацидемiчна кома
D. Токсична кома
E. Колапс

У пiдлiтка 12-ти рокiв, який впродовж 3-х мiсяцiв рiзко схуд, вмiст глюкози у кровi 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механiзм її розвитку?
A. Гiперосмолярний
B. Гiпоглiкемiчний
C. Кетонемiчний
D. Лактацидемiчний
E. Гiпоксичний

Хвора 38-ми рокiв надiйшла до реанiмацiйного вiддiлення в несвiдомому станi. Рефлекси вiдсутнi. Цукор кровi 2,1 ммоль/л. В анамнезi - цукровий дiабет з 18-ти рокiв. Яка кома має мiсце у хворої?
A. Гiпоглiкемiчна
B. Кетоацидотична
C. Лактацидемiчна
D. Гiперосмолярна
E. Гiперглiкемiчна

Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному станi. Зi слiв супроводжуючих вдалося з’ясувати, що вiн знепритомнiв пiд час тренування на завершальному етапi марафонської дистанцiї. Який вид коми найiмовiрнiше можна запiдозрити у даного пацiєнта?
A. Гiпоглiкемiчна
B. Гiперглiкемiчна
C. Ацидотична
D. Гiпотиреоїдна
E. Печiнкова

У хлопчика 2-х рокiв спостерiгається збiльшення в розмiрах печiнки та селезiнки, катаракта. В кровi пiдвищена концентрацiя цукру, але тест толерантностi до глюкози в нормi. Спадкове порушення обмiну якої речовини є причиною цього стану?
A. Галактоза
B. Фруктоза
C. Глюкоза
D. Мальтоза
E. Сахароза

Дитина 1-го року вiдстає в розумовому розвитку вiд своїх однолiткiв. Ранком вiдзначаються блювання, судоми, непритомнiсть. У кровi – гiпоглiкемiя натще. З дефектом якого ферменту це пов’язане?
A. Глiкогенсинтетаза
B. Фосфорилаза
C. Аргiназа
D. Сахараза
E. Лактаза

У п’ятирiчного хлопчика спостерiгалися малий зрiст, розумове вiдставання, обмеженi рухи, грубi риси обличчя. Цi особливостi стали помiтними з 18мiсячного вiку. У нього виявили дефiцит L-iдуронiдази. Обмiн яких сполук порушено?
A. Глiкозамiноглiкани
B. Бiлки
C. Нуклеотиди
D. Вiтамiни
E. Фосфолiпiди

Людина хворiє на цукровий дiабет, що супроводжується гiперглiкемiєю натще понад 7,2 ммоль/л. Рiвень якого бiлку плазми кровi дозволяє ретроспективно (за попереднi 4-8 тижнi до обстеження) оцiнити рiвень глiкемiї?
A. Глiкозильований гемоглобiн
B. Альбумiн
C. Фiбриноген
D. С-реактивний бiлок
E. Церулоплазмiн

У жiнки 62-х рокiв розвинулася катаракта (помутнiння кришталика) на фонi цукрового дiабету. Який тип модифiкацiї бiлкiв має мiсце при дiабетичнiй катарактi?
A. Глiкозилювання
B. Фосфорилювання
C. АДФ-рибозилювання
D. Метилювання
E. Обмежений протеолiз

Пiсля тривалого фiзичного навантаження пiд час заняття з фiзичної культури у студентiв розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась пiсля активацiї в органiзмi студентiв:
A. Глiколiзу
B. Глюконеогенезу
C. Пентозофосфатного циклу
D. Лiполiзу
E. Глiкогенезу

У студента, який складає iспит, вмiст глюкози у плазмi кровi складає 8 ммоль/л. Збiльшена секрецiя якого з наведених гормонiв сприяє розвитку гiперглiкемiї у студента?
A. Глюкагон
B. Iнсулiн
C. Тироксин
D. Трийодтиронiн
E. Альдостерон

При глiкогенозi - хворобi Гiрке - порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глiкогену в печiнцi та нирках. Дефiцит якого ферменту є причиною захворювання?
A. Глюкозо-6-фосфатаза
B. Глiкогенсинтетаза
C. Фосфорилаза
D. Гексокiназа
E. Альдолаза

У трирiчної дитини з пiдвищеною температурою тiла пiсля прийому аспiрину спостерiгається посилений гемолiз еритроцитiв. Вроджена недостатнiсть якого ферменту могла викликати у дитини гемолiтичну анемiю?
A. Глюкозо-6-фосфатдегiдрогеназа
B. Глюкозо-6-фосфатаза
C. Глiкогенфосфорилаза
D. Глiцеролфосфатдегiдрогеназа
E. γ-глутамiлтрансфераза

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гiдрокортизон. У нього з’явилися гiперглiкемiя, полiурiя, глюкозурiя, спрага. Цi ускладнення лiкування є наслiдком активацiї процесу:
A. Глюконеогенез
B. Глiкогенолiз
C. Глiкогенез
D. Глiколiз
E. Лiполiз

При хронiчному передозуваннi глюкокортикоїдiв розвивається гiперглiкемiя. Назвiть процес вуглеводного обмiну, за рахунок якого збiльшується концентрацiя глюкози у плазмi кровi:
A. Глюконеогенез
B. Глiкогенолiз
C. Аеробний глiколiз
D. Пентозофосфатний цикл
E. Глiкогенез

У жiнки 45-ти рокiв хвороба Iценко-Кушiнга - стероїдний дiабет. При бiохiмiчному обстеженнi: гiперглiкемiя, гiпохлоремiя. Який з перерахованих нижче процесiв активується у жiнки в першу чергу?
A. Глюконеогенез
B. Глiкогенолiз
C. Реабсорбцiя глюкози
D. Транспорт глюкози в клiтину
E. Глiколiз

Молода людина 25-ти рокiв споживає надмiрну кiлькiсть вуглеводiв (600 г на добу), що перевищує її енергетичнi потреби. Який процес буде активуватися в органiзмi людини у даному випадку?
A. Лiпогенез
B. Глiколiз
C. Лiполiз
D. Глюконеогенез
E. Окиснення жирних кислот

Дитина квола, апатична. Печiнка збiльшена, при її бiопсiї виявлено значний надлишок глiкогену. Концентрацiя глюкози в кровi нижче норми. У чому причина зниженої концентрацiї глюкози у кровi цiєї хворої?
A. Понижена (вiдсутня) активнiсть глiкоген-фосфорилази у печiнцi
B. Понижена (вiдсутня) активнiсть гексокiнази у печiнцi
C. Пiдвищена активнiсть глiкогенсинтетази у печiнцi
D. Понижена (вiдсутня) активнiсть глюкозо-6-фосфатази у печiнцi
E. Дефiцит гену, який вiдповiдає за синтез глюкозо-1фосфатуридинтрансферази

При диспансерному обстеженнi у хворого знайдено цукор в сечi. Який найбiльш iмовiрний механiзм виявлених змiн, якщо вмiст цукру в кровi нормальний?
A. Порушення реабсорбцiї глюкози в канальцях нефрона
B. Порушення фiльтрацiї глюкози в клубочковому вiддiлi нефрона
C. Недостатня продукцiя iнсулiну пiдшлунковою залозою
D. Iнсулiнорезистентнiсть рецепторiв клiтин
E. Гiперпродукцiя глюкокортикоїдiв наднирниками

Пiдшлункова залоза - орган змiшаної секрецiї. Ендокринно продукує бетаклiтинами гормон iнсулiн, який впливає на обмiн вуглеводiв. Як вiн впливає на активнiсть глiкогенфосфорилази (ГФ) i глiкогенсинтетази (ГС)?
A. Пригнiчує ГФ, активує ГС
B. Активує ГФ i ГС
C. Пригнiчує ГФ i ГС
D. Активує ГФ, пригнiчує ГС
E. Не впливає на активнiсть ГФ i ГС

У хворого 15-ти рокiв концентрацiя глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину пiсля цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Цi показники характернi для такого захворювання:
A. Прихований цукровий дiабет
B. Цукровий дiабет I типу
C. Цукровий дiабет II типу
D. Хвороба Iценко-Кушiнга
E. -

До шпиталю було доставлено юнака 16-ти рокiв, хворого на iнсулiнозалежний цукровий дiабет. Рiвень глюкози у кровi пацiєнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено iнсулiн. Двi години потому рiвень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що iнсулiн:
A. Стимулює перетворення глюкози в печiнцi у глiкоген та ТАГ
B. Стимулює транспорт глюкози через плазматичнi мембрани в головному мозку та печiнцi
C. Гальмує синтез кетонових тiл iз глюкози
D. Стимулює розщеплення глiкогену в печiнцi
E. Стимулює розщеплення глiкогену у м’язах

При напруженiй фiзичнiй роботi у м’язовiй тканинi накопичується молочна кислота, яка дифундує в кров i пiдхоплюється печiнкою та серцем. Який процес забезпечує вiдновлення запасiв глiкогену в м’язах?
A. Цикл Корi
B. Цикл лимонної кислоти
C. Орнiтиновий цикл
D. Цикл трикарбонових кислот
E. Пентозофосфатний шлях

Виникнення нижчеперерахованих захворювань пов’язане iз генетичними факторами. Назвiть патологiю iз спадковою схильнiстю:
A. Цукровий дiабет
B. Хорея Гентiнгтона
C. Фенiлкетонурiя
D. Серпоподiбноклiтинна анемiя
E. Дальтонiзм

Хвора 46-ти рокiв скаржиться на сухiсть в ротi, спрагу, почащений сечопуск, загальну слабкiсть. У кровi: гiперглiкемiя, гiперкетонемiя. У сечi: глюкоза, кетоновi тiла. На ЕКГ: дифузнi змiни в мiокардi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Цукровий дiабет
B. Алiментарна гiперглiкемiя
C. Гострий панкреатит
D. Нецукровий дiабет
E. Iшемiчна хвороба серця

У хворого з дихальною недостатнiстю рН кровi 7,35. Визначення pCO2 показало наявнiсть гiперкапнiї. При дослiдженнi рН сечi вiдзначається пiдвищення її кислотностi. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку?
A. Ацидоз газовий, компенсований
B. Ацидоз метаболiчний, компенсований
C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
D. Алкалоз газовий, компенсований
E. Алкалоз газовий, декомпенсований

У хворого з дихальною недостатнiстю рН кровi 7,35. Визначення pCO 2 показало наявнiсть гiперкапнiї. При дослiдженнi рН сечi вiдзначається пiдвищення її кислотностi. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
A. Ацидоз газовий, компенсований
B. Ацидоз метаболiчний, компенсований
C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
D. Алкалоз газовий, компенсований
E. Алкалоз газовий, декомпенсований

У людини з хронiчним захворюванням нирок порушена їх видiльна функцiя. рН венозної кровi становить 7,33. Для корекцiї кислотно-лужного стану пацiєнту доцiльно внутрiшньовенно ввести розчин:
A. Бiкарбонату натрiю
B. Хлориду натрiю
C. Глюкози
D. Хлориду калiю
E. Хлориду кальцiю

У немовля с пiлороспазмом внаслiдок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкiсть, гiподинамiя, iнодi судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерiгається?
A. Видiльний алкалоз
B. Видiльний ацидоз
C. Метаболiчний ацидоз
D. Екзогенний негазовий ацидоз
E. Газовий алкалоз

Хворий на гiпертонiчну хворобу разом з безсольовою дiєтою та з антигiпертензивними засобами, довгий час приймав гiдрохлортiазид, що зумовило порушення електролiтного балансу. Яке порушення внутрiшнього середовища виникло у хворого?
A. Гiпохлоремiчний алкалоз
B. Метаболiчний ацидоз
C. Гiперкалiємiя
D. Гiпермагнiємiя
E. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi

У хворого 40-ка рокiв ознаки гiрської хвороби: запаморочення, задишка, тахiкардiя, рН кровi - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотноосновного стану має мiсце?
A. Газовий алкалоз
B. Негазовий алкалоз
C. Негазовий ацидоз
D. Газовий ацидоз
E. Видiльний ацидоз

У результатi виснажуючої м’язової працi у робочого значно зменшилася буферна ємнiсть кровi. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?
A. Лактат
B. Пiруват
C. 1,3-бiсфосфоглiцерат
D. 3-фосфоглiцерат
E. -

У немовляти внаслiдок неправильного годування виникла виражена дiарея. Одним з основних наслiдкiв дiареї є екскрецiя великої кiлькостi бiкарбонату натрiю. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має мiсце в цьому випадку?
A. Метаболiчний ацидоз
B. Метаболiчний алкалоз
C. Респiраторний ацидоз
D. Респiраторний алкалоз
E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу

У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням i задишкою. При обстеженнi вiдзначено: рН - 7,62; pCO2 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?
A. Негазовий алкалоз
B. Газовий алкалоз
C. Негазовий ацидоз
D. Газовий ацидоз
E. -

У пацiєнта у результатi тривалого блювання вiдбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в органiзмi. Яка з перерахованих форм порушення кислотнолужного стану має мiсце?
A. Негазовий алкалоз
B. Газовий ацидоз
C. Негазовий ацидоз
D. Газовий алкалоз
E. Метаболiчний ацидоз

У новонародженої дитини з пiлоростенозом часте блювання, що супроводжується апатiєю, слабкiстю, пiдвищенням тонусу м’язiв, iнколи судомами. Яка форма порушення кислотноосновного стану розвинулася в хворого?
A. Негазовий алкалоз
B. Газовий алкалоз
C. Газовий ацидоз
D. Метаболiчний ацидоз
E. Видiльний ацидоз

У хворого пiсля вживання недоброякiсної їжi розвинулася дiарея. На наступний день у нього знизився артерiальний тиск, з’явились тахiкардiя, екстрасистолiя. pH кровi складає 7,18. Цi порушення є наслiдком розвитку:
A. Негазового ацидозу
B. Газового ацидозу
C. Негазового алкалозу
D. Газового алкалозу
E. Метаболiчного алкалозу

У чоловiка 32-х рокiв, хворого на пневмонiю, спостерiгається закупорка харкотинням дихальних шляхiв. В органiзмi хворого при цьому буде розвиватися така змiна кислотно-лужної рiвноваги:
A. Респiраторний ацидоз
B. Метаболiчний ацидоз
C. Респiраторний алкалоз
D. Метаболiчний алкалоз
E. Змiн не буде

При обстеженнi дитини лiкар виявив ознаки рахiту. Нестача якої сполуки в органiзмi дитини сприяє розвитку цього захворювання?
A. 1,25 [ОН]дигiдроксiхолекальциферол
B. Бiотин
C. Токоферол
D. Нафтохiнон
E. Ретинол

При обстеженнi в клiнiцi у чоловiка дiагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено рiзке зниження вмiсту серотонiну в тромбоцитах. Порушення метаболiзму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотонiну?
A. 5-окситрiптофан
B. Тирозин
C. Гiстидин
D. Фенiлаланiн
E. Серин

При обстеженнi хворого окулiст виявив збiльшення часу адаптацiї ока до темряви. Нестача якого вiтамiну може бути причиною такого симптому?
A. A
B. B6
C. B2
D. C
E. K

У хворого в кровi збiльшена концентрацiя пiрувату. Значна його кiлькiсть екскретується з сечею. Дефiцит якого вiтамiну має мiсце у хворого?
A. B1
B. E
C. B3
D. B6
E. B

Пiсля видалення у пацiєнта 2/3 шлунка у кровi зменшився вмiст гемоглобiну, кiлькiсть еритроцитiв, збiльшилися розмiри цих клiтин кровi. Дефiцит якого вiтамiну призводить до таких змiн у кровi?
A. B12
B. C
C. P
D. B6
E. PP

У хворого пiсля видалення жовчного мiхура утрудненi процеси всмоктування Ca через стiнку кишечнику. Призначення якого вiтамiну буде стимулювати цей процес?
A. D3
B. PP
C. C
D. B12
E. K

При дослiдженнi кровi хворого виявлено значне збiльшення активностi МВ-форм КФК (креатинфосфокiнази) та ЛДГ-1. Яку патологiю можна припустити?
A. Iнфаркт мiокарда
B. Гепатит
C. Ревматизм
D. Панкреатит
E. Холецистит

При обтурацiйнiй жовтяницi I жовчних норицях часто спостерiгається протромбiнова недостатнiсть. З дефiцитом в органiзмi якого вiтамiну це пов’язано?
A. K
B. B6
C. A
D. C
E. E

У хворого, який знаходиться на лiкуваннi з приводу вiрусного гепатиту В, з’явилися ознаки печiнкової недостатностi. Якi змiни кровi, що свiдчать про порушення бiлкового обмiну, найбiльш вiрогiдно спостерiгатимуться у цьому випадку?
A. Абсолютна гiпоальбумiнемiя
B. Абсолютна гiперальбумiнемiя
C. Абсолютна гiперфiбриногенемiя
D. Бiлковий склад кровi не змiнений
E. Абсолютна гiперглобулiнемiя

Людина впродовж тривалого часу вживала їжу, бiдну на метiонiн, внаслiдок чого у неї спостерiгалися розлади функцiї нервової та ендокринної систем. Це може бути наслiдком порушення синтезу:
A. Адреналiну
B. Пiрувату
C. Тиронiну
D. Жирних кислот
E. Глюкагону

У хворого, який проходить курс лiкувального голодування, нормальний рiвень глюкози у кровi пiдтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амiнокислоти при цьому у печiнцi людини найбiльш активно синтезується глюкоза?
A. Аланiн
B. Лiзин
C. Валiн
D. Глутамiнова кислота
E. Лейцин

Батьки дитини 3-х рокiв звернули увагу на потемнiння кольору його сечi при вiдстоюваннi. Об’єктивно: температура у нормi, шкiрнi покриви чистi, рожевi, печiнка не збiльшена. Назвiть iмовiрну причину даного стану:
A. Алкаптонурiя
B. Гемолiз
C. Синдром Iценка-Кушiнга
D. Фенiлкетонурiя
E. Подагра

У людини, що виконувала важку фiзичну роботу в умовах пiдвищеної температури навколишнього середовища, змiнилася кiлькiсть бiлкiв плазми кровi. Що саме має мiсце у даному випадку?
A. Вiдносна гiперпротеїнемiя
B. Абсолютна гiперпротеїнемiя
C. Абсолютна гiпопротеїнемiя
D. Диспротеїнемiя
E. Парапротеїнемiя

У хворого з частими кровотечами з внутрiшнiх органiв i слизових оболонок виявленi пролiн i лiзин у складi колагенових волокон. Через вiдсутнiсть якого вiтамiну порушено їх гiдроксилювання?
A. Вiтамiн C
B. Вiтамiн K
C. Вiтамiн A
D. Тiамiн
E. Вiтамiн E

У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерiгаються пелагроподiбнi ураження шкiри, порушення розумового розвитку в результатi нестачi нiкотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
A. Всмоктування i реабсорбцiя в нирках триптофану
B. Трансамiнування фенiлаланiну
C. Декарбоксилювання триптофану
D. Всмоктування i реабсорбцiя в нирках метiонiну
E. Всмоктування i реабсорбцiя цистеїну

До фiбрилярних елементiв сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулiн. Вкажiть амiнокислоту, яка входить тiльки до складу колагену i визначення якої в бiологiчних рiдинах використовується для дiагностики захворювань сполучної тканини:
A. Гiдроксипролiн
B. Пролiн
C. Глiцин
D. Лiзин
E. Фенiлаланiн

Хворому, що страждає на хронiчний гепатит, для оцiнки знешкоджуючої функцiї печiнки було проведене навантаження бензоатом натрiю. За видiленням якої речовини з сечею судять про знешкоджуючу функцiю печiнки?
A. Гiпурова кислота
B. Фенiлоцтова кислота
C. Лимонна кислота
D. Валерiанова кислота
E. Щавелєва кислота

Пiд час катаболiзму гiстидину утворюється бiогенний амiн, що має потужну судинорозширюючу дiю. Назвiть його:
A. Гiстамiн
B. Серотонiн
C. ДОФА
D. Норадреналiн
E. Дофамiн

В кровi хворого виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози знижена. Вiдмiчена розумова вiдсталiсть, помутнiння кришталика. Яке захворювання має мiсце?
A. Галактоземiя
B. Лактоземiя
C. Цукровий дiабет
D. Стероїдний дiабет
E. Фруктоземiя

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збiльшення печiнки, погiршення зору. Лiкар пов’язує цi симптоми з дефiцитом в органiзмi галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологiчний процес має мiсце у дитини?
A. Галактоземiя
B. Фруктоземiя
C. Гiперглiкемiя
D. Гiпоглiкемiя
E. Гiперлактатацидемiя

У кровi дитини виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози понижена. Спостерiгаються катаракта, розумова вiдсталiсть, розвивається жирове переродження печiнки. Яке захворювання має мiсце?
A. Галактоземiя
B. Цукровий дiабет
C. Лактоземiя
D. Стероїдний дiабет
E. Фруктоземiя

Пацiєнту 33 роки. Хворiє 10 рокiв. Перiодично звертається до лiкаря зi скаргами на гострий бiль у животi, судоми, порушення зору. У його родичiв спостерiгаються подiбнi симптоми. Сеча червоного кольору. Госпiталiзований з дiагнозом - гостра перемiжна порфирiя. Причиною захворювання може бути порушення бiосинтезу такої речовини:
A. Гем
B. Iнсулiн
C. Жовчнi кислоти
D. Простагландини
E. Колаген

У дитини спостерiгається затримка фiзичного та розумового розвитку, глибокi порушення з боку сполучної тканини внутрiшнiх органiв, у сечi виявлено кератансульфати. Обмiн яких речовин порушений?
A. Глiкозамiноглiкани
B. Колаген
C. Еластин
D. Фiбронектин
E. Гiалуронова кислота

Амiак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженнi амiаку в тканинах мозку?
A. Глутамiнова кислота
B. Лiзин
C. Пролiн
D. Гiстидин
E. Аланiн

У немовляти спостерiгаються епiлептиформнi судоми, викликанi дефiцитом вiтамiну B6. Це спричинено зменшенням у нервовiй тканинi гальмiвного медiатора - γ-амiномасляної кислоти. Активнiсть якого ферменту знижена при цьому?
A. Глутаматдекарбоксилаза
B. Аланiнамiнотрансфераза
C. Глутаматдегiдрогеназа
D. Пiридоксалькiназа
E. Глутаматсинтетаза

Пiд час голодування м’язовi бiлки розпадаються до вiльних амiнокислот. В який процес найiмовiрнiше будуть втягуватися цi сполуки за таких умов?
A. Глюконеогенез у печiнцi
B. Глюконеогенез у м’язах
C. Синтез вищих жирних кислот
D. Глiкогенолiз
E. Декарбоксилування

При лабораторному дослiдженнi дитини виявлено пiдвищений вмiст у кровi та сечi лейцину, валiну, iзолейцину та їх кетопохiдних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатнiсть якого ферменту характерно для цього захворювання?
A. Дегiдрогеназа розгалужених амiнокислот
B. Амiнотрансфераза
C. Глюкозо-6-фосфатаза
D. Фосфофруктокiназа
E. Фосфофруктомутаза

Недостатнiсть в органiзмi лiнолевої та лiноленової кислот призводить до ушкоджень шкiри, випадiння волосся, сповiльненого загоювання ран, тромбоцитопенiї, зниження опiрностi до iнфекцiйних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найiмовiрнiше зумовлює вказанi симптоми?
A. Ейкозаноїди
B. Iнтерлейкiни
C. Iнтерферони
D. Катехоламiни
E. Кортикостероїди

Мати звернулася до лiкаря з приводу того, що у дитини 5-ти рокiв пiд дiєю сонячних променiв на шкiрi з’являються еритеми, везикулярний висип, свербiж шкiри. Лабораторнi дослiдження виявили зменшення вмiсту залiза у сироватцi кровi, збiльшення видiлення з сечею уропорфiриногену I. Найбiльш вiрогiдною спадковою патологiєю у дитини є:
A. Еритропоетична порфiрiя
B. Метгемоглобiнемiя
C. Печiнкова порфiрiя
D. Копропорфiрiя
E. Iнтермiтуюча порфiрiя

При тривалому лiкуваннi голодуванням у пацiєнта зменшилося спiввiдношення альбумiнiв i глобулiнiв у плазмi кровi. Що з наведеного буде наслiдком цих змiн?
A. Збiльшення ШЗЕ
B. Зниження ШЗЕ
C. Збiльшення гематокритного показника
D. Зниження гематокритного показника
E. Гiперкоагуляцiя

Основна маса азоту з органiзму виводиться у виглядi сечовини. Зниження активностi якого ферменту в печiнцi призводить до гальмування синтезу сечовини i нагромадження амонiаку в кровi i тканинах?
A. Карбамоїлфосфатсинтаза
B. Аспартатамiнотрансфераза
C. Уреаза
D. Амiлаза
E. Пепсин

Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофiєю було проведено бiохiмiчне дослiдження сечi. Поява якої речовини у великiй кiлькостi в сечi може пiдтвердити захворювання м’язiв у даного хворого?
A. Креатин
B. Порфiрини
C. Сечовина
D. Гiпурова кислота
E. Креатинiн

У юнака 18-ти рокiв дiагностована м’язова дистрофiя. Пiдвищення в сироватцi кровi вмiсту якої речовини найбiльш iмовiрне при цiй патологiї?
A. Креатин
B. Мiоглобiн
C. Мiозин
D. Лактат
E. Аланiн

Хворому з пiдозрою на дiагноз "прогресуюча м’язова дистрофiя"був зроблений аналiз сечi. Наявнiсть якої сполуки в сечi пiдтверджує дiагноз?
A. Креатин
B. Колаген
C. Порфiрин
D. Мiоглобiн
E. Кальмодулiн

Хвора 46-ти рокiв довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофiю (Дюшена). Змiни рiвня якого ферменту кровi є дiагностичним тестом в даному випадку?
A. Креатинфосфокiназа
B. Лактатдегiдрогеназа
C. Пiруватдегiдрогеназа
D. Глутаматдегiдрогеназа
E. Аденiлаткiназа

Для профiлактики атеросклерозу, iшемiчної хвороби серця, порушень мозкового кровообiгу рекомендується споживання жирiв iз високим вмiстом полiненасичених жирних кислот. Однiєю з таких жирних кислот є:
A. Лiнолева
B. Олеїнова
C. Лауринова
D. Пальмiтоолеїнова
E. Стеаринова

У чоловiка, який тривалий час невживав з їжею жирiв, але отримував достатню кiлькiсть вуглеводiв i бiлкiв, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погiршення зору. Дефiцит яких компонентiв є причиною порушення обмiну речовин?
A. Лiнолева кислота, вiтамiни A, D, E,K
B. Пальмiтинова кислота
C. Вiтамiни PP , H
D. Мiнеральнi солi
E. Олеїнова кислота

Бiохiмiчний аналiз сироватки кровi пацiєнта з гепатолентикулярною дегенерацiєю (хвороба ВiльсонаКоновалова) виявив зниження вмiсту церулоплазмiну. У цього пацiєнта в сироватцi кровi буде пiдвищена концентрацiя таких iонiв:
A. Мiдь
B. Кальцiй
C. Фосфор
D. Калiй
E. Натрiй

При нестачi бiотину спостерiгається порушення синтезу вищих жирних кислот. Утворення якого iз зазначених метаболiтiв може бути порушено при цьому?
A. Малонiл КоА
B. Сукцинiл КоА
C. Пiруват
D. Аланiн
E. Серотонiн

Стеатоз виникає внаслiдок накопичення триацилглiцеролiв у гепатоцитах. Одним з механiзмiв розвитку цього захворювання є зменшення утилiзацiї нейтрального жиру ЛПДНЩ. Якi лiпотропнi речовини попереджують розвиток стеатозу?
A. Метiонiн, B6 , B12
B. Аргiнiн, B2 , B3
C. Аланiн, B1 , P P
D. Валiн, B3 , B2
E. Iзолейцин, B1 , B2

Дитина 3-х рокiв iз симптомами стоматиту, гiнгiвiту, дерматиту вiдкритих дiлянок шкiри була госпiталiзована. При обстеженнi встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амiнокислот у кишечнику. Нестача якого вiтамiну зумовила данi симптоми?
A. Нiацин
B. Пантотенова кислота
C. Вiтамiн A
D. Кобаламiн
E. Бiотин

Пiд час патронажу лiкар виявив у дитини симетричну шорсткiсть щiк, дiарею, порушення нервової дiяльностi. Нестача яких харчових факторiв є причиною такого стану?
A. Нiкотинова кислота, триптофан
B. Лiзин, аскорбiнова кислота
C. Треонiн, пантотенова кислота
D. Метiонiн, лiпоєва кислота
E. Фенiлаланiн, пангамова кислота

При обстеженнi чоловiка 45-ти рокiв, що тривалий час перебував на рослиннiй дiєтi, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливiсть рацiону стала причиною цього явища?
A. Недостатня кiлькiсть бiлкiв
B. Надмiрна кiлькiсть води
C. Надмiрна кiлькiсть вуглеводiв
D. Недостатня кiлькiсть жирiв
E. Недостатня кiлькiсть жирiв i бiлкiв

Пiсля хiмiчного опiку в хворого розвинувся стеноз стравоходу. Виникло рiзке схуднення вiд затрудненого прийому їжi. У кровi: ер.- 3, 0 · 1012 /л, Hb106 г/л, загальний бiлок - 57 г/л. Який вид голодування в хворого?
A. Неповне
B. Бiлкове
C. Повне
D. Водне
E. Абсолютне

У дитини виявлена схильнiсть до ожирiння, яка є результатом дiатезу. Назвiть вид дiатезу, при якому частiше може розвинутись ожирiння:
A. Нервово-артритичний
B. Ексудативно-катаральний
C. Лiмфатико-гiпопластичний
D. Астенiчний
E. -

Чоловiк 70-ти рокiв хворiє на атеросклероз судин нижнiх кiнцiвок та iшемiчну хворобу серця. Пiд час обстеження виявлено порушення лiпiдного складу кровi. Надлишок яких лiпопротеїнiв є головною ланкою в патогенезi атеросклерозу?
A. Низької щiльностi
B. Холестерин
C. Високої щiльностi
D. Промiжної щiльностi
E. Хiломiкрони

До лiкарнi доставлено дитину 2-х рокiв з уповiльненим розумовим i фiзичним розвитком, що страждає на частi блювання пiсля прийому їжi. У сечi визначена фенiлпiровиноградна кислота. Наслiдком якого порушення є дана патологiя?
A. Обмiн амiнокислот
B. Лiпiдний обмiн
C. Вуглеводний обмiн
D. Водно-сольовий обмiн
E. Фосфорно-кальцiєвий обмiн

Дихальний коефiцiєнт у хворого складає 0,7. Це свiдчить, що у клiтинах людини переважає:
A. Окислення жирiв
B. Окислення вуглеводiв
C. Окислення бiлкiв
D. Змiшане окислення жирiв та вуглеводiв
E. Змiшане окислення жирiв та бiлкiв

В експериментi на кролi встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорiвнює об’єму CO 2 , який видiляється клiтинами мозку в кров. Це свiдчить, що у клiтинах головного мозку має мiсце:
A. Окиснення вуглеводiв
B. Окиснення жирiв
C. Гiпокапнiя
D. Гiпоксiя
E. Окиснення бiлкiв

Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-рiчної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пiгментiв у сечi не виявлено. Поставлено дiагноз алкаптонурiя. Дефiцит якого ферменту має мiсце у дитини?
A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
B. Фенiлаланiнгiдроксилаза
C. Тирозиназа
D. Оксидаза оксифенiлпiрувату
E. Декарбоксилаза фенiлпiрувату

У хворого дiагностовано алкаптонурiю. Вкажiть фермент, дефект якого є причиною цiєї патологiї:
A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
B. Фенiлаланiнгiдроксилаза
C. Глутаматдегiдрогеназа
D. Пiруватдегiдрогеназа
E. ДОФА-декарбоксилаза

Хвора 36-ти рокiв страждає на колагеноз. Збiльшення вмiсту якого метаболiту найбiльш iмовiрно буде встановлено у сечi?
A. Оксипролiн
B. Iндикан
C. Креатинiн
D. Сечовина
E. Уробiлiноген

У пацiєнта стоматологiчного вiддiлення виявлено хворобу Педжета, що супроводжується деградацiєю колагену. Вирiшальним фактом для постановки дiагнозу було виявлення у сечi хворого пiдвищеного рiвня:
A. Оксипролiну
B. Аргiнiну
C. Триптофану
D. Серину
E. Аланiну

У новонародженої дитини спостерiгаються зниження iнтенсивностi смоктання, часте блювання, гiпотонiя. У сечi та кровi значно пiдвищена концентрацiя цитрулiну. Який метаболiчний процес порушений?
A. Орнiтиновий цикл
B. ЦТК
C. Глiколiз
D. Глюконеогенез
E. Цикл Корi

При обстеженнi жiнки 56-ти рокiв, що хвора на цукровий дiабет 1-го типу, виявлене порушення бiлкового обмiну, що при лабораторному дослiдженнi кровi проявляється амiноацидемiєю, а клiнiчно - уповiльненням загоєння ран i зменшенням синтезу антитiл. Який з перерахованих механiзмiв викликає розвиток амiноацидемiї?
A. Пiдвищення протеолiзу
B. Гiперпротеїнемiя
C. Зменшення концентрацiї амiнокислот у кровi
D. Пiдвищення онкотичного тиску в плазмi кровi
E. Збiльшення лiпопротеїдiв високої щiльностi

У кровi хворого виявлено пiдвищення активностi ЛДГ 4,5, АлАТ, карбамоїлорнiтинтрансферази. В якому органi можна передбачити розвиток патологiчного процесу?
A. Печiнка (можливий гепатит)
B. Серцевий м’яз (можливий iнфаркт мiокарда)
C. Скелетнi м’язи
D. Нирки
E. Сполучна тканина

У хлопчика 4-х рокiв пiсля перенесеного важкого вiрусного гепатиту мають мiсце блювання, втрата свiдомостi, судоми. У кровi - гiперамонiємiя. Порушення якого бiохiмiчного процесу викликало патологiчний стан хворого?
A. Порушення знешкодження амiаку в печiнцi
B. Порушення знешкодження бiогенних амiнiв
C. Посилення гниття бiлкiв у кишечнику
D. Активацiя декарбоксилування амiнокислот
E. Пригнiчення ферментiв трансамiнування

Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на болi в дрiбних суглобах нiг та рук. Суглоби збiльшенi, мають вигляд потовщених вузлiв. У сироватцi встановлено пiдвищений вмiст уратiв. Це може бути спричинене:
A. Порушенням обмiну пуринiв
B. Порушенням обмiну вуглеводiв
C. Порушенням обмiну лiпiдiв
D. Порушенням обмiну пiримiдинiв
E. Порушенням обмiну амiнокислот

При дослiдженнi сироватки кровi хворого виявлене пiдвищення рiвня аланiнамiнотрансферази (АЛТ) та аспартатамiнотрансферази (АСТ). Якi змiни на клiтинному рiвнi можуть призвести до подiбної ситуацiї?
A. Руйнування клiтин
B. Порушення функцiї енергозабезпечення клiтин
C. Порушення ферментних систем клiтин
D. Руйнування генетичного апарату клiтин
E. Порушення мiжклiтинних взаємовiдношень

Чоловiк 65-ти рокiв, який страждає на подагру, скаржиться на бiль в дiлянцi нирок. При ультразвуковому обстеженнi встановлена наявнiсть ниркових каменiв. Пiдвищення концентрацiї якої речовини є найбiльш вiрогiдною причиною утворення каменiв у даному випадку?
A. Сечова кислота
B. Холестерин
C. Бiлiрубiн
D. Сечовина
E. Цистин

В сечi новонародженого визначається цитрулiн та високий рiвень амiаку. Вкажiть, утворення якої речовини, найiмовiрнiше, порушене у цього малюка:
A. Сечовина
B. Сечова кислота
C. Амiак
D. Креатинiн
E. Креатин

На основi лабораторного аналiзу у хворого пiдтверджено дiагноз - подагра. Для встановлення дiагнозу було проведено визначення вмiсту:
A. Сечової кислоти в кровi та сечi
B. Креатинiну в сечi
C. Залишкового азоту в кровi
D. Сечовини в кровi та сечi
E. Амiаку в сечi

У 19-мiсячної дитини iз затримкою розвитку та проявами самоагресiї, вмiст сечової кислоти в кровi - 1,96 ммоль/л. При якому метаболiчному порушеннi це спостерiгається?
A. Синдром Леша-Нiхана
B. Подагра
C. Синдром набутого iмунодефiциту
D. Хвороба Гiрке
E. Хвороба Iценко-Кушiнга

На прийом до терапевта прийшов чоловiк 37-ми рокiв зi скаргами на перiодичнi iнтенсивнi больовi напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлiсть. У сечi: рiзко кисла реакцiя I рожеве забарвлення. З наявнiстю яких речовин можуть бути пов’язанi такi змiни?
A. Солi сечової кислоти
B. Хлориди
C. Амонiєвi солi
D. Фосфат кальцiю
E. Сульфат магнiю

Порушення процесiв мiєлiнiзацiї нервових волокон призводить до неврологiчних розладiв i розумової вiдсталостi. Такi симптоми характернi для спадкових i набутих порушень обмiну:
A. Сфiнголiпiдiв
B. Нейтральних жирiв
C. Вищих жирних кислот
D. Холестерину
E. Фосфатидної кислоти

У жiнки, що тривалий час дотримувалася дiєти з використанням очищеного рису, виявлений полiневрит (хвороба Берi-Берi). Вiдсутнiсть якого вiтамiну в їжi призводить до розвитку цього захворювання?
A. Тiамiн
B. Аскорбiнова кислота
C. Пiридоксин
D. Фолiєва кислота
E. Рибофлавiн

Внаслiдок дефiциту вiтамiну B1 порушується окисне декарбоксилювання α-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментiв порушується при цьому?
A. Тiамiнпiрофосфат
B. Нiкотинамiдаденiндинуклеотид
C. Флавiнаденiндинуклеотид
D. Лiпоєва кислота
E. Коензим А

При алкаптонурiї вiдбувається надмiрне видiлення гомогентизинової кислоти iз сечею. С порушенням метаболiзму якої амiнокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
A. Тирозин
B. Фенiлаланiн
C. Аланiн
D. Метiонiн
E. Аспарагiн

У новонародженої дитини на пелюшках виявленi темнi плями, що свiдчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обмiну якої речовини це пов’язане?
A. Тирозин
B. Галактоза
C. Метiонiн
D. Холестерин
E. Триптофан

У хворого в органiзмi знижений вмiст iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка. Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?
A. Трансляцiя
B. Транскрипцiя
C. Реплiкацiя
D. Активацiя амiнокислот
E. Термiнацiя

До клiнiки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язiв кiнцiвок та тулуба. Пiсля обстеження виявлений дефiцит карнiтину в м’язах. Бiохiмiчною основою цiєї патологiї є порушення процесу:
A. Транспорту жирних кислот у мiтохондрiї
B. Регуляцiї рiвня Ca 2+ в мiтохондрiях
C. Субстратного фосфорилювання
D. Утилiзацiї молочної кислоти
E. Окисного фосфорилювання

Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою i зниження у рацiонi продуктiв тваринного походження. Вiдсутнiсть у рацiонi якої амiнокислоти призводить до даної патологiї?
A. Триптофан
B. Iзолейцин
C. Фенiлаланiн
D. Метiонiн
E. Гiстидин

Пiсля обстеження хворому на сечокам’яну хворобу призначили алопурiнол - конкурентний iнгiбiтор ксантиноксидази. Пiдставою для цього був хiмiчний аналiз ниркових каменiв, переважною складовою яких є:
A. Урат натрiю
B. Дигiдрат оксалату кальцiю
C. Моногiдрат оксалату кальцiю
D. Фосфат кальцiю
E. Сульфат кальцiю

До лiкарнi надiйшов 9-рiчний хлопчик розумово i фiзично вiдсталий. При бiохiмiчному дослiдженнi кровi: пiдвищена кiлькiсть фенiлаланiну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану?
A. Фенiлаланiн-4-монооксигеназа
B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
C. Глутамiнтрансамiназа
D. Аспартатамiнотрансфераза
E. Глутаматдекарбоксилаза

У дитини 1,5 рокiв спостерiгається вiдставання в розумовому i фiзичному розвитку, посвiтлiння шкiри i волосся, зниження вмiсту в кровi катехоламiнiв. При додаваннi до свiжої сечi декiлькох крапель 5% розчину трихлороцтового залiза з’являється оливково-зелене забарвлення. Для якої патологiї обмiну амiнокислот характернi данi змiни?
A. Фенiлкетонурiя
B. Алкаптонурiя
C. Тирозиноз
D. Альбiнiзм
E. Ксантонурiя

Одна з форм вродженої патологiї супроводжується гальмуванням перетворення фенiлаланiну в тирозин. Бiохiмiчною ознакою хвороби є накопичення в органiзмi деяких органiчних кислот, зокрема:
A. Фенiлпiровиноградна
B. Лимонна
C. Пiровиноградна
D. Молочна
E. Глутамiнова

У жiнки 36-ти рокiв має мiсце гiповiтамiноз B2 . Причиною виникнення специфiчних симптомiв (ураження епiтелiю, слизових оболонок, шкiри, рогiвки ока) iмовiрно є дефiцит:
A. Флавiнових коферментiв
B. Цитохрому А1
C. Цитохромоксидази
D. Цитохрому В
E. Цитохрому С

Спадкова гiперлiпопротеїнемiя I типу обумовлена недостатнiстю лiпопротеїнлiпази. Пiдвищення рiвня яких транспортних форм лiпiдiв в плазмi навiть натщесерце є характерним?
A. Хiломiкрони
B. Лiпопротеїни низької густини
C. Лiпопротеїни дуже низької густини
D. Лiпопротеїни високої густини
E. Модифiкованi лiпопротеїни

До лiкаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини - вiдсутнiсть апетиту, поганий сон, дратiвливiсть. При бiохiмiчному дослiдженнi в кровi виявлено вiдсутнiсть ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патологiї це характерно?
A. Хвороба Гоше
B. Хвороба Тея-Сакса
C. Хвороба Нiмана-Пiка
D. Хвороба Гiрке
E. Хвороба Помпе

До лiкарнi надiйшла дитина 6-ти рокiв. Пiд час обстеження було виявлено, що дитина не може фiксувати погляд, не слiдкує за iграшками, на очному днi вiдзначається симптом "вишневої кiстки". Лабораторнi аналiзи показали, що у мозку, печiнцi та селезiнцi - пiдвищений рiвень ганглiозиду глiкометиду. Яке спадкове захворювання у дитини?
A. Хвороба Тея-Сакса
B. Хвороба Вiльсона-Коновалова
C. Синдром Шерешевського-Тернера
D. Хвороба Нiмана-Пiка
E. Хвороба Мак-Аргдля

У культурi клiтин, отриманих вiд хворого з лiзосомною патологiєю, виявлено накопичення значної кiлькостi лiпiдiв у лiзосомах. При якому з перелiчених захворювань має мiсце це порушення?
A. Хвороба Тея-Сакса
B. Подагра
C. Фенiлкетонурiя
D. Хвороба Вiльсона-Коновалова
E. Галактоземiя

Пiд час огляду дитини 11-ти мiсяцiв педiатр виявив викривлення кiсток нижнiх кiнцiвок i затримку мiнералiзацiї кiсток черепа. Нестача якого вiтамiну призводить до даної патологiї?
A. Холекальциферол
B. Тiамiн
C. Пантотенова кислота
D. Бiофлавоноїди
E. Рибофлавiн

При хворобi Вiльсона-Коновалова порушується транспорт мiдi, що призводить до накопичення цього металу в клiтинах мозку та печiнки. З порушенням синтезу якого бiлку це пов’язано?
A. Церулоплазмiн
B. Металотiонеїн
C. Транскобаламiн
D. Гаптоглобiн
E. Сидерофiлiн

У хворого 27-ми рокiв виявлено патологiчнi змiни печiнки i головного мозку. У плазмi кровi виявлено рiзке зниження, а в сечi - пiдвищення вмiсту мiдi. Встановлено дiагноз – хвороба Вiльсона. Активнiсть якого ферменту в сироватцi кровi необхiдно дослiдити для пiдтвердження дiагнозу?
A. Церулоплазмiн
B. Карбоангiдраза
C. Ксантиноксидаза
D. Лейцинамiнопептидаза
E. Алкогольдегiдрогеназа

У 12-ти рiчного хлопчика в сечi виявлено високий вмiст усiх амiнокислот алiфатичного ряду. При цьому вiдмiчена найбiльш висока екскрецiя цистину та цистеїну. Крiм того, УЗД нирок показало наявнiсть каменiв у них. Яка патологiя найбiльш вiрогiдна?
A. Цистинурiя
B. Алкаптонурiя
C. Цистит
D. Фенiлкетонурiя
E. Хвороба Хартнупа

ПМК-2
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка