Багатоквартирного будинкуСкачати 344.73 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір344.73 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
Затверджено установчими зборами
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ХІМІКІВ 14»
Протокол № 1 від „______” _______ 2016р.

СТАТУТ
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ХІМІКІВ 14»
місто ЮЖНЕ
2016 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ХІМІКІВ 14» (далі – «Об'єднання», «ОСББ») створено власниками квартир та приміщень багатоквартирного будинку № 14 по вулиці Хіміків у місті Южне (далі – «багатоквартирний будинок») відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Місцезнаходження об'єднання:
Україна, місто
Южне, вулиця Хіміків, будинок № 14.
Найменування об’єднання:
Повне найменування:


ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ХІМІКІВ 14».
Скорочене найменування: ОСББ «
ХІМІКІВ 14».

1.2. Діяльність об’єднання регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Житловим кодексом України, Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства України та Статуту об’єднання, який розроблений на підставі Типового статуту і затверджено рішенням установчих зборів членів об’єднання.

1.4. Об’єднання вважається утвореним і є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатки з власним найменуванням, офіційний інтернет-сайт за адресою: him14.yuzhny.com , та інші необхідні реквізити.

1.5. Об’єднання може здійснювати свою статутну діяльність для досягнення передбачених цим Статутом своїх цілей безпосередньо, або шляхом укладання договорів з фізичними чи юридичними особами, та не має права укладати з третіми особами договорів про передачу їм всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу.

1.6. Об’єднання є неприбутковою організацією з моменту включення його до Реєстру неприбуткових установ та організацій і не має на меті розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів об’єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями, діями та їх наслідками його членів, як і члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання та діями та їх наслідками з боку членів правління що порушують чинні Закони України та правовідносини встановленні даним Статутом.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ
2.1. Метою створення об’єднання є забезпечення захисту прав його членів, відповідно до цього Статуту, та дотримання їхніх обов'язків щодо належного утримання та використання неподільного і загального майна житлового комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом, сприяння власникам багатоквартирного будинку у використанні їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна житлового комплексу багатоквартирного будинку.

2.2. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:
- належне утримання багатоквартирного будинку, належних до нього будівель і споруд та прибудинкової території;
- забезпечення реалізації прав його членів та інших власників приміщень багатоквартирного будинку на володіння та користування їх спільним майном;
- забезпечення сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання;
- забезпечення цільового використання коштів об’єднання;
- здійснення основної статутної діяльності для забезпечення власних потреб та потреб його членів.


2.3. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

2.4. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, за рішенням загальних зборів:
1) створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
2) встановлювати розміри та порядок сплати внесків та обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, на опалення, утримання будинку, паркувальних місць та прибудинкової території, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
3) затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги і щорічні кошториси доходів і витрат об’єднання;
4) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту житлового комплексу, в тому числі неподільного і загального майна відповідно до Статуту, крім укладення з третіми особами договорів про передачу їм всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу;
5) встановлювати розміри платежів і внесків членів об’єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
6) здавати в аренду житловы та нежилові приміщення згідно укладених договорів чи іншіх форм договорних відношень згідно діючого законодавства.
7) брати на баланс і утримувати на балансі майно об’єднання;
8) для виконання статутних завдань здійснювати необхідну статутну діяльність у порядку, визначеному законом;
9) одержувати від органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, від державних та комунальних підприємств, установ і організацій, інших господарських товариств і підприємств незалежно від форм власності відомості, документи та їх належним чином посвідчені копії, що містять дані про власників приміщень багатоквартирного будинку, технічні та інвентаризаційні дані щодо житлового комплексу;
10) для досягнення статутних мети і цілей на підставі рішення загальних зборів та цього Статуту діяти в інтересах своїх членів та інших співвласників багатоквартирного будинку, виступати від власного імені у правовідносинах з третіми особами з усіма правами, наданими законом його членам, як учасникам цих правовідносин, в тому числі у правовідносинах, що виникли до створення об’єднання.
11) доручати Правлінню в межах повноважень, визначених Статутом:
- визначати підрядників, укладати договори щодо експлуатації, обслуговування і ремонту майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до Статуту та законодавства;
- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
- ініціювати скликання загальних зборів;
- захищати права, представляти законні інтереси членів в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
- використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання;
- робити членам об’єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
- вимагати відшкодування збитків, завданих житловому комплексу, в тому числі неподільному та загальному майну об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених законодавством та цим Статутом об’єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного, ремонтного та іншіх фондів;
- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення боргу, в тому числі про звернення стягнення на майно членів об’єднання та власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати шкоду і збитки, заподіяні об’єднанню та майну житлового комплексу, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом об’єднання платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
- звертатись до суду з позовами про захист прав і законних інтересів об’єднання і його членів щодо житлового комплексу, в тому числі неподільного і загального майна житлового комплексу; 12)Надавати платні послуги, кошти з яких спрямовані на включення до фондів об’єднання, та не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів об’єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 13)Укладати кредитні договора з фінансовими установами. 14) Встановлювати сервітути, здавати в аренду житлові та нежитлові приміщення та інше спільне майно об’єднання, кошти з яких спрямовані на включення до цільових фондів об’єднання, та не можуть бути розподілені між членами об’єднання.


2.5. Об’єднання зобов’язане:
- забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан житлового комплексу, в тому числі неподільного та загального майна багатоквартирного будинку;
- виконувати свої договірні зобов’язання перед третіми особами;
- звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік не пізніше першого кварталу року, наступного за звітним (щорічний звіт);
- забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між власниками витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна.


2.6. Об’єднання не має права:
- укладати з третіми особами договорів про передачу їм всіх функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу;
- виступати засновником (учасником) господарських товариств та інших юридичних осіб, крім асоціацій об’єднань співвласників житлових будинків.


3. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
3.1. Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, Правління та ревізійна комісія (ревізор) об’єднання.

3.2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3.3. Довіреність власника на право участі та голосування на загальних зборах об’єднання може бути посвідчена нотаріально, головою або заступником голови правління об’єднання. Одна і та сама особа може бути представником будь-якої кількості власників приміщень багатоквартирного будинку і має кількість голосів, що дорівнює кількості власників, від імені яких вона бере участь у загальних зборах на підставі довіреностей.

3.4. До виключної компетенції загальних зборів належать:

1)затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;

2)обрання членів правління об’єднання;

3)питання про використання спільного майна;

4)затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

5)визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;

6)прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

7)визначення обмежень на користування спільним майном;

8)прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

9)прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.

10) брати фінансові та майнові зобов’язання або позики у фізичних, юридичних осіб та об’єктів чи суб’єктів з іншими формами господорювання, що зобов’язують до виплат з рахунків та фондів об’єднання.

3.5. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням об’єднання,або ревізійною комісією (ревізором), або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників або ревізійною комісією (ревізором) об’єднання.

Правління, або ініціативна група,або ревізійна комісія (ревізор) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному співвласнику квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

3.6. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники та представники співвласників. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

3.7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

3.8. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної площи співвласників відповідно.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів.

З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.

3.9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 9 цього розділу, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 20 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

3.10. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

3.11. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку та на сайті.

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку

3.12.Порядок скликання та проведення загальних зборів. Періодичність проведення зборів. Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів.

1. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.
2. Чергові загальні збори членів об’єднання скликаються Правлінням об’єднання не рідше ніж 1 раз на рік по закінченні календарного року не пізніше другого кварталу.
3. Позачергові загальні збори членів об’єднання можуть бути скликані Правлінням, або членами об’єднання, які мають більше 20 відсотків голосів від їх загальної кількості (далі – «ініціативна група»), або ревізійною комісією (ревізором) об’єднання.
4. Повідомлення про скликання загальних зборів має містити:
1) час та місце їх проведення;
2) питання порядку денного, запропоновані їх ініціатором;
3) строк, час та місце подачі пропозицій та проектів документів будь-яким членом об’єднання для їх включення до порядку денного, що не може бути меншим, ніж 14 днів до дати проведення загальних зборів. Загальні збори не мають права вирішувати питання та затверджувати проекти документів, що не були включені ініціатором до порядку денного до закінчення цього строку;
4) дату складення повідомлення про проведення загальних зборів;
5) місце та час ознайомлення з порядком денним та проектами рішень, що вносяться на розгляд загальних зборів протягом 14 днів до дати проведення загальних зборів;
6) підпис, прізвище та по батькові особи, що виступає від імені ініціатора загальних зборів (голови Правління, чи голови ревізійної комісії (ревізора) об’єднання, або голови зборів ініціативної групи).
5. Повідомлення про проведення загальних зборів членів об’єднання не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення в письмовій формі вручається кожному члену об’єднання особисто під розписку або надсилається поштовим відправленням рекомендованим листом або телеграмою на адресу реєстрації місця проживання (перебування) чи місцезнаходження, якщо інший спосіб чи адреса для повідомлення не зазначені в його письмовій заяві.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів членів об’єднання із зазначенням остаточного порядку денного і тексти проектів документів, що внесені на їх розгляд, не пізніше ніж за 14 днів до дати їх проведення розміщуються на офіційному інтернет-сайті об’єднання та на інформаційних дошках.
7. Загальні збори не повноважні приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, зазначеного в повідомленні про їх проведення.
З дня повідомлення про скликання загальних зборів проекти документів, вирішення питань по яким включене в порядок денний загальних зборів, мають бути надані Правлінням для ознайомлення на письмову вимогу кожного співвласника багатоквартирного будинку, та за умови попереднього відшкодування запитувачем фактичних витрат на виготовлення копій мають бути надані в копіях на паперовому чи електронному носії, або надіслані електронною поштою. Невиконання цієї вимоги є підставою для скасування в судовому порядку рішення загальних зборів в частині не наданих для ознайомлення проектів документів.
8. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.
9. Рішення загальних зборів можуть прийматись шляхом письмового опитування, що оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі опитування із зазначенням результату голосування («за» чи «проти») з кожного питання порядку денного.
10. У разі відсутності кворуму для прийняття рішень загальних зборів, їх ініціатор визначає нову дату і час їх проведення в порядку, встановленому для проведення загальних зборів.
11. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами:
1) рішення про форму управління житловим комплексом;
2) затвердження кошторису об’єднання на наступний рік;
3) затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги;
4) затвердження балансу та річного звіту об’єднання;
5) визначення розміру внесків та платежів членів об’єднання;
6) про відчуження майна об’єднання на суму понад 50 % його вартості;
7) реорганізація та ліквідація об’єднання, в тому числі у випадку фізичного знищення або руйнування будинку, яке унеможливлює його відновлення; 8) будь-які дії, що стосуються будь-яких форм фінансового навантаження та фінансових зобов’язань;
12. Рішення загальних зборів про проведення капітального ремонту будинку, його відновлення після руйнування, зведення господарських споруд або реконструкції, в тому числі надбудови чи добудови. Якщо власник житлового приміщення відмовляється тимчасово відселитися чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово залишити його для проведення реконструкції будинку, спір може бути вирішено в судовому прядку. Рішення про проведення ремонту будинку приймається виходячи з технічного стану елементів будинку.
13. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності об’єднання, в тому числі ті, що віднесені до компетенції інших органів управління та посадових осіб об’єднання.
14. Рішення, прийняті загальними зборами, і затверджені ними документи оформлюються протоколами, прошиваються, підписуються головою та секретарем загальних зборів, оприлюднюються на офіційному інтернет-сайті об’єднання і підлягають постійному зберіганню.
15. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для всіх членів об’єднання. 16. За письмовим зверненням членів об’єднання з попередньою оплатою витрат на виготовлення копій і поштові витрати, копії рішення зборів і затверджені ними проекти документів мають бути надані їм Правлінням під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом). Розмір витрат на виготовлення копій визначається Правлінням і має відповідати розміру фактичних витрат на їх виготовлення.
17. Учасники загальних зборів вправі здійснювати фіксацію їх проведення технічними засобами.
18. До призначення на виборні посади об’єднання інших осіб, особи, строк повноважень яких сплив, продовжують виконувати свої обов’язки за відповідними посадами з усіма наданими їм цим Статутом повноваженнями як тимчасово виконуючі обов’язки.


3.13.Керівництво поточною діяльністю об’єднання здійснює його Правління.
1. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.
2. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів.
3. Члени Правління обираються в непарній кількості осіб загальними зборами об’єднання з числа членів об’єднання на один рік та автоматично продовжуються на один рік у разі відсутності припинення його (Члена Правління) повноважень рішенням загальних зборів, а також , можуть бути достроково відкликані або переобрані персонально або в повному складі.
4. До компетенції Правління об’єднання належить: 1) підготовка проектів:
- щорічного кошторису об’єднання, змін до нього та звіту про його виконання;
- балансу об’єднання;
- річного звіту об’єднання;
- тарифів на житлово-комунальні послуги;
- розрахунків розмірів обов’язкових платежів та внесків його членів;
2) здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками та користувачами приміщень будинку житлово-комунальних послуг, внесків і платежів членів об’єднання та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;
3) розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
4) ведення переговорів і укладення колективного договору;
5) укладання договорів із суб’єктами підприємництва, які виконують будівельні та інші роботи, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
6) прийом і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства України;
7) вирішення питань оплати праці працівників об’єднання, вжиття заохочень, дисциплінарних стягнень і притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
8) організація і виконання претензійно-позовної роботи з третіми особами за їх зобов’язаннями перед об’єднанням, що виникають із договорів та інших зобов’язань;
9) організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
10)прийняття рішень про розміщення об’єктів на прибудинковій території 11)прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями, 12) внесення змін до Статуту об’єднання; 13) затвердження договорів (угод, правочинів):
- укладених на суму, що не перевищує 100 000,000 (сто тисяч гривень, нуль копійок) гривень;
- які за законом підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації;
- предметом яких є нерухоме або інше майно, що підлягає державній реєстрації, цінні папери, забезпечення зобов’язань (гарантія, порука, тощо) та права інтелектуальної власності.
Зазначені в цьому підпункті договори набирають чинності з моменту їх затвердження зборами членів правління об’єднання.
14) скликання та організація проведення загальних зборів членів об’єднання;
15) забезпечення дотримання інтересів усіх членів об’єднання та інших співвласників багатоквартирного будинку при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілу між членами об’єднання і співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт житлового комплексу. 16) передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна.
17) забезпечення виконання вимог Статуту об’єднання.Каталог: Data
Data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
Data -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь Гаррі Поттер – 1
Data -> Книга B. Сестра, лекцію, букву, пташку C
Data -> Назва наукового напрямку (модуля)
Data -> Форма електронної облікової картки документів, які містять публічну інформацію
Data -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
Data -> Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
Data -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
Data -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка