«асфальтобетонний завод»Сторінка1/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод»
Протокол №16

від «15» квітня 2011 р.
СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства

«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)


Ідентифікаційний код 04012425

м. Київ - 2011 р.

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………….………....…...… стор. 3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА ………….………. стор. 3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ….………………………….... стор. 3
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА .…….………………..………..…………… стор. 3
5. МАЙНО ТОВАРИСТВА …………………………………………………………………..... стор. 5
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА …………………………………………..….... стор. 6
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .…………………………………………………….….... стор. 8
8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ….…………………………………….…………...……. стор. 10
9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА …………………………………………… стор. 10
10. ДИВІДЕНДИ …………………………………………………………………….……….…. стор. 11
11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА …………………………….. стор. 11
12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ …………….………...…….. стор. 13
13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ……………………………………….……...……. стор. 13
14. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА ….……………………………………………… стор. 19
15. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА …………………….…….…………………………...……. стор. 22
16. РЕВIЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА ……………………………………...….………. стор. 24
17. ДОЧІРНІ ТОВАРИСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА,

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА ………………….……….……..…… стор. 25
18. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ .…………..………… стор. 25
19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ………………………. стор. 26
20. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ …………………………….……………………………….......... стор. 26
21. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ …………………………………………….…...… стор. 27
22. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ………………………………………...…. стор. 28
23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ……………...…….... стор. 30

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Відкрите акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» засноване згідно з наказом Управління комунального майна м. Києва від «15» травня 1995 року №50 шляхом перетворення Державного підприємства «Асфальтобетонний завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від «15» червня 1993 року № 210/93 та випуску акцій на повну вартість майна, визначену згідно з його оцінкою, здійсненою в процесі приватизації.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від «17» вересня 2008 року відкрите акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» змінило найменування на Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (далі за текстом – «Товариство»).


  1. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про приватизацію державного майна», а також іншого чинного законодавства України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА


 1. Найменування Товариства:

повне: - українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод»

- російською мовою: Публичное акционерное общество «Асфальтобетонный завод»

- англійською мовою: Public Joint-Stock Company «Asfaltobetonnyi zavod»

скорочене: - українською мовою: ПАТ «АБЗ»

- російською мовою: ПАО «АБЗ»

- англійською мовою: PJSC «ABZ»


2.2. Місцезнаходження Товариства: вул. Камишинська, буд. 4, (Хутір Острів), м. Київ, Україна, 01013.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА
3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку на основі мобілізації та поєднання економічних, фінансових, матеріальних, інтелектуальних, трудових ресурсів акціонерів та працівників Товариства, його використання на подальший розвиток виробництва та поліпшення матеріального стану, забезпечення соціального захисту законних інтересів акціонерів, а також задовільнення суспільних потреб у продукції, роботах і послугах високої якості.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво асфальтобетонної суміші, гашеного вапна, бітумно-емульсійних паст для покрівельних робіт;

3.2.2. Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах;

3.2.3. Задоволення потреб будівельно-монтажних управлінь організації «Київміськбуд» в його продукції з заданими споживчими властивостями при мінімальних затратах;

3.2.4. Виробництво продукції промислово-виробничого призначення і товарів народного споживання;

3.2.5. Надання виробничих, будівельних, транспортно-експедиційних, посередницьких, торгових послуг підприємствам, організаціям різних форм власності, установам і населенню;3.2.6. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), можуть виконуватись тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА


 1. Товариство є юридичною особою у формі публічного акціонерного товариства, створеною за законодавством України, і діє згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими чинними нормативними актами України та цим Статутом.

 2. Акціонерне товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
 1. Товариство засноване без обмеження строку діяльності.
 1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
 1. Товариство з дати його державної реєстрації є правонаступником державного підприємства «Асфальтобетонний завод».
 1. Товариство має самостійний баланс, власні поточні рахунки у національній валюті, іноземній валюті та інші, дозволені законодавством України, рахунки в банківських установах.
 1. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп підприємства, та, при потребі, інші штампи, фірмові бланки та заpеєстpований фipмовий знак, торгову марку. Товариство також має інші ознаки юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.
 1. Товариство може укладати від свого iменi угоди (договори, контракти), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та вiдповiдачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді.
 1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім, належним йому на праві власності, майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернуто стягнення.
 1. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, установ та організацій, а Держава, її органи, установи та організації не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
 1. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов’язання Товариства у межах неоплаченої частини вартості належним їх акцій.


 1. Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій, інших юридичних осіб не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю чи нагляду за діяльністю Товариства, у випадках і межах прямо передбачених чинним законодавством України.
 1. Майно Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації, реприватизації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
 1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД).
 1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає і подає фінансову та статистичну звітність. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджується аудитором (аудиторською фірмою).
 1. Товариство сплачує внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 1. Для досягнення мети своєї діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, Товариство має право:

 1. вступати в будь-які цивільно-правові відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

 2. створювати, як на території України, так i за її межами, господарські товариства, спiльнi, дочiрнi та iншi підприємства, фiлiї, відокремлені підрозділи підприємства (цехи), представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створені;

 3. встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється, тарифи на роботи, які виконуються, та на послуги, які надаються з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і самоокупності;

 4. самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати особисту матеріально-технічну та експериментальну базу;

 5. будувати, набувати, використовувати, продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, в тому числі акціонерам, обмінювати, брати і здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борг будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні і інтелектуальні цінності та інше рухоме та нерухоме майно (в т.ч. земельні ділянки), які належать Товариству, а також списувати їх з балансу та ліквідувати, якщо інше не передбачено законодавчими актами України;

 6. встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників відповідно до установчих документів Товариства та чинного законодавства України;

 7. володіти і користуватися природними ресурсами у встановленому чинним законодавством України порядку;

 8. відкривати поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснювати всі види операцій у будь-яких банках України та інших держав у нацiональнiй та iноземнiй валюті (в т.ч. за місцем розташування дочiрнiх підприємств, фiлiй, представництв) за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України;

 9. одержувати банкiвськi кредити в національній та іноземній валютах, класти кошти на депозит в банки, надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

 10. брати участь на території України та інших держав у торгах, тендерах, аукціонах, виставках, ярмарках та організовувати їх; надавати гарантії, поручительство та інші види забезпечення виконання зобов’язань;

 11. бути учасником асоцiацiй, концернів та інших об’єднань;

 12. випускати, купувати та здійснювати відчуження цінних паперів;

 13. проводити операції на біржах;

 14. страхувати майно в страхових установах;

 15. розробляти та використовувати власні стандарти, які є обов’язковими для всіх посадових осіб товариства та його працівників;

 16. при здійсненні господарської та іншої діяльності приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України;

 17. здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
 1. Товариство самостійно планує свою дiяльнiсть та визначає перспективи виробничого i соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими

юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.


 1. Суперечки Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України судом, господарським судом, арбітражним судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.
 1. Товариство має iншi права та несе iншi зобов’язання відповідно до чинного законодавства України. Якщо зміни в законодавстві вимагають внесення змін до Статуту Товариства, то до реєстрації відповідних положень діють вимоги чинного законодавства.

5. МАЙHО ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство є власником:

 1. майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;

 2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської дiяльностi;

 3. одержаних доходів;

 4. фірмових знаків, торгових марок як власних, так і придбаних в процесі діяльності, а також інших нематеріальних активів;

 5. іншого майна та послуг, набутих на підставах, не заборонених законом.

5.2. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у його власності у відповідності до мети своєї діяльності.

Використання майна Товариства в інтересах посадових осіб органів управління, посадових осіб Товариства чи окремих акціонерів є неприпустимим.

5.3. Майно Товариства складають основні фонди та обiговi кошти, а також iншi цiнностi, ваpтiсть яких вiдобpажується в самостійному балансі Товариства.


5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором при передачі майна Товариству.
5.5. Джерелами формування майна Товариства є:

 1. кошти та матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати акцій при здійсненні їх емісій;

 2. доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг і інших видів господарської діяльності Товариства;

 3. доходи від операцій з цінними паперами та їх похідними;

 4. кредити банків та інших кpедитоpiв;

 5. капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 6. придбання майна інших підприємств та організацій;

 7. благодiйнi внески, безоплатно передане майно та нематеріальні активи, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 8. iншi джерела, які не забоpоненi законодавством України.

5.6. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб.


5.7. Товариство може об’єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом оpганiзацiї спільних пiдпpиємств.

При об’єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття або приєднання Товариства, у зв’язку з чим усі питання виpiшуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
6.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства і визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
6.2. Статутний капітал Товариства становить 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень 00 копійок) і поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.
6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Загальних зборів») Товариства та набирає чинності з моменту державної реєстрації Змін до Статуту Товариства.

Порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «ДКЦПФР») та цим Статутом.
6.4. Порядок збільшення статутного капіталу.

6.4.1. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: 1. підвищення номінальної ваpтостi акцій;

 2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.4.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.4.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.4.4. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством та цим Статутом.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації, та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права, ДКЦПФР може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

6.4.5. У разі, якщо підписка на акції перевищує кiлькiсть акцій, що додатково розміщуються Товариством, Правління Товариства може прийняти або відхилити зайву підписку. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. Особам, які підписалися на акції, повертають внесені ними суми або інше майно не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення строку підписки.

6.4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим ніж розмір його статутного капіталу.

6.4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.4.9. Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченими чинним законодавством, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
6.5. Порядок зменшення статутного капіталу Товариства.

6.5.1. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому ДКЦПФР, шляхом: 1. зменшення номінальної ваpтостi акцій;

 2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.5.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п’яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства (якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором): 1. забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

 2. дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

6.5.4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.


6.6. У повiдомленнi про скликання Загальних збоpiв для виpiшення питання про збільшення або зменшення статутного капіталу повинно бути вказано:

 1. мотиви, спосіб та мінімальний pозмip збільшення або зменшення статутного капіталу;

 2. кiлькiсть акцій, що додатково випускаються або вилучаються з обігу, їх категоpiї та загальна вартість;

 3. правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право;

 4. нова номінальна ваpтiсть акції;

 5. права акцiонеpiв при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

 6. доля pанiше випущених акцій;

 7. дата початку та завершення підписки на акції, що додатково випускаються або терміну їх вилучення;

 8. порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних зі змінами статутного капіталу;

 9. iншi, необхiднi для виpiшення питання про збільшення або зменшення статутного капіталу, дані.

6.7. Товариство в порядку, встановленому ДКЦПФР, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.


6.8. Зміни Статуту Товариства, пов’язані зі зміною статутного капіталу, повинні бути зареєстровані в державному органі, що зареєстрував Статут Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Рубрика «Інструкції з оп І пб»
files -> Оп и пб кол знаков: 10583 Стр из 24. 04. 2012 12: 00
files -> Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка