Аналіз статті «інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи»Скачати 17.76 Kb.
Дата конвертації04.02.2021
Розмір17.76 Kb.

АНАЛІЗ СТАТТІ «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

У статті здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень, у яких окреслено шляхи розв'язання проблеми організації навчально-виховної роботи з молодшими школярами в умовах групи продовженого дня. Автор висвітлює інноваційні підходи до психолого-педагогічної та методичної підготовки вихователя групи продовженого дня.

Актуальність організації груп продовженого дня (ГПД) на сьогодні зумовлена більш раннім початком навчання дитини у школі (з 6 років), постійною зайнятістю батьків, а також неучастю їх у вихованні власних дітей через тривале перебування за межами України.

Саме тому, основними завданнями, які розв'язує сьогодні школа, зокрема ГПД, є забезпечення сучасної якості навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, соціального й естетичного розвитку дитини. На реалізацію цих та інших завдань вказує нормативно-правова база, яка також регулює питання функціонування ГПД загальноосвітніх навчальних закладів України, а саме: Положення про загальноосвітній навчальний заклад № 964, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р., ст. 11; Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-245 від 27 червня 2001 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України № 128 (витяг) від 20 лютого 2002 р.

Особливості організації навчально-виховного процесу у ГПД розглянуто в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (Ш. Голчека, М. Горобея, Ж. Готдаєва, П. Гранкіна, В. Дімітрової, Я. Дімової, Б. Кобзаря, Е. Костяшкіна, Т. Рабченюк, Т. Чубенка); проблемі розвитку   мережі   ГПД   присвячено   роботи   А. Бондаря,   А. Гордіна,   К. Присяжнюк,A.  Хрипкової, В. Чубенка; педагогічні основи розвитку ГПД досліджували Е. Костяшкін, Д. Стельмухов;  зміст,  форми та методи навчально-виховної роботи у ГПД вивчали B.  Коротов, Г. Манке, І. Мар'єнко, В. Рязанова, М. Скаткін; організації самопідготовки учнів та вихованню самостійності молодших школярів присвячено наукові доробки Л. Веденісова, В. Мартиненко, О. Суркова; теоретичні і практичні аспекти соціального розвитку молодшого школяра в умовах такого навчального закладу стали предметом дослідження Т. Герлянд; аспект управління навчально-виховним процесом у ГПД поглиблено В. Саприкіним. Нині активно досліджують складові освітнього середовища ГПД у Російській Федерації (П. Горностаєв, Г. Гослікова, Л. Кульбякіна, І. Попова, М. Резніченко, Н. Чутко, Г. Шаталова [2, 4].

Отже, наявний науковий фонд свідчить про те, що проблема організації роботи ГПД розглядалася вченими аспектно. Однак висловлені дослідниками ідеї стали вагомим теоретичним підґрунтям заявленого нами дослідження, актуальність якого посилює і той факт, що в Україні з середини 90-х років ХХ століття не було здійснено жодного цілісного наукового аналізу ролі та специфіки педагогічної діяльності вихователя групи продовженого дня.

Мета статті полягає у висвітленні інноваційних підходів до психолого-педагогічної та методичної підготовки вихователя групи продовженого дня в сучасній початковій школі.

У процесі анкетування з' ясували, що досить часто сучасні педагоги, адміністрація школи та батьки вбачають функцію вихователя ГПД в його контролі за станом виконання домашніх завдань та повторенням того матеріалу, який засвоювався учнями на уроках у першій половині дня. Варто зауважити, що таке бачення не відповідає призначенню вихователя.

Перш за все, важливими елементами професійної підготовки вихователя до роботи у ГПД є такі:

-    ознайомлення вихователя з основними функціями, правами та обов'язками;

-    усвідомлення змісту і структури власної діяльності з організації навчально-виховного процесу.

Відповідно до першого організатор навчально-виховного процесу в умовах ГПД у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Наказами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (у тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, трудовим договором (контрактом), а також дотримується Конвенції про права дитини [1, с. 159].

Безпосереднє ознайомлення вихователя з основними функціями, правами та обов'язками здійснюється за Посадовою інструкцією вихователя групи продовженого дня, в якій зазначено основні напрями діяльності цих педагогічних працівників:

-    опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час перебування у виховних групах школи;

-  організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій групі. Посадові обов'язки вихователя ГПД такі:

-    прийом дітей за встановленим порядком від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організація дотримання учнями режиму дня; виконання ними домашніх завдань; надання їм допомоги в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової освіти; залучення їх до художньої, науково-технічної творчості, роботи технічних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами;

-    планування та здійснення виховання школярів;

-    проведення повсякденної роботи, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації;

-    використання різноманітних прийомів, методів і засобів виховання та навчання школярів;

-    планування і проведення з учнями корекційно-розвивальної роботи на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей;

-    спільно з медичними працівниками забезпечення збереження та зміцнення здоров'я учнів, проведення заходів, які сприятимуть їхньому психофізіологічному розвитку;

-    формування в учнів моральних якостей громадянина, культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, поваги до прав людини, а також профілактика відхилень у поведінці та позбавлення від шкідливих звичок;

-    допомога в організації самоуправління в учнівському колективі;

-    вивчення індивідуальних здібностей, інтересів та нахилів учнів, поведінки в сім'ї, житлово-побутових умов, взаємин учнів    батьками чи особами, які їх замінюють;

-    дотримання у стосунках з учнями їхніх прав і свобод;

-    ведення у встановленому порядку документації та звітності;

-    участь у роботі педагогічної ради школи;

-    проходження періодичного медичного огляду;

-   систематичне підвищення своєї професійної кваліфікації; участь у роботі методичних об'єднань та інших формах методичної роботи;дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, у школі, побуті, громадських місцях;

-   створення умов для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил;

-   оперативне повідомлення адміністрації школи про кожен нещасний випадок та вживання заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

-   внесення пропозицій щодо покращення умов освітнього процесу, а також повідомлення керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів;

-   проведення зі школярами інструктажів із техніки безпеки під час виховних заходів з обов'язковою реєстрацією у класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

-   організація вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо [6].

Таким чином, вихователь групи продовженого дня несе повну відповідальність за умови, характер та перспективи розвитку особистості своїх підопічних.

Власне професійна компетентність вихователя ГПД охоплює такі структурні компоненти:

-   здатність до ціннісного самовизначення стосовно мети і засобів виховання, перспектив розвитку особистості;

-   оволодіння технологіями педагогічної діяльності з метою постійного підвищення власної педагогічної майстерності;

-   розвиток педагогічної рефлексії (усвідомлення мотивів своєї педагогічної діяльності).

ЛІТЕРАТУРА

1.    Анцибор М. М. Особенности организации педагогического процесса в начальных классах с продленным днем / М. М. Анцибор, Н. Ф. Голованова. — М.: Просвещение, 1990. — 159 с.

2.    Герлянд Т. М. Роль вихователя групи продовженого дня у формуванні всебічно розвиненої особистості молодшого школяра / Т. М. Герлянд // Наукові записки (Серія: Педагогічні науки): у 2-х частинах. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. —Вип. 52 (ч. 2). — С. 70-71.

3.    Єфімов А. Критерії оцінювання роботи вихователя / А. Єфімов // Початкова освіта. — 2005. — № 10. —

С. 20-21.4.    Морозова З. В. Група продовженого дня: методичний посібник для вихователя / З. Морозова. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 160 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка