Аналітична хімія (база цт) Визначення масовоїчасткиСкачати 111.46 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації18.07.2020
Розмір111.46 Kb.
1   2   3   4   5

A. *Zn2+

B. Fe3+

C. Ba2+

D. Ca2+

E. Cr3+

 1. Прийодиметричномувизначеннiформальдегiдууформалiнiзастосовуютьзворотнетитрування.Надлишокйодувiдтитровуютьстандартнимрозчином:

 1. * Натртiосульфату

 2. Натрiюнiтрату

 3. Натрiюсульфату

 4. Натрiюкарбонату

 5. Натрiюфосфату

 1. Урозчинi,щомiститькатiонимiдi(II)iцинку,катiонимiдiможнавизначитизадопомогоюнадлишкутакогореагенту:

 1. * розчинамонiаку

 2. розчинсульфатноїкислоти

 3. розчинкалiюгiдроксиду

 4. розчинхлороводневоїкислоти

 5. розчинамонiюкарбонату

 1. ДодругоїгрупикатiонiвналежатькатiониPb2+,Ag+,Hg2+.Якийрозчинбудегруповимреагентомнадругугрупукатiонiв: 1. * HCl

 2. H2SO4

 3. HNO3

 4. NaOH

 5. NH3

 1. НеобхiднопровестиiдентифiкацiюсумiшiомiститькатiониIаналiтичноїгрупи (Li+,NH4+,Na+,K+).ЯкийзцихкатiонiввиявляютьреактивомНеслера?

 1. * Амонiю

 2. Калiю

 3. Натрiю

 4. Лiтiю

 5. Усiзазначенiкатiони

 1. Арсенiт-таарсенат-iонивходятьдоскладудеякихфармацевтичнихпре-паратiв.Фармакопейноюреакцiєюдлявиявленняназванихiонiвєреакцiязрозчином:

 1. * Срiбла(I)нiтрату

 2. Антипiрину

 3. Калiюйодиду

 4. Амонiюгiдроксиду

 5. Натрiюгiдроксиду

 1. Вкажiтьумови(середовище,t)перебiгуреакцiїпристандартизацiїрозчинукалiюперманганатузарозчиномнатрiюоксалату:

  1. * Кислотне,нагрiвання

  2. Нейтральне,нагрiвання

  3. Лужне,нагрiвання

  4. Кислотне,охолодження

  5. Нейтральне,охолодження

 2. Титрантом методу перманганатометрії є 0,1М розчин калію перманганату, який готують як вторинний стандартний розчин. Його стандартизують за:

A.* Оксидомарсену(III)

 1. Калiюдихроматом

C. Натрiюхлоридом

D. Натрiюкарбонатом

E. Оксидомкальцію

 1. Пiдберiтьпридатнийметодичнийприйом,якщоречовинареагуєзтитрантомшвидко,аленестехiометрично:

 1. * Спосiбзамiсноготитрування

 2. Спосiбпрямоготитрування

 3. Спосiбзворотноготитрування

 4. Титруваннязiнструментальнимфiксуваннямточкиеквiвалентностi

Методокремихнавiсок

 1. Укажiтьстандартнiрозчини,якiвйодометрiївикористовуютьдляпрямогоiзворотньоготитруваннявiдновникiв:

 1. * I2,Na2S2O3

 2. K2Cr2O7, Na2S2O3

 3. I2,KI

 4. KMnO4,KI

 5. K2Cr2O7,I2

 1. Нiтритометричневизначеннякiлькiсноговмiстусполук,щомаютьпервиннуароматичнуамiногрупуiдбуваєтьсязаумови:

 1. * Здотриманнямусiхперелiченихумов

 2. Притемпературi до 10oC

 3. ПридодаваннiкристалiчногоKBr(каталiзатор)

 4. Принадлишкухлоридноїкислоти

 5. Приповiльномутитруваннi

109.Розчин,якиймiститькатiоникальцiютамагнiю,титруютьрозчиномтрилонуБ.Уякомусередовищiпроводитьсякомплексонометричнетитрування цихкатiонiв?

  1. * Всередовищiамонiйногобуферногорозчину

  2. Вcередовищiформiатногобуферногорозчину

  3. Внейтральномурозчинi

  4. Вкисломурозчинi

  5. Вcередовищiацетатногобуферногорозчину

 1. Вметодахредоксиметрiїпривизначеннiокисникiвiвiдновникiвфiксуванняточкикiнцятитруванняздiйснюють:

  1. * Усiмаперелiченимиспособами

  2. Безiндикаторнимметодом

  3. Звикористаннямспецифiчнихiндикаторiв

  4. Звикористаннямредокс-iндикаторiв

  5. Звикористаннямiнструментальноїiндикацiї
 1. Прианалiзiфармпрепаратувиявилианiонитретьоїаналiтичноїгрупи.Вкажiтьреагентидляпроведенняреакцiї"бурогокiльця":

 1. * Ферум(II)сульфат(кристалiчний)тасульфатнакислота(конц.)

 2. Ферум(II) сульфат (розчин)та сульфатнакислота(розведена)

 3. Ферум(II)сульфат(розчин)та сульфатнакислота(конц.)

 4. Ферум(III)сульфат(розчин)тасульфатнакислота(розведена)

 5. Ферум(III)сульфат(розчин)тасульфатнакислота(конц.)
 1. Визначеннякiнцевоїточкититрування в редокс-методахздiйснюють:безiндикаторнимметодом,задопомогоюспецифiчнихiндикаторiвтаредокс-iндикаторiв.Яквизначаютькiнцевуточкутитруванняуйодометрiї?

 1. * Задопомогоюспецифiчногоiндикаторакрохмалю

 2. Безiндикаторнимметодом

 3. Задопомогоюспецифiчногоiндикаторароданiдуферуму

 4. За допомогою редокс-iндикаторадифенiламiну

 5. Задопомогоюметиловогочервоного

 1. Хiмiк-аналiтикдляiдентифiкацiїкатiонiвцинку(II)використаврозчинреагентугексацiаноферату(II)калiю(реакцiяфармакопейна).Якогокольоруосадприцьомуутворюється?

 1. * Бiлий

 2. Жовтий

 3. Чорний

 4. Зелений

 5. Червоний

 1. У розчинi, що мiстить катiони мiдi (II) i цинку, катiони мiдi можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка