Аналітична хімія (база цт) Визначення масовоїчасткиСкачати 111.46 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації18.07.2020
Розмір111.46 Kb.
1   2   3   4   5

A. *Na+, K+

B. Ca2+, K+

C. Na+, Sr2+

D. Li+, Ba2+

E. Na+, Ca2+

76. До розчину, що мiстить катiони шостої аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя), додали розчин калiю йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Якi катiони присутнi в розчинi?

A.* Ртутi (II)

B. Нiкелю

C. Кобальту (II)

D. Вiсмуту

E. Кадмiю

 1. Придiїдиметилглiоксимунарозчин,щомiститькатiониVIаналiтичноїгрупи(кислотно-основнакласифiкацiя)спостерiгалималиновезабарвленняосадукийкатiонобумовивцейаналiтичнийефект?

 1. * Катiоннiкелю(II)

 2. Катiонмеркурiю(II)

 3. Катiонкупруму(II)

 4. Катiонкадмiю(II)

 5. Катiонкобальту(II)

 1. ДорозчинуFeSO4уприсутностiконцентрованоїH2SO4додалирозчин,щодослiджується.Утвореннябурогокiльцявказуєнаприсутнiстьурозчинi:

 1. * Нiтрат-iонiв

 2. Ацетат-iонiв

 3. Карбонат-iонiв

 4. Оксалат-iонiв

 5. Фосфат-iонiв

 1. Длявизначеннялiкарськихзасобiв,якiмiстятькатiонимагнiютакальцiю,застосовуютьтрилонометричнетитрування.Якийтипхiмiчноїреакцiїприцьомувiдбувається?

A.*Комплексоутворення

 1. Окиснення-вновлення

 2. Електрофiльнезамiщення

 3. Алкiлування

 4. Осадження

 1. У розчині присутні катiоницинку iалюмiнiю. Вкажітьреагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

 1. * Розчинкалію гексаціаноферату (ІІ)

 2. Розчиннатрію гідроксиду

 3. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

 4. Розчинсульфатної кислоти

 5. Кобальну нітрит Co(NO3)2

 1. Вхiмiко-аналiтичнiйлабораторiїпроводятьiдентифiкацiюкатiонаалюмiнiюзадопомогоюреакцiїзалiзарином,зутворенням"алюмiнiєвоголаку".Якийколiрмаєсполука,щоутворюється?

 1. * Яскраво-червоний

 2. Яскраво-фiолетовий

 3. Яскраво-зелений

 4. Яскраво-синiй

 5. Яскраво-жовтий

 1. Розчинарсенатунатрiюможнавiдрiзнитивiдрозчинуарсенiтузадопомогоюнаступногореактиву:

 1. * Магнезiальнасумiш

 2. Калiюсульфат

 3. Калiю нiтрат

 4. Натрiюхлорид

 5. Натрiюфтори

 1. Вкажiтьсполукукiсневизначенняякоїсупроводжуєтьсяпоявоюсиньогозабарвленняефiрногошару:

  1. * H2O2

  2. Cl2

  3. Na2HPO4

  4. MnSO4

  5. FeSO4

 2. Фiльтрувальнийпапiр,просякнутийрозчиномкобальту(IIiтратуiдослi-джуванимрозчиномпiсляспалюванняутворюєпопiлсиньогокольору.Цедоводитьнаявнiстьiонiв:

  1. * Al3+

  2. Cr3+

  3. Ni2+

  4. Sb3+

  5. Zn2+

 3. Дорозчину,щомiститьанiонидругоїаналiтичноїгрупи,додалирозчинаргентумунiтрату.Утворивсячорнийосад,нерозчиннийврозчинiамонiаку,алерозчиннийпринагрiваннiврозведенiйнiтратнiй кислотi.Якiанiони присутнiврозчинi?

  1. * Сульфiд-iони

  2. Йодид-iони

  3. Хлорид-iони

  4. Бромiд-iони

  5. Арсенiт-iони

 4. ВякiсномуаналiзiпридiїнадлишкугруповогореагентуNaOHнаiониалюмiнiюутворюється:

  1. * Натрiюгексагiдроксоалюмiнат

  2. Гроксидалюмiнiю

  3. Натрметаалюмiнат

  4. Основнiсолiалюмiнiю

  5. Оксидалюмінію

 5. ПрианалiзiсумiшiкатiонiвIVаналiтичноїгрупикатiониZnприпевнихумовахможнавизначитидрiбнимметодомзтакимреагентом:

 1. * Дитизон

 2. Розчинамонiаку

 3. Луги

 4. Карбонатилужнихметал

 5. Диметилглiоксим

 1. ДлявиявленняiонiвCo2+вприсутностiFe3+длямаскуванняiонiвFe3+дорозчинудодають:

 1. * Фторид-iони

 2. Хлорид-iони

 3. Бромiд-iони

 4. Нiтрит-iони

 5. Сульфат-iони

 1. Запропонуйтередокс-методкiлькiсноговизначеннясолейферуму(IIрозчинi,щомiститьхлороводневукислоту:

 1. *Дихроматометрiя

 2. Йодометр

 3. Перманганатометр

 4. Нiтритометрiя

 5. Аскорбiнометр

 1. ДоIаналiтичноїгрупикатiонiвзакислотно-основноюкласифiкацiєюналежатьтакiкатiони:

 1. * Натрiю,калiю,амонiю

 2. Кальцiю,стронцiю,барiю

 3. Аргентуму,плюмбуму,нiкелю

 4. Алюмiнiю,магнiю,цинку

 5. Калiю,барiю,бiсмуту

 1. Нааналiзвзяторозчин,вякомузнаходятьсякатiониVаналiтичноїгрупи(кислотно-основнакласифiкацiя).Досумiшiдодалилужнийрозчиннатрiюгiдроксостанiту-утворивсячорнийосад,щосвiдчитьпронаявнiстькатiону:

 1. * Bi3+

 2. Fe2+

 3. Sb3+

 4. Fe3+

 5. Mg2+

 1. РоздiленнякатiонiвViVIаналiтичнихгруп(кислотно-основнакласифiкацiя)всистематичномуходiаналiзупроводятьпри дiї надлишку:

 1. * Концентрованогорозчинуамонiаку

 2. Розчинунатрiйгiдроксиду

 3. Розчинухлоридноїкислоти

 4. Розчинукалiйгiдроксиду

 5. Розчинусульфатноїкислоти

 1. Необхідно визначити кількість саліцілату натрію у розчині. Який метод титриметричного аналізу можна викорастати для кількісного визначення ароматичних сполук?

  1. * Бромометрія

  2. Цериметрія

  3. Комплексонометрія

  4. Меркурометрія

  5. Аргентометрія

94. Оберiтьметодкiлькiсноговизначенняпероксидуводнювприсутностiконсервантiв:

 1. * дометр

 2. Перманганатометр

 3. Дихроматометр

 4. Церiметр

 5. Броматометрiя

 1. Урозчинiприсутнiкатiоницинкуiалюмiнiю.Вкажiтьреагент,якийдозволяєвиявити вцьомурозчинiкатiоницинку:

 1. * Розчинкалiюгексацiаноферату(II)

 2. Розчиннатрiюгiдроксиду

 3. КобальтунiтратCo(NO3)2

 4. Надлишокгiдроксидунатрiювприсутностiпероксидуводню

 5. Розчинсульфатноїкислоти

 1. Додослiджуваногорозчину,щомiститькатiониIIIгрупи,додалирозчинкалiюхромату.Випавосаджовтогокольорурозчиннийвацетатнiйкислотi.Цесвiдчитьпроприсутнiстьурозчинiкатiонiв:

 1. * Стронцiю

 2. Бар

 3. Кальцiю

 4. Меркурiю(I)

 5. Арґентуму(I)

 1. Якимреагентомможнавiдокремитимагнiй-катiонивiдiншихкатiонiвVаналiтичноїгрупивсистематичномуходiаналiзу?

 1. * Насиченийрозчинамонiюхлориду

 2. Надлишокконцентрованогорозчинуамонiаку

 3. Гiдрогенпероксид

 4. Нiтратнакислота

 5. Розчинлугу

 1. При дії на досліджувану суміш катіонів розчином КОН випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчинуK4[Fe(CN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка