Аналітична хімія (база цт) Визначення масовоїчасткиСкачати 111.46 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.07.2020
Розмір111.46 Kb.
  1   2   3   4   5
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ (база ЦТ)
1. Визначення масовоїчастки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішнійіндикатор при цьому використовується?

A. *Йодидкрохмальний папірець

B. Метиленовий червоний

C.Еріохром чорний T

D.Фенолфталеїн

E.Еозин

2. Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO3-та NO2- - іонів з:

A. *Дифениламіном і концентрованою H2SO4

B. Розчином KMnO4

C. Розчином I2у KI

D. Розчином AgNO3

E. Розчином BaCl2

 1. Длястандартизаціїрозчинунатріютіосульфатувикористовуютьрозчинкаліюдихромату.Прицьомупроводять:

 1. * Титруваннязамісника

 2. Пряметитрування усильнокисломусередовищі

 3. Зворотнє титруванняукисломусередовищі

 4. Зворотнє титруванняу лужномусередовищі

 5. Пряметитрування у лужному середовищі

 1. Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконуютьметодом:

А. * Непрямої відгонки

В. Виділення

С. Осадження

 1. Прямвідгонки

 2. Виділення і непрямої відгонки

 1. Уконтрольно-аналітичнійлабораторіїхімікунеобхіднопровестистандартизаціюрозчинунатріюгідроксиду.Якийпервиннийстандартнийрозчин вінможедляцього використати?

А. * Щавлевакислота

В. Оцтова кислота

С. Хлороводнева кислота

D. Натріютетраборат

Е. Натріюхлорид

 1. Кількісне визначеннякарбонатівігідрокарбонатівпроводятьтакимметодом:

 1. * Прямаацидиметрія

 2. Зворотняацидиметрія

 3. Прямаалкаліметрія

 4. Зворотняалкаліметрія

 5. Комплексонометрія

 1. Групповимреактивомнакатіони VI аналітичноїгрупи (кислотно-основнакласифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+єнадлишокконцентрованогоамоніюгідроксиду. Прицьомуспостерігаєтьсяутворення:

A. *Розчинних у воді аміачних комплексних сполук

B. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотих

C.Забарвлених, нерозчинних у воді сполук

D. Гідроксидів катіонів, розчинних улугах

E. Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду

 1. Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?

 1. * Згідроксидами лужніх металів принагріванні

 2. Зкаліюгексагідроксоантимонатом

 3. Знатріюгексанітрокобальтом(III)

 4. Зкаліютетрайодогідраргиратом(II)у лужному середовищі

 5. Знатріюгексанітрокобальтом(III)укисломусередовищі

9.Для визначення масової частки арґентуму нiтрату в лiкарському препаратi використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

A. *Амонiю залiза (III) сульфату

B. Калiю хромату

C. Флуоресцеїну

D. Дифенiлкарбазону

E. Еозину10. Дослiджувана сумiш мiстить катiони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катiони Ni2+ у цiй сумiшi?

A. *Диметилглiоксим

B. Амонiак

C. 1-нiтрозо-2-нафтол

D. Магнезон-1

E. Алiзарин11.Приготували 0,1М розчин срiбла нiтрату. Вкажiть речовину-стандарт для стандартизацiї цього розчину:

A. *Калiю хлорид

B. Натрiю тетраборат

C. Натрiю гiдроксид

D. Оксалатна кислота

E. Натрiю бензоат12.При проведеннi систематичного ходу аналiзу на розчин подiяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутностi етилового спирту, утворився бiлий осад. Катiони якої групи присутнi у розчинi?

A. *III

B. I

C. II


D. IV

E. VI


13. При виготовленнi титранту методу меркуриметрiї - розчину солi ртутi(II) - для пригнiчення його гiдролiзу додають таку кислоту:

A. *Нiтратна

B. Хлоридна

C. Фосфатна

D. Сульфатна

E. Ацетатна14.Якi катiони IV групи знаходяться у розчинi, якщо пiд дiєю розчину гiдроксиду натрiю утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

A. *Хром

B. Вiсмут

C. Цинк


D. Марганець

E. Свинець15.Класифiкацiя анiонiв базується на рiзнiй розчинностi їх солей з iонами Ba2+ та Ag+. Анiони першої аналiтичної групи утворюють малорозчиннi у водi солi з iонами:

A. *Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)

B. Ag+ (нейтральне середовище)

C. Ag+ (кисле середовище)

D. Ag+ (середовище амiачного буферу)

E. Ag+ (лужне середовище)16. Длязв’язуванняiонiвводнюприiдентифiкацiїiонiвкалiюзвинноюкислотоювикористовуютьрозчин:

 1. цетатунатрiю

 2. Гiдроксидунатрiю

 3. Амонiаку

 4. Сiрчаноїкислоти

 5. Хлоридноїкислоти

17. При аргентометричному визначенні лікарського препарату, що міститьKBr, за методом Мора уякостііндикатора використовують:

A. *Калію хромат

B. Флуоресцеїн

C. Тропеолін 00

D. Мурексид

E. Феруму (ІІІ) тіоціанат18. Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищіутворює газ – арсин, що викликає появу жевто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті(ІІ):

A. *Арсенат

B. Сульфат

C. Нитрат

D. Фосфат

E. Сульфід19. До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?

A. *Ацидиметрія

B. Комплексонометрія

C. Осаджувальне титрування

D. Перманганатометрія

E. Алкаліметрія20. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

A. *Нітритометрія

B. Комплексонометрія

C. Аргентометрія

D. Перманганатометрія

E. Алкаліметрія21. Хімік-аналітик проводитьякісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи. Який катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?

A. *Амонію

B. Натрію

C. Літію


D. Калію

E. Аргентуму22. Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметрического аналізуйого можна визначити?

A. *Кислотно-основне титрування

B. Комплексиметричне титрування

C. Окислювально-відновне титрування

D. Неводне титрування

E. Осаджувальне титрування23. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A. *Метиловий померанчевий

B. Мурексид

C. Метиленовий синій

D. Дифеніламін

E. Фероїн24. Для гравіметрического визначення сульфат-іонів в якості осаджувача використовують розчин:

A. *Барію хлориду

B. Цинку хлориду

C. Ферум (ІІ) хлориду

D. Магнію хлориду

E. Аргентум нітрату25. Укажіть, який аналітичний ефектспостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування в методі Фольгарда?

A. *Забарвлення розчину у червоний колір

B. Забарвлення розчину у жовтий колір

C. Утворення осадужовтого кольору

D. Утворення осадучервоного кольору

E. Утворення осаду бурого кольору26. В лабораторіїнеобхідноідентифікувати катіон амонію. Можнавикористати розчин:

A. *Реактиву Неслера

B. Натрію сульфату

C. Калію хромату

D. Реактиву Чугаєва

E. Цинкууранілацетату27. Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчиніввикористовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:

A. *± 0,01 г

B. ± 0,0001 г

C. ± 0,1 г

D. ± 0,001 г

E. ± 0,002 г28. Підберіть доречний методичний прийом, якщо речовина реагуєз титрантом стехіометрично, але повільно:

A. *Спосіб зворотнього титрування

B. Титрування за заміщенням

C. Спосіб прямого титрування

D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E. Метод окремих наважок29. При броматометричномувизначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

A. *Метиловий оранжевий

B. Мурексид

C. Фенолфталеїн

D. Еріохром чорный Т

E. Ферум (ІІІ) тіоціанат30.До п’ятої групи катiонiв належать катiони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V ). Груповим реагентом для п’ятої групи катiонiв є розчин:

A. *NH3

B. H2SO4

C. H2S

D. HNO3

E. HCl


31.Для кiлькiсного визначення ферум(II) сульфату методом потенцiометричного титрування в якостi iндикаторного електроду застосовують:

A. *Платиновий

B. Хлорсрiбний

C. Хiнгiдронний

D. Сурм’яний

E. Скляний32.Потенцiометричний метод визначення рН як найбiльш унiверсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродiв можна визначити рН?

A. *Скляний-каломельний

B. Водневий-хiнгiдронний

C. Скляний-водневий

D. Каломельний-хлорсрiбний

E. Скляний-хiнгiдронний33.Оберiть пару електродiв для потенцiометричного визначення pH розчину:

A. *Скляний-хлорсрiбний

B. Каломельний-хлорсрiбний

C. Хiнгiдронний-стибiєвий

D. Сiрчанокислий ртутний-хлорсрiбний

E. Скляний-стибiєвий34.Виберiть iндикаторний електрод для кiлькiсного визначення оцтової кислоти методом потенцiометричного титрування:

A. *Скляний

B. Хлорсрiбний

C. Срiбний

D. Платиновий

E. Каломельний35.Фторид натрiю входить до складу препаратiв, що застосовують при лiкуваннi карiєсу зубiв. З якою iз наведених сполук реагує NaF?

A. *H2SO4

B. CO2

C. NaCl


D. KI

E. CH3COOH36.Який реагент використовують для вiдокремлення осаду AgCl вiд AgI?

A. *Водний розчин амонiаку

B. Концентрована нiтратна кислота

C. Розведена нiтратна кислота

D. Концентрований розчин калiю хлориду

E. Розчин сульфатної кислоти37.Нiтрит-iони в присутностi нiтрат-iонiв можна виявити за допомогою:

A. *Кристалiчного антипiрину в присутностi розведеної HCl

B. Кристалiчного натрiю тiосульфату

C. Диметилглiоксиму

D. Кристалiчного залiза (III) сульфату

E. Дифенiлкарбазону38.Вмiст магнiю сульфату в лiкарському препаратi визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте iндикатор для фіксування кiнцевої точки титрування:

A. *Хромоген чорний

B. Фенолфталеїн

C. Метиловий оранжевий

D. Еозин

E. Фероїн39.На аналiз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметричний метод для кiлькiсного визначення ZnSO4 в розчинi:

A. *Комплексонометрiя

B. Перманганатометрiя

C. Йодометрiя

D. Арґентометрiя

E. Меркурометрiя40.При визначеннi стрептоциду (ароматичного амiну) методом нiтритометрiї для прискорення реакцiї дiазотування додають каталiзатор. Вкажiть речовину, яка виконує роль каталiзатора:

A. *Калiй бромiд

B. Хлоридна кислота

C. Калiй сульфат

D. Сульфатна кислота

E. Натрiй хлорид41.До V аналiтичної групи катiонiв вiдносяться йони Mn2+. Якiсною реакцiєю для цих катiонiв є:

A. *Окиснення в кислому середовищi

B. Взаємодiя з Fe3+ в кислому середовищi

C. Дiя лугiв

D. Дiя кислот

E. Утворення нерозчинних комплексів42.В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї спецiалiст дослiджував розчини, що мiстять сумiшi катiонiв. В якому з розчинiв мiстяться лише катiони II аналiтичної групи?

A. *Ag+, Hg2+2 , Pb2+

B. Hg2+2 , NH4+ , Ag+

C. Na+, Pb2+, Ni2+

D. Na+, Hg2+2 , NH4+

E. Pb2+, Ag+, Co2+43.В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї спецiалiст дослiджує сумiш катiонiв V аналiтичної групи. При додаваннi тiоцiонат-iонiв розчин забарвлюється в червоний колiр. Про наявнiсть якого катiону свiдчить даний аналiтичний ефект?

A. *Fe3+

B. Fe2+

C. Mg2+

D. Bi3+

E. Mn2+44.Спецiалiст для кiлькiсного визначення хлорид-iонiв в лiкарському препаратi використав метод Мора. Кiнцева точка титрування була зафiксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:

A. *Срiбла хромат

B. Калiю хромат

C. Калiю дихромат

D. Срiбла хлорид

E. Калiю хлорид45.Для визначення масової частки натрiю хлориду в лiкарському препаратi використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

A. *Флуоресцеїн

B. Калiю хромат

C. Амонiю залiза (III) сульфат

D. Дифенiлкарбазон

E. Фероїн46.До розчину, що мiстить анiони другої аналiтичної групи, додали розчин хлорної води та органiчний екстрагент. При цьому утворилось фiолетове забарвлення органiчного шару. Якi анiони присутнi у розчинi?

A. *Йодид-iони

B. Бромiд-iони

C. Хлорид-iони

D. Сульфiд-iони

E. Тiоцiанат-iони47.В розчинi присутнi йодид- i хлорид-iони. Виберiть реагент для виявлення йодид-iонiв: A. *Хлорна вода

B. Сiрководнева вода

C. Гiпсова вода

D. Вапняна вода

E. Баритова вода

48.Леткi сполуки кальцiю забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колiр:

A. *Червоний

B. Жовтий

C. Фiолетовий

D. Жовто-зелений

E. Зелений49.Якi стандартнi розчини (титранти) використовують у методi кислотно-основного титрування?

A. *NaOH, HCl

B. AgNO3, BaCl2

C. NaNO2, Na2S2O3

D. KI, K2Cr2O7

E. KI, KMnO450.Оберiть iндикатори для ацидiметричного визначення речовин у сумiшi NaOH та Na2CO3:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка