A. +Стимулює моторну функцiю травного каналуСкачати 34.75 Kb.
Дата конвертації26.07.2021
Розмір34.75 Kb.
#16942
тести Модуль 3 (7)

К1. До складу харчових рацiонiв обов’язково входять продукти, в яких є клiтковина. Вiдомо, що вона не перетравлюється ферментами травного тракту й не засвоюється органiзмом. Яку роль вiдiграє ця речовина?

A. +Стимулює моторну функцiю травного каналу

B. Гальмує моторну функцiю травного каналу

C. Гальмує всмоктувальну функцiю травного каналу

D. Гальмує секреторну функцiю травного каналу

E. Гальмує процеси видiлення ферментiв травнихсокiв


К2. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секрецiї, перш за все, такого гормону:

A. +Холецистокiнiн-секретин

B. Гастрин

C. Гiстамiн

D. Соматостатин

E. Нейротензин


К3. У молодого чоловiка внаслiдок подразнення сонячного сплетення запальним процесом (солярит) пiдвищена функцiональна активнiсть залоз шлунка, що виражається, зокрема, у збiльшеннi продукцiї хлоридної кислоти. Яка з вказаних нижче речовин викликає гiперхлоргiдрiю у даному випадку?

A. +Гастрин

B. Гастроiнгiбуючий пептид

C. Урогастрон

D. Глюкагон

E. Калiкреїн


К4. A patient has developed systemic (megaloblastic) anemia despite eating a balanced diet. The day before he underwent a gastric surgical resection. The anemia in this patient is caused by the deficiency of:

A. +Castle factor

B. Vitamin С

C. Vitamin А

D. Protein

E. Folic acid (тест на анг мові наявний у КРОК для українських студентів)


К5. До серцево-судинного вiддiлення надiйшов хворий зi скаргами на постiйний головний бiль у потиличнiй дiлянцi, шум у вухах, запаморочення. При обстеженнi: АТ180/110мм рт.ст., ЧСС-95/хв. Рентгенологiчно визначено звуження однiєї з ниркових артерiй. Активацiя якої з перерахованих систем викликала гiпертензивний стан хворого?

A. +Ренiн-ангiотензинова

B. Гемостатична

C. Симпатоадреналова

D. Кiнiнова

E. Iмунна


К6. У жiнки обмежений кровотiк у нирках, пiдвищений артерiальний тиск. Гiперсекрецiя якого гормону зумовила пiдвищений тиск?

A. +Ренiн

B. Адреналiн

C. Норадреналiн

D. Еритропоетин

E. Вазопресин


К7. При диспансерному обстеженнi у хворого знайдено цукор в сечi. Який найбiльш iмовiрний механiзм виявлених змiн, якщо вмiст цукру в кровi нормальний?

A. +Порушення реабсорбцiї глюкози в канальцях нефрона

B. Порушення фiльтрацiї глюкози в клубочковому вiддiлi нефрона

C. Недостатня продукцiя iнсулiну пiдшлунковою залозою

D. Iнсулiнорезистентнiсть рецепторiв клiтин

E. Гiперпродукцiя глюкокортикоїдiв наднирниками


К8. У тварини через 2 тижнi пiсля експериментального звуження ниркової артерiї пiдвищився артерiальний тиск. З посиленням дiї на судини якого чинника гуморальної регуляцiї це пов’язане?

A. +Ангiотензин II

B. Кортизол

C. Альдостерон

D. Вазопресин

E. Дофамiн


К9. Введення тваринi екстракту тканини передсердя посилює видiлення натрiю з сечею. Дiя якої бiологiчно активної речовини стала причиною такого стану?

A. +Натрiйуретичний гормон

B. Глюкокортикоїд

C. Адреналiн

D. Серотонiн

E. Калiйкреїн


К10. Analysis detects glucose and amino acids in the primary urine. In the residual urine they are absent due to tubular reabsorption of these substances. Where in the nephron does this process occur?

A. +Proximal convoluted tubule

B. Distal convoluted tubule

C. Henle’s loop

D. Collecting duct

E. Macula densa (тест на анг мові наявний у КРОК для українських студентів)

11. Рефлекторне скорочення m. masseter вслід за опусканням щелепи запускається через збудження наступних рецепторів:

+1. М’язові веретена жувальних м’язів

2. М’язові веретена піднебінно-під’язикового м’яза

3. М’язові веретена щелепно-під’язикового м’яза

4. Смакові рецептори язика

5. Рецептори періодонта


12. Оберіть ферменти слини:

+1. альфа-амілаза, ліпаза, лізоцим, пероксидаза

2. альфа-амілаза, ліпаза, лізоцим

3. альфа-амілаза, ліпаза, пероксидаза

4. альфа-амілаза, лізоцим, пероксидаза

5. 😊
13. Які зі слинних залоз секретують серозно-слизовий секрет?

1. Привушні

+2. Підщелепні та під’язикові

3. Підщелепні, привушні та під’язикові

4. Привушні та під’язикові

5. Дрібні залози язика і ротової порожнини
14. Чутливі волокна яких нервів складають аферентні шляхи безумовних слиновидільних рефлексів?

1. V, VII пар черепних нервів

+2. V, VII, IX, X пар черепних нервів

3. V пари черепних нервів

4. V, VII пар черепних нервів

5. IX, X, VII пар черепних нервів


15. Волокна яких нервів складають еферентні шляхи безумовних слиновидільних рефлексів?

+1. парасимпатичні волокна VII, IX пар черепних нервів та симпатичні волокна від II-IV сегментів грудного відділу

2. симпатичні волокна від II-IV сегментів грудного відділу

3. парасимпатичні волокна VII, IX пар черепних нервів

4. V пари черепних нервів

5. IX, X, VII пар черепних нервів


16. Оберіть шлункові ферменти:

+1. Пепсин А, гастриксин, пепсин В, ренін

2. Пепсин А, гастриксин, пепсин В, ентерокіназа

3. Пепсин А, гастриксин, пепсин В, пероксидаза, ренін

4. Пепсин А, гастриксин, пепсин В, ліпаза, ентерокіназа

5. Пепсин А, пепсин В, пепсин С


17. Де саме виробляється грелін, що стимулює гіпоталамічний центр голоду й таким чином посилює апетит?

1. Кардіальні залози

2. Головні клітини

+3. Парієтальні клітини

4. Слизові клітини

5. Пілоричні залози


18. В обмін на які саме іони протонна помпа парієтальних клітин слизової шлунку виводить з цих клітин у порожнину шлунку іони гідрогену?

1. Іони кальцію

+2. Іони калію

3. Іони натрію

4. Іони хлору

5. Гідрокарбонат


19. Яку реакцію і за рахунок яких саме іонів має кров, що відтікає від шлунку?

1. Нейтральну

2. Слабко кислу за рахунок виходу через базальні домени плазматичної мембрани іонів хлору

3. Слабко кислу за рахунок виходу через базальні домени плазматичної мембрани іонів гідрогену

4. Більш лужну за рахунок виходу через базальні домени плазматичної мембрани іонів кальцію та гідрогену

+5. Більш лужну за рахунок виходу через базальні домени плазматичної мембрани гідрокарбонатних іонів


20. Який фактор (фактори), що гальмує секрецію HCl парієтальними клітинами слизової шлунку, виробляється клітинами дванадцятипалої кишки у відповідь на надходження жирних кислот, амінокислот і глюкози до порожнини кишки?

1. Холецистокінін-панкреозимін та шлунковий інгібуючий пептид

2. Холецистокінін-панкреозимін

+3. Шлунковий інгібуючий пептид

4. Секретин і шлунковий інгібуючий пептид

5. Холецистокінін-панкреозимін, гастрин


21. Який (які) з відомих лікарських препаратів, діючи на активність циклооксигенази, впливає на секрецію слизу мукоцитами слизової шлунку?

1. Антибіотики широкого спектру дії активують мукоцити

2. Аспірин активує циклооксигеназу і стимулює таким чином активність мукоцитів

+3. Аспірин блокує циклооксигеназу і зменшує таким чином активність мукоцитів

4. Дротаверин (ношпа) пригнічує фосфодіестеразу ІV та впливає на секреторну активність мукоцитів

5. Правильної відповіді немає


22. Які фактори запускають гастрино-гістаміновий механізм регуляції секреції у шлунковій фазі?

+1. Екстрактивні речовини їжі, продукти гідролізу білків

2. Подразнення механорецепторів шлунку з передачею сигналів аферентними волокнами вагусу

3. Подразнення тактильних рецепторів шлунку з передачею сигналів аферентними волокнами вагусу

4. Подразнення механорецепторів і тактильних рецепторів шлунку з передачею сигналів аферентними волокнами вагусу

5. Подразнення хеморецепторів і тактильних рецепторів шлунку з передачею сигналів аферентними волокнами вагусу


23. Який з видів скорочення тонкої кишки забезпечує просування хімусу в дистальному напрямку?

+1. Перистальтичні скорочення

2. Ритмічна сегментація

3. Маятникоподібні скорочення

4. Тонічні скорочення

5. Ритмічні та маятникоподібні скорочення


24. Оберіть види скорочень товстої кишки:

1. Перистальтичні скорочення, ритмічна сегментація, маятникоподібні скорочення, тонічні скорочення

+2. Перистальтичні та антиперистальтичні скорочення, маятникоподібні скорочення, тонічні скорочення, пропульсивні скорочення

3. Перистальтичні та антиперистальтичні скорочення, пропульсивні скорочення

4. Перистальтичні та антиперистальтичні скорочення, маятникоподібні скорочення

5. Перистальтичні та антиперистальтичні скорочення, маятникоподібні скорочення, тонічні скорочення, пропульсивні скорочення, голодні скорочення


25. Який відсоток секретованих гепатоцитами жовчних кислот надходить з кишок до печінки у результаті ентерогепатичної рециркуляції холатів?

+1. 90-95%

2. 50%

3. 30-40%4. Близько 10%

5. Жовчні кислоти не надходять до печінки повторно після секреції до жовчних протоків


26. Оберіть характеристику клубочкових капілярів:

1. Мають таку ж проникніть як печінкових синусоїдів

+2. Мають проникніть у п’ятдесят разів вищу ніж у капілярів скелетних м’язів

3. Мають проникніть у п’ятдесят разів нижчу ніж у капілярів скелетних м’язів

4. Мають таку ж проникніть як у перитубулярних капілярів

5. Всі твердження помилкові


27. Відомо, що до первинної сечі легко надходять іони натрію та калію, натомість іони кальцію та магнію – ні. З чим це пов'язано?

+1. іони кальцію та магнію зв’язані із білками плазми, які не проходять через фільтраційну мембрану клубочкових клубочка

2. іони кальцію та магнію мають істотно більші розміри ніж іони натрію та калію

3. іони кальцію та магнію мають інший заряд ніж іони натрію та калію

4. іони кальцію та магнію мають істотно менші розміри ніж іони натрію та калію

5. всі твердження помилкові


28. Оберіть фактори, що збільшують швидкість клубочкової фільтрації:

1. Ендотелін, ангіотензин, адреналін, норадреналін

+2. NO, простагландини, брадикінін

3. Ендотелін, ангіотензин, простагландини

4. NO, адреналін, норадреналін

5. Ангіотензин, простагландини, брадикінін


29. Що відбувається у нирках при зменшенні концентрації іонів кальцію в крові?

+1. Паратиреоїдний гормон посилює реабсорбцію кальцію

2. Кальцитонін послаблює механізми реабсорбціїї кальцію

3. При зміні концентрації іонів кальцію в крові з тиреоїдної залози вивільняється кальцитонін який посилює екскрецію кальцію

4. Паратиреоїдний гормон послаблює реабсорбцію кальцію

5. Кальцитонін послаблює механізми реабсорбціїї кальцію


30. Кліренс інуліну є показником:

 1. канальцевої секреції

 2. канальцевої реабсорбції

 3. клубочкової фільтрації+

 4. всіх вказаних функцій нефрона

 5. ниркового плазмотоку

31. Що таке безпорогова речовина ? 1. речовина, яка не проходить нирковий фільтр

 2. речовина, яка не реабсорбується+

 3. речовина, яка реабсорбується повністю при будь-якому вмісті її в крові

 4. речовина, яка надходить у вторинну сечу

 5. речовина, яка не фільтрується

32. Ангіотензин спричиняє: 1. гальмування вироблення альдостерону, розширення судин+

 2. активацію вироблення гіалуронідази

 3. активацію вироблення альдостерону, звуження судин+

 4. синтез активатора плазміногенів – урокінази

 5. гальмування вироблення альдостерону, звуження судин

33. Реабсорбцію натрію в нирках регулює: 1. альдостерон+

 2. антидіуретичний гормон

 3. ренін

 4. ангіотензин

 5. соматотропін

34. Як змінює вміст калію в кінцевій сечі альдостерон? 1. зменшує

 2. збільшує+

 3. не змінює

 4. спочатку збільшує, потім зменшує

 5. все невірно

35. Антидіуретичний гормон здійснює ефекти на рівні: 1. збірних трубочок+

 2. проксимального канальця

 3. висхідного коліна петлі Генле

 4. капсули Шумлянського-Боумена

 5. низхідного коліна петлі Генле

36. Який відділ нефрона практично повністю непроникний для води? 1. капіляри клубочка

 2. проксимальний звивистий каналець

 3. низхідний відділ петлі Генле

 4. +висхідний відділ петлі Генле

 5. збиральні трубочки

37. Участь нирки в регуляції артеріального тиску здійснюється за рахунок функції: 1. екскреторної

 2. +інкреторної

 3. метаболічної

 4. все невірно

 5. усе вірно

38. Реабсорбція натрію в нирках відбувається шляхом: 1. +транспорт з витратою енергії АТФ

 2. піноцитозу

 3. за концентраційним градієнтом

 4. за осмотичним градієнтом

 5. усе невірно

39. Які з названих речовин потрапляють у просвіт канальців шляхом секреції? 1. інулин, глюкоза, ренін

 2. білки плазми крові, інулін

 3. парааміногіпурова кислота, пеніцилін, діодраст+

 4. альбуміни, інулін, фібриноген

 5. інулін, глюкоза, альбуміни

40. Оберіть серед запропонованих фактор, що викликає зменшення реабсорції натрію у дистальному відділі нефрона:

+1. передсердний натрійуретичний пептид

2. адренокортикотропін

3. брадикінін

4. норадреналін5. жоден з вказаних гормонів
Величина гідростатичного тиску крові в капілярах клубочка становить 70 мм рт ст
Добова кількість первинної сечі у дорослої людини становить: 170 л
Кільксть крові, яка в середньому протікає через нирку за 1 хв. становить: 1300 мл
Кількість кінцевої сечі за добу у дорослої людини становить: 1-1,5 л
Яка функція збиральних трубочок нефрону? Концентрування сечі
Яка молекулярна маса обмуну є перехід речовини через нирковий фільтр? менша 70 000 
Головним функціональним елементом поворотної –протитічної системи нирки є: петля Генле
В якому відділі нирки фільтрація відбувається в: нирковому тільці
При якій концентрації глюкози в плазмі крові починається явище глюкозурія? 10 ммоль/л
В в юкстагломерулярних нефронах синтезується? Ренін
Як впливає подразнення симпатичних нервів на канальцеву реабсорбцію ? стимулюють
Специфічні клітини-осморецептори знаходяться в гіпоталамусі
Обов'язкова реабсорбція білків відбувається в: проксимальном звивистому канальці
Активація антидіуретичного механізму відбувається при: прийомі солоної їжі, втраті рідини
Процес канальцевої секреції полягає в: активному виведенні речовин з крові в просвіт канальців
В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують під΄язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється: Мало в’язкої слини.
Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку: солодкого
У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося: Багато рідкої слини
Умовні рефлекси більш характерні для: Верхньої частини травного тракту.
Хворому із виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунка. Секреція якого гастро-інтестинального гормону внаслідок операції буде збільшено? Гастрин
НСl шлунка нейтралізується в дванадцятипалій кишці: Бікарбонатами панкреатичного соку.
Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють виділення: гастрину
З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів у харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього? Білків
Який із зазначених процесів буде активізуватися, перш за все, у голодної людини, яка бачить смачну їжу? Секреція шлункового соку
Вміст яких продуктів доцільно збільшити в харчовому раціоні людини зі зниженою секреторною функцією шлунка? Бульйони
Гідроліз білків відбувається за участі ферментів, крім: Амілази підшлункової залози.
За рахунок синтезу якої специфічної речовини печінка стійка до дій токсичних речовин? Ензими
Функцією клітин Купфера печінки є: Знешкодження ксенобіотиків.
Що з перерахованих вище ймовірно пов'язане з його клінічним синдромом?

A. Аутоімунний процес *

B. Передозування препарату

С. Імунні комплекси

D. Нечутливість до інсуліну

E. Травма стебла гіпофіза

3. 56-річний чоловік подає своєму лікареві первинної медичної допомоги на плановий медичний огляд, після чого йому ставлять діагноз гіпертонія. Його лікар призначає ліки і просить знову прийти через 1 місяць. Через два тижні пацієнт повертається до клініки зі скаргами на сильний біль у правій нозі, що почався 2 дні тому. При огляді носок еритематозний, теплий і чутливий до дотику. Немає жодних ознак травми або проколу на нозі. Який з наступних препаратів, швидше за все, був призначений для лікування гіпертензії цього пацієнта?

A. Ацетазоламід

B. Гідрохлортіазид *

C. Лізиноприл

D. Маніт

E. Спиронолактон

4. Гірські альпіністи іноді беруть ацетазоламід, щоб допомогти швидко акліматизуватися на більших висотах. Який з наведених нижче механізмів працює ацетазоламід?

A. Це викликає змішаний метаболічний ацидоз і дихальний алкалоз

B. Це викликає метаболічний ацидоз *

С. Це викликає метаболічний алкалоз

D. Це викликає респіраторний ацидоз

E. Це викликає респіраторний алкалоз

5. 6-місячна дівчинка доставлена до відділення невідкладної допомоги своєю матір'ю після проковтування пляшки з немаркированних таблеток з кабінету сімейної медицини. При обстеженні дитина здається збудженою і тахіпнеїчною. Беруться термінові хімічні вимірювання крові та виявляються наступні: Na +: 143 mEq / L; K +: 4,0 mEq / L; CI-: 104 мекв / л; HCO3-: 19 мекв / л; рН: 7,28. Який з наступних лікарських засобів найчастіше приймав цей пацієнт?

А. Антагоніст альдостерону

B. Антациди

C. Препарати заліза *

D. Сечогінні

7. Паратиреоїдний гормон (ПТГ) має важливе значення для мінерального гомеостазу через його вплив на кістки, нирки і кишечник. Яке з наведеного нижче ефекту ПТГ на нирку?

A. Активація аденілатциклази за допомогою ядерної транскрипційної активації

B. Перетворення 1,25-OH вітаміну D в 25-OH 1 вітаміну D

C. Зменшення реабсорбції фосфатів ниркою *

D. Інактивація 1-a-гідроксилази

E. Підвищена екскреція кальцію ниркою

8. 56-річний чоловік палить 60 років приймає нормальну кількість рідини і скаржиться своєму лікареві, що 2 місяці відчуває втому і слабкість, що супроводжуються кашлем і легкою задишкою. Життєві ознаки пацієнта нормальні, але на рентген грудної клітки відзначена маса нижньої лівої частки. Біопсія показує дрібноклітинний раку. Лабораторні тести показують:

Плазма натрію: 125 мекв / л; Калій плазми: 3,9 мЕкв / л; Плазму С02: 24 мекв / л; Осмолальність плазми: 253 мОсм / л; Сеча натрію: 48 мекв / л; Осмолальність сечі: 280 мОсм / л. Гормон, який найбільш імовірно відповідає за патологічні лабораторні показники цього пацієнта, має наступний прямий ефект?

A. Активація рецепторів, пов'язаних з G-білком в корі надниркових залоз, підвищує рівні цАМФ і призводить до збільшення виробництва і секреції кортикостероїду

B. Активація рецепторів, пов'язаних з G-білком, в гіпоталамусі призводить до підвищених рівнів цАМФ і інгібування механізму спраги, спричиненої гіпоталамусом

C. Активація рецепторів V2 призводить до збільшення загального периферичного опору; активація VI рецепторів призводить до концентрації сечі

D. Активація рецепторів V2 призводить до введення аквапоринів у збірний канал; активація VI рецепторів призводить до зниження загального периферичного опору

E. Активація рецепторів V2 призводить до введення аквапоринів у нирковий канал збору; активація VI рецепторів призводить до збільшення загального периферичного опору *

F.. Відщеплення ангіотензиногену до ангіотензину I призводить до збільшення рівнів альдостерону та загального периферичного опору

9. 60-річний бездомний алкоголік доставляється до відділення невідкладної допомоги з притулку, в якому він перебуває. Він скаржиться на стійкий і продуктивний кашель, головний біль, відсутність апетиту і блювоту. Він явно дезорієнтований і дрейфує в свідомості. Панель метаболізму крові показує рівень натрію в сироватці 110 мЕкв / л і осмолярність плазми 265 мОсм / кг. Рівні кортизолу в плазмі знаходяться в діапазоні від низького до нормального. Фізичне обстеження показує розпатлану, недоїдаючу людину, яка є збудливою, але некогерентною. Він нормоцефальний, без пальпуємих шийних лімфатичних вузлів і не має яремного венозного розтягування. Його серце і звуки легенів нормальні. Живіт не збільшений. Відсутні ціанозів і набряки. Що з наступного найкраще пояснює його симптоми?

A. Пов'язане з хворобою Аддісона гіпонатріємія

B. Центральний цукровий діабет

C. Цироз печінки

D. Нефрогенний цукровий діабет

E. Синдром неналежної секреції АДГ *

10. 44-річний чоловік потрапив у відділення швидкої допомоги після того, як загубився в лісі без їжі і води протягом 4 днів. Його основна метаболічна панель показує:

Na +: 144 мекв / л

K +: 4,5 мекв / л

CI ": 108 мекв / л

C02: 24 mEq / L (нормальний діапазон: 20-29 мекв / л)

Азот сечовини в крові: 79 мг / дл

Креатинін: 2,3 мг / дл

Глюкоза: 105 мг / дл

Вводять один з різноманітних пробних препаратів, кожен з яких має інший механізм. Який з наступних механізмів, ймовірно, має найбільшу користь?

А. Стимуляція аферентних a-адренергічних рецепторів

B. Стимуляція самостійних аферентних рецепторів ангіотензину II

C. Стимуляція рецепторів ангіотензину II і розкриття каналів, активованих розтягуванням гладких м'язів судин

D. Стимуляція ниркових а-адренергічних і ангіотензинових II рецепторів

E. Стимуляція ниркових дофамінових і брадикінінових рецепторів *

11.57-річний чоловік з 15-річною історією цукрового діабету 2 типу та гіпертонічної хвороби, що перебуває на інсулінотерапії, має скарги на втому і набряки ніг. Фізичне обстеження виявляє 3+ пітінговий набряк в обох стопах, а також втрату болю і температурних відчуттів у всіх пальцях. Життєві ознаки знаходяться в межах норми, крім артеріального тиску 150/95 мм рт. ст. Аналізи крові показують рівень LDL 154 мг / дл, рівень глюкози в крові 213 мг / дл і рівень гемоглобіну Alc на 9,2%. Основна метаболічна панель показує рівень азоту в крові у крові 67 мг / дл і рівень креатиніну 2,6 мг / дл. Аналіз сечі показує 4+ білок без відбитків.

Які з наступних антигіпертензивних препаратів могли допомогти запобігти поточному стану цього пацієнта?

A. Селективний β-блокатор

B. Антагоніст серцевих і судинних кальцієвих каналів

С. Інгібітор транспортного білка висхідної петлі

D. Інгібітор натрієво-хлоридного симпортера в дистальному звивистому канальці

E. Блокувальник рецепторів ангіотензину * В якому з відділів нефрону відбувається реабсорбція кальція? Звивиста частина проксимального канальця, пряма частина проксимального канальцяВ якому з відділів нефрону відбувається реабсорбція глюкози?


Звивиста частина проксимального канальця, пряма частина проксимального канальця


Скачати 34.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка