A. +Синоатрiальна блокадаСкачати 26.75 Kb.
Дата конвертації17.08.2021
Розмір26.75 Kb.

К1. При аналiзi ЕКГ виявлено випадiння деяких серцевих циклiв PQRST. Наявнi зубцi та комплекси не змiненi. Назвiть вид аритмiї:

A. +Синоатрiальна блокада

B. Миготлива аритмiя

C. Атрiовентрикулярна блокада

D. Передсердна екстрасистола

E. Внутрiшньопередсердна блокада


К 2. При лабораторному дослiдженнi кровi пацiєнта виявлено, що вмiст бiлкiв у плазмi становить 40 г/л. Як це впливає на транскапiлярний обмiн води в мiкроциркуляторному руслi?

A. +Збiльшується фiльтрацiя, зменшується реабсорбцiя

B. Збiльшуються фiльтрацiя i реабсорбцiя

C. Зменшується фiльтрацiя, збiльшується реабсорбцiя

D. Зменшуютьсяфiльтрацiя i реабсорбцiя

E. Обмiн не змiнюється


К 3. У хворого на ЕКГ виявлено збiльшення тривалостi комплексу QRS. Наслiдком чого це може бути?

A. +Збiльшення часу охоплення збудженням шлуночкiв

B. Порушення провiдностi у атрiовентрикулярному вузлi

C. Збiльшення збудливостi передсердь

D. Збiльшення збудливостi шлуночкiв та передсердь

E. Збiльшення часу охоплення збудженням передсердь


К 4. Аналiз ЕКГ хворого виявив вiдсутнiсть зубця Р. Тривалiсть та амплiтуда QRS комплексу та зубця Т вiдповiдають нормi. Що є водiєм ритму серця даного пацiєнта?

A. +Передсердно-шлуночковий вузол

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гiса

D. Волокна Пуркiньє

E. Мiокард шлуночкiв


К 5. Пiд час роботи лiкарю стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою кровi у венах нижнiх кiнцiвок та їх варикозного розширення. З порушенням якого механiзму венозного припливу кровi до серця це пов’язано?

A.+ Вiдсутнiсть скорочення скелетних м’язiв

B. Градiєнт тиску

C. Присмоктувальний ефект грудної клiтки

D. Залишкова рушiйна сила серця

E. Присмоктувально-тисковий помповий ефект дiафрагми на органи черевної порожнини


К 6. У пацiєнта перед кардiологiчною операцiєю зареєстровано тиск у всiх вiддiлах серця. Який тиск в лiвому шлуночку пiд час дiастоли?

A. +0 мм рт.ст.

B. 40 мм рт.ст.

C. 80 мм рт.ст.

D. 100мм рт.ст.

E. 120 мм рт.ст.


К 7. Людинi внутрiшньовенно ввели 0,5 л iзотонiчного розчину лiкарської речовини. Якi з рецепторiв насамперед прореагують на змiни водно-сольового балансу органiзму?

A. +Волюморецептори порожнистих вен i передсердь

B. Осморецептори гiпоталамусу

C. Осморецептори печiнки

D. Натрiєвi рецептори гiпоталамуса

E. Барорецептори дуги аорти


К 8. Пiд час пiдготовки пацiєнта до операцiї на серцi проведено вимiрювання тиску в камерах серця. В однiй з них тиск протягом серцевого циклу змiнювався вiд 0 до 120 мм рт.ст. Назвiть цю камеру серця:

A. +Лiвий шлуночок

B. Правий шлуночок

C. Праве передсердя

D. Лiве передсердя

E. )
К 9. В експериментi на ссавцi зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження вiд передсердь до шлуночкiв. Що саме зруйнували?

A. +Атрiовентрикулярний вузол

B. Синоатрiальний вузол

C. Пучок Гiса

D. Нiжки пучка Гiса

E. Волокна Пуркiн’є
К 10. В експериментi подразнюють гiлочки симпатичного нерва, якi iннервують серце. Це призвело до збiльшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардiомiоцитiв збiльшився:

A. +Вхiд iонiв кальцiю

B. Вихiд iонiв кальцiю

C. Вихiд iонiв калiю

D. Вхiд iонiв калiю

E. Вхiд iонiв кальцiю та калiю

К 11. У хворого пiсля тривалого психоемоцiйного напруження спостерiгається пiдвищення артерiального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардiалгiями, головним болем, запамороченням. Домiнуючим у формуваннi артерiальної гiпертензiї у даному випадку є збiльшення:

A. +Тонусу артерiол

B. Тонусу венул

C. Об’єму циркулюючої кровi

D. Частоти серцевих скорочень

E. Серцевого викиду


К 12. У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалiсть iнтервалу RR дорiвнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водiєм ритму серця?

A. +Атрiовентрикулярний вузол

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гiса

D. Лiва ножка Гiса

E. Права ножка Гiса


К 13. У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обмiну, настала зупинка серця у дiастолi. Який найбiльш iмовiрний механiзм зупинки серця у дiастолi?

A.+ Гiперкалiємiя

B. Гiпернатрiємiя

C. Дегiдратацiяорганiзма

D. Гiпокалiємiя

E. Гiпонатрiємiя


К 14.У людини необхiдно оцiнити стан клапанiв серця. Яким з iнструментальних методiв дослiдження доцiльно скористатися для цього?

A. +Фонокардiографiя

B. Електрокардiографiя

C. Сфiгмографiя

D. Флебографiя

E. Зондування судин


К 15. У студента перед екзаменом виникла тахiкардiя. Якi змiни на ЕКГ будуть свiдчити про її наявнiсть?

A. +Укорочення iнтервалу R-R

B. Подовження iнтервалу R-R

C. Розширення комплексу QRS

D. Подовження iнтервалу P-Q

E. Подовження сегменту Q-T


К 16. На iзольованому серцi шляхом охолодження припиняють функцiонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслiдок цього спочатку припинило скорочення, а далi вiдновило їх iз частотою у 2 рази меншою за вихiдну?

A. +Синоатрiальний вузол

B. Атрiовентрикулярний вузол

C. Пучок Гiса

D. Нiжки пучка Гiса

E. Волокна Пуркiньє


К 17. У жiнки 30-ти рокiв хвилинний об’єм кровi у станi спокою становить 5 л/хв. Який об’єм кровi проходить у неї за 1 хвилину крiзь судини легень?

A. +5л


B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л
К 18. У здорової дорослої людини швидкiсть проведення збудження через атрiовентрикулярний вузол дорiвнює 0,02-0,05м/с. Атрiовентрикулярна затримка забезпечує:

A. +Послiдовнiсть скорочення передсердь та шлуночкiв

B. Одночаснiсть скорочення обох передсердь

C. Одночаснiсть скорочення обох шлуночкiв

D. Достатню силу скорочення передсердь

E. Достатню силу скорочення шлуночкiв
К 19. У хворого з серцевою недостатнiстю виникла аритмiя у виглядi генерацiї позачергових iмпульсiв в пучку Гiса. Порушення якої функцiї серцевого м’язу спостерiгається в даному випадку?

A. +Збудливiсть

B. Автоматизм

C. Провiднiсть

D. Збудливiсть та провiднiсть

E. Скоротливiсть


К 20. Пiд час серцевого нападу чоловiк в автобусi втратив свiдомiсть, з’явилися судоми. Лiкар швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення шлуночкiв. Що може бути причиною даного стану?

A. +Повна поперечна блокада проведення збудження

B. Порушення автоматiї СА-вузла

C. Порушення автоматiї АВ-вузла

D. Виникнення гетеротропних вогнищ збудження

E. Порушення проведення збудження мiж передсердями


21. Яке твердження не є вірним щодо фізіології камер і судин серця?

1. Обидва шлуночки перекачують кров в артерії.2. +Лівий шлуночок перекачує кров у легеневу артерію.

3. Ліве передсердя одержує кров із легеневих вен.

4. Праве передсердя одержує кров з верхньої і нижньої порожнистих вен.

5. Кров правого та лівого відділів серця не змішується.


22. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує:

1. +Послідовність скорочення передсердь та шлуночків.

2. Одночасність скорочення обох передсердь.

3. Одночасність скорочення обох шлуночків.

4. Достатню силу скорочення передсердь.

5. Достатню силу скорочення шлуночків.
23. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

1.Альфа-адренорецептори.2.++ Бета-адренорецептори.

3. М-холінорецептори.

4. Н-холінорецептори.

5. М- та Н-холінорецептори.


24. При збільшенні тиску в порожнистих венах робота серця:

1. Активується згідно рефлексу Герінга.

2. Гальмується згідно рефлексу Бейнбріджа.

3. ++Активується згідно рефлексу Бейнбріджа.

4. Гальмується згідно рефлексу Гольця.

5. Гальмується згідно рефлексу Ашнера.
25. Виражений позитивний хронотропний ефект виникає при активації:

++1. Симпатичних нервів серця.

2. Правого блукаючого нерва.

3. Лівого блукаючого нерва.

4. Черевних нервів.

5. Міжреберних нервів
26. Як зміниться та через які нерви реалізується вплив на діяльність серця після удару в живіт?

1.Прискориться частота скорочень через симпатичні нерви.2.++Зменшиться частота та амплітуди скорочень через блукаючі нерви.

3.Прискориться частота скорочень через парасимпатичні нерви.

4.Зупиниться через симпатичні нерви.

5.Не зміниться


27. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

1. Зупинка серця в діастолі

2. Зменшення частоти скорочень

3. Зменшення сили скорочень4. ++Зменшення частоти й сили скорочень

5. Зупинка серця в систолі


28. Систолічний тиск у першу чергу залежить від:

1.Периферійного опору судин.

2.Частоти серцевих скорочень.

3.++Серцевого викиду.

4.Тонусу легеневих судин.

5.Тонусу ниркових судин.
29. Діастолічний тиск у першу чергу залежить від:

1.++Периферійного опору судин.

2.Частоти серцевих скорочень.

3.Серцевого викиду.

4.Венозного повернення.

5.Об'єму циркулюючої крові.
30. Подразнення блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження тривалості:

1. Зубця Р.

2. Комплексу QRST.

3. Зубця Т.4. Інтервалу РQ.

5. Інтервалу RR.


31. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу в людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

1. 60.

2. 50.


3. 70.

4. 80.


5. 100.
32. Лінійна швидкість руху крові у капілярах є найменшою, тому що капіляри мають:

1. Найменшу довжину

2. Найменший радіус

3. Найтоншу стінку++4. Найбільшу площу поперечного перерізу

5. Великий опір


33. Як зміниться приплив крові до тканини, якщо радіус артеріол в цій тканині збільшиться вдвічі, а тиск перфузії зменшиться вдвічі?

1. Збільшиться в 8 разів

2. Збільшиться в 16 разів

3. Збільшиться в 4 рази

4. Зменшиться в 4 рази

5. 😊

34. Що є найкоротшим у серцевому циклі?1. комплекс QRS?

2. сегмент ST

3. інтервал ST

4. інтервал RR

5. 😊
35. Яка частка серцевого викиду в стані спокою в нормі кровопостачає мозок?

1. 5%


2. 10%

3. 15%

4. 20%


5. 50%
36. Що з неведеного є наслідком звуження артеріол?

A. зменшення загального периферичного опору

B. зменшення середнього артеріального тиску

C. зменшення гідростатичного тиску у капілярах

D. посилення фільтрації речовин через капіляри

E. посилення кровотоку через капіляри??
37. У пацієнта з важким ступенем дегідратації:

1. зросте середній артеріальний тиск

2. зросте центральний венозний тиск

3. розширяться яремні вени4. зменшиться серцевий викид??

5. 😊
38. Максимальний систолічний тиск, який може розвинути лівий шлуночок становить ... мм рт. ст.А. 120

Б. 160


С. 200

Д. 300


E. 500
39. Яке явище не реєструється на ЕКГ?

А. Деполяризація передсердь

Б. Реполяризація передсердь

В. Деполяризація шлуночків????

D. Реполяризація шлуночків

😊
40. Тривалість комплексу QRS у нормі становить:

A. 0,02 сек

B. 0,04 - 0,06 сек

C. +0,08 - 0,12 сек

D. 0,1 - 0,15 секE. 0,1 сек

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка