A. Параамiнобензойною кислотоюСкачати 130.27 Kb.
Дата конвертації13.01.2021
Розмір130.27 Kb.
#12048
Мікроба
1 МОДУЛЬ, Тести ІВ


Для лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерiн. Цей препарат мiстить кишкову паличку, що здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких структур це зумовлене?

A. Плазмiди

B. Джгутики

C. Капсула

D. Рибосоми

E. Спори


ANSWER: A

Фiтопатогеннi мiкроорганiзми викликають захворювання рослин, що призводить до псування лiкарської сировини. Назвiть основне мiсце перебування фiтопатогенiв у природi:

A. Грунт

B. Вода


C. Повiтря

D. Тварини

E. Комахи

ANSWER: A

Сульфанiламiди широко використовуються як бактерiостатичнi засоби. Механiзм протимiкробної дiї сульфанiламiдних препаратiв ґрунтується на структурнiй подiбностi їх з:

A. Параамiнобензойною кислотою

B. Глутамiновою кислотою

C. Фолiєвою кислотою

D. Нуклеїновою кислотою

E. Антибiотиками

ANSWER: A

При бактерiологiчному контролi якостi дезiнфекцiї, проведеної в аптецi, в пiдсобному примiщеннi (у зливi раковини умивальника) виявлений мiкроорганiзм з наступними властивостями: рухливi неспоровi грамнегативнi палички, утворюють капсулоподiбну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, видiляючи синьозелений пiгмент. До якого роду найбiльш iмовiрно вiдноситься цей мiкроорганiзм?

A. Pseudomonas

B. Proteus

C. Clostridium

D. Shigella

E. Vibrio

ANSWER: A

При бактерiоскопiчному дослiдженнi матерiалу з твердого шанкеру виявили рухомi, тонкi, довгi, звивистi мiкроорганiзми з рiвномiрними 812 завитками. Вказанi властивостi мають:

A. Трепонеми

B. Борелiї

C. Лептоспiри

D. Вiбрiони

E. Кампiлобактери

ANSWER: A

У хворого з високою температурою, ознобом, кашлем з харкотиння видiлили грампозитивнi диплококи ланцетоподiбної форми, що мають капсулу. Назвiть передбачуваний збудник:

A. Пневмокок

B. Стафiлокок

C. Ентерокок

D. Менiнгокок

E. Гонокок

ANSWER: A

До аптеки надiйшла партiя препаратiв тривалої мiкробостатичної дiї для обробки шкiри, слизових i ранових поверхонь з метою попередження i лiкування iнфекцiйних уражень шкiри. До якої групи антимiкробних препаратiв вони вiдносяться?

A. Антисептики

B. Антибiотики

C. Пробiотики

D. Сульфанiламiди

E. Дезiнфектанти

ANSWER: A

Для виготовлення нестерильних лiкарських препаратiв часто використовують допомiжнi речовини рослинного i тваринного походження, та рiзнi субстанцiї. Присутнiсть яких мiкроорганiзмiв категорично не допускається в допомiжних речовинах?

A. Золотистий стафiлокок

B. Епiдермальний стафiлокок

C. Клебсiєла

D. Плiснявi гриби

E. Дрiжджеподiбнi гриби

ANSWER: A

При неправильному зберiганнi рослинної лiкарської сировини, в аптецi виявили ураження у виглядi м’якої гнилi, вiлту, плямистостi, некрозу. Як називаються такi захворювання?

A. Бактерiози

B. Мiкози

C. Мiкоплазмози

D. Вiруснi ураження

E. Нематози

ANSWER: A

Пiд час санiтарномiкробiологiчного дослiдження питної води виявили колiфаги. Який висновок слiд зробити про санiтарноепiдемiчний стан цiєї води?

A. Забруднена

B. Стерильна

C. Сумнiвна

D. Придатна для споживання

E. Практично стерильна

ANSWER: A

В фармацевтичнiй промисловостi необхiдно простерилiзувати розчини вiтамiнiв, очних крапель. Виберiть, з наведених нижче, оптимальний метод стерилiзацiї:

A. Мембранна фiльтрацiя

B. Стерилiзацiя текучою парою

C. Автоклавування

D. Пастеризацiя

E. Кип’ятiння

ANSWER: A

В лабораторiю для проведення санiтарновiрусологiчного дослiдження доставлена проба води, що використовується у виробництвi лiкарських препаратiв. Виявлення якої групи вiрусiв вкаже на фекальне забруднення води i необхiднiсть додаткового очищення?

A. Пiкорнавiруси

B. Герпесвiруси

C. Ортомiксовiруси

D. Ретровiруси

E. Флавiвiруси

ANSWER: A

Пацiєнт доставлений до лiкарнi з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибiв, що були виготовленi у домашнiх умовах. Дослiдження продукту виявило наявнiсть у ньому мiкроорганiзмiв, що розвиваються лише за вiдсутностi кисню. Якi мiкроорганiзми стали причиною отруєння?

A. Облiгатнi анаероби

B. Факультативнi анаероби

C. Мiкроаерофiли

D. Облiгатнi аероби

E. Капнофiли

ANSWER: A

У вiдповiдностi до вимог ВООЗ i Фармакопеї України деякi лiкарськi форми мають бути стерильними. Якi з нижче перерахованих вiдносяться до таких форм?

A. Офтальмологiчнi мазi

B. Пероральнi розчини

C. Дерматологiчнi мазi

D. Вушнi краплi

E. Iнтраназальнi краплi

ANSWER: A

На пiдприємствi, що виробляє вакцини, необхiдно перевiрити якiсть вакцини БЦЖ визначити життєздатнiсть бактерiй вакцинного штаму. Яке з перелiчених поживних середовищ можна використати для контрольного посiву?

A. ЛевенштейнаЙенсена

B. Казеїнововугiльний агар

C. Молочносольовий агар

D. Жовчний бульйон

E. Середовище з телурiтом i цистеїном

ANSWER: A

У мазку з випорожненьх ворого виявленi грамнегативнi бактерiї у виглядi коми. Якi властивостi слiд у першу чергу вивчити за допомогою мiкроскопа для отримання додаткової iнформацiї про виявленi мiкроби?

A. Рухливiсть

B. Наявнiсть спор

C. Наявнiсть капсул

D. Наявнiсть цист

E. Наявнiсть гранул волютину

ANSWER: A

При тривалому лiкуваннi iнфекцiйного хворого пенiцилiном встановлено явище трансформацiї збудника в Lформу. Якi змiни виникаютьу клiтинi збудника при Lтрансформацiї?

A. Вiдсутнiсть клiтинної стiнки

B. Вiдсутнiсть джгутика

C. Вiдсутнiсть капсули

D. Вiдсутнiсть спори

E. Вiдсутнiсть включень

ANSWER: A

Досить часто ґрунт може бути мiсцем перебування низки патогенних мiкроорганiзмiв. Збудники яких захворювань можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Сибiрка

B. Дифтерiя

C. Вiрусний гепатит

D. Кашлюк

E. Дизентерiя

ANSWER: A

Патогенним мiкроорганiзмам властива наявнiсть ферментiв агресiї, якi визначають їх вiрулентнiсть. Виберiть серед перерахованих ферменти агресiї:

A. Гiалуронiдаза

B. Карбогiдраза

C. Трансфераза

D. Оксидаза

E. Лiаза


ANSWER: A

Перед проведенням операцiї хiрург обробив руки спиртвмiсним розчином. До якої групи препаратiв вiдноситься даний розчин?

A. Антисептики

B. Дезiнфектанти

C. Стерилiзуючi розчини

D. Миючi розчини

E. Поверхневоактивнi речовини

ANSWER: A

З метою визначення можливої засiяностi медичного препарату грибами провели посiв на поживне середовище, на якому виросли великi сметаноподiбнi колонiї. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

A. Сабуро

B. ЛевенштейнаЙенсена

C. Ру


D. Лефлера

E. ФIНН2


ANSWER: A

Для корекцiї дисбiозу використовують препарати, якi мiстять живих представникiв нормальної мiкрофлори, а також продукти їх життєдiяльностi. Виберiть серед перерахованих мiкроорганiзмiв тi, якi використовують для виготовлення таких препаратiв:

A. Бiфiдобактерiї

B. Золотистий стафiлокок

C. Протей

D. Провiденцiї

E. Iєрсинiї

ANSWER: A

В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнiшнього застосування. Яка кiлькiсть мiкроорганiзмiв може знаходитися в одному грамi згiдно вимог Фармакопеї?

A. До 100 бактерiй i грибiв разом

B. До 1 000 бактерiй i грибiв разом

C. До 10 000 бактерiй i грибiв разом

D. До 500 бактерiй i грибiв разом

E. До 5 000 бактерiй i грибiв разом

ANSWER: A

При зборi лiкарської сировини (плоди шипшини) на гiлках рослин були виявленi багаточисельнi нарости та пухлини. Якi фiтопатогеннi мiкроорганiзми могли викликати такi ушкодження?

A. Гриби

B. Актиномiцети

C. Мiкоплазми

D. Вiруси

E. Псевдомонади

ANSWER: A

Багато хвороб лiкарських рослин спричиняють бактерiї роду Pseudomonas. Оберiть серед наведених бактерiй тi, якi належатьд о цього роду:

A. Синьогнiйна паличка

B. Кишкова паличка

C. Протей

D. Мiкоплазма

E. Мiкрококи

ANSWER: A

Фармацевтичне пiдприємство може запропонувати аптекам широкий перелiк антимiкробних препаратiв. Оберiть антибактерiальний препарат широкого спектру дiї:

A. Тетрациклiн

B. Ремантадин

C. Нiстатин

D. Гризеофульвiн

E. Фталазол

ANSWER: A

На пiдприємствi для специфiчної профiлактики грипу у спiвробiтникiв використали вакцину "Iнфлювак". Який вид iмунiтету буде сформований в органiзмi вакцинованих?

A. Штучний активний

B. Видовий спадковий

C. Штучний пасивний

D. Природнiй активний

E. Природнiй пасивний

ANSWER: A

До аптечної мережi надiйшли противiруснi препарати. Який з перерахованих препаратiв застосовують для лiкування герпетичної iнфекцiї?

A. Ацикловiр

B. Ремантадин

C. Азидотимiдин

D. Метисазон

E. Iнтерлейкiн2

ANSWER: A

мiкроорганiзмiв. Якi з нижче перерахованих патогенних мiкроорганiзмiв можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Збудники правця i газової анаеробної iнфекцiї

B. Збудники туберкульозу i мiкобактерiозiв

C. Збудники колiентериту i холери

D. Збудники лептоспiрозу i чуми

E. Збудники черевного тифу й дизентерiї

ANSWER: A

При посiвi на щiльне поживне середовище фекалiй дитини з пiдозрою на колiентерит через добу виросли два види колонiй: безбарвнi та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбiльш iмовiрно можна вiднести це середовище?

A. Диференцiальнодiагностичнi

B. Елективнi

C. Збагачення

D. Унiверсальнi

E. Простi

ANSWER: A

Дiагностовано трихомонiаз. Який антимiкробний препарат необхiдно призначити?

A. Метронiдазол

B. Ампiцилiн

C. Хлорохiн

D. Нiстатин

E. Гентамiцин

ANSWER: A

В аптеку звернулася жiнка, у якої на верхнiй губi з’явились герпетичнi висипання. Порекомендуйте для лiкування противiрусний препарат:

A. Ацикловiр

B. Iзонiазид

C. Глiбенкламiд

D. Хiнгамiн

E. Метронiдазол

ANSWER: A

Досить часто причиною набутих iмунодефiцитiв є iнфекцiйне ураження органiзму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клiтинах iмунної системи i руйнують їх. При яких захворюваннях має мiсце вказане явище?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз, ВIЛiнфекцiя

B. Туберкульоз, дифтерiя

C. Полiомiєлiт, гепатит А

D. Дизентерiя, холера

E. Кулихоманка, висипний тиф

ANSWER: A

З метою контролю санiтарного стану примiщення аптеки, де готують лiкарськi форми, проведено обстеження повiтря. Якi з виявлених бактерiй вказують на незадовiльний санiтарний стан?

A. Гемолiтичнi стрептококи

B. Плiснявi гриби

C. Сарцини

D. Грампозитивi бацили

E. Мiкрококи

ANSWER: A

При санiтарнобактерiологiчному дослiдженнi повiтря у примiщеннi аптеки встановлено пiдвищення вмiсту санiтарнопоказових мiкроорганiзмiв. Якi це мiкроорганiзми?

A. Золотистий стафiлокок i гемолiтичнi стрептококи

B. Дифтерiйна та туберкульозна палички

C. Кишкова i синьогнiйна палички

D. Епiдермальний стафiлокок i сарцини

E. Ентерококи i цитробактер

ANSWER: A

В медицинi широко використовуються антибiотики, продуцентами яких є гриби родiв Penicillium i Aspergillus, що вiдносяться до класу:

A. Аскомiцети

B. Базидiомiцети

C. Зигомiцети

D. Дейтеромiцети

E. Хiтридiомiцети

ANSWER: A

У дитини з пiдозрою на дифтерiю взяли мазки з зiву i направили в баклабораторiю. Яке елективне середовище доцiльно використати для отримання чистої культури збудника дифтерiї?

A. Кров’яний телуритовий агар

B. Жовтковосольовий агар

C. Середовище Ендо

D. Вiсмутсульфiт агар

E. Середовище Сабуро

ANSWER: A

З метою визначення мiкробiологiчної чистоти лiкарської сировини провели наступне дослiдження: посiв на середовища Ендо та вiсмутсульфiтний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментацiї глюкози. Якi мiкроорганiзми планували виявити?

A. Enterobacteriaceae

B. Staphylococcus aureus

C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus saprophyticus

E. Pseudomonas aeruginosa

ANSWER: A

Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Чим обумовлена резистентнiсть у грампозитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?

A. Продукцiя беталактамаз

B. Проникливiсть клiтинної стiнки

C. Активний синтез пептидоглiкану

D. Активний транспорт антибiотика

E. Синтез бiлкiв

ANSWER: A

Сольовi розчини для парентерального введення, виготовленi в аптечних умовах стерилiзують методом:

A. Автоклавування

B. Радiацiйний

C. УФопромiнення

D. Сухий жар

E. Хiмiчний

ANSWER: A

Чоловiку 28ми рокiв, хворому на туберкульоз, лiкар призначив протитуберкульознi препарати. Назвiть, який iз наведених хiмiотерапевтичних препаратiв дiє на збудник туберкульозу?

A. Фтивазид

B. Фурацилiн

C. Метисазон

D. Сульфадимезин

E. Фталазол

ANSWER: A

Етiологiчними факторами iнфекцiйних захворювань можуть бути iнфекцiйнi агенти з рiзною ультраструктурою. Якi з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клiтинної структури, бiлковосинтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

A. Вiруси

B. Гриби


C. Бактерiї

D. Найпростiшi

E. Рикетсiї

ANSWER: A

У сiльськiй мiсцевостi серед тварин виникли випадки сибiрки. Для попередження розповсюдження захворювання необхiдно провести масову iмунiзацiю тварин. Який препарат необхiдно використати?

A. Живу вакцину СТI

B. БЦЖ

C. Вакцину СолкаD. Вакцину Себiна

E. АКДП


ANSWER: A

Лiкарня замовила в аптечнiй фiрмi препарати, що використовуються для дiагностики iнфекцiйних захворювань. Цi препарати дозволяють виявити наявнiсть у пацiєнта стану iнфекцiйної алергiї. Назвiть цi препарати:

A. Алергени

B. Дiагностичнi сироватки

C. Дiагностикуми

D. Iмуноглобулiни

E. Анатоксини

ANSWER: A

Для попередження i лiкування iнфекцiйних захворювань часто використовуються профiлактичнолiкувальнi сироватки та iмуноглобулiни. Який вид iмунiтету створюється у людини пiсля введення цих препаратiв?

A. Штучний пасивний iмунiтет

B. Природний активний iмунiтет

C. Штучний активний iмунiтет

D. Природний пасивний iмунiтет

E. Видовий спадковий iмунiтет

ANSWER: A

Для проникнення в тканини органiзму i поширення в них патогеннi мiкроорганiзми продукують рiзноманiтнi ферменти. Виберiть цi ферменти серед перерахованих:

A. Гiалуронiдаза, лецитиназа

B. Лiаза, лiгаза

C. Трансфераза, нуклеаза

D. Оксидаза, каталаза

E. Естераза, протеаза

ANSWER: A

При посiвi на щiльне поживне середовище фекалiй дитини з пiдозрою на колiентерит через добу виросли два види колонiй: безбарвнi i червоного кольору. Вкажiть, до якої групи поживних середовищ найбiльш iмовiрно можна вiднести це середовище?

A. Диференцiальнодiагностичнi

B. Елективнi

C. Збагачення

D. Унiверсальнi

E. Простi

ANSWER: A

В iнфекцiйному вiддiленнi знаходиться дитина 10ти рокiв з дiагнозом "дифтерiя зiву". Видiлено дифтерiйну паличку, токсигенний штам. Токсигеннiсть видiленої дифтерiйної палички встановлюють у реакцiї:

A. Преципiтацiї в гелi

B. Аглютинацiї

C. Зв’язування комплементу

D. Непрямої гемаглютинацiї

E. Флокуляцiї

ANSWER: A

Вiд хворого з дiагнозом "холера"видiлена чиста культура рухливих вiбрiонiв. До якої групи джгутикових бактерiй вiдноситься цей збудник?

A. Монотрiхи

B. Лофотрiхи

C. Амфiтрiхи

D. Перитрiхи

ANSWER: A

Введення iмунних препаратiв формує штучний набутий iмунiтет. Якi з нижчеперерахованих препаратiв застосовують для створення штучного пасивного iмунiтету?

A. Протиправцева сироватка

B. Бруцельозна вакцина

C. АКДП


D. БЦЖ

E. Холерогенанатоксин

ANSWER: A

При вивченнi мазку з вмiсту карбункула виявленi великi грампозитивнi палички з обрубаними кiнцями, розташованi у виглядi ланцюгiв, оточенi загальною капсулою. Який попереднiй дiагноз?

A. Сибiрка

B. Чума


C. Туляремiя

D. Кандидоз

E. Пiодермiя

ANSWER: A

У хворого ВIЛiнфекцiєю виявленi ознаки iмунодефiциту. Порушення функцiї яких клiтин є причиною?

A. Тлiмфоцитихелпери

B. Тлiмфоцитикiлери

C. Плазматичнi клiтини

D. Мiкрофаги

E. Влiмфоцити

ANSWER: A

Малюку у вiцi 7 мiсяцiв призначено лiкарський засiб для перорального застосування. Сумарна кiлькiсть бактерiй та грибiв в 1 г (мл) такого засобу у вiдповiдностi до вимог ВООЗ та Нацiональної Фармакопеї, повинна бути не бiльше:

A. 50

B. 100


C. 1000

D. 10


E. Не повинно бути

ANSWER: A

Iнфiкування лiкарських рослин мiкроорганiзмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловiстю. Iнвазивнi властивостi фiтопатогенних мiкроорганiзмiв обумовлюють:

A. Гiдролiтичнi ферменти

B. Iзомерази

C. Трансферази

D. Оксидоредуктази

E. Лiази


ANSWER: A

Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

A. Туберкульоз

B. Ботулiзм

C. Коклюш

D. Правець

E. Дифтерiя

ANSWER: A

Бiля мiсцевостi, де планують вiдкрити дитячий табiр для лiтнього вiдпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слiд оцiнювати ступiнь бiологiчного забруднення питної води?

A. Колiiндекс

B. Перфрiнгенститр

C. Олiгосапробнiсть

D. Катаробнiсть

E. Мезосапробнiсть

ANSWER: A

На фармацевтичному пiдприємствi проведено санiтарномiкробiологiчне дослiдження водопровiдної води. Який метод дослiдження використали для оцiнки загального мiкробного числа?

A. Мембранних фiльтрiв

B. Кротова

C. Седиментацiйний

D. Мiкроскопiчний

E. Будьякий з наведених

ANSWER: A

На яких механiзмах ґрунтується принцип роботи рециркуляцiйних повiтряноочисникiв, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою пiдтримання мiкробiологiчної чистоти повiтря?

A. Фiльтрування i УФопромiнення

B. Хiмiчної стерилiзацiї

C. Радiацiйне опромiнення

D. Ультразвукове опромiнювання

E. Газова стерилiзацiя

ANSWER: A

Дослiдження зiбраних лiкарських рослин показало їх значну обсiменiннiсть рiзними бактерiями. Який метод треба використати, щоб видiлити чистi культури цих бактерiй?

A. Посiв на щiльне живильне середовище

B. Центрифугування у градiєнтi щiльностi

C. Зараження лабораторних тварин

D. Фазовоконтрастна мiкроскопiя

E. Використання фiльтрiв з порами певного дiаметру

ANSWER: A

Пiсля приготування живильного середовища, що мiстить розчини вуглеводiв, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї був застосований?

A. Текучою парою дрiбно

B. Паром пiд тиском

C. Кип’ятiння одноразове

D. Ультрафiолетове опромiнення

E. Сухою жарою

ANSWER: A

Ферменти бактерiй характеризуються високою специфiчнiстю дiї. Ця їх властивiсть на практицi використовується для:

A. Iдентифiкацiї бактерiй

B. Культивування бактерiй

C. Фаготипування бактерiй

D. Виготовлення iмуноглобулiнiв

E. Серотипування бактерiй

ANSWER: A

Для дослiдження вiд хворого з ознаками гострого менiнгiту було взято спинномозкову рiдину. В мазку з неї виявлено грамнегативнi диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мiкроорганiзмнайбiльш iмовiрно є причиною захворювання?

A. Neisseria meningitidis

B. Haemophilus influenzae

C. Streptococcus pneumoniae

D. Candida albicans

E. Escherichia coli

ANSWER: A

У медичнiй практицi застосовують антимiкробнi препарати з рiзним типом дiї на мiкроорганiзми. Як називається ти дiї препарату, що призводить до загибелi бактерiй?

A. Бактерицидний

B. Бактерiостатичний

C. Фунгiцидний

D. Фунгiстатичний

E. Вiрулоцидний

ANSWER: A

Пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на гостру кишкову iнфекцiю була видiлена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологiчних реакцiй було застосовано для iдентифiкацiї видiленої культури?

A. Аглютинацiї

B. Зв’язування комплементу

C. Нейтралiзацiї

D. Бактерiолiзу

E. Преципiтацiї

ANSWER: A

Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентерiя?

A. Метронiдазол

B. Пiрантел

C. Левамiзол

D. Бiцилiн5

E. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

ANSWER: A

В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

A. Фiльтр Зейтця

B. Паровий стерилiзатор

C. Автоклав

D. Пiч Пастера

E. Апарат Коха

ANSWER: A

З метою лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерин. Цей препарат мiстить у собi кишкову паличку, яка здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких клiтинних структур обумовлена ця властивiсть?

A. Плазмiди

B. Джгутики

C. Капсула

D. Рибосоми

E. Мезосоми

ANSWER: A

Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

A. Поживнi середовища

B. Первиннi клiтиннi культури

C. Сприйнятливi лабораторнi тварини

D. Курячi ембрiони, що розвиваються

ANSWER: A

З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

A. Темнопольна

B. Свiтлова

C. Люмiнесцентна

D. Електронна

E. АноптральнаП

ANSWER: A

При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратахмазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

A. Мукор

B. Пенiцил

C. Кандiда

D. Аспергил

E. Актиномiцети

ANSWER: A

У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

A. Сибiрка

B. Чума

C. Правець

D. Холера

E. Сифiлiс

ANSWER: A

У виробництвi медичних препаратi (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують лiофiльне висушування бактерiй та вiрусiв. Як проводять лiофiльне висушування?

A. У вакуумi за низької температури

B. У вакуумi за високої температури

C. За умов нормального атмосферного тиску i при кiмнатнiй температурi

D. За низької температури

E. Усі відповіді вірні

ANSWER: A

Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання лiкiв, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мiкроорганiзмiв. Виберiть iз наведених спосiб, який найчастiше використовується для попередження розвитку мiкроорганiзмiв на рослинах:

A. Висушування

B. Обробка антибiотками

C. Термiчна обробка (90 − 100oC)

D. Обробка детергентами

E. Лiофiльне висушування

ANSWER: A

У пацiєнтки 42х рокiв дiагностовано трихомонадну iнфекцiю сечовивiдних шляхiв. Який препарат можна рекомендувати для лiкування?

A. Метронiдазол

B. Олететрин

C. Ципрофлоксацин

D. Нiстатин

E. Амоксицилiн

ANSWER: A

Пiсля курсу антибiотикотерапiї хворому з метою профiлактики дисбактерiозу було призначено препарат для вiдновлення нормальної мiкрофлори, який мiстить живi мiкроорганiзми i продукти їх життєдiяльностi. До якої групи вiн належить?

A. Еубiотики

B. Вакцини

C. Бактерiофаги

D. Антибiотики

E. Iмуноглобулiни

ANSWER: A

Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

A. Асоцiйована

B. Аутовакцина

C. Генноiнженерна

D. Штучна

E. Хiмiчна

ANSWER: A

При вивченнi посiвiв повiтря, взятого в аптецi, бактерiолог виявив санiтарнопоказовий мiкроорганiзм. Це:

A. Гемолiтичний стрептокок

B. Кишкова паличка

C. Негемолiтичний стрептокок

D. Сарцина

E. Мiкрокок

ANSWER: A

Аптека отримала партiю препаратiв, що використовують для лiкування хворих на туберкульоз. Який iз перерахованих препаратiв має протитуберкульозну дiю?

A. Рифампiцiн

B. Фурацилiн

C. Пенiцилiн

D. Нiстатин

E. Ремантадин

ANSWER: A

Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцiльно використовувати для його стерилiзацiї?

A. Сухий жар

B. Тиндалiзацiя

C. Пастеризацiя

D. Кип’ятiння

E. Висушування

ANSWER: A

Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

A. Вiруси

B. Найпростiшi

C. Бактерiї

D. Мiкроскопiчнi гриби

E. Вiроїди

ANSWER: A

У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

A. КiттаТароцi

B. МПА

C. Ендо


D. ТЦБС

E. Леффлера

ANSWER: A

Щоб зберегти життєздатнiсть та стабiльнiсть еубiотикiв, мiкроорганiзми висушують iз заморожуваного стану пiд глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

A. Лiофiлiзацiя

B. Пастеризацiя

C. Тиндалiзацiя

D. Iнактивацiя

E. Гiбридизацiя

ANSWER: A

Згiдно до вимог ВООЗ та Фармакопеї в рiзних лiкарських формах нестерильних препаратiв допускається певна кiлькiсть бактерiй та грибiв. Яка кiлькiсть сапрофiтних бактерiй та грибiв в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

A. 1000 бактерiй та 100 плiснявих грибiв

B. 500 бактерiй та 50 плiснявих грибiв

C. 250 бактерiй та 25 плiснявих грибiв

D. 500 бактерiй та 200 плiснявих грибiв

E. 1500 бактерiй та 150 плiснявих грибiв

ANSWER: A

У вiдповiдностi до цiльового призначення та принципам виготовлення, бактерiйнi препарати розподiляються за групами. До якої групи вiдносяться препарати, що формують активний iмунiтет?

A. Вакцини

B. Iмуннi сироватки

C. Iмуноглобулiни

D. Моноклональнi антитiла

E. Бактерiофаги

ANSWER: A

Пiд час санiтарнобактерiологiчного дослiдження повiтря в примiщеннi аптеки встановлено пiдвищений вмiст санiтарнопоказових мiкроорганiзмiв. Якi це мiкроорганiзми?

A. Золотистий стафiлокок та гемолiтичний стрептокок

B. Дифтерiйна та туберкульозна палички

C. Кишкова та синьогнiйна палички

D. Епiдермальний стафiлокок та сарцини

E. Ентерококи та цитробактер

ANSWER: A

Бактерiологiчний контроль нестерильних лiкарських засобiв передбачає можливiсть присутностi незначної кiль костi груп мiкроорганiзмiв. Яких саме?

A. Сарцини

B. Кишкова паличка

C. Синьогнiйна паличка

D. Золотистий стафiлокок

E. Гемолiтичний стрептококк

ANSWER: A

У мазку з пiнистогнiйних видiлень з пiхви 42х рiчної жiнки, пiсля його фарбування за методом РомановськогоГiмзи, виявили мiкроорганiзми з класу джгутикових. Якi мiкроорганiзми, найбiльш вiрогiдно, виявив лiкар?

A. T rihomonas vaginalis

B. Leishmania donovani

C. T rypanosoma gambiense

D. T rihomonas hominis

E. Lamblia intestinalis

ANSWER: A

При бактерiологiчному дослiдженнi харкотиння дитини iз задушливим кашлем i високою температурою на казеїнововугiльному середовищi виросли блискучi гладенькi колонiї, що нагадують краплинки ртутi. Пiд мiкроскопом виявлено короткi грамнегативнi палички. Який мiкроорганiзм видiлено з харкотиння?

A. Bordetella pertussis

B. Haemophylus influenzae

C. Corynebacterium dyphtheriae

D. Klebsiella pneumoniae

E. Streptococcus pyogenes

ANSWER: A

Виникла пiдозра, що серед працiвникiв пiдприємства з виготовлення сироваткових препаратiв обласної станцiї переливання кровi поширене носiйство патогенного золотистого стафiлококу. На яке середовище слiд висiяти матерiал з носоглотки працiвникiв для виявлення стафiлококового носiйства?

A. Жовточносольовий агар

B. Середовище Ендо

C. М’ясопептонний бульйон

D. Середовище Ресселя

E. Кров’яний агар

ANSWER: A

Згiдно до фармакопейних вимог лiкарськi препарати для мiсцевого застосування повиннi пiдлягатся контролю на "мiкробiологiчну чистоту". Виявлення яких мiкроорганiзмiв свiдчить про непридатнiсть цiєї групи препаратiв у медичнiй практицi?

A. Золотистi стафiлококи

B. Дрiжджовi гриби

C. Сапрофiтнi стафiлококи

D. Плiснявi гриби

E. Сарцини

ANSWER: A

При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратахмазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

A. Мукор

B. Пенiцил

C. Кандiда

D. Аспергiл

E. Актиномiцети

ANSWER: A

При бактерiологiчному дослiдженнi розчинiв, виготовлених в аптецi, на середовищi Ендо виросли червонi колонiї з металевим блиском. Якi це можуть бути мiкроби?

A. Ешерихiї

B. Шигели

C. Стафiлококи

D. Стрептококи

E. Сальмонели

ANSWER: A

На фармацевтичне пiдприємство надiйшла партiя сировини рослинного походження для виготовлення фiтопрепаратiв. Який мiкробiологiчний тест слiд використати для оцiнки якостi цiєї сировини?

A. Загальна кiлькiсть мiкроорганiзмiв в 1 г сировини

B. Колiтитр

C. Колiiндекс

D. Антимiкробна активнiсть

E. Пiрогени

ANSWER: A

Наявнiсть патогенних мiкроорганiзмiв у повiтрi можна передбачити за присутнiстю санiтарнопоказових бактерiй. Оберiть серед перерахованих бактерiй, тi якi є показниками безпосередньої епiдемiологiчної небезпеки:

A. Гемолiтичнi стрептококи

B. Сарцини

C. Плiснявi гриби

D. Дрiжджевi гриби

E. Мiкрококи

ANSWER: A

На плантацiї лiкарських рослин поширилося захворювання, при якому на листi утворюються жовтi плями i дiлянки некрозу. Сiк хворих рослин зберiгає iнфекцiйнiсть при проходженнi через бактерiальний фiльтр, але при його посiвi на поживнi середовища рiст збудника не виявляється. До якої групи фiтопатогенних мiкроорганiзмiв найбiльш вiрогiдно належить збудник цього захворювання?

A. Вiруси

B. Грибки

C. Актиномiцети

D. Бактерiї

E. Мiкоплазми

ANSWER: A

До iнфекцiйного вiддiлення госпiталiзовано хворого з попереднiм дiагнозом "гострий гастроентерит". При посiвi випорожнень на вiсмутсульфiтний агар виросли чорнi колонiї з металевим блиском. Який збудник висiяний найбiльш вiрогiдно?

A. Сальмонели

B. Ешерихiї

C. Шигели

D. Iєрсинiї

E. Бруцели

ANSWER: A

Аптечна фiрма отримала замовлення на поставку до лабораторiї дiагностичних препаратiв, що використовуються для вивчення антигенних властивостей збудника. Назвiть цi препарати:

A. Дiагностичнi сироватки

B. Алергени

C. Дiагностикуми

D. Iмуноглобулiни

E. Бактерiофаги

ANSWER: A

Потрапляння поживних речовин до бактерiальної клiтини здiйснюється за допомогою рiзних механiзмiв. Одним з них є полегшена дифузiя, котра здiйснюється особливими мембраними бiлкамипереносниками. Як вони звуться?

A. Пермеази

B. Лiази


C. Оксидоредуктази

D. Iзомерази

E. Лiгази

ANSWER: A

Який метод забезпечуєнадiйну стерилiзацiю бiологiчних рiдин (сироваток, розчинiв ферментiв, вiтамiнiв тощо), якi не витримують високих температур?

A. Тиндалiзацiя

B. Сухий жар

C. Текуча пара

D. Волога пара пiд тиском

E. Обпалювання в полум’ї (фламбування)

ANSWER: A

Пiд час мiкробiологiчного контролю лiкарської сировини виявленi капсульнi бактерiї. Який метод використали для виявлення капсули?

A. БуррiГiнса

B. ЦiляНiльсена

C. Нейсера

D. Грама


E. Ожешко

ANSWER: A

Класифiкацiя антибiотикiв здiйснюється за рiзними принципами. До якої з перерахованих груп, за механiзмом дiї, вiдносяться цефалоспорини?

A. Iнгiбiтори синтезу клiтинної стiнки

B. Iнгiбiтори синтезу бiлкiв

C. Iнгiбiтори процесiв дихання

D. Iнгiбiтори окисного фосфорилюваня

E. Iнгiбiтори синтезу цитоплазматичної мембрани

ANSWER: A

Фiтопатогеннi мiкроорганiзми вiдносяться до рiзних груп. Яка з них найчастiше викликає захворювання лiкарських рослин?

A. Гриби

B. Вiруси

C. Бактерiї

D. Актиномiцети

E. Мiкоплазми

ANSWER: A

При бактерiологiчному обстеженнi працiвникiв аптеки на бактерiоносiйство у одного iз провiзорiв з носоглотки були видiленi бактерiї роду Staphylococcus. Якi морфологiчнi особливостi розташування мiкробних клiтин притаманнi цьому роду?

A. У виглядi грона винограду

B. У виглядi ланцюжка

C. Поодиноко

D. Попарно

E. Тетрадами

ANSWER: A

Рослинну сировину слiд обстежити на наявнiсть в нiй дрiжджеподiбних грибiв. Яке середовище слiд використати для того, щоб забезпечити розвиток да ного виду мiкроорганiзму, але щоб при цьому супутня мiкрофлора не виростала або росла дуже повiльно?

A. Агар Сабуро

B. Агар Ендо

C. М’ясопептонний агар

D. Молочносольовий агар

E. Кров’яний агар

ANSWER: A

При перевiрцi стану повiтря в апте чному примiщеннi, де виготовляються iн’єкцiйнi форми лiкiв, седиментацiйним методом виявлено 5 дрiбних округлих колонiй, навколо яких чiтко видно зону гемолiзу. На яке середовище зроблено посiви?

A. Кров’яний агар

B. Середовище Ендо

C. МПА


D. Жовточносольовий агар

E. Середовище Лєвiна

ANSWER: A

Пiд час бактерiологiчного дослiдження розчинiв, виготовлених в аптецi, на середовищi Ендо виросли червонi колонiї з металевим блиском. Якi це можуть бути мiкроби?

A. Ешерихiї

B. Шигели

C. Стафiлококи

D. Стрептококи

E. Сальмонели

ANSWER: A

Пiсля тривалого лiкування антибiотиками у хворої в мазках iз вагiнального секрету виявлено клiтини овальної форми з чiтко диференцiйованим ядром, деякi клiтини брунькуються. Якi препарати слiд застосувати для лiкування у випадку пiдтвердження дiагнозу кандидоз?

A. Протигрибковi

B. Антибактерiальнi

C. Антихламiдiйнi

D. Противiруснi

E. Антипротозойнi

ANSWER: A

Один з препаратiв для масового застосування одержують способом iнактивацiї бактерiального екзотоксину формалiном. З якою метою використовують цей препарат?

A. Для активної iмунiзацiї

B. Для серодiагностики

C. Для пасивної iмунiзацiї

D. Для лiкування токсинемiй

E. Для iмунокорекцiї

ANSWER: A

До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з дiагнозом "ботулiзм". Який препарат слiд застосувати для лiкування у першу чергу?

A. Антитоксична сироватка

B. Анатоксин

C. Антибiотики

D. Сульфанiламiди

E. Нiтрофурани

ANSWER: A

Зараження куриних ембрiонiв є основним методом видiлення вiрусу грипу. Для пригнiчення супутньої бактерiальної флори у дослiджуваному матерiалi (змивi з носоглотки) до нього попередньо додають:

A. Антибiотики

B. Еубiотики

C. Флуоресцiюючу сироватку

D. Лейкоцитарний iнтерферон

E. Протигрипозний гамаглобулiн

ANSWER: A

Якi з нижче перерахованих методiв стерилiзацiї при одноразовiй термiчнiй обробцi об’єкта забезпечують повну загибель мiкроорганiзмiв i їх спор?

A. Автоклавування

B. Кип’ятiння

C. Тиндалiзацiя

D. Кохування

E. Пастеризацiя

ANSWER: A

Дитина 13ти рокiв скаржиться на поганий апетит, бiль у правому пiдребер’ї. При мiкроскопiчному дослiдженнi дуоденального вмiсту виявленi грушоподiбнi великi клiтини з двома ядрами. Який мiкроорганiзм виявлено?

A. Лямблiї

B. Трихомонади

C. Амеби

D. Трипаносоми

E. Токсоплазми

ANSWER: A

Встановлено, що у лiкарському препаратi, що призначений для прийому всередину, мiститься бiльше 1 млрд. живих мiкробних клiтин в 1 мл, але препарат був визнаний придатним для використання. До якої групи препаратiв вiн вiдноситься?

A. Еубiотики

B. Антибiотики

C. Вiтамiни

D. Сульфанiламiди

E. Iмуностимулятори

ANSWER: A

Вiдомо, що iнфекцiйний гепатит Всистемне захворювання, що виклика не вiрусом гепатиту В та характеризується переважним ураженням печiнки. З запропонованого нижче списку оберiть препарати для етiотропної терапiї цiєї iнфекцiї:

A. Ацикловiр

B. Пенiцилiн

C. Тетрациклiн

D. Сульфанiламiди

E. Фторхiнолони

ANSWER: A

До хiрургiчного кабiнету звернулася потерпiла, яку покусав невiдомий собака. Широкi рванi рани локалiзованi на обличчi. Яку лiкувальнопрофiлактичну допомогу потрiбно надати для профiлактики сказу?

A. Розпочати iмунiзацiю антирабiчною вакциною

B. Призначити комбiновану антибiотикотерапiю

C. Термiново ввести вакцину АКДП

D. Госпiталiзувати хворого пiд нагляд лiкаря

E. Термiново ввести нормальний гаммаглобулiн

ANSWER: A

У мокротиннi хворого з пiдозрою на пневмонiю виявлено грампозитивнi диплококи, трохи подовженi, з дещо загостреними протилежними кiнцями. Якi мiкроорганiзми виявленi у мокротиннi?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Staphylococcus aureus

C. Klebsiella pneumoniae

D. Neisseria meningitidis

E. Streptococcus pyogenes

ANSWER: A

В аптецi виготовлено партiю флаконiв з розчином глюкози для iн’єкцiйного введення. Який спосiб слiд застосувати для їх стерилiзацiї?

A. В автоклавi текучою парою дрiбним способом

B. В автоклавi пiд тиском 2 атмосфери

C. В сухожаровiй шафi

D. Рентгенiвським опромiненням

E. Ультрафiолетовим опромiненням

ANSWER: A

У хворого з ознаками гострого менiнгiту для дослiдження було взято спинномозкову рiдину. В мазках з не виявленi грамнегативнi диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мiкроорганiзм найбiльш вiрогiдно є причиною захворювання?

A. Neisseria meningitidis

B. Haemophilus influenzae

C. Streptococcus pneumoniae

D. Candida albicans

E. Escherichia coli

ANSWER: A

Результати мiкробiологiчних дослiдженьн астою iз листя м’яти перцевої встановили його невiдповiднiсть вимогам Фармакопеї виявлена патогенна мiкрофлора. Вкажiть, наявнiсть якої мiкрофлори є пiдставою для такого висновку?

A. Синьогнiйна паличка

B. Дрiжджеподiбнi гриби

C. Епiдермальний стафiлокок

D. Плiснявi гриби

E. Мiкрококи

ANSWER: A

Пiд час збору лiкарської сировини на плантацiях виявлено велику кiлькiсть рослин iз мозаїчним забарвленням листя. Який iмовiрний агент спричинив таке ураження рослин?

A. Фiтопатогеннi вiруси

B. Фiтопатогеннi бактерiї

C. Токсичнi речовини ґрунту

D. Мiкроскопiчнi клiщi

E. Нематоди

ANSWER: A

Вiд хворого iз сепсисом видiлена чиста культура стафiлококiв, якi продукують беталактамазу. При яких обставинах слiд враховувати цю властивiсть?

A. При виборi антибiотика для лiкування

B. При визначеннi бiохiмiчних властивостей

C. При визначеннi патогенностi штаму

D. При диференцiацiї окремих видiв стафiлококiв

E. При виборi оптимальних умов культивування

ANSWER: A

Етiологiчними факторами iнфекцiйних захворюваньм можуть бути мiкроорганiзми з рiзною ультраструктурою. Якi з нижче перерахованих груп мiкробiв вiдносяться до еукарiот?

A. Найпростiшi

B. Вiруси

C. Вiроїди

D. Прiони

E. Скотобактерiї

ANSWER: A

Таблетований лiкарський препарат пiсля бактерiологiчного дослiдження був визнаний непридатним для використання, хоча його загальне мiкробне обсiменiння не перевищувало норму. Виявлення яких мiкроорганiзмiв у препаратi дозволило зробити такий висновок?

A. Ентеробактерiї

B. Плiснявi грибки

C. Актиномiцети

D. Мiкрококи

E. Сарцини

ANSWER: A

Пiд час огляду у доярки виявлено ураження опорнорухового апарату, порушення зору, нервової i iнших систем. Для пiдтвердження дiагнозу призначено серологiчне обстеження – реакцiя Райта i постановка шкiрноалергiчної проби Бюрне. Який попереднiй дiагноз встановив лiкар?

A. Бруцельоз

B. Туляремiя

C. Сибiрка

D. Ревматизм

E. Лептоспiроз

ANSWER: A

У мiстi епiдемiя грипу. Який препарат з перерахованих нижче можна рекомендувати людям для неспецифiчної профiлактики захворювання?

A. Лейкоцитарний iнтерферон

B. Протигрипозна вакцина

C. Антибiотики

D. Протигрипозний iмуноглобулiн

E. Протигрипозна сироватка

ANSWER: A

У вiдповiдностi з вимогами Державної Фармакопеї стерильними мають бути засоби: очнi, для парентерального застосування, а також субстанцiї i допомiжнi речовини, що використовуються для їх виготовлення. Який метод використовують для контролю їх стерильностi?

A. Мембранної фiльтрацiї

B. Паперових дискiв

C. Серiйних розведень

D. Дифузiї в агар

E. Двофазний бродильний

ANSWER: A

У пологовому будинку новонародженим для профiлактики туберкульозу ввели вакцину. Яка вакцина була використана?

A. БЦЖ


B. Манту

C. АКДП


D. Анатоксин

E. Себiна

ANSWER: A

У вiдповiдностi з вимогами ВООЗ та Фармакопеї України у вушних краплях кiлькiсть мiкроорганiзмiв в 1 мл препарату не повинна перевищувати такої кiлькостi мiкробних клiтин (бактерiй та грибiв):

A. 100

B. 10


C. 1000

D. 10 000

E. 100 000

ANSWER: A

Якiсть лiкарських препаратiв оцiнюють за рядом показникiв, включаючи "мiкробiологiчну чистоту". Укажiть лiкарськi форми, в яких допускається значно бiльша, у порiвняннi з iншими формами, кiлькiсть сапрофiтних бактерiй:

A. Настої

B. Аерозолi

C. Супозиторiї

D. Очнi краплi

E. Iн’єкцiйнi розчини

ANSWER: A

При дослiдженнi антибiотикограми чистої культури бактерiй сальмонел виявлено множинну резистентнiсть до антибiотикiв. Який фактор мiгспричинити це явище?

A. Rплазмiди

B. Мутацiї в хромосомi

C. Fплазмiди

D. Помiрнi фаги

E. Транспозони

ANSWER: A

Дитина 5ти рокiв, повернувшись з дитячого садочку, вiдчула слабкiсть, головний бiль; пiдвищилась температура до 37, 5oЯкий це перiод розвитку хвороби?

A. Продромальний

B. Латентний

C. Iнкубацiйний

D. Одужання

E. Розпалу хвороби

ANSWER: A

Лiкар запiдозрив у пацiєнта черевний тиф. Який метод лабораторної дiагностики найбiльш доцiльно використати для пiдтвердження дiагнозу у перший тиждень захворювання?

A. Видiлення гемокультури

B. Видiлення уринокультури

C. Видiлення мiєлокультури

D. Видiлення бiлiкультури

E. Видiлення копрокультури

ANSWER: A

Бактерiї можуть мiстити поряд з хромосомними також позахромосомнi спадковi елементи плазмiди. Наявнiсть плазмiдних генiв може проявлятися:

A. Множинною лiкарською стiйкiстю

B. Стiйкiстю до барвникiв

C. Стiйкiстю до фiзичних факторiв

D. Здатнiстю до спороутворення

E. Здатнiстю до рухливостi

ANSWER: A

З лiкарської рослини видiлений фiтопатогенний мiкроорганiзм, що утворює на поживному середовищi колонiї у виглядi "яєчнiглазун’ї". Вкажiть найбiльш iмовiрного збудника:

A. Мiкоплазми

B. Дрiжджовi грибки

C. Актиномiцети

D. Нокардiї

E. Псевдомонади

ANSWER: A

У фармацевтичнiй практицi при виготовленнi ряду препаратiв потрiбен стерильний iзотонiчний розчин. Оберiть оптимальний метод для його стерилiзацiї:

A. Стерилiзацiя парою пiд тиском

B. Стерилiзацiя сухим жаром

C. Кип’ятiння

D. Прожарювання над полум’ям

E. Пастеризацiя

ANSWER: A

Слизова структура, яка щiльно пов’язана з клiтинною стiнкою бактерiй i має чiтко вiдокремлену зовнiшню межу, може бути виявлена пiд час забарвлення мазка за методом БурiГiнса. Як називається цей елемент бактерiальної клiтини?

A. Капсула

B. Спора


C. Джгутики

D. Рибосоми

E. Епiсоми

ANSWER: A

Пiд час санiтарнобiологiчного дослiдження повiтря аптеки у ньому був виявлений санiтарнопоказовий мiкроорганiзм. Назвiть його:

A. Золотистий стафiлокок

B. Кишкова паличка

C. Фекальний ентерокок

D. Зеленячий стрептокок

E. Цитробактер

ANSWER: A

З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем видiлили грамнегативнi палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням, що мають нiжну капсулу. Який дiагноз можна припустити?

A. Чума

B. Туберкульоз

C. Лептоспiроз

D. Бруцельоз

E. Токсоплазмоз

ANSWER: A

До аптеки надiйшов препарат, який широко використовується для лiкування багатьох вiрусних захворювань, тому що вiн не має вiрусоспецифiчностi. Назвiть цей препарат:

A. Iнтерферон

B. Ремантадин

C. Метисазон

D. Iмуноглобулiн

E. Вакцина

ANSWER: A

Дитинi 6ти мiсяцiв лiкар призначив лiкарський препарат для прийому всередину. Яка максимальна кiлькiсть бактерiй i грибiв допустима у 1 г цього препарату у вiдповiдностi з вимогами ВООЗ i Фармакопеї?

A. Не бiльше 50 бактерiй i грибiв сумарно

B. Не бiльше 500 бактерiй i грибiв сумарно

C. Не бiльше 1000 бактерiй i грибiв сумарно

D. Не бiльше 1000 бактерiй i 100 грибiв

E. Не бiльше 500 бактерiй i 50 грибiв

ANSWER: A

Для лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерiн. Цей препарат мiстить кишкову паличку, що здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких структур це зумовлене?

A. Плазмiди

B. Джгутики

C. Капсула

D. Рибосоми

E. Спори


ANSWER: A

Фiтопатогеннi мiкроорганiзми викликають захворювання рослин, що призводить до псування лiкарської сировини. Назвiть основне мiсце перебування фiтопатогенiв у природi:

A. Грунт

B. Вода


C. Повiтря

D. Тварини

E. Комахи

ANSWER: A

Сульфанiламiди широко використовуються як бактерiостатичнi засоби. Механiзм протимiкробної дiї сульфанiламiдних препаратiв ґрунтується на структурнiй подiбностi їх з:

A. Параамiнобензойною кислотою

B. Глутамiновою кислотою

C. Фолiєвою кислотою

D. Нуклеїновою кислотою

E. Антибiотиками

ANSWER: A

При бактерiологiчному контролi якостi дезiнфекцiї, проведеної в аптецi, в пiдсобному примiщеннi (у зливi раковини умивальника) виявлений мiкроорганiзм з наступними властивостями: рухливi неспоровi грамнегативнi палички, утворюють капсулоподiбну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, видiляючи синьозелений пiгмент. До якого роду найбiльш iмовiрно вiдноситься цей мiкроорганiзм?

A. Pseudomonas

B. Proteus

C. Clostridium

D. Shigella

E. Vibrio

ANSWER: A

При бактерiоскопiчному дослiдженнi матерiалу з твердого шанкру виявили рухомi, тонкi, довгi, звивистi мiкроорганiзми з рiвномiрними 812 завитками. Вказанi властивостi мають:

A. Трепонеми

B. Борелiї

C. Лептоспiри

D. Вiбрiони

E. Кампiлобактери

ANSWER: A

У хворого з високою температурою, ознобом, кашлем з харкотиння видiлили грампозитивнi диплококи ланцетоподiбної форми, що мають капсулу. Назвiть передбачуваний збудник:

A. Пневмокок

B. Стафiлокок

C. Ентерокок

D. Менiнгокок

E. Гонокок

ANSWER: A

До аптеки надiйшла партiя препаратiв тривалої мiкробостатичної дiї для обробки шкiри, слизових i ранових поверхонь з метою попередження i лiкування iнфекцiйних уражень шкiри. До якої групи антимiкробних препаратiв вони вiдносяться?

A. Антисептики

B. Антибiотики

C. Пробiотики

D. Сульфанiламiди

E. Дезiнфектанти

ANSWER: A

Для виготовлення нестерильних лiкарських препаратiв часто використовують допомiжнi речовини рослинного i тваринного походження, та рiзнi субстанцiї. Присутнiсть яких мiкроорганiзмiв категорично не допускається в допомiжних речовинах?

A. Золотистий стафiлокок

B. Епiдермальний стафiлокок

C. Клебсiєла

D. Плiснявi гриби

E. Дрiжджеподiбнi гриби

ANSWER: A

При неправильному зберiганнi рослинної лiкарської сировини, в аптецi виявили ураження у виглядi м’якої гнилi, вiлту, плямистостi, некрозу. Як називаються такi захворювання?

A. Бактерiози

B. Мiкози

C. Мiкоплазмози

D. Вiруснi ураження

E. Нематози

ANSWER: A

Пiд час санiтарномiкробiологiчного дослiдження питної води виявили колiфаги. Який висновок слiд зробити про санiтарноепiдемiчний стан цiєї води?

A. Забруднена

B. Стерильна

C. Сумнiвна

D. Придатна для споживання

E. Практично стерильна

ANSWER: A

В фармацевтичнiй промисловостi необхiдно простерилiзувати розчини вiтамiнiв, очних крапель. Виберiть, з наведених нижче, оптимальний метод стерилiзацiї:

A. Мембранна фiльтрацiя

B. Стерилiзацiя текучою парою

C. Автоклавування

D. Пастеризацiя

E. Кип’ятiння

ANSWER: A

В лабораторiю для проведення санiтарновiрусологiчного дослiдження доставлена проба води, що використовується у виробництвi лiкарських препаратiв. Виявлення якої групи вiрусiв вкаже на фекальне забруднення води i необхiднiсть додаткового очищення?

A. Пiкорнавiруси

B. Герпесвiруси

C. Ортомiксовiруси

D. Ретровiруси

E. Флавiвiруси

ANSWER: A

Пацiєнт доставлений до лiкарнi з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибiв, що були виготовленi у домашнiх умовах. Дослiдження продукту виявило наявнiсть у ньому мiкроорганiзмiв, що розвиваються лише за вiдсутностi кисню. Якi мiкроорганiзми стали причиною отруєння?

A. Облiгатнi анаероби

B. Факультативнi анаероби

C. Мiкроаерофiли

D. Облiгатнi аероби

E. Капнофiли

ANSWER: A

У вiдповiдностi до вимог ВООЗ i Фармакопеї України деякi лiкарськi форми мають бути стерильними. Якi з нижче перерахованих вiдносяться до таких форм?

A. Офтальмологiчнi мазi

B. Пероральнi розчини

C. Дерматологiчнi мазi

D. Вушнi краплi

E. Iнтраназальнi краплi

ANSWER: A

На пiдприємствi, що виробляє вакцини, необхiдно перевiрити якiсть вакцини БЦЖ визначити життєздатнiсть бактерiй вакцинного штаму. Яке з перелiчених поживних середовищ можна використати для контрольного посiву?

A. ЛевенштейнаЙенсена

B. Казеїнововугiльний агар

C. Молочносольовий агар

D. D.Жовчний бульйон

E. Середовище з телурiтом i цистеїном

ANSWER: A

У мазку з випорожненьх ворого виявленi грамнегативнi бактерiї у виглядi коми. Якi властивостi слiд у першу чергу вивчити за допомогою мiкроскопа для отримання додаткової iнформацiї про виявленi мiкроби?

A. Рухливiсть

B. Наявнiсть спор

C. Наявнiсть капсул

D. Наявнiсть цист

E. Наявнiсть гранул волютину

ANSWER: A

При тривалому лiкуваннi iнфекцiйного хворого пенiцилiном встановлено явище трансформацiї збудника в Lформу. Якi змiни виникаютьу клiтинi збудника при Lтрансформацiї?

A. Вiдсутнiсть клiтинної стiнки

B. Вiдсутнiсть джгутика

C. Вiдсутнiсть капсули

D. Вiдсутнiсть спори

E. Вiдсутнiсть включень

ANSWER: A

Досить часто ґрунт може бути мiсцем перебування низки патогенних мiкроорганiзмiв. Збудники яких захворювань можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Сибiрка

B. Дифтерiя

C. Вiрусний гепатит

D. Кашлюк

E. Дизентерiя

ANSWER: A

Патогенним мiкроорганiзмам властива наявнiсть ферментiв агресiї, якi визначають їх вiрулентнiсть. Виберiть серед перерахованих ферменти агресiї:

A. Гiалуронiдаза

B. Карбогiдраза

C. Трансфераза

D. Оксидаза

E. Лiаза


ANSWER: A

Перед проведенням операцiї хiрург обробив руки спиртвмiсним розчином. До якої групи препаратiв вiдноситься даний розчин?

A. Антисептики

B. Дезiнфектанти

C. Стерилiзуючi розчини

D. Миючi розчини

E. Поверхневоактивнi речовини

ANSWER: A

З метою визначення можливої засiяностi медичного препарату грибами провели посiв на поживне середовище, на якому виросли великi сметаноподiбнi колонiї. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

A. Сабуро

B. ЛевенштейнаЙенсена

C. Ру


D. Лефлера

E. ФIНН2


ANSWER: A

Для корекцiї дисбiозу використовують препарати, якi мiстять живих представникiв нормальної мiкрофлори, а також продукти їх життєдiяльностi. Виберiть серед перерахованих мiкроорганiзмiв тi, якi використовують для виготовлення таких препаратiв:

A. Бiфiдобактерiї

B. Золотистий стафiлокок

C. Протей

D. Провiденцiї

E. Iєрсинiї

ANSWER: A

В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнiшнього застосування. Яка кiлькiсть мiкроорганiзмiв може знаходитися в одному грамi згiдно вимог Фармакопеї?

A. До 100 бактерiй i грибiв разом

B. До 1 000 бактерiй i грибiв разом

C. До 10 000 бактерiй i грибiв разом

D. До 500 бактерiй i грибiв разом

E. До 5 000 бактерiй i грибiв разом

ANSWER: A

При зборi лiкарської сировини (плоди шипшини) на гiлках рослин були виявленi багаточисельнi нарости та пухлини. Якi фiтопатогеннi мiкроорганiзми могли викликати такi ушкодження?

A. Гриби

B. Актиномiцети

C. Мiкоплазми

D. Вiруси

E. Псевдомонади

ANSWER: A

Багато хвороб лiкарських рослин спричиняють бактерiї роду Pseudomonas. Оберiть серед наведених бактерiй тi, якi належатьд о цього роду:

A. Синьогнiйна паличка

B. Кишкова паличка

C. Протей

D. Мiкоплазма

E. Мiкрококи

ANSWER: A

Фармацевтичне пiдприємство може запропонувати аптекам широкий перелiк антимiкробних препаратiв. Оберiть антибактерiальний препарат широкого спектру дiї:

A. Тетрациклiн

B. Ремантадин

C. Нiстатин

D. Гризеофульвiн

E. Фталазол

ANSWER: A

На пiдприємствi для специфiчної профiлактики грипу у спiвробiтникiв використали вакцину "Iнфлювак". Який вид iмунiтету буде сформований в органiзмi вакцинованих?

A. Штучний активний

B. Видовий спадковий

C. Штучний пасивний

D. Природнiй активний

E. Природнiй пасивний

ANSWER: A

До аптечної мережi надiйшли противiруснi препарати. Який з перерахованих препаратiв застосовують для лiкування герпетичної iнфекцiї?

A. Ацикловiр

B. Ремантадин

C. Азидотимiдин

D. Метисазон

E. Iнтерлейкiн2

ANSWER: A

Серед мiкрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представникiв патогенних мiкроорганiзмiв. Якi з нижче перерахованих патогенних мiкроорганiзмiв можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Збудники правця i газової анаеробної iнфекцiї

B. Збудники туберкульозу i мiкобактерiозiв

C. Збудники колiентериту i холери

D. Збудники лептоспiрозу i чуми

E. Збудники черевного тифу й дизентерiї

ANSWER: A

При посiвi на щiльне поживне середовище фекалiй дитини з пiдозрою на колiентерит через добу виросли два види колонiй: безбарвнi та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбiльш iмовiрно можна вiднести це середовище?

A. Диференцiальнодiагностичнi

B. Елективнi

C. Збагачення

D. Унiверсальнi

E. Простi

ANSWER: A

Дiагностовано трихомонiаз. Який антимiкробний препарат необхiдно призначити?

A. Метронiдазол

B. Ампiцилiн

C. Хлорохiн

D. Нiстатин

E. Гентамiцин

В аптеку звернулася жiнка, у якої на верхнiй губi з’явились герпетичнi висипання. Порекомендуйте для лiкування противiрусний препарат:

A. Ацикловiр

B. Iзонiазид

C. Глiбенкламiд

D. Хiнгамiн

E. Метронiдазол

ANSWER: A

Досить часто причиною набутих iмунодефiцитiв є iнфекцiйне ураження органiзму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клiтинах iмунної системи i руйнують їх. При яких захворюваннях має мiсце вказане явище?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз, ВIЛiнфекцiя

B. Туберкульоз, дифтерiя

C. Полiомiєлiт, гепатит А

D. Дизентерiя, холера

E. Ку-лихоманка, висипний тиф

ANSWER: A

З метою контролю санiтарного стану примiщення аптеки, де готують лiкарськi форми, проведено обстеження повiтря. Якi з виявлених бактерiй вказують на незадовiльний санiтарний стан?

A. Гемолiтичнi стрептококи

B. Плiснявi гриби

C. Сарцини

D. Грампозитивi бацили

E. Мiкрококи

ANSWER: A

При санiтарнобактерiологiчному дослiдженнi повiтря у примiщеннi аптеки встановлено пiдвищення вмiсту санiтарнопоказових мiкроорганiзмiв. Якi це мiкроорганiзми?

A. Золотистий стафiлокок i гемолiтичнi стрептококи

B. Дифтерiйна та туберкульозна палички

C. Кишкова i синьогнiйна палички

D. Епiдермальний стафiлокок i сарцини

E. Ентерококи i цитробактер

ANSWER: A

В медицинi широко використовуються антибiотики, продуцентами яких є гриби родiв Penicillium i Aspergillus, що вiдносяться до класу:

A. Аскомiцети

B. Базидiомiцети

C. Зигомiцети

D. Дейтеромiцети

E. Хiтридiомiцети

ANSWER: A

У дитини з пiдозрою на дифтерiю взяли мазки з зiву i направили в баклабораторiю. Яке елективне середовище доцiльно використати для отримання чистої культури збудника дифтерiї?

A. Кров’яний телуритовий агар

B. B.Жовтковосольовий агар

C. Середовище Ендо

D. Вiсмутсульфiт агар

E. Середовище Сабуро

ANSWER: A

З метою визначення мiкробiологiчної чистоти лiкарської сировини провели наступне дослiдження: посiв на середовища Ендо та вiсмутсульфiтний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментацiї глюкози. Якi мiкроорганiзми планували виявити?

A. Enterobacteriaceae

B. Staphylococcus aureus

C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus saprophyticus

E. Pseudomonas aeruginosa

ANSWER: A

Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Чим обумовлена резистентнiсть у грампозитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?

A. Продукцiя беталактамаз

B. Проникливiсть клiтинної стiнки

C. Активний синтез пептидоглiкану

D. Активний транспорт антибiотика

E. Синтез бiлкiв

ANSWER: A

Сольовi розчини для парентерального введення, виготовленi в аптечних умовах стерилiзують методом:

A. Автоклавування

B. Радiацiйний

C. УФопромiнення

D. Сухий жар

E. Хiмiчний

ANSWER: A

Чоловiку 28ми рокiв, хворому на туберкульоз, лiкар призначив протитуберкульознi препарати. Назвiть, який iз наведених хiмiотерапевтичних препаратiв дiє на збудник туберкульозу?

A. Фтивазид

B. Фурацилiн

C. Метисазон

D. Сульфадимезин

E. Фталазол

ANSWER: A

Етiологiчними факторами iнфекцiйних захворювань можуть бути iнфекцiйнi агенти з рiзноьсю ультраструктурою. Якi з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клiтинної структури, бiлковосинтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

A. Вiруси

B. Гриби

C. Бактерiї

D. Найпростiшi

E. Рикетсiї

ANSWER: A

У сiльськiй мiсцевостi серед тварин виникли випадки сибiрки. Для попередження розповсюдження захворювання необхiдно провести масову iмунiзацiю тварин. Який препарат необхiдно використати?

A. Живу вакцину СТI

B. БЦЖ


C. Вакцину Солка

D. Вакцину Себiна

E. АКДП

ANSWER: A

Лiкарня замовила в аптечнiй фiрмi препарати, що використовуються для дiагностики iнфекцiйних захворювань. Цi препарати дозволяють виявити наявнiсть у пацiєнта стану iнфекцiйної алергiї. Назвiть цi препарати:

A. Алергени

B. Дiагностичнi сироватки

C. Дiагностикуми

D. Iмуноглобулiни

E. Анатоксини

ANSWER: A

Для попередження i лiкування iнфекцiйних захворювань часто використовуються профiлактичнолiкувальнi сироватки та iмуноглобулiни. Який вид iмунiтету створюється у людини пiсля введення цих препаратiв?

A. Штучний пасивний iмунiтет

B. Природний активний iмунiтет

C. Штучний активний iмунiтет

D. Природний пасивний iмунiтет

E. Видовий спадковий iмунiтет

ANSWER: A

Для проникнення в тканини органiзму i поширення в них патогеннi мiкроорганiзми продукують рiзноманiтнi ферменти. Виберiть цi ферменти серед перерахованих:

A. Гiалуронiдаза, лецитиназа

B. Лiаза, лiгаза

C. Трансфераза, нуклеаза

D. Оксидаза, каталаза

E. Естераза, протеаза

ANSWER: A

При посiвi на щiльне поживне середовище фекалiй дитини з пiдозрою на колiентерит через добу виросли два види колонiй: безбарвнi i червоного кольору. Вкажiть, до якої групи поживних середовищ найбiльш iмовiрно можна вiднести це середовище?

A. Диференцiальнодiагностичнi

B. Елективнi

C. Збагачення

D. Унiверсальнi

E. Простi

ANSWER: A

В iнфекцiйному вiддiленнi знаходиться дитина 10ти рокiв з дiагнозом "дифтерiя зiву". Видiлено дифтерiйну паличку, токсигенний штам. Токсигеннiсть видiленої дифтерiйної палички встановлюють у реакцiї:

A. Преципiтацiї в гелi

B. Аглютинацiї

C. Зв’язування комплементу

D. Непрямої гемаглютинацiї

E. Флокуляцiї

ANSWER: A

Вiд хворого з дiагнозом "холера"видiлена чиста культура рухливих вiбрiонiв. До якої групи джгутикових бактерiй вiдноситься цей збудник?

A. Монотрихи

B. Лофотрихи

C. Амфiтрихи

D. Перитрихи

E. Атрихи

ANSWER: A

Введення iмунних препаратiв формує штучний набутий iмунiтет. Якi з нижчеперерахованих препаратiв застосовують для створення штучного пасивного iмунiтету?

A. Протиправцева сироватка

B. Бруцельозна вакцина

C. АКДП


D. БЦЖ

E. Холерогенанатоксин

ANSWER: A

При вивченнi мазку з вмiсту карбункула виявленi великi грампозитивнi палички з обрубаними кiнцями, розташованi у виглядi ланцюгiв, оточенi загальною капсулою. Який попереднiй дiагноз?

A. Сибiрка

B. Чума


C. Туляремiя

D. Кандидоз

E. Пiодермiя

ANSWER: A

У хворого ВIЛiнфекцiєю виявленi ознаки iмунодефiциту. Порушення функцiї яких клiтин є причиною?

A. Тлiмфоцитихелпери

B. Тлiмфоцитикiлери

C. Плазматичнi клiтини

D. Мiкрофаги

E. Влiмфоцити

ANSWER: A

Малюку у вiцi 7 мiсяцiв призначено лiкарський засiб для перорального застосування. Сумарна кiлькiсть бактерiй та грибiв в 1 г (мл) такого засобу у вiдповiдностi до вимог ВООЗ та Нацiональної Фармакопеї, повинна бути не бiльше:

A. 50

B. 100


C. 1000

D. 10


E. Не повинно бути

ANSWER: A

Iнфiкування лiкарських рослин мiкроорганiзмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловiстю. Iнвазивнi властивостi фiтопатогенних мiкроорганiзмiв обумовлюють:

A. Гiдролiтичнi ферменти

B. Iзомерази

C. Трансферази

D. Оксидоредуктази

E. Лiази


ANSWER: A

Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

A. Туберкульоз

B. Ботулiзм

C. Коклюш

D. Правець

E. Дифтерiя

ANSWER: A

Бiля мiсцевостi, де планують вiдкрити дитячий табiр для лiтнього вiдпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слiд оцiнювати ступiнь бiологiчного забруднення питної води?

A. Колiiндекс

B. Перфрiнгенститр

C. Олiгосапробнiсть

D. Катаробнiсть

E. Мезосапробнiсть

ANSWER: A

На фармацевтичному пiдприємствi проведено санiтарномiкробiологiчне дослiдження водопровiдної води. Який метод дослiдження використали для оцiнки загального мiкробного числа?

A. Мембранних фiльтрiв

B. Кротова

C. Седиментацiйний

D. Мiкроскопiчний

E. Будьякий з наведених

ANSWER: A

На яких механiзмах ґрунтується принцип роботи рециркуляцiйних повiтряноочисникiв, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою пiдтримання мiкробiологiчної чистоти повiтря?

A. Фiльтрування i УФопромiнення

B. Хiмiчної стерилiзацiї

C. Радiацiйне опромiнення

D. Ультразвукове опромiнювання

E. Газова стерилiзацiя

ANSWER: A

Дослiдження зiбраних лiкарських рослин показало їх значну обсiменiннiсть рiзними бактерiями. Який метод треба використати, щоб видiлити чистi культури цих бактерiй?

A. Посiв на щiльне живильне середовище

B. Центрифугування у градiєнтi щiльностi

C. Зараження лабораторних тварин

D. Фазовоконтрастна мiкроскопiя

E. Використання фiльтрiв з порами певного дiаметру

ANSWER: A

Пiсля приготування живильного середовища, що мiстить розчини вуглеводiв, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї був застосований?

A. Текучою парою дрiбно

B. Паром пiд тиском

C. Кип’ятiння одноразове

D. Ультрафiолетове опромiнення

E. Сухою жарою

ANSWER: A

Ферменти бактерiй характеризуються високою специфiчнiстю дiї. Ця їх властивiсть на практицi використовується для:

A. Iдентифiкацiї бактерiй

B. Культивування бактерiй

C. Фаготипування бактерiй

D. Виготовлення iмуноглобулiнiв

E. Серотипування бактерiй

ANSWER: A

Для дослiдження вiд хворого з ознаками гострого менiнгiту було взято спинномозкову рiдину. В мазку з неї виявлено грамнегативнi диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мiкроорганiзмнайбiльш iмовiрно є причиною захворювання?

A. Neisseria meningitidis

B. Haemophilus influenzae

C. Streptococcus pneumoniae

D. Candida albicans

E. Escherichia coli

ANSWER: A

У медичнiй практицi застосовують антимiкробнi препарати з рiзним типом дiї на мiкроорганiзми. Як називається ти дiї препарату, що призводить до загибелi бактерiй?

A. Бактерицидний

B. Бактерiостатичний

C. Фунгiцидний

D. Фунгiстатичний

E. Вiрулоцидний

ANSWER: A

Пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на гостру кишкову iнфекцiю була видiлена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологiчних реакцiй було застосовано для iдентифiкацiї видiленої культури?

A. Аглютинацiї

B. Зв’язування комплементу

C. Нейтралiзацiї

D. Бактерiолiзу

E. Преципiтацiї

ANSWER: A

Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентерiя?

A. Метронiдазол

B. Пiрантел

C. Левамiзол

D. Бiцилiн5

E. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

ANSWER: A

В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

A. Фiльтр Зейтця

B. Паровий стерилiзатор

C. Автоклав

D. Пiч Пастера

E. Апарат Коха

ANSWER: A

З метою лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерин. Цей препарат мiстить у собi кишкову паличку, яка здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких клiтинних структур обумовлена ця властивiсть?

A. Плазмiди

B. Джгутики

C. Капсула

D. Рибосоми

E. Мезосоми

ANSWER: A

Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

A. Поживнi середовища

B. Первиннi клiтиннi культури

C. Сприйнятливi лабораторнi тварини

D. Курячi ембрiони, що розвиваються

ANSWER: A

З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

A. Темнопольна

B. Свiтлова

C. Люмiнесцентна

D. Електронна

E. АноптральнаП

ANSWER: A

При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратахмазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

A. Мукор

B. Пенiцил

C. Кандiда

D. Аспергил

E. Актиномiцети

ANSWER: A

У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

A. Сибiрка

B. Чума

C. Правець

D. Холера

E. Сифiлiс

ANSWER: A

У виробництвi медичних препаратi (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують лiофiльне висушування бактерiй та вiрусiв. Як проводять лiофiльне висушування?

A. У вакуумi за низької температури

B. У вакуумi за високої температури

C. За умов нормального атмосферного тиску i при кiмнатнiй температурi

D. За низької температури

E. Усi вiдповiдi вiрнi

ANSWER: A

Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання лiкiв, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мiкроорганiзмiв. Виберiть iз наведених спосiб, який найчастiше використовується для попередження розвитку мiкроорганiзмiв на рослинах:

A. Висушування

B. Обробка антибiотками

C. Термiчна обробка (90 − 100oC)

D. Обробка детергентами

E. Лiофiльне висушування

ANSWER: A

У пацiєнтки 42х рокiв дiагностовано трихомонадну iнфекцiю сечовивiдних шляхiв. Який препарат можна рекомендувати для лiкування?

A. Метронiдазол

B. Олететрин

C. Ципрофлоксацин

D. Нiстатин

E. Амоксицилiн

ANSWER: A

Пiсля курсу антибiотикотерапiї хворому з метою профiлактики дисбактерiозу було призначено препарат для вiдновлення нормальної мiкрофлори, який мiстить живi мiкроорганiзми i продукти їх життєдiяльностi. До якої групи вiн належить?

A. Еубiотики

B. Вакцини

C. Бактерiофаги

D. Антибiотики

E. Iмуноглобулiни

ANSWER: A

Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

A. Асоцiйована

B. Аутовакцина

C. Генноiнженерна

D. Штучна

E. Хiмiчна

ANSWER: A

При вивченнi посiвiв повiтря, взятого в аптецi, бактерiолог виявив санiтарнопоказовий мiкроорганiзм. Це:

A. Гемолiтичний стрептокок

B. Кишкова паличка

C. Негемолiтичний стрептокок

D. Сарцина

E. Мiкрокок

ANSWER: A

Аптека отримала партiю препаратiв, що використовують для лiкування хворих на туберкульоз. Який iз перерахованих препаратiв має протитуберкульозну дiю?

A. Рифампiцiн

B. Фурацилiн

C. Пенiцилiн

D. Нiстатин

E. Ремантадин

ANSWER: A

Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцiльно використовувати для його стерилiзацiї?

A. Сухий жар

B. Тиндалiзацiя

C. Пастеризацiя

D. Кип’ятiння

E. Висушування

Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

A. Вiруси

B. Найпростiшi

C. Бактерiї

D. Мiкроскопiчнi гриби

E. Вiроїди

ANSWER: A

У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

A. КiттаТароцi

B. МПА


C. Ендо

D. ТЦБС


E. Леффлера

ANSWER: A

В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до віруса кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. Природного пасивного.

B. Природного активного.

C. Штучного пасивного.

D. Штучного активного.

E. Спадкового.

ANSWER: A

Працівникам стоматологічної клініки необхідно провести вакцинацію проти гепатиту В, створивши у них штучний активний імунітет. Який препарат слід застосувати з такою метою?

A. Рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів

B. Гаммаглобулін з донорської крові

C. Специфічний імуноглобулін

D. Моноклональні антитіла

E. Інактивований вірус, вирощений на курячому ембріоні

ANSWER: A

До стоматолога звернулась пацієнтка (доярка) із висипанням на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі довкола нігтьових пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?

A. Вірус ящура

B. Цитомегаловірус

C. Вірус везикулярного стоматиту

D. Герпесвірус

E. Вірус коксакі В

ANSWER: A

Штам стафілококу, який спричинив спалах внутрішньолікарняних захворювань, проявив високу резистентність до пеніциліну. З яким із наведених нижче факторів пов'язана резистентність мікроорганізмів до антибіотиків цієї групи?

A. Із синтезом беталактамаз.

B. Із синтезом аденілтрансферази.

C. Із зміною компонентів клітинної стінки.

D. Із зміною рибосомальних білків.

E. Із синтезом фосфотрансферази.

ANSWER: A

Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків?

A. Тільця Пашена

B. Тільця БабешаНегрі

C. Тільця Гуарнієрі

D. Тільця БабешаЕрнста

E. Синцитій

ANSWER: A

Після тривалої антибіотикотерапії у хворого на слизовій оболонці ротової порожнини були виявлені ділянки з білим нальотом, який знімався шпателем. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

A. Кандидоз

B. Паротит

C. парадонтоз

D. Грип


E. Черевний тиф

ANSWER: A

Хворий звернувся до лікарястоматолога із скаргами на появу на губах пухирців з рідиною, які знаходились на межі шкіри та слизової оболонки. Які мікроорганізми можуть викликати таку патологію?

A. Герпесвіруси

B. Стрептококи

C. Мікобактерії

D. Ортоміксовіруси

E. Стафілококи

ANSWER: A

У чоловіка, мешканця сільської місцевості, в шийнощелепній області виявлено твердий флегмоноподібний інфільтрат, шкіра навколо синьобагрового кольору. В центрі інфільрат некротизований, з виразки виділяється гній з неприємним запахом. Для підтвердження діагнозу актиномікоз шийнощелепної області, здійснено мікроскопічне дослідження гною. Що повинен виявити бактеріолог для підтвердження діагнозу?

A. Друзи

B. Грампозитивні стрептококи

C. Грамнегативні диплобактерії

D. Кислотостійкі палички

E. Грамнегативні диплококи

ANSWER: A

У хворого хлопчика 5 років на п'ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?

A. Реакція вірусної нейтралізації цитопатичної дії

B. Реакція гальмування гемаглютинації

C. Реакція гальмування гемадсорбції

D. Реакція непрямої гемаглютинації

E. Реакція зв’язування комплементу

ANSWER: A

При дизбактеріозах, що супроводжуються процесом гниття (протея, псевдомонад) і підвищенням pH фекалій, необхідно призначати біологічні препарати, що закисляють середовище і проявляють антагоністичну дію. Які мікроорганізми до цього придатні?

A. Біфідумбактерії

B. Клебсієли

C. Азотобактерії

D. Ентеробактер

E. Серація

ANSWER: A

В бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії виділеної на середовищі Кітта – Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

A. Ботулізм

B. Сальмонельоз

C. Холера

D. Дизентерія

E. Черевний тиф

ANSWER: A

У хворого, що постраждав у автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток анаеробної інфекції рани. Який препарат найдоцільніший для специфічного лікування ще до встановлення лабораторного діагнозу?

A. Полівалентна специфічна сироватка

B. Анатоксин

C. Типоспецифічна імунна сироватка

D. Нативна плазма

E. Плацентарний гамаглобулін

ANSWER: A

Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом “Черевний тиф?”. Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу підтвердити діагноз?

A. Виділення гемокультури

B. Виділення копрокультури

C. Виділення уринокультури

D. Виділення білікультури

E. Виділення розеолокультури

ANSWER: A

Бактеріолог при дослідженні слизу із носоглотки, кров ) дотримувася певних заходів щодо збереження збудників в матеріалі. При бактереоскопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна, і розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом.

A. Neisseria meningitidis

B. Staphilococcus aureus

C. Neisseria gonorrhoeae

D. Moraxella lacunata

E. Acinetobacter calcoaceticus

ANSWER: A

В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6й день захворювання грипом.Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

A. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.

B. Дослідження парних сироваток.

C. Зараження курячих ембріонів.

D. Імунолюмінісцентне дослідження мазківвідбитків з носових ходів.

E. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.

ANSWER: A

У зв”язку з важким перебігом гепатиту, пацієнту призначено обстеження з метою виявлення агентасупутника, що ускладнює перебіг основного захворювання. Вкажіть цей агент.

A. Дельтавірус.

B. Вірус гепатиту С.

C. Вірус гепатиту G.

D. Вірус гепатиту Е..

E. НВs антиген.

ANSWER: A

У хірургічному відділенні виник спалах госпітальної інфекції, викликаної St.aureus. У зв‘язку з цим, завідувач відділенням замовив значну кількість рідкого полівалентного стафілококового бактеріофагу. Як буде використано цей препарат?

A. Для специфічної профілактики

B. Для фаготипування

C. Для індикації стафілококів в реакції наростання титра фагу

D. Для виявлення бактеріоносіїв серед мед. персоналу

E. Для лікування хворих з хронічними формами стафілококових інфекцій

ANSWER: A

У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса кордфактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

A. Зараження лабораторних тварин

B. Вивчення токсигенності

C. Фаготипування виділеної культури

D. Серологічна ідентифікація збудника

E. Шкірна алергічна проба

ANSWER: A

При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарінгіт, виявлені грам-негативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

A. Оболонки мозку

B. Серцеві клапани

C. Ниркові гломерули

D. Статевосечові шляхи

E. Лімфатичні вузли

ANSWER: A

Вагітна жінка скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіння та виділення зі статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показала наявність крупних Гр овальних подовжених клітин, що утворюють псевдоміцелій. Яким шляхом найбільш імовірно відбулося зараження?

A. Ендогенна інфекція

B. Статевий

C. Контактно-побутовий

D. Трансмісивний

E. Ранева інфекція

ANSWER: A

Для серологічної діагностики сифілісу у реакції Вассермана лікарлаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої м‘язи бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?

A. Комплемент

B. Живі трепонеми

C. Еритроцити барана

D. Діагностична преципітуюча сироватка

E. Антиглобулінова сироватка

ANSWER: A

У зв‘язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного імунітету та є найменш реактогенним?

A. Субодинична вакцина

B. Жива вакцина

C. Вбита вакцина

D. Донорський гама глобулін

E. Лейкоцитарний інтерферон

ANSWER: A

У хворої дитини з явищами гнійного кератокон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу?

A. Мікроскопічним та бактеріологічним

B. Серологічним та алергічним

C. Біологічним та методом фагодіагностики

D. Біологічним та алергічним

E. Мікроскопічним та серологічним

ANSWER: A

Від хворої дитини на цереброспінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скористатися для експресдіагностики захворювання?

A. Реакцією преципітації

B. Реакцією аглютинації

C. Реакцією зв'язування коиплементу

D. Реакцією гемаглютинації

E. Реакцією нейтралізації

ANSWER: A

До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос та блювоту, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?

A. Пряма і непряма РІФ

B. РА

C. Бактеріологічним методомD. Серологічним методом

E. Біологічним методом

ANSWER: A

Із ротоглотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути бактерії?

A. Стрептококи

B. Стафілококи

C. Ешерихії

D. Клостридії

E. Вібріони

ANSWER: A

Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

A. Шигела дизентерії

B. Шигела Зоне

C. Шигела Флекснера

D. Шигела Бойда

E. Шигела НьюКастла

ANSWER: A

У мазках, як. були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в харкотині?

A. Гомогенізації і флотації

B. Прайса і Школьнікової

C. Темнопільна мікроскопія

D. Мікроскопія препаратів, пофарбованих за ЦильНільсеном

E. Мікроскопія нативних мікропрепартів

ANSWER: A

До лікарягінеколога звернулася жінка зі скаргами характерними для запального процесу піхви. Яким видом найпростіших він може бути викликаний?

A. Trichomonas vaginalis

B. Toxoplasma gondii

C. Plasmodium malariae

D. Entamoeba coli

E. Lamblia intestinalis

ANSWER: A

Хворий Н., 40 років, після багатомісячного плавання в районах Західної Африки повернувся до дому. Через 15 днів відчув слабкість, головний біль, підвищилась температура, з'явилась лихоманка. Лікарем поставлений діагноз "малярія". Якими методами лабораторної діагностики можна підтвердити цей діагноз?

A. Мікроскопічний. серологічний

B. Бактеріологічний, алергічний

C. Бактеріоскопічний, біологічний

D. Серологічний, біологічний

E. Мікроскопічний, культуральний

ANSWER: A

При бактеріологічному дослідженні випорожнень кухаря ресторану в якого клінічні прояви захворювання відсутні на вісмутсульфіт агарі виросли дрібні колонії з металевим відблиском. Які це можуть бути мікроорганізми?

A. Сальмонели

B. Шигели

C. Ешерихії

D. Стафілококи

E. Стрептококи

ANSWER: A

Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

A. Інфекційний мононуклеоз, СНІД.

B. Туберкульоз, мікобактеріоз.

C. Поліоміеліт, гепатит А.

D. Дизентерія, холера.

E. Кугарячка, висипний тиф.

ANSWER: A

З виділень уретри хворого уретритом в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму.

A. Neisseria gonorrhoeae

B. Neisseria meningitides

C. Staphylococcus aureus

D. Streptococcus pyogenes

E. Enterococcus faecalis

ANSWER: A

При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 36 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A. Кандидозу

B. Кокцидіозу

C. Епідермофітії

D. Мікроспорії

E. Криптококозу

ANSWER: A

При мікроскопічному дослідженні мікропрепарату крові, зафарбованому за РомановськимГімза лікар виявив мікроорганізм у вигляді тонких ниток синьофіолетового кольору з кількома великими завитками довжиною від 10 до 30 мкм і більше. Для якого інфекційного захворювання характерна така мікроскопічна картина?

A. Поворотного тифу

B. Сифілісу

C. Лептоспірозу

D. Трипаносомозу

E. Лейшманіозу

ANSWER: A

При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл – 80, колііндекс – 3. Як розцінити результат дослідження?

A. Вода придатна для споживання

B. Вода є сумнівною

C. Вода є дуже сумнівною

D. Вода є забрудненою

E. Вода є дуже забрудненою

ANSWER: A

При санітарнобактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колііндекс та колітитр досліджуваної води.

A. 4 та 250

B. 2 та 500

C. 250 та 4

D. 500 та 2

E. 250 та 2

ANSWER: A

У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам позитивні диплококи, трохи подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у харкотинні хворого?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Staphylococcus aureus

C. Klebsiella pneumoniae

D. Neisseria meningitidis

E. Neisseria gonorrhoeae

ANSWER: A

Хворому з підозрою на черевний тиф лікарінфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифопаратифами спостерігається:

A. Бактеремія

B. Токсинемія

C. Септицемія

D. Септикопіємія

E. Вірусемія

ANSWER: A

При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого збудника слід очікувати?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Klebsiella pneumoniae

C. Chlamidia pneumoniae

D. Staphylococcus aureus

E. Escherichia coli

ANSWER: A

Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу?

A. Біологічна проба, бактеріологічний

B. Алергічна проба, серологічний

C. Бактеріологічний, мікологічний

D. Протозоологічний, мікроскопічний

E. Мікроскопічний, алергічний

ANSWER: A

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A. Рецидив

B. Реінфекція

C. Суперінфекція

D. Персистуюча інфекція

E. Вторинна інфекція

ANSWER: A

У лабораторію поступив матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

A. Реакцію термопреципітації

B. Реакцію зв’язування комплементу

C. Реакцію непрямої гемаглютинації

D. Радіоімунний аналіз

E. Реакцію преципітації в агарі

ANSWER: A

Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелла тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

A. Сероідентифікацію

B. Серодіагностику

C. Алергодіагностику

D. Антибіотикограму

E. Фаготипування

ANSWER: A

При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип проводиться експресдіагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію використовують для цього?

A. Реакція імунофлюоресценції

B. Реакція зв’язування комплементу

C. Реакція аглютинації

D. Реакція преципітації

E. Реакція опсонізації

ANSWER: A

Вірус грипу містить внутрішні антигени нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), матриксний білок (М) та зовнішні антигени гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з них належить основна роль у створені імунітету до грипозної

A. Гемаглютинін та нейрамінідаза

B. Нуклеопротеїдні антигени

C. Матриксний білок

D. Полімеразні білки

E. Нейрамінідаза

ANSWER: A

Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?

A. Пасивний

B. Природний

C. Антитоксичний

D. Поствакцинальний

E. Місцевий

ANSWER: A

Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу і мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

A. Гонореї

B. Сифілісу

C. Венеричного лімфогранулематозу

D. Мякого шанкру

E. Меліоідозу

ANSWER: A

Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

A. Bacillus antracis

B. Staptylococcus aureus

C. Bacillus anthracoides

D. Bacillus subtilis

E. Bacillus megaterium

ANSWER: A

З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

A. Провести фаготипування виділеної чистої культури

B. Зробити антибіотикограму

C. Поставити реакцію преципітації

D. За допомогою реакції зв”язування комплементу

E. Поставити реакцію нейтралізації

ANSWER: A

Неспецифічні фактори захисту порожнини рота від проникнення патогенних мікроорганізмів відіграють важливу роль в загальній системі фізіологічної стійкості організму. Який з перерахованих компонентів в порожнині рота є найважливішим фактором неспецифічного захисту?

A. Лізоцим

B. Комплемент

C. Пропердин

D. Влізини

E. Фагоцитоз

ANSWER: A

При мікроскопічному дослідженні гною, взятого з норицевого ходу нижньої щелепи і забарвленого по Граму, були виявлені друзи, забарвлені в центрі грампозитивно, і колбоподібні утвори грамнегативно. Збудник якого захворювання має дану морфологію?

A. Актиномікозу

B. Кандидозу

C. Анаеробної інфекції

D. Стафілококового остеомієліту

E. Фузобактеріозу

ANSWER: A

При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним періоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують виноградні грона. Які мікроорганізми мають дану морфологію?

A. Стафілококи

B. Сарцини

C. Тетракоки

D. Гриби роду Кандіда

E. Стрептококи

ANSWER: A

При обстеженні хворого лікарстоматолог виявив напруження жувальних м’язів та обмежене відкривання роту. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми?

A. Правець

B. Грип


C. Дифтерія

D. Лептоспіроз

E. Холера

ANSWER: A

У пацієнта спостерігається гарячка і поява везикул, що розташовуються на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів досліджень можна підтвердити наявність в організмі хворого віруса простого герпесу?

A. Вірусологічного і серологічного

B. Вірусологічного і біологічного

C. Серологічного і біологічного

D. Мікроскопічного і біологічного

E. Мікроскопічного і алергічного

ANSWER: A

До відділення хірургічної стоматології поступив пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?

A. Правцевий анатоксин

B. Протиправцевий імуноглобулін

C. Протиправцеву сироватку

D. Коклюшно-дифтерійно-правцеву вакцину

E. Гамаглобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

ANSWER: A

У відділенні щелепнолицьової хірургії у хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьозеленого кольору. Який мікроорганізм найімовірніше є збудником інфекції?

A. Pseudomonas aeruginosa

B. Proteus vulgaris

C. Bacillus subtilis

D. Klebsiella pneumoniae

E. Staphylococcus epidermidis

ANSWER: A

У лікарні вирішено проводити контроль якості стерилізації інструменту в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використати як тест

A. Спорові

B. Капсульні

C. Кислотостійкі

D. Патогенні

E. Термофільні

ANSWER: A

У міську інфекційну лікарню поступив пацієнт із симптомами, що дали змогу лікарю поставити діагноз “туляремія”. Який із методів може бути використаний для ранньої діагностики?

A. Алергічна проба

B. Біологічний

C. Серологічний (реакція аглютинації)

D. Бактеріологічний (виділення чистої культури)

E. Мікроскопічний

ANSWER: A

У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

A. Еубіотики (пробіотики)

B. Сульфаніламіди

C. Інтерферон

D. Протигрибкові препарати

E. Нітрофурани

ANSWER: A

Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, яка полягає в склеюванні мікроорганізмів при дії на них специфічних антитіл при наявності електроліту?

A. Реакція аглютинації

B. Реакція преципітації

C. Реакція зв'язування комплементу

D. Реакція гемадсорбції

E. Реакція нейтралізації

ANSWER: A

В сироватці крові при постановці імуноферментної реакції був визначений HBs-антиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?

A. Вірусний гепатит В

B. Вірусний гепатит А

C. СНІД

D. Туберкульоз

E. Сифіліс

ANSWER: A

При проведенні імуноблоттеста в сироватці крові був знайдений білок gp120. При якому захворюванні зустрічається цій белок?

A. ВІЛ інфекція

B. Вірусний гепатит В

C. Туберкульоз

D. Сифіліс

E. Поліомієліт

ANSWER: A

Для серологічної діагностики поліоміеліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопатогенної дії?

A. Живі віруси трьох типів

B. Комплементзв’язуючі антигени віруса

C. Антигени, інактивовані формаліном

D. Антигенигемаглютиніни

E. Антигени з капсидних білків віруса

ANSWER: A

У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A. Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

B. Дифтерійний анатоксин.

C. АКДП.


D. АДП.

E. ТАВt


ANSWER: A

В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?

A. Проба Манту.

B. Проба Шика.

C. Нашкірна проба з тулярином

D. Проба Бюрне.

E. Проба з антраксином

ANSWER: A

В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

A. Вакцина АКДП

B. Вакцина БЦЖ

C. Типоспецифічна сироватка

D. Нормальний гамаглобулін

E. АДП анатоксин

ANSWER: A

Хворій жінці поставили клінічний діагноз “гонорея”. Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

A. Мікроскопія патологічного матеріалу.

B. Зараження лабораторних тварин

C. Проба з бактеріофагом.

D. Реакція гемаглютинації.

E. Реакція іммобілізації

ANSWER: A

В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу “вірусний гепатит В”?

A. Виявлення HBs антигену в сироватці крові

B. Вірусологічне дослідження фекалій

C. Вірусологічне дослідження сечі

D. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)

E. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансаміназ та ін.)

ANSWER: A

Спеціалісти стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарівстоматологів?

A. Вакцинація рекомбінантною вакциною

B. Надійна стерилізація медичного інструментарію

C. Виконання робіт в гумових рукавичках

D. Ведення специфічного імуноглобуліну

E. Введення інтерфероногенів

ANSWER: A

У відділення хірургічної стоматології поступив пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?

A. Правцевий анатоксин

B. Протиправцевий імуноглобулін

C. Протиправцеву сироватку

D. Коклюшно-дифтерійну-правцеву вакцину

E. Гама-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

ANSWER: A

Збудниками багатьох гнійнозапальних процесів ротової порожнини є анаероби. Які з перерахованих живильних середовищ можна використати для контролю контамінації перев’язувального матеріалу анаеробами?

A. КіттаТароцці

B. Ендо


C. Ру

D. Сабуро

E. Плоскірєва

ANSWER: A

У відділенні щелепнолицьової хірургії у хворого було зареєстровано гнійне ускладнення. При бактеріологічному дослідженні матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьозеленого кольору. Який з перерахованих мікроорганізмів може бути збудником інфекції в хворого?

A. Pseudomonas aeruginosa

B. Proteus vulgaris

C. Bacillus subtilis

D. Klebsiella pneumoniae

E. Staphylococcus epidermidis

ANSWER: A

При мікроскопічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки слизової оболонки ротової порожнини, виявлені палички, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують пачку сигар. За Цілем-Нільсеним фарбуються в червоний колір. Який вид збудника ймовірно виявлений у біоптаті?

A. M.leprae

B. M.tuberculosis

C. A.bovis

D. A.israilii

E. M.avium

ANSWER: A

У пацієнта спостерігається гарячка і поява везикул, що розташовуються на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів досліджень можна підтвердити наявність в організмі хворого віруса простого герпесу?

A. Вірусологічного і серологічного

B. Вірусологічного і біологічного

C. Серологічного і біологічного

D. Мікроскопічного і біолоігчного

E. Мікроскопічного і алергічного

ANSWER: A

У ветеринарного лікаря після огляду вимушено забитої корови через певний час на щоці з’явився карбункул чорного кольору. При мікроскопічному дослідженні його вмісту виявлені грампозитивні, крупні, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Якому збуднику притаманні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості?

A. B.anthracis

B. C.perfringens

C. I.pestis

D. P.vulgaris

E. F.tularensis

ANSWER: A

У пацієнта із виразки, яка розташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за РомановськимГімза виявлені тонкі спіралевидної форми мікроорганізми блідорожевого кольору із 1214 завитками та загостреними кінцями. Якому збуднику властиві такі ознаки?

A. Збуднику сифілісу

B. Збуднику лептоспірозу

C. Збуднику поворотного тифу

D. Збуднику кампілобактеріозу

E. Збуднику содоку

ANSWER: A

У пацієнта в результаті активації власних мікроорганізмів, що входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонту. До якої форми інфекції належить захворювання?

A. Аутоінфекція

B. Екзогенна інфекція

C. Реінфекція

D. Суперінфекція

E. Рецидив

ANSWER: A

На слизовій рота жінки 20 років лікарстоматолог помітив округлу виразку з щільним дном та рівними краями, яка нагадує твердий шанкр. Який метод діагностики слід використати на даному етапі захворювання, щоб підтвердити етіологію патологічного процесу?

A. Бактеріоскопічний

B. Бактеріологічний

C. Біологічний

D. Серологічний

E. Алергічний

ANSWER: A

У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:

A. Анафілактичні реакції

B. Цитотоксичні реакції

C. Імунокомплексні реакції

D. ГСТ


E. Нейтралізація бактерій

ANSWER: A

Хворому з приводу видалення каріозного зуба для знеболювання був введений новокаїн. Через кілька хвилин у хворого з'явилися такі симптоми: задишка, падіння кров'яного тиску, втрата свідомості, одутлість обличчя. Лікар запідозрив розвиток алергічної реакції на новокаїн. До якого типу алергічних реакцій відноситься ускладнення у даного хворого?

A. Анафілактичних

B. Атопічних

C. Імунокомплексних

D. Цитотоксичних

E. Сповільненого типу

ANSWER: A

На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

A. За допомогою реакції преципітації

B. За реакцією імунофлюоресценції.

C. За допомогою реакції зв’язування комплементу

D. За допомогою реакції аглютинації.

E. За допомогою реакції нейтралізації

ANSWER: A

Пацієнт госпіталізований з попреднім діагнозом “гепатит В”. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв’язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?

A. Імуноферментний аналіз

B. Радіоімунологічний метод

C. Реакція імунофлюоресценції

D. Реакція зв’язування комплементу

E. Реакція імобілізації

ANSWER: A

Із організму хворого з гострим гастроентеритом виділений збудник захворювання. Його слід ідентифікувати за антигенною будовою. Яку серологічну реакцію потрібно використати для цього?

A. Реакцію аглютинації

B. Реакція зв’язування комплементу

C. Реакція нейтралізації

D. Реакція преципітації

E. Реакція опсонізації

ANSWER: A

У пацієнта з попереднім діагнозом “сифіліс” лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?

A. Реакція імобілізації

B. Реакція зв’язування комплементу

C. Реакція аглютинації

D. Реакція преципітації

E. Реакція нейтралізації

ANSWER: A

Хворого доставлено у лікарню із попереднім діагнозом “ботулізм”. Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі?

A. Реакцію нейтралізації

B. Реакцію аглютинації

C. Реакцію зв’язування комплементу

D. Реакцію преципітації

E. Реакцію імунофлюоресценції

ANSWER: A

Стоматологи належать до групи підвищеного ризику щодо можливості професійного зараження гепатитом В. Виберіть препарат, який слід використати для надійної активної профілактики цієї хвороби

A. Рекомбінантна вакцина з білків НВs Ag

B. Жива вакцина проти гепатиту В

C. Специфічний імуноглобулін

D. Протигепатина сироватка

E. Моноклональні антитіла проти НВs Ag

ANSWER: A

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв‘язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

ANSWER: A

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?

A. Всі бактерії, що містяться у воді

B. Бактерії групи кишкової палички

C. Бактерії, патогенні для людей та тварин

D. Умовнопатогенні мікроорганізми

E. Ентеропатогенні бактерії та віруси

ANSWER: A

При визначенні мікробного числа повітря у лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 клітин/м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?

A. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищіі

B. Бактерії та віруси збудники респіраторних інфекцій

C. Стафілококи та гемолітичні стрептококи

D. Збудники госпітальних інфекцій

E. Всі патогенні та умовнопатогенні бактерії

ANSWER: A

Останніми роками широко застосовується метод геноіндикації збудників, який дозволяє виявити в досліджуваних зразках фрагменти нуклеїнових кислот патогенів. Виберіть серед перерахованих реакцій ту, яка підходить для цієї мети.

A. полімеразна ланцюгова реакція

B. реакція наростання титру фага

C. радіоімунний аналіз

D. реакція преципітації

E. імуноферментний аналіз

ANSWER: A

Від хворго в лабораторії видідена чиста культура збудника дизентерії. Які дослідження слід провести з метою її остаточної серологічної ідентифікації?

A. Поставити реакцію аглютинації із стандартними сироватками

B. Провести реакцію аглютинації із сироваткою хворго

C. Поставити реакцію непрямої гемаглютинації

D. Провести реакцію молекулярної гібридизації ДНК

E. Виявити термостабільні антигени в реакції кільцеприципітації

ANSWER: A

В анотації до препарату вказано, що він містить антигени зубдника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовуютьб цей препарат?

A. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C. Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E. Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.

ANSWER: A

Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?

A. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

B. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

C. Моноклональні антитіла

D. Монорецепторні діагностичні сироватки

E. Еритроцити барана й гемолітичну сировтку.

ANSWER: A

Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, де ведеться серологічна діагностика інфекційних хвороб. З якою метою вона використовується?

A. Як компонент гемолітичної системи в реакції зв’язування комплементу

B. Для реакції непрямої гемаглютинації

C. Для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резусконфлікті

D. Для реакції затримки гемаглютинації

E. Для встановлення видової належності еритроцитів у судовомедичній експертизі

ANSWER: A

При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки С. шкільної їдальні виявлені Viантитіла. Яка з перелікованих реакцій була використана у данному випадку?

A. РНГА

B. Реакція Відаля

C. РЗК

D. ІФА


E. РІФ

ANSWER: A

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була виділена Shigella sonnei. Яку з перелікованих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної чистої культури?

A. Реакція аглютинації

B. Реакція преципітації

C. Реакція зв’язування комплементу

D. Реакція нейтралізації

E. Реакція лізису

ANSWER: A

При мікроскопії мазків, пофарбованих метиленовою синькою, виявлені палички з булавоподібними стовщеннями на кінцях, схожі з C.diphteriae. Який із наведених методів фарбування слід застосувати додатково для уточнення припущення, яке виникло?

A. Нейссера.

B. Козловського.

C. Циля-Нільсена.

D. Здродовського.

E. Ожешко.

ANSWER: A

Для попередження сезонного підйому захворюваності грипом у лікувальних закладах міста санепідстанція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

A. Субодинична вакцина.

B. Інтерферон.

C. Гамаглобулін.

D. Ремантадин.

E. Амантадин.

ANSWER: A

При постановці біологічної проби знаходження в мазкахвідбитках з органів тварини стрептобактерій, оточених капсулою, дозволяє безаперечно поставити діагноз:

A. Сибіркової виразки

B. Туляремії

C. Чуми

D. Бруцельозу

E. Крупозної пневмонії

ANSWER: A

При бакдослідженні гнійного матеріалу післяопераційної рани на МПА виросли великі безбарвні слизисті колонії, які через 24 години при доступі сонячного світла утворювали зеленоблакитний волорозчинний пігмент з запахом меду або жасмину. Бактеріоскопія дозволила виявити грамнегативні лофотрихи. Чисті культури збудника мають природню стійкість до більшості антибіотичних сполук. Ваш висновок – яка культура бактерій знаходиться у гнійних виділеннях?

A. Pseudomonas aeruginosa

B. Proteus vulgaris

C. Klebsiella osaenae

D. Streptomyces griseus

E. Brucella abortus

ANSWER: A

Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

A. Bacillus antracis

B. Staptylococcus aureus

C. Bacillus anthracoides

D. Bacillus subtilis

E. Bacillus megaterium

ANSWER: A

У лабораторії при експертизі шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

A. Наявність антигенів сибірки

B. Наявність токсину анаеробної інфекції

C. Наявність збудника бруцельозу

D. Поверхневого антигену ешеріхій

E. Антигену вірулентного сальмонел

ANSWER: A

З метою профілактики дисбактеріозу застосовується препарат, який містить у своєму складі продукти життєдіяльності біфідобактерій. До якої групи профілактичних засобів він належить?

A. Еубіотиків

B. Вакцин

C. Сироваток

D. Імуноглобулінів

E. Хіміопрепаратів

ANSWER: A

У хворого з підозрою на дифтерію виділено грампозитивні палички з невеликими потовщенями на кінцях. Який тест є вирішальним в підтвердженні діагнозу?

A. Визначення токсигенності

B. Проба на цистиназу

C. Виявлення волютинових зерен

D. Гемоліз еритроцитів

E. Біохімічна активність

ANSWER: A

В районі, де зареєстровано епіцентр сказу серед диких тварин, в поліклініку звернувся чоловік, якого покусав бродячий пес. З профілактичною метою йому почали вводити антирабічну вакцину. До якого типу вакцин відносять цей препарат?

A. Атенуйовані

B. Інактивовані

C. Молекулярні

D. Анатотоксини

E. Синтетичні

ANSWER: A

Лікар педіатр при огляді трьохмісячнї дитини відмітив, що слизова оболонка її порожнини рота, а також язик, вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, в зв’язку з цим запідозрили мікоз, що найчастіше зустрічається у дітей такого віку, а саме:

A. Кандидоз

B. Фавус

C. Епідермофітія

D. Актиномікоз

E. Трихофітія

ANSWER: A

У місцевому імунітеті порожнини рота важливу роль відіграють різноманітні клітини слизової оболонки і антимікробні речовини, які синтезуються ними. Вкажіть, які з перерахованих факторів мають вирішальну роль у забезпеченні локального імунітету:

A. Секреторний Ig A

B. Влімфоцити

C. Ig G

D. макрофаги

E. еозинофіли

ANSWER: A

Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,30,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40 град C. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?

A. Анатоксин

B. Антитоксин

C. Діагностикум

D. Лікувальна сироватка

E. Діагностична сироватка

ANSWER: A

Для визначення стану імунітету до туберкульозної палички планується провести обстеження дітей в дитячому садку. Який метод із нижче наведених буде використовуватись з цією метою?

A. Внутрішньо шкірна алергічна проба Манту з туберкуліном

B. визначення рівня В-лімфоцитів

C. визначення специфічних антитіл за допомогою РЗК

D. комплексне імунологічне обстеження

E. визначення рівня Т-лімфоцитів

ANSWER: A

При обстеженні хворої дитини із скаргами на болі в горлі, високу температуру, слабкість лікар виявив збільшені мигдалики із ділянками, вкритими сіруватим нальотом, що не знімається шпателем. Для виявлення ймовірного збудника захворювання був виготовлений мазок і забарвлений за Грамом. При мікроскопії препарату виявили велику кількість грампозитивних паличок із потовщеннями на кінцях, які розташовувались під кутом одна до одної. Який метод лабораторної діагностики слід застосувати для постановки остаточного діагнозу “дифтерія”?

A. Бактеріологічний

B. Серологічний

C. Мікроскопічний ( для виявлення гранул волютину)

D. Шкірна алергічна проба

E. РІФ


ANSWER: A

У хворого, що користується протезами, лікарстоматолог помітив в ротовій порожнині ушкоджені ділянки слизової оболонки, вкриті білим нальотом. При мікроскопічному дослідженні нальоту виявлені великі овальні грампозитивні клітини. Лаборант також зазначив, що в препараті виявлялись псевдоміцеліальні форми збудника стоматиту. Які мікроорганізми стали причиною стоматиту у хворого?

A. Дріжджоподібні гриби роду Candida

B. Актиноміцети

C. Оральні трихомонади

D. Стрептококи

E. Оральні спірохети

ANSWER: A

Патогенні бактерії володіють здатністю активно проникати у внутрішнє середовище організму та інтенсивно поширюватися у тканинах. Який з перелічних ферментів забезпечує інвазивні властивості бактерій?

A. Гіалуронідаза

B. Лактаза

C. Каталаза

D. Оксидоредуктаза

E. Плазмокоагулаза

ANSWER: A

Збудники ряду інфекційних захворювань можуть передаватися через повітря. Наявність яких мікроорганізмів у повітрі закритих приміщень є свідченням прямої епідеміологічної небезпеки?

A. Гемолітичні стафілококи і стрептококи

B. Стафілококи і нейсерії

C. Спори грибів

D. Бацили і ентеробактерії

E. Бацили і гриби

ANSWER: A

У хворого діагностовано ГРВІ При обстеженні виявлені лікарем виявлені симптоми, які характерні для даного захворювання. Встановлено, що хворий виділяє збудника в зовнішнє середовище. В сироватці крові знайдено имуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку

A. Гострий період.

B. Продромальний період.

C. Інкубаційний період.

D. Реконвалесценція.

E. Мікробоносійство.

ANSWER: A

У хворого діагностовано ГРВІ При обстеженні виявлені лікарем виявлені симптоми, які характерні для даного захворювання. Встановлено, що хворий виділяє збудника в зовнішнє середовище. Ця картина відповідає гострому періоду захворювання. Імуноглобуліни якого класу ймовірно будуть присутні в крові хворого?

A. Ig M.

B. Ig G.


C. Ig A.

D. Ig E.


E. Ig D.

ANSWER: A

У хворого Б. в анамнезі епідемічний висипний тиф (хворів 5 років потому). Після перенесеного ГРВІ на фоні зниження імунітету з’явились ознаки тифу. Загострення сталось за рахунок бактерій, які залишились в організмі хворого. Як називається ця форма інфекції?

A. Рецидив.

B. Суперінфекція.

C. Реінфекція.

D. Вторинна інфекція.

E. Ко-інфекція.

ANSWER: A

В матеріалі, взятому від хворої людини, Знайдено декілька видів мікроорганізмів (стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як називається такий вид інфекції?

A. Мікс-тінфекція.

B. Суперінфекція.

C. Реінфекція.

D. Вторинна інфекція.

E. Ко-інфекція.

ANSWER: A

В лабораторії вивчали вірулентність збуднику дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревенне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?

A. DLM.


B. DCL.

C. LD50.


D. ІД.

E. LD 5.


ANSWER: A

У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. Природного пасивного

B. Природного активного.

C. Штучного пасивного.

D. Штучного активного.

E. Спадкового, видового.

ANSWER: A

Одним із методів лабораторної діагностики дифтерії є бактеріологічне дослідження. Для вирощуваня колоній С. diphtheriae необхідно знати умови культивування збудника. На яких середовищах добре культивується Corynebacterium diphtheriae?.

A. кров’яний агар, кров’яно-телуритовий агар

B. сироватковий агар, асцитичний агар

C. цукровий МПБ, цукровий МПА

D. жовтково-сольовий агар

E. середовища Ендо, Плоскирєва

ANSWER: A

При огляді дитини 6 років лікар помітив на мигдаликах сірувату плівку. Мікроскопія мазків пофарбованих за Нейссером показала наявність корінебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника

A. Полярно розташовані гранули волютину

B. Локалізація збудника всередині макрофагів

C. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини

D. Розташування клітин збудника у вигляді штакетника"

E. Наявність капсули

ANSWER: A

19-річний мужчина скаржиться на гарячку, безпричинне зниження маси тіла, тривалу діарею, апатію, загальну слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. За методом Вестерн-блот підтверджено наявність у сироватці крові антитіл до gp120, gp41, р24 і р17. Вкажіть найвірогідіший діагноз хвороби.

A. СНІД


B. інфекційний гепатит

C. паротит

D. лімфоцитарний хоріоменінгіт

E. плевроденія

ANSWER: A

Інтерферон – фактор неспецифічного імунітету, який має противірусні властивості. Що є стимулом продукції цих протеїнів в організмі людини?

A. Віруси

B. Ендотоксин

C. Екзотоксин

D. ДНК


E. РНК

ANSWER: A

Наявність репродукції вірусів у культурі клітин можна визначити по морфологічним змінам. Як називаються ці зміни?

A. Цитопатична дія

B. Трансформація

C. Конверсія

D. Модифікація

E. Мутація

ANSWER: A

Дворічний хлопчик, який не був імунізований проти кору, мав контакт з хворою на кір людиною. Лікар призначив дитині імуноглобулін. Який вид імунітету формується у людини після введення імуноглобулінів?

A. Штучний пасивний

B. Штучний активний

C. Природний пасивний

D. Природний активний

E. Набутий активний

ANSWER: A

Для лабораторної діагностики гепатитів використовується серологічна реакція яка базується на взаємодії антигенів та зв’язаних з пероксидазою антитіл. Назвіть цю реакцію.

A. ІФА


B. РІФ

C. РИА


D. РСК

E. РН


ANSWER: A

Студента 4 курсу медичного факультету було госпіталізовано з попереднім діагнозом – “черевний тиф”. Який метод лабораторної діагностики дозволяє поставити мікробіологічний діагноз?

A. Бактеріологічний

B. Мікроскопічний

C. Серологічний

D. Біологічний

E. Алергічний

ANSWER: A

При дослідженні вмісту коріозної порожнини були виявлені різні види бактерій. Які з них мають найважливіше значення в розвитку карієсу?

A. Streptococcus mutans

B. Staphylococcus aureus.

C. Вейлонели

D. Streptococcus pyogenes

E. Гриби роду Candida

ANSWER: A

Слизова язика була вкрита білим нальотом. При мікроскопічному дослідженні нальоту виявлені мікроорганізми кулястої форми, розміром 1015 мкм, грампозитивні. Для яких мікроорганізмів характерні такі ознаки?

A. Гриби роду Candida

B. Найпростіші

C. Стафілококи

D. Стрептококи

E. Актиноміцети

ANSWER: A

До хірурга стоматолога звернувся хворий з припухлою навколовушною слинною залозою. Які віруси спричинюють такі симптоми?

A. Вірус епідемічного патотиту

B. Вірус грипу

C. Вірус кору

D. Ентеровіруси

E. Віруси гепатиту В

ANSWER: A

До хірурга стоматолога звернувся пацієнт у зв’язку з покусами собаки на обличчі. Тварину зловити та ізолювати не вдалося. Що призначають хворому у даному випадку?

A. Антирабічну вакцину

B. Інтерферон

C. Гамаглобулін

D. Антибіотики

E. Еубіотики

ANSWER: A

З метою активної імунізації проти гепатиту В лікарямстоматологам рекомендовано введення певного препарату. Виберіть цей препарат.

A. Рекомбінантна вакцина на основі HBsAg

B. Специфічний імуноглобулін

C. Інактивована віріонна вакцина

D. Жива вакцина

E. Комплекс антигенів HBsAg, HbcAg, HBeAg

ANSWER: A

З метою серологічної діагностики черевного тифу проводять постановку реакції, при якій до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за утворенням аглютинату. Назвіть цю реакцію за автором.

A. Відаля

B. Вассермана

C. Оухтерлоні

D. Райта


E. Закса-Вітебського

ANSWER: A

При мікроскопічному дослідженні препаратів із зіву, зафарбованих за Нейссером, було виявлено палички з потовщеннями на полюсах, що розташовувались під кутом одна до одної. До якого виду можуть належати дані мікроорганізми?

A. Corynebacterium diphtheriae

B. Mycobacterium tuberculosis

C. Neisseria gonorrhoeae

D. Streptococcus pyogenes

E. Leptospira interrhogans

ANSWER: A

Лікар запідозрив у хворого на виразкову хворобу шлунка наявність хелікобактерної інфекції. Який матеріал він повинен узяти для бактеріологічної діагностики?

A. Біоптати слизової шлунку

B. Кров


C. Випорожнення

D. Сечу


E. Жовч

ANSWER: A

До лікаря звернулася жінка 25 років зі скаргами на висипання в ділянці тулуба. Лікар запідозрив вторинний сифіліс. Який метод діагностики необхідно застосувати для підтвердження даного діагнозу.

A. Серологічний

B. Біологічний

C. Бактеріологічний

D. Вірусологічний

E. Алергічний

ANSWER: A

У вірусологічну лабораторію інфекційної лікарні звернувся хворий з метою пройти обстеження на ВІЛінфекцію. Які з методів лабораторної діагностики ВІЛінфекції та СНІДу використовуються на сьогодні в Україні?

A. Серологічний

B. Біологічний

C. Бактеріологічний

D. Вірусологічний

E. Алергічний

ANSWER: A

У жінки встановлено діагноз – рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?

A. Вірус простого герпесу тип 2

B. VaricellaZoster вірус

C. Цитомегаловірус

D. Папілома вірус

E. Аренавірус

ANSWER: A

Перед початком приготування лiкiв, якi застосовуються для внутрiшнього введення, в асептичному боксi було проведено попереднє знезараження повiтря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше при цьому використовувати?

A. Ультрафiолетовим опромiненням

B. Текучою парою

C. Радiацiйна стерилiзацiя

D. Струмами високої частоти

E. Парами формалiну

ANSWER: A

При мiкробiологiчному контролi лi-карської рослинної сировини було зроблено посiв на рiзнi диференцiально-дiагностичнi середовища. Якi мiкроорганiзми, що викликають хвороби рослин, НЕ МОЖУТЬ бути визначенi таким дослiдженням?

A. Вiруси

B. Бактерiї

C. Мiкоплазми

D. Гриби

E. Актиномiцети

ANSWER: A

У пацiєнта з пiєлонефритом iз сечi видiлено синьогнiйну паличку, яка виявилась чутливою до гентамiцину при концентрацiї його в сечi 2 мкг/мл. Який метод дослiдження дозволив встановити мiнiмальну пригнiчуючу рiст мiкроба концентрацiю (МПК) антибiотика?

A. Серiйних розведень антибiотика

B. Паперових дискiв, змочених антибiотиками

C. Паперових дискiв, змочених сечею

D. Серiйних розведень сечi

E. Серiйних розведень поживного середовища

ANSWER: A

Вiд хворого з пiдозрою на холеру як матерiал для дослiдження, були взятi випорожнення. На яке рiдке середовище рекомендується сiяти матерiал для видiлення холерного вiбрiона?

A. 1% лужну пептонну воду

B. М’ясо-пептонний бульйон

C. 1% глюкозний бульйон

D. 10% сироватковий бульйон

E. 10% жовчний бульйон

ANSWER: A

При виробництвi лiкарських препаратiв необхiдно дотримувати комплексу заходiв, спрямованих на попередження їхньої мiкробної контамiнацiї. Як називається цей комплекс заходiв?

A. Асептика

B. Дезiнфекцiя

C. Стерилiзацiя

D. Дератизацiя

E. Антисептика

ANSWER: A

Iснують певнi вимоги щодо бактерiального стану води, на якiй готують певнi лiкарськi форми. Який показник використовують для оцiнки загального забруднення води?

A. Кiлькiсть бактерiй в 1 мл води

B. Кiлькiсть бактерiй в 1 л води

C. Наявнiсть кишкових паличок

D. Наявнiсть анаеробних бацил

E. Наявнiсть ентерококiв

ANSWER: A

У хворого пiсля вживання м’ясних консервiв домашнього виготовлення з’явилися симптоми: порушення зору, утруднення акту ковтання. Збудник якого захворювання мiг послужити причиною цих симптомiв?

A. Ботулiзм

B. Дизентерiя

C. Сальмонельоз

D. Ешерихiоз

E. Холера

ANSWER: A

У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику - безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

A. Сибiрка

B. Чума

C. Правець

D. Холера

E. Сифiлiс

ANSWER: A

Пiд час мiкробiологiчного контролю лiкарської сировини виявленi капсульнi бактерiї. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?

A. Бурi-Гiнса

B. Цiля-Нiльсена

C. Нейсера

D. Грама


E. Ожешко

ANSWER: A

Лiкар-бактерiолог приготував з дослiджуваного матерiалу мазки, зафарбував за Нейсером, посiяв його на кров’яний телуритовий агар, видiлив чисту культуру мiкробiв i перевiрив її на токсигеннiсть. На мiкробiологiчну дiагностику якого захворювання направленi цi дослiдження?

A. Дифтерiя

B. Туберкульоз

C. Ботулiзм

D. Холера

E. Лептоспiроз

ANSWER: A

При отриманнi iмунних сироваток тварин iмунiзують декiлька разiв, так як при вториннiй iмуннiй вiдповiдi значно зростає швидкiсть утворення i кiлькiсть антитiл. Чим це можна пояснити?

A. Наявнiсть Т- i В-клiтин пам’ятi

B. Зменшення Т-супресорiв

C. Збiльшення числа макрофагiв

D. Зниження активностi NK

E. Посилення фагоцитозу

ANSWER: A

Пiдприємство мiкробiологiчної промисловостi випускає препарат, який являє собою живi лiофiльно висушенi клiтини E. coli. Яке найбiльш iмовiрне вико-ристання даного препарату?

A. Корекцiя дисбактерiозу

B. Iмунiзацiя

C. Визначення колi-iндексу

D. Серодiагностика колi-ентеритiв

E. Постановка шкiрної алергiчної проби

ANSWER: A

Завод бiопрепаратiв виробляє вiтамiни групи B, продуцентом яких є дрiжджовi грибки. Повiтря виробничих примiщень необхiдно дослiдити на вмiст продуценту. Яке поживне середовище одразу слiд використати для цього?

A. Сабуро

B. Ендо


C. Гiса

D. Левенштейна-Йенсена

E. Тинсдаля

ANSWER: A

Фармацевтичне пiдприємство випускає хiмiотерапевтичний препарат, дiя якого заснована на блокуваннi синтезу вiрусної ДНК у людських клiтинах. Проти якої з вiрусних iнфекцiй буде ефективний даний препарат?

A. Герпес

B. Грип

C. Кiр


D. Гепатит А

E. Клiщовий енцефалiт

ANSWER: A

Частина сечовини в кишечнику гiдролiзується ферментом бактерiй до вiльного амiаку. Який фермент бактерiй гiдролiзує сечовину?

A. Уреаза

B. Аргiназа

C. Уриказа

D. Урокiназа

E. Амiлаза

ANSWER: A

Збудники кишкових iєрсинiозiв здатнi розмножуватись при температурi холо-дильника, що може спровокувати iнфiкування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать цi мiкроорганiзми?

A. Психрофiли

B. Мезофiли

C. Термофiли

D. Антропофiли

E. Некрофiли

ANSWER: A

Багато слизових оболонок у людини продукують фермент, що викликає лiзис бактерiй. Його виявляють в очах, слинi i слизу кишечнику. Як вiн називається?

A. Лiзоцим

B. Комплемент

C. Опсонiни

D. Гiалуронiдаза

E. Фiбринолiзин

ANSWER: A

Який з антисептиних препаратiв свою бактерицидну дiю проявляє за ра-хунок утворення атомарного кисню?

A. Калiю перманганат

B. Хлорамiн

C. Фурацилiн

D. Етонiй

E. Арґентуму нiтрат

ANSWER: A

У дiагностичнiй лабораторiї необхiдно пiдтвердити дiагноз правець. До якої групи за типом дихання вiдноситься цей збудник?

A. Облiгатнi анаероби

B. Облiгатнi аероби

C. Факультативнi анаероби

D. Мiкроаерофiли

E. Капнофiли

ANSWER: A

Для швидкої дiагностики багатьох бактерiальних, вiрусних, протозойних i грибкових захворювань, виявлення збу-дникiв хвороб у довкiллi, харчових про-дуктах i водi з успiхом використовується реакцiя, принцип якої полягає в багато-кратному копiюваннi специфiчної дiлян-ки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полiмерази. Назвiть цю реакцiю:

A. Полiмеразна ланцюгова реакцiя

B. Реакцiя ензиммiчених антитiл

C. Реакцiя iмунофлуоресценцiї

D. Iмуноферментний аналiз

E. Радiоiмунний аналiз

ANSWER: A

В науковiй лабораторiї в експериментi на тваринах вивчається нешкiдлвiсть нового антибiотика. При цьому визначається спiввiдношення мiнiмальної дiючої i максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

A. Хiмiотерапевтичний iндекс

B. Титр


C. Концентрацiя, що пригнiчує

D. Серiйне розведення

E. Мiкробне число

ANSWER: A

В лабораторнiй дiагностицi холери основним методом є бактерiологiчний. При iдентифiкацiї збудника враховують його морфологiчнi особливостi. Збудник має форму зiгнутої палички та один полярно розташований джгутик. До якої групи бактерiй вiдноситься збудник холери за кiлькiстю i локалiзацiєю джгутикiв?

A. Монотрих

B. Лофотрих

C. Перитрих

D. Амфiтрих

E. –алотрих

ANSWER: A

Мiкробiологiчне дослiдження ягiд лi-карських рослин виявило їх контамiнацiю дрiжджовими грибками. Яка з перерахованих ознак характерна для даних мiкроорганiзмiв?

A. Розмножуються брунькуванням

B. Мають нуклеотид

C. Утворюють цисти

D. Основна морфологiчна структура - гiфи

E. Чутливi до тетрациклiну i стрептомiцину

ANSWER: A

Лiкарська сировина, що використовується для отримання лiкарських форм, може бути рiзного походження - природного та синтетичного. Найчастiше забруднюється сировина природного походження, зокрема рослинна. Яка сировина рослинного походження є бiльш стiйкою при зберiганнi?

A. Листя, коренi, кора

B. Квiти, плоди

C. Ягоди, кореневища

D. Консервована сировина (плоди, ягоди)

E. Свiжа сировина (трава, листя)

ANSWER: A

Доярку госпiталiзували на 5 день хвороби з пiдозрою на бруцельоз. Що слiд призначити з метою пiдтвердження дiагнозу?

A. Алергiчна проба

B. РА


C. РНГА

D. РЗК


E. РIФ

ANSWER: A

В мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно-запальним процесом кісток виявлені грампозитивні кулеподібної форми бактерії, що розміщені у вигляді ланцюжків. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?

A. Гонококи

B. Стрептококи

C. Менінгококи

D. Мікрококи

E. Сарцини

ANSWER: B

В аптеці приготували розчин для місцевого лікування вагініту. Які мікроорганізми не повинні бути присутні в цій лікарській формі, згідно з вимогами фармакопеї?

A. Сапрофітний стафілокок

B. Синьогнійна паличка

C. Мікрококи

D. Сарцини

E. Лактобацили

ANSWER: B

При мікроскопії мазків зі смаг на мигдаликах хворого при фарбуванні за Нейссером виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцівках, розташованими у вигляді римської цифри V. Який попередній діагноз?

A. Дифтерія

B. Кір

C. Коклюш

D. Туберкульоз

E. Грип


ANSWER: A

Для профілактики дитячих інфекцій у дітей використовують асоційовану вакцину АКДС. Укажіть тип протикашлюкової вакцини, що входить до ії складу.

A. Хімічна

B. Генно-інженерна

C. Атенуйована

D. Анатоксин

E. Інактивована

ANSWER: E

Хворий 29 років, надійшов до лікарні з пневмонією. При аналізі харкотиння виявлені пневмоцисти карінії. Виключно при якому інфекційному захворюванні може розвиватись ця етіологічна форма пневмонії?

A. Легіонельоз

B. Грип

C. ВІЛ-інфекція

D. Чума

E. Орнітоз

ANSWER: C

Найдовше в ґрунті можуть зберігатися спороутворюючі бактерії: клостридії правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції. Вкажіть шлях попадання вказаних мікроорганізмів в ґрунт?

A. З харкотинням

B. З промисловими відходами

C. З водою

D. З сечею

E. З фекаліями

ANSWER: E

При обстеженні пацієнта на СНІД було отримано два позитивних результати імуноферментного аналізу (ІФА). Який метод необхідно використати для виключення псевдопозитивного результату ІФА?

A. Імуноблот

B. Радіоімунний аналіз

C. Люмінесцентну мікроскопію

D. Імунофлюоресценцію

E. Молекулярну гібридизацію

У клітинах, що вивчаються, є ядро, немає хлоропластів, в цитоплазмі накопичується глікоген, а оболонка містить хітин. Таким чином, це клітини...

A. Гриба


B. Вищої рослини

C. Лишайнику

D. Водорості

E. Ціанобактерії

ANSWER: A

Тварина ймовірно загинула від сибірки. Яку реакцію необхідно зробити для підтвердження цього діагнозу?

A. Реакція Вассермана

B. Реакція Хеддлсона

C. Реакція Асколі

D. Реакція Райта

E. Реакція Відаля

ANSWER: C

У 2003 році з'явилась нова хвороба, яку позначають як "атипова пневмонія" або SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром). До якої групи мікробів віднесли цей збудник?

A. Пріони

B. Гриби

C. Бактерії

D. Найпростіші

E. Віруси

ANSWER:E

У хворого під час огляду карбункулу лікар відмітив: у центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при дотику – безболісність. При мікроскопії виявлені грам-позитивні стрептобацили, які утворюють капсулу. Укажіть найбільш ймовірне захворювання.

A. Сибірка

B. Чума


C. Правець

D. Сифілис

E. Холера

ANSWER: A

Дифтерійні палички продукують сильний екзотоксин. Які властивості з нижченаведених характерні для бактеріального екзотоксину?

A. Стимулює утворення антибактеріальних антитіл

B. Виділяється із мікробної клітини після її загибелі

C. Стимулює утворення антитоксинів

D. Під впливом формаліну не знешкоджується

E. Має глюцидо-ліпоїдно-протеїнову природу

ANSWER: C

Людина виїжджає в місцевість, де відмічені випадки захворювання на холеру, їй необхідно провести хіміопрофілактику холери. Який антибіотик необхідно використати для цієї мети?

A. Пеніцилін

B. Тетрациклін

C. Леворин

D. Грізеофульвін

E. Ністатин

ANSWER: B

В лікарняній аптеці виготовляють ізотонічний розчин натрій хлориду для парентерального введення. Оберіть оптимальний метод його стерилізації.

A. Обробка текучою парою

B. Автоклавування

C. Кип'ятінням

D. УФ-опроміненням

E. Сухим жаром

ANSWER: B

Наявність патогенних мікроорганізмів в повітрі можна передбачити за присутністю санітарно-показових бактерій. Виберіть серед перерахованих бактерії, які є показником безпосередньої епідеміологічної небезпеки.

A. Сарцини

B. Дріжджові гриби

C. Мікрококи

D. Гемолітичні стрептококи

E. Плісняві гриби

ANSWER: D

У пацієнта з фурункульозом був проведений посів гною на кров'яний агар. При мікроскопії культури виявлені грам-позитивні коки, які розташовані у вигляді грон винограду. Які це бактерії?

A. Гонококи

B. Менінгококи

C. Стафілококи

D. Стрептококи

E. Тетракоки

ANSWER: C

При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають в клітині збудника при L-трансформації?

A. Відсутність клітинної стінки

B. Відсутність капсули

C. Відсутність спори

D. Відсутність включень

E. Відсутність джгутика

ANSWER: A

Метод Грама є основним методом фарбування в мікробіології. З чим пов'язана диференціація бактерій на грам-позитивні та грам-негативні за цим методом?

A. Розміром клітини

B. Наявністю рибосом

C. Будовою цитоплазматичної мембрани

D. Хімічним складом капсули

E. Структурою клітинної стінки

ANSWER: E

Які із перелічених методів стерилізації забезпечують повну загибель мікроорганізмів та їх спор при одноразовій термічній обробці об'єкту?

A. Автоклавування

B. Кип'ятіння

C. Тиндалізація

D. Пастеризація

E. Кохирування

ANSWER: A

Необхідно провести санацію повітря асептичного блоку аптеки. Що ви маєте запропонувати з цією метою?

A. Обробку хлораміном

B. УФ-опромінення

C. Гамма-опромінення

D. Обробку формаліном

E. Вентиляцію

ANSWER: B

До дермато-венерологічного диспансеру звернувся хворий з виразкою на статевих органах. Поставлено діагноз - сифіліс. Назвіть збудника цього захворювання:

A. Treponema pallidum

B. Staphylococcus aureus

C. Salmonella typhi

D. Corynebacterium diphtheriae

E. Mycobacterium tuberculosis

ANSWER: A

У відповідності до цільового при значення та принципам виготовлення, бактерійні препарати підрозділяються за групами. До якої групи відносяться препарати, що формують активний імунітет?

A. Бактеріофаги

B. Імунні сироватки

C. Моноклональні антитіла

D. Вакцини

E. Імуноглобуліни

ANSWER: D

Наявність патогенних мікроорганізмів у повітрі можна передбачити за присутністю санітарно-показових бактерій. Виберіть серед перерахованих бактерій ті, які є показником безпосередньої епідеміологічної небезпеки:

A. Сарцини

B. Плісняві гриби

C. Мікрококи

D. Дріжджові гриби

E. Гемолітичні стрептококи

ANSWER: E

Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хвилин у місці введення з'явилися гіперемія та набряк. До якого типу, за класифікацією Кумбсу та Джелла, відноситься ця реакція?

A. Реакція типу феномена Артюса

B. Цитотоксична реакція

C. Анафілактична реакція (феномен Овері)

D. Туберкулінова реакція

E. Гіперчутливість сповільненого типу

ANSWER: C

Сибірська виразка є особливо небезпечною інфекцією. Які фактори вірулентності притаманні збуднику цієї інфекції?

A. Екзотоксин та капсула

B. Плазмокоагулаза та джгутики

C. Гемолізин та зерна волютину

D. Бактеріоцини та спори

E. Ендотоксин та пілі

ANSWER: A

Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов'язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв'язку з цим, який об'єкт не використовують з метою культивації вірусів?

A. Перещеплювані культури

B. Поживні середовища

C. Курячі ембріони, що розвиваються

D. Сприйнятливих лабораторних тварин

E. Первинні клітинні культури

ANSWER: B

В населеному пункті зареєстровані випадки захворювання на дизентерію. Назвіть можливий механізм її передачі від хворих до здорових:

A. Вертикальний

B. Фекально-оральний

C. Аерогенний

D. Артифіциальний

E. Трансмісивний

ANSWER: B

У дитини, що хвора на дифтерію, через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилося висипання на шкірі, яке супроводжувалося сильним свербіжем, підвищенням температури тіла до 38°С; виник біль у суглобах. Який стан спостерігався у дитини?

A. Атопія

B. Контактна алергія

C. Сироваткова хвороба

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Анафілактична реакція

ANSWER: C

З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?

A. Плазмід

B. Мезосом

C. Капсули

D. Джгутиків

E. Рибосом

ANSWER: A

Фітопатогенні мікроорганізми відносяться до різних таксономічних груп. Представники якої з них найчастіше викликають захворювання лікарських рослин?

A. Бактерії

B. Гриби

C. Мікоплазми

D. Актиноміцети

E. Віруси

ANSWER: B

Головним чинником патогенності дифтерійної палички являється продукція екзотоксину. За допомогою якої імунологічної реакції в лабораторіях визначається ця ознака?

A. Аглютинації

B. Преципітації в гелі

C. Зв'язування комплементу

D. Флокуляції

E. Бактеріолізу

ANSWER: D

У пацієнта з фурункульозом був проведений посів гною на кров'яний агар. Під час мікроскопії культури виявлені грам-позитивні коки, які розташовані у вигляді грон винограду. Які це бактерії?

A. Стафілококи

B. Менінгококи

C. Тетракоки

D. Гонококи

E. Стрептококи

ANSWER: A

В ході лабораторної діагностики інфекцій, під час проведення серологічних реакцій (РІФ, ІФА), з метою підвищення їх специфічності, використовують моноклональні антитіла. Яким методом їх отримують?

A. Імунізація людей-донорів

B. Культивування Т-лімфоцитів in vivo

C. Гібридомна технологія

D. Гігіерімунізація тварин

E. Культивування Т-лімфоцитів in vitro

ANSWER: C

В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

A. Апарат Коха

B. Піч Пастера

C. Автоклав

D. Фільтр Зейтця

E. Паровий стерилізатор

ANSWER: D

Щоб зберегти життєздатність та стабільність еубіотиків, мікроорганізми висушують із заморожуваного стану під глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

A. Тиндалізація

B. Пастеризація

C. Ліофілізація

D. Інактивація

E. Гібридизація

ANSWER: C

Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами може бути лабораторний посуд. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації?

A. Пастеризація

B. Кип'ятіння

C. Прокалювання

D. Сухий жар

E. Тиндалізація

ANSWER: D

Людина виїзджає до місцевості, де відмічені випадки захворювання на холеру, їй необхідно провести хіміо-профілактику холери. Який антибіотик доцільно використати з цією метою?

A. Пеніцилін

B. Грізеофульвін

C. Леворин

D. Ністатин

E. Тетрациклін

ANSWER: E

В аптеці приготували розчин для місцевого лікування вагініту. Згідно з вимогами фармакопеї, які мікроорганізми не повинні бути присутні в цій лікарській формі?

A. Мікрококи

B. Лактобацили

C. Синьогнійна паличка

D. Сапрофітні стафілококи

E. Сарцини

ANSWER: C

Одному з туристів, який повернувся з Китаю, був встановлений діагноз "атипова пневмонія". До якої групи мікроорганізмів відноситься збудник цього захворювання?

A. Найпростіші

B. Бактерії

C. Віруси

D. Актиноміцети

E. Гриби

ANSWER: C

Особливістю вірусів як інфекційних агентів є обов'язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв'язку з цим, який об'єкт не використовують з метою культивування вірусів?

А. Первинні клітинні культури

В. Курячі ембріони, що розвиваються

С. Сприйнятливі лабораторні тварини

D. Поживні середовища

Е. Перещеплювані культури

ANSWER: D

Надходження поживних речовин до бактеріальної клітини здійснюється за допомогою різних механізмів. Одним з них є полегшена дифузія, яка здійснюється особливими мембранними білками-переносниками. Як вони називаються?

A. Пермеази

B. Ізомерази

C. Лігази

D. Оксиредуктази

E. Ліази

ANSWER: A

З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?

A. Капсула

B. Мезосоми

C. Джгутики

D. Рибосоми

E. Плазміди

ANSWER: E

Матеріал від хворого для виділення збудника посіяли на середовище Левенштейна-Йєнсена. Який збудник очікують виділити?

A. Стафілокок

B. Менінгокок

C. Віруси

D. Рикетсії

E. Туберкульозна паличка

ANSWER: E

У фармацевтичній практиці під час виготовлення ряду препаратів потрібен стерильний ізотонічний розчин. Оберіть оптимальний метод для його стерилізації:

A. Прожарювання над полум'ям

B. Кип'ятіння

C. Стерилізація парою під тиском

D. Пастеризація

E. Стерилізація сухим жаром

ANSWER: C

Під час мікроскопії мазка від хворого з підозрою на дифтерію виявлені жовтого кольору палички з темносиніми булавоподібними потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини було виявлено?

A. Спори

B. Зерна волютину

C. Джгутики

D. Краплі жиру

E. Капсули

ANSWER: B

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря в приміщенні аптеки встановлено підвищений вміст санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?

A. Кишкова та синьогнійна палички

B. Епідермальний стафілокок та сарцини

C. Дифтерійна та туберкульозна палички

D. Ентерококи та цитобактер

E. Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

ANSWER: E

Аптечна фірма отримала замовлення на постачання до лабораторії діагностичних препаратів, що використовуються для вивчення антигенних властивостей збудника. Які це препарати?

A. Діагностикуми

B. Бактеріофаги

C. Діагностичні сироватки

D. Імуноглобуліни

E. Алергени

ANSWER: C

При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?

A. Мікоплазми

B. Бактерії

C. Гриби


D. Актиноміцети

E. Віруси

ANSWER: E

Після повторного введення хворому пеніциліну через декілька хвилин у нього з'явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

A. Гострий гломерулонефрит

B. Анафілактичний шок

C. Бронхіальна астма

D. Сироваткова хвороба

E. Гемолітична анемія

ANSWER: B

З лікарської рослини виділений фітопатогенний мікроорганізм, що утворює на поживному середовищі колонії у вигляді яєчні. Вкажіть найбільш вірогідного збудника:

A. Актиноміцети

B. Мікоплазми

C. Дріжджові грибки

D. Псевдомонади

E. Нокардії

ANSWER: B

Двомісячна дитина контактувала з хворим на кір старшим братом. Дільничний педіатр стверджує, що не потрібно робити в такому віці щеплення проти кору, навіть після контакту з хворим. З чим це пов'язано?

A. Наявність материнського імунітету

B. Дуже малий вік дитини

C. Висока токсичність вакцини

D. Висока алергенність вакцини

E. Низька ефективність вакцини

ANSWER: A

Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хвилин у місці введення з'явилися гіперемія та набряк. До якого типу, за класифікацією Кумбса та Джелла, відноситься ця реакція?

A. Цитотоксична реакція

B. Анафілактична реакція (феномен Овері)

C. Туберкулінова реакція

D. Реакція типу феномена Артюса

E. Гіперчутливість сповільненого типу

ANSWER: B

Таблетований лікарський препарат після бактеріологічного дослідження було визнано непридатним, хоча його загальна мікробна заселеність не перевищувала норму. Виявлення яких мікроорганізмів у лікарському препараті дозволило зробити такий висновок?

A. Плісняві грибки

B. Актиноміцети

C. Ентеробактерії

D. Сарцини

E. Мікрококи

ANSWER: C

У відповідності до календаря обов'язкових щеплень дітям першого року життя здійснюють специфічну профілактику кору. Який тип вакцини використовують з цією метою?

A. Генно-інженерна

B. Жива

C. Хімічна

D. Анатоксин

E. Інактивована

ANSWER: B

При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

A. Пеніцил

B. Мукор


C. Кандіда

D. Актиноміцети

E. Е. Аспергил

ANSWER: B

В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

A. Автоклав

B. Піч Пастера

C. Апарат Коха

D. Фільтр Зейтця

E. Паровий стерилізатор

ANSWER: D

Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах нестерильних препаратів допускається певна кількість бактерій та грибів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

A. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів

B. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів

C. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів

D. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів

E. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів

ANSWER: E

Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод використали для виявлення капсули?

A. Грама


B. Ожешко

C. Ціля-Нільсена

D. Нейссера

E. Буррі-Гінса

ANSWER: E

Згідно до фармакопейних вимог лікарські препарати для місцевого застосування повинні піддягатися контролю на "мікробіологічну чистоту". Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про непридатність цієї групи препаратів у медичній практиці?

A. Сарцини

B. Дріжджові гриби

C. Золотисті стафілококи

D. Сапрофітні стафілококи

E. Плісняві гриби

ANSWER: C

На плантації лікарських рослин поширилося захворювання, при якому на листі утворюються жовті плями і ділянки некрозу. Сік хворих рослин зберігає інфекційність при проходженні через бактеріальний фільтр, але при його посіві на поживні середовища ріст збудника не виявляється. До якої групи фітопатогенних мікроорганізмів найбільш вірогідно належить збудник цього захворювання?

A. Віруси

B. Бактерії

C. Грибки

D. Мікоплазми

E. Актиноміцети

ANSWER: A

До інфекційного відділення госпіталізовано хворого з попереднім діагнозом "гострий гастроентерит". При посіві випорожнень на вісмут-сульфітний агар виросли чорні колонії з металевим блиском. Який збудник висіяний найбільш вірогідно?

A. Ешерихії

B. Сальмонели

C. Ієрсинії

D. Бруцели

E. Шигели

ANSWER: B

При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

A. Мукор


B. Кандіда

C. Пеніцил

D. Аспергіл

E. Актиноміцети

ANSWER: A

При бактеріологічному дослідженні харкотиння дитини із задушливим кашлем і високою температурою на казеїново-вугільному середовищі виросли блискучі гладенькі колонії, що нагадують краплинки ртуті. Під мікроскопом виявлено короткі грам-негативні палички. Який мікроорганізм виділено з харкотиння?

A. Haemophylus influenzae

B. Bordetella pertussis

C. Streptococcus pyogenes

D. Klebsiella pneumoniae

E. Corynebacterium dyphtheriae

ANSWER: B

Виникла підозра, що серед працівників підприємства з виготовлення сироваткових препаратів обласної станції переливання крові поширене носій-ство патогенного золотистого стафілококу. На яке середовище слід висіяти матеріал з носоглотки працівників для виявлення стафілококового носій-ства?

A. Середовище Ресселя

B. Кров'яний агар

C. М'ясопептонний бульйон

D. Середовище Ендо

E. Жовточно-сольовий агар

ANSWER: E

В. Вени


Наявність патогенних мікроорганізмів у повітрі можна передбачити за присутністю санітарно-показових бактерій. Оберіть серед перерахованих бактерій, ті які є показниками безпосередньої епідеміологічної небезпеки:

A. Плісняві гриби

B. Мікрококи

C. Дріжджеві гриби

D. Гемолітичні стрептококи

E. Е. Сарцини

ANSWER: D

Аптечна фірма отримала замовлення на поставку до лабораторії діагностичних препаратів, що використовуються для вивчення антигенних властивостей збудника. Назвіть ці препарати:

A. Діагностикуми

B. Бактеріофаги

C. Імуноглобуліни

D. Діагностичні сироватки

E. Алергени

ANSWER: D

Який метод забезпечує надійну стерилізацію біологічних рідин (сироваток, розчинів ферментів, вітамінів тощо), які не витримують високих температур?

A. Волога пара під тиском

B. Тиндалізація

C. Сухий жар

D. Обпалювання в полум'ї (фламбування)

E. Текуча пара

ANSWER: B

Щоб зберегти життєздатність та стабільність еубіотиків, мікроорганізми висушують із заморожуваного стану під глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

A. Тиндалізація

B. Інактивація

C. Гібридизація

D. Ліофілізація

E. Пастеризація

ANSWER: D

У відповідності до цільового призначення та принципам виготовлення, бактерійні препарати розподіляються за групами. До якої групи відносяться препарати, що формують активний імунітет?

A. Вакцини

B. Моноклональні антитіла

C. Імуноглобуліни

D. Імунні сироватки

E. Бактеріофаги

ANSWER: A

Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкір-но ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хвилин у місці введення з'явилися гіперемія та набряк. До якого типу, за класифікацією Кумбса та Джелла, відноситься ця реакція?

A. Цитотоксична реакція

B. Анафілактична реакція (феномен Овері)

C. Реакція типу феномена Артюса

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Туберкулінова реакція

ANSWER: B

Згідно до вимог ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах нестерильних препаратів допускається певна кількість бактерій та грибів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

A. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів

B. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів

C. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів

D. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів

E. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів

ANSWER: C

Хворому призначили протипухлинний антибіотик, що пригнічує синтез нуклеїнових кислот у клітинах. Який з перелічених антибіотиків має такий механізм дії?

A. Тетрациклін

B. Актиноміцин

C. Ністатин

D. Лінкоміцин

E. Еритроміцин

ANSWER: B

Бактеріологічний контроль нестерильних лікарських засобів передбачає можливість присутності незначної кількості груп мікроорганізмів. Яких саме?

A. Кишкова паличка

B. Гемолітичний стрептокок

C. Золотистий стафілокок

D. Синьогнійна паличка

E. Сарцинй

ANSWER: E

На фармацевтичне підприємствoнадійшла партія сировини рослинного походження для виготовлення фі-топрепаратів. Який мікробіологічний тест слід використати для оцінки якості цієї сировини?

A. Загальна кількість мікроорганізмів в 1 г сировини

B. Антимікробна активність

C. Колі-титр

D. Пірогени

E. Колі-індекс

ANSWER: A

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря в приміщенні аптеки встановлено підвищений вміст санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?

A. Дифтерійна та туберкульозна палички

B. Кишкова та синьогнійна палички

C. Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

D. Ентерококи та цитробактер

E. Епідермальний стафілокок та сарцини

ANSWER: C

Антибіотики класифікують за джерелами отримання. Вкажіть антибіотик бактеріального походження:

A. Граміцидин

B. Пеніцилін

C. Тетрациклін

D. Лізоцим

E. Гентаміцин

ANSWER: A

До інфекційного відділення госпіталізовано хворого з попереднім діагнозом "гострий гастроентерит". При посіві випорожнень на вісмут-сульфітний агар виросли чорні колонії з металевим блиском. Який збудник висіяний найбільш вірогідно?

A. Шигели

B. Бруцели

C. Ешерихії

D. Ієрсинії

E. Сальмонели

ANSWER: E

Потрапляння поживних речовин до бактеріальної клітини здійснюється за допомогою різних механізмів. Одним з них є полегшена дифузія, котра здійснюється особливими мембрановими білками-переносниками. Як вони звуться?

A. Ізомерази

B. Ліази


C. Оксидоредуктази

D. Пермеази

E. Лігази

ANSWER: D

Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод використали для виявлення капсули?

A. Буррі-Гінса

B. Ціля-Нільсена

C. Нейсера

D. Грама

E. Ожешко

ANSWER: A

Рослинну сировину слід обстежити на наявність в ній дріжджеподібних грибів. Яке середовище слід використати для того, щоб забезпечити розвиток даного виду мікроорганізму, але щоб при цьому супутня мікрофлора не виростала або росла дуже повільно?

A. Агар Сабуро

B. М'ясо-пептонний агар

C. Кров'яний агар

D. Агар Ендо

E. Молочно-сольовий агар

ANSWER: A

Фітопатогенні мікроорганізми відносяться до різних груп. Яка з них найчастіше викликає захворювання лікарських рослин?

A. Гриби


B. Актиноміцети

C. Віруси

D. Бактерії

E. Мікоплазми

ANSWER: A

Класифікація антибіотиків здійснюється за різними принципами. До якої з перерахованих груп, за механізмом дії, відносяться цефалоспорини?

A. Інгібітори процесів дихання

B. Інгібітори окисного фосфорилювання

C. Інгібітори синтезу клітинної стінки

D. Інгібітори синтезу білків

E. Інгібітори синтезу цитоплазматичної мембрани

ANSWER: C

Встановлено, що у лікарському препараті, що призначений для прийому всередину, міститься більше 1 млрд. живих мікробних клітин в 1 мл, але препарат був визнаний придатним для використання. До якої групи препаратів він відноситься?

A. Еубіотики

B. Сульфаніламіди

C. Антибіотики

D. Вітаміни

E. Імуностимулятори

ANSWER: A

Під час бактеріологічного дослідження розчинів, виготовлених в аптеці, на середовищі Ендо виросли червоні колонії з металевим блиском. Які це можуть бути мікроби?

A. Стафілококи

B. Ешерихії

C. Сальмонели

D. Стрептококи

E. Шигели

ANSWER: B

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря в приміщенні аптеки встановлено підвищений вміст санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?

A. Дифтерійна та туберкульозна палички

B. Кишкова та синьогнійна палички

C. Ентерококи та цитобактер

D. Епідермальний стафілокок та сарцини

E. Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

ANSWER: E

Зараження курячих ембріонів є основним методом виділення вірусу грипу. Для пригнічення супутньої бактеріальної флори у досліджуваному матеріалі (змиві з носоглотки) до нього попередньо додають:

A. Антибіотики

B. Флуоресціюючу сироватку

C. Еубіотики

D. Лейкоцитарний інтерферон

E. Протигрипозний гама-глобулін

ANSWER: A

Бактеріологічний контроль нестерильних лікарських засобів передбачає можливість присутності незначної кількості груп мікроорганізмів. Яких саме?

A. Сарцини

B. Синьогнійна паличка

C. Кишкова паличка

D. Золотистий стафілокок

E. Гемолітичний стрептокок

ANSWER: A

Дитина 13-ти років скаржиться на поганий апетит, біль у правому підребер'ї. При мікроскопічному дослідженні дуоденального вмісту виявлені грушоподібні великі клітини з двома ядрами. Який мікроорганізм виявлено?

A. Трипаносоми

B. Токсоплазми

C. Лямблії

D. Амеби


E. Трихомонади

ANSWER: C

При бактеріологічному обстеженні працівників аптеки на бактеріоносійство у одного із провізорів з носоглотки були виділені бактерії роду Staphylococcus. Які морфологічні особливості розташування мікробних клітин притаманні цьому роду?

A. У вигляді грона винограду

B. Попарно

C. Поодиноко

D. У вигляді ланцюжка

E. Тетрадами

ANSWER: A

При перевірці стану повітря в аптечному приміщенні, де виготовляються ін'єкційні форми ліків, седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко видно зону гемолізу. На яке середовище зроблено посіви?

A. МПА

B. Середовище ЛєвінаC. Середовище Ендо

D. Кров'яний агар

E. Жовточно-сольовий агар

ANSWER: D

Після повторного введення хворому пеніциліну через декілька хвилин у нього з'явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

A. Анафілактичний шок

B. Гострий гломерулонефрит

C. Бронхіальна астма

D. Сироваткова хвороба

E. Гемолітична анемія

ANSWER: A

На плантації лікарських рослин поширилося захворювання, при якому на листках утворюються жовті плями і ділянки некрозу. Сік хворих рослин зберігає інфекційність під час проходження через бактеріальний фільтр, але при його посіві на поживні середовища ріст збудника не виявляється. До якої групи фітопатогенних мікроорганізмів, найбільш вірогідно, належить збудник цього захворювання?

A. Бактерії

B. Мікоплазми

C. Віруси

D. Грибки

E. Актиноміцети

ANSWER: C

Один з препаратів для масового застосування одержують способом інактивації бактеріального екзотоксину формаліном. З якою метою використовують цей препарат?

A. Для активної імунізації

B. Для імунокорекції

C. Для лікування токсинемій

D. Для пасивної імунізації

E. Для серодіагностики

ANSWER: A

Який метод забезпечує надійну стерилізацію біологічних рідин (сироваток, розчинів ферментів, вітамінів тощо), які не витримують високих температур?

A. Текуча пара

B. Сухий жар

C. Обпалювання в полум'ї (фламбування)

D. Тиндалізація

E. Волога пара під тиском

ANSWER: D

Після тривалого лікування антибіотиками у хворої в мазках із вагінального секрету виявлено клітини овальної форми з чітко диференційованим ядром, деякі клітини брунькуються. Які препарати слід застосувати для лікування у випадку підтвердження діагнозу кандидоз?

A. Протигрибкові

B. Антипротозойні

C. Антибактеріальні

D. Антихламідійні

E. Противірусні

ANSWER: A

До інфекційної лікарні надійшов пацієнт з діагнозом "ботулізм". Який препарат слід застосувати для лікування у першу чергу?

A. Нітрофурани

B. Антибіотики

C. Сульфаніламіди

D. Антитоксична сироватка

E. Анатоксин

ANSWER: D

Які з нижче перерахованих методів стерилізації при одноразовій термічній обробці об'єкта забезпечують повну загибель мікроорганізмів і їх спор?

A. Тиндалізація

B. Кохування

C. Пастеризація

D. Кип'ятіння

E. АвтоклавуванняANSWER: E

Скачати 130.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка