A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка12/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

49

Лікарем вивчаються рівні загальної захворюваності населення сільської лікарської

дільниці. Який обліково-статистичний документ є джерелом отримання цієї

інформації?A *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

B Контрольна карта диспансерного спостереження

C Медична карта амбулаторного хворого

D Талон на прийом до лікаря

E Медична карта профілактично оглянутого

50

Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми.

На який максимальний термін може надаватися листок непрацездатності хворому

при безперервному лікуванні у лікувально-профілактичному закладі?A *4 місяці

B 1 місяць

C 2 місяці

D 3 місяці

E 5 місяців

51

В регионе в последние 5 лет отмечается рост летальности от инфаркта миокарда.

Ситуация требует оценки эффективности работы кардиологических стационаров

региона. Определите единицу наблюдения.A * Кардиологический стационар

B Случай госпитализации в кардиологический стационар

C Своевременность обращения за медицинской помощью в кардиологический

стационарD Укомплектованность врачами-кардиологами

E Оснащение диагностическим оборудованием кардиологического стационара

52

Шахтний колодязь знаходиться на території присадибної ділянки в 20 м від житлового

будинку, в 10 м від убиральні, на відстані 15 м від будинку сусіда. Яка найменша

відстань згідно санітарних норм повина бути між колодязем і джерелом можливого

забруднення води?

A * 30 м

B 25 м

C 20 м

D 15 м

E 10 м

53

Дільничий лікар має підготувати доповідь на нараду про стан здоров'я населення

своєї території обслуговування. Які медичні показники здоров'я населення він повинен

використати при цьому?A *Захворюваність, інвалідність, демографічні, фізичний розвиток

B Соціального добробуту, задоволення якістю життя

C Способу життя, забруднення довкілля, генетичні

D Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень

E Средня тривалість життя

54

При изучении заболеваемости с временной потерей трудоспособности рабочих

машиностроительного завода, средняя длительность одного случая составила 20

дней. Какие заболевания повлияли на величину показателя?A Хронические

B Острые

C С подострым течением

D Предболезни

E Трудно определить

55

На приеме к врачу обратился пациент с ОРВИ. Больной признан нетрудоспособным.

Лечащий врач выдал листок нетрудоспособности на 5 дней. Пациент продолжает

болеть. Как поступить лечащему врачу, чтобы дальше оформить

нетрудоспособность пациента?

A * пролжить листок нетрудоспособности самостоятельно, но не более чем на 10

дней суммарноB пролжить листок нетрудоспособности самостоятельно, но не более, чем до 6 дней

суммарноC продолжить листок нетрудоспособности совместно с заведующим отделения

D направить пациента на врачебно-консультатитвную комиссию

E направить пациента на медико-социальную экспертную комиссию

56

Хворий знаходиться на лікарняному 4 місяці безперервно з приводу травми.

Лікування ще буде тривати 1-2 місяці. Хто має право продовжити листок

непрацездатності даному хворому?A Лікарcька конcультативна коміcія піcля рішення МCЕК

B Головний лікар медичного закладу

C Лікарcька конcультативна коміcія піcля лікування хворого в cтаціонарі

D Дільничий лікар піcля узгодження з завідувачем відділення

E Медико-cоціальна екcпертна коміcія

57

Встановлено, що серед жінок, які мали фактори ризику, 30 % пологів були

передчасними. У жінок, які не мали факторів ризику, на 100 пологів тільки 5 було

передчасних. Необхідно оцінити достовірність розбіжностей в порівнювальних групах.

Який метод статистичної обробки даних оптимально використати з цією метою?

A Розрахунок критерія Стьюдента

B Розрахунок критерія Фішера

C Розрахунок відносних величин

D Розрахунок стандартизованих показників

E Розрахунок коефіцієнта кореляції

58

З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у

поточному році, оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті – одного

працівника тимчасово усунено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у

санаторіях-профілакторіях, 10 надане дієтичне харчування. Який показник, що

характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати у даному

випадку?

A Повнота охоплення періодичними медичними оглядами

B Частота виявлення захворювань під час оглядів

C Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії

D Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування

E Питома вага осіб, тичасово усунених від роботи

59

Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об'єкт

дослідження були взяті мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного

матеріалу по об'єму слід використати в дослідженні?A Основного масиву

B Вибірковий

C Суцільний

D Монографічного опису

E Комбінований

60

При медицинском осмотре учащегося 3-го класса установлено дисгармоничное

физическое развитие. Объективно: биологический возраст соответствует

календарному, имеется компенсированый хронический бронхит. Клинические

функциональные изменения со стороны других органов отсутствуют. К какой группе

здоровья относится учащийся?A III-я группа

B I-я группа

C IV-я группа

D II-я группа

E V-я группа

61

У ребенка дошкольного возраста установлено гармоничное физическое развитие и

соответствие биологического возраста календарному. Хронические заболевания

отсутствуют. В течение года он болел 5 раз острыми заболеваниями. К какой группе

здоровья относится мальчик?

A II-я группа

B I-я группа

C III-я группа

D V-я группа

E IV-я группа

62

Анализируя результаты периодического медицинского осмотра

рабочих-шлифовальщиков художественного стекла было выявлено, что у 40%

рабочих с длительным стажем в возрасте 30-45 лет установлен неврит локтевого

нерва, у 21% - вегетативно-чувствительный полиневрит, у 12% - вегетомиофасцит

верхних конечностей. Рабочие шлифуют изделия с помощью вращающегося

абразивного диска. С действием какого неблагоприятного фактора связаны данные

патологии?A Вибрация

B Неблагоприятный микроклимат

C Пыль

D Шум

E ЭМП

63

При проведении очистных работ в шахте концентрация угольной пыли в воздухе

рабочей зоны составляет 450 мг/м3 (ПДК – 10 мг/м3). Развитие какого

профессионального заболевания органов дыхания возможно у горнорабочих

очистного забоя?

A Антракоз

B Аллергический ринофарингит

C Биссиноз

D Сидероз

E Талькоз

64

В городе произошла авария на канализационной сети, в результате чего возникла

возможность подсоса канализационных вод в водопроводную сеть. Рост каких

инфекционных заболеваний может быть следствием случившегося?A *Эшерихиозов, шигеллезов, тифо-паратифозных инфекций

B Бруцеллеза, лептоспирозов, сальмонеллезов

C Чумы, туляремии, риккетсиозов

D Вирусного гепатита В, иерсинеозов

E Дифтерии, скарлатины, эпидпаротита

65

На диспансерном учете у участкового терапевта состоят реконвалесценты после

инфекционных заболеваний, ЧДБ, лица с хронической патологией. Кто из

приведенных больных должен быть отнесен к III группе здоровья?A Лица, страдающие хроническими заболеваниями

B ЧДБ

C Хроническая патология и ЧДБ

D Реконвалесценты после инфекционных заболеваний и лица хронической

патологиейE Все категории больных, приведенные в условии

66

Среди служащих учреждения в текущем году не болели ни разу - 10\%, один раз -

30\%, два раза - 15\%, четыре раза болели - 5\%, все остальные - 5 и более раз.

Какой удельный вес служащих, отнесённых к І-й группе здоровья?A *55\%

B 10\%

C 40\%

D 60\%

E 22\%

67

В ходе медицинского осмотра населения выявлялись и регистрировались

хронические заболевания и различные патологические состояния, отклонения. Каков

вид заболеваемости изучался в данной ситуации?A Патологическая пораженность

B Распространенность

C Общая заболеваемость

D Первичная заболеваемость

E Заболеваемость с временной утратой трудоспособности

68

В апреле при медицинском осмотре групп населения у 27% лиц отмечали снижение

работоспособности и повышенную утомляемость. Были выявлены отечные

разрыхленные десны, выраженная кровоточивость при массировании, на кожных

покровах - фолликулярный гиперкератоз на фоне отсутствия сухости кожи. С какой

патологией наиболее вероятно связаны данные проявления?A С-гиповитаминозом

B Парадонтозом

C А-гиповитаминозом

D В1- гиповитаминозом

E Полигиповитаминозом

69

При медицинском осмотре работников хлопчатобумажного комбината у 30% лиц

была выявлена повышенная масса тела: на 5-14% выше нормальной при индексе

Кетле от 22 до 25. Для нормализации массы тела у этой группы лиц необходимо в

рационе в первую очередь уменьшить:

A *Моно- и дисахариды

B Белки

C Жиры

D Полисахариды

E Пищевые волокна

70

Больной госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение с диагнозом

дифиллоботриоз. При употреблении какой рыбы произошло заражение?

A Карпа речного

B Минтая

C Камбалы

D Окуня морского

E Палтуса морского

71

Для проведения периодического медицинского осмотра рабочих химического завода

по производству хром- и никельсодержащих минеральных соединений создана

врачебная комиссия в составе: терапевт, дерматолог, травматолог, окулист,

невропатолог, иммунолог, хирург, отоларинголог, гематолог. Определите

минимальный состав врачебной комиссии с учетом особенностей выпускаемой

заводом продукции.

A *Отоларинголог, терапевт, дерматолог

B Терапевт, дерматолог, травматолог

C Терапевт, окулист, невропатолог

D Терапевт, иммунолог, хирург

E Терапевт, гематолог, окулист

72

В городской больнице на 500 коек накапливаются твердые бытовые отходы, в том

числе: остатки пищи, перевязочный материал и др. Определите оптимальный

вариант метода обезвреживания этих отходов.A *Сжигание

B Компостирование

C Вывоз на усовершенствованные свалки

D Закладка в биотермические камеры

E Вывоз на мусороутилизационную станцию

73

В районе размещения промышленного предприятия, где атмосферный воздух

интенсивно загрязняется сернистым газом, отмечается повышенная общая

заболеваемость населения. Какое воздействие на организм человека в этой

ситуации оказывает загрязненный воздух?

A Хроническое неспецифическое

B Острое специфическое

C Острое неспецифическое

D Хроническое специфическое

E Селективное

74

Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну

ситуацію на території району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні

завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення.

Які облікові документи повинні послужити йому джерелом інформації?

A *Медичне cвідоцтво про народження

B Історія розвитку новонародженого

C Обмінна карта: відомості про новонародженого

D Історія пологів

E Свідоцтво про народження

75

Хворому на підприємстві виділено путівку в санаторій. Дільничий лікар став готувати

необхідні для цього медичні документи. Хто буде направляти хворого на

cанаторно-курортне лікування?A Лікарcька конcультативна коміcія

B Дільничий лікар

C Лікар вузької cпеціальноcті

D Медико-cоціальна екcпертна коміcія

E Профcпілковий комітет

76

У будинку немовляти захворіло одночасно 40 дітей у віці до 1 року. Характерні

симптоми: загальна слабкість, ціаноз шкіри і видимих слизових оболонок. Діти

отримували штучні харчові суміші, що розводили водою, з шахтного колодязя. Клінічні

лабораторні дослідження виявили у крові дітей значний вміст метгемоглобіну.

Наявність яких хімічних забруднювачів води могли бути вірогідною причиною розвитку

токсичного ціанозу?

A Нітрати

B Алюміній

C Свинець

D Арсен

E Залізо

77

В класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 чоловіки не хворіли

зовсім, 8 хворіли один раз, 11 - 2 рази, 6 - 3 рази, 5 - 4 рази, 2 - 5 разів, 1 - 6 раз і 1 - 8

раз. Скільки учнів в класі відносяться до групи часто хворіючих?A 9 чоловік

B 15 чоловік

C 4 чоловіки

D 2 чоловіка

E 1 чоловік.

78

В лісовому літньому санаторії дітям з метою загартування організму проводять різні

процедури. Вкажіть, яка з нижчеперелічених процедур є найбільш загартовуючою?

A *Контрастний душ

B Ранкова гімнастика на свіжому повітрі

C Гігієнічний душ

D Прогулянка на свіжому повітрі

E Ванна з гідромасажем

79

Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів,

динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в

центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого

забруднювача навколишнього середовища може зумовити розвиток даної патології?

A Ртуть

B Стронцій

C Кадмій

D Залізо

E Хром

80

Передбачається будівництво багатопрофільної лікарні в одному із централізованих

районів міста N. Який тип забудови найбільш доцільний у даному випадку?

A Централізовано-блочний

B Централізований

C Децентралізований

D Змішаний

E Блочний

81

При вивченні фізичного розвитку дітей переддошкільного віку оцінювали показники:

довжину та масу тіла; обвід грудної клітки, голови та стегон; форму хребта та грудної

клітки. Який із перелічених показників, крім довжини та маси тіла, відноситься до

основних показників фізичного розвитку?

A *Обвід грудної клітки

B Обвід голови

C Форма хребта

D Форма грудної клітки

E Обвід стегон

82

При організації санаторно-курортного харчування осіб, що постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, було запропоновано забезпечити регламентовану

кількість в раціонах нутрієнтів, що вступають у конкурентні взаємовідносини з

радіонуклідами та запобігають їхньому всмоктуванню у шлунково-кишковому тракті.

Які нутрієнти мають приоритетне значення для забезпечення вказаної біологічної дії

їжі?

A *Калій, кальцій, харчові волокна

B Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи

C Рослинні жири, харчові волокна

D Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки

E Магній, фосфор, рослинні білки

83

Вагітна стала на облік у жіночу консультацію в термін вагітності 11 тижнів і

знаходилась під наглядом протягом всього строку при нормальному перебігу

вагітності. Який з наведених документів обов'язково повинен видати лікар вагітній для

госпіталізації до пологового будинку?

A Обмінна картка

B Направлення на госпіталізацію

C Індивідуальна карта вагітної

D Листок непрацездатності

E Справка із санепідстанції

84

Для експертної оцінки відібрали "Індивідуальні карти вагітної і породіллі" жінок з

нормальним перебігом вагітності, які вчасно стали на облік. З метою оцінки

систематичності спостереження за вагітними підраховували кількість відвідувань

жіночої консультації протягом вагітності і порівнювали їх із стандартним. Яким

критерієм вони користувались ?A *14-16 разів

B 10-12 разів

C 12-14 разів

D 16-18 разів

E 18-20 разів

85

В селищі міського типу, що розташоване на річці, зареєстровано спалах вірусного

гепатиту А, можливо водного походження. Збільшення яких показників якості води

водойми може підтвердити це припущення?A *Кількість колі-фагів.

B Індекс кишкової палички

C Окислюваність

D Наявність збудника водяної лихоманки

E Індекс фекальних коліформ

86

Під час реконструкції міської лікарні в місті, розташованому на 55 о п.ш. планується

перенесення хірургічного блоку з цокольного на І поверх будівлі. На яку частину світу

необхідно зорієнтувати вікна нової операційної зали для створення оптимальних

умов праці хірургічного персоналу?

A *Північ

B Схід

C Захід

D Південь

E Південний захід

87

Під час обслідування гігієнічних умов навчання у технічному ВУЗі постала необхідність

оцінити зоровий режим студентів, які навчаються з 9.00 до 15.00. Який показник

природнього освітлення буде найбільш інформативним та адекватним завданню?A Коефіцієнт природнього освітлення

B Світовий коефіцієнт

C Глибина закладення навчальної кімнати

D Час інсоляції кімнати

E Наявність сумісного (верхньо-бокового) освітлення

88

У 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалась величина АТ та вік хворого. Якою

статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між

вказаними ознаками?A Коефіцієнтом кореляції

B Коефіцієнтом Ст'юдента

C Коефіцієнтом варіації

D Помилкою репрезентативності

E Сигмальним відхиленням

89

Визначити групу здоров'я школяра, який страждає ревмокардитом у стадії

субкомпенсації?

A *Четверта група

B Друга група

C П'ята група

D Перша група

E Третя група

90

При аудіометричному дослідженні слухової функції робітника-токаря встановлено, що

наприкінці робочої зміни тимчасовий зсув порогу слухової чутливості становив 17 дБ

на обидва вуха. Як можна оцінити функціональний стан слухового аналізатору

робітника наприкінці робочого дня?

A Стомлення

B Адаптація

C Перевтома

D Тугоухість

E Втома

91

При оцінці фізичного розвитку дівчинки-підлітка 13 років за шкалою регресії

встановлено, що її вага на - 1,9 сігми регресії відрізняється від "ідеальної" ваги для її

довжини тіла, а величина окружності грудної клітки (ОГК) на -1 сігми регресії менше

"ідеальної" величини цього показника за шкалою регресії для її довжини тіла. Дайте

оцінку фізичного розвитку дівчинки?A *Дісгармонійний за рахунок дефіциту ваги

B Гармонійний

C Дисгармонійний за рахунок дефіциту ОГК

D Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту ваги

E Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту ОГК

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка