8. Визначення клінічної психології. Предмет клінічної психології. Клінічна психологіяСкачати 211.06 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації09.06.2020
Розмір211.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
8. Визначення клінічної психології. Предмет клінічної психології.

Клінічна психологія — галузь психології, яка займається вивченням психологічних аспектів здоров'я та хвороби, особливостей впливу психологічних чинників на стан здоров'я та перебіг захворювання, особливостей індивідуального реагування на хворобливі стани, розробкою психопрофілактичних та реабілітаційних заходів. Клінічна психологія включає: діагностику психічного здоров'я, організацію і проведення наукових досліджень для розуміння психофізичних проблем і розробку, проведення і оцінку психологічної корекції.

Предмет клінічної психології як науково-практичної дисципліни: психічні прояви різних розладів. Роль психіки у виникненні, перебігу та попередження розладів. Вплив різних розладів на психіку. Порушення розвитку психіки. Розробка принципів і методів дослідження в клініці. Психотерапія, проведення та розробка методів. Створення психологічних методів впливу на психіку людини в лікувальних і профілактичних цілях.

9. Методи дослідження в клінічній психології.

Методи дослідження клінічної психології: клінічне інтерв’ю, патопсихологічне та нейропсихологічне дослідження.Клінічне інтерв'ю Метод отримання інформації з допомогою усного опитування клієнта і проведення терапевтичної бесіди при наданні психологічної, психіатричної і терапевтичної допомоги.

Мета клінічного інтерв'ювання - оцінка індивідуально-психологічних особливостей клієнта або пацієнта, ранжування особливостей, що виявляються, за якістю, силі і тяжкості, віднесення їх до психологічних феноменів або до психопатологічних симптомів.

Функціями інтерв'ю в клінічній психології є: діагностична і терапевтична. Вони повинні здійснюватися паралельно, оскільки тільки їх поєднання може привести до бажаного для психолога результату - одужання і реабілітації пацієнта.

Принципами клінічного інтерв'ю є: однозначність, точність і доступність формулювань-питань; адекватність, послідовність (алгоритмізованість); гнучкість, безсторонність опитування; перевірка отримуваної інформації. Вважається, що по тривалості перше інтерв'ю має бути близько 50 хвилин. Наступні інтерв'ю з тим же клієнтом (пацієнтом) дещо коротші.

Клінічне інтерв'ю складається з вербальних і невербальних способів, особливо на другому етапі. Разом з опитуванням пацієнта і аналізом його відповідей, лікар може розпізнати масу важливої інформації, не одягненої в словесну форму. Мова міміки і жестів - це той фундамент, на якому ґрунтується консультування і інтерв'ювання.Патопсихологічний синдром-це сукупність ознак психічних розладів ,які взаємообумовлені і взаємопов’язані ,сюди відносять сукупність поведінкових , мотиваційних , пізнавальних особливостей психологічної діяльності що виражені у психологічних поняттях(за Блєйхер). Патопсихологічний синдром спрямовує свої дослідження на розкриття та аналіз цих прояв .

Види: 1.Шизофренічний-це зміна структури та ієрархії мотивів(розлади мисленої діяльності, порушення цілеспрямованості мислення та змістоутворення, збереження операційної сторони мислення(аналіз і синтез),емоційні розлади(люблю й ненавиджу)зміни самооцінки, самосвідомості)

 2.Психопатичний синдром(аномальний)- порушення емоційно-вольової сфери, структури і ієрархії мотивів, самооцінки, порушення прогнозування і спирання на минулий досвід.

 3.Органічний комплекс(екзо-та ендогенний)- загальне зниження інтелекту, розпад на буття знань, пам’яті, уваги, мислення, порушення самоконтролю та критики, розумової працездатності.

 4.Олігофренічний(не здатність до навчання, примітивність інтелекту, емоційні розлади)

У патопсихологічній діагностиці використовується експерементальні методики-тести, за допомогою яких оцінюється функціонування окремих сфер психічної діяльності: 

1.Порушення уваги(Таблиці Шульте, коректурна проба Бурдона). 

2.Порушення пам’яті(методика запам’ятовування 10 слів ,піктограма(замальовки) 

3.Порушення сприймання (проба Ашафенбурга, проба Ліплена, проба Рейхарта.)Виявлення прихованих розладів, галюцінації, ілюзорних образів.

 4.порушення мислення(методика класифікація понять виключення 4 зайвого, аналогії, піктограма і, тест кольорових виборів Люшера.) 5.Розлади інтелекту(тест прогресивних матриць Ровена, методика Векслера.)Оцінка інтелекту можлива опосередковано при дослідженні особливостей мислення.

6. Розлади емоцій (тест Спилберга ,метод кольорових виборів Люшера)

Експериментально-нейропсихологічне дослідження спрямоване на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування асиметрії півкуль і пізнавальних процесів. Воно застосовується частіше в неврологічній і психіатричній клініках.Нейропсихологічний синдром: 1.Порушення.мови(Мовний тиск, що виражається патологічним мовним збудженням, при якому бальною відчуває безперервну потреба говорити і не може припинити свої багатослівні висловлювання. Вигадлива мова, виявляється використанням пацієнтом незвичайних, малозрозумілих, часто не підходять за змістом слів, що супроводжуються манірною жестикуляцією і гримасничання. Олігофазична мова проявляється збіднінням словникового запасу, граматичної будови та інтонацій. Парадоксальна мова виражається в переважанні суперечливих за змістом висловлюваннях пацієнта. Персевераторна мова представлена ​​багаторазовим повторенням випробуваним одного і того ж слова або обороту мови та неможливості підібрати необхідні слова і звороти для продовження промови,)

 2. Порушення письма.( Виразність і специфічність порушення письма оцінюється, як правило, на підставі наступних методик: списування коротких фраз, літер, складів, слів і фраз під диктовку, (мовних стереотипів, наприклад, власних імені, по батькові, прізвища, адреси). Аграфія проявляється порушенням здатності писати правильно за змістом та формою при схоронності рухової функції руки.)

 3. Порушення читання.( алексія являє собою розлад, при якому порушується здатність читати, обумовлене порушенням розуміння тексту. виділяють: вербальну алексію, пов'язану з порушенням розуміння сенсу фраз і окремих слів і літерально алексію, обумовлену порушенням пізнавання окремих літер, цифр та інших знаків.) 

4Порушення рахування. Для оцінки порушень рахунку випробуваному пропонується: прочитати, назвати і написати запропоновані числа, справити автоматизовані лічильні операції (перевірка знань таблиці множення), додавання і віднімання однозначних і двозначних чисел, письмовий рахунок, рішення простих задач. Акалькулія - це порушення здатності виробляти арифметичні дії, зустрічається при ураженні тім'яної і потиличної долі домінантної півкулі головного мозку. Вона може бути пов'язана з порушенням зорового сприйняття і відтворення близьких по графічній структурі цифр (при ураженні потиличної області кори великих півкуль головного мозку) - оптична акалькулія.

 5.Порушення праксису( здатність маніпулювати преметами, здійснювати рух (ідеомоторний ,оральний, конструктивний, динамічний) Виділяють кілька порушень цілеспрямованих дій (праксису): акінетичний (психомоторна) апраксія обумовлена​​нестачею спонукання до рухів. Амнестична апраксія проявляється порушеннями довільних рухів при збереженні наслідувальних. Ідеаторній апраксія характеризується неможливістю намітити план послідовних дій, що становлять складний руховий акт при збереженні можливості їх випадкового виконання. Конструктивна апраксія виражається неможливістю складання цілого предмета з його частин. Просторова апраксія проявляється порушенням орієнтування в просторі, насамперед у напрямку «праве-ліве». 6. Порушення схеми тіла методики: праве ліве орієнтування(де яка рука). Слухова агнозія — порушення музичних здібностей, що були у пацієнта в минулому. До соматоагнозіям (порушень схеми тіла) відносяться розлади впізнавання частин власного тіла, оцінки їх стану та зорова агнозія — хворий бачить предмети, але не впізнає їх по відношенню один до одного.

10. Поняття про психічне здоров`я.

Психічне здоров'я — це рівень психологічного благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища факторів.

11. Поняття адаптація-дезадаптація.

Адаптація— пристосування індивіда до умов природного чи соціального середовища. Унаслідок адаптації психічної досягається адаптованість — пристосованість до вимог природного чи соціального середовища з одного боку, та власних потреб та інтересів — з іншого, внаслідок чого знижується рівень конфліктності індивіда, послаблюється відчуття внутрішнього дискомфорту; негативний результат адаптації — дезадаптованість.

Дезадаптація - це часткова або повна втрата людиною здатності пристосовуватися до умов соціального середовища. Соціальна дезадаптація означає порушення взаємодії індивідуума з середовищем, що характеризується неможливістю здійснення ним в конкретних мікросоціальних умовах своєї позитивної соціальної ролі, що відповідає її можливостям.

12. Поняття індукція-симуляція-диссимуляція-агравація.

Індукція — це процес судження, котрий досягає висновку, що при наявному стані знань є напевно істинний, але не гарантує його. Індуктивний висновок може бути спростований або узагальнений при наявності додаткових фактів. Інакше, індукція полягає у формулюванні закону, ґрунтуючись на обмеженому об'ємі спостережень повторюваних подій.

Агравація - перебільшення симптомів, тяжкості стану, демонстроване хворим. При агравації пацієнти прагнуть представити реально існуюче захворювання або хворобливий стан важчим і небезпечнішим, чим це є насправді. Агравація може спостерігатися у осіб з істероїдними рисами вдачі. Хвороба використовується такими пацієнтами з демонстративно-шантажними цілями: для того, щоб привернути до себе увагу, викликати співчуття, добитися яких-небудь вигод, маніпулюючи відчуттями навколишніх людей. Поведінка агравації характерна для немолодих пацієнтів, які, відчуваючи страх самоти, боячись у будь-який момент опинитися в безпорадному стані, прагнуть привернути до себе увагу лікарів, медичного персоналу, продовжити термін перебування в стаціонарі. Агравація не є повністю несвідомою психологічною реакцією: мета і причини такої поведінки можуть бути усвідомлені хворими.

Симуляція. Поведінка симуляції не є реакцією на захворювання, оскільки воно відсутнє. Симуляція визначається як свідоме пред’явлення симптомів хворобі, якою дана особа не страждає. Симуляція спостерігається в тих випадках, коли хвороба приносить людині яку-небудь вигоду: позбавляє його від необхідності нести військову службу, дозволяє отримати групу інвалідності. Поведінка симуляції спостерігається переважно у двох категорій осіб: або у людей з низьким рівнем освіти, не інформованих в області медицини, наївних і соціально незрілих, або, навпаки, у осіб досвідчених, таких, що мають медичну освіту або працюють в охороні здоров’я (психологів, педагогів, соціальних працівників), які добре вивчили вид патології, що зображувався ними.

Дисимуляція. Одна з можливих форм психологічного реагування в ситуації хвороби. Усвідомлюючи свою хворобу, пацієнт свідомо приховує симптоми нездужання і прикладає значні зусилля, щоб приховати їх: продовжує виконувати в колишньому об’ємі свої професійні, сімейні, соціальні обов’язки. Не дивлячись на те, що у міру розвитку захворювання приховувати симптоми стає все важче, пацієнт наполегливо продовжує триматися вибраної ним лінії поведінки. У лікарській практиці поведінка дисимуляції часто зустрічається в тих випадках, коли хвороба загрожує втратою працездатності, професійного, соціального, матеріального статусу: наприклад, відкрита форма туберкульозу у лектора або викладача. Часто в таких випадках хворі починають використовувати поведінку відвернення або відходу у діяльність. Реакція дисимуляції зустрічається також у осіб, що страждаючих «соціально непрестижними» хворобами, іспитують сором, страх і відчуття провини перед тими, хто оточують. Дисимуляція характерна для хворих венеричними захворюваннями і особливо СНІД(ом). До осіб, страждаючим СНІД(ом), оточуючі дійсно відносяться негативно, часто жорстоко, звинувачуючи їх в аморальності, розбещеності, асоціальному способі життя.

13. Поняття госпіталізм. Поняття стигматизації психічно хворих. Поняття ятрогенія.

Госпіталізм. Синдром госпіталізму визначається як сукупність психічних і соматичних розладів, обумовлених тривалим перебуванням індивіда в лікарняному стаціонарі у відриві від близьких людей і удома. Цей феномен вперше був описаний у немовлят і дітей, що довго знаходилися в лікарні, у яких він був обумовлений переважно розлукою з матір’ю. Найчастіше впливи, що ведуть до госпіталізму, об’єднують під назвою психічної депривації. Психічна депривація може виявлятися в сенсорній області - бідністю вражень через нестачу різноманітних відчуттів; у емоційній області - при недостатності тепла, любові, турботи, емоційної підтримки, а також в інтелектуальній сфері - у зв’язку із зменшенням стимулів, сприяючих вправі і розвитку розумових здібностей.

До симптомів госпіталізму у дітей відносяться: уповільнення психічного і фізичного розвитку, відставання в оволодінні власним тілом і мовою, знижений рівень адаптації до оточення, ослаблена опірність до інфекцій. Наслідки госпіталізму в немовлят і дітей є довготривалими і часто можуть бути необоротними, приводячи до смерті у важких випадках. Госпіталізм дорослих характеризується соціальною дезадаптацією, втратою інтересу до праці і трудових навиків, зменшенням і погіршенням контактів з оточуючими, тенденцією до затяжного перебігу захворювання. Серед молодших пацієнтів виражену тенденцію до госпіталізму виявляють хворі неврозами, особи з психопатією, особливо, хворі психозами, яких лікарня захищає від життєвих потрясінь і проблем.Стигматизація психічно хворих традиційно розглядається як відношення до психічних хворим, що характеризується дискримінацією - тобто відношенням, яке негативно позначається на хворих. Стигматизація не тільки погіршує їх соціальну адаптацію і призводить до зниження якості життя, а й перешкоджає комплаенсу з лікарем. Велика кількість хворих, що мають відносно легкий рівень психічних розладів, страждають від стигматизації в більшій мірі, ніж від самих проявів хвороби

Ятрогенії - це патологічні стани (захворювання, ускладнення, травми), викликані медичним втручанням. Таким чином, під ятрогенна розуміються негативні ефекти медичних впливів, які виражаються у виникненні нових захворювань у пацієнта або в ускладненнях і погіршенні вже наявного захворювання.

14. Поняття дефект-одужання-хроніфікація.

Принцип-альтернатива "дефект-одужання-хроніфікація" дає можливість оцінювати в залежності від особливостей клінічної картини психічного захворювання стани, що виникають після зникнення явних психопатологічних порушень.

дефектом в психіатрії прийнято позначати тривалий і необоротне порушення будь-якої психічної функції (наприклад, "когнітивний дефект"), загального розвитку психічних здібностей ("розумовий дефект") або характерного образу мислення, відчуття і поведінки, що становить окрему особистість. Дефект, в такому контексті, може бути вродженим або набутим. Однак, як правило, термін дефект в даний час в психіатричній науці і практиці вживається по відношенню до придбаних психічних розладів і обумовлений перенесеним на психічне захворювання. Наприклад, "найшизофренічнішим дефектом" називаються стійкі стан, що включає негативні психопатологічні симптомокомплекс, що виникли після зникнення гострих психотичних проявів.

Найбільш істотною характеристикою дефекту виступають саме негативні розлади, оскільки в резидуальному періоді психозу або інших психічних розладів можлива поява продуктивних психопатологічних феноменів.

Протилежного дефекту виступають одужання тобто повне відновлення втрачених на час психічного захворювання психологічний функцій або хроніфікація психічних розладів, коли в клінічній картині хвороби продовжують переважати продуктивні (позитивні) психопатологічні симптоми і синдроми.

15. Синдром Мюнхаузена.

Симулятивное расстройство, при котором человек преувеличенно изображает (симулирует) на глобальном уровне или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и т. п. Причины такого симулятивного поведения полностью не изучены. Общепринятое объяснение причин синдрома Мюнхгаузена гласит, что симуляция болезни позволяет людям с этим синдромом получить внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку, которых им не хватает.

Пациенты с синдромом Мюнхгаузена, как правило, отрицают искусственную природу своих симптомов, даже если им предъявляют доказательства симуляции. Обычно они имеют длительную историю госпитализаций из-за симулированных симптомов. Не получая ожидаемого внимания к своим симптомам, больные с синдромом Мюнхгаузена часто становятся скандальными и агрессивными. В случае отказа в лечении одним специалистом больной обращается к другому.

16. Поняття ендогенний-екзогенний-психогенний (приклади).

Принцип-альтернатива "экзогенне-эндогенне-психогенне" відноситься, в першу чергу, до психопатологічних феноменів, оскільки він відображає тип психічного реагування при наявності патології.

Розробка цього принципу заснована на постулаті психіатрії про те, що для певної групи психічних розладів існують виявлені і верифіковані етіопатогенетичні механізми. На підставі досліджень Бонгхоффера, Мейера і Мебіуса, проведених в кінці минулого століття, було визначено, що деякі симптоми і синдроми можуть виникати переважно внаслідок одного з трьох етіопатогенетичних варіантів – екзогенного, ендогенного або психогенного.

До екзогенного типу психічного реагування належать психічні реакції, стани і розвиток, що виникають унаслідок органічних уражень головного мозку. Під органічними причинами в медичній науці прийнято розуміти будь-які нефункціональні (непсихогенні) причини, що безпосередньо впливають на головний мозок людини. До них відносяться черепно-мозкові травми, судинні та інфекційні захворювання головного мозку, пухлини, а також інтоксикації.

До психогенного типу психічного реагування відносять психічні реакції, стани і розвиток, причини яких криються в психотравмуючому впливі життєвих подій. Будь-яка подія, конфлікт, фрустрація або життєва ситуація можуть викликати розлад, що відноситься до психогенного типу.

Під ендогенним типом психічного реагування мають на увазі психічні реакції, стани і розвиток, викликані внутрішніми (ендогенними), спадково-конституціональними причинами.

17. Поняття алекситимія.

Алекситимія - нездатність особи називати емоції, пережиті ним самим або іншими людьми, тобто переводити їх у вербальний план. Основними характеристиками алекситимії є виражена дисфункція емоційного усвідомлення, соціальної прихильності та міжособистісних стосунків. Крім того, люди з алекситимією мають труднощі в розрізненні та оцінці емоцій інших людей, що, як вважається, призводить до неефективного емоційного реагування. Алекситимія виникає приблизно у 10 % населення та може виникнути при ряді психоемоційних станів.

Нездатність людини описати словами власні емоції призводить до невміння розпізнавати їх, а також свої почуття або тривогу. А невміння усвідомлювати свої емоції не дозволяє зрозуміти переживання і почуття інших людей і співпереживати їм. В такому випадку світ поступово стає бідним на почуття і багатим на події, вони виходять на перший план у збиток внутрішнім переживанням, і людина з часом перестає емоційно включатися в об'єктивну ситуацію. В результаті вона не проживає її, не виносить з неї свого особистого досвіду.

Це обмеження чуттєвих зв'язків зі світом, і воно зменшує здатність відрізняти почуття від тілесних відчуттів, адекватно реагувати в стресових і конфліктних ситуаціях, розуміти світ у всій його складності і побудувати подібний контекст ситуації. Тому у людини виникає відчуття, що його переслідують невдачі в діяльності, можливо, реальні, а можливо, що існують тільки в його в свідомості. І ці невдачі починають набувати для людини велику емоційну значимість і особистісний сенс, ніж досягнення мети. І тоді спотворюється мотиваційна сфера, смислові акценти зміщуються, а саме вони багато в чому визначають взаємини людини з навколишньою дійсністю.

18. Поняття профілактика. Види профілактики, приклади.

Профілактика - це комплекс заходів соціально-психологічного, медичного та педагогічного характеру, спрямованих на нейтралізацію впливу негативних факторів соціального середовища на особистість з метою попередження відхилень у її поведінці. Таким чином, під профілактикою маються на увазі науково обгрунтовані і своєчасно здійснювані дії, спрямовані на запобігання можливих фізичних чи соціокультурних колізій у окремих індивідів груп ризику, збереження, підтримання та захист нормального рівня життя і здоров'я людей.

Розрізняють такі види профілактичної діяльності: первинна, вторинна, третинна.

Первинна профілактика - це комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу біологічних і соціально-психологічних факторів, що впливають на формування відхиляється. Вона включає наступні основні напрямки: вдосконалення соціального життя людей; усунення соціальних факторів, що сприяють формуванню і прояву девіантної поведінки; формування умов, що сприяють ресоціалізації та реабілітації; виховання соціально позитивно орієнтованої особистості; забезпечення захисту прав і законних інтересів неповнолітніх і т.д.

Як приклад може бути наведено діяльність установ сфери охорони здоров'я (лікарні, пологові будинки, жіночі консультації тощо) щодо своєчасної (у тому числі і допологової) діагностиці патологій внутрішньоутробного розвитку дітей; вирішення проблеми зайнятості дозвілля дітей та підлітків силами установ системи шкільної та позашкільної освіти тощо Слід зазначити, що саме первинна профілактика (її своєчасність, повнота і постійність) є найважливішим видом превентивних заходів у галузі запобігання відхилень у поведінці дітей та підлітків.

Вторинна профілактика - це комплекс медичних, соціально-психологічних, юридичних та інших заходів, спрямованих на роботу з неповнолітніми, що мають девіантну та асоціальна поведінка (пропускають уроки, систематично конфліктують з однолітками, мають проблеми в сім'ї і т.п.). Основними завданнями вторинної профілактики виступають недопущення здійснення підлітком більш важкого проступку, правопорушення, злочину; надання своєчасної соціально-психологічної підтримки підлітку, що знаходиться в складній життєвій ситуації.

Вторинна профілактика включає в себе наступні основні напрямки: визначення факторів ризику і виділення так званих груп "профілактичного обліку" по різним формам девіантної поведінки; раннє і активне виявлення осіб з нервово-психічними порушеннями; психологічну та медичну корекцію виявлених захворювань, ускладнених порушеннями поведінки. Як приклад можна навести таку міру кримінального покарання неповнолітніх, як відстрочка виконання вироку, тобто використання воспітательнопрофілактіческого ефекту загрози застосування покарання у відповідність з Кримінальним кодексом РФ у випадку, якщо поведінка підлітка в певний період (найчастіше 1-3 роки) не відповідатиме прийнятим у суспільстві нормам.

Третинна профілактика - це комплекс заходів соціально- психологічного і юридичного характеру, що мають на меті запобігання поновленню девіантної поведінки людиною, його прекратившим (наприклад, відновлення вживання наркотиків наркозалежним, які пройшли курс реабілітації і знаходяться в стані стійкої ремісії, та ін.). Це найбільш слабо розвинений в даний час вид профілактичної діяльності.

Прикладом заходів даного рівня може служити система патронатного супроводу неповнолітніх, які вийшли з місць позбавлення волі, надання їм допомоги в питаннях забезпечення житлом, працевлаштування, психологічне консультування і т.д.

Соціально-педагогічна профілактика може входити в комплекс заходів усіх трьох рівнів. Вважається, що вона найбільш ефективна у формі впливу на умови і причини, що викликають девіантну поведінку, на ранніх етапах.

19. Поняття емоційного вигорання, його характеристика, фази, приклади, методи дослідження.

Емоційне вигорання – це механізм психологічного захисту, вироблений особистістю, який має форму повного чи часткового виключення емоцій у відповідь на окремі психотравмуючі впливи. Емоційне вигорання є надбаним стереотипом емоційної, частіше професійної поведінки. Вигорання є частково функціональним стереотипом, оскільки дає змогу людині дозувати та економно витрачати енергетичні ресурси. Водночас можуть виникнути його дисфункційні наслідки, коли вигорання спричиняє негативний вплив на професійну діяльність та стосунки з партнерами. Емоційне вигорання виникає як професійна деформація особистості.Фази емоційного вигорання. Синдром емоційного вигорання виникає поетапно і ділиться на три фази: Фаза «Тривожна напруга» - передвісник і «пусковий механізм» у формуванні емоційного вигорання. Нервова напруга - цей пусковий механізм - проявляється чотирма симптомами. 1. Переживання психотравмуючих обставин: проявляється у усвідомленні посилення психотравмуючих чинників професійної діяльності. 2. Незадоволеність собою: проявляється відчуттям незадоволеності собою, обраною професією, посадою, розвивається при неможливості конструктивного вирішення ситуації. 3. «Загнаність до клітки»: проявляється відчуттям безвихідності, гостро переживається, коли психотравмуючі обставини дуже тиснуть і усунути їх неможливо. Розвивається при марних спробах усунути натиск психотравмуючих обставин. Це стан інтелектуально-емоційного затору, безвиході. 4. Тривога і депресія: проявляються тривожно-депресивною симптоматикою, що стосується професійної діяльності в особливо ускладнених обставинах. Відчуття незадоволеності діяльністю і собою породжує велику напругу у формі переживання ситуативної або особистісної тривоги. Фаза «Резистенція» (опір наростаючому стресу) Формування захисту на даній фазі проявляється такими симптомами вигорання: 1. Неадекватне вибіркове емоційне реагування: спостерігається у випадках, коли професіонал перестає уловлювати різницю між двома явищами, що принципово відрізняються: економним проявом емоцій і неадекватним вибірковим емоційним реагуванням. Тобто, професіонал неадекватно «економить» на емоціях, обмежує емоційну віддачу за рахунок вибіркового реагування на ситуації суб’єктів діяльності; емоційний контакт встановлюється не зі всіма суб’єктами, а за принципом «хочу – не хочу» — неадекватним або вибірковим чином. 2. Емоційно-етична дезорієнтація: виявляється в тому, що у працівника емоції не спонукають або не достатньо стимулюють етичні відчуття. Не проявляючи належного емоційного ставлення до свого підопічного (учня, клієнта, пацієнта і так далі), він захищає свою стратегію: виправдовується перед собою за припущену грубість або відсутність уваги до суб’єкта, раціоналізує свої вчинки або проектує провину на суб’єкта, замість того, щоб адекватно визнати свою провину. У емоційно складних ситуаціях використовуються думки: «Це не той випадок, щоб переживати», «Таким людям не можна співчувати». 3. Розширення сфери економії емоцій: проявляється поза професійною діяльністю — вдома, під час спілкуванні з приятелями і знайомими. На роботі спеціаліст так втомлюється від контактів, розмов, відповідей на запитання, що йому не хочеться спілкуватися навіть з близькими. 4. Редукція професійних обов’язків: виявляється в спробах полегшити або скоротити обов’язки, які вимагають емоційних витрат. Фаза «Виснаження». Характеризується більш або менш вираженим падінням загального тонусу і ослабленням нервової системи. Емоційний захист стає невід’ємним атрибутом особи. Дана фаза також проявляється низкою симптомів: 1. Емоційний дефіцит: проявляє себе відчуттям, що емоційно професіонал вже не може допомогти суб’єктам своєї діяльності. 2. Емоційна відчуженість: працівник майже повністю виключає емоції зі сфери своєї професійної діяльності. Його майже ніщо не хвилює, не викликає емоційного відгуку: ні позитивні, ні негативні обставини. 3. Особисте відсторонення, або деперсоналізація: проявляється широким діапазоном зміни настрою та вчинків професіонала у сфері спілкування. Перш за все, відчувається повна або часткова втрата інтересу до людини – суб’єкта професійної діяльності. 4. Психосоматичні та психовегетативні порушення: виявляються на рівні психічного і фізичного самопочуття.

20. Класифікація типів виховання, наслідки дисгармонічного виховання.

Практично зустрічаються чотири типи неправильного виховання.

Перший тип неправильного виховання – неприйняття. Відсутність любові до дитини і є неприйняття. Не любити своє дитя протиприродно. Таке явище беззастережно засуджується у суспільстві. Тому батьки позасвідомо заперечують цей факт. Відповідно, не усвідомлюються і причини неприйняття.

Неприйняття може бути первинним, коли народження дитини було з самого початку небажаним (не планували її появи, хотіли «пожити для себе»; не кохання, а вагітність стала причиною вимушеного шлюбу; в період вагітності жінка розлучилася з чоловіком і дитина від нього з точки зору майбутньої матері – безглуздя і т. д. Після пологів і в перші місяці життя дитини, якщо вона чимось «розчарувала» батьків, може виникнути вторинне неприйняття, що також не усвідомлюється батьками. Наприклад, поява дівчинки замість хлопчика, що очікувався, або поява дитини, разюче несхожої на своїх батьків. Причиною вторинного неприйняття може стати і виявлення деякого фізичного дефекту, все, що викликає у батьків досаду відносно зовнішніх даних дитини.

При неприйнятті у матері, яка годує, спостерігається «безпричинне» зникнення молока, її погляд байдужий, руки неласкаві, в її голосі звучить постійне роздратування. Немовля вловлює відсутність материнської любові, яка означає для малюка надпотрібність, безпеку. Тому неприйняття породжує у дитини страх. Вона збудлива або частіше – пригнічена, багато хворіє.

При неприйнятті батькам не подобається у дитини практично все. Малюк і «їсть не так», і «плаче забагато», і «вимогливий», і «вередливий». На дитину постійно гніваються, її весь час лають, їй не прощається жодна провина. Батьки щиро вважають, що їм «не пощастило» з дитиною: «У людей діти як діти, а у нас …». При неприйнятті батькам постійно не вистачає часу, щоб зайнятися вихованням дитини. Її передовіряють бабусі під різними приводами, завжди «об’єктивними», з щирою переконаністю, що це робиться «для її ж користі». Дитину, яка не приймається, часто влаштовують у лікарню, «щоб добре вилікувати», хоча лікувати можна було б і вдома. Її кожного року відправляють у санаторій, «щоб вона зміцніла». Але дитина сприймає таке ставлення до себе однозначно: тато і мама нею незадоволені і поступово приходить до розуміння, що дорослі таким чином хочуть від неї позбутися.

Неприйняття – це найдраматичніший тип неправильного виховання. Діти рано чи пізно усвідомлюють, що батьки їх не люблять. Зробивши таке приголомшуюче відкриття, дитина, як і її батьки, придушує усвідомлення цього факту, тим більше, що прямо про нелюбов їй не кажуть. Але обманюючи себе, батьки одурюють і дитину, стверджуючи, що люблять її. Якщо мова йде про власну дитину, то батькам не треба потурати різним примхам, намагаючись таким примітивним способом спокутувати свою провину перед малюком. При такому ставленні неприйняття доповнюється егоцентричним типом неправильного виховання.

Усвідомивши, що дитина не прийнята серцем, батьки, контролюючи свою поведінку розумом, повинні ставитися до неї справедливо, проявляти терпіння, такт, приділяти їй якомога більше уваги. Таке ставлення пом’якшить неприйняття, компенсує його прояви, виключить можливість несприятливих наслідків.

Несприятливі наслідки неприйняття:

В одному випадку дитину суворо контролюють, жорстко карають, і вона живе в умовах надмірно суворого режиму; в іншому – до неї ставляться причепливо, і вона росте в атмосфері нескінченних претензій; у третьому, найбільш частому, дорослі взагалі не звертають на дитину уваги, відсторонюються від її виховання.

У першому випадку темперамент пригнічується повністю. Природна поведінка дитини роздратовує батьків, і вони починають «переробляти» її характер на такий, який, в їх розумінні, він повинен бути.

У другому випадку пригнічуються альтруїстичні риси темпераменту і, відповідно, загострюються інші – егоцентричні, агресивні. В результаті, завзятість холерика перероджується у згубну впертість, жвавість сангвініка – в не менш згубну нестійкість, цілеспрямована неспішність флегматика – в пасивність.

У третьому випадку темперамент нібито не пригнічується. На дитину не звертають уваги, і вона, здавалося б, живе і розвивається відповідно до природи. Однак це не так. Відсутність виховання – також виховання. Бездоглядність також виховує. Позбавлена батьківської уваги, дитина стає байдужою або істеричною, протестною. І тоді вона шукає компенсацію – віддушину, втіху поза сім’єю. Підростаючи, вона знаходить компанію таких само кинутих і недоглянутих дітей. Тут до неї виявляють увагу, зустрічають її з радістю. У такому середовищі їй весело, і вона дуже скоро забуває про свої прикрощі. На цьому шляху дитина марнує час, нехтує навчанням, стає проблемною. У характері формуються риси егоїзму, необ’язковості, нестійкості, негативізму (особливо відносно дорослих, які для неї вже не авторитетні), відсутні серйозні прив’язаності, коли другом є той, хто з дитиною сьогодні.

Другий тип неправильного виховання – гіперсоціальний. У гіперсоціальних сім’ях народження дітей очікується не тому, що в них є глибока душевна потреба, а тому, що діти «повинні бути у всіх». Дитина народжується і завойовує серця дорослих, її люблять. Але зло присутнє в орієнтаціях батьків. Це – «правильні» люди. Діти у них тому, що «так повинно бути», і, відповідно, виховання вибудовується по типу – «як повинно бути». Вивчаються і пунктуально до формалізму виконуються рекомендації з «ідеального» виховання. Наприклад, дитину не беруть на руки, навіть якщо вона заходиться в плачу, тому що «це не педагогічно»; її годують у певний час, коли вона не хоче їсти. Дитину укладають спати, коли їй хочеться грати, і тому заснути вона не може. Її настирливо примушують вітатись навіть з тими людьми, які їй з якихось причин неприємні.

З нею займаються, незважаючи на її повне небажання займатися саме цим і саме в даний час. Усе її життя суворо регламентоване, розділене тільки на біле і тільки на чорне, на добре і погане, на дозволене і недозволене. Культивується педантизм і надмірна пунктуальність.

Похвала вихователя в дитячому садку розцінюється батьками як вище досягнення дитини, а незначний осуд – як катастрофа. Якщо до наступного дня дитина отримала від вчителя завдання: принести паперових журавликів – її примушують вирізати їх і клеїти, навіть якщо вона хвора. Поняття «треба» гіпертрофовано до абсурду. Оцінки в школі – самоціль. Оцінка «задовільно» – трагедія для батьків. Гіперсоціальна дитина живе як робот, не здібний до справжньої творчості і життєлюбства. Емоційно вона стримана, тому що емоції у неї пригнічувались змалечку, оскільки емоційна стриманість вважалася для її батьків ознакою інтелігентності, а вияв емоцій – чимось ганебним. Коли така дитина стане дорослою, то вищу радість у неї будуть викликати тільки успіхи на роботі і похвала оточуючих.

Гіперсоціальне виховання пригнічує темперамент, особливо сангвінічний; у холеричному і флегматичному темпераментах загострюються елементи завзятості, досягнення мети. В результаті, у таких дітей формується тривожний, гіперсоціальний характер, який відкриває шлях до нервовості.

Третій тип неправильного виховання – тривожно-недовірливий – спостерігається в тих випадках, коли з народженням дитини у батьків виникає надмірна тривога за її здоров’я і благополуччя. При такому типі виховання дитину люблять, але несамовито, і тому – не в радість їй і собі.

Виховання по типу тривожної недовірливості часто спостерігається у сім’ях з єдиною або пізньою дитиною і характеризується наступними ознаками. Звичайні захворювання або незначні травми дитини викликають у дорослих невиправдану паніку; апетит дитини стає надзвичайною турботою всієї сім’ї; уночі батьки встають декілька разів, щоб поправити ковдру і послухати дихання дитини, поторкати голівку – чи немає жару і т.д. При тривожно-недовірливому вихованні дитині не дозволяють виходити із квартири у двір, оскільки «бувають різні випадки» і на вулиці «злі хлопчиська». Її проводжають у школу і зустрічають, щоб перевести через дорогу, по якій не ходить транспорт, просто «на всяк випадок». Їй з хвилюванням заглядають в очі і по декілька разів на день задають тривожні питання, які стосуються її здоров’я. Природно, що така дитина залякана і дуже рано сама стає тривожною. Тепер вже вона ставить питання дорослим: «Я не захворію?», «Це не страшне?», а з 5 років: «А я не помру?», «А ви не помрете?»

Дитину рано навчають іноземній мові, музиці, з тривогою стежать за навчанням, щоб «застерегти» її від «небезпечного» майбутнього, дати їй «перевагу» у боротьбі за виживання. В результаті, вона тривожно сприймає природні труднощі, взаємини з однолітками. Дитина в такому випадку несамостійна, нерішуча, боязка, ранима, образлива і хворобливо невпевнена в собі. Постійна батьківська заборона, обмеження активності, а пізніше і надмірний самоконтроль, самообмеження призводять до придушення всіх типів темпераментів, загострює тенденцію до надмірної обережності. Шлях таких дітей – у тривожність і недовірливість на все життя.

Четвертий тип неправильного виховання – егоцентричний – спостерігається у сім’ях з безвідповідальною позицією батьків до своєї дитини, нерідко єдиної, довгоочікуваної, яку переконують у тому, що вона «кумир», «суть життя», «єдина радість», «молодшенька» і т.д.

При такому типі виховання інтереси оточуючих ігноруються. Найменші її примхи задовольняються негайно, бажання передбачуються, відсутні будь-які обмеження. Її не вчать враховувати інтереси інших людей, чекати своєї черги. Тому вона не переносить найменших обмежень, агресивно сприймає будь-які перешкоди. Така дитина розгальмована, нестійка. І в результаті, у холерика загострюється агресивність, завзятість трансформується в упертість, цілеспрямованість – у настирливу вимогливість і т.д. У сангвініка швидкість трансформується в розгальмованість, дотепність – у балакучість, рухливість – у метушливість, емоційність – в істеричність, упевненість – у самовпевненість. У флегматика повільність перероджується в пасивність, завзятість – в упертість, а цілеспрямованість – у настирливу вимогливість, як і у холерика. Головне полягає в тому, що у всіх дітей при егоцентричному вихованні пригнічується соціальна сутність темпераменту, її альтруїстичні риси.

Перша зустріч з однолітками закінчується у дитини з егоцентричним вихованням невдало. Життя негайно розставляє все по своїм місцям. Її претензії викликають в інших дітей сміх і отримують жорстку відсіч. Егоїста не терплять, і він закономірно приречений на крах і самотність.

21. Визначення особистості. Структура особистості по Платонову.

Особистість - складне цілісне утворення. Дослідженню її структури присвячені праці багатьох психологів. Згідно з дослідженнями К. К. Платонова в структурі особистості виділяють чотири головні однопорядкові підструктури.

Перша підструктура характеризує спрямованість особистості або вибіркове ставлення людини до дійсності. Складові якості цієї підструктури особистості не є природженими і відображають індивідуальне суспільне мислення. Формується спрямованість особистості в процесі виховання. Виділена окремо в психологічній структурі особистості спрямованість, у свою чергу, включає систему взаємопов'язаних компонентів: інтереси, бажання, прагнення, ідеали, світогляд, переконання. Вказані компоненти спрямованості характеризують ставлення особистості, її матеріальні й духовні потреби, моральні якості. Оскільки ставлення є не тільки якістю особистості, а насамперед елементом свідомості, що впливає на прояви її активності, то активність спрямованості здебільшого виявляється через переконання - свідомі потреби людини, які спонукають її діяти відповідно до ціннісних орієнтацій.

Друга підструктура включає знання, уміння, навички й звички, які засвоєні у власному досвіді шляхом навчання. Іноді цю підструктуру розглядають як підготовленість індивіда. На формування компонентів даної підструктури помітно впливають біологічні й генетичні якості людини. У наш час компоненти, об'єднані підструктурою досвіду, не всі психологи схильні розглядати як властивості особистості. Однак К. К. Платонов вважав, що «типові для даного індивіда прояви, так само як і закріплені знання, навичка (на тільки розумова або вольова, але й моторна і сенсорна) і, тим більше, уміння і звичка, вже, безперечно, є властивістю особистості!». Справді, набуті знання й сформовані в процесі навчання вміння і навички органічно вплітаються в структуру особистості, стають її невід'ємними властивостями.

Третя підструктура включає індивідуальні особливості психічних процесів: відчуття, сприймання, емоції, волю, мислення, пам'ять. Психічні процеси, які є динамічним відображенням дійсності в різних формах психічних явищ, забезпечують зв'язок особистості з дійсністю. На основі психічних процесів утворюються психічні якості особистості, які забезпечують певний кількісно-якісний рівень її психічної діяльності і поведінки, типовий для індивіда. Основні компоненти третьої підструктури формуються й розвиваються за допомогою вправ, при цьому великого значення набувають вольові якості індивіда, оскільки вони лежать в основі свідомого регулювання психічних процесів і станів особистості.

Четверта підструктура особистості включає властивості темпераменту, статеві й вікові властивості. До неї ж відносять і патологічні (органічні) зміни особистості. Формування компонентів цієї підструктури можливе лише за допомогою тренування, але частіше має місце формування замінників (компенсаторних механізмів) природних властивостей, яких недостає. Ця підструктура має назву біопсихологічної, оскільки якості особистості, які до неї входять, головним чином зумовлені фізіологічними особливостями мозку. Активність проявів цієї підструктури залежить від сили нервових процесів.

Розглянуті чотири підструктури охоплюють майже всі відомі якості особистості. Однак слід враховувати, що поряд з ними можна назвати незліченну кількість якостей, котрі мають власну структуру і об'єднують декілька компонентів, що належать до різних однопорядкових підструктур особистості. Наприклад, переконаність віднесена до першої підструктури, а до неї самої входять воля, відповідні знання і особливості процесів мислення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка