8-й клас (140 год, 4 год на тиждень)Дата конвертації26.05.2016
Розмір0.55 Mb.
Навчальний план для

поглибленого вивчення

української літератури

у 8 класіУчитель Пилипенко О.В.

«Затверджено»

01. 09. 11 р.


Директор Ладанської гімназії
О.І.Кондратенко

«Погоджено»

Заступник директора з НВР
І.В.Осипенко

8-й КЛАС (140 год, 4 год на тиждень)
8год – позакласне читання, Р З М – 8 год, Л Р К – 5, Т К - 13

7

Пісня «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Оптимістичний характер піс­ні. Образ захисника рідного краю

13.09.

8

Пісні про боротьбу проти соціально­го і національного гніту. «Ой Морозе, Морозенку». Морозенко як історична особа. Художні особливості

14.09.

9

«Максим козак Залізняк». Увіковічнення імені героя народом. Провідні мотиви пісні. Характеристика образу

15.09.

10

Боротьба українського народу проти польської шляхти у пісні «Чи не той то хміль». Історична основа пісні, її реальний прототип

16.09.

11

Змалювання боротьби українського народу проти гнобителів за кривди народу у пісні «За Сибіром сонце сходить»

20.09.

12

Зв'язне мовлення № 1. Літературно-критичний контрольний твір «Пісня — душа на­роду»

21.09.

13

ПІСНІ МАРУСІ ЧУРАЙ.

Легендарна поетеса з Полтави. Тра­гічна історія її життя. Пісні, що стали народними. «Засвіт встали козачень­ки». Художні засоби22.09.

14

Пісня «Віють вітри, віють буйні». її популярність, народнопоетичні об­рази

23.09.

15

Пісня «Ой не ходи, Грицю...». Фоль­клорна основа пісні. Народнопоетич­ні образи

27.09.

16

Тематична контрольна робота № 1:

28.09.

17

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ.

Героїчний епос українського наро­ду. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові); жанрова своє­рідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму.

Теорія літератури: дума.


29.09.

18

Кобзарі та лірники — виконавці на­родних дум (0. Вересай, Г. Гончарен­ко, М. Кравченко та ін.). Сучасні ви­конавці:

В. та М. Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України30.09.

19

Дума «Маруся Богуславка». Мораль­но-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Ма­русі Богуславки між любов'ю до рід­ної землі та становищем дружини ту­рецького вельможі

04.10.

20

Дума «Буря на Чорному морі». Сим­вол гріхопадіння порятунку через по­каяння

05.10.

21

«Дума про козака Голоту». Звеличен­ня мужності і звитяги народних геро­їв. Протиставлення в думі відважно­го козака багатому татарину. Художні засоби їх змалювання

06.10

22

Спостереження за побудовою дум, їхніми художніми засобами. Порів­няльний аналіз дум та історичних пі­сень. Багатство пісенної творчості українського народу. (Урок захисту проектів)

07.10

23

Позакласне читання 1. Героїч­ний епос. Народні думи (за вибором учнів)

11.10


24

Тематична контрольна робота 2

12.10.


Із давньої літератури (9)

25

Самобутній характер давньої укра­їнської літератури. «Слово про похід Ігорів». Давньоруська пам'ятка, пер­лина українського ліро-епосу. Істо­рична основа «Слова...».

Теорія літератури: поняття про геро­їчний народний епос

13.10


26

Перекладні переспіви у XIX—XX ст. Проблема авторства

14.10.


27

Робота над змістом «Слова...». Осо­бливості композиції та стилістичних засобів

18.10


28

Образи руських князів у творі. На­скрізна ідея патріотизму

Символічно-міфологічні образи та їх­нє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Пое­тичність образу Ярославни19.10

29

Образ віщого Бояна, як народного співця. «Золоте слово» Святослава

20.10.
Образ Руської землі. Висока художня майстерність твору
30

Місце «Слова...» серед творів світово­го зарубіжного епосу («Пісня про Ро­ланда», «Пісня про Нібелунгів», «Ви­тязь у тигровій шкурі» та ін.)

21.10.

31

Зв 'язне мовлення № 2. Навчальний твір на літературну тему за поемою «Слово о полку Ігоревім»

01.11.

32

Література рідного краю 1. Твори на історичну тему в творчості письменників рідного краю.

02.11.

33

Тематична контрольна робота 3

03.11.

Світ української поезії (40)

34

Лірика як своєрідний вид літературної творчості, її жанри

04.11.

35

Тарас ШЕВЧЕНКО.

Викуп поета з неволі. Причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання08.11.

36

Усвідомлення власної місії поета. Роз­думи автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі. «Думи мої, думи мої...» — програмна поезія ран­ньої творчості

Т. Шевченка. Поетич­ні роздуми про роль художнього сло­ва в житті народу. Образотворчі засо­би поезії.Теорія літератури: філософська лірика

09.11.

37

Цикл «В казематі». Художнє виражен­ня в ньому високих громадянських почуттів («Мені однаково, чи буду...»), глибокі переживання ліричного героя про майбутню долю України. Худож­ні засоби твору

10.11.

38

Урок-практикум. Силабо-тонічне вір­шування (рими, стопи, віршові розмі­ри). Двоскладові віршові розміри

11.11.

39

Фольклорні мотиви у вірші «Ой три шляхи широкії...». Майстерне вико­ристання народних символів

15.11.

40

«Минають дні, минають ночі...» — зразок філософської лірики поета. Роздуми про суть людського життя, протиставлення двох способів жит­тя людини. Яскраві поетичні образи, особливості ритмомелодики. Худож­ні засоби поезії

16.11

41

Зв'язне мовлення № 3. Творча робота щодо ідейно-художнього аналізу пое­зій або складання власного вірша чи акровірша про Т. Шевченка(усно)

17.11.

42

Література рідного краю 2. Образ Шевченка у творчості письмен­ників літератури рідного краю

18.11.

43

Тематична контрольна робота № 4

22.11.

44

Іван ФРАНКО.

Короткі відомості про письменни­ка. «Земле моя, всеплодющая мати...». Ліричний герой — невтомний трудів­ник на благо народу, з якого він чер­пає свої сили.Теорія літератури: образотворчі засо­би поезії

Майстерність усічених стоп. Спорід­неність образу матері-землі у вірші І. Франка та міфі про Антея в анти­чній літературі23.11.
45

Поезія «Пісня і праця». Роль пісні і праці в житті людини

24.11.

46

«Червона калино, чого в лузі гнеш­ся?..» Алегоричне зображення дійс­ності, особливості ритмо-мелодики, образотворчі засоби поезії

25.11.

47

Інтимна лірика поета. Невмирущість людських почуттів («Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...»). Автобіографічний характер поезії

29.11.

48

Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя XVII століття. Робота над змістом твору. Теорія літератури: історична поема. Історична правда та художній вимисел

30.11.

49

Проблема морального вибору люди­ни, її втеча від світу. Художній образ у творі «Іван Вишенський». Актуаль­ність твору

01.12.

50

Позакласне читання № 2. В. Симоненко. «Вино з троянд». Оповідання (за вибором учнів)

02.12.

51

Тематична контрольна робота 5

06.12.

52

Леся УКРАЇНКА.

Розповідь про життя поетеси, її муж­ність і силу духу. Потужне ліричне на­чало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви творчості у вірші «Ви щасливі, пречистїї зорі...»07.12.

53

Поезія «Давня весна». Тема гармо­нійного єднання людини з природою. Ідея творчості, вільнолюбства людини

08.12

54

Поезія «Хто вам сказав, що я слаб­ка...» ствердження незламності духу людини. Роль риторичних запитань у вірші.

09.12.

55

Поезія «Хотіла я б піснею стати» — зразок ліричної мініатюри, романтич­ний спосіб вираження мрій і споді­вань ліричного героя

13.12.

56

Поема «Давня казка». Проблеми і мо­тиви: роль митця в суспільстві

14.12.

57

Проблема служіння музі і народові; суть людського щастя з вдячності (за поемою «Давня казка»)

15.12.

58

Володимир СОСЮРА.

Стисла розповідь про поета. Авто­біографічні мотиви в романі «Третя рота» (уривок з роману). Художнє від­творення автором у романі яскравих картин свого «нелегкого» життєвого і творчого шляху16.12.

59

Патріотичні мотиви творів В. Сосюри. Поезія «Сад». Щирість ліричного самовираження поета. Образ Украї­ни, ідея нерозривної єдності людини 3 рідною землею, алегоричність образів

20.12.

60

Патріотичний пафос поезій «Любіть Україну!» та «Солов'їні далі». Драма­тична історія вірша «Любіть Україну!».

Теорія літератури: трискладові віршо­ві розміри

21.12.

61

«Васильки» — взірець інтимної ліри­ки. Образотворчі засоби поезії. Теорія літератури: інтимна лірика

22.12.

62

Тематична контрольна робота 6

23.12.

II СЕМЕСТР

65

Борис ОЛІЙНИК.

Народне визнання сучасного україн­ського поета. Вічна проблема життє­вого вибору стоїчної позиції у поезії «Вибір».Теорія літератури: медитація
66

Філософія чину і мудрості у вірші «Ринг». Художні засоби розкриття ідейного змісту твору. Образ лірично­го героя
67

Урок-практикум. Художні засоби роз­криття ідейного змісту поезії
68

Позакласне читання 3. 0. Гончар «Бригантина»
69

Володимир ПІДПАЛИН.

Стисла розповідь про поета. Поетич­ний образ рідної неньки у поезії «Ма­тері».


70

Щирість патріотичних почуттів лірич­ного героя у вірші «Тиха елегія». Теорія літератури: елегія
71

Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху в поезії «Запросини»
72

Образотворчі засоби поезії
73

Тематична контрольна робота 7
74

Іван МАЛКОВИЧ.

Стисла розповідь про поета. Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, ду­шевне багатство від зла у поезії «Сві­чечка букви «І»


75

Поезія «Музика, що пішла». Метафо­ричність твору
76

Оптимістичний пафос вірша «3 янго­лом на плечі», віра в перемогу добра
77

Художні засоби для втілення ідей вір­шів. Національний колорит поезій
78

ДМИТРО ПАВЛИЧКО. Стисла розповідь про поета, його літературну та громадську діяльність. Ав­тобіографічна лірика («Смереки»).Поетичний образ батька у вірші. Ху­дожні засоби. Майстерність діалогу. Актуальність роздумів на екологічну тему
79

Патріотичні мотиви в поезії «Пісня про Україну». Урочистий, піднесений тон, мелодійність
80

Позакласне читання 4. Б. Олійник, «Сива ластівка»
81

Тематична контрольна робота 8
Національна драма (9)

82-83

Драматичні твори як літературний рід. їхні особливості, жанри.

Теорія літератури: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія


84

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ.

Короткі відомості про життя і твор­чість видатного українського драма­турга XIX ст., про театр «корифеїв»


85

Трагікомедія «Сто тисяч» (скороче­но) — класичний взірець українського «театру корифеїв»
86

Проблема бездуховності людини, за­сліпленої прагненням до наживи
87-88

Проблема влади грошей — наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві
89

Засоби сатиричного змалювання ге­роїв
90-91

Зв'язне мовлення 4. Літературно-критичний твір на одну з тем:

• «Мої роздуми над учинками геро­їв п'єси «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого»;

• «Життя це театр...» (за творчістю І. Карпенка-Карого);

• «Моральні чесноти, які я ціную в людях» (за вивченими творами)


92

Позакласне читання 5. І. Сенченко «Руді вовки»
93

Література рідного краю № 3.

1. Нечуй-Левицький, «Баба Параска і баба Палажка»


94

Тематична контрольна робота №9
3 української прози (25)

95-96

Епос як один із основних літератур­них родів, його канон
97

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ.

Розповідь про письменника


98

Пригодницький, романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною» М. Коцю­бинського.

Теорія літератури: сюжет і компози­ція, и елементи


99

Вічний тип шукача правди. Протест Остапа й Соломії проти кріпосниць­кої наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною
100

Проблема волі людини та можливос­ті її здобуття
101

Кохання Остапа й Соломії як цен­тральний мотив у творі, його непере­можна сила, що рухає вчинками, по­ведінкою, вибором героїв. Романтич­ність, мужність і сила волі Соломи
102

Час і вічність у повісті, символічні об­рази
103

Позакласне читання 5. Твори І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» та М. Коцюбинського «До­рогою ціною», їхня типологічна спо­рідненість
104

Зв'язне мовлення 6. Літературно-критичний твір на одну із запропоно­ваних тем:

• «Проблема волі людини і можливос­ті її досягнення в сучасних умовах»;

• «Ціна волі» (за повістю М. Коцю­бинського «Дорогою ціною»;

• «Краса вірності в коханні» (за по­вістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)


105

Тематична контрольна робота 10
106

Осип НАЗАРУК.

«Роксоляна» (скорочено). Події істо­ричної доби XVI ст. Роксоляна як іс­торична особа.

Теорія літератури: історична і худож­ня правда

107

Початок повісті «Роксоляна»( вибрані розділи). Робота над сюжетом
. 108

IX розділ повісті «Роксоляна». Харак­теристика образу Роксоляни
109

X розділ твору «Роксоляна» О. Назарука. Проблема кохання і служіння народові
110

«Перша подорож на прощу Роксоля­ни» (XI розділ). Виразне читання і ко­ментування розділу
111

Урок-диспут: «Що значить служити Богові і людям?»
112

Зв'язне мовлення 6. Контрольний письмовий твір
113

Позакласне читання № 7. Історичні постаті України у творах українських письменників
114

Література рідного краю № 4. В. Ракшанов, «Іван Мазепа»
115

Тематична контрольна робота 11
116

Володимир ДРОЗД.

Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юнос­ті; про вічне й швидкоплинне в жит­ті людини.

Теорія літератури: «химерна проза»

117

«Вечірня прогулянка по Ирію». Хи­мерні стилістичні прийоми художньо­го письма
118

«Любовна драма Михайла Решета». Пафосність розділу
119

«Перелітні птахи», «Наукова експеди­ція на Солом'янку»
120

В. Дрозд. «Білий кінь Шептало», Але­горичний образ коня Шептала, його характеристика.
121

Урок-диспут: «Життєвий вибір сучас­ної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність на основі опо­відання «Білий кінь Шептало». Про­блема людини, особистості і натовпу, дійсності і мрії»122

Позакласне читання № 8. В. Дрозд, «Кінь Шептало на молочарні»
123

Олесь ГОНЧАР.

Розповідь про письменника. «Людина в степу» — оповідання про нашого су­часника. Особливості сюжету та ком­позиції, роль художньої деталі


124

Проблематика та ідея оповідання «Людини в степу». Протиставлення в ньому досвідченого шофера Кожу-щенка Серьозі. Символічний образ вогника в степу
' 125

Психологічне заглиблення письмен­ника у внутрішній світ персонажів. Проблема подвигу в звичайному люд­ському житті
126

Зв 'язне мовлення 7. Письмова твор­ча робота з вираженням власно­го ставлення до персонажів епічного твору
127

Тематична контрольна робота 12
Український гумор і сатира (10)

128

Урок-конференція. Український гумор і сатира
129

Гумор та сатира як засоби комічного зображення в художньому творі
130

Володимир САМІЙЛЕНКО.

Коротко про митця. Гуморі і сатира поета як поштовх для роздумів про справжній патріотизм у поезії «Патрі­оти».Теорія літератури: гумор і сатира (по­глиблено), антитеза, іронія
131

В. Самійленко, «Як то весело жити на Вкраїні». Сатирична іронія вірша
132

Євген ДУДАР.

Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонукан­ня до роздумів про довколишній світ і себе. «Слон і Мухи»


133

Є. Дудар, «Лісова казка», «Еліксир "молодості»
134

Є. Дудар, «Хатха-йога»
135

НАРОДНІ УСМІШКИ.

«Хитрий хлопець», «Підслухав», «Ава­рія», «У школі». Дотепність у змалю­ванні гумористичних епізодів з люд­ського життя


136

Олександр КОВІНЬКА

«Хатнє виховання»


137

Література рідного краю 5. Гумор і сатира у творчості письменників рід­ного краю
138

Зв'язне мовлення 8 Складання не­великого гумористичного твору (гумо­рески, байки) у віршовій чи прозовій формах
139

Тематична контрольна робота № 13
Урок-підсумок (1)

140

Урок-конференція «У творчій лабора­торії письменника»
ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ


 1. Бурлака Ф. Остап Вересай.

 2. Дівчина з легенди — Маруся Чурай.

 3. Золотницький М. Квіти в легендах і переказах.

 4. Скуратівський В. Берегиня.

Із минулого в майбутнє

 1. Бердник О. Лабіринт Мінотавра; Подорож в антисвіт.

 2. Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі. Народна дума.

 3. Дарда Ю. Переяславські дзвони.

 4. Загребельний П. Первоміст; Роксолана.

 5. Кащенко А. Оповідання про славне Військо За­порозьке.

 6. Королева Наталена. Легенди старокиївські.

 7. Малик В. Черлені щити; Посол урус-шайтана.

 8. Мушкетик Ю. Селена; Динозавр.

 9. Олійник М. Леся. Одержима.
 1. Самійло Кішка. Народна дума.

 2. Смолич Ю. Прекрасні катастрофи.

 3. Старицька-Черняхівська Л. Діамантовий пер­стень.

 4. Чайковський А. Сагайдачний.

 5. Чемерис В. Ольвія.

• Яка ти, людино?

 1. Антонечко-Давидович Б. За ширмою.

 2. Бердник О. Лабіринти мінотавра.

 3. Гончар О. Берег любові; Бригантина.
 1. Дімаров А. На коні й під конем.

 2. Дрозд В. Кінь Шептало на молочарні.

 3. Кучер В. Голод.

 4. Руденко М. Ковчег всесвіту.

 5. Сенченко І. Діамантовий берег; Руді вовки; Чорна брама.

 6. Симоненко В. Вино з троянд. Оповідання.

10. Чендей І. Сестри.

• У світі поезії 1. Литвин С. Вічність любові.

 2. Матушек О. Телефон довіри.

 3. Олійник Б. Сива ластівка.

 4. Шдпалий В. Вишневий цвіт; У дорогу — за лас­тівками.

 5. Пушик С. Задума гір.

 6. Симоненко В. Лебеді материнства.

 7. Українка Леся. Роберт Брюс, король шотланд­ський.

 8. Чередниченко Д. Наша стежка додому.

Смійтеся на здоров'я

 1. Народні усмішки.

 2. Вишня Остап. Мисливські усмішки.

 3. Глазовий П. Сміхологія.

 4. Годованець М. Байки.

 5. Дудар Є. Українці мої, українці.

 6. Карпенко-Карий І. Суєта. Комедія.

 7. Ковінька О. Хатнє виховання.

Сочівець І. Цілющі процедури

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка