“71”: 373. 3 Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчанняСкачати 413.64 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір413.64 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3
Таблиця7

Розподіл учнів за рівнями розвитку показників мислення (формувальний експеримент, у %)

Показники розвитку мислення

Рівні розвиненості показників

За нормативною програмою

За модифікованою програмою
високий

середній

низький

високий

середній

низький

Швидкість

10,3

58,5

31,2

16,6

81,2

2,2

Синтезування

22,5

74,1

3,4

24,3

75,7

-

Узагальнення

25,2

71,6

3,2

29,2

70,8

-

Лабільність

13,3

75,4

11,3

15,1

82,6

2,3

Логічність

13,7

59,8

26,5

17,4

70,8

11,8

Креативність

22,2

59,1

18,7

24,1

65,9

10

Обізнаність

10,4

62,9

26,7

14,3

73,7

12

В експериментальних групах, де була впроваджена модифікована програма курсу “Довкілля”, відмічена більша кількість учнів з високим та середнім рівнями показників мислення. Найбільш високий приріст відмічений за показниками: швидкості, логічності, лабільності, креативності, обізнаності, тобто переважно тими, що потребували удосконалення за результатами попереднього дослідження.

Узагальнення результатів дисертаційного дослідження дало можливість сформулювати наступні висновки:

1. Теоретичний аналіз підтвердив, що інтегроване навчання дозволяє більш глибоко, ніж традиційне, врахувати психологічні особливості учнів молодшої школи. Воно спирається на зону найближчого розвитку дитини та її реальний досвід, сприяє інтегрованому пізнанню нею оточуючого світу, базується на практичному спрямуванні навчання. Інтегрований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів передбачає використання таких засобів навчання (уроки серед природи, лабораторні роботи, колективна робота у малих групах, читання та аналіз з дорослими навчального матеріалу тощо), що сприяють не лише оптимізації навчально-виховного процесу, а й актуалізації та розвитку мислення.

2. За результатами емпіричного дослідження виявлено особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах традиційного навчання: у більшості першокласників домінує наочно-дійове та наочно-образне мислення; показники розвитку мислення (швидкість, логічність, креативність) мають недостатню розвиненість і не забезпечують подальшого ефективного оволодіння новим навчальним матеріалом; несформована здатність до умовиводів та уміння застосовувати раніше накопичений досвід у навчальній діяльності; у більшості учнів виявлені труднощі із порівнянням предметів та їх зображень, із логічним запам’ятовуванням навчального матеріалу, з творчим підходом до виконання завдань; недостатньо розвинуті такі мисленнєві операції, як синтезування та узагальнення.

3. На прикладі навчального інтегрованого предмету “Довкілля” реалізовано програму лонгітюдного дослідження, результати якої засвідчили ефективність розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання: відбувається переважаючий розвиток словесно-логічного мислення, разом з тим удосконалюється наочно-дійове та наочно-образне мислення, зростають показники синтезування, узагальнення, обізнаності та логічності.

4. Доведено, що інтегровані курси різної інтенсивності мають неоднаковий вплив на розвиток мислення молодших школярів. Вивчення курсу 1 годину на тиждень не призводить до суттєвих та стабільних змін у розвитку мислення учнів. Найбільш ефективним для розвитку мислення учнів є вивчення курсу 3 години на тиждень.

5. Разом з тим виявлено, що інтегроване навчання не забезпечує розвитку окремих показників інтелектуальної діяльності: слабка здатність дітей до логічного запам’ятовування предметів, недостатня сформованість правильних навичок і нерозвиненість таких показників розвитку мислення, як швидкість, лабільність та креативність.

З метою подолання цих недоліків була модифікована нормативна програма курсу “Довкілля”: у її зміст були внесені нові теми; деякі теми попередньої програми були перенесені на більш раннє або пізнє викладання, запропоновано збільшення на уроках використання певних дидактичних засобів і активних методів навчання, психологічних вправ, спрямованих на розвиток мислення учнів початкових класів. Внаслідок її реалізації у формувальному експерименті відбулося: покращення показників вербального і невербального мислення, збільшилися всі показники розвитку мислення, у тому числі ті, що потребували удосконалення під час реалізації нормативної програми.

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. Більш глибокого вивчення вимагають питання визначення впливу інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів середньої та старшої школи; визначення впливу інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів різної статі. Вимагає подальшого удосконалення методика дослідження мислення з урахуванням психологічних особливостей учня підліткового та юнацького віку, що і буде предметом наших подальших досліджень.Основний зміст дисертації відображено у публікаціях:

1. Яновська Т.А. Вплив інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів початкових класів // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників п’ятих Костюківських читань: В 3 Т. - К.: Гнозис, 1998. - Т.3. - С.600-608.

2. Яновська Т.А. Дидактичні та методичні засоби розвитку мислення молодших школярів в інтегрованому курсі “Довкілля” // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - Вип.13. – С. 249 – 257.

3. Яновська Т.А. Інтегроване навчання та його взаємозв’язок з розвитком мислення школярів початкової школи // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000. – Випуск 3 (10). - С.166-175.

4. Яновська Т.А. Інтегроване навчання як провідна детермінанта громадянського становлення особистості молодшого школяра // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т. VI, випуск 2. – С.371-375.

5. Яновська Т.А. Психологічні особливості мислення молодших школярів // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Випуск 20. – С.197-205.

6. Яновська Т.А. Розвиток мислення школярів як важлива мета розвиваючого навчання // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.16. - С.143-148.

7. Яновська Т.А. Формування мислення молодшого школяра в процесі розвивального навчання // Розвивальна освіта та багатовимірний досвід особистості: Зб. наук. пр. / Редкол. О.Ф.Іванова (відп. редактор) та ін. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. - № 702. – Вип. 34. – С.234-236.

8. Яновська Т.А. Вплив інтегрованої освіти на особливості розвитку мислення учнів початкових класів // Методичні рекомендації для практичних психологів і вчителів початкової школи / За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава, 2007. – 39 с.

9. Яновська Т.А. Інтеграція змісту освіти як умова розвитку системного мислення молодших школярів // Розвиток мислення молодших школярів: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 22-24 жовтня 1996 року). – Полтава: ПОІПОПП, 1996. – С.33-36.

10. Яновська Т.А. Методи вивчення мислення молодших школярів у навчальній діяльності // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2005. - № 5 (54). – С. 20-21.

11. Яновська Т.А. Психологічні проблеми дітей із затримкою психічного розвитку // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2004 р. / Укл. Л.О.Хомич, С.П.Олійник, Л.О.Федорович. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2004.- С. 98-101.

12. Яновська Т.А. Розвиток мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання // Наукові записки психолого-педагогічного ф-ту: Зб. наук. пр. - Полтава, 1998. - С.352-357.

13. Яновська Т.А. Розвиток мислення учнів початкових класів в умовах інтегрованого навчання: шлях до гармонії // Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр. / Редкол. В.Р.Ільченко (відп. редактор) та ін. - Київ - Полтава: НМЦІЗО, 2002. - Вип. 2. - С. 36-42.АНОТАЦІЇ

Яновська Т.А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячена дослідженню впливу інтегрованого навчання на розвиток мислення молодших школярів.

Проаналізовано сучасний стан проблеми розвитку мислення молодших школярів. Розглянуті точки зору різних вчених відносно особливостей розвитку мислення учнів за різних умов навчання. Визначені концептуальні основи вивчення розвитку мислення учнів початкових класів в умовах інтегрованого підходу у навчально-виховному процесі.

Експериментально вивчений розвиток мислення молодших школярів в умовах традиційного навчання, виявлено показники розвитку мислення, що мають недостатній рівень розвиненості і не забезпечують подальшого ефективного оволодіння учнями навчальним матеріалом.

На прикладі навчального предмету “Довкілля” експериментально підтверджено, що інтегрований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів сприяє не лише оптимізації навчально-виховного процесу, а й актуалізації та розвитку мислення учнів початкових класів, розвитку вербального мислення та удосконаленню невербального мислення, прискореному переходу наочно-образного мислення до словесно-логічного, розвитку мисленнєвих операцій школярів, покращенню показників розвитку мислення та їх рівнів розвиненості.

Запропоновано шляхи удосконалення розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання.

Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований курс “Довкілля”, міжпредметні зв’язки, мислення, розвиток мислення, особливості розвитку мислення молодших школярів.

Яновская Т.А. Особенности развития мышления младших школьников в условиях интегрированного обучения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 - педагогическая и возрастная психология. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2008.

Диссертация посвящена исследованию влияния интегрированного обучения на развитие мышления младших школьников. Проанализировано современное состояние проблемы развития мышления младших школьников. Раскрыто содержание и показатели развития мышления младших школьников в условиях учебной деятельности. Рассмотрены точки зрения разных учёных относительно особенностей развития мышления учащихся при разных условиях обучения. Определенны концептуальные основы изучения развития мышления учеников начальних классов в условиях интегрированного подхода в учебно-воспитательном процессе.

Разработана комплексная методика исследования развития мышления учащихся младшей школы (констатирующий эксперимент, в том числе трёхгодичный лонгитюд, формирующий эксперимент, психологическое тестирование с помощью методики Д.Векслера, анкетирование, опрос, беседа, наблюдение). Экспериментально изучено развитие мышления младших школьников в условиях традиционного обучения, выявлены особенности мышления учеников и их проявление в учебной деятельности, изучены общие и групповые тенденции развития мышления первоклассников в условиях традиционного обучения, в том числе выявлены показатели мышления, которые имеют недостаточный уровень развития и не обеспечивают дальнейшего эффективного овладениями учениками учебным материалом.

Охарактеризован интегрированный курс «Окружающий мир» и особенности его преподавания в начальных классах. Определенны средства обучения, которые используются данным предметом в учебной деятельности школьников и способствуют развитию их мышления.

На примере учебного предмета «Окружающий мир» экспериментально доказано, что интегрированный подход в организации учебной деятельности младших школьников не только способствует оптимизации учебного процесса, но и актуализации и развитию мышления учеников младших классов, в первую очередь, развитию вербального мышления и усовершенствованию невербального мышления, ускорению перехода наглядно-образного мышления к словесно-логическому, развитию мыслительных операций школьников, улучшению показателей развития мышления. Доказано, что интегрированные курсы различной интенсивности по-разному влияют на развитие мышления младших школьников. Наиболее эффективным для развития мышления является изучение курса три часа в неделю, так как уменьшение часов на преподавание этого предмета не приводит к существенным и стабильным изменениям в развитие мышления учеников. Выявлены недостатки нормативной программы интегрированного курса «Окружающий мир». Для усовершенствования развития мышления школьников модифицирована программа нормативного курса, экспериментально доказана эффективность.

Предложены пути дальнейшего усовершенствования развития мышления младших школьников в условиях интегрированного обучения.

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, интегрированный курс «Окружающий мир», межпредметные связи, мышление, развитие мышления, особенности развития мышления младших школьников.

Yanovska T.A. Features of development of thought of juniors in the conditions of the integrated studies. - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of psychological sciences after speciality 19.00.07 is pedagogical and ageold psychology. - Central institute of pislyadiplomnoy pedagogical formation APN of Ukraine, Kyiv, 2008.

Dissertation devoted research of influencing of the integrated studies on development of thought of juniors.

The modern subyect of the deveiopment of thought juniors is analysed. The points of view of different scienfists of deveiopment of tsiought of juniors in the different conditions of studies are examined. The basic point of learning of deveiopment of thought of uniors in the conditions of integrational approach to educational and npbringing process is defined.

Development of thought of juniors is experimentally studied in the conditions of traditional studies, found out the indexes of development thoughts which have an insufficient level of developed and does not provide a subsequent effective capture students by educational material.

On the example of educational subyect “Enviroment” experimentally proved that approach is integrated in organizaatiional educational activity of juniors. That instrumental in optimization of an educational-educate process, actualization and development of thought of students of initial classes, development of verbal thought and improvement of unverbal thought, speed-up passing of evidently vivid thought to verbally logical, development of mislennevikh operations of juniors, improvement of indexes of development of thought and their levels of developed.The ways of improvement of development of thought of junior schoolboys are offered in the conditions of the integrated studies.

Key words: integration, studies, integrational course “Enviroment”, intersubject copulas, thoughts, development of thought, feature of development of thought of junior schoolboys, are integrated.
Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Розвиток творчої уяви молодших школярів
avtoreferaty -> Касьянова олена миколаївна
avtoreferaty -> Невербальних засобів спілкування
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України
avtoreferaty -> Зінчук Наталія Анатоліївна
avtoreferaty -> Ізбаш світлана сергіївна
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України крамаренко алла Миколаївна підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу
avtoreferaty -> Державний вищий навчальний заклад
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни захарійчук марія Дмитрівна
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни дятленко наталія Михайлівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка