+372. 36 Трофаїла Наталія Trofaila NataliyaСкачати 168.49 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір168.49 Kb.
УДК 371.37.015.3+372.36

Трофаїла Наталія

Trofaila Nataliya

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ

TRAINING FUTURE EDUCATORS FOR EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF MODERN SCIENTIFIC THOUGHT

Анотація: У статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку. Розглянуто сучасні підходи до дошкільної освіти в сучасній педагогічній науці. Розкриваються професійні функції та сучасні вимоги до вихователя дошкільного закладу. Проаналізовано дисертаційні роботи з проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів та подано авторське тлумачення поняття «підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку».

Ключові слова: підготовка, вихователь, діти дошкільного віку, емоційний розвиток дітей, професійна підготовка, емоції.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток суспільних перетворень, активне впровадження нових наукових винаходів у життя соціуму суттєво вплинули на вимоги, що висуваються перед освітніми системами. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта на найближчу перспективу вважає за свій пріоритет уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що зможуть задовольнити потреби інформаційного суспільства та здатні підготувати молодь до виконання нових завдань у майбутньому. Cитуація сьогодення диктує необхідність нових підходів до підготовки педагогів, здатних швидко адаптуватися до змін, психологічно освічених щодо специфіки взаємодії з людьми. Як зазначає С. Ніколаєнко, «в Україні на сучасних законодавчих засадах функціонує досить розвинена та розгалужена національна модель освіти, яка за багатьма кількісними та якісними показниками не поступається рівню розвинених країн світу і є конкурентоспроможною в європейському освітньому просторі» [7].

Якість підготовки спеціалістів в умовах сучасного вищого навчального закладу визначається низкою зовнішніх і внутрішніх чинників, а саме:


 • вимогами Болонської угоди до якості освіти;

 • атестаційними та акредитацій ними вимогами;

 • вимогами споживачів освітніх послуг;

 • застосуванням систем менеджменту якості в галузі освіти;

 • політикою держави у справі широкого запровадження ринкових механізмів в освіті;

 • зростаючими вимогами персоналу ВНЗ до якості організації освітнього процесу [6, с. 24].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку є неперервним і тривалим процесом, досить багатоаспектна і багатогранна. Сучасні дослідження, що розкривають окремі сторони підготовки фахівців дошкільного профілю висвітлено в докторських та кандидатських дисертаціях, зокрема: теоретичні і методичні аспекти ступеневої підготовки фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах (Л. Артемова), сутність компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах (А. Богуш, І. Рогальська-Яблонська), формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої освіти (Г. Бєлєнька), фахова підготовка майбутнього педагога-вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей (Н. Грама), до роботи з неблагополучними сім’ями (Т. Жаровцева), до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку (Л. Зданевич), музично-педагогічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах (Т. Танько), підготовка майбутніх вихователів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (Т. Поніманська), підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання (В. Нестеренко), організація педагогічної практики майбутніх педагогів дошкільної освіти (М. Машовець), підготовка вихователів до організації еколого-дослідницької діяльності дітей у природі (Н. Лисенко, З. Плохій), підготовка майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (І. Луценко). Аналіз в поданих дисертаційних роботах та наукових публікацій вітчизняних дослідників яскраво ілюструє, що підготовка вихователя до емоційного розвитку дітей дошкільного віку, насамперед, повинна відповідати вимогам сучасності, адже це перша освітня ланка, від якої залежить рівень освіченості і вихованості майбутнього покоління.

Метою статті є спроба теоретичного висвітлення проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Ключовою фігурою навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу безперечно є вихователь, особисті якості, педагогічна майстерність та соціальна позиція якого формується в процесі фахової підготовки у ВНЗ. Процес підготовки та сучасні вимоги до вихователя, відображені у державних документах і законодавчих актах, і зумовлені процесами інтенсивної інформатизації суспільства, мобілізації потенціалу системи самоорганізації навчання у вищій педагогічній школі, що висуває нові вимоги до якості підготовки майбутніх вихователів, формування у них цілісного досвіду педагогічної діяльності, розвитку здатності до вияву творчого критичного мислення.

На сьогодні підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається науковцями як багатофакторна структура, головне завдання якої полягає у набутті кожним студентом особистісного смислу діяльності, формуванні фахової майстерності, постійно зростаючому інтересі до роботи з дітьми та їхніми батьками, а також у розвитку успішності в діяльності [9, с. 101]. Для успішного здійснення педагогічної діяльності майбутній вихователь оволодіває знаннями з дошкільної педагогіки, дитячої психології, індивідуальних психологічних характеристик, вікової фізіології, педіатрії та гігієни, правил охорони життя і зміцнення здоров’я дітей [10].

Як наголошує Т. Поніманська, особистісно-орієнтована модель освіти ставить високі вимоги до його особистісного, професійного розвитку, комунікативних умінь і навичок виховання, особливо до уміння бути активним учасником особистісно-орієнтованого спілкування. І тому, педагог повинен володіти такими якостями, щоб досягти високих результатів у вихованні:


 • здатність до рефлексії і контролю результатів педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на засадах гуманізму, розвитку її особистості;

 • здатність виявляти і враховувати інтереси дітей, їхнє право на повагу, емоційно і морально підтримувати їх, прагнення до емоційної близькості у спілкуванні з ними, уміння спрямовувати його на забезпечення психологічного комфорту і своєчасного розвитку особистості;

 • постійна налаштованість на розширення знань, самонавчання і самовиховання для вдосконалення своєї педагогічної майстерності [10].

Підкресливши значущість професії вихователя, В. Кузь наголошував, що «кожний вихователь має бути педагогом-дослідником, оратором, повинен майстерно володіти словом та найновішими виховними інформаційними технологіями» [5, с. 13].

Сучасні реалії орієнтують на спеціальну підготовку вихователя як гуманістично-зорієнтованої особистості, здатної оперативно реагувати на динаміку соціально-економічних процесів, умов власної професійної діяльності, розробляти і впроваджувати нові технології у процес навчання і виховання [10].

Оновлення структури і змісту дошкільної освіти передбачає необхідність змін у змісті професійної підготовки та перепідготовки вихователів, які мають відповідати сучасним життєвим реаліям, класичним та сучасним науковим досягненням, узгоджуватися зі змістом Базового компонента дошкільної освіти.

Усе вищесказане дозволяє дійти висновку що, модернізація процесу професійної підготовки майбутніх вихователів пов’язана з переглядом її пріоритетів та вимагає оновлення і поповненням корпусу педагогічними кадрами нової генерації.

Треба зазначити, що для успішної діяльності з дітьми дошкільного віку з урахуванням особливостей їхнього емоційного розвитку вихователь дошкільного закладу має володіти певною сукупністю знань, умінь та навичок такої роботи, виховувати в собі позитивні особистісні якості.

Передумовою ефективної реалізації професійних функцій вихователя дошкільного закладу, можна виокремити:


 1. Гностично-дослідницьку, яка має на меті вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей; збір і аналіз фактів їхньої поведінки, встановлення причин і наслідків учинків вихованців; проектування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу загалом; засвоєння передового досвіду, нових педагогічних технологій.

 2. Виховну, яка реалізується в розробленні та здійсненні змісту виховання і навчання, відборі нових форм і методів щодо формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і себе, інтересу та культури пізнання.

 3. Конструкторсько-організаційну, яка спрямована на організацію педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі; використання нових форм, які забезпечують ефективний розвиток дітей; моделювання і керівництво різними видами їхньої діяльності; педагогічне управління їхньою поведінкою й активністю.

 4. Діагностичну, яка полягає у визначенні рівня розвитку дітей, стану педагогічного процесу, завдань освітньо-виховної роботи з дітьми і батьками, підсумків власної педагогічної роботи та їх відповідності вимогам часу; використанні корегуючих методик.

 5. Координуючу, яка забезпечує єдність роботи дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо створення повноцінного потенціалу виховного середовища, сприятливого для становлення самостійної, творчої особистості дитини; використання педагогічно доцільних форм роботи з батьками на основі диференційованого підходу до різних типів сім’ї [11]. Отже, проблема підготовки майбутніх вихователів, урахування індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку зумовлює гостру необхідність підготовки студентів факультетів дошкільної освіти до роботи з дітьми дошкільного віку у процесі їхнього емоційного розвитку.

Враховуючи важливість професійної підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку, вважаємо за необхідне подати аналіз поняття «професійна підготовка».

З одного боку, «Професійна підготовка» тлумачиться як, «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей особистості, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної праці за обраною професією» [3, с. 262]. З іншого боку професійна підготовка визначається як «система організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості професійної спрямованості знань, навичок, умінь і професійної готовності до діяльності» [13].

На думку В. Сластьоніна, професійну підготовку слід розглядати як цілісний процес, що функціонально спрямований на досягнення визначеної мети і включає формування в майбутнього педагога професійно-педагогічних умінь і навичок, виховання певних професійних якостей та цінностей особистості [12].

Як стверджує Л. Зданевич «професійна підготовка майбутнього вихователя»це спеціально організований освітній процес, спрямований на формування у майбутніх фахівців високого рівня готовності до ефективного здійснення професійної діяльності в галузі дошкільної освіти [4].

Найбільш ґрунтовне і концептуальне тлумачення поняття «професійна підготовка» майбутнього педагога пропонує О. Абдулліна характеризуючи зміст педагогічної підготовки, як систему педагогічних знань, практичних умінь і навиків, які необхідні для здійснення професійних функцій вчителя. Особливий інтерес, на наш погляд, заслуховують вимоги до педагога, які висуває дослідниця: добре володіти теоретичною та практичною підготовкою, педагогічним тактом, знати основи педагогіки, психології і методик, безперервно поповнювати свої знання, вдосконалювати свою педагогічну майстерність, любити і поважати дітей в поєднанні з високою вимогливістю до них [1].

За визначенням С. Петренка «професійна підготовка − процес оволодіння знаннями та уміннями; сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної праці за обраною професією; процес повідомлення учням відповідних знань і умінь; здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю» [8].

Для нашого дослідження важливою є думка Н. Гавриш, яка вважає, що удосконалення професійної підготовки майбутнього фахівця дошкільної галузі освіти має здійснюватися в єдності з його особистісним розвитком. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі має включати не лише формування його фахової компетентності, а й спрямовуватися на становлення стратегій побудови розвивального способу життя, формування вільної й відповідальної особистості педагога. Професійний розвиток є невід’ємною складовою особистісного розвитку майбутнього спеціаліста [2]. Отже, якість професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку у процесі їхнього емоційного розвитку залежить від ряду чинників, а саме: від правильно організованого освітнього середовища; змісту освіти; навчального процесу у вищому навчальному закладі; завдань галузі освіти (знання, вміння та особистісна позиція студентів).

Відтак, підготовку майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку ми потрактували як цілеспрямований процес у межах загальної підготовки фахівців дошкільної освіти, спрямований на формування та збагачення знань і умінь, що необхідні майбутньому фахівцю, задля ефективної взаємодії з дітьми дошкільного віку з метою розвитку їхньої емоційної сфери та профілактики емоційного неблагополуччя дітей.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.: Підсумовуючи результати проведеного аналізу, доходимо висновку, що підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку ще не була досліджена, хоча актуальність проблеми очевидна в сучасному освітньому просторі. Адже, підготовка вихователів дозволить створювати в дошкільних закладах емоційно та психологічно комфортні умови для виховання дошкільників, з урахуванням специфіки розвитку особистості дитини відповідно до її емоційного розвитку в процесі соціалізації. Наголосимо, що нечисленні дослідження, присвячені підготовці фахівців дошкільної освіти в навчально-виховних закладах, та недостатня орієнтація системи навчання і виховання дітей, яка склалася в закладах освіти, зокрема, неврахування вікових особливостей у процесі емоційного розвитку, зумовили потребу у вивченні проблеми готовності майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку, що і є перспективою подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел 1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : [учеб. пособ.] / Абдуллина О. А. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.

 2. Гавриш Н.В. Болонські ініціативи професійної підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти // Освіта Донбасу. – 2005. – N 4. – С. 5-Єрмаков І. Феномен компетентнісно спрямованої освіти / І. Єрмаков, І. Погоріла // Відкритий урок: розробки, технології, досвід – 2005. – N 9–10.

 3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 4. Зданевич Л. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Зданевич. – Ж., 2014. – 44 с.

 5. Кузь В. Г. Нова освітня парадигма – нові освітні технології / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 28 – 35.

 6. Лігум Ю. С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір / Ю. С. Лігум // Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, − 2011. − № 2 (71). – С. 22–27.

 7. Ніколаєнко С. Концепція розвитку освіти в Україні / С. Ніколаєнко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9.

 8. Петренко С. А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. А. Петренко. – К., 2007. – 293 с.

 9. Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : [монографія] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, З. Н. Борисова та ін.; [за заг. ред. І. І. Загарницької]. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.

 10. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К. : Академ-видав, 2006. – 456 с.

 11. Починок Є. А. Компетентність як фундаментальна професійна якість майбутнього вчителя початкових класів / Є. А. Починок // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2012. – № 7 (126). – С. 41–43.

 12. Сластьонин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе / В. А. Сластьонин // Советская педагогика. – 1981. – № 4. – С. 76–84.

 13. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд.− М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 1600 с.

Spy`sok vy`kory`stany`x dzherel

1. Abdully`na O. A. Obshhepedagogy`cheskaya podgotovka uchy`telya v sy`steme vыsshego pedagogy`cheskogo obrazovany`ya : [ucheb. posob.] / Abdully`na O. A. – M. : Prosveshheny`e, 1984. – 208 p.

2. Gavry`sh N. V. Bolons`ki iniciaty`vy` profesijnoyi pidgotovky` faxivciv z doshkil`noyi ta pochatkovoyi osvity` // Osvita Donbasu. – 2005. – N 4. – P. 5-Yermakov I. Fenomen kompetentnisno spryamovanoyi osvity` / I. Yermakov, I. Pogorila // Vidkry`ty`j urok: rozrobky`, texnologiyi, dosvid – 2005. – N 9–10.

3. Goncharenko S. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j slovny`k / S. Goncharenko. – K. : Ly`bid`, 1997. – 376 p.

4. Zdanevy`ch L. V. Teorety`chni i metody`chni osnovy` profesijnoyi pidgotovky` majbutnix vy`xovateliv doshkil`ny`x navchal`ny`x zakladiv do roboty` z dezadaptovany`my` dit`my` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ped. nauk : specz: 13.00.04 «Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`» / L. V. Zdanevy`ch. – Zh., 2014. – 44 p.

5. Kuz` V. G. Nova osvitnya parady`gma – novi osvitni texnologiyi / V. G. Kuz` // Pedagogika i psy`xologiya. – 2011. – № 2. – P. 28 – 35.

6. Ligum Yu. S. Yakist` osvity` i novitni texnologiyi navchannya v konteksti integraciyi v yevropejs`ky`j osvitnij prostir / Yu. S. Ligum // Pedagogika i psy`xologiya: naukovo-teorety`chny`j ta informacijny`j zhurnal Akademiyi pedagogichny`x nauk Ukrayiny`. – Ky`yiv: Pedagogichna presa, − 2011. − № 2 (71). – P. 22–27.

7. Nikolayenko S. Koncepciya rozvy`tku osvity` v Ukrayini / S. Nikolayenko // Doshkil`ne vy`xovannya. – 2007. – № 9.

8. Petrenko S. A. Pidgotovka majbutnix vy`xovateliv do formuvannya u ditej doshkil`nogo viku osnovny`x ruxovy`x umin` i navy`chok : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 «Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`» / S. A. Petrenko. – K., 2007. – 293 p.

9. Pidgotovka vy`xovatelya do rozvy`tku osoby`stosti dy`ty`ny` v doshkil`nomu vici : [monografiya] / G. V. Byelyen`ka, O. L. Boginich, Z. N. Bory`sova ta in.; [za zag. red. I. I. Zagarny`cz`koyi]. — K. : Vy`d-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2009. – 310 p.

10. Ponimans`ka T. I. Doshkil`na pedagogika : navchal`ny`j posibny`k dlya studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv / T. I. Ponimans`ka. – K. : Akadem-vy`dav, 2006. – 456 p.

11. Pochy`nok Ye. A. Kompetentnist` yak fundamental`na profesijna yakist` majbutn`ogo vchy`telya pochatkovy`x klasiv / Ye. A. Pochy`nok // Imidzh suchasnogo pedagoga. – Poltava, 2012. – № 7 (126). – P. 41–43.

12. Slast`ony`n V. A. Professy`onal`naya gotovnost` uchy`telya k vospy`tatel`noj rabote / V. A. Slast`ony`n // Sovetskaya pedagogy`ka. – 1981. – № 4. – P. 76–84.

13. Sovetsky`j эncy`klopedy`chesky`j slovar` / Gl. red. A. M. Proxorov. – 4-e y`zd.− M.: Sov. эncy`klopedy`ya, 1986. – 1600 p.


Summary

Current requirements for the teacher and the process of its preparation, which are reflected in public documents and legislation, its process intensive information society mobilization capacity of the system self-learning in higher education, which places new demands on the quality of training of future teachers, forming their integral experience of educational activities. Today the training of future specialists of preschool education is regarded by scientists as multifactor structure, whose main task is the acquisition of personal meaning each student activities, formation of professional excellence, constantly growing interest in working with children and their parents, as well as the success of a business. A key figure in the educational process kindergarten teacher is no doubt, personal qualities, pedagogical skills and social position. For successful activities with pre-school children teacher should have a certain amount of knowledge and skills of such work, cultivate a positive personal qualities. In this article we have tried to reveal professional features and modern requirements for pre-school teacher. Highlight and justify theoretically the problem of training of specialists of pre-school education to emotional development of pre-school children. It was considered modern approaches to pre-school education in modern pedagogical science. Dissertations analyzed the problem of training future educators, enabling the author to submit interpretation of the concept of «training future teachers to the emotional development of preschoolers». Summarizing the results, it was concluded that, along with plenty of research training future educators for educational activities, training of future teachers to the emotional development of pre-school children has not been investigated, although the urgency of the problem is obvious in modern educational space. Therefore, the success of the implementation of training future educators for emotional development of pre-school children depends on the determination of optimum system of interconnected basic views on the process of preparation, taking into account changes based on the strategic goals of professional training and patterns of the learning process. Emphasize that numerous studies devoted to the training of pre-school education in educational institutions, and lack of orientation training system and parenting that prevailed in educational institutions, including ignoring age characteristics during emotional development, led to the need to study the problems of future teachers emotional development of preschool children, which is the prospect of further research in this area.Key words: education, teacher, pre-school children, the emotional development of children, training, emotions.
Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Черевченко Вікторія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
6789 -> В. П. Ісаченко Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького
6789 -> 09) Ісаченко В. П
6789 -> 09) Ісаченко Вікторія Павлівна
6789 -> Педагогічна та просвітницька діяльність
6789 -> Горохівський Петро Іванович Формування національної самосвідомості
6789 -> Імені М. П. Драгоманова Лопушан тетяна володимирівна ''18/19''
6789 -> О. В. Митяй аспірант Уманського національного університету садівництва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка