32. Ведення хворого з лімфаденопатієюСкачати 113.81 Kb.
Дата конвертації26.07.2020
Розмір113.81 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯКАФЕДРА Внутрішньої медицини №3

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

6 курсу


з навчальної дисципліни

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією»

Модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Тема 32. Ведення хворого з лімфаденопатією

Напряму «Медицина»

Спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа»

№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік

Автори: ______________________________________


Затверджено на засіданні кафедри від 31 серпня 2017 р., протокол №__
Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з терапевтичних дисциплін

від _____________2017 р., протокол № _____ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач надає робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї не грубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї не грубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох не грубих помилок або однієї не грубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена ​​оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в пульмонологічній клініці»

Тема 32. Ведення хворого з лімфаденопатією

Основні захворювання та стани, що супроводжуються лімфаденопатією. Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються лімфаденопатією. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Студент повинен знати:

 1. Структуру і функцію лімфатичного вузла та його роль в нормі та при різних захворюваннях.

 2. Визначення поняття «лімфогранулематоз», «лімфоцитарна лімфома», «лімфаденопатія».

 3. Захворювання, які відносяться до пухлин імунної системи.

 4. Класифікацію лімфогранулематозу та лімфоцитарних лімфом.

 5. Особливості ураження лімфатичних вузлів при лімфогранулематозі та лімфоцитарних лімфомах.

 6. Основні клінічні синдроми при лімфогранулематозі та лімфоцитарних лімфомах.

 7. Діагностику основних проявів та ускладнень лімфогранулематозу та лімфоцитарних лімфом.

 8. Принципи лікування лімфогранулематозу та лімфоцитарних лімфом.

 9. Закономірності розвитку проявів та ускладнень лімфогранулематозу та лімфоцитарних (неходжкінських) лімфом.

 10. Основні захворювання, які перебігають з синдромом лімфаденопатії.

 11. Особливості ураження лімфатичних вузлів при інфекційних захворюваннях, онкопатології, системних захворюваннях сполучної тканини, тощо.

Студент повинен вміти:

 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження хворого з лімфаденопатією, визначати суб’єктивні та об’єктивні симптоми, які вказують на можливу причину збільшення лімфатичних вузлів.

 2. На підставі скарг, анамнезу захворювання та життя, результатів об’єктивного обстеження хворого обґрунтовувати наявність у хворого пухлини імунної системи.

 3. Проводити диференціальну діагностику лімфаденопатій.

 4. Проводити диференціальну діагностику лімфоми Ходжкіна і неходжкінських лімфом.

 5. Складати та обґрунтовувати план діагностичного пошуку (перелік лабораторних та інструментальних методів) для уточнення діагнозу у пацієнта з лімфаденопатією.

 6. Оцінювати результати додаткових методів обстеження хворого та формулювати діагноз у хворого з лімфаденопатією.

 7. Призначати лікування пацієнта з лімфаденопатією та пухлинами імунної системи.


Основні терміни теми:

Термін

Визначення

Лімфаденопатія

стан, що характеризується збільшенням лімфатичних вузлів лімфатичної системи.

Лімфома Ходжкіна

злоякісна лімфома, що характеризується гранульоматозним розростанням з наявністю клітин Березовського-Штернберга, метастазуванням по лімфатичній системі, ураженням органів і тканин.

Макрофолікулярна лімфома Бриля-Симерса

лімфома, що характеризується збільшенням лімфовузлів і селезінки без специфічних змін в периферичній крові.

Лімфоплазмоцитарна лімфома (макроглобулінемія Вальденстрема)

рідкісне захворювання крові, що характеризується лімфаденопатією, спленомегагалією з абсолютним лімфоцитозом в лейкограмі, однак у хворих часто спостерігається лейкопенія без високого лейкоцитозу, швидко прогресуюча анемія і тромбоцитопенія.

Хронічна лімфоїдна лейкемія

пухлина, що виникає з клітин-попередниць лімфопоезу, характеризується дозріванням проліферуючих клітинних елементів та їх накопиченням в крові, лімфоїдною інфільтрацією кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів.


Література:

 1. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – С.48-78.

 2. Гематологія і трансфузіологія / Під ред. проф. Гайдукової С.М. – К.: Три крапки. 2001. – С.241-368.

 3. Діагностика та лікування захворювань системи крові. Частина 2 / А.С.Свінціцький, С.А.Гусєва, С.В.Скрипниченко, І.О.Родіонова. – К.: Медкнига, 2011. – С.148-242.

 4. Клиническая гематология. /Под ред. проф. А.Ф.Романовой. – К.: Медицина, 2006. - С.87-132.

 5. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3. «Нова книга», 2009. - С.52-85.

 6. Стандарти в гематології. Посібник для лікарів. / Під ред. проф. В.І.Виговської, В.Л.Новака. - Львів: Кварт, 2002. – С.37-92.

Варіант 1

Завдання 1.

Допишіть стадії клінічної класифікації лімфом за AnnArbor:СтадіїЛімфоми

Ознаки


Завдання 2.

Заповніть таблицю основних етіологічних чинників розвитку лімфопроліферативних захворювань:Основні етіологічні чинникиУ хворих з імунодепресією після трансплантації органів, при аутоімунних захворюваннях.


Завдання 3.

Заповніть схему згідно класифікації лімфоїдних новоутворень ВООЗ (2001р.):


Лімфоїдні пухлини з різного типу клітинПухлини з Т-клітин

Пухлини з В-клітин

В-клітинний хронічний лімфолейкоз,

В-клітинний пролімфо-цитарний лейкоз, В-клітинна лімфома маргінальної зони селезінки, плазмоклітинна мієлома.
Завдання 4.

Основні диференціально-діагностичні ознаки лімфоми Ходжкіна, хронічного лімфолейкозу та інфекційного мононуклеозу:Клінічні та лабораторні дані

Цитологічна та гістологічна діагностика

Захворювання

Вік

Характер лімфадено-патії

Загальний аналіз крові

Кістковий мозок

Морфологія лімфатичних вузлів

Інфекційний мононуклеоз

Майже завжди молодий

Генералізований, з переважнимзбільшенням лімфо-вузлів шиї та пахви


Збільшен-ня лімфомо-ноцитар-них клітин

Без патології

Проліферація лімфоцитів, пролімфоци-тів

Хронічний лімфолейкоз


Лімфома ХоджкінаЗавдання 5.

Заповніть таблицю основних схем лікування пацієнтів з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями:Захворювання

Схема поліхіміотерапії

Назва препаратів зі схеми поліхіміотерапії

В-клітинний хронічний лімфолейкоз

FCR


Флюдарабіна фосфат

Циклофосфамід

Рітуксімаб


Лімфома Ходжкіна


В-клітинні неходжкін-ські злоякісні лімфоми
Завдання 6.

Заповніть таблицю. Диференціальна діагностика ессенціальної макроглобулінемії і макроглобулінемії Вальденстрема:Показники

Есенціальна макроглобулінемія

Макроглобулінемія Вальденстрема

Симптоми

Зазвичай немає, але можуть спостерігатися периферична нейропатія або підвищена чутливість до холоду.
Об’єктивні дані

Зазвичай немаєЛабораторні дані: IgМ, г/л

Зазвичай ≤30,0Гемоглобін, г/л

Зазвичай ≥120,0
В’язкість сироватки

Нормальна
Тестові запитання

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Діагностична біопсія лімфатичного вузла є обов’язковою при:

А. Інфекційному мононуклеозі

В. Синдромі кошачої подряпини

С. Гострому лімфолейкозі

D. Лімфомі Ходжкіна

Е. Хронічному лімфолейкозі


2. Абсолютний лімфоцитоз спостерігається в периферичній крові при:

А. Хронічному лімфолейкозі

В. Вірусному гепатиті

С. Лімфомі Ходжкіна

D. Хроніному мієлолейкозі

Е. Хронічному ерозивному гастриті


3. Які Ваші першочергові дії при підозрі на лімфому Ходжкіна?

А. Призначити антибактеріальні препарати

В. Провести обстеження крові на ВІЛ, RW

С. Повторити біопсію з вивченням зрізів-відбитків лімфовузла

D. Провести рентгенологічне обстеження ОГП, комп’ютерну томографію

Е. Повторити ЗАК, провести посів крові на стерильність


4. У біопсійному матеріалі з лімфатичних вузлів – клітини Березовського-Ріда-Штернберга. Про яке захворювання це свідчить?

А. Саркоїдоз Бека

В. Туберкульоз медіастінальних лімфатичних вузлів

С. Рак легень

D. Лімфома Ходжкіна

Е. Хронічний лімфаденіт


5. Встановлений діагноз Неходжкінської лімфоми ІЕ стадії з ураженням шлунку, морфологічно – лімфома з клітин маргінальної зони (MALT-лімфома). Тактика лікування?

А. Динамічне спостереження

В. Хіміо-променева терапія

С. Хірургічне лікування

D. Ерадикація Helicobacter pylori

Е. Лазерне опроміненняВаріант 2

Завдання 1.

Заповніть таблицю клінічних стадій хронічного лімфолейкозу (K.RaiStagingSystem, 1990):Стадії

Клінічні ознаки

Медіана виживання, місяців

0

Лімфоцитоз у крові й кістковому мозку

≥ 150

IIIIIIIVЗавдання 2.

Заповніть схему груп ризику хронічного лімфолейкозу (стадії по Rai)
Група ризику

0 та I стадії

Високий ризикНизький ризик

Завдання 3.

Діагностичні заходи при злоякісних лімфомах:
Лабораторні методи обстеження

За наявності показань

1.Дослідження кісткового мозку з підрахунком мієлограми.

2.

3.4.

5.

6.1. Загальний аналіз крові

2.

3.4.

5.

6.7.Обов’язкові

ково


Завдання 4.

Завдання 4.

Завдання 4.

Заповніть таблицю диференційної діагностики лімфоми Ходжкіна та неходжкінських злоякісних лімфом:Клінічні та лабораторні дані

Діагностика

Клінічні ознаки

Анамнез

Фізикальне обстеження

Лабораторні дані

Тести І лінії

Додаткові/

підтверджуючі тестиЛімфома Ходжкіна

Лихоманка схуднення, проливний нічний піт

Збільшення ізольованої групи лімфатичних вузлів або одного вузла

Помірний лейкоцитоз із нейтрофільозом та паличкоядерним зсувом, відносна й абсолютна лімфопенія, еозинофілія та моноцитоз

Гістологічне та імуногістохімічне дослідження лімфаичного вузла

ПЄТ діагностика органів грудної клітки, КТ органів черевної порожнини з контрастуванням, пункція кісткового мозку, при необхідності трепанобіопсія

В-НХЗЛ (неходжкінські злоякісні лімфоми)

Завдання 5.

Заповніть таблицю диференціальної діагностики інфекційного мононуклеозу, гострого лімфобластного лейкозу та В-клітинних неходжкінських злоякісних лімфом:Захворювання

Характер лімфаденопатії

Периферична кров

Кістковий мозок

Морфологія лімфатичних вузлів

Інфекційний мононуклеоз

Генералізований з переважним збільшенням лімфовузлів шиї та пахви

Збільшення лімфоцитів та моноцитів (наявність віроцитів)

Без патології

Проліферація лімфоцитів, пролімфоцитів

Гострий лімфобластний лейкозВ-НХЗЛ (неходжкінські злоякісні лімфоми)


Завдання 6.

Заповніть таблицю. Схеми поліхіміотерапії при різних захворюваннях:Захворювання

Схеми поліхіміотерапії

Гострий лімфобластний лейкоз

Протокол D.Hoelzeretal., 1992

(преднізолон, вінкристин, доксорубіцин, L-аспарагіназа, циклофосфамід, цитозін-арабінозид, 6-меркаптопурін).Хронічна лімфоцитарна лейкеміяЛімфома ХоджкінаВ-НХЗЛ (неходжкінські злоякісні лімфоми)
Тестові запитання

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Про яке захворювання свідчить: збільшення всіх груп периферичних лімфатичних вузлів, в аналізі крові: лейкоцити – 41,0х109/л, лімфоцити – 74%?

А. Лімфома Ходжкіна

В. Гострий лімфобластний лейкоз

С. Інфекційний мононуклеоз

D. Хронічний лімфолейкоз

Е. Туберкульоз


2. До алкілуючих цитостатичних препаратів відносять:

А. Преднізолон

В. Метотрексат

С. Циклофосфамід

D. Флюдарабіна фосфат

Е. Цитозін-арабінозид


3. Яке дослідження слід провести хворому для уточнення діагнозу при виявленні у нього збільшення всіх груп периферичних лімфатичних вузлів, субфебрильної температури тіла протягом останніх 3-х місяців, абсолютного лімфоцитозу в аналізі крові?

A. Лімфосцинтіграфія

B. Рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини

C. Лімфографія

D. Термографія

E. Мієлограма


4. Яке дослідження слід призначити в першу чергу, якщо у хворого підвищення температури тіла, біль у горлі, збільшення всіх груп периферичних лімфатичних вузлів?

А. Рентгенологічне дослідження органів грудної порожниниВ. ЕКГ

С. Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули

D. Коагулограма

Е. Мієлограма


5. Який з приведених лабораторних показників дозволяє підтвердити діагноз хронічного лімфолейкозу?

A. Збільшення лімфоцитів в мієлограмі (більше за 30%)

B. Абсолютний лімфоцитоз в периферичній крові

C. Виявлення в сечі білка Бенс-Джонса

D. Визначення рівня імуноглобулінів у крові

E. Збільшення вмісту реніну в кровіВаріант 3

Завдання 1.

Заповніть таблицю характерних діагностичних ознак для встановлення діанозу макроглобулінемії Вальденстрема:Клініко-лабораторні діагностичні ознакиУ пунктаті кісткового мозку виявляють збільшену кількість лімфоцитів з плазматизованою (базофільною) цитоплазмою, збільшену кількість плазматичних клітин та моноцитів.


Завдання 2.

Заповніть схему прогностичних варіантів неходжкінських злоякісних ліифом:
Прогностичні варіантиВисокоагресивні

Індолентні

В-НХЗЛ з клітин мантійної зони, ангіоімунобластна Т-клітинна, анапластична крупноклітинна з Т-нуль клітин


Завдання 3.

Діагностичні заходи при злоякісних лімфомах (допишіть необхідне):
Методи обстеженняОбов’язкові

1. Біопсія збільшеного лімфатичного вузла та виявлення в препараті специфічних клітин

2.

3.6.

7.

8.1. Біохімічне дослідження крові (фібриноген, α2–глобулін, гаптоглобін, церулоплазмін)

2.

3.За наявності показань


)

Завдання 4.

Заповніть таблицю диференційної діагностики хронічного лімфолейкозу та гострого лімфобластного лейкозу:Клінічні та лабораторні дані

Діагностика

Захворювання

Анамнез

Фізикальне обстеження

Лабораторні дані

Тести І лінії

Додаткові/

підтверджуючі тестиХронічна лімфоцитарна лейкемія

Розвиток захворювання поступовий (на протязі декількох років)

Схуднення генералізоване збільшення лімфовузлів, нічна пітливість

Підвищена кількість лейкоцитів абсолютний лімфоцитоз

Метаплазія лімфоцитами кісткового мозку

Імунофенотипування лімфоцитів периферичної крові та кісткового мозку

Гостра лімфобластна лейкемія


Завдання 5.

Заповніть таблицю клінічних проявів та показників аналізу крові при різних лімфопроліферативних захворюваннях:Захворювання

Клінічні ознаки

Загальний аналіз крові

Хронічна лімфоцитарна лейкемія

Генералізоване збільшення периферичних лімфовузлів, схуднення, нічний проливний піт


Гіперлейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз


Гостра лімфобластна лейкемія

Лімфома Ходжкіна
Завдання 6.

Заповнітьтаблицю використання наступних схем поліхіміотерапії:Захворювання

Схеми поліхіміотерапії
FCR, COP
R-CHOP
ABVD, BEACOPP


Тестові запитання

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Монохіміотерапія при хронічному лімфолейкозі включає:

А. Метотрексат

В. Алкеран

С. ЦитозарD. Лейкеран

Е. Каптоприл
2. Біопсія лімфатичного вузла є обов’язковою для встановлення діагнозу:

А. Інфекційного мононуклеозу

В. Неходжкінської злоякісної лімфоми

С. Хронічного лімфолейкозуD. Гострого лімфобластного лейкозу

Е. Туберкульозу легень


3. Тестом першої лінії діагностики при лімфаденопатії є:

А. Рентгенографія органів грудної порожнини

В. Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули

С. Біохімічне дослідження кровіD. Загальний аналіз сечі

Е. Біопсія кісткового мозку з підрахунком мієлограми


4. Якими класифікаціями користуються при хронічному лімфолейкозі:

А. Binet та Rai

В. Real

С. КильскаяD. Робоче формулювання

Е. ВООЗ (2008р.)


5. Які клінічні симптоми частіше за все зустрічаються на початкових стадіях лімфоми Ходжкіна?

А. М’язева слабкість, поліурія, полідипсія, тахікардія

В. Збільшення всіх груп периферичних лімфовузлів, селезінки та печінки

С. Схуднення, пітливість, часто пароксизми фібриляції передсердьD. Схуднення, нічна пітливість, збільшення лімфовузлів на шиї

Е. Слабкість, збільшення всіх груп периферичних лімфовузлів, лихоманка

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка