110 Фермерське господарствоСкачати 353.19 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір353.19 Kb.

СКОФ

3. ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗИЦІЙ

КЛАСИФІКАТОРА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ (СКОФ)
100 Підприємства

110 Фермерське господарство


Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім' ї, відповідно до закону.

Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп.

120 Приватне підприємство


Підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

130 Колективне підприємство1)

Підприємство, що діє на основі колективної власності.


140 Державне підприємство


Підприємство, що діє на основі державної власності.

145 Казенне підприємство


Підприємство, створене за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться за рішенням органу, до компетенції якого належить створення цього підприємства.

150 Комунальне підприємство


Підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

160 Дочірнє підприємство


Підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого).

170 Іноземне підприємство


Підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.


180 Підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)


Підприємство, засноване на власності громадського об' єднання, релігійної організації або профспілки для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань. Засновником такого підприємства є відповідне об' єднання громадян, релігійна організація, профспілка, що має статус юридичної особи, а також їх об'єднання (спілки) у разі, якщо їх статутом передбачено право заснування підприємств.

185 Підприємство споживчої кооперації


Підприємство, утворене споживчим товариством (товариствами) або спілкою (об'єднанням) споживчих товариств з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок (об'єднань).

190 Орендне підприємство1)

Підприємство, створене орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.191 Індивідуальне підприємство1)

Підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці.192 Сімейне підприємство1)

Підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім'ї, які проживають разом.193 Спільне підприємство1)

Підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників. У числі засновників спільного підприємства, відповідно до законодавства України, можуть бути юридичні особи та громадяни України або інших держав.

Це визначення відповідає перший редакції Закону України "Про підприємства в Україні", за яким здійснювалась державна реєстрація спільних підприємств. Наявність спільного капіталу згідно з цим визначенням не є необхідною ознакою.

200 Господарські товариства

230 Акціонерне товариство


Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Окремим типом акціонерного товариства є корпоративний фонд, який провадить діяльність із спільного інвестування. Корпоративний фонд може бути створений виключно шляхом заснування.

Інститут спільного інвестування залежно від порядку провадження діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу. У найменуванні корпоративного фонду, наведеному в його статуті, обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд", тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.

231 Відкрите акціонерне товариство1)


Вид акціонерного товариства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.

В Україні відкриті акціонерні товариства створювались у період з 1991 року до 30 квітня 2009 року. Після набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» статути, внутрішні положення та найменування акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років із дня набрання чинності цим Законом.


232 Закрите акціонерне товариство1)


Вид акціонерного товариства, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.

В Україні закриті акціонерні товариства створювались у період з 1991 року до 30 квітня 2009 року. Після набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» статути, внутрішні положення та найменування акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років із дня набрання чинності цим Законом.


235 Державне акціонерне товариство


Акціонерне товариство, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі уповноважених державних органів.

236 Державна холдингова компанія


Державна холдингова компанія – холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі.

237 Холдингова компанія


Холдингова компанія – акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

240 Товариство з обмеженою відповідальністю


Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів.250 Товариство з додатковою відповідальністю


Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

260 Повне товариство


Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов' язаннями товариства всім своїм майном.

Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

Найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство".

270 Командитне товариство


Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство".

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.


280. Адвокатське об' єднання


Адвокатське об'єднання, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

281 Адвокатське бюро


Адвокатське бюро, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

300 Кооперативи

Базовими документами, що на сьогодні встановлюють особливості правового статусу кооперативів, є ГК України (ст. ст. 94-111), ЦК України (§ 2 гл. 8), закони України "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію", "Про сільськогосподарську кооперацію".


310 Виробничий кооператив


Кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку на засадах їх обов'язкової трудової участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність.


320 Обслуговуючий кооператив


Кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

321 Житлово-будівельний кооператив1)


Житлово-будівельний кооператив може бути як виробничий (кооператив безпосередньо будує житло та вільно продає його на ринку; при цьому створення виробничого кооперативу не означає, що в ньому можуть працювати лише його члени), так і споживчий (кооператив, маючи грошові внески його членів, звертається як замовник до спеціалізованої підрядної організації, яка виконує всі будівельні роботи, наслідком чого є перехід усіх збудованих квартир у власність його членів).

Житлово-будівельні кооперативи можуть бути віднесені до неприбуткових установ і організацій.


322 Гаражний кооператив1)


Кооператив, створений громадянами на добровільних засадах з метою забезпечення необхідних умов для зберігання власних автомобілів, а також для експлуатації та управління гаражами.

Діяльність гаражно-будівельного кооперативу регулюється законодавством та статутом кооперативу.


330 Споживчий кооператив


Споживчий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.

331 Споживче товариство


Самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні.

340 Сільськогосподарський виробничий кооператив


Юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

341 Сільськогосподарський кооператив


Юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об'єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

350 Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив


Сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

У галузі сільського господарства обслуговуючі кооперативи, залежно від виду діяльності, поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.До переробних належать кооперативи, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних,
м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо).

Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо.

Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам.

Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.

400 Органи влади, організації (установи, заклади)

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.


410 Орган державної влади


Главою держави є Президент України, що виступає від її імені.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні служби, агентства, інспекції, державні комітети, органи державної влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.

До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою.


415 Судова система


Судочинство здійснюють Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції.

Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності і складається:

- місцеві суди (загальні та господарські суди на відповідних територіях; а також окружні адміністративні суди);

- апеляційні суди на відповідних територіях;

- вищі спеціалізовані суди: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України;

- Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.


420 Орган місцевого самоврядування


Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

425 Державна організація (установа, заклад)


Державна організація, державна установа або заклад утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки і входить до сфери його управління.

430 Комунальна організація (установа, заклад)


Комунальна організація, комунальна установа або заклад утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

435 Приватна організація (установа, заклад)


Організація, установа або заклад, що утворений на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства або на основі приватної власності
суб'єкта господарювання - юридичної особи.

440 Організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)


Організація, установа або заклад, що утворений на власності громадського об'єднання, релігійної організації, профспілки, товариств, їх спілок чи об'єднань для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань у разі, якщо їх статутом передбачено право заснування організацій.

490 Організація орендарів 1)

Організація, створена трудовим колективом державного підприємства, яка має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того державного підприємства, організації, де вона створена.

Це визначення відповідає Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій", який було  введено в дію з 2 червня 1992 року і яким було надане право
до 1 червня 1995 р. здійснювати приватизацію орендованого майна шляхом викупу.

495 Організація покупців 1)

Організація покупців - це добровільне об'єднання громадян, які уклали угоду про спільну діяльність з метою придбання об'єктів приватизації.

Це визначення відповідає Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій", який було  введено в дію з 2 червня 1992 року і яким було надане право
до 1 червня 1995 р. здійснювати приватизацію орендованого майна шляхом викупу.

500 Об'єднання юридичних осіб

510 Асоціація


Договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

520 Корпорація


Договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

530 Консорціум


Тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

540 Концерн


Статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

560 Спілка споживчих товариств

Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в спілки, інші форми об'єднання, передбачені законом, єдину спілку споживчих товариств України та мають право вільного виходу з них.


590 Інші об'єднання підприємств (юридичних осіб)


Союзи, спілки, асоціації підприємців тощо.

600 Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

610 Філія


Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичною особою.

Філії наділяються майном юридичної особи, що її створила і діє на підставі затвердженого нею положення.

Керівник філії призначається юридичною особою і діє на підставі виданої нею довіреності.

Крім філії, як назву організаційно-правової форми можна зазначати інші види відокремлених підрозділів: структурний підрозділ, відділення тощо.


620 Представництво


Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Представництва наділяються майном юридичної особи, що її створила і діє на підставі затвердженого нею положення.

Керівник представництва призначається юридичною особою і діє на підставі виданої нею довіреності.

700 Непідприємницькі товариства

710 Органи адвокатського самоврядування


Адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури.

Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону, рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України.

Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

711 Органи суддівського самоврядування


Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України. Суддівське самоврядування здійснюється через збори суддів, ради суддів відповідних судів, конференції суддів відповідних судів, Раду суддів України та з'їзд суддів України.

712 Вища кваліфікаційна комісія суддів України


Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України.

720 Фонди соціального страхування


Керівництво й управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється органами, які провадять акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно із затвердженими статутами.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється цільовими страховими фондами соціального страхування (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), які є некомерційними самоврядними організаціями.

Страхові фонди діють на підставі статутів, що затверджуються у порядку, визначеному законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Цільові страхові фонди, якщо інше не передбачено законами України, не можуть займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої їх створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.

Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету України.

730 Фонд фінансування будівництва


Створені за власною ініціативою фінансових установ фонди фінансування будівництва та

фонди операцій з нерухомістю. Метою створення фонду фінансування будівництва є отримання довірителями фонду у власність житла. Метою створення фонду операцій з нерухомістю є отримання доходу власниками сертифікатів цього фонду, в тому числі шляхом участі спільного інвестора фонду операцій з нерухомістю у фонді фінансування будівництва.


740 Творча спілка


Добровільне об' єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство, діє на підставі статуту. Творча діяльність – індивідуальна чи колективна творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку цінність.

Професійний творчий працівник - фізична особа, творча діяльність якої становить її основне зайняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мистецтва і є головним джерелом її доходів, незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини.741 Інші професійні організації та об' єднання

Неприбуткові, неурядові та незалежні професійні організації, що об'єднують підприємства та фахівців певної галузі (професійні організації журналістів, бухгалтерів та аудиторів, юристів тощо.


750 Саморегулівна організація


Саморегулівна організація – це неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

760 Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання


Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об' єднання – добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування. Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради.

Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом і підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Найменування асоціації складається з двох обов'язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об'єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації.

Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву територіального рівня органів місцевого самоврядування, які об'єднує ця асоціація.

Асоціації можуть на добровільних засадах засновувати спілки (конгреси, союзи тощо) шляхом укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу.

770 Торгово-промислова палата


Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці та їх об'єднання.

Торгово-промислова палата може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами торгово-промислової палати, а спрямовується на виконання її статутних завдань.

Торгово-промислова палата не відповідає за зобов'язаннями своїх членів та створених нею підприємств та інших організацій, так само як члени торгово-промислової палати, підприємства та інші організації не відповідають за зобов'язаннями торгово-промислової палати, не відповідають за її зобов'язаннями.

Назва "торгово-промислова палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні". Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова палата", "торгова палата" або "промислова палата" і не підлягають державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення.800 Громадські об'єднання, профспілки, благодійні організації та подібні неприбуткові організації

810 Політична партія

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання


громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.

Політичні партії є неприбутковими організаціями.

815 Громадська організація

Громадська організація - це організаційно-правова форма громадського об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська організація може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Найменування громадської організації складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма - громадська організація.

Власна назва громадської організації має містити інформацію про її статус ("дитяча", "молодіжна", "всеукраїнська") та може містити інформацію про вид ("екологічна", "правозахисна" тощо). Власна назва громадської організації може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи.

820 Громадська спілка

Громадська спілка - це організаційно-правова форма громадського об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадська спілка може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадська спілка зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Найменування громадської спілки складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма - громадська спілка.

Власна назва громадської спілки має містити інформацію про її статус ("дитяча", "молодіжна", "всеукраїнська") та може містити інформацію про вид ("екологічна", "правозахисна" тощо). Власна назва громадської спілки може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи.

825 Релігійна організація

Релігійні організації утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури.

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також
об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представлені своїми центрами (управліннями).

До релігійних організацій віднесено монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому законодавством порядку.

Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) мають право створювати духовні навчальні заклади для підготовки священнослужителів і служителів інших необхідних їм релігійних спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому законодавством порядку.

830 Профспілка

Добровільна неприбуткова організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та законом.


835 Об'єднання профспілок

З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.845 Благодійна організація

Суб'єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", а також інші благодійники та бенефіціари.

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.850 Організація роботодавців

Організація роботодавців - це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців або їх об'єднання.

Організації роботодавців створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою.

Визначення "організація роботодавців", "об' єднання організацій роботодавців" та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об'єднання, які створені і діють відповідно до Закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності".855 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Об'єднання створюється як організація для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об' єднання.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

Асоціація власників жилих будинків - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об'єднань. До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники садиб, що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди).

860 Орган самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом. Орган самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

900 Інші організаційні форми

910 Фізична особа-підприємець

Фізична особа-підприємець - це юридичний статус, який засвідчує право особи (громадянина) на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється фізичною особою-підприємцем (суб'єктом господарювання) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.915 Товарна біржа

Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.925 Кредитна спілка

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг.

940 Недержавний пенсійний фонд

Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законодавством порядку.

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності.

Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої законодавством, забороняється

950 Садівниче товариство

Питання щодо визначення організаційно-правової форми садівничого товариства законодавчо не врегульовано і залишається відкритим. Зокрема, вирішується, чи воно є громадським об'єднанням згідно із Законом України "Про громадські об'єднання", чи є обслуговуючим кооперативом згідно із Законом України "Про кооперацію".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1180-р визначило низку заходів щодо забезпечення відновлення та захисту права власності на земельні ділянки (користування ними) членів садівничих товариств з виділенням їх у окрему класифікаційну позицію.

Садівниче товариство - юридична особа, утворена фізичними особами - землевласниками чи користувачами земельних ділянок, які добровільно об'єдналися для задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Садівниче товариство створює його членам умови для належного користування і утримання земельних ділянок та майна загального користування, сприяє в отриманні членами садівничого товариства комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електропостачання, постачання газу), послуг з охорони, організації відпочинку та інших потреб належної якості та за обґрунтованими цінами, забезпечує виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю садівничого товариства.

995 Інші організаційно-правові форми

Ця позиція класифікації застосовується як виняток, тільки у разі неможливості віднесення суб'єкта до будь-якої з визначених у класифікації організаційних форм.
Каталог: Res -> Spravochniki
Res -> В освiтньому просторi
Res -> Мнстерство освти І науки украни
Res -> Умовний архів Олександра Довженка (До питання про реконструкцію архівної спадщини митця)
Res -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Res -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
Spravochniki -> Інформація щодо створених телефонних ліній з питань роботи системи електронного адміністрування пдв
Spravochniki -> Інформація щодо створених телефонних ліній з питань роботи системи електронного адміністрування пдв
Spravochniki -> Затверджено наказ Міністерства
Spravochniki -> Державна служба статистики україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка