1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензієюСторінка1/3
Дата конвертації26.07.2020
Розмір184 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯКАФЕДРА Внутрішньої медицини №3

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

6 курсу


з навчальної дисципліни

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією»

Модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією

Напряму «Медицина»

Спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа»


№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік
№___Ó____________20__ рік
Автори: ______________________________________
Затверджено на засіданні кафедри від 31 серпня 2017 р., протокол №__
Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з терапевтичних дисциплін

від _____________2017 р., протокол № _____
ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена ​​оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»

Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією

Основні захворювання та стани, що супроводжуються артеріальною гіпертензією (АГ): есенціальна та вторинні АГ, зокрема, ниркові (реноваскулярна, ренопаренхіматозна); ендокринні (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, дифузний токсичний зоб); коарктація аорти, ізольована систолічна АГ, АГ при вагітності. Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються артеріальною гіпертензією. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Студент повинен знати:

 1. Визначення АГ, поняття "есенціальна АГ", "вторинна, симптоматична АГ" та види останньої.

 2. Етіологію та патогенез есенціальної та вторинних (симптоматичних) АГ.

 3. діагностичне значення даних клінічного, інструментального та лабораторного обстеження для визначення етіології АГ, ураження органів-мішеней та оцінки ризику.

 4. Обов'язковий мінімум додаткового (лабораторного та інструментального) обстеження хворих на АГ.

 5. стратифікацію ризику серцево-судинних ускладнень, прогноз та працездатність хворих на АГ.

 6. Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування хворих на АГ, у тому числі, в певних категоріях пацієнтів та пацієнтів з вторинними АГ.

 7. Препарати першої та другої лінії в лікування АГ, показання та протипоказання до їх призначення, оптимальні комбінації антигіпертензивних препаратів, їх ефективність щодо профілактики інфаркту міокарда та інсульту.

 8. Сучасні рекомендації щодо вибору тактики антигіпертензивної терапії (монотерапії або комбінованої терапії) та конкретного антигіпертензивного препарату з урахуванням ризику серцево-судинних ускладнень.

 9. Лікувальну тактику при неускладненому гіпертензивному кризі.

 10. Первинну та вторинну профілактику при АГ.


Студент повинен вміти:

 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих на АГ.

 2. Ставити попередній діагноз при есенціальній АГ та при основних вторинних АГ і виявляти їх ускладнення.

 3. Складати план обстеження хворого з АГ, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних методів обстеження з метою диференціальної діагностики есенціальної та вторинних АГ, стратифікації ризику розвитку серцево-судинних ускладнень.

 4. Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики.

 5. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при есенціальній АГ, при основних вторинних АГ.

 6. Визначати прогноз хворих на АГ.

 7. Призначати лікування з урахуванням етіології, ризику серцево-судинного ускладнення, супутніх захворювань; проводити первинну та вторинну профілактику при АГ.

 8. Діагностувати та надавати допомогу при неускладненому гіпертензивному кризі.

 9. Визначати преацездатність хворих на АГ.

 10. Вимірювати артеріальний тиск та інтерпретувати отримані дані.

 11. Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 12. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.


Література:

 1. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – С.32-68.

 2. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навч.посіб. / А.С.Свінціцький, О.О.Абрагамович, П.М.Боднар та ін.; за ред. проф. А.С.Свінціцького. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 71-95.

 3. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії». Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія».

 4. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2. «Нова книга», 2009. - С.34-76.

 5. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3. «Нова книга», 2010. - С.12-56.

 6. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – С.37-79.

 7. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року // Артериальная гипертензия. - 2013.- №4(30). – С . 62-157.

 8. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. В.М.Коваленка, М.І.Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 8-28 с.

 9. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих / За ред. проф. В.М.Коваленка, проф. М.І.Лутая, проф. Ю.М.Сіренка – К., 2011. – 15-22 с.

 10. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 18th edition /Editors: M.H. Beers, R.S. Porter, Th.V. Jones //Merck Sharp & Dohme Corp., 2006. –Р.604-620.Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією

Завдання для самостійного опрацювання теми

(потрібно відповісти письмово)


Варіант 1

Завдання 1.

Допишіть класифікацію АГ за ураженням органів-мішеней (стадії) та ступенем підвищення АТ:


АГ


Стадії

Ступені ↑АТ


Завдання 2.

Заповніть таблицю найважливіших чинників, які впливають на прогноз і використовують для оцінки загального серцево-судинного ризику:Основні фактори ризикуВік (у чоловіків > 55 років, у жінок > 65 років)


Завдання 3.

Заповніть схему груп серцево-судинного ризику:Завдання 4.

Заповніть таблицю диференційної діагностики вторинної АГ:Клінічні та лабораторні дані

Діагностика

Причина АГ

Анамнез

Фізикальне обстеження

Лабораторні дані

Тести І лінії

Додаткові/

підтверджуючі тестиПервинний гіпераль-достеронізм

М’язева слабкість, поліурія, полідипсія,

Тахікардія, аритмії

Гіпокаліємія, метаболіч-ний алкалоз, лужна реакція сечі, гіпоізостенурія

Стандартизоване співвідно-шення альдостерон/ренін

КТ/МРТ наднирників,

пероральне навантаження Na+, інфузії фізіологічного розчину, супресія флудрокортизоном або каптоприловий тестФеохромоцитомаСиндром і хвороба Іценко-

Кушинга
Завдання 5.

Заповніть таблицю абсолютних та відносних протипоказань до призначення антигіпертензивних препаратів:Препарат

Абсолютні протипоказання

Відносні протипоказання

Тіазидні діуретики

Подагра


Метаболічний синдром

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________


β-адренобло-катори

________________________

_________________________

_________________________


_________________________

_____________________

__________________________

__________________________

__________________________


Недигідро-

піридинові антагоністи кальцію_________________________

_________________________

_________________________


Завдання 6.

Заповніть таблицю. Антигіпертензивний препарат вибору при деяких особливих станах/захворюваннях:Захворювання

Препарат

Гіпертрофія лівого шлуночка

Інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ, антагоністи кальцію

Стенокардія


­_____________________________

_____________________________Перенесений інфаркт міокарда_____________________________

_____________________________

_____________________________


Хронічна серцева недостатність


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка