1. Проведення судово-медичної експертизи передбачено 1 вiдомчими правиламиСторінка1/6
Дата конвертації08.04.2020
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6
1.Проведення судово-медичної експертизи передбачено

1 - вiдомчими правилами

2 - вимаганнями родичiв


 • 3 - статтями кодексiв

4 - даним розпорядженням головного лiкаря лiкувальної установи

5 - направленням лiкувальної установи

2. Лiкар якої спецiальностi може бути залучений для проведення експертизи:


 • 1 - так

2 - нi
3. Лiкар любої спецiалiзацiї, який притягнутий для проведення судово-медичної експертизи, iменується як:

1 - експерт

2 - судово-медичний експер


 • 3 - лiкар-експерт

4 - консультант

5 - лiкуючий лiкар


4. Лiкар-експерт за проведену експертизу несе таку ж вiдповiдальнiсть як i судово-медичний експерт:

 • 1 - так

2 - нi
5. За проведену експертизу врач-експерт вiдповiдальностi не несе:

1 – так


 • 2 - нi

6. Прi проведеннi експертизи експерт повинен: • 1 - з'явиться по виклику слiдчого, прокуратури, суду

2 - проконсультуватись з адвокатом

 • 3 - надати правильне заключення на поставленнi питання

4 - вивчити карно-процесуальний кодекс

 • 5 - зберiгати слiдчу таємницю

7. При проведеннi експертизи експерт /лiкар-експерт/ має право • 1 - знати цiлi та задачi експертизи

 • 2 - знайомитись з матерiалами справ

 • 3 - бути присутнiм на допитах

 • 4 - вiдмовитись од вiдповiдi на питання, що виходять за межi його компетенцiї

 • 5 - прохати вiдведення певного часу для ознайомлення з необхiдною лiтературою

8. Лiкар-експерт, який є компетентним та не зацiкавленим у результатах дослiдження, має право вiдмовитись вiд проведення експертизи:

1 – так


 • 2 - нi

9. Судово-медичний експерт, як i лiкар-експерт несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдi з карним кодексом за:

1 - вiдмову вiд вiдповiдi на запитання, що виходять за межi його компетенцiї


 • 2 - ухилення вiд проведення експерти

 • 3 - вiдповiдi з поважних причин

 • 4 - складання завiдомо хибного заключення

 • 5 - розголошення слiдчої таємницi

10. До поважних причин, якi дозволяють лiкарю-експерту вiдмовитись вiд проведення експертизи вiдносяться:

1 - небажання проведення експертизи


 • 2 - зацiкавленнiсть у результатах справи

3 - лiкарска спецiальнiсть хiрурга

 • 4 - некомпетентнiсть у наданному питаннi

5 - лiкарська спецiальнiсть педiатра
11. Судово-медична експертиза згiдно з карно-прцесуальним кодексом обов'язково призначається для:

1 - визначення причин смертi • 2 - встановлення роду насильницької смертi

 • 3 - з'ясування характера i ступенi тяжкостi тiлесних пошкоджень

 • 4 - при статевих злочинах

 • 5 - для визначення вiку

12. Iнстацiйнiсть судово-медичної експертизи передбачає iї проведення: • 1 - районними, мiжрайонними судово-медичними експартама

2 - судово-медичними експертами вiддiлень кримiналiстики

 • 3 - обласними судово-медичними експертами

4 - судово-медичними експертами, якi працюють у судi

 • 5 - республiканськими судово-медичними експертами

13. Органiзацiя судово-медичної експертизи на Українi заснована на принципi:

1 - територiальностi

2 - судових спискiв • 3 - iнстанцiйностi

4 - показiв Мiнiстерства охорони здоров'я
14. Судово-медична експертиза увiходить до системи органiв охорони здоров'я:

 • 1 - так

2 - нi
15. Судово-медична експертиза увiходить до системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ:

1 - так


 • 2 - нi

16. Установою, де проводиться судово-медична експертизи є:

1 - лабораторiя

2 - медично-кримiналiстичнi вiддiлення • 3 - бюро судово-медичної експертизи

4 - юридичнi науково-дослiднi iнститути

5 - кримiналiстичнi вiддiлення


17. Бюро судово-медичної експертизи складається з:

1 - полiклiнiки • 2 - панатологiчного вiддiлу з гiстологiчною лабораторiєю

 • 3 - лабораторiї

 • 4 - районних, мiжрайонних та мiсцевих вiддiлiв

 • 5 - вiддiл судово-медичної експертизи потерпiлих, звинувачених iншiх осiб

18. В бюро судово-медичної експертизи звичайно є такi вiддiлення, як:

1 - токсiкологiчне


 • 2 – бiологiчне

 • 3 - гiстологiчне

19. У судово-гiстологiчне вiддiленнi дослiджуються шматочки внутрiшнiх органiв для встановлення причин смертi: • 1 - так

2 - нi
20. У судово-хiмiчному вiддiленнi дослiджуються кров та внутрiшнi органи для:

1 - визначення групи кровi

2 - встановленнi термiну настання кровi


 • 3 - визначення отруйних "ядучих" речовин

4 - визначення прижиттєвостi

5 - встановлення категорiї смертi


21. У судово-бiологiчному вiддiленнi дослiджуються:

1 - медичну документацiю

2 - результати розтину


 • 3 - речовi докази бiологiчного походження

4 - об'єкти злочинних дiянь

5 - лiкарськi справи


22. Об'єктами судово-медичної експертизи є:

1 - протколи огляду трупiв на мiсцi подiї • 2 - трупи

 • 3 - живi особи

 • 4 - речовi докази

 • 5 - медична документацiя

23. Судово-медична експертизи можуть бути таких видiв: • 1 - первинна

 • 2 - додаткова

 • 3 - повторна

 • 4 - комiсiйна

 • 5 - комплексна

24. При первиннiй судово-медичнiй експертизi проводять первiсне дослiдження будь-якого об'єкта - трупу, живоi особи, речового доказу, матерiалiв справи: • 1 - так

2 - нi
25. Додаткова судово-медична експертиза призначається:

1 - при вiдсутностi первинних даних

2 - по бажанню слiдчого


 • 3 - при наявностi слiдчих даних, якi були невiдомi до початку первинної експертизи

4 - при недовiрi слiдства до результатiв первинної експертизи

5 - коли необхiднi данi лiкарiв рiзних фахiв


26. Повторна судово-медична експертиза призначається в випадках:

1 - бажання слiдчого

2 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв


 • 3 - недовiра слiдства результатами первинної експертизи

4 - наявностi слiдчих даних, якi були невiдомi до початку первинної експертизи

5 - коли для рiшення слiдчих питань необхiднi знання осiб рiзних лiкарських фахiв

27. Комiсiйна судово-медична експертиза призначається в випадках:

1 - бажання слiдчого

2 - коли необхiднi знання осiб як лiккарських, так i нелiкарских спецiальностей


 • 3 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв

4 - коли результатам первинної експертизи слiдчi органи не довiряють

5 - пiсля додаткової експертизи


28. Комплексна судово-лiкарська експертиза проводиться:

1 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв

2 - на бажання слiдчого


 • 3 - коли необхiднi знання осiб як лiккарських, так i iнших спецiальностей

4 - на бажання родичiв

5 - коли результати первинної експертизи сумнiвнi


29. Судово-медичному дослiдженню пiдлягають такi категорiї трупiв:

 • 1 - при раптовiй смертi

 • 2 - при насiльницкiй смертi

 • 3 - трупи невiдомих осiб

 • 4 - осiб, яким в лiкувальних закладах не був встановлений дiагноз

 • 5 - новонароджених, якi народилися пожа лiкувальним закладом

30. Якщо родичi померлого не згiднi з лiкуванням, яке проводилось у лiкувальному засобi(закладi), то можливе проведення судово-медичної експертизи • 1 - так

2 - нi
31. Дослiдження трупiв, вилученних з могили /ексгумованих/, а також розчленовиних, скелетованих може бути здiйснено:

 • 1 - судово-медичним експертом

2 - патологоанатомом та судово-медичним експертом

 • 3 - лiкарем-експертом

4 - патологоанатомом

5 - судово-медичним експертом та лiкующим лiкарем


32. Судово-медична експертиза /дослiдження/ трупа може проводитися при вiдсутностi документiв /направлення чи постанови/ вихiдних iз правоохоронних органiв:

1 - так


 • 2 - нi

33. Проведення судово-медичної експертизи будь-якого об'єкту засновано на:

1 - рiшеннi слiдчого

2 - направленнi слiдчих органiв • 3 - постанови слiдчих органiв

4 - заяви родичiв

5 - розпорядженнi головного лiкаря лiкарнi


34. Судово-медичное дослiдження будь-якого об'єкту здiйснюється на пiдставi:

1 - рiшення слiдчого

2 - постанови слiдчих органiв


 • 3 - направленнi слiдчих органiв

4 - заяви родичiв

5 - розпорядженнi головного лiкаря лiкарнi


35. Результати судово-медичних експертиз оформлюються в документi пiд назвою:

1 - акт судово-медичного дослiджування

2 - протокол розтину


 • 3 - заключення експерта

4 - думки фахiвця

5 - акт розтину


36. Результати судово-медичних дослiдження оформлюються в документi пiд назвою:

1 - заключення експерту • 2 - протокол розтину

 • 3 - акт судово-медичного дослiджування

 • 4 - думки фахiвця

 • 5 - заключення лiкаря-експерта

37. В структурi документу, який складається судово-мекдичним експертом на пiдставi направлення судово-слiдчих органiв вiдрiзняються: • 1 - опис мiсця подiй

2 - вступну частину

 • 3 - висновки

4 - дослiдницку частину

 • 5 - заключення

38. В структурi документу, який складається судово-мекдичним експертом на пiдставi постанови судово-слiдчих органiв вiдрiзняються:

1 - опис мiсця подiй


 • 2 - вступну частину

3 - заключення

 • 4 - дослiдницку частину

 • 5 - висновки

39. В структурi документiв, якi складаються при судово-медичних експертизах або дослiдженнях вiдрiзняються частини: • 1 - вступну

2 - паспортну

 • 3 - дослiдницку

4 - опис мiсця подiй

 • 5 - заключену

40. Огляд трупа на мiсцi ойго знаходження слiдчий має право проводити за участю:

1 - патологоанатома


 • 2 - судмедексперта

3 - консультанта

 • 4 - лiкаря-експерта

5 - експертного робiтника
41. Якщо для огляду трупу на мiсцi його знаходження неможливо викликати судово-медичного експерта, для цих цiлей згiдно з КПК залучають лiкаря будь-якого фаху:

 • 1 - так

2 - нi
42. Прi оглядi мiсця подiй слiдчий складає документ пiд назвою:

1 - заключення про огляд мiсця подiй

2 - експертне заключення про огляд трупу


 • 3 - протокол огляду мiсця подiї

4 - акт огляду мiсця подiї

5 - яка можлива причина смертi


43. При оглядi трупу на мiсцi йогоь знаходження судово-медичний експерт може висловити слiдчому свої думки по питанням:

 • 1 - термiн настання смертi

 • 2 - чи змiнювалось вихiдне становище трупу

 • 3 - який характер та особливостi ушкоджень

 • 4 - чи вiдповiдає мiсце знаходження трупу мiсту подiї

 • 5 - яка можлива причина смертi

44. Пiсля прибуття на мiсце подiї головною задачею судово-медичного експерта /лiкаря-експерта/ є встановлення:

1 - наявностi ушкоджень

2 - прiчiни смертi • 3 - факту наставання смертi

4 - локалiзацiя ушкоджень

5 - знаходження речових доказiв


45. При знаходженнi трупу факт смертi констатується на пiдставi:

1 - iмовiрних ознак смертi

2 - вiдсутностi дихання


 • 3 - вiрогiдних ознак смертi

4 - вiдсутностi серцебиття

5 - повної знерушностi


46. Прi вiдсутностi вiрогiдних ознак смертi потерпiлого на мiсцi подiї судово-медичний експерт зобов'язанний:

1 - скласти протокол

2 - чекати на появлення вiрогiдних ознак


 • 3 - проводити реанiмацiйнi заходи

4 - викликати швидку допомогу

5 - фотографувати труп


47. Огляд подiї можна проводити:

 • 1 - вiд центру до периферiї

2 - починаючи з дослiдження трупу

3 - пiсля фотографування трупу

4 - пiсля збору речовиз доказiв


 • 5 - вiд периферiї до центру

48. При голядi мiсця подiї звичайно вiдрiзняються такi стадiї: • 1 - статична

2 - огляд трупу

3 - вилучення речових доказiв

4 - опис трупу


 • 5 - динамiчна

49. Докладний зовнiшнiй огляд трупу лiкар справляє в такiй стадiї огляду мiсця подiї, як:

1 - статична

2 - вилучення речових доказiв • 3 - динамiчна

4 - загальний огляд

5 - часний огляд


50. При опису на мiсцi подiї раннiх трупних явищ обов'язково указувати час їх дослiдження в годинах та хвилинах:

 • 1 - так

2 - нi
51. Плями Лярше виявленi при дослiдженнi трупу на мiсцi подiї на кон'юктивi його очей, якi були зачиненi повiками, указують на:

 • 1 - пiсля настання смертi труп були з вiдчиненими очами

2 - насильницку категорiю смертi

4 - термiн настання смертi

5 - вид смертi


52. На мiсцi подiї термiн настання смертi може бути устанвлений шляхом дослiдження:

 • 1 - трупних плям

 • 2 - трупного заклякання

 • 3 - електровозбудливостi м'язiв

 • 4 - механiчного подразнення поперечно-смугастих м'язiв

 • 5 - реакцiї зiрницi на атропiн та пiлокарпiн

53. Якщо термiн настання смертi не вiдомий, то на мiсце подiї найбiльш можливо його визначення шляхом дослiдження: • 1 - електровозбудливостi м'язiв

2 - трупних плям

 • 3 - механiчного подразнення поперечно-смугастих м'язiв

4 - трупного заклякання

 • 5 - реакцiї зiрницi на атропiн та пiлокарпiн

54. Вилученi з мiсця подiї речовi докази бiологiчного походження направляються до лабораторiї:

1 - пiсля їх вивчення експертом-кримiналiстом

2 - у вологому природньому виглядi • 3 - у висушеному виглядi

4 - викликають експерта-бiолога для їх вилучення

 • 5 - опечаними в пакетi

55. Вологi речовi докази вилученi з мiсця подiї необхiдно направляти в лабораторiю в висушеному виглядi: • 1 - так

2 - нi
56. Вологi речовi джоказивилученi з мiсця подiї необхiдно направляти в лабораторiю в вологуму виглядi:

1 - так


 • 2 - нi

57. При складаннi протоколу огляду мiсця подiї лiкар-експерт:

1 - проводить записування


 • 2 - формулює записи, якi мають вiдношення до трупу

3 - фотографує труп

 • 4 - формулює записи, якi мають вiдношення до речових доказiв - слiдiв кровi i т.i.

5 - складає план огляду мiсця подiї
58. При оглядi трупу на мiсцi подiї судмедексперт або лiкар-експерт виступає в ролi:

1 - лiкаря-дослiдника

2 - експерта з медицини


 • 3 - фахiвця в областi судової медицини

4 - судмедексперта

5 - лiкаря-експерта


59. Якi питання можуть бути вирiшенi фахiвцем в областi судової експертизи при оглядi трупу на мiсцi його знаходження:

 • 1 - характер тiлесних ушкоджень

 • 2 - термiн настання смертi

 • 3 - факт настання смертi

 • 4 - вихiдний стан трупу

 • 5 - категорiя смертi

60. Що визначають при статичнiй стадiї огляду трупу на мiсцi його знаходження: • 1 - фiксують розташування предметiв

 • 2 - фотографування мiсця подiї

 • 3 - складання схематичного плану мiсця подiї

 • 4 - положення трупу по вiдношенню до оточуючих предметiв

 • 5 - фотографування змiн та ушкоджень на трупi

61. Що визначають при статичнiй стадiї огляду трупу на мiсцi його знаходження:

1 - не порушують розташування предметiв


 • 2 - усi предмети докладно оглядають з усiх бокiв

 • 3 - докладний зовнiшнiй огляд трупу

 • 4 - виявлення речових доказiв

 • 5 - фотографування змiн та ушкоджень на трупi

62. Огляд та опис трупу на мiсцi подiї звичайно проводять в такiй послiдовностi: • 1 - положення та поза трупу

 • 2 - одяг та предмети що дотикаються до трупу

 • 3 - загальнi данi про труп (стать, вiк, рiст, i т. i.)

 • 4 - вираженнiсть трупних змiн

 • 5 - особливостi та ушкодження окремих областей тiла

63. Органiзацiя доставки трупу, одягу та речових доказiв в морг та лабораторiю є обов'язком:

1 - родичiв

2 - дiльничого лiкаря • 3 - слiдчого

4 - експерта-кримiналiста

5 - лiкаря-експерта


64. Обов'язком лiкаря-фахiвця в областi судової медицини при виявленнi на мiсцi подiї речових доказiв є:

1 - опис речових доказiв бiологiчного походження • 2 - вилучення та пакування

 • 3 - виявлення речових доказiв бiологiчного походження

 • 4 - формулювання питань, якi мають бути розрiшенi в лабораторiї

 • 5 - доклади лабораторного дослiдження речового доказу

65. Основними послiдовними етапами зовнiшнього огляду трупу є: • 1 - огляд загального вигляду трупу

 • 2 - дослiдження трупних явищ

 • 3 - огляд одягу трупу

 • 4 - огляд та дослiдження трупу

 • 5 - огляд окремих частин трупу, починаючи з голови

66. Основними послiдовними етапами внутрiшнього дослiдження трупу є: • 1 - розтин грудної клiтини

 • 2 - вилучення органокомплексу з розтином внутрiшнiх органiв

 • 3 - розтин черевної порожнини

 • 4 - огляд та розтин кiсток скелету

 • 5 - розтин черепної порожнини та дослiдження головного мозку

67. Перед початком розтину судово-медичний експерт /лiкар-експерт/ проводить:

1 - опит свiдкiв


 • 2 - вивчення даних протоколу огляду трупа на мiсцi його знаходження

 • 3 - вивчення питань, якi ставлять перед експертом слiдчi органи

 • 4 - вивчення обставин справи

 • 5 - вивчення меддокументацiї

68. Пiд час розтину трупу проводять вилучення матерiалу для таких лаботаторних дослiджень як: • 1 - ботанiчне

 • 2 - гiстологiчне

 • 3 - хiмiчне

 • 4 - бiологiчне

 • 5 - бiохiмiчне

69. При судово-медичному дослiдженнi трупiв невiдомих осiб судово-медичний експерт проводить: • 1 - фотографування обличчя трупу

2 - встановлення роду смертi

3 - дактилоскопiровання трупу • 4 - опис зубної формули

 • 5 - складання розпiзнавальної карти трупу

70. При опису кожного органу повинно бути вказано усе нижчеперераховане, за винятком:

1 - розмiрiв трупу

2 - характер поверхнi, стан капсули або серозної оболонки • 3 - наявнiсть або концентрацiя алкоголю у кожному органi

4 - колiр та розмiр, малюнок будови

5 - вага органу


71. При складаннi судово-медичного дiагнозу послiдовно вiдзначаються:

1 - перелiк об'єктiв, що направляються на лабораторнi дослiдження • 2 - ускладнення основного захворювання або ушкодження (беспосередня причина смертi)

3 - основнi морфологiчнi прояви основного захворювання або ушкодження, якi дозволяють встановити цей дiагноз

 • 4 - ушкодження (захворювання), якi не входять до комплексу смертельної травми

 • 5 - основне захворювання або ушкодження

72. При складаннi лiкарського свiдоцтва про смерть лiкарем послiдовно повиннi бутi встановленi та записанi:

1 - кiлькiсть алкоголю в кровi


 • 2 - основнi захворювання

 • 3 - стан, який безпосереньо привiв до смертi

 • 4 - важливi патологiчнi стани, якi сприяли настанню смертi, але не зв'язанi з хворобою, травмою

 • 5 - яка хвороба або паталогiчний стан, в т. ч. обумовлене дiями факторiв зовнiшнього середовища, беспосередьо привели до смертi

73. Лiкарське свiдоцтво про смерть може бути видане на пiдставi: • 1 - розповiдi родичiв

2 - записiв у меддокументацiї

 • 3 - огляду трупу

4 - попереднього спостереження

5 - розтини трупу


74. Трупнi плями утворюються в результатi:

1 - посмертного згортання кровi

2 - посмертної гiперкоагуляцiї


 • 3 - посмертне стiкання кровi у нищележачi члени

4 - падiння температури тiла

5 - посмертного висихання


75. У розвитку трупних плям послiдовно видiляють стадiї:

1 - пародоксальну • 2 - гiпостаз

3 - каталептичну

 • 4 - стаз

 • 5 - iмбiбiцiя

76. Стадiя гiпостазу у розвитку трупних плям характеризується такими ознаками: • 1 - триває 1-12 годин

2 - фiолетовий колiр

 • 3 - наявнiсть кровi у судинах

4 - триває 1-16 годин

 • 5 - можливiсть перемiщення трупних плям

77. При натисканнi на трупнi плями в стадiї гiпостазу вони:

1 – зникають


 • 2 - забарвлюються в червоний колiр

3 - вiдновлюются через 1-2 хв.

 • 4 - блiднiють по перефiрiї

 • 5 - вiдновлюются через 3-5 хв.

78. Друга стадiя у розвитку трупних плям називається:

1 - жировiск

2 - гiпостаз • 3 - стазПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка