1. При дослідженні амніотичної рідини, одержаної в результаті амніоСторінка1/13
Дата конвертації25.05.2021
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Цитологія.

1. При дослідженні амніотичної
рідини, одержаної в результаті амніо-
центезу (прокол амніотичної обо­
лонки), виявлено клітини, ядра яких
містять статевий хроматин (тільце
Барра). Про що це може свідчити?

А. Розвиток плода жіночої статі.В. Розвиток плода чоловічої статі.

С.Генетичні порушення в розвитку.

D. Трисомію.

Е. Поліплоїдію.2. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

А. Ядерце.В. Ядерний хроматин.
С. Апарат Гольджі.

D. Клітинна оболонка.

Е. Ядерна оболонка.3. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

А. Глікокалікс.B. Кортикальний.
С. Біліпідний.

D. Гідрофільний.

Е. Гідрофобний.4. На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що перебуває в метафазі мітотичного по­ділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, врахо­-
вуючи, що кожна хромосома містить
дві сестринські?

А.48.


В. 96.

С 23.

D.46

E.92

5. У клініку госпіталізовано хво­-
рого з отруєнням. Встановлено, що в
печінці порушені механізми детокси­
кації. Які з органел гепатоцитів на­
самперед зумовили цей стан?

А. Мітохондрії.В. Агранулярний ендоплазматич­ний ретикулум.

С. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум.

D. Апарат Гольджі.

Е. Рибосоми.6. Цитохімічним дослідженням
виявлено високий вміст у цитоплазмі
клітин гідролітичних ферментів. Про
активність яких органел з названих
нижче свідчить цей факт?

А. Ендоплазматичного ретикулума.

В. Мітохондрій.

С. Полісом.

D. Лізосом.

Е. Клітинного центра.7. У раціоні людини велика кіль­
кість вуглеводів. Які структури бу­
дуть виявлятися при цьому в цито­
плазмі гепатоцитів?

А. Краплини жиру.

В. Гранули глікогену.

С. Одна велика жирова крапля.D. Збільшення кількості вільних

рибосом.


Е. Включення ліпофусцину.

8. При проведенні наукового ек­
сперименту дослідник зруйнував
структуру однієї з частин клітини, що
порушило здатність клітини до поді­
лу. Яка структура була порушена?

А. Мікрофібрили.

В. Глікокалікс.

С. Апарат Гольджі,

D. Центросома.

Е. Мітохондрії.9. На культуру пухлинних клітин
подіяли колхіцином, який блокує син­
тез білків-тубулінів, що утворюють ве­
ретено поділу. Які етапи клітинного
циклу будуть порушені?

А. G-Нульовий період.

В. Пресинтетичний період.

С. Синтетичний період.

D. Постсинтетичний період.

Е. Мітоз.
10. Тривалий вплив на організм
токсичних речовин призвів до знач­
ного скорочення синтезу білків у ге-
патоцитах. Які органели найбільше
постраждали від інтоксикації?

А. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум.

В. Мітохондрії.

С. Мікротрубочки.

D. Лізосоми.

Е. Агранулярний ендоплазматич­ний ретикулум.

11. У клітині порушена структу­
ра рибосом. Які процеси постражда­
ють насамперед?

А. Синтез білка.

В. Синтез нуклеїнових кислот.

С. Синтез вуглеводів.D. Синтез ліпідів.

Е. Синтез мінеральних речовин.


12. При проведенні судово-медичного дослідження зразка крові в нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного з сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Як називається такий структурний утвір?

А.Тільце Барра

В.Тільце Лайон

С.Деконденсований хроматин

D.Еухроматин

Е.Тільце Пачіні


13. На електронній мікрофотографії
міститься клітина, в якій відсутні
ядерця та ядерна оболонка. Хромо­
соми вільно розміщені, центріолі
мігрують до полюсів. У якій фазі
клітинного циклу перебуває клітина?

А. Профазі.

В. Анафазі.

С. Метафазі.

D. Телофазі.

Е. Інтерфазі.

14. Для визначення статі людини
іноді необхідно зробити дослідження
соматичних клітин. Які морфологічні ознаки
можуть дати інформацію про стать
людини?

А. Тільце Барра.B. Еухроматин.

С. Деконденсований хроматин.D. Периферійний хроматин.

Е. Факультативний хроматин.


15. Під час дослідження епітеліальних клітин слизової оболонки щоки на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято з ротової порожнини жінки. Як називається такий утвір?

А. Деконденсований хроматин.В. Тільце Xерінга.

С. Тільце Барра.D. Еухроматин.
Е. Тільце Пачіні.
16.У культурі тканин радіоактивним опроміненням пошкоджені ядерця клітин. Утворення яких органел у цитоплазмі клітин буде порушеним?

А.Рибосом.

В.Лізосом.

С.Ендоплазматичної сітки.

D.Мікротрубочок.

Е.Комплексу Гольджі.
17. Клітину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітин буде порушено?

А.Синтез АТФ

В.Синтез мітохондріальних білківС.Окислювальне фосфорилювання

D.Синтез вуглеводів.

Е.Фрагментація мітохондрій.


18.У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

А.Включень.

В.Мікрофіламентів.

С.Лізосом.

D.Мітохондрій.

Е.Рибосом.
19.Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

А.Постсинтетичний період інтерфази

В.Профаза мітозу

С.Синтетичний період інтерфазиD.Метафаза мітозу

Е.Пресинтетичний період інтерфази


20.У хворого виявлена пухлина в пілоричному відділі шлунка. Які білки здатні пригнічувати мітотичний поділ пухлинних клітин?

А.Кейлони

В.Рибонуклеаза

С.Лізоцим
D.Гемоглобін

Е.Міоглобін
21.В крові хворого виявлено низький рівень білків альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

А.Мітохондрій

В.Агранулярної ендоплазматичної сітки

С.Пероксисоми

D.Лізосом
Е.Гранулярної ендоплазматичної сітки

22. У клітині, що мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хромосом до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

А.Телофаза

В.Профаза

С.ІнтерфазаD.Анафаза

Е.Метафаза


23. За допомогою шпателя зроблено зіскоб зі слизової оболонки рота людини.В епітеліальних клітинах видно овальні ядра , неодинакові за розмірами. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин?

А.Амітоз


В.Мітоз

С.Бінарний поділD.Шизогонія

Е.Мейоз
24.При мікроскопічному дослідженні тканини печінки виявлено, що деякі клітини розпались на невеликі оточені мембраною фрагменти з окремими органелами та залишками ядер. Запальна реакція відсутня. Для якого процесу характерні ці зміни?

А.Апоптоз

В.Плазмоліз

С.Каріорексис

D.Некроз

Е.Плазморексис


25.Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів у яких органелах порушується розщеплення полісахаридів?

АУ комплексі Гольджі

В.У мітохондріях

С.У клітинному центрі

DУ ендоплазматичному ретикулумі

Е.У лізосомах
26. У людини діагностовано галактоземію – хворобу накопичення. Внаслідок порушення якої клітинної структури виникла ця хвороба?

А.Мітохондрій

В.Центросоми

С.ЛізосомD.Комплексу Гольджі

Е.Клітинного центру


27. При електронно-мікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

А.Утворення міжклітинної речовини

В.Трофіка хряща

С.Депонування жируD.Депонування глікогену

Е.Руйнування міжклітинної речовини


28. Під час поділу клітини досліднику вдалось спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра та ядерце, а центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані в цитоплазмі. Для якої фази це характерно?

А.Метафази

В.Профази

С.ТелофазиD.Анафази

Е.Інтерфази


29.Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може привести до порушення:

А.Цитокінезу

В.Тривалості мітозу

С.Деспіралізації хромосомD.Розходження хромосом

Е.Спіралізації хромосом.30. Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

А.Інтерфазі

В.Телофазі.

С.Анафазі.D.Профазі.

Е.Метафазі.


31.При електронно-мікроскопічному дослідженні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять різноманітні гідролітичні ферменти. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

А.Ендоплазматичну сітку

В.Центросому

С .РибосомуD.Мітохондрію

Е.Лізосоми


32. Після видалення зуба у 40-річного чоловіка утворилась ранева поверхня, де відбулась активна регенерація. Враховуючи функції органел клітин, визначте, які з них забезпечили регенерацію в першу чергу.

А.Центросоми

В.Рибосоми

С.Мітохондрії
D.Пероксисоми

Е.Лізосоми


33. У який період життя клітини відбувається подвоєння кількості ДНК?

А. Профазі мітозу

В.G1-періоді інтерфази

С.G2-періоді інтерфази

D.S-періоді інтерфази

Е. G0-періодіПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка