1. Поняття про важкість, напруженість, шкідливість та небезпечність праці


Заходи щодо зниження фізичного та нервово-психічного навантаження медичних працівниківСкачати 105.68 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації04.04.2021
Розмір105.68 Kb.
1   2   3   4   5
2. Заходи щодо зниження фізичного та нервово-психічного навантаження медичних працівників.
Праця медичних працiвникiв характеризується значним iнтелектуальним напруженням, а

в окремих випадках вимагає значної фiзичної витривалостi, уваги i високої працездатностi в

екстремальних умовах. Функцiональне напруження органiзму пiд час роботи схематично можна охарактеризувати з двох сторiн - енергетичної та iнформацiйної. Для бiльшостi професiйних груп медичних працiвникiв нервово-емоцiйне напруження є одним iз основних чинникiв виробничого середовища, що несприятливо впливають на їx здоров'я. Перш за все нервово-емоцiйне напруження є характерним для персоналу психiатричних стацiонарiв i диспансерiв, вiддiлень інтенсивної терапiї, акушерiв-гiнекологiв, xipypгiв стацiонарiв, неврологiв, працiвникiв швидкої медичної допомоги. Причинами нервово-емоцiйного напруження медичних працiвникiв є постiйна вiдповiдальнiсть за здоров 'я i життя людей (пацiентiв, колег, власнi здоров' я i життя); щоденний контакт iз людьми рiзного вiку (дiтьми, особами літнього вiку тощо), соцiального положення (хворими та їх родичами, керiвниками рiзних установ, населенням), рiзними психологiчними типами характерiв; необхiднiсть термiново приймати рiшення, велика кiлькiсть стресових ситуацiй, змiннiсть роботи тощо. Останнiми роками здобули вагомiсть причини, що носять соцiально-економiчний характер, до яких можна вiднести вiдсутність стабiльного i повного фiнансування медичної галузi i, як наслiдок, вiдсутнiсть необхiдних лiкарських препаратiв, устаткування, апаратури, невчасна виплата заробiтної плати i низький її рiвень тощо.

Працю медичних працiвникiв можна умовно роздiлити на двi основнi категорії:

1) розумову (працю лiкарiв терапевтичного профiлю, за винятком лiкарiв вiддiлень

iнтенсивної терапiї, гiгiєнicтiв, наукових спiвробiтникiв тощо);

2) розумово-емоцiйну (працю лiкарiв xipypгiчнoro профiлю стацiонарiв, анестезiологiв,

вiддiлень iнтенсивної терапiї, лiкарiв швидкої допомоги тощо).

У медикiв, що виконують розумово-емоцiйну роботу, нервово-емоцiйне напруження є

особливо високим. Так, у xipypгiв у процесi виконання операцiї спостерiгається бiльш

виражене збiльшення частоти серцевих скорочень у порiвняннi з терапевтами, що ведуть

прийом хворих. У xipypгiв, особливо в найвiдповiдальнiшi моменти операцiї, збiльшується

латентний перiод зоровомоторної реакцiї, кiлькiсть помилок при всiх видах реакцiй, до кiнця

робочого дня знижується швидкiсть сприйняття i переробки iнформацiї, що свiдчить про

розвиток глибокої втоми. У зв'язку з необхiднiстю цiлодобового обслуговування хворих багатьом лiкарям, медичним сестрам та iншому персоналу лiкувально-профiлактичних закладiв (ЛПЗ) доводиться працювати не тiльки в денну, алей у вечірню i, навiть у нiчну змiни. Перехiд медичних працiвникiв з однiєї робочої змiни в iншу супроводжується руйнуванням або перебудовою добових бiоритмiв. Змiна добового ритму функцiональної активностi може викликати стiйкi порушення сну, зниження надiйностi механiзмiв гомеостатичноrо регулювання, стати пусковою ланкою в патогенезi багатьох соматичних i нервово-психiчних захворювань. Окрiм змiнностi роботи, на медичних працiвникiв може iстотно впливати i тривалiсть змiни. Так, хоча для рiзних категорiй медикiв i встановлена тривалiсть робочого дня вiд 4 до 8 год, реальна тривалiсть робочої змiни в багатьох стацiонарах становить 12 i навiть 24 год. Бiльше 30% лiкарiв i 50% середнього медичиого персоналу працюють додатково за сумiсництвом на основному робочому місцi або в iнших ЛПЗ, що збiльшує сумарний час їх контакту зi шкiдливими чинниками виробничого середовища. Для працi ряду професiйних гpyп медичних працiвникiв (лiкарiв швидкої допомоги, стоматологiв, xipypriв тощо) характерне поєднання високого рiвня нервово-емоцiйної напруженостi з фiзичним навантаженням. Значнi статичнi навантажения часто поеднуються з нерацiональними робочими позами. Так, у вимушенiй позi, викликанiй нахилом тулуба, терапевт виконує перкусiю, пальпацiю, аускультацiю, вимiрює артерiальний тиск, дослiджує шкiрнi покриви.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка