1. Особливостi обстеження хворих iз захворюваннями i травмами опорно- рухового апарату Клiнiчно вiсь нижньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiмДата конвертації08.01.2022
Розмір2.74 Mb.
#21521
test travmatolgia

@@Тема 1. Особливостi обстеження хворих iз захворюваннями i травмами опорно- рухового апарату 

Клiнiчно вiсь нижньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiм

A. Передньо-верхня ость клубовоi кiстки.

*B. Зовнiшнiй край надколiнка,

C. Внутрiшнiй край надколiнка,

D. Середина проекцii гомiлковостопного суглоба,

E. Перший палець стопи .
Клiнiчно вiсь верхньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiм

*A. Акромiального виростка лопатки,

B. Середини проекцii голiвки плечовоi кiстки,

C. Центру головчастого узвишшя плеча,

D. Голiвки променевоi кiстки.

E. Голiвки лiктьовоi кiстки .


Сумарна довжина нижньоi кiнцiвки мiстить у собi вiдстань вiд передньоi верхньоi остi таза

A. До великого вертiла стегна.

B. До суглобноi щiлини колiнного суглоба,

*C. До краю зовнiшньоi щиколотки.

D. До п`яткового бугра .
Сумарна довжина верхньоi кiнцiвки вимiрюється вiд акромiального виростка

A. До середини проекцii голiвки плеча.

B. До зовнiшнього виростка,

C. До шиловидного виростка променевоi кiстки,

*D. До кiнця третього пальця.

E. До кiнця п`ятого пальця .


При визначеннi характеру скривлення хребта враховують усе перераховане, крiм

A. Вiдхилення вершини остистих вiдросткiв вiд лiнii, проведеноi вiд заднього  краю великого потиличного отвору, 7-го шийного хребця до середини нижнього  кiнця хрестця.

B. Довжини нiг,

C. Розмiри реберного горба,

*D. Ширини таза.

E. Вiдхилення вiд горизонталi лiнii, з`єднуючий остi таза .


Лiнiя i трикутник Гютера застосовується при дослiдженнi нормального лiктьового суглоба. Для його визначення необхiдно знати всi перерахованi орiєнтири, крiм

*A. Осi плеча,

B. Розташування епiкондилюсiв,

C. Розташування вершини лiктьового вiдростка.

D. При розгинаннi указанi три крапки (епiкондилюси i лiктьовий вiдросток)  складають пряму лiнiю,

E. При згинаннi зазначенi три точки складають рiвнобедрений трикутник .


Лiнiя Розер-Нелатона застосовується при дослiдженнi нормального кульшового суглоба. Ii визначають усi перерахованi утворення, крiм

A. Крапки верхньоi клубовоi остi.

B. Крапки сiдничного бугра,

*C. Крапки великого вертiла при згинаннi стегна пiд кутом у 135, що  розташовується вище цiєi лiнii.

D. Крапки великого вертiла при згинаннi стегна пiд кутом у 135 , який  розташовується на цiй лiнii .
Перкусiя не дозволяє виявити

A. Наявностi рiдини в порожнинi вогнища або суглоба.

B. Наявностi газу в порожнинi або суглобi,

C. Ступеня зрощення переломiв довгих трубчастих кiсток,

*D. Ступеня кровопостачання кiнцiвок.

E. Наявностi великих порожнин в епiфiзах або метафiзах кiнцiвок .


Перкусiя суглобiв дозволяє визначати все перераховане, крiм

*A. Звичайноi (нормальноi) кiлькостi синовiальноi рiдини в здоровому суглобi,

B. Наявностi кровi при гемартрозi,

C. Наявностi синовiальноi рiдини при вираженому синовiiтi,

D. Наявностi невеликоi кiлькостi зайвоi рiдини в хворому або  травмованому суглобi.

E. Наявностi гною в порожнинi суглоба при артритi .


При iстинному кiстковому, функцiонально вигiдному анкiлозi колiнного суглоба хода людини визначається перерахованими термiнами, крiм

A. Щадяща кульгавiсть.

B. Звичайна кульгавiсть,

*C. " качача" хода.

D. Хода с пiдстрибами .
Порушення рухливостi в суглобi прийнято характеризувати

A. Як анкiлоз.

*B. Як контрактуру,

C. Як ригiднiсть,

D. Як патологiчну рухливiсть,

E. Усе правильно .


Вiдведення i приведення кiнцiвок - це рухи

A. У сагiтальнiй площинi.

*B. У фронтальнiй площинi,

C. В аксiальнiй площинi,

D. Внутрiшнiй рух навколо подовжньоi осi,

E. Зовнiшнiй рух навколо подовжньоi осi .


Розгинання i згинання кiнцiвки - це рухи

*A. У сагiтальнiй площинi,

B. У фронтальнiй площинi,

C. В аксiальнiй площинi,

D. Внутрiшнiй рух навколо подовжньоi осi.

E. Зовнiшнiй рух навколо подовжньоi осi .


Симптомом, що дозволяє виявляти навiть на меншу кiлькiсть рiдини вiд 4 до 8 мл. у колiнному суглобi, є

*A. Симптом "випинання",

B. Симптом переднього "висувного ящика",

C. Симптом заднього "висувного ящика",

D. Симптом переднього i заднього "висувного ящика".

E. Симптом "балотування" надколiнка .


Симптом "випинання" складається

A. У видавленнi рiдини зовнi колiнного суглоба,

*B. У видавленнi рiдини зовнi i перкусii з внутрiшньоi сторони  колiнного суглоба,

C. В аускультацii колiнного суглоба,

D. У перкусii й аускультацii колiнного суглоба,

E. У перкусii з внутрiшньоi сторони поверхнi колiнного суглоба .


Технiка виконання симптому "балотування" надколiнка складається

A. У стиску колiнного суглоба.

B. У стиску надпателярного завороту лiвоi руки,

C. У натиску кiнчиками пальцiв на пiдколiнник у передньо-задньому напрямку,

*D. У стиску надпателярного завороту лiвою рукою i натисканнi кiнчиками  пальцiв на надколiнок у передньо-задньому напрямку.

E. У перкусii надколiнка .


Рентгенографiчне дослiдження дає можливiсть установити перераховане, крiм

A. Наявностi кiсткових переломiв i ступеня iхньоi консолiдацii.

B. Характеру зсуву вiдламкiв,

C. Змiни структури кiстковоi тканини,

*D. Ступеня регенерацii ушкодженого хряща.

E. Розривiв крупних сухожилкiв, наявностi вiльного газу i рiдини в  порожнинах м`якотканинних пухлин .


При читаннi рентгенограми не можна визначити

A. Форму осi кiнцiвки, будiвля кортикального i губчатого прошаркiв,

B. Форму i ширину, симетрiю суглобноi щiлини.

*C. Форму i характер прикрiплення м`язiв i ступiнь iхнього розвитку,

D. Стан росткового прошарку i ядер окостенiння.

E. Наявнiсть кiст, порожнин, секвестрiв .


В ортопедii i травматологii одержали поширення всi перерахованi методи дослiдження, крiм

A. Рентгенографiя.

B. Рентгеноскопiя,

C. Контрастна рентгенографiя,

*D. Магнiтно-ядерна контрастна рентгенографiя.

E. Томографiя .


Ядерно-магнiтний резонанс, в основi якого лежить резонансне поглинання електромагнiтних хвиль речовиною в постiйному магнiтному полi, має в порiвняннi зi звичайним рентгенологiчним дослiдженням усi перерахованi переваги, крiм

A. Вiдносноi бiологiчноi безпеки методу,

B. Можливiсть дiагностувати м`якотканиннi об`ємнi процеси до виникнення  реакцii з боку кiстковоi тканини.

*C. Можливiсть судити про наявнiсть i характер обмiнних процесiв i, таким  чином, дiагностувати патологiчнi процеси до появи вiдповiдних реакцiй iз  боку кiстковоi тканини,

D. Бiльш точну дiагностику перелому кiсток.

E. Можливiсть дiагностувати раннi термiни запального процесу в тканинах .


Радiоiзотопна дiагностика не показана

*A. При встановленнi ступеня зрощення кiстковоi тканини,

B. При диференцiальнiй дiагностицi нормальноi i злоякiсноi кiсткових тканин,

C. При уточненнi мiсця розташування пухлинного процесу,

D. При скануваннi трудних для рентгенографiчного виявлення областей скелета -  грудини, ребер, лопатки.

E. При пiдозрi на первинну злоякiсну пухлину при наявностi нормальноi  рентгенограми .


Звичайне рентгенологiчне дослiдження дає можливiсть виявити всю перераховану патологiю, крiм

A. Перелому або трiщини кiстки,

*B. Ушкодження хрящовоi тканини,

C. Кiстковоi пухлини,

D. М`якотканинноi пухлини,

E. Вивиху, пiдзвиху фрагментiв суглоба .


При читаннi рентгенограми необхiдно звертати увагу на все перераховане, за винятком

*A. Ступеня щiльностi поля рентгенограми поза дослiджуваним органом,

B. Порушення кортикального i наступних прошаркiв кiстки,

C. Стану навколокiстковоi тканини.

D. Змiни осi, форми кiсткового органа,

E. Щiльностi рентгенологiчного малюнка кiстки (остеопороз, остеосклероз) .


Рентгендiагностика переломiв хребта грунтується на всiх перерахованих ознаках, крiм

A. Зниження висоти тiл хребця.

B. Змiни осi хребта, зникнення природних вигинiв (лордоз, кiфоз).

C. Порушення кортикального прошарку верхньоi замикальноi платiвки тiла.

*D. Наявностi гематоми в м`яких тканинах i тiла хребця.

E. Ступеня зсуву мiжхребцевого диска .


Орiєнтиром при рахунку хребцiв на спондiлограмi шийного вiддiлу є

A. Остистий вiдросток 1-го шийного хребця.

B. Зуб 2-го шийного хребця.

C. Остистий вiдросток 2-го шийного хребця.

*D. Правильно 2) i 3).

E. Основа черепа .


Вiдправними крапками при рахунку ребер на рентгенiвському знiмку грудноi клiтини є всi перерахованi орiєнтири, крiм

A. 1-го ребра i ключицi,

*B. Контури серця,

C. Нижнiй кут лопатки,

D. Реберна дуга,

E. 12-й грудний хребець .


Основне значення в дiагностицi медiального перелому шийки стегна має укладка при рентгенограмi

A. Передньо-задня.

B. Аксiальна.

C. З ротацiєю стегна.

*D. Правильно 1) i 2).

E. Бiчна (профiльна) .


Для виявлення перелому зуба 2-го шийного хребця варто робити рентгенографiю, використовуючи укладку

*A. Передньо-задню через вiдкритий рот,

B. Бiчну (профiльну),

C. Аксiальну,

D. Правильно 1) i 2).

E. При максимальному нахилi голови .


Для виявлення спондiлолiстезу так називаним функцiональним методом застосовуються всi перерахованi проекцii спондiлограм, крiм

A. Бiчноi проекцii в положеннi максимального згинання.

B. Бiчноi проекцii в положеннi максимального розгинання,

*C. Передньо-задньоi проекцii з максимальним нахилам у бiк.

D. Спондiлограми у вертикальному положеннi хворого .
Використовуючи контрастну рентгенографiю на вiдмiну вiд класичноi, можна виявити

A. Пiдвивих фрагмента дрiбного суглоба,

*B. Ушкодження хрящового прошарку суглоба,

C. Секвестри в трубчастiй кiстцi,

D. Приховану порожнину в дiафiзi кiстки,

E. Правильно 3) i 4) .


При контрастнiй рентгенографii колiнного суглоба не представляється можливим визначити

A. Розрив зовнiшнього менiска.

B. Розрив внутрiшнього менiска.

C. Наявнiсть суглобноi "мишi".

*D. Розрив хрестоподiбних зв`язок .
Контрастна ангiографiя використуется для точнiй дiагностицi всiєi перерахованоi патологii, крiм

*A. Розрив судини,

B. Обтурацiю судини,

C. Звуження дiлянки судини.

D. Пухлини судини .
Частiше усього з застосуванням пневмографii дослiджується

A. Плечовий суглоб,

B. Лiктьовий суглоб,

*C. Колiнний суглоб.

D. Кульшовий суглоб.

E. Гомiлковостопний суглоб .


Комп`ютерна томографiя кiсток допомагає виявити все перераховане, крiм

A. Наявностi перелому.

B. Вiдсутностi перелому.

C. Наявностi кiсткового зрощення перелому.

*D. Розривiв м`язiв, зв`язок i сухожилкiв.

E. Наявностi несправжнього суглоба .


Використовуючи метод ядерно-магнiтного резонансу, можна здiйснити все перераховане, крiм

*A. Виявлення стороннiх тiл,

B. Дiагностики вивиху,

C. Дослiдження структури кiстки.

D. Дiагностики пухлини,

E. Дiагностики перелому .


Контрастна рентгенографiя кiсток не дає можливостi

A. Визначити зв`язок норицевих отворiв iз кiстковим органом.

B. Визначити хiд каналу норицевого ходу,

C. Дiагностувати наявнiсть схованих кiсткових порожнин i кiст,

*D. Визначити термiни утворення норицевих ходiв, порожнин i секвестрiв.

E. Дiагностувати наявнiсть кiсткових i хрящових секвестрiв i  рентгеноконтрастних стороннiх тiл .


Контрастна рентгенографiя суглобiв не дозволяє дiагностувати

A. Ушкодження зв`язкового апарата суглоба.

B. Розриви менiскiв,

C. Наявнiсть вiльних внутрисуглобових тiл ("суглобних мишей"),

*D. Наявнiсть синовiiту i гемартрозу.

E. Спаєчнi процеси в суглобi, облiтерацiю заворотiв i бурс .


Рентгеноконтрастне дослiдження свищiв дає можливiсть виявити все перераховане, крiм

A. Зв`язку м`якотканинних свищiв iз кiстковим органом,

B. Характеру i топографii норицевого ходу в м`яких тканинах i кiстки.

*C. Причини i механiзм утворення норицевого ходу,

D. Наявностi секвестрiв i стороннiх тiл у м`яких тканинах i кiстки.

E. Наявностi абсцесiв i порожнин у тканинах .


Рентгеноконтрастне дослiдження судин дозволяє дiагностувати все перераховане, крiм

A. Обтурацii судини.

B. Тромбозу судини.

C. Утворення аневризми або варiкозу судини.

*D. Ушкодження нервiв, супроводжуючих судину.

E. Утворення артерiовенозного спiвустя .


При артропневмографii колiнного суглоба оптимальним тиском газу є

A. Максимально досяжне.

*B. 50-100 мм рт. ст,

C. 110-130 мм рт. ст,

D. 150-150 мм рт. ст,

E. 200-250 мм рт. ст. .


Артропневмографiчне дослiдження рацiонально застосовувати

A. При свiжих переломах довгих трубчастих кiсток.

B. При свiжих переломах плоских кiсток.

C. При свiжих ранах i розривах м`язiв.

*D. При ушкодженнi крупних сухожилкiв.

E. При ушкодженнi крупних нервових стовбурiв .


При термографiчному методi дослiдження нижнiх кiнцiвок у нормi бiльш високу температуру мають

*A. Колiнний суглоб i нижня третина стегна,

B. Область гомiлковостопного суглоба,

C. Нижня третина гомiлки,

D. Середня i верхня третина гомiлки.

E. Стопа .


Теплобачення або термографiчний метод дослiдження дозволяє робити дiагностику

A. Свiжого перелому довгоi трубчастоi кiстки.

B. Свiжого забитого мiсця або гематоми.

C. Розриву зв`язкового апарата.

*D. Злоякiсного пухлинного процесу або гострого запалення.

E. Свiжоi внутрiшньопорожневоi кровотечi .


При артроскопii колiнного суглоба можливо виявити або зробити все перераховане, крiм

A. Лiкування ушкодженного суглобового хряща,

B. Видалення ушкодженного менiску,

*C. Шва розiрваноi хрестоподiбноi зв`язки колiнного суглоба.

D. Часткового або повного розтину зв`язки, узяття бiопсii, видалення частини  розiрваного менiска.

E. Наявностi додатковоi зв`язки - медiопателярноi зв`язки, зв`язки  надколiнка (третього менiска колiнного суглоба) .


З перерахованих методiв iнструментального дослiдження в дiагностицi часткового ушкодження ахiллового сухожилка слiдує в першу чергу застосовувати

A. Термографiчний.

B. Полярографiчний,

*C. УЗД (ультразвукове дослiдження).

D. Електромiографiчний .
УЗД (ультразвукове дослiдження) дає можливiсть виявити рiзноманiтнi ушкодження, крiм

A. Розриву хрящовоi губи суглобноi поверхнi лопатки.

B. Кальцифiкацii дельтоподiбного м`яза.

C. Часткового розриву литкового м`яза.

*D. Перелому плоских кiсток.

E. Внутрим`язовоi гематоми чотирьохголовчастого м`яза стегна .


УЗД (ультразвукове дослiдження) м`яких тканин плечового пояса дає можливiсть виявити усi перерахованi ушкодження, крiм

A. Розрив дельтоподiбного м`яза.

B. Надрив ротаторноi манжети (ротаторного кiльця).

C. Атрофiю пiдостного м`яза лопатки,

*D. Розрив акромiально-ключичного зчленування .
При виявленнi розриву внутрiшнього менiска колiнного суглоба варто вiддати перевагу методу дослiдження

A. Рентгенографiчному.

B. Термографiчному,

C. УЗД,


*D. Артроскопiчному.

E. Артропневмографiчному .


Переваги УЗД складаються усьому в перерахованому, крiм

A. Простоти методу дослiдження.

*B. Дешевина дослiдження,

C. Безпека численних дослiджень для хворого,

D. Безпека численних дослiджень для лiкаря,

E. Можливiсть одночасного порiвняння даних дослiдження симетричноi сторони .


Рентгенологiчне обстеження при переломах кiсток необхiдно

A. У випадках, де дiагноз твердо встановлений клiнiчно.

B. Для перевiрки i контролю ефективностi лiкування.

C. Для одержання всебiчноi клiнiчноi картини,

*D. Правильно усе .
Пiдшкiрнi ушкодження м`язiв частiше усього виникають

A. При дii прямоi травми.

B. Унаслiдок патологiчного стана м`язiв i сухожилк?в в результатi мiкротравм.

C. Через рiзке некоординоване скорочення м`язiв.

*D. Усе перераховане правильно .
Розтяг м`язiв звичайно супроводжується

A. Пiдшкiряним крововиливом,

*B. Вираженим набряком,

C. Лiмфаденiтом,

D. Лiмфангоiтом,

E. Значним порушенням функцii .


При ушкодженнi периферичного нерва можливi всi перерахованi порушення чутливостi, крiм

A. Анестезii.

*B. Гiперестезii,

C. Апраксii,

D. Гiперпатii,

E. Парестезii .


Ранньою ознакою гострого тромбозу артерiй є

*A. Бiль,

B. Набряк,

C. Похолодання кiнцiвки.

D. Мармурнiсть шкiрних покровiв,

E. Пощипування, парестезii .


Клiнiчна картина удавлення м`яких тканин знаходиться в прямоi залежностi

A. Вiд вiку хворого,

*B. Вiд тривалостi удавлення,

C. Вiд атмосферних умов,

D. Вiд характеру стискуючого чинника,

E. Вiд статi хворого .


Для удавлення м`яких тканин кiнцiвки характерно

A. Роздавленi м`язи просоченi кров`ю i набряклою рiдиною.

B. Осередки некрозу мають вид смуг або острiвцiв,

C. Магiстральнi судини не ушкодженi i не тромбованi,

*D. Правильно 1) i 2).

E. Усi вiдповiдi правильнi .


У лiтнiх i старих хворих вiдбуваються значнi змiни в опорно-руховому апаратi у виглядi всього перерахованого, крiм

A. Остеопороз.

*B. Остеолiз,

C. Остеоартроз, поразка хрящiв суглобiв,

D. Деформуючий артроз, стовщення, поява кiсткових розростань,

E. Декальцинацiя, зменшення утримання кальцiю в кiстках .


З перерахованих нижче локалiзацiй перелому найменьшь усього зустрiчаються в осiб лiтнього i старечого вiку

A. Медiальнi i вертлюговi переломи стегна.

B. Переломи хiрургiчноi шийки плеча,

C. Переломи хребта,

*D. Переломи мищелкiв великогомiлковоi кiстки.

E. Переломи променевоi кiстки в типовому мiсцi .


Застосування УЗД не показано

A. У хворих iз високою температурою.

*B. В областi сегмента, закритого гiпсовою пов`язкою,

C. В областi великого крововиливу в м`якоi тканини,

D. Правильно 2) i 3),

E. Правильно усе .


При ушкодженнi органiв грудей i живота, використовуючи метод УЗД, удасться визначити наявнiсть рiдини (кров, ексудат) у плевральнiй i черевнiй порожнинах в обсязi

*A. 50 мл,

B. 100 мл,

C. 150 мл.

D. 200 мл,

E. 300 мл .


Операцiя лапароцентеза мiстить у собi всi такi манiпуляцii, крiм

A. Мiсцевоi анестезii,

B. Розтин шкiри по середнiй лiнii вище пупка на 5 см.

*C. Прошивання або захоплення затискачем Кохера серединного апоневрозу,

D. Пiднiмання черевноi стiнки конусоподiбно за держалку i введення троакара.

E. Уведення через тубус троакара в черевну порожнину катетера .


При лапароцентезi варто виконувати все перераховане, крiм

A. Уведення катетера в черевну порожнину довжиною не менше 30 см.

B. Уведення катетера дiаметром не менше 5 мм,

C. Залишення катетера в черевнiй порожнинi термiном не бiльш 24 часiв,

*D. Пiдключення до катетера черевноi порожнини висмоктувача.

E. Введення в черевну порожнину через катетер не менше 400 мл  фiзiологiчного розчину .


Торакоцентез варто здiйснювати

A. При простому переломi ребер,

B. При складному переломi ребер.

*C. При ускладненому переломi ребер,

D. При переломi тiла грудини.

E. При переломi ручки грудини .


Для виявлення ушкодження скелету використовують всi приведенi нижче дiагностичнi прийоми, крiм

A. Збору анамнезу,

B. Огляду,

*C. Зважування маси тiла.

D. Визначення механiзму травми.

E. Рентгенологiчного дослiдження .


Травматологiчного хворого пiсля виробничоi травми варто проводити через МСЕК для одержання дозволу на продовження йому лiкарняного листа

A. Через 1 мiсяць.

B. Через 2 мiсяця,

C. Через 3 мiсяця,

*D. Через 4 мiсяця.

E. Через 5 мiсяцiв .


Показник гемоглобiну периферичноi кровi в нормi коливається в межах

A. 90-100 г/л,

B. 110-115 г/л,

*C. 120-160 г/л.

D. 170-185 г/л.

E. 190-210 г/л .


Гематокрiт у нормi складає в межах

A. 26-30%,

B. 36-42%,

*C. 45-48%.

D. 49-52%.

E. 53-58% .


Дисплазiя суглоба це

*A. Недорозвиток суглоба,

B. Порушення контакту суглобних поверхонь,

C. Порушення рухiв суглоба,

D. Порушення функцii суглоба.

E. Порушення анатомiчноi форми суглоба .


М`язова атрофiя це

A. Змiна обсягу кiнцiвки.

B. Стоншення кiнцiвки,

C. Збiльшення обсягу кiнцiвки,

*D. Зменшення м`язового обсягу кiнцiвки.

E. Збiльшення обсягу кiнцiвки .


Крепiтацiя це симптом який характерний при

A. Скупченнi газу в пiдшкiрно-жировiй клiтковинi.

B. Тертя фрагментiв кiсткових вiдламкiв.

C. Проникаючому пораненнi грудноi клiтини.

*D. Вiрно 1) i 2) .
Патологiчна рухливiсть це симптом при котрому

*A. Здiйснюються руху в мiсцях вiдсутностi суглобiв,

B. Обмеження рухiв,

C. Анкiлоз суглоба.

D. Вивих суглоба,

E. Усе вiрно .


Найбiльше часто удавлення м`яких тканин спостерiгається

A. При автомобiльних аварiях,

B. При падiннi з висоти,

*C. При землетрусi.

D. При пожежах.

E. При пiдводних роботах на глибинi .


Удавлення м`яких тканин кiнцiвки виникає в результатi

A. Удару важким предметом.

B. Тиску ваги по всiєi кiнцiвцi.

C. Тривалого перебування джгута на кiнцiвки (бiльш 4 год.).

*D. Правильно 2) i 3).

E. Усi вiдповiдi правильнi .


Клiнiчними ознаками нежиттєздатностi тканин будуть усi перерахованi, крiм

A. Змiни забарвлення.

B. Вiдсутнiсть кровотечi.

C. Вiдсутнiсть еластичност?.

*D. Порушення зв`зку мiж прошарками тканин.

E. Порушення скоротностi .


Втрата життєздатностi кiнцiвки при ушкодженнi магiстральноi судини без надання квалiфiкованоi помочi виникає в термiни

A. 1-3 год.

*B. 2-3 год,

C. 4-5 год,

D. 6-7 год,

E. 6-8 год. .


Розвиток несправжнього суглоба при переломi шийки стегна в осiб лiтнього i старечого вiку обумовлено всiма перерахованими причинами, крiм

A. Порушення кровопостачання голiвки i шийки стегна.

B. Недостатньоi репозицii вiдламкiв.

C. Хитливоi фiксацii вiдламкiв.

*D. Раннього навантаження на ушкоджену кiнцiвку.

E. Вiку хворого .


До травматологiчного пункту доставлений хворий iз мiсця дорожньо-транспортноi подii на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя. При оглядi: на гомiлцi є пов`язка промоклою кров`ю, у середнiй третинi гомiлки патологiчна рухливiсть. Зазначте вид скорочення при даному типi ушкодженнi

A. Дислокацiйне,

B. Що уявляється.

*C. Анатомiчне,

D. Несправжнє .
В травматологiчне вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко боляче, у цiй же зонi деформацiя.Зазначте попереднiй дiагноз

A. Ушкодження зв`язок гомiлковостопного суглоба.

B. Забiй гомiлковостопного суглоба.

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток.

*D. Перелом зовнiшньоi щиколотки зi зсувом.

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки .


При обстеженнi хворого з полiтравмою травматологом встановлено, що в областi лiвоi гомiлки протягом вiд верхньоi до нижньоi третини є патологiчна рухливiсть, крепiтацiя при пальпацii. Зазначте попереднiй дiагноз, який симптом необхiдно перевiрити при наданнi помочi. 

A. Перелом гомiлки, обсяг рухiв i сумiжних суглобах.

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз,

C. Перелом великогомiлковоi кiстки,

*D. Перелом кiсток гомiлки, полiфрагментарний, пульсацiя артерiях стопи.

E. Перелом кiсток гомiлки, пульсацiя a.dorsalis pєdis .


При обстеженнi хворого 40 рокiв iз полiтравмою травматологом установлено, що в областi лiвого колiнного суглоба є значний набряк та варусна деформацiя. Зазначте попереднiй дiагноз. 

A. Переломовивих кiсток гомiлки.

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз,

C. Перелом зовнiшнього виростка гомiлки,

*D. Перелом внутрiшнього виростка гомiлки, гемартроз.

E. Перелом кiсток гомiлки .


При обстеженнi пiсля травми хворого 25 рокiв в областi правого колiнного суглоба є вальгусна деформацiя та значний набряк. Зазначте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз.

*C. Перелом зовнiшнього виростка гомiлки,

D. Перелом внутрiшнього виростка гомiлки.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки .


До лiкарнi доставили хворого зi скаргами на бiль у правому колiнному суглобi. При обстеженнi колiнний суглоб знаходиться в положеннi згинання, при спробi виконати рухи виникає рiзкий бiль. Який симптом має мiсце. 

*A. Блок колiнного суглоба,

B. Згинальна контрактура,

C. Розгинальна контрактура,

D. Згинально-розгинальна контрактура.

E. Артрогенна контрактура .


@@Тема 2 Принципи лiкування переломiв кiсток 

Точка вколу голки для блокади сiдничного нерву визначається наступним чином 

A. Сидневу бороздку дiлять навпiл.

*B. Половина вiдстанi мiж внутрiшнiм краєм сiдничного бугра та  верхiвкою великого вертлюга,

C. Точка пересiчення сiдневоi бороздки i лiнii, що з`єднує верхiвку  великого вертлюга з межею крижово-копчикового зчленування .
Доступ до стегновоi артерii виконується по лiнii 

A. Мiж передньо-верхньою остю клубовоi кiстки та латеральним  виростком стегна.

*B. Мiж серединою пупартовой зв`язки та медiальним виростком стегна,

C. Мiж межею зовнiшньоi третини та середньоi третини пупартовой  зв`язки та медiальним виростком стегна .


Катетеризацiя периферiйних лiмфатичних судин виконується з метою 

*A. Введения лiкарських препаратiв,

B. Проведення аналiзу лiмфи,

C. Випуску лiмфи,

D. Рентгеноконтрастного дослiдження .
Глибока артерiя стегна вiдходить вiд стегновоi артерii 

A. На 10-12 см нижче пупартовой зв`язки.

*B. Водночас пiд пупартовою зв`язкою,

C. Вище на 3-5 см пупартовой зв`язки .


Вибiр засобу анестезii в невiдкладнiй травматологii залежить 

A. Вiд загального стану i вiку постраждалого.

B. Наявностi апаратури i лiкiв.

C. Складностi, тривалостi оперативного втручання та крововтрати,

*D. Всього перерахованого .
В положеннi хворого на боцi пiд час операцii пiд наркозом iснує небезпека 

A. Виникнення парезу нижче лежачоi руки.

B. Скупчення секрету в нижче лежачому легенi.

C. Зниження вентиляцii нижче лежачого легеню,

*D. Всього перерахованого .
Основною метою проведення первинноi хiрургiчноi обробки ран є 

A. Стерилiзацiя рани скальпелем,

B. Видалення iнородних тiл i згусткiв кровi,

*C. Видалення усiх нежизнездатних тканин для запобiгання некрозу  та розвитку iнфекцii.

D. Можливiсть зробити краi шкiри i пiдлягаючих тканин рiвними.

E. Видалення згусткiв кровi i перев`язка тромбованих судин з  метою профiлактики вторинноi кровотечi .


Пiсля накладання циркулярноi гiпсовоi пов`язки на кiнцiвку  можуть виникнути всi перелiченi нижче ускладнення, за винятком 

A. Утворення пролiжкiв.

*B. Гибели всiєi сапрофiтноi шкiряноi мiкрофлори з подальшим  замiщенням ii грибками,

C. Здавлення (iшемii) живлячих судин,

D. Здавлення нервових стволiв з подальшим утворенням невритiв i  "фолькмановскоi" контрактури .
Середнiй термiн тимчасовоi непрацездатностi постраждалого, що отримав перелом променевоi кiстки в "типовому мiсцi" зi змiщенням уламкiв дорiвнює: 

A. 2 тижнi.

B. 2-4 тижнiв.

C. 12 тижнiв,

*D. 8-10 тижнiв .
Абсолютними показаннями для операцii остеосинтезу при переломах кiсток будуть всi, крiм 

*A. Закритого перелому, вiдламки якого погрожують перфорацii шкiри,

B. Здавлення вiдламками кiстки судинно-нервового пучка,

C. Явноi iнтерпозицii м`яких тканин мiж уламками.

D. Вiдкритого перелому .
Фiзiотерапевтичне лiкування не протипоказане 

*A. При серцево-судиннiй недостатностi в стадiях субкомпенсацii,

B. При злоякiсних новоутвореннях,

C. При вiдкритiй формi туберкульозу легень.

D. При комбiнованих радiацiйних пошкодженнях .
До професiйноi реабiлiтацii травматологiчних хворих вiдноситься все перелiчене, крiм 

A. Професiйного навчання i перевчання.

B. Пристосування верстатiв i знарядь працi до можливостей iнвалiда.

C. Утворення нових спецiальностей,

*D. Утворення спецiальних трудових iнститутiв у виглядi артiлей i  майстерень .
Особливостi регенерацii кiстковоi тканини у пацiєнтiв рiзного вiку зумовленi 

A. Механiзмом травми,

B. Загальним станом хворого.

*C. Мiнералiзацiєю кiстки,

D. Всiм перелiченим .
Регенерацiя кiстковоi тканини найбiльш тривала 

A. В ранньому вiцi.

B. В юностi.

C. В середньому вiцi.

*D. В старечому вiцi .
В раннiй фазi запалення раньового процесу вiдiграють роль: 

A. Макрофаги,

*B. Тромбоцити i тучнi клiтки.

C. Нейтрофiли.

D. Фiбробласти .
Хiрургiчна обробка рани в фазi регенерацii ставить перед хiрургами наступнi завдання 

A. Видалення нежиттєздатних i змiнених тканин.

B. Розкриття затекiв.

C. Зниження iнтоксикацii.

*D. Все перелiчене .
Строки активного дренування гнiйноi рани складають 

A. Вiд 3 до 5 доби.

B. Вiд 6 до 10 доби.

C. Вiд 11 до 14 доби.

*D. Строки визначаються окремою конкретною ситуацiєю .
К прийомам введення дренажноi трубки вiдносяться 

A. Трубку розмiщують точно на днi гнiйноi порожнини.

B. Вiдводячий кiнець розмiщують в самому низькому мiсцi дiльницi.

C. Вводять дренажi пошарово при великих пораненнях,

*D. Все перелiчене .
При виникненнi запалення з серозно-гнiйним ексудатом в областi швiв рекомендується 

A. Антибактерiальна терапiя.

B. Зняття швiв i промивання рани.

C. Повторна хiрургiчна обробка рани з накладенням вторинних швiв,

*D. Все правильно .
Хворому, що має понижену температуру i рану, що не загоюється, з великою поверхнею та гнiйним ексудатом, слiд поставити дiагноз 

*A. Раньового виснаження,

B. Сепсису,

C. Септицемii.

D. Пiємii,

E. Септiкопiємii .


Клiнiчна картина гнильноi iнфекцii представлена всiма перелiченими симптомами, за винятком: 

A. Зловонного гнiйного розплавлення тканин з мiхурцями газу,

B. Загальною iнтоксикацiєю, високою температурою.

*C. При розтинi в ранi кровоточать м`язовi тканини,

D. Непокоєм.

E. Ясною свiдомiстю, субфебрiльною температурою .


Тромбоемболiя легеневоi артерii пiсля травми звичайно виникає через 

A. 3-7 днiв,

B. 8-10 днiв,

*C. 12-28 днiв.

D. 2 мiс.

E. 4 мiс .


Жирова емболiя звичайно виникає пiсля травми через 

A. 1 добу,

B. 8-10 дiб.

*C. 2-3 доби,

D. 16-20 дiб.

E. 12-14 дiб .


Клiнiчними ознаками нежиттєздатностi тканин при первиннiй хiрургiчнiй обробцi будуть всi перелiченi, виключаючи 

A. Змiнення забарвлення,

*B. Пiдвищену кровотечу при пораненнi,

C. Вiдсутнiсть еластичностi,

D. Порушення швидкостi скорочення м`язiв,

E. Вiдсутнiсть кровотечi .


Накладання гемостатичного турнiкету при ранах з кровотечею вимагає виконання всiх перелiчених манiпуляцiй, виключаючи 

A. Джгут накладається якомога ближче до рани, проксимальнiше ii.

*B. Джгут накладається на початку кiнцiвки на м`яку пiдкладку,

C. Джгут накладається i затягається до зникнення периферiйного  пульсу та припинення кровотечi,

D. Джгут можна накладати на одяг та на м`яку пiдкладку,

E. До джгута обов`язково прикладається ярлик iз зазначенням часу  накладення в хвилинах .


Правильне накладення гемостатичного джгута характеризується наступною умовою 

A. Джгут накладений якомога тужче на кiнцiвку,

B. Джгут накладений iз силою, викликаючою парестезiю в дистальном  вiддiлi кiнцiвки,

*C. Джгут накладений так туго, щоб тiльки зупинилася кровотеча.

D. Джгут накладений так, що з рани злегка точилася кров.

E. Джгут накладається до здавлення м`язiв кiнцiвки .


До поняття хiрургiчноi обробки рани вiдноситься 

A. Промивання рани, введення в м`якi тканини антибiотикiв,

B. Видалення з рани стороннiх тiл, обробка рани антисептиками,  дренування.

*C. Розтин та висiчення рани, вилучення згусткiв кровi, дренування,  вiдновна операцiя,

D. Розтин та висiчиння рани, обробка антисептиками, дренування.

E. Змазування краiв рани йодом, накладання пов`язки, введення  внутрим`язово антибiотикiв .


До вiдстроченоi хiрургiчноi обробки вiдноситься обробка, виконана пiсля травми через 

A. 12-18 годин,

*B. 24-48 годин,

C. 49-72 годин,

D. 73-96 годин,

E. 97-120 годин .


Показаннями до первинноi хiрургiчноi обробки є всi нижчеперелiченi, крiм 

A. Наявностi точеноi рани з венозною кровотечею,

*B. Стану травматичного шоку IV ступеня,

C. Наявностi у постраждалого бiльш важкого пошкодження, небезпечного для життя  (внутрiшня кровотеча, розрив внутрiшнього органу),

D. Наявностi сильно забрудненоi та розiм`ятоi рани,

E. Наявностi невеликоi рани з рiвними краями без кровотечi .


Вторинною хiрургiчною обробкою рани називається 

A. Хiрургiчна обробка, виконана пiзнiше одного тижня пiсля  пошкодження.

*B. Хiрургiчна обробка, зроблена при незадовiльному результатi  первинноi хiрургiчноi обробки,

C. Накладання вторинних швiв на рану пiсля первинноi хiрургiчноi  обробки, зробленоi 1-3 доби тому,

D. Пластичне закриття шкiряного дефекту пiсля хiрургiчноi обробки,

E. Обробка, зроблена вперше через один мiсяць пiсля травми .


Iнкубацiйний перiод при стовбняку звичайно рiвний 

A. 1-2 днi,

B. 3-5 днiв,

*C. 7-14 днiв.

D. 10-21 день.

E. 24-30 днiв .


В раннiх фазах розвитку стовбняку слiд проводити диференцiйний дiагноз 

*A. З усiм перелiченим,

B. З отруєнням стрихнiном,

C. З шаленiстю,

D. Правильно 1) i 2).

E. З менiнгiтом .


При анаеробнiй газовiй iнфекцii до патологiчного процесу втягуються 

A. Тiльки м`язи.

B. Переважно пiдшкiрна жирова клiтковина i шкiра,

C. Тiльки з`єднувальна тканина,

*D. Всi види м`яких тканин.

E. Вiрно 1) i 3) .


Визначальними факторами виникнення iнфекцii є всi перелiченi, виключаючи 

A. Стан реактивностi органiзму хворого,

B. Ступiнь мiсцевих порушень в ранi,

*C. Наявнiсть дефекту шкiри.

D. Масивне пошкодження кiсток.

E. Стан кровообiгу .


Клостридii - збудники анаеробноi iнфекцii виробляють 

*A. Екзотоксин,

B. Ендотоксин,

C. Екзотоксин та ендотоксин.

D. Не виробляють отрути .
До оперативних втручань при газовiй анаеробнiй iнфекцii вiдносяться всi перелiченi, виключаючи 

A. Широкий розтин уражених тканин.

B. Висiчення уражених тканин, в першу чергу м`язiв,

C. Ампутацiю,

*D. Пункцiйне дренування рани.

E. Вiрно 1) i 3) .


Профiлактичною дозою протигангренозноi сироватки є 

A. По 5000 МЕ проти кожного з трьох збудникiв.

B. По 10000 МЕ проти кожного з трьох збудникiв.

C. 10000 МЕ проти збудника "перфрiгенс".

*D. Правильно 2) i 5).

E. 30000 МЕ проти всiх збудникiв (полiвакцина) .


Лiкувальною дозою протигангренозноi сироватки є 

*A. По 100000 МЕ проти кожного зi збудникiв,

B. По 50000 МЕ проти кожного зi збудникiв,

C. По 20000 МЕ проти кожного зi збудникiв,

D. По 15000 МЕ проти кожного зi збудникiв.

E. По 10000 МЕ проти кожного зi збудникiв .


До комплексу профiлактичних заходiв при вiдкритих пошкодженнях проти газовоi анаеробноi iнфекцii вiдносяться всi перерахованi, крiм 

*A. Обколювання сегменту антибiотиками,

B. Ранньоi первинноi хiрургiчноi обробки (ПХО),

C. Iммобiлiзацii пошкодженого сегменту.

D. Антибактерiального лiкування,

E. Протишокових заходiв .


Сказ характеризується розвитком патологiчних змiн головного мозку у виглядi 

A. Менiнгiту.

*B. Енцефалiту,

C. Базального арахноiдiту лобних частин,

D. Вентрiкулiту III шлуночку,

E. Набряку мета- i гiпоталамусу .


Iнкубацiйний перiод при сказi частiше 

A. 5-6 днiв,

B. 2-3 тижнi.

*C. 1-3 мiсяця,

D. 4-5 мiсяцiв.

E. Более 5 мiсяцiв .


Стадiя провiсникiв при сказi характеризується наступними симптомами:   а) тривалiсть стадii провiсникiв 1-3 днi,  б) появлення неприємних вiдчуттiв в областi укусу або обсмоктування  у виглядi печiння, тягучого болю, зуду, гiпертензii шкiри,  в) рiзка сонливiсть,  г) пiдвищене слинавидiлення, слуховi та зоровi галюцинацii,  д) безпричинна тривога,  е) гiдрофобiя,  ж) депресiя

A. Правильно а), б), в), г),

B. Правильно б), г), д), е),

*C. Правильно а), б), д), ж).

D. Правильно в), г), е), ж).

E. Правильно г), д), е), ж) .


Профiлактика сказу при укусах тваринами полягає в здiйсненнi 

A. Промивання рани мильною водою i розчином 3% H2O2.

B. Хiрургiчнiй обробцi рани з висiченням ii краiв з накладенням швiв.

C. Антирабiчного щеплення.

*D. Правильно 1) i 3).

E. Все перелiчене .


Несприятливий перебiг переломiв шейки стегна у осiб лiтнього та похилого вiку зумовлений 

A. Рiзким порушенням кровообiгу голiвки та шийки стегна.

B. Репонованi вiдламки важко утримується  звичайними засобами фiксацii.

C. Тривалим вимушеним положенням хворого, адiнамiєю.

*D. Все вiдповiдi правильнi .
Перевагами оперативних методiв лiкування переломiв шийки стегна є всi перелiченi, крiм 

*A. Операцiя мало травматична,

B. Дозволяє точно зiставити вiдламки,

C. Достатньо мiцно фiксувати вiдламки.

D. Можлива рання активiзацiя хворого,

E. Запобiгання пролежнiв .


Показанням до ендопротезування при переломах та несправжнiх суглобах шийки стегна у людей похилого вiку є всi перелiченi, крiм 

*A. Сколоченого перелому шийки стегна,

B. Субкапiтального перелому шийки стегна,

C. Несправжнього суглобу шийки стегна.

D. Асептичного некрозу голiвки i шийки стегна,

E. Порушення кровопостачання голiвки стегна .


Консервативне лiкування переломiв шийки стегна включає всi перелiченi засоби, крiм 

A. Скелетного витягу.

*B. Iммобiлiзацii репонованих вiдламкiв гiпсовою пов`язкою,  накладеною на кiнцiвку до верхньоi третини стегна,

C. Репозицii вiдламкiв i фiксацii апаратом Iлiзарова,

D. Накладання кокситноi гiпсовоi пов`язки,

E. Функцiональне лiкування .


Оперативне лiкування переломiв шийки стегна здiйснюється всiма перелiченими засобами, крiм 

A. Закритого остеосинтезу рiзноманiтними металоконструкцiями.

B. Вiдкритого остеосинтезу металоконструкцiями,

C. Остеосинтезу ауто - i алотрансплантатами,

*D. Вiдкритоi репозицii вiдламкiв i фiксацii гiпсовою пов`язкою.

E. Ендопротезування кульшового суглобу .


Вiдкритий остеосинтез шийки стегна має всi перелiченi переваги, крiм 

*A. Менш травматичний,

B. Дозволяє точно зiставити вiдламки,

C. Дозволяє правильно провести фiксатор,

D. Мiцно скрiпити вiдламки.

E. Дозволяє ранiше активiзувати хворого .


Iнтрамедулярний остеосинтез стегна може бути причиною всiх наступних ускладнень, крiм 

A. Шоку i крововтрати.

B. Жировоi емболii.

C. Несправжнього суглобу.

*D. Деформуючого артрозу колiнного суглобу.

E. Нагноєння .


До ускладнень, що спостерiгаються при переломi стегна в пiзньому реабiлiтацiйному перiодi, вiдносяться всi наступнi, крiм 

A. Псевдартрозу,

B. Деформацii i скорочення кiнцiвки,

*C. Здавлення судинно-нервового пучка.

D. Остеомiєлiту.

E. Контрактури .


До обов`язкових елементiв лiкування вiдкритого перелому вiдносяться всi перелiченi, крiм 

*A. Повного вилучення всiх мiкробних тiл з областi вiдкритого перелому,

B. Радикального висiчення всiх нежиттєздатних i травмованих тканин,

C. Зменшення на декiлька порядкiв кiлькостi мiкробiв, згусткiв кровi  i стороннiх тiл в ранi,

D. Ретельного гемостазу, розтину фасцiальних пiхв м`язiв.

E. Стабiльного остеосинтезу вiдламкiв кiстки .


До рацiональних засобiв введення антибiотикiв при вiдкритих переломах вiдносяться всi перелiченi, виключаючи 

A. Внутрiшньом`язовий, пiдшкiряний, ентеральний.

B. Внутрiшньоартерiальний,

C. Внутрiшньокiстковий,

*D. Мiсцеве введення до рани в виглядi сухого порошку.

E. Ендолiмфатичний .


З метою стимуляцii загоєння вiдкритих переломiв кiсток використовуються всi перелiченi методи, крiм 

A. Дрiбного застосування гемотрансфузii i iнфузii,

B. Ентерального застосування органiчних i неорганiчних  бiостимуляторiв.

*C. Мiсцевого променевого опромiнення областi перелому малими дозами,

D. Раннього дозованого навантаження на область перелому  рiзноманiтними фiзiотерапевтичними процедурами .
Серед ускладнень вiдкритих переломiв зустрiчаються всi перелiченi, крiм 

A. Нагноєння рани, остеомiєлiту.

B. Сепсису.

C. Сповiльненоi консолiдацii, утворення несправжнього суглобу.

*D. Створення збитку перiостального i ендостального мозоля.

E. Анаеробноi iнфекцii, тромбофлебiту .


Основним ускладненням при лiкуваннi закритих i вiдкритих переломiв є 

A. Сповiльнене зрощення.

B. Несправжнi суглоби.

C. Травматичний остеомiєлiт,

*D. Все перелiчене .
Причинами псевдоартрозiв при консервативному лiкуваннi переломiв є 

*A. Все перелiчене,

B. Неповна репозицiя фрагментiв,

C. Iнтерпозицiя i дiастаз мiж уламками,

D. Неповноцiнне живлення.

E. Недостатня i часто змiнна фiксацiя .


Причинами псевдоартрозу при оперативному лiкуваннi переломiв є 

A. Неадекватний вибiр методу остеосинтезу.

B. Порушення технiки остеосинтезу.

C. Поширення показань до операцii.

*D. Все перелiчене.

E. Iнфекцiйнi ускладнення .


Псевдоартрозу передує 

A. Свiжий перелом,

B. Не зрослийся перелом,

*C. Повiльно зростающийся перелом.

D. Надмiрне кiсткоутворення.

E. Первинне зрощення кiстковоi рани .


Рентгенологiчний дiагноз несправжнього суглобу встановлюється на пiдставi 

A. Остеосклерозу уламкiв,

B. Закриття кiстково-мозкового каналу,

*C. Всього перелiченого.

D. Закруглення чи розростання вiдламкiв.

E. Наявностi щiлини в зонi перелому .


Для лiкування несправжнiх суглобiв кiсток застосовуються 

A. Кiсткова пластика,

B. Внутрикiстковий остеосинтез,

*C. Вiрно 1), 2), 4).

D. Компресiйно-дикстрацiйний остеосинтез.

E. Бальнеотерапiя .


Набутi кiстковi дефекти можуть утворитися внаслiдок 

*A. Всього перелiченого,

B. Вiдкритих переломiв,

C. Оперативного лiкування закритих переломiв,

D. Променевоi терапii.

E. Вогнепальних поранень .


При лiкуваннi хворих з кiстковими дефектами застосовуються 

A. Кiсткова пластика.

B. Шкiряно-кiсткова аутопластика на судиннiй нiжцi.

C. Операцiя Iлiзарова,

*D. Все перелiчене .
"Бовтаючися суглоби" характеризуються 

A. Несправжнiм суглобом з втратою кiстковоi речовини.

B. Потоншенням i змiною кiнцiв кiсткових фрагментiв.

C. Афункцiональнiстю кiнцiвки,

*D. Всiм перелiченим .
Основнi умови зрощення кiсток 

A. Iдеальна репозицiя кiсткових уламкiв, вiдновлення конгруентностi  суглобових поверхонь.

B. Використання для фiксацii кiсткових уламкiв малотравматичних засобiв, що  забезпечують динамiчну компресiю до повноi консолiдацii перелому.

C. Включення в комплекс лiкувальноi гiмнастики в раннi термiни  пасивних i активних рухiв в пошкодженому суглобi.

*D. Все перелiчене .
При лiкуваннi переломiв може не враховуватися принцип 

A. Повного зiставлення вiдламкiв, вiдновлення функцii - через  вiдновлення анатомii.

B. Високоi мiцностi фiксацii,

C. Збереження кровопостачання кiстки,

*D. Збереження мiкро рухомостi для пiдсилення катаболичноi фази  регенерацii кiстковоi тканини в зонi перелому.

E. Збереження опорноi та руховоi функцii пошкодженоi кiнцiвки .


Реакцiя на фiксатор пов`язана з 

A. Алергiєю до металу.

B. Корозiєю металiв.

C. Багатоуламчастим характером перелому.

*D. Правильно 1) i 2) .
Протипоказаннями до накiсткового остеосинтезу є 

*A. Все перелiчене,

B. Вiдкритi переломи з просторою зоною пошкодження м`яких тканин,

C. Iнфiкованi переломи.

D. Обширнi шкiрянi рубцi, свищи, остеомiєлiт,

E. Остеопороз кiсток .


Лiкування хворих з переломами трубчастих кiсток, ускладнених остеомiєлiтом i порушенням процесiв регенерацii кiстковоi тканини, включає 

A. Компресiйно-дистракцiйний остеосинтез з одночасною секвестрнекректомiєю.

B. Адекватну антибактерiальну терапiю по бактерiограмi, в тяжких  випадках з iнтраартерiальними введеннями препаратiв.

C. Корекцiю всiх видiв обмiну, дезiнтоксiкацiйну терапiю, активну  i пасивну iмунотерапiю пiсля серологiчноi дiагностики.

*D. Все перелiчене .
Перевагами корисностi апаратiв зовнiшньоi фiксацii є 

A. Можливiсть забезпечення раннього повноцiнного функцiонального лiкування.

B. Дiапазон можливого клiнiчного застосування.

C. Ступень травматичностi методик, простота конструкцiй,  взаємозамiннiсть i унiверсальнiсть деталей та вузлiв апаратiв,

*D. Все вищенаведене .
3 методик Г.А.Iлiзарова широке застосування знаходять засоби з метою 

A. Замiщення дефектiв довгих трубчастих кiсток, м`яких тканин, судин, нервiв.

B. В один етап безкровно лiквiдувати несправжнiй суглоб, скорочення,  скривлення, деформацii кiсток.

C. Безкровно артродезувати великi суглоби, виконувати подовжуючiй артродез,

*D. Все перелiчене .
Дозована компресiя при стандартному компресiйно-дистракцiйному остеосинтезi не повинна перевищувати на добу 

*A. 0,3 см,

B. 0,5 см,

C. 0,8 см,

D. 1,0 см.

E. 1,5 см .


В першу добу пiсля здiйснення компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу рекомендується використання всiх перелiчених лiкувальних заходiв, крiм 

A. Лiкувальноi фiзкультури здорового сегменту,

B. Лiкувальноi фiзкультури пошкодженого сегменту.

*C. Масажу пошкодженого сегменту,

D. Фiзiолiкування.

E. Вiтамiнотерапii, бiостимуляторiв .


Прiоритет використання черезкiсткового компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу безумовний при пошкодженнях та захворюваннях 

A. Стегна.

*B. Гомiлки,

C. Плеча,

D. Передплiччя,

E. Хребта .


До особливостей регенерацii кiстки при компресiйно- дистракцiйному остеосинтезi вiдносять 

A. Створення надмiрноi перiостальноi кiстковоi мозолi,

B. Створення бiльш щiльноi футлярноi кiстковоi мозолi,

*C. Регенерацiю кiстки "первинним натягом".

D. Створення щiльноi ендостальноi мозолi.

E. Розвиток ендо- i перiостальноi кiстоквих мозолей .


До основних ускладнень, що виникають при використаннi черезкiсткового остеосинтезу апаратами зовнiшньоi фiксацii, вiдносять всi перелiченi, крiм 

A. Прорiзання шкiри шпицями апарату, некрозу i запалення м`яких тканин.

B. Парезу периферiйних нервiв в результатi дистракцii.

C. Шпицевого остеомiєлiту.

*D. Небезпеки виникнення анаеробноi iнфекцii.

E. Кровотечi в мiсцi проведення шпицi .


При можливостi вибору серед перелiчених апаратiв зовнiшньоi фiксацii найбiльш недоцiльним буде використання апарату 

A. Сиваша,

*B. Iлiзарова,

C. Калнберза,

D. Волкова-Оганесяна,

E. Дем`янова .


Недоцiльно використання остеосинтеза апаратами зовнiшньоi фiксацii за Iлiзаровим при переломах 

A. П`ятковоi кiстки зi змiщенням п`яткового бугра,

B. Кiсток передплюсни зi змiщенням i звихненням,

*C. Таранноi кiстки без змiщення.

D. Клиноподiбних кiсток зi змiщенням.

E. Плюсневих кiсток зi змiщенням .


Перевагою стрижньового апарату перед шпицевим є 

A. Невеликi розмiри конструкцii та швидкiсть компоновки апарату.

B. Зниження ризику пошкодження судинно-нервових утворень.

C. Забезпечення оптимальних умов для доступу до пошкоджених м`яких тканин,

*D. Все перелiчене .
Хода з дозованим навантаженням в перiод стабiлiзацii при компресiйно-дистракцiйному остеосинтезi сприяє всьому перелiченому, крiм 

A. Нормалiзацii крово- i лiмфообiгу.

B. Нормалiзацii функцii м`язiв,

C. Консолiдацii перелому, чи псевдартрозу,

*D. Профiлактики невритiв.

E. Попередження контрактур .


Рацiональну фiксацiю сегменту забезпечує шпицьовий апарат, що складається: 

A. Iз 2 кiльцевих опор,

B. Iз 3 кiльцевих опор,

*C. Iз 4 кiльцевих опор.

D. Iз 6 кiльцевих опор.

E. Вiрно 1) i 2) .


Завданням ЛФК при гострiй травмi в пiсляiммобiлiзацiйному перiодi є 

A. Змiцнення гiпотрофiчних м`язiв, вiдновлення рухiв в повному обсязi.

B. Створення кiстковоi мозолi.

C. Пiдвищення фiзичноi дiєздатностi i пiдготовка до працi,

*D. Правильно 1) i 3) .
Протипоказаннями до застосування ЛФК при переломах трубчастих кiсток є всi перелiченi, крiм 

A. Змiщення кiсткових уламкiв,

B. Кровотечi,

*C. Субфебрiльна температура тiла.

D. Рiзкий бiль в кiнцiвцi при рухах.

E. Набряк пошкодженоi кiнцiвки .


При наявностi рани, з допомогою антибiотикiв можна: 

*A. Вiдстрочити розвиток iнфекцiйних ускладнень,

B. Запобiгти розвитку iнфекцiйних ускладнень,

C. Зменшити розмiри висiчення при хiрургiчнiй обробцi.

D. Замiнити первинну хiрургiчну обробку,

E. Пiсля первинноi хiрургiчноi обробки в усiх випадках ушивати  наглухо навiть вогнепальну рану .


Переломи кiсток, що пiдлягають оперативному лiкуванню: 

*A. Вiдкритi переломи,

B. Епiфiзеолiзi,

C. Пiднадкiстнiчнi переломи.

D. Внутрiшньосуглобовi без змiщення уламкiв,

E. Неускладненi компресiйнi переломи тiл хребцiв при I ступенi компресii .


Основним недолiком при лiкуваннi переломiв iмобiлiзацiйним методом є: 

A. Змiщення уламкiв по периферii,

B. Додаткове пошкодження м`яких тканин.

*C. Розвиток контрактури суглобу i нейродистрофичних синдромiв,

D. Небезпека пошкодження нервово-судинних комплексiв.

E. Незручнiсть в самообслуговуваннi .


Найбiльш суттєвими недолiками внутрiшнього остеосинтезу є: 

*A. Пошкодження накiстницi, ендосту, м`язiв,

B. Не завжди вдається точно зiставити уламки,

C. Розвиток iнфекцii та остеомiєлiту,

D. Наявнiсть рани подовжуюе термiн реабiлiтацii.

E. Додаткова iммобiлiзацiя .


Скелетний витяг протипоказаний при: 

*A. Парезах i судомах, мiопатii, просторому пошкодженнi м`язiв  антагонiстiв, пошкодженнi нервово-судинного пучка,

B. Косих, косо-поперечних i уламчатих переломах,

C. Сполучених пошкодженнях,

D. Внутрисуглобових переломах .
Головними недолiками методу постiйного скелетного витягу є: 

*A. Збiльшення термiнiв постiльного режиму i гiподинамiя,

B. Перерозтяг ближчих до перелому суглобiв,

C. Застосування гiпсових пов`язок в перiодi долiчування.

D. Iнфiкування м`яких тканин,

E. Неврологiчнi розлади .


Лiкування гiпсовими пов`язками здiйснюють при: 

*A. Переломах без змiщення уламкiв,

B. Стабiльному остеосинтезi,

C. Вiдкритих переломах, що ускладнилися iнфекцiєю.

D. Несправжнiх суглобах диафизiв довгих кiсток,

E. Тривало зрощующихся переломах .


Доставлено жiнку 75 рокiв iз скаргами на боль в правому кульшовому суглобi, що посилюються при рухах. При оглядi стопа ротована до зовнi, симптом "прилиплоi п`яти" позитивний. На ренгенограмi великий вертлюг iз фрагментом шийки стегна змiщений до верху, щiль на рiвнi шийки стегна. Яка тактика лiкування? 

A. Накласти деротацiйний чобiток,

B. Метод скелетного витягу.

*C. Однополюсне ендопротезування,

D. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез пучком cпиць. .
Доставлено чоловiка 45 рокiв зi скаргами на боль в лiвому кульшовому суглобi, яка посилюються при рухах. Травма автодорожня. При оглядi стопа ротована до зовнi, симптом "прилиплоi п`яти" позитивний. На ренгенограмi великий вертлюг iз фрагментом шийки стегна змiщений до верху,щiль на рiвнi шийки стегна Яка тактика лiкування? 

A. Накласти деротацiйний чобiток.

B. Метод скелетного витягу,

C. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез цвяхом,

*D. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез шурупами.

E. Однополюсне ендопротезування. .


@@Тема 3. Оперативне лiкування ушкоджень i захворювань опорно-рухового апарата 

При здiйсненнi футлярноi блокади по А.В.Вишневському використовують розчин новокаiну концентрацii

A. 0,1%,

B. 0,5%,


*C. 0,25%.

D. 1,0%.


E. 2,0% .
Основною метою проведення первинного хiрургiчного опрацювання ран є

A. Стерилiзацiя ран скальпелем,

B. Видалення стороннiх тiл i згусткiв кровi.

*C. Висiчення всiх нежиттєздатних тканин,

D. Можливiсть зробити краi шкiри i пiдлягаючих тканин рiвними.

E. Видалення згусткiв кровi i перев`язка тромбованих судинних стовбурiв  iз метою профiлактики вторинноi кровотечi .


Пiсля накладення циркулярноi гiпсовоi пов`язки на кiнцiвка можуть виникнути всi перерахованi нижче ускладнення, за винятком

A. Утворення пролiжкiв,

*B. Загибелi всiєi сапрофiтноi шкiрноi мiкрофлори з подальшим замiщенням  ii грибami.

C. Удавлення (iшемii) питаючих судин.

D. Удавлення нервових стовбурiв iз подальшим утворенням невритiв  i фолькмановськоi контрактури на верхньоi кiнцiвки .
Клiнiчний дiагноз травматологiчного хворому стацiонару повинний бути поставлений пiсля госпiталiзацii

A. На 1-у добу,

B. На 2-у добу.

*C. На 3-ю добу,

D. На 4-у добу.

E. Перед випискою хворого .


Для накладення стандартноi гiпсовоi гонiтноi пов`язки необхiдно мати гiпсовi бинти в кiлькостi

A. 4-5 шт.

B. 6-7 шт.

C. 8-9 шт.

*D. 10-12 шт.

E. 16-18 шт. .


Пiсля первинноi хiрургiчноi обробки рани при вiдкритому переломi використовуються всi перерахованi методи, крiм

*A. Гiпсовоi iммобiлiзацii,

B. Кiстяковий витяг,

C. Накiстний остеосинтез.

D. Внутрикiстковий остеосинтез,

E. Черезкiстковий остеосинтез .


Абсолютними показаннями для операцii остеосинтезу при переломi кiсток будуть усi перерахованi, крiм

*A. Закритого перелому, вiдламки якого загрожують перфорацii шкiри,

B. Удавлення вiдламками кiстки судинно-нервового пучка,

C. Явноi iнтерпозицii м`яких тканин мiж вiдламками.

D. Вiдкритого перелому,

E. Перелому кiсток, ускладненого ушкодженням великих судин, що потребують  оперативного вiдновлення iхньоi прохiдностi .


З перерахованих видiв знеболювання при операцiях на кистi i пальцях нерацiонально використовувати

A. Мiсцеву анестезiю.

B. Провiдникову анестезiю.

C. Новокаiнову блокаду плечового сплетення.

*D. Внутрикiсткову новокаiнову блокаду з джгутом .
З запропонованих методiв оперативного i консервативного лiкування багатоуламчастих переломiв плюсневих кiсток не варто використовувати

*A. Створення кiсткового синостозу iз сусiднiми непошкодженими плюсневими  кiстками,

B. Кiстяковий витяг,

C. Остеосинтез штифтом або спицями,

D. Остеосинтез апаратом зовнiшньоi фiксацii .
Фiзiотерапевтичне лiкування протипоказане

A. При серцево-судиннiй недостатностi в стадii декомпенсацii.

B. При злоякiсних новотвореннях.

C. При вiдкритiй формi туберкульозу легень,

*D. При усiм вище перерахованому .
До професiйноi реабiлiтацii травматологiчних хворих вiдноситься усе перераховане, крiм

A. Професiйного навчання i переучування,

B. Пристосування верстатiв i знарядь труда до можливостей iнвалiда.

*C. Створення нових фахiв,

D. Створення спецiальних трудових iнститутiв у видi артiлей i майстернь.

E. Забезпечення знаряддями виробництва i технологiєю за мiсцем  проживання iнвалiдiв .


Вiковi особливостi регенерацii кiстковоi тканини обумовленi

A. Механiзмом травми.

B. Загальним станом хворого,

*C. Мiнералiзацiєю кiстки.

D. Усiм перерахованим .
Регенерацiя кiстковоi тканини найбiльше тривала

A. У ранньому вiцi.

B. У юностi.

C. У середньому вiцi.

*D. У старечому вiцi .
В перебiгу раньового процесу доцiльно розрiзняти перiоди

A. Судинних змiн i очищення рани вiд некротичних тканин.

B. Утворення i дозрiвання грануляцiйноi тканини.

C. Реорганiзацii рубця та епiтелiзацii.

*D. Вiрно все перераховане .
Причинами виникнення ранньоi гнiйноi iнфекцii травматичних ран є

A. "вулична" мiкрофлора.

B. "госпiтальна" мiкрофлора.

C. Ендогенна мiкрофлора.

*D. Вiрно 1) i 2).

E. Вiрно 2) i 3) .


До факторiв, що ушкоджують локальний тканинний захист у ранах i сприятливому розвитку iнфекцii, вiдносять

A. Мiсцеву iшемiю, наявнiсть некротизованих тканин, гематом.

B. Стороннi тiла.

C. Терапiю лiками з iммуносупресорною дiею,

*D. Усе перераховане .
До факторiв, що визначають успiх методу активного вакуумного дренування при абсцесах, запливах i т.п., вiдносять

A. Герметичнiсть порожнини яка дренується.

B. Уведення дренажу через контрапертуру з боку здорових тканин.

C. Евакуацiя вмiсту гнiйноi порожнини через невеличкий  розтин з наступним його ушиванням.

*D. Вiрно 1 та 2.

E. Вiрно все  .


Загоєння рани первинним натягом обумовлюється наступними умовами

A. Невеличка зона ушкодження i щiльне зiткнення краiв рани.

B. Зберiгання життєздатностi краiв рани.

C. Вiдсутнiсть осередкiв некрозу i гематоми.

*D. Усе перераховане.

E. Вiрно 1) i 3) .


Хiрургiчна обробка у фазi регенерацii ставить перед хiрургами такi звдання

A. Видалення нежиттєздатних i змiнених тканин.

B. Зниження кiлькостi мiкробних тiл у ранi,

C. Скресання запливiв,

*D. Усе перераховане.

E. Вiрно 2) i 3) .


Термiни активного дренування гнiйноi рани складають

A. Вiд 3 до 5 доби.

B. Вiд 6 до 10 доби,

C. Вiд 11 до 14 доби,

*D. Термiни визначаються окремою конкретною ситуацiєю.

E. Вiрно 2) i 3) .


До прийомiв уведення дренажноi трубки вiдносять

A. Трубку розташовують точно на днi гнiйноi порожнини.

B. Кiнець, що вiдводить, розташовують в найнижчоi  (у положеннi лежачи) дiлянцi.

C. Уводять дренажi пошарово при великих пораненнях,

*D. Усе перераховане  накладення в хвилинах .
До вiдстроченоi хiрургiчноi обробки вiдноситься обробка, зроблена пiсля травми через

A. 12-18 г.

*B. 24-48 г,

C. 49-72 г,

D. 73-96 г,

E. 97-120 г. .


Показаннями до негайноi первинноi хiрургiчноi обробки є  всi нижчеперелiченi, крiм

A. Наявностi крапковоi рани з венозною кровотечею,

B. Невеличкоi рани з рiвними краями без кровотечi,

*C. Наявностi в постраждалого бiльш важкого ушкодження, небезпечного  для життя (внутрiшня кровотеча, розiрвання внутрiшнього органa).

D. Сильно забрудненоi i размятоi рани.

E. Стану травматичного шоку III ступеня .


Вторинною хiрургiчною обробкою рани називається

A. Хiрургiчна обробка, зроблена пiзнiше одного тижня пiсля ушкодження.

*B. Хiрургiчна обробка, зроблений при незадовiльному результатi  первинноi хiрургiчноi обробки,

C. Накладення вторинних швiв на рану пiсля первинноi хiрургiчноi обробки,  зробленоi 1-3 доби тому,

D. Пластичне закриття шкiрного дефекту пiсля хiрургiчноi обробки,

E. Обробка, зроблена вперше протягом одного мiсяця пiсля травми  пiсля висiчення шкiрних краiв i дна рани .


3-33. При оперативному лiкуваннi помилкою буде

A. Неправильна оцiнка загального стана хворого перед операцiею.

B. Неправильний вибiр конструкцii.

C. Скорочення термiнiв iммобiлiзацii,

*D. Усе перераховане .
Методом лiкуваннi вогнепальних переломiв верхньоi кiнцiвки буде

A. Iнтрамедулярний остеосинтез.

B. Скелетний витяг.

C. Накiстний остеосинтез.

*D. Остеосинтез апаратом зовнiшньоi фiксацii .
Перевагами оперативних методiв лiкування переломiв шийки стегна є всi перерахованi, крiм

*A. Операцiя малотравматична,

B. Дозволяє точно зiставити вiдламки,

C. Достатньо мiцно фiксувати вiдламки,

D. Можлива рання активiзацiя хворого.

E. Попередження пролiжкiв .


Несприятливий перебiг переломiв шийки стегна в осiб лiтнього i старечого вiку обумовлений

A. Рiзким порушенням кровопостачання головки шийки стегна.

B. Репонованi вiдламки важко утримуються звичайними засобами фiксацii.

C. Тривале змушене положення хворого, адiнамiя.

*D. Усi вiдповiдi правильнi .
Показаннями до ендопротезування при переломах шийки стегна i помилкових суглобiв у старих людей є все перераховане, крiм

*A. Збитого перелому шийки стегна,

B. Субкапiтального перелому шийки стегна,

C. Несправжнiй суглоб шийки стегна.

D. Асептичного некрозу головки i шийки стегна,

E. Порушення кровопостачання головки стегна .


Особливiстю черезвертлюгових переломiв є все перераховане, крiм

A. Гарного кровопостачання фрагментiв,

B. Переломи добре зростаються,

*C. Як правило доцiльний остеосинтез.

D. Рiдкi несправжнi суглоби.

E. Пiддаються консервативним методам лiкування .


Пiд термiном "ампутацiя кiнцiвки" припускають

A. Вiдiбрання кiнцiвки протягом тiєi або iншоi кiстки (кiсток).

B. Вiдiбрання кiнцiвки на рiвнi суглобiв.

C. Вiдiбрання кiнцiвки мiж суглобами,

*D. Правильно 1) i 3) .
Операцiя вiдсiкання кiнцiвки на рiвнi суглоба називається

A. Ампутацiєю.

*B. Екзартiкуляцiєю,

C. Первинною хiрургiчною обробкою,

D. Кiстковопластичною операцiєю,

E. Фасцiопластичною операцiєю .


Первинна ампутацiя виконується

*A. У порядку надання невiдкладноi хiрургiчноi помочi,

B. При повному розтрощеннi кiнцiвки,

C. При повному вiдривi i розтрощеннi кiнцiвки,

D. Правильно 1), 2) i 3).

E. Правильно 2) i 3) .


Показаннями до первинноi ампутацii є все перераховане, за винятком

A. Вiдривiв кiнцiвок,

B. Глибоких великих циркулярних термiчних опiкiв кiнцiвок,

*C. Великих дефектiв шкiри i пiдшкiрноi жировоi клiтковини.

D. Переломiв (вiдкритi, закритi), ускладнених термiчними опiками  на фонi променевоi хвороби.

E. Удавлення м`яких тканин кiнцiвки + вiдмороження + променева хвороба .


Ампутацii при вiдмороженнях виконуються

A. До появи демаркацiйноi лiнii,

*B. Тiльки з`явиться демаркацiйна лiнiя i мумiфiкацiя.

C. У перший або другий тиждень.

D. По лiнii демаркацii в термiни 3-4 тижнi  .
Експрес-протезування включає

A. Створення первинного протеза,

*B. Виготовлення лiкувально-тренувального протеза на операцiйному  столi пiсля ампутацii.

C. Створення тимчасового протеза.

D. Створення постiйного протеза .
Основними умовами зрощення кiсток є

A. Iдеальна репозицiя кiсткових вiдламкiв, вiдновлення конгруентностi  суглобних поверхонь.

B. Використання для фiксацii кiсткових вiдламкiв малотравматичних засобiв,  що забезпечують мiж ними динамiчну компресiю до повноi консолiдацii перелому.

C. Включення в комплекс лiкувальноi гiмнастики в раннi термiни пасивних  i активних рухiв в ушкодженому суглобi.

*D. Усе перераховане .
3-47. Протягом лiкування переломiв може не враховуватися принцип

A. Повного зiставлення вiдламкiв, вiдновлення функцii - через вiдновлення  анатомii,

B. Зберiгання кровопостачання кiстки.

*C. Зберiгання мiкрорухомостi для посилення катаболiчноi фази регенерацii  кiстковоi тканини в зонi перелому,

D. Зберiгання руховоi функцii ушкодженоi кiнцiвки .
3-49. Попередження корозii фiксаторiв при остеосинтезi досягається

A. Сумiщенням у конструкцii фiксаторiв рiзноманiтних металiв.

B. Конструкцiєю фiксатора з урахуванням циклiчноi напруги в трьох площинах,

C. Гарною шлiфовкою поверхнi фiксатора,

*D. Застосування бiоелектронейтральних металiв.

E. Усе правильно .


Лiкування звичного вивиху плеча здiйснюється

A. Гiпсова пов`язка,

B. Пов`язка Дезо,

*C. Оперативно.

D. Фiзiолiкування, ЛФК.

E. Механотерапiя .


Негожим для остеосинтезу дiафiзарних переломiв є

A. Екстрамедулярний щiльний остеосинтез.

B. Внутрикiстковий щiльний остеосинтез.

C. Черезкiстковий остеосинтез апаратами i пристроями,

*D. Фiксатори типу шовк, дрiт, стрiчка, спицi, гвинти, шурупи .
Протипоказаннями до накiстного остеосинтезу є

A. Остеопороз кiсток.

B. Вiдкритi переломи з великою зоною ушкодження м`яких тканин.

C. Великi шкiрнi рубцi, свищi, остеомiєлiт,

*D. Усе перераховане .
Лiкування хворих iз переломами трубчастих кiсток, ускладнених остеомiєлiтом i порушенням процесiв регенерацii кiстковоi тканини, включає

A. Компресiйно-дистракцiйний остеосинтез з одночасною секвестрнекректомiєю.

B. Постiйно промивання вогнища i запливiв з активною аспiрацiєю  протягом 10-12 днiв, антисептиками, антибiотиками, ферментами.

C. Адекватну антибактерiальну терапiю по бактерiограмi в важких випадках  iз внутриартерiаль-ними введеннями препаратiв,

*D. Усе перераховане .
При переломi вертлюговоi западини оперативний остеосинтез необхiдно проводити у випадках

A. Перелому вертлюговоi западини з центральним вивихом стегна.

B. Перелому краю вертлюговоi западини.

C. Крайового перелому западини на рiвнi лiмбуса з вивихом головки  стегновоi кiстки.

*D. У выпидках коли не вдаеться вправити вiдламки на скелетному витягу.

E. Складних багатоуламчастих переломах вертлюговоi западини .


Кращим засобом оперативного вiдновлення перелому надколiнка є

A. Перiпателярний кiсетний або напiвкiсетний шов лавсаном.

B. Черезкiстковий дротовий П-подiбний шов,

C. Черезкiстковий двошаровий подвiйний лавсановий шов,

*D. Скрiплення вiдламкiв спицями Кiршнерa з стягуючим дротовим швом.

E. Компресiйний остеосинтез апаратами рiзноманiтних конструкцiй .


До ускладнень, пов`язаним iз дефектом оперативноi технiки на гомiлковостопному суглобi, вiдносять усi перерахованi, крiм

A. Розбiжностi операцiйноi рани - тонкий шматок, коли розтин не  зроблений до кiстки i груба вiдслойка,

B. Невiдновлення довжини зовнiшньоi щиколотки i неусунення ii зсуви до заду.

*C. Попередньоi фiксацii вiдламкiв 2-мя спицями,

D. Недостатньоi мiцноi фiксацii зiставлених кiсткових фрагментiв.

E. Надмiрного стягування болтом мiжгомiлкового синдесмозу - розвиток  деформуючого артрозу .


Критерiями корисностi апаратiв зовнiшньоi фiксацii є

A. Можливiсть точноi репозицii i мiцноi фiксацii вiдламкiв.

B. Можливiсть забезпечення раннього повноцiнного функцiонального лiкування.

C. Дiапазон можливого клiнiчного застосування,

*D. Усе перераховане вище .
З методик Г.А. Iлiзарова широке застосування знаходять методи з метою

A. Безкровного лiкування закритих i вiдкритих переломiв кiсток,  подовження кiнцiвок.

B. Замiщення дефектiв довгих трубчастих кiсток, м`яких тканин, судин, нервiв.

C. В один етап безкровно лiквiдувати несправжнiй суглоб, скорочення,  скривлення, деформацii кiсток.

*D. Усе перераховане .
Шарнирно-дистракцiйнi апарати використовуються

A. Для розробки рухiв у суглобах,

B. Для виправлення осi кiнцiвки.

*C. Для усунення стiйких контрактур суглобiв,

D. Для зрощення переломiв.

E. Для формування регенератора .


Показаннями до застосування компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу є всi перерахованi, крiм

A. Багатоуламчастих переломiв довгих трубчастих кiсток,

B. Уламчатих переломiв проксимальних метаепiфiзiв довгих трубчастих  кiсток iз зсувом,

*C. Субперiостальних переломiв по типi "зеленоi гiлки" дiафiзiв  довгих трубчастих кiсток.

D. Багатоуламчастих переломiв метаепiфiзiв довгих трубчастих кiсток.

E. Колосуглобових переломiв iз зсувом вiдламкiв .


До особливостей пiсляоперацiйного ведення хворих пiсля компресiйно- дистракцiйного остеосинтезу вiдносять усi перерахованi заходи, крiм

A. Профiлактики нагноєння тканин у мiсцi проведення спиць.

B. Профiлактики пролiжкiв i некрозу тканин в областi натягу шкiри.

C. Профiлактики трофiчних порушень, парезiв периферичних нервiв  при проведеннi дистракцii.

*D. Попередження механiчноi деформацii й ушкодження деталей апарата.

E. Постiйного контролю за ступенем натягу спиць, фiксацii деталей,  що компонують апарат .


До апаратiв зовнiшньоi фiксацii вiдносять усi перерахованi, крiм

*A. Шарнiрний ортез,

B. Iлiзарова iз перехресним проведенням спиць,

C. Стрижневих,

D. Спице-стрижньових.

E. Шарнiрних .


Основними критерiями корисностi апаратiв черезкiстковоi фiксацii є

A. Простота конструкцii, взаємозамiннiсть i унiверсальнiсть деталей i  вузлiв апарата.

B. Можливiсть забезпечення точноi репозицii i мiцноi фiксацii  кiсткових вiдламкiв.

C. Можливiсть забезпечення раннього повноцiнного функцiонального  лiкування i низький ступiнь травматичностi при накладеннi.

*D. Правильно все перераховане .
До основних принципiв методу компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу вiдносять

A. Точна репозицiя фрагментiв iз надiйною стабiлiзацiєю.

B. Збереження кровопостачання i джерела репаративноi регенерацii тканин.

C. Можливiсть дозованого впливу (корекцii) на тканини,

*D. Усе перераховане .
При можливостi вибору серед перерахованих апаратiв зовнiшньоi фiксацii найбiльше доцiльним буде використання апарата

A. Сиваша.

*B. Iлiзарова,

C. Калнберза,

D. Волкова - Оганесяна .
Недоцiльно використання методу черезкiсткового остеосинтезу апаратами зовнiшньоi фiксацii при переломах

A. П`ятковоi кiстки зi зсувом п`яткового бугра,

B. Кiсток передплюснi зсувом i вивихом.

*C. Таранноi кiстки без зсуву,

D. Клиноподiбних кiсток iз зсувом.

E. Плюсневих кiсток iз зсувом .


При переломi стегна iнтрамедулярне штифтовання протипоказане, коли

*A. Перелом в дитини,

B. Перелом знаходиться в 6 см вiд мiсця прикрiплення аддукторiв,

C. Стегно зламане на декiлькох рiвнях.

D. Перелом у найбiльше вузькiй частинi кiстково-мозкового каналу,

E. Має мiсце збитий перелом .


При лiкуваннi травматичного шоку застосування гiпотермii

A. Не показано,

B. Показано поряд з iншими методами лiкування,

*C. Показано в обов`язковому порядку.

D. Показано у певних перiодах шоку.

E. Показано наприкiнцi лiкування .


Пiсля звiльнення кiнцiвки вiд удавлення варто здiйснити все нижчеперелiчене, крiм

A. Iммобiлiзацii кiнцiвки,

B. Накладення джгута на проксимальний кiнець кiнцiвки,

*C. Зiгрiвання кiнцiвки.

D. Новокаiнову паранефральну блокаду.

E. Уведення знеболюючих i седативних засобiв .


З перерахованих видiв швiв сухожилкiв згиначiв пальцiв кистi в областi сухожильних пiхв використовуються всi перерахованi, крiм

*A. По Кюнео,

B. По Розову,

C. По Козакову,

D. По Усольцевой.

E. По Бенелю .


Тимчасове припинення кровотечi здiйснюється

A. Джгутом.

B. Пальцьовим притисненням.

C. Тампонуванням.

*D. Усе перераховане .
Накiстний остеосинтез це

A. Застосування стрижневого апарата.

*B. Застосування пластин,

C. Застосування штифтiв,

D. Застосування шурупiв,

E. Застосування спиць .


Iнтрамедулярний остеосинтез це

A. Застосування стрижневого апарата,

B. Застосування пластин,

*C. Застосування штифтiв.

D. Застосування шурупiв.

E. Застосування спиць .


При переломах кiсток таза показана

*A. Блокада за Школьниковим-Селiвановим,

B. Провiдникова анестезiя,

C. Блокада мiсця перелому,

D. Блокада по Оберсту-Лукашевичу.

E. Футлярна блокада .


При обстеженнi в пацiєнта 27 рокiв дiагностовано трансцервiкальний перелом шийки лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв i ознаками iнтерпозицii м`яких тканин. Виберете оптимальний метод лiкування. 

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв,

B. Анестезiя мiсця перелому розчином новокаiну 0,25% 20 мл., закрита  репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою.

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез перелому трьома гвинтами,

D. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез пластиною.

E. Накладення системи скелетного витягу за виростки стегновоi кiстки. .


Пацiєнтка 18 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення з дiагнозом: застарiле ушкодження внутрiшнього менiска лiвого колiнного суглоба. Який метод лiкування показаний цiй пацiєнтцi? 

A. Артротомiя, видалення ушкодженого менiска,

B. Артроскопiя колiнного суглоба, видалення ушкодженого менiска,  пiсля операцii гiпсова iммобiлiзацiя протягом 5 тижнiв, фiзiотерапевтичне  лiкування,

*C. Артроскопiя колiнного суглоба, видалення ушкодженого менiска,  пiсля операцii фiксацiя еластичним бинтом або наколiнником, фiзiолiкування,  дозоване навантаження на кiнцiвку.

D. Курс санаторно-курортного лiкування, масаж, фiзiолiкування, ЛФК.

E. Гiпсова iммобiлiзацiя протягом 5 тижнiв, фiзiотерапевтичне лiкування. .


У приймальне вiддiлення доставлений постраждалий 43 рокiв iз переломом середньоi третини лiвого стегна з ознаками ушкодження судин i нервiв на фонi великого ушкодження м`яких тканин. Тактика надання помочi складається з: 

*A. Остеосинтез, потiм - вiдновлення цiлiсностi судин, а пiсля загоєння  м`яких тканин - операцii по реконструкцii нервових стволiв,

B. Вiдновлення цiлiсностi судин i нервiв, потiм - остеосинтез перелому,

C. Остеосинтез i реконструктивнi операцii на судинах i нервах виконувати  одночасно.

D. Вiдновлення нервових стволiв, потiм - остеосинтез i операцii на судинах,

E. Остеосинтез, пiсля загоєння м`яких тканин - реконструктивнi операцii  на судинах i нервах. .


Хвора 62 рокiв iз черезвертлюговим переломом правоi стегновоi кiстки поступила в травматологiчне вiддiлення. Визначить мiсце накладення системи скелетного витягу:

A. За п`ятковий бугор.

B. За горбистiсть великогомiлковоi кiстки.

C. За надкiсточнову область.

*D. За виростки стегновоi кiстки.

E. Бiчний витяг за пiдвертелюгову область .


Хвора 73 рокiв звернулася в травмпункт iз скаргами на боль в областi нижньоi третини правого передплiччя, обмеження рухiв у правому променевозап`ястному суглобi. Впала бiля трьох часiв тому на витягнуту вперед i убiк праву руку. При оглядi в нижньоi третинi правого передплiччя є великий синець i виражена припухлiсть м`яких тканин, вiдзначається штикоподiбна деформацiя i позитивний симптом Лож`є. Поставте дiагноз:

A. Забiй, гематома м`яких тканин нижньоi третини правого передплiччя,

B. Травматизацiя (розтяг) зв`язок правого променевозап`ястного суглоба.

*C. Перелом дистального метаепiфiза правоi променевоi кiстки,

D. Перелом човноподiбноi кiстки справа.

E. Iзольований перелом шилоподiбного виростка правоi променевоi кiстки. .


Хвора 73 рокiв звернулася в травмпункт iз скаргами на болi в областi нижньоi третини правого передплiччя, обмеження рухiв у правому променевозап`ястному суглобi. Впала бiля трьох годин тому на витягнуту вперед i убiк праву руку. При оглядi в нижнiй третинi правого передплiччя є великий синець i виражена припухлiсть м`яких тканин, вiдзначається штикоподiбна деформацiя i позитивний симптом Лож`є. Призначте лiкування:

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв. Масаж,  лiкувальна фiзкультура, парафiновi аплiкацii, магнитотерапiя.

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою,  зiгрiваючий компрес, ЛФК по 2 перiоду з 3-i доби,

*C. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою,  холод мiсцево 3 доби, iз 4-го дня УВЧ, ЛФК по 1 перiодi з 2-i доби.

D. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез дротовими серкляжами, , iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 5-7 доби, холод мiсцево, УВЧ, ЛФ по 1 перiодi з 8-х доби. .
Хворий 46 рокiв поступив iз скаргами на болi в областi лiвого колiнного суглоба. Травма 6 годин тому при падiннi з мотоцикла на лiву ногу. При оглядi контури лiвого колiнного суглоба згладженi, пальпацiя по передньоi поверхнi колiнного суглоба рiзко хвороблива, активне розгинання в колiнному суглобi рiзко обмежено, болiсно. На рентгенограмi: дiастаз мiж вiдламками надколiнка 10 мм. Виберiть метод лiкування:

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 5-6 тижнiв,

B. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез надколiнка з реконструкцiєю  розгинального апарата, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,  iз 2-i доби ЛФК по 1 перiодi.

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез надколiнка, iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 1-2 тижнi, iз 10-i доби ЛФК по 2 перiоду,

D. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, носiння наколiнника.

E. Пункцiя колiнного суглоба, евакуацiя гемартрозу, внутрисуглобове  введення антибiотикiв, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,  iз 2-i доби ЛФК по 1 перiоду. .


Хвора 34 рокiв , йдучи у взуттi на високому каблуцi, пiдкрутила стопу дозовнi. При оглядi контури лiвого гомiлковостопного суглоба згладженi, деформованi, активнi рухи в ньому рiзко обмеженi через бiль. На рентгенограмi: перелом латеральноi щиколотки, щiль на рiвнi дистального мiжгомiлкового синдесмозу 20 мм. Призначте лiкування:

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 5-6 тижнiв,

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез латеральноi щиколотки пластиною,  остеосинтез мiжгомiлкового синдесмозу.

D. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 3-4 тижнi, ЛФК по 1 перiоду з 14 доби.

E. Пункцiя суглоба, евакуацiя гемартрозу, спокiй кiнцiвки, прийом  анальгетикiв, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 8-10 тижнiв. .


Пацiєнт 78 рокiв звернувся зi скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба. Травма 7 годин тому при падiннi на зiгнуту в лiктьовому суглобi лiву руку. При оглядi областi лiвого плечового суглоба є помiрна припухлiсть м`яких тканин, синець, розташований по передньо-латеральнiй поверхнi верхньоi третини плеча, на рентгенограмi: головка плеча змiщена та вбита в проксимальний вдiддiл плечовоi кiстки, стояння вiдламкiв задовiльне. Найбiльше оптимальне лiкування: 

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , гiпсова iммобiлiзацiя,

B. Iммобiлiзацiя пов`язкою Дезо,

*C. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою вiд голiвок п`ясткових кiсток  до протилежного надплiччя на 2-3 тижнi.

D. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез Т-образною пластиною, гiпсова  iммобiлiзацiя на 4 тижнi.

E. Накладення системи скелетного витягу за лiктьових виросток на 4 тижнi. .


Пацiєнт 39 рокiв лiкувався методом скелетного витягу (вантаж по осi 6 кг) у вiддiленнi травматологii з приводу закритого кососпiрального перелому середньоi третини кiсток правоi гомiлки iз зсувом вiдламкiв. На контрольнiй рентгенограмi на 7 добу пiсля накладення системи скелетного витягу - зсув не усунутий. Тактика подальшого лiкування:

A. Продовжити лiкування методом скелетного витягу,  збiльшивши вантаж по осi до 8 кг,

B. Змонтувати систему скелетного витягу по Вороновичу-Юсупову-Чанли.

*C. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез накiстною пластиною,

D. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез двома шурупами.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металостеосинтез стрижнем  Богданова або ЦIТО. .


Пацiєнтка 21 року звернулася iз скаргами на рiзку боль по зовнiшньому краю лiвоi стопи при спробi наступати на ногу. Травма 1 годину тому. Пiд час занять спортом при виконаннi стрибка наступила на камiнь, пiсля чого вiдчула рiзкий бiль у лiвiй стопi. При оглядi лiва стопа набрякла, виражена синець по латеральному краю стопи. Пальпацiя в проекцii основи V плюсневоi кiстки рiзко хвороблива. На рентгенограмi: основа V плюсневоi кiстки вiдiрвана, дiастаз 4 мм. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою , холод мiсцево, анальгетики.

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою, холод мiсцево, анальгетики, ЛФК по 1 перiодi,

C. Вiдкрита репозицiя, дiафiксацiя спицями Киршнера,

*D. Вiдкрита репозицiя, напружений остеосинтез по Веберу.

E. Вiдкрита репозицiя, трансосальна фiксацiя перелому лавсановими нитками. .


@@Тема 4. Пошкодження стегна 

В класифiкацii переломiв шийки стегна розрiзняють усi перерахованi, крiм 

A. Медiальних.

B. Субкапiтальних i шиiчних.

C. Латеральних.

*D. Мiжвертлюгових i черезвертлюгових .


Основними ознаками перелому шийки стегна є всi перерахованi, крiм 

A. Бiль у кульшовому суглобi.

B. Скорочення кiнцiвки.

C. Симптому Гирголава.

*D. Ротацii кiнцiвки усередину.

E. Симптому "прилиплоi п`яти" .


Консервативне лiкування переломiв шийки стегна включає всi перерахованi методи, крiм 

A. Скелетного витягу,

B. Накладення коксiтноi гiпсовоi пов`язки.

*C. Репозицii вiдламкiв i фiксацii апаратом Iлiзарова,

D. Функцiонального лiкування.

E. Iммобiлiзацii репонованих вiдламкiв гiпсовою пов`язкою, накладеною  на кiнцiвку до верхньоi третини стегна .


Оперативне лiкування переломiв шийки стегна в дорослих здiйснюється всiма перерахованими методами, крiм 

A. Закритого остеосинтезу рiзноманiтними металоконструкцiями,

B. Вiдкритого остеосинтезу металоконструкцiями,

*C. Остеосинтезу ауто- i алотрансплантатами.

D. Вiдкритоi репозицii вiдламкiв i фiксацii гiпсовою пов`язкою.

E. Ендопротезування кульшового суглоба .


Вiдкритий остеосинтез шийки стегна має всi перерахованi переваги, крiм 

*A. Менше травматичний,

B. Дозволяє точно зiставити вiдламки,

C. Дозволяє правильно провести фiксатор.

D. Мiцно скрiпити вiдламки,

E. Дозволяє ранiш активiзувати хворого .


Характерними ознаками перелому великого i малого вертлюгiв є всi перерахованi, крiм 

A. Болю в областi кульшового суглоба, що посилюється при пальпацii,

B. Болю в областi паховоi складки i внутрiшньоi поверхнi стегна,

*C. Болю в крижово-клубовому зчленуваннi.

D. Гематоми в областi кульшового суглоба.

E. Крепiтацii вiдламкiв при пальпацii .


Виникненню гнiйних ускладнень при вiдкритих переломах кульшового суглоба сприяють усi перерахованi причини, крiм 

*A. Пiзньоi iммобiлiзацii,

B. Повторного забруднення рани,

C. Наявностi великоi зони первинного некрозу тканин навколо раньового каналу,

D. Пiзньоi нерадикальноi хiрургiчноi обробки рани.

E. Первинного мiкробного забруднення рани .


Успiшному результату лiкування вогнепального поранення кульшового суглоба сприяє первинна хiрургiчна обробка рани, зроблена 

*A. У першi 6 годин пiсля поранення з накладенням  первинних швiв i дренуванням рани,

B. Iз накладенням повторних швiв i дренування рани,

C. Первинна хiрургiчна обробка в першi 6-12 год,

D. Первинна хiрургiчна обробка в першi 12-24 год.

E. Усе перераховане правильно .


Активiзацiя постраждалого при пошкодженнi кульшового суглоба можлива при виконаннi всiх перерахованих заходiв, крiм 

A. Введення знеболюючих засобiв,

*B. Накладення скелетного витягу за виростки стегна,

C. Накладення гiпсовоi пов`язки,

D. Оперативного лiкування (остеосинтезу) або накладення апарата Iлiзарова,

E. Первинноi хiрургiчноi обробцi рани i фiксацii вiдламкiв .


Пошкодження стегна можливо при падiннi 

A. На спину.

B. На область хрестця i сiдниць.

C. На область крила клубовоi кiстки.

*D. На область стегна.

E. На витягнутi ноги .


При переломi верхньоi третини дiафiзу стегна типовим зсувом вiдламкiв варто вважати 

A. Зсув вiдламкiв по ширинi, длиннику i пiд кутом,

B. Зсув навколо осi,

*C. Установка центрального вiдламка в положеннi вiдведення, згинання i  зовнiшньоi ротацii, периферичного - уверху i до заду вiд центрального.

D. Установка центрального вiдламка в положеннi приведення кнутрi i вперед,  периферичного до заду нагору i пiд кутом.

E. Зсув центрального вiдламка позаду, периферичного до переду i до заду .


Максимальне вiдведення i згинання проксимального фрагмента спостерiгається при переломах стегна в областi 

*A. Верхньоi третини дiафiзу,

B. Середньоi третини дiафiзу,

C. Нижньоi третини дiафiзу,

D. Епiкондилюсiв.

E. Середньоi i нижньоi третини дiафiзу .


4-18. Пошкодження або здавлення судин стегна найбiльше часто зустрiчається при закритих переломах стегновоi кiстки в областi 

A. Проксимального вiддiлу стегна.

B. Верхньоi третини дiафiзу,

C. Середньоi третини,

*D. Нижньоi третини.

E. Епiкондилюсiв .


Iнтрамедулярний остеосинтез може явитися причиною всiх таких ускладнень, крiм 

*A. Деформуючого артрозу колiнного суглоба,

B. Жировоi емболii,

C. Несправжнього суглоба,

D. Нагноєння.

E. Шоку i крововтрати .


Неправильний вибiр фiксатора по розмiрах при операцii iнтрамедулярного остеосинтеза стегна може явитися причиною всiх таких ускладнень, крiм 

A. Проникнення штифта в колiнний суглоб,

*B. Перелому фiксатора,

C. Заклинювання фiксатора в кiстковому вiдламку,

D. Перфорацii стiнки кiстки,

E. Утворення трiщин у кiстцi .


Оптимальним методом лiкування переломiв дiафiзу стегна є 

A. Скелетне витяжiння,

B. Метод Iлiзарова.

*C. Остеосинтез,

D. Закрита репозицiя.

E. Гiпсова пов`язка .


До найбiльш частiше зустрiчаючихся ускладнень травматичного епiфiзеолiзу дистального кiнця стегна вiдносять 

A. Порушення (тромбоз) магiстрального кровообiгу кiнцiвки.

*B. Порушення росту кiстки,

C. Неможливiсть закритоi репозицii,

D. Пошкодження судинно-нервового пучка,

E. Жирова емболiя .


Абсолютним показанням до оперативного лiкування при надмищелковому переломi стегна є 

A. Нелiквiдуємий консервативними методами зсув фрагмента.

*B. Порушення конгруентностi суглобних поверхонь,

C. Дефекти мищелкiв,

D. Iнтерпозицiя м`яких тканин,

E. Неправильно зрослий перелом .


До ускладнень, що спостерiгається при переломi стегна в пiзньому реабiлiтацiйному перiодi, вiдносять усi такi, крiм 

A. Несправжнього суглобу.

B. Деформацii i скорочення кiнцiвки,

C. Контрактури,

*D. Здавлення судинно-нервового пучка.

E. Остеомiєлiту .


Оптимальний термiн для видалення фiксаторiв з стегновоi кiстки 

A. 6 мiсяцiв.

*B. 3 роки,

C. 1.5 року,

D. 1 рiк,

E. Фiксатор можна не видаляти .


Клiнiчно вiсь нижньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiм 

A. Передньо-верхньоi остi клубовоi кiстки.

*B. Зовнiшнiй край надколiнка,

C. Внутрiшнiй край надколiнка,

D. Середину проекцii гомiлковостопного суглоба,

E. Перший палець стопи .


Операцiю остеосинтезу закритого перелому дiафiзу стегновоi кiстки пiсля виведення хворого iз стана травматичного шоку рекомендується проводити 

*A. Вiдразу ж пiсля нормалiзацii артерiального тиску i пульсу,

B. Пiсля нормалiзацii дихання,

C. Через 12 год. стабiлiзацii гемодiнамiки,

D. Через кiлька дiб .
Перевагами оперативних методiв лiкування переломiв шийки стегна є всi перерахованi, крiм 

*A. Операцiя малотравматична,

B. Дозволяє точно зiставити вiдламки,

C. Достатньо мiцно фiксувати вiдламки,

D. Можлива рання активiзацiя хворого.

E. Попередження пролiжкiв .


Несприятливий перебiг переломiв шийки стегна в осiб лiтнього i старчєckого вiку обумовлено 

A. Рiзким порушенням кровопостачання голiвки шийки стегна.

B. Вiдламки важко утримуються звичайними засобами зовнiшньоi фiксацii.

C. Тривале змушене положення хворого, адiнамiя.

*D. Усi вiдповiдi правильнi .
Показанням до ендопротезування при переломах шийки стегна i несправжнiх суглобiв у старих людей є все перераховане, крiм 

*A. Збитого перелому шийки стегна,

B. Субкапiтального перелому шийки стегна,

C. Несправжнього суглобу шийки стегна.

D. Асептичного некрозу голiвки i шийки стегна,

E. Порушення кровопостачання голiвки стегна .


При лiкуваннi черезвертлюгових переломiв в осiб лiтнього i старчєckого вiку доцiльно враховувати все, крiм 

*A. Обов`язково оперувати,

B. Переломи добре зростаються,

C. Рiдкi несправжнi суглоби.

D. Пiддаються консервативним методам лiкування,

E. Гарного кровопостачання фрагментiв .


Основне значення в дiагностицi медiального перелому шийки стегна має укладка при рентгенограмi 

A. Передньо-задня.

B. Бiчна (профiльна).

C. Аксiальна.

*D. Правильно 1) i 3) .
Розвиток несправжнього суглоба при переломi шийки стегна в осiб лiтнього i старчєckого вiку обумовлено всiма перерахованими причинами, крiм 

A. Порушення кровопостачання голiвки i шийки стегна.

B. Недостатньоi репозицii вiдламкiв,

C. Хитливоi фiксацii вiдламкiв,

*D. Раннього навантаження на ушкоджену кiнцiвку.

E. Вiком хворого .


Найбiльше зручною для накладення апарата зовнiшньоi фiксацii є така локалiзацiя перелому стегна 

A. Уламчатий перелом стегна в нижнiй третинi,

B. Багатоуламчастий перелом дiафiзу стегна,

*C. Уламчатий перелом стегна на межi верхньоi i середньоi третини.

D. Пiдвертелюговий перелом стегна.

E. Черезвертлюговий перелом .


При ургентному лiкуваннi вiдкритого перелому стегна в нижнiй третинi недоцiльно використання такого з методiв знеболювання при проведеннi компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу як 

A. Загального знеболювання з iнтубацiєю трахеi.

B. Внутрiшньовенного наркозу.

C. Перiдуральноi анестезii,

*D. Мiсцевоi i внутрикiстковоi анестезii .
Сколеченi переломи шийки стегна бувають 

A. Вертикальнi.

B. Медiальнi.

C. Латеральнi.

*D. Вiрно 1) i 2) .
Для транспортування при переломах шийки стегна застосовують 

*A. Деротацiйний чобiток,

B. Гiпсова пов`язка,

C. Шина Дiтерiхса,

D. Сходова шина Крамера .
Для транспортування при мiжвертлюгових переломах стегна застосовують 

A. Деротацiйний чобiток,

B. Гiпсова пов`язка.

*C. Шина Дiтерiхса,

D. Сходова шина Крамера .
Для транспортування при переломах дiафiзу стегна застосовують 

A. Деротацiйний чобiток,

B. Гiпсова пов`язка.

*C. Шина Дiтерiхса,

D. Сходова шина Крамера .
Переломи проксимального метафiзу сгена бувають усi нижче перерахованi за винятком 

A. Мiжвертлюговi.

B. Черезвертлюговi.

C. Латеральнi.

*D. Iзольованi .
Однополюсне ендопротезування кульшового суглоба показано при 

A. Латеральному переломi шийки стегна.

*B. Медiальному переломi шийки стегна,

C. Переломi вертлюговоi западини,

D. Вивиху .
Однополюсне ендопротезування кульшового суглоба показано у вiцi 

A. 40-50 рокiв.

B. 50-60 рокiв.

C. 60-70 рокiв,

*D. 70 рокiв i бiльше .
Термiни iммобiлiзацii при переломi дiафiзу стегна при консервативному лiкуваннi складають 

A. 3 мiсяця.

B. 4 тижнi.

C. 1 мiсяць,

*D. 6 мiсяцiв .
При переломi стегна в дiтей показане 

*A. Скелетний витяг,

B. Остеосинтез,

C. Iнтрамедулярний остеосинтез.

D. Зовнiшня фiксацiя апаратом .
При iнтрамедулярному остеосинтезi перелома дiафiза стегна застосовують такi металоконструкцii 

A. Г-подiбна пластина.

*B. Iнтрамедулярний штифт,

C. Спицi,

D. Цвях Смiт-Петерсена .
Мищелки стегна формують 

*A. Дистальнiй метаєпiфiз,

B. Диафиз,

C. Проксимальнiй метаепiфiз.

D. Метафиз,

E. Шийку .


Шиєчно-дiафiзарний кут стегна 

*A. 127,


B. 135,

C. 110.


D. 142,

E. 100 .
Симптом "прилиплоi п`яти " характеризується усiм крiм 

A. Неможливiсть пiдняти ногу,

*B. Неможливiсть зiгнути ногу в колiнi.

C. Неможливiсть утримати пiдняту ногу.

D. П`ята сковзає по опорi .


При лiкуваннi вiдкритого перелому стегна доцiльно використання 

A. Скелетного витяжiння,

*B. Металлоостеосинтезу.

C. Гiпсовоi пов`язки.

D. Шини Дiтерiхса .
Для лiкування несправжнього суглоба стегна, ускладненого остеомiєлiтом, методом компресiйно-дистракцiйного остеосинтезу доцiльно використовувати всi такi методики, крiм 

*A. Черезкiсткового остеосинтезу без оперативного втручання на вогнищi,

B. Черезкiсткового остеосинтезу з оперативним утручанням на вогнищi,

C. Резекцii уражених остеомiєлiтичним процесом кiнцiв,

D. Резекцii уражених кiнцiв несправжнього суглоба.

E. Резекцii уражених кiнцiв сегмента .


При остеосинтезi стегновоi кiстки з великим зсувом вiдламкiв найкращим видом знеболювання є 

A. Ендотрахеальний наркоз iз м`язовими релаксантами в невеличкiй дозi.

B. Ендотрахеальний наркоз iз м`язовими релаксантами у великiй дозi,

C. Перiдуральна анестезiя в комплексi з наркозом закисом азоту,

*D. Спинномозкова анестезiя в комплексi з внутрiшньовенним наркозом.

E. Хлоретiловий наркоз у комплексi з внутрикiстковою пролонгованою  гемостатичною блокадою .


В хворого виявлений перелом обох стегнових кiсток без пошкодження магiстральних судин, артерiальний тиск - 60/40 мм рт. ст., подих - 26 у хвилину. Найбiльше доцiльно в цiй ситуацii 

A. Термiнова iнфузiйна терапiя з одночасним введенням у наркоз.

*B. Термiново почати iнфузiйну терапiю, здiйснити знеболювання,  домогтися стабiлiзацii артерiального тиску; потiм почати  проведення анестезii й операцii,

C. Термiново iнтубувати i почати iнфузiйну терапiю .


Основне значення в дiагностицi медiального перелому шийки стегна має укладка при рентгенограмi 

A. Передньо-задня.

B. Бiчна (профiльна).

C. Аксiальна.

*D. Правильно 1) i 3) .
Формування кукси стегна доцiльно у 

A. Верхньоi третинi стегна,

*B. Середньоi третинi стегна.

C. Нижньоi третини стегна.

D. На рiвнi мищелкiв стегна .
Остеосинтез стегновоi кiстки хворому з забоєм головного мозку середньоi ваги найбiльше сприятливо зробити пiсля травми в першi 

A. 3-6 год.

*B. 12-24 год,

C. 48-72 год,

D. 4-6 доби,

E. 7-10 дiб .


Не вiдносять до травми вертлюговоi западини 

A. Перелом дна вертлюговоi западини,

B. Перелом верхньоi губи вертлюговоi западини,

*C. Перелом основи лонноi кiстки.

D. Центральний пiдзвих стегна.

E. Центральний вивих голiвки стегна .


Пацiєнт 77 рокiв, скаржиться на боль в областi правого кульшового суглоба, порушення опорноi функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма 9 мiсяцiв тому. Лiкувався консервативно, на момент огляду пересувається за допомогою милиць iз дозованим навантаженням на травмовану кiнцiвку. є вiдносне скорочення правоi нижньоi кiнцiвки 2 см. На рентгенограмi: ознаки кiсткового зрощення в зонi перелому вiдсутнi, є лiзис шийки стегновоi кiстки, структура голiвки стегна неоднорiдна, виражений остеопороз. Виберiть метод лiкування:

*A. Тотальне цементне ендопротезування,

B. Металоостеосинтез Г-подiбною пластиною з пластикою шийки  аутотрансплантатом,

C. Остеосинтез трилопатевим цвяхом.

D. Однополюсне ендопротезування,

E. Демпферний скелетний витяг .


Хвора 38 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на боль у верхнiй третинi правого стегна i порушення функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма побутова, отримана в результатi падiння з драбини з висоти 1,5 м. При оглядi: змушене положення кiнцiвки, зовнiшня ротацiя стопи, припухлiсть i виражена гематома в областi верхньоi третини правого стегна, там же визначається патологiчна рухливiсть. Скорочення правоi нижньоi кiнцiвки 3 см. На рентгенограмi: черезвертлюговий перелом правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв по длиннику. Виберiть оптимальний засiб лiкування з перерахованих:

A. Iммобiлiзацiя коксiтною гiпсовою пов`язкою.

B. Iммобiлiзацiя деротацiйним "чобiтком",

C. Демпферний скелетний витяг за великий вертлюг,

*D. Демпферний скелетний витяг за виростки стегновоi кiстки.

E. Ендопротезування кульшового суглоба. .


Пацiєнт 40 рокiв поступив у вiддiлення зi скаргами на бiль в областi правого стегна i порушення функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма 10 годин тому, виробнича в результатi удару важким предметом в область правого стегна. При оглядi: положення правоi нижньоi кiнцiвки пасивне, деформацiя в середнiй третинi стегна, скорочення кiнцiвки 8 см. Пальпацiя цiєi областi вкрай болюча, вiдзначається патологiчна рухливiсть. На рентгенограмi поперечний перелом в середньоi третини правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Найбiльше оптимальний вид лiкування для цього хворого:

A. Демпферний скелетний витяг.

*B. Внутрикiстковий остеосинтез штифтом,

C. Черезкiстковий остеосинтез по Iлiзарову,

D. Закрита одночасна репозицiя, коксiтна гiпсова пов`язка,

E. Остеосинтез кiлькома гвинтами, введеними в рiзних площинах .


Пацiєнтка 45 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль i порушення функцii лiвоi нижньоi кiнцiвки. При оглядi положення лiвоi нижньоi кiнцiвки змушене, у середнiй третинi стегна є деформацiя i патологiчна рухливiсть. Вiдзначається зовнiшня ротацiя стопи. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, iннервацiя дистального вiддiлу лiвоi нижньоi кiнцiвки не порушена. З урахуванням даних рентгенограм, установлений дiагноз закритого фрагментарного перелому середньоi третини дiафiзу лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Пацiєнтцi показане:

A. Лiкування методом скелетного витягу,

B. Закрита одночасна репозицiя, накладення гiпсовоi iммобiлiзацii.

*C. Iнтерлокiнг-остеосинтез,

D. Внутрикiстковий остеосинтез стрижнем Кюнтчера.

E. З`єднання вiдламкiв дротовими серкляжами. .


В пацiєнта 52 рокiв в результатi автодорожньоi травми виражена припухлiсть у нижнiй третинi правого стегна, пальпацiя цiєi областi вкрай болюча, вiдзначається патологiчна рухливiсть i крепiтацiя вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. На рентгенограмi V- подiбна лiнiя перелому виросткiв правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Виберiть метод лiкування:

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя, контроль  за кровообiгом пальцiв стопи,

B. Демпферний скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,  ЛФК по 1 перiоду, УВЧ iз 4-i доби,

*C. Остеосинтез Г-образною пластиною, ЛФК по 1 перiоду, УВЧ iз 4-i доби.

D. Внутрикiстковий остеосинтез штифтом.

E. Iнтерлокiнг-остеосинтез .


У приймальне вiддiлення доставлений пацiєнт 39 рокiв iз вiдкритим уламчастим переломом дiафiзу правого стегна зi зсувом вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. Виберiть метод лiкування:

*A. ПХО рани, черезкiстковий остеосинтез апаратом,

B. Демпферний скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,

C. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез накiстною пластиною.

D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металостеосинтез стрижнем,

E. ПХО рани, видалення вiльних кiсткових фрагментiв, металостеосинтез  накiстною пластиною .


У приймальне вiддiлення доставлений пацiєнт 25 рокiв. Травма автодорожная, 1,5 години тому. При оглядi: права нижня кiнцiвка фiксована шиною Дiтерiхса, в областi середньоi третини правого стегна накладений джгут, дистальнiше нього по задньо-медiальноi поверхнi стегна пiд асептичною пов`язкою, рясно просоченою кров`ю рвана рана 10 х 3 х 4см. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи не визначається. На рентгенограмi: уламчастий перелом стегновоi кiстки iз зсувом вiдламкiв. Виберiть метод лiкування:

A. ПХО рани, скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,

*B. ПХО рани остеосинтез перелому апаратом, потiм - ревiзiя i вiдновлення  цiлiсностi судин,

C. ПХО рани, металоостеосинтез накiстною Г-образною пластиною, ревiзiя i  вiдновлення цiлiсностi судин,

D. ПХО рани, ревiзiя i вiдновлення цiлiсностi судин, потiм - остеосинтез  перелому апаратом,

E. Первинна ампутацiя на рiвнi середньоi третини стегна .


Хворий 38 рокiв пiсля падiння з висоти 2,5 м на лiвий бiк доставлений через 1 годину пiсля травми в приймальне вiддiлення. При оглядi: змушене положення лiвоi нижньоi кiнцiвки, зовнiшня ротацiя стопи, позитивний симптом прилиплоi п`яти, скорочення кiнцiвки 3 см. На рентгенограмi: базальний перелом шийки лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. Виберiть метод лiкування:

A. Демпферний скелетний витяг за виростки стегновоi кiстки,

B. Остеосинтез 3-х лопатевим цвяхом.

*C. Остеосинтез 3-а гвинтами АО,

D. Деротацiйний "чобiток".

E. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба. .


Бригада швидкоi мед. допомоги виiхала по виклику до мiсця дорожньо- транспортноi подii, у постраждалого є клiнiчнi ознаки закритого перелому верхньоi третини правоi стегновоi кiстки. Виберiть оптимальний метод транспортноi iммобiлiзацii:

A. Транспортування в положеннi лежачи на спинi на щитi.

B. Iммобiлiзацiя сходовою шиною Крамера,

C. Транспортування в положеннi по Волковичу,

*D. Iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса.

E. Фiксацiя ушкодженоi кiнцiвки до здоровоi .


@@Тема 5 Ушкодження гомiлки, гомiлковостопного суглоба та стопи 

Який тип провiдникового знеболювання слiд використати при репозицii перелому кiсточок 

A. Блокада сiдничного та стегнового нервiв,

*B. Блокада сiдничного нерва,

C. Блокада сiдничного нерва та зовнiшнього шкiряного рева стегна,

D. Блокада сiдничного та замикального нервiв,

E. Блокада сiдничного, замикального нервiв та зовнiшнього шкiряного рева стегна .
Малогомiлкова артерiя вiдходить 

A. Вiд передньоi великогомiлковоi.

*B. Вiд задньоi великогомiлковоi,

C. Вiд середньоi артерii колiнного суглобу,

D. Вiд пiдколiнноi .
Синовiальнi пiхви I i V пальцiв стопи 

A. Iдуть вздовж всiєi стопи,

B. Закiнчуються на рiвнi кiсток предплюсни.

*C. Закiнчуються на рiвнi голiвок плюсневих кiсток,

D. Закiнчуються на рiвнi середньоi третини плюсневих кiсток .
В заднiй кiстково-фiбрознiй пiхвi гомiлки розташуються 

*A. Згиначi стопи i пальцiв з великогомiлковим нервом,

B. М'язи, розгинаючi стопу i пальцi iз глибоким малогомiлковим нервом,

C. Пронуючi стопу малогомiлковi м'язи з поверхнiм малогомiлковим нервом, м'яз,  що згинає I палець .


Пiд апоневрозом пiдошви розташовуються 

A. 1 клiтковий простiр.

*B. 2 клiтковi простори,

C. 3 клiткових простора,

D. 4 клiткових просторiв .
Суглобова капсула гомiлковостопного суглобу позбавлена зв'язок 

A. Латеральноi i ззаду,

*B. Спереду i ззаду,

C. Медiально i ззаду,

D. Ззаду,

E. Спереду i латерально .


Глибока флегмона заднього фасцiального ложа гомiлки розчиняється 

*A. Поздовжнiм розтином у верхнiй третинi гомiлки на 2-3 см до заду вiд  внутрiшнього краю великогомiлковоi великогомiлковоi кiстки,

B. Поздовжнiм розтином по заднiй поверхнi верхньоi третини гомiлки,

C. Поздовжнiм розтином верхньоi третини гомiлки на 2-3 см дозаду вiд  латерального краю малогомiлковоi кiстки .


Доступ до передньоi великогомiлковоi артерii в верхнiй третинi гомiлки  здiйснюється по проекцiйнiй лiнii 

A. Мiж голiвкою малоi гомiлковоi кiстки i зовнiшньою кiсточкою.

B. Мiж голiвкою малоi гомiлковоi кiстки i внутрiшньоi кiсточкою,

*C. Вiд середини вiдстанi мiж голiвкою малоi гомiлковоi кiстки горбистiстю  великогомiлковоi кiстки до середини вiдстанi мiж кiсточками ,


В здоровому гомiлковостопному суглобi не можливий рух 

*A. Ротацiя - 45,

B. Пiдошовне згинання - 45,

C. Супiнацiя - 30.

D. Пронацiя - 20,

E. Тильне згинання - 20 .


При ураженнi малогомiлкового нерву спостерiгається все перелiчене, крiм 

A. Порушення розгинання пальцiв стопи.

B. Неможливостi повернути стопу назовнi.

C. Неможливостi стояти та ходити на п'ятках.

*D. Порушення суглобово-м'язевого почуття в пальцях стопи.

E. Порушення чутливостi по тилу стопи в промiжку першого та другого пальцiв .


Запалення Ахiллова сухожилку може бути внаслiдок будь-якоi з перелiчених причин, крiм 

A. Недооцiнки впливу мiсцевоi iнфекцii,

B. Частих мiкротравм областi Ахiллова сухожилку.

*C. Вродженоi анатомiчноi схильностi у виглядi варусного положення стопи,

D. Нерацiонального взуття при заняттi спортом.

E. Вправ, пов'язаних з бiгом i стрибками на твердому,м'якому i слизькому грунтi .


Для типового пiдшкiрного розриву Ахiллова сухожилка характерно все перелiчене, крiм 

A. Розрив сухожилку вiдбувається на фонi дегенеративно-трофiчних змiн,

B. Розрив сухожилку вiдбувається пiсля несподiваного некоординованого рiзкого  скорочення трьохголового м'язу гомiлки.

*C. Розрив частiше локалiзується в мiсцi переходу м'язу до сухожилка,

D. Гематома розташовується часто в областi внутрiшньоi i зовнiшньоi кiсточок .
Симптом Томпсона при виявленнi розриву Ахiллова сухожилка проявляється 

A. Западанням в областi розриву Ахiллова сухожилка,

B. Неможливiстю стояти i ходити на пальцях пошкодженоi ноги,

*C. Вiдсутнiстю згинання стопи пошкодженоi кiнцiвки при здавленнi трьохголового  м'язу гомiлки.

D. Рiзкому обмеженнi супiнацii стопи.

E. Вiдчуттям ривку при розриву Ахiллова сухожилка .


Оптимальним методом лiкування гвинтоподiбних переломiв кiсток гомiлки зi змiщенням вiдламкiв є 

A. Гiпсова пов'язка.

B. Скелетний витяг+гiпсова пов'язка.

C. Компресiйно-дистракцiйний метод.

*D. Операцiя остеосинтезу .
Консервативнi засоби лiкування закритих гвинтоподiбних переломiв кiсток гомiлки зi змiщенням дають 

A. Вiдмiннi результати.

B. Добрi результати,

*C. Задовiльнi та поганi результати.

D. Правильно 2) i 3) .
Оптимальним методом лiкування вiдкритих переломiв кiсток гомiлки зi змiщенням вiдламкiв є 

A. Первинна хiрургiчна обробка, репозицiя перелому, накладення гiпсовоi  лонгети вiд верхньоi третини стегна до кiнчикiв пальцiв стопи.

B. Первинна хiрургiчна обробка, накладення скелетного витягу.

C. Накiсний остеосинтез пiсля ПХО.

*D. Накладання компресiйно-дистракцiйного апарату пiсля первинноi  хiрургiчноi обробки .
Лiкування свiжих пошкоджень Ахiллова сухожилку включає 

A. Накладання гiпсовоi пов'язки в положеннi максимального згинання стопи  до 5 тижнiв,

*B. Вiдкритий засiб зшивання "кiнець в кiнець" або ахiллопластика за  В.А.Чернавським.

C. Пластику апоневрозом стопи.

D. Закрите зшивання сухожилку .
Для гемартрозу гомiлковостопного суглобу провiдним симптомом є 

A. Синець.

B. Бiль,

C. Погiршення функцii кiнцiвки,

*D. Скоплiння кровi в порожнинi суглобу.

E. Розрив мiжгомiлкового синдесмозу .


Пальпацiю гомiлковостопного суглобу для виявлення гемартрозу слiд виконувати 

A. Спереду.

B. З бокiв,

C. Ззаду,

*D. Спереду i ззаду гомiлковостопного суглоба, медiально i  латерально Ахiллова сухожилку.

E. Всi вiдповiдi правильнi .


При наявностi перелому внутрiшньоi кiсточки рентгенограми гомiлки в верхнiй третинi виконуються з метою вияву 

A. Перелому внутрiшнього мищелку великогомiлковоi кiстки,

B. Перелому зовнiшнього мищелку великогомiлковоi кiстки.

*C. Перелому верхньоi третини або головки малогомiлковоi кiстки,

D. Правильно 1) i 2).

E. Всi вiдповiдi невiрнi .


Для фiксацii кiсточок пiсля репозицii влаштовують 

A. Циркулярну безпiдкладочну гiпсову пов'язку,

B. Циркулярна гiпсова пов'язка з ватною прокладкою,

*C. Розрiзна циркулярна гiпсова пов'язка типу "чобiток".

D. U-подiбна пов'язка зi стопою.

E. U-подiбна пов'язка без лонгети для стопи .


Випадок вторинного змiщення при переломах кiсточок можливий внаслiдок всього перелiченого, крiм 

A. Спадання травматичного набряку.

B. Використання первинноi циркулярноi пов'язки.

C. Невiрного моделювання гiпсовоi пов'язки,

*D. Влаштування ЛФК .
Оперативне лiкування переломозвиху гомiлковостопного суглобу прискорює термiни зрощення кiсточок 

A. На 10 днiв.

B. На 14 днiв.

C. На 21 день.

*D. Не прискорює .
Лiкування забоiв м'яких тканин стопи включає все перелiчене, крiм 

*A. Використання рентгенотерапii (малих доз),

B. Використання холоду в гострому перiодi,

C. Накладання тиснуючоi пов'язки.

D. Фiзiопроцедур,

E. ЛФК .
При застарiлих нерепонованих багатоуламчастих переломах шийки таранноi кiстки необхiдно виконати 

A. Остеосинтез гвинтами,

B. Остеосинтез спицями,

*C. Артродез гомiлковостопного i пiдтаранного суглобiв.

D. Астрагалектомiю.

E. Черезкiстковий остеосинтез .
При розвитку асептичного некрозу таранноi кiстки та остеоартрозу гомiлковостопного i пiдтаранного суглобiв показаний 

A. Остеосинтез гвинтами,

B. Остеосинтез спицями.

*C. Артродез гомiлковостопного i пiдтараного суглобiв,

D. Астрагалэктомiя .
Ознаками перелому п'ятковоi кiстки є 

*A. Бiль в областi п'ятковоi кiстки, сплющення зводу стопи, деформацiя  гомiлковостопного суглобу, опущення верхiвок кiсточок на сторонi перелому  п'ятковоi кiстки,

B. Деформацiя гомiлковостопного суглобу i змiщення внутрiшньоi кiсточки вгору,

C. Гемартроз гомiлковостопного суглобу, сплющення зводу стопи,

D. Бiль в областi розташування п'ятковоi кiстки, вiдсутнiсть деформацii  гомiлковостопного суглобу .
Переломи п'ятковоi кiстки зi змiщенням вiдламкiв i зниженням таранноп'яткового кута пiдлягають лiкуванню всiма перелiченими методами, крiм 

A. Консервативного лiкування - накладення гiпсового "чобiтка" з добрим  моделюванням зводу стопи, з накладенням стременi з каблучком, без  попередньоi репозицii.

B. Скелетного витягу,

C. Накладення апаратiв чрезкiстковоi фiксацii,

*D. Ручноi репозицii на "клинi" або на колiнi з наступним накладенням  апарату зовнiшньоi фiксацii або гiпсового "чобiтку".

E. Остеосинтезу .


Середнiй термiн iммобiлiзацii гiпсовою пов'язкою переломiв плюсневих кiсток пiсля усунення змiщення складає 

A. 1-3 тижнi.

B. 3-5 тижнiв.

C. 4-6 тижнiв,

*D. 6-8 тижнiв .
При переломах човноподiбноi, кубоподiбноi i клиноподiбноi кiсток без змiщення вiдламкiв термiн гiпсовоi iммобiлiзацii "чобiтком" з добрим моделюванням зводу стопи складає 

A. 1-3 тижнi.

B. 3-5 тижнiв.

C. 4-6 тижнiв,

*D. 6-8 тижнiв .
Середнiй термiн iммобiлiзацii гiпсовою пов'язкою переломiв плюсневих кiсток пiсля усунення змiщення складає 

A. 3 тижнi.

B. 4 тижнi.

C. 6 тижнiв,

*D. 6-8 тижнiв .
Яке з названих анатомiчних утворень розташовується спереду капсули гомiлковостопного суглобу 

*A. Довгi розгиначi пальцiв стопи,

B. Короткi розгиначi пальцiв стопи,

C. Короткий малогомiлковий м'яз,

D. П'ятково-малогомiлковая зв'язка.

E. Великогомiлковий нерв .


Вкажiть вмiст пiдошовного каналу 

A. Короткий згинач пальцiв,

*B. Квадратний м'яз стопи,

C. Червоподiбнi м'язи,

D. Мiжкiстковi пiдошовнi м'язи,

E. Абдуктор 5 пальця .


За рахунок яких суглобiв зумовлена супiнацiя стопи при природженiй клишоногостi 

A. Гомiлковостопного i пiдтаранного,

*B. Пiдтаранного i Шопара,

C. Гомiлковостопного,

D. Гомiлковостопного i суглобу Лiсфранка,

E. Шопара i Лiсфранка .


Вкажiть найбiльш частiшу операцiю, що застосовується при клишоногостi 

A. Операцiя Лiттля.

B. Операцiя Волкова-Вiленського,

*C. Тенолiгаментокапсулотомiя.

D. Операцiя по Куслику .
Вкажiть найбiльш ефективнi засоби лiкування природженоi клишоногостi у дiтей 4-6 мiсяцiв життя 

*A. Коригуючi гiпсовi пов'язки,

B. М'яке бинтування по Флiнку-Этiнгену,

C. Корекцiя апаратом iлiзарова.

D. Операцiя на м'яких тканинах по Зацепiну .
Який метод краще використати при масових обстеженнях людей з метою виявлення поздовжньоi плоскостопостi 

*A. Клiнiчний,

B. Подометричний,

C. Плантографiчний,

D. Рентгенографiчний .
Дистальний вiддiл якоi плюсневоi кiстки в нормi несе найбiльше навантаження при ходi в процесi перекату 

*A. Першоi,

B. Другоi,

C. Третьоi,

D. Четвертоi.

E. П'ятоi .


При поперечнiй розплющеностi стопи вiдбувається вiдхилення

A. Плюсневоi кiстки в направленнi: .

B. До пiдошви.

C. Назовнi.

*D. До тилу.

E. Досередини .


Деформуючий артроз пiдтаранного суглобу найчастiше виникає як наслiдок: 

*A. Перелому п'ятковоi або таранноi кiсток,

B. Поперечнораспластаноi стопи,

C. Остеохондропатii човноподiбноi кiстки (хвороби Келлер-I),

D. Еквiно-варусноi деформацii стопи .
При деформуючому артрозi I плюсне-фалангового суглобу значно порушується: 

*A. Плюсневий перекат стопи при ходьбi,

B. Пiдошовна флексiя 1 пальця,

C. Опiрнiсть заднього вiддiлу стопи,

D. Опiрнiсть переднього вiддiлу стопи .
Причиною болю при наявностi п'ятковоi шпори є: 

A. Супутня поперечна разпластанiсть стопи.

B. Власне кiсткове утворення, що травмує тканини пiдошви.

C. Супутня плоскостопiсть.

*D. Бурсит i перiостит .
Рацiональне консервативне лiкування при п'ятковiй шпорi повинно включати: 

*A. Розвантаження, протизапальну i протибольову терапiю (рентгенотерапiю),

B. Стимулювання трофiчних процесiв в комбiнацii з антибiотикотерапiєю,

C. Масаж i дезiнтоксикацiйну терапiю,

D. Лiкувальну фiзкультуру i вiтамiнотерапiю .
Рентгенологiчнi ознаки ураження головок плюсневих кiсток (Келлер-II) 

A. Лiзiс головки метатарзальноi кiстки.

*B. Ущiльнення i сплющення головки метатарзальноi кiстки,

C. Плямистий малюнок на всьому протязi плюсневоi кiстки .


При остеосинтезi медiальноi кiсточки реабiлiтацiя в оптимальний перiод часу складається з: 

*A. ЛФК: загальнозмiцнiваюча та дихальна, активнi рухи пальцями стопи,  iзометрична напруга м'язiв стегна i гомiлки,

B. Реабiлiтацiю почати через 30 днiв пiсля операцii,

C. Реабiлiтацiю почати пiсля зняття гiпсовоi iммобiлiзацii,

D. Жодних рухiв до 30 дня з моменту операцii .
В хворого з вiдкритим переломом кiсток гомiлки є рана коло 5 см з забiйними краями та дефектом шкiри.Якому способу оперативного лiкування вiддати перевагу? 

A. Iнтрамедулярний остеосинтез.

*B. Зовнiшня фiксацiя апаратом,

C. З'єднання пластинкою Лена або балкою Клiмова,

D. Накiстний остеосинтез пластинкою АО,

E. Дiафiксацiя шпицями Кiршнера або гвинтами. .


В пацiєнта вiдсутнi рухи у лiвому гомiлковостопному суглобi пiсля трьохкiсточкового перелому гомiлки; рентгенологiчно рiзко звужена суглобова щiлина, крайовi кiстковi вирости. Як характеризувати такий стан суглоба? 

*A. Фiброзний анкiлоз,

B. Контрактура,

C. Анкiлоз.

D. Кiстковий анкiлоз,

E. Ригiднiсть. .


Хворий зазнав травми 8,5 мiсяцiв тому. Мав мiсце вiдкритий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток лiвоi гомiлки, мало мiсце iнфекцiйне запалення рани. Лiкувався методом скелетного витягу та гiпсовоi iммобiлiзацii. Протягом останнiх 6 мiсяцiв ходив з дозованим навантаженням на лiву ногу. На даний час дiагностовано гiпертрофiчний несправжнiй суглоб великогомiлковоi кiстки. Який фактор у формуваннi несправжнього суглобу у хворого був найбiльш вагомим? 

A. Порушення кровообiгу в вiдламках внаслiдок травми.

B. Неточна репозицiя вiдламкiв,

C. Iнфекцiя в мiстi перелому,

*D. Неадекватна iммобiлiзацiя.

E. Раннє навантаження на кiнцiвку. .


В хворого 45 рокiв має мiсце свiжий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток лiвоi гомiлки. Анамнез неускладнений. Яким чином слiд проводити профiлактику контрактур у колiнному та гомiлковостопному суглобах лiвоi нижньоi кiнцiвки? 

A. Застосовувати масаж та лiкувальну фiзкультуру.

*B. Виконати остеосинтез, що не потребує iммобiлiзацii,

C. Провести лiкування функцiональним методом скелетного витягу,

D. Виконати остеосинтез апаратом iлiзарова,

E. Виконати iнтармедулярний остеосинтез. .


До травматологiчного вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко хворобливе. Поставте попереднiй дiагноз, зазначте об'єм необхiдних дослiджень. 

A. Ушкодження зв'язок гомiлковостопного суглоба.

*B. Перелом зовнiшньоi щиколотки, рентгенограма гомiлковостопного суглоба,

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток, рентгенограма  гомiлковостопного суглоба,

D. Забите мiсце гомiлковостопного суглоба,

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки, клiнiчнi дослiдження. .


Хворий з мiсця дорожньо-транспортноi подii зi скаргами на бiль в областi лiвоi гомiлки. При оглядi гомiлка набрякла, збiльшена в об'ємi, при пальпацii в областi середньоi третини гомiлки патологiчна рухливiсть, крепiтацiя. Визначте обсяг необхiдних дослiджень, порядок та обсяг медичноi допомоги. 

A. Рентгенограма гомiлки, накладення iммобiлiзацii, знеболення.

B. Рентгенограма гомiлки, накладення iммобiлiзацii, вибiр метода лiкування,

C. Рентгенограма гомiлки, остеосинтез, iммобiлiзацiя, протишоковi заходи,

*D. Знеболення, накладення iммобiлiзацii, протишоковi заходи,  рентгенограма гомiлки, вибiр метода лiкування.

E. Протишоковi заходи, рентгенографiя, оперативне лiкування. .


Хворий 30 рокiв привезений до лiкарнi зi скаргами на бiль в областi лiвого гомiлковостопного суглоба. Травму одержав при падiннi з висоти. Зроблено рентгенографiю гомiлковостопного суглоба. Зазначте рентгенологiчнi ознаки розриву мiжберцевого синдесмозу. 
*A. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки бiльш нiж на 0,5 см,

B. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки до 0,5 см,

C. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки,

D. Збiльшення вiдстанi мiж малою - i великогомiлковою кiстками.

E. Збiльшення суглобноi щiлини .
Хворий з мiсця дорожньо-транспортноi подii, на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя. При оглядi: на гомiлцi є пов'язка, промокла кров'ю, в середнiй третинi гомiлки патологiчна рухливiсть. Поставте попереднiй дiагноз, зазначте кращий метод лiкування. 

A. Вiдкритий перелом гомiлки, остеосинтез.

B. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, остеосинтез.

C. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, металоостеосинтез.

*D. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, гiпсова iммобiлiзацiя. .


Хворий пiсля травми зi скаргами на бiль у правом гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi: гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко хворобливе, в цiй же зонi деформацiя. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Ушкодження зв'язок гомiлковостопного суглоба.

*B. Перелом зовнiшньоi щиколотки iз зсувом,

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток,

D. Забите мiсце гомiлковостопного суглоба,

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки .


При обстеженнi хворого встановлено, що в областi лiвоi гомiлки вiд верхньоi до нижньоi третини є патологiчна рухливiсть, крепiтацiя при пальпацii, гомiлка рiзко набрякла. Поставте попереднiй дiагноз, який симптом необхiдно перевiрити при наданнi допомоги. 

A. Перелом гомiлки, обсяг рухiв сумiжних суглобiв.

B. Перелом кiсток гомiлки, наявнiсть гемартрозу.

C. Перелом кiсток гомiлки, перевiрити пульс та АТ,

*D. Перелом кiсток гомiлки, полiфрагментарний, пульсацiя a. dorsalis pєdis. .
При обстеженнi травмованого встановлено,що в областi лiвого колiнного суглоба є варусна деформацiя, осi стена та гомiлки правильнi. Поставте попереднiй дiагноз 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки.

*C. Перелом внутрiшнього мищелка гомiлки,

D. Пошкодження медiальноi колатеральноi зв'язки.

E. Надмищелковий перелом стегна. .


При обстеженнi хворого встановлено, що в областi правого колiнного суглоба є вальгусна деформацiя, гемартроз, осi стена та гомiлки правильнi. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз,

*C. Перелом зовнiшнього мищелка гомiлки.

D. Перелом мищелка гомiлки, гемартроз.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки. .


В пацiєнтки вiдкритий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток гомiлки зi змiщенням вiдламкiв. Рана 7 см з масивним забоєм м'яких тканин. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя.

D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез,

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнтки 55 рокiв несправжнiй суглоб великогомiлковоi кiстки пiсля лiкування методом накiстного остеосинтезу. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Черезкiстковий остеосинтез за iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнта вiдкритий перелом дистального кiнця великогомiлковоi кiстки, перелом малоi гомiлковоi кiстки iз змiщенням вiдламкiв. Рана 2 см з невеликим забоєм м'яких тканин. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

*D. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнтки закритий перелом кiсточок гомiлки зi змiщенням вiдламкiв: перелом внутрiшньоi кiсточки на рiвнi суглобовоi щiлини, перелом зовнiшньоi кiсточки на рiвнi синдесмозу, розрив синдесмозу та пiдзвих стопи до зовнi. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за iлiзаровим.

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

*D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


@@Тема 6 Ушкодження колiнного суглоба 

Пункцiю колiнного суглобу виконують 

*A. На рiвнi пiдстави або верхiвки надколiнку, вiдступивши вiд нього на 1-2 см  в бiк,

B. Вiдступивши вiд бокових поверхонь надколiнку на 3-4 см медiально або  латерально.

C. На рiвнi горбистостi великогомiлковоi кiстки з внутрiшньоi поверхнi колiнного суглобу .
Клiнiчна вiсь нижньоi кiнцiвки проходить через всi наступнi утворення, виключаючи: 

A. Переднє-верхню вiсть клубовоi кiстки,

*B. Зовнiшнiй край надколiнку,

C. Внутрiшнiй край надколiнку,

D. Середину проекцii гомiлковостопного суглобу,

E. Перший палець стопи .


Сумарна довжина нижньоi кiнцiвки включає до себе вiдстань вiд передньоi верхньоi остi тазу 

A. До великого вертiла стегна,

B. До суглобовоi щiлини колiнного суглобу.

*C. До краю зовнiшньоi кiсточки,

D. До п'яткового горбу .
Здоровому колiнному суглобi не можливий рух 

A. Згинання - 130.

B. Розгинання - 180.

C. Перерозгинання - 15.

*D. Вiдведення - 20.

E. Ротацiя до 15 в положеннi згинання .


Частiше всього iз застосуванням пневмографii дослiджується 

A. Плечовий суглоб,

B. Лiктьовий суглоб,

*C. Колiнний суглоб.

D. Кульшовий суглоб.

E. Гомiлковостопний суглоб .


При виявленнi розриву внутрiшнього менiска колiнного суглобу слiд вiддати перевагу методу дослiдження: 

A. Рентгенографiчному,

B. Термографiчному,

*C. Артроскопiчному.

D. УЗД.

E. Артропневмографiчному .


Переломи мiжмищелкового пiднесення великогомiлковоi кiстки найчастiше супроводжуються розривом 

A. Внутрiшньоi боковоi зв'язки колiнного суглоба,

B. Зовнiшньоi боковоi зв'язки колiнного суглоба.

*C. Передньоi хрестоподiбноi зв'язки,

D. Задньоi хрестоподiбноi зв'язки.

E. Бокових i хрестоподiбних зв'язок .


При наявностi багатоуламчастого розтрощеного перелому надколiнка зi змiщенням вiдламкiв бiльш прийнятим методом лiкування є 

A. Консервативний.

B. Скелетний витяг.

C. Остеосинтез.

*D. Видалення розтрощеного надколiнку, вiдновлення сухожилку чотирьохголового  м'язу i власноi зв'язки надколiнку.

E. Остеосинтез за Мюллером .


Технiка виконання симптому "балотування" надколiнка полягає 

A. В стисканнi колiнного суглобу.

B. В стисканнi надпателярного завороту лiвою рукою.

C. В натисканнi кiнчиками пальцiв на надколiнок в передньо-задньому напрямку.

*D. В стисканнi надпателярного завороту лiвою рукою i натисканнi кiнчиками  пальцiв на надколiнник в передньо-задньому напрямку.

E. В перкусii надколiнка .


При вiдсутностi вiдхилення розiгнутоi гомiлки вiд середньоi лiнii нижньоi кiнцiвки в фронтальнiй площини можна зробити висновок про те, що 

*A. Боковi зв'язки колiнного суглобу цiлi,

B. Хрестоподiбнi зв'язки збереженi,

C. Частковий розрив бокових зв'язок,

D. Частковий розрив бокових i хрестоподiбних зв'язок.

E. Частковий розрив хрестоподiбних зв'язок .


Вiдхилення розiгнутоi гомiлки вiд середньоi лiнii бiльше 10 градусiв в фронтальнiй площини всередину вказує 

*A. На повний розрив зовнiшньоi боковоi зв'язки,

B. На частковий розрив бокових зв'язок,

C. На повний розрив хрестоподiбних зв'язок,

D. На частковий розрив хрестоподiбних зв'язок.

E. На частковий розрив бокових i хрестоподiбних зв'язок .


Найбiльш вiрогiдним симптомом вiдкритого пошкодження колiнного суглоба є 

A. Наявнiсть глибокоi рани в проекцii суглоба,

B. Наявнiсть рани, з якоi рясно тече кров в проекцii суглоба.

*C. Наявнiсть рани, з якоi тече синовiальна рiдина,

D. Крепiтацiя вiдламкiв в областi суглоба з пораненням м'яких тканин  в його проекцii.

E. Рiзке обмеження функцii суглобу з наявнiстю рани в його проекцii .


При вiдкритому пошкодженнi колiнного суглобу можуть виникнути всi перелiченi ускладнення, крiм 

A. Гнiйного артриту,

*B. Повiтряноi емболii,

C. Фiброзного або кiсткового анкiлозу,

D. Тугорухомостi, згинальноi чи розгинальноi контрактури,

E. Сепсису .


Частiше iнших зустрiчаються вiдкритi пошкодження 

A. Плечового суглоба,

B. Лiктьового суглоба,

*C. Колiнного суглоба.

D. Променевозап'ясткового суглоба.

E. Гомiлковостопного суглоба .


При лiкуваннi кiсти менiску використовуються 

A. Фiзiотерапiя.

B. Iммобiлiзацiя суглоба,

C. Пункцiя менiска,

*D. Менiскоектомiя.

E. Менiскотомiя .


Звичний звих надколiнку характеризується 

A. Латеральним змiщенням надколiнку.

B. Меншим розмiром внутрiшнього полюсу надколiнку.

C. Рецидивнiстью, звичнiстю i постiйнiстю звихнень,

*D. Всiм перелiченим .
Хвороба Гоффа дiагностується на пiдставi 

A. Гiперплазii жирових складок колiнного суглобу.

B. Хронiчного перебiгу та блокад колiнного суглобу.

C. Болi при навантаженнi на стопу при випрямленiй нозi в лежачому положеннi,

*D. Всього перелiченого .
Хондроматоз суглобiв характеризується 

A. Вiльними утвореннями, що пальпуються, в суглобi.

B. Кiстково-хрящовими тiнями на рентгенограмi.

C. Блокадою суглобу.

*D. Всiм перелiченим .
Патогенез деформуючого артрозу колiнного суглобу 

A. Васкулярна теорiя,

B. Механо-функцiональна теорiя.

*C. Теорiя макро-мiкротравматизацii суглобового хряща,

D. Нейротрофiчна теорiя .
При пiслятравматичному бурситi колiнного суглоба в гострому перiодi на 3-ю добу травми можливо призначення 

*A. УВЧ,


B. Сульфiдних ван,

C. Грязьових аплiкацiй.

D. Пiдводного душу-масажу .
В хворого свiжа спортивна травма 1 годину тому. Скарги на бiль в правому колiнi. Об`єктивно: в суглобi рiдина, при пальпацii бокових вiддiлiв суглобу виражена бiль. При спробi виконати класичнi тести для перевiрки зв'язок хворий вiдчуває сильний бiль в суглобi i не дає можливостi виконати проби. Якi лiкувально-дiагностичнi дii треба виконати в цьому випадку? 

A. Накласти iммобiлiзацiю кiнцiвки на 4 тижня, потiм курс ЛФК та фiзiотерапii.

B. Пункцiя суглобу, еластичне бинтування, оцiнка стану зв'язок через тиждень,

C. Призначити спокiй, локальну гiпотермiю, знеболюючi засоби,

*D. Виконати обстеження пiд анестезiєю, потiм приймати рiшення.

E. Готувати хворого до оперативного лiкування .


При травматичному бурситi на 3-й день пiсля травми для надання протизапальноi дii застосовують все перелiчене, крiм 

*A. Гальванiзацii,

B. СВЧ (460 МГЦ),

C. УВЧ,


D. СВЧ (2375 МГЦ) .
Вкажiть тривалiсть гiпсовоi iммобiлiзацii при переломах надколiнка без розходження фрагментiв 

A. 3-4 тижнi,

B. 3-3,5 мiсяцiв.

*C. 1,5 мiсяця,

D. 3 мiсяця .
Пiсля остеосинтезу надколiнка стягуючою металевою петлею показанi: 

A. З 30-40 дня - активнi рухи стопою, "гра" надколiнка, фiзiотерапiя.

B. Активнi рухи з 3-5 дня,

C. Гiпсова iммобiлiзацiя 4 тижнi, пiсля чого ЛФК,

*D. Iзометрична ЛФК з 1 дня, активнi рухи з 21 дня.

E. З 1-го дня пасивно-активнi руху в колiнному суглобi .


Пiсля остеосинтезу надколiнка металевою петлею проводять такi реабiлiтацiйнi заходи в оптимальнi термiни 

*A. З 3 дня загально тонiзуючi вправи, активнi рухи стопою, гра надколiнком,  iдеомоторнi вправи,

B. Повний спокiй оперованоi кiнцiвки до 21 дня,

C. Розпочати реабiлiтацiйнi заходи з 14 дня .


Колiнний суглоб вiдноситься до групи: 

A. Блокоподiбних.

*B. Мищелкових,

C. Шароподiбних,

D. Горiхоподiбних .
Розсiкаючий остеохондрiт колiнного суглобу (хвороба Кенiга) характеризується: 

A. Рiзким болючим синдромом,

*B. Виникненням суглобових мишей i невеликими болями у чоловiкiв 15-30 рокiв,

C. Пiдвищенням температури,

D. Хворобою всiх вiкових груп,

E. Ураженням менiскiв i суглобових торбин 6. Обов'язковими блокадами суглобу .


Зазначте оптимальнi термiни початку пасивних рухiв пiсля стабiльно-функцiонального остеосинтезу перелому медiального мищелка великогомiлковоi кiстки: 

*A. З 2-3 дня пiсля операцii,

B. Пiсля зняття швiв,

C. Пiсля появи рентгенологiчних ознак зрощення,

D. Пiсля повного зрощення .
Зазначте найоптимальнiший засiб лiкування при вiдриву передньоi хрестоподiбноi зв'язки з кiстковим фрагментом мiжмищелкового пiдвищення: 

*A. Черезкiсткова фiксацiя фрагменту до материнського ложа,

B. Репозицiя кiсткового фрагменту, гiпсова iммобiлiзацiя кiнцiвки,

C. Пункцiя суглобу з метою вилучення кровi, гiпотермiя, гiпсова iммобiлiзацiя .


Про пошкодження яких структур свiдчить збиткове вальгусне вiдхилення гомiлки до 10 грудусiв при повному розгинаннi в колiнному суглобi: 

A. Задня хрестоподiбна зв'язка.

B. Малагомiлкова колатеральна зв'язка.

C. Передня хрестоподiбна зв'язка.

*D. Великогомiлкова колатеральна зв'язка.

E. Задня коса зв'язка .


Який вид пластичного матерiалу найбiльш пiдходить для пластики передньоi хрестоподiбноi зв'язки 

A. Штучнi та синтетичнi матерiали.

*B. Сухожилок напiвсухожилкового м'язу, частина зв'язки надколiнка,

C. Фасцiальна тканина,

D. Консервованi аллосухожилки .
При розтинi задньоi хрестоподiбноi зв'язки у хворого виникла сильна кровотеча. Яка артерiя пошкоджена 

A. Пiдколiнна,

B. Зовнiшня верхня артерiя колiнного суглобу,

*C. Середня артерiя колiнного суглобу.

D. Внутрiшня нижня артерiя колiнного суглобу.

E. Низходяча пiдколiнна артерiя .


Вальгусним колiнний суглоб є, якщо вiсь стегна i гомiлки: 

A. Утворюють кут, вiдкритий до середини.

B. Утворюють кут, вiдкритий до переду.

C. Мають О-подiбний вигдял.

*D. Мають Х-подiбний вигляд.

E. Ось кiнцiвки без вiдхилень .


Вкажiть типовий механiзм пошкодження медiального менiска при опорi на фiксовану стопу 

*A. Зовнiшня ротацiя i вiдведення гомiлки,

B. Внутрiшня ротацiя i приведення гомiлки,

C. Внутрiшня ротацiя i гiперекстензiя в колiнному суглобi,

D. Згинання в колiнному суглобi в поєднаннi з нахилом тулубу вперед.

E. Зовнiшня ротацiя i приведення гомiлки .


Пiсля вилучення медiального менiска (шляхом артротомii) необхiднi: 

A. Повний спокiй 4 тижнi, пiсля цього ЛФК, масаж,

B. Iммобiлiзацiя на функцiональнiй шинi 4 тижнi, пiсля цього ЛФК,

*C. Задня гiпсова шина 2 нижнi, з 3-4 дня ЛФК.

D. Гiпсова iммобiлiзацiя на 4-6 тижнiв.

E. ЛФК з першого дня, маховi рухи з 5-7 дня .


Вкажiть найбiльш виправданий спосiб остеосинтезу стегна i великогомiлковоi кiсток при артродезi колiнного суглобу: 

A. Кiстковими кортикальними аллотрансплантантами,

B. Металевою пластиною.

*C. Стрижньовим апаратом,

D. Металевими гвинтами.

E. Металевим стрижнем .


При хворобi Озгут-Шляттера слiд призначити: 

A. Масаж колiнного суглобу.

*B. Масаж стегна,

C. Струми Д`Арсонваля,

D. Холодовi аплiкацii .
Чоловiк 20 р. пiд час гри в футбол рiзко присiв на праву ногу з поворотом влiво, з`явилась гостра бiль в правому колiнному суглобi, упав. Доставлений в травмпункт, рухи в правому колiнному суглобi обмеженi, повного розгинання немає, боковоi рухомостi немає. Найбiльш вiрогiдний дiагноз 

*A. Пошкодження внутрiшнього менiску,

B. Пошкодження передньоi хрестоподiбноi зв`язки,

C. Пiдзвих наколiнника, можливо звичний,

D. Пошкодження внутрiшньоi боковоi зв`язки.

E. Напружений гемартроз колiнного суглобу. .


Хворий 30 рокiв через 3 тижнi пiсля спортивноi травми скаржиться на бiль у лiвому колiнному суглобi при рухах та неможливiсть опори на кiнцiвку. Яким методом слiд оцiнити цiлiснiсть зв'язок 

*A. Клiнiчним обстеженням,

B. Рентгенографiчним методом,

C. Методом антропневмогафii.

D. Артроскопiєю,

E. Томографiєю .


При обстеженнi травмованого в областi правого колiнного суглоба iснує виражений набряк, вальгусна деформацiя, гемартроз. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз.

*C. Перелом зовнiшнього мищелка гомiлки,

D. Перелом мищелка гомiлки, гемартроз.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки. .


В хворого пiсля травми скарги на бiль у правому колiнному суглобi. При оглядi колiнний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi хворобливiсть. Яким методом можна оцiнити стан зв'язкового апарата. 

A. Клiнiчним,

*B. Клiнiчним та рентгенологiчним,

C. Рентгеноскопiчним та атроскопiчним,

D. Томографiчним та артроскопiчним,

E. Функцiональним. .


В травматологiчне вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому колiнному суглобi через годину пiсля травми. При обстеженнi колiнний суглоб знаходиться в положеннi згинання, при спробi виконати рухи виникає рiзкий бiль. Який симптом має мiсце. 

*A. Блок колiнного суглоба,

B. Згинальна контрактура,

C. Розгинальна контрактура.

D. Згинально-розгинальна контрактура,

E. Артрогенна контрактура. .


Пацiєнт 23 рокiв звернувся зi скаргами на бiль в областi правого колiнного суглоба. Травму одержав годину тому при падiннi. При обстеженнi виявлений гемартроз. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт стоiть на облiку у гематолога з приводу гемофiлii. Зазначте порядок надання першоi допомоги. 

A. Бинтування суглоба.

B. Пункцiя суглоба, бинтування еластичним бинтом,

C. Пункцiя суглоба, холод,

*D. Еластичне бинтування, холод, спочинок.

E. Туге бинтування суглоба. .


В травматологiчне вiддiлення доставили хвору 37 рокiв. При рентген обстеженнi поставлений дiагноз - перелом надколiнка. Зазначте порядок надання допомоги. 

A. Гiпсова iммобiлiзацiя,

*B. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез в ургентному порядку,

C. Закрита репозицiя гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Вiдкрита репозицiя металоостеосинтез в плановому порядку,

E. Вiдкрита репозицiя металоостеосинтез у вiдстроченому порядку. .


В хворого 25 рокiв, встановлений симптом переднього висувного ящика. В яких випадках це має мiсце. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок,

B. Ушкодження обох хрестоподiбних зв'язок,

*C. Ушкодження передньоi хрестоподiбноi зв'язки.

D. Ушкодження мiжмищелкового пiдвищення.

E. Розрив хрестоподiбних зв'язок. .


В хворого встановлений симптом заднього висувного ящика. В яких випадках має мiсце даний симптом. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок,

B. Ушкодження обох хрестоподiбних зв'язок.

*C. Ушкодження задньоi хрестоподiбноi зв'язки,

D. Ушкодження мiжмищелкового пiдвищення.

E. Розрив хрестоподiбних зв'язок. .


В хворого 25 рокiв, що одержав травму 2 тижнi тому, встановлений симптом балотування надколiнка. Що є причиною даного симптому. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок.

*B. Синовiiт,

C. Ушкодження мищелкiв стегна,

D. Гемартроз,

E. Ушкодження менiскiв. .


В хворого 30 рокiв, що одержав травму 1 годину тому при падiннi в яму, встановлений симптом балотування надколiнка. Ранiше колiнний суглоб його не турбував. Що є причиною даного симптому. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок.

B. Ушкодження менiскiв,

C. Ушкодження мищелкiв стегна,

*D. Гемартроз.

E. Синовiiт. .


В хворого свiжа спортивна травма 2 тижня тому. Скарги на бiль в правому колiнi. Об`єктивно: в суглобi рiдина, при пальпацii бокових вiддiлiв суглобу виражена бiль. При спробi виконати класичнi тести для перевiрки зв'язок хворий вiдчуває сильний бiль в суглобi i не дає можливостi виконати проби. Рухи в суглобу обмеженi у межах 170-100 градусiв. Якi лiкувально-дiагностичнi дii треба виконати в цьому випадку ? 

A. Накласти iммобiлiзацiю кiнцiвки на 2 тижня, потiм курс ЛФК та фiзiотерапii,

B. Пункцiя суглобу, еластичне бинтування, оцiнка стану зв'язок через тиждень.

*C. Призначити курс ЛФК та фiзiотерапii для мобiлiзацii колiнного суглобу,

D. Виконати обстеження пiд загальною анестезiєю, потiм приймати рiшення.

E. Готувати хворого до оперативного лiкування. .


@@Тема 7 Травми i захворювання кистi, передплiччя та лiктьового суглобу 

Блокада шийного нервового сплетення здiйснюється доступом 

*A. По серединi грудино-ключично-пiпкоподiбного м`яза, по задньому ii краю,

B. По серединi грудино-ключично-пiпкоподiбного м`яза, по передньому ii краю,

C. На рiвнi другого шийного хребця,

D. На рiвнi пiд`язичноi кiстки .


При ваго-симпатичнiй блокадi рiвень уколу голки вiдповiдає 

A. Межi верхньоi i середньоi третини грудино-ключично-пiпкоподiбного м`яза.

B. Точцi пересiчення зовнiшньоi яремноi вени с заднiм краєм грудино-ключично-  пiпкоподiбного м`яза.

C. Рiвню пiд`язичноi кiстки по задньому краi грудино-ключично-пiпкоподiбного  м`яза.

*D. Усьому перерахованому .
Блокаду плечового сплетення роблять 

*A. По серединi ключицi на 1 см вище ii,

B. По серединi ключицi на 1 см нижче ii,

C. На межi медiальноi i середньоi третини ключицi на 1 см вище ii.

D. На межi середньоi i зовнiшньоi третини ключицi на 1 см вище ii .
Фасцiя передплiччя утворить 

*A. Переднє, зовнiшнє i заднє ложа,

B. Переднє, внутрiшнє i заднє ложа,

C. Медiальне, зовнiшнє i заднє ложа.

D. Латеральне, переднє i заднє ложа .
Глибокий простiр Пирогова 

A. Переходить на кисть на рiвнi променевозап`ястного суглоба.

*B. Не переходить на кисть,

C. Переходить на кисть на рiвнi основ п`ясткових кiсток,

D. Переходить на кисть на рiвнi 1/3 п`ясткових кiсток .
Дренування простору Пирогова здiйснюється з доступiв 

A. Променевого,

B. Лiктьового.

*C. Променевого i лiктьового,

D. Строго мiж проекцiями променевоi i лiктьовоi кiсток .
На долоннiй поверхнi передплiччя видiляють 

A. 2 прошарку м`язiв.

B. 3 прошарку м`язiв,

*C. 4 прошаркiв м`яз.

D. 5 прошаркiв м`яз .
У каналах тильноi поверхнi передплiччя лежать 

A. Чотири сiновiальнi пiхви,

B. Шiсть сiновiальних пiхв.

*C. Вiсiм сiновiальних пiхв,

D. Одинадцять сiновiальних пiхв .
На долоннiй сторонi кистi є фасцiальнi ложа 

*A. Серединне, внутрiшнє i зовнiшнє,

B. Серединне, переднє i заднє,

C. Серединне, поверхневе i глибоке.

D. Зовнiшнє, серединне, внутрiшнє i глибоке .
Клiнiчно вiсь верхньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiм 

*A. Акромiального виростка лопатки,

B. Середини проекцii голiвки плечовоi кiстки,

C. Центру головчастого пiдвищення плеча.

D. Голiвки променевоi кiстки,

E. Голiвки лiктьовоi кiстки .


Сумарна довжина верхньоi кiнцiвки вимiрюється вiд акромiального виростка 

A. До середини проекцii голiвки плеча.

B. До зовнiшнього виростка.

C. До шиловидного виростка променевоi кiстки.

*D. До кiнця третього пальця.

E. До кiнця п`ятого пальця .


Лiнiя i трикутник Гютера застосовується при дослiдженнi нормального лiктьового суглоба. Для його визначення необхiдно знати всi перерахованi орiєнтири, крiм 

*A. Осi плеча,

B. Розташування епiкондилюсiв,

C. Розташування вершини лiктьового виростка.

D. При розгинаннi зазначенi три точки (епiкондилюси i лiктьовий виросток) складають пряму лiнiю,

E. При згинаннi зазначенi три точки складають рiвностегновий трикутник .


Середнiй термiн тимчасовоi непрацездатностi постраждалого, що зазнав перелом променевоi кiстки в "типовому мiсцi" iз зсувом вiдламкiв дорiвнює 

A. 2-4 тижнi.

B. 4-6 тижнiв.

C. 8-10 тижнiв,

*D. 12 тижнiв .
З перерахованих видiв швiв сухожилкiв згиначiв пальцiв кистi в областi сухожильних пiхв використовуються всi перерахованi, крiм 

*A. По Кюнео,

B. По Розову,

C. По Казакову.

D. По Усольцевой,

E. По Беннелю .


При пошкодженнi серединного нерва в середнiй третинi передплiччя страждають або цiлком випадають руховi функцii всiх перерахованих м`язiв, крiм 

*A. Круглого пронатора,

B. Довгого згинача першого пальця,

C. Глибокого згинача пальцiв,

D. М`язи великого пiдвищення.

E. Червоподiбних м`язiв .


Рухова функцiя лiктьового нерва складається у виконаннi всiх перерахованих дiй, крiм 

A. Долонного згинання кистi.

*B. Згинання серединних фаланг II i III пальцiв,

C. Приведення великого пальця,

D. Приведення i розведення пальцiв,

E. Згинання IV-V пальцiв .


При поразцi лiктьового нерва кисть приймає вид 

A. "мавпчачоi" кистi,

*B. "когтеподiбноi" кистi.

C. "кистi , що звисає".

D. "акушерськоi" кистi .
Частiше усього при травмах вiдбувається закрите розiрвання 

*A. Сухожилкiв розгиначiв пальцiв кистi,

B. Сухожилкiв розгиначiв пальцiв стопи,

C. Сухожилкiв чотирьохголовчастого м`яза стегна.

D. Сухожилкiв довгоi голiвки двоголового м`яза плеча .
Трикутник Гютера визначається в положеннi 

A. Повного розгинання передплiччя.

B. Часткового розгинання в лiктьовому суглобi,

*C. При зiгнутому передплiччi пiд кутом 40.

D. При пронованому передплiччi .
Лiнiя Гютера - це 

A. Лiнiя осi плеча.

B. Лiнiя осi передплiччя,

*C. Лiнiя, що з`єднує епiкондилюси плеча в положеннi розгинання передплiччя.

D. Лiнiя, що з`єднує великий i малий бугорки плеча .
Контрактура Фолькмана виникає внаслiдок 

A. Пошкодження плечового сплетення.

*B. Тривалого значного, але не повного порушення артерiального кровообiгу в  передплiччi,

C. Короткого, що вимiрюється хвилинами, повного припинення кровообiгу в  передплiччi,

D. Подвiйного перелому плечовоi кiстки .
Найбiльше небезпечною локалiзацiєю перелому плеча для розвитку контрактури Фолькмана є 

A. Внутрисуголобовий перелом проксимального вiддiлу плеча.

B. Перелом плеча у верхнiй третинi.

C. Перелом плеча в середнiй третинi,

*D. Перелом плеча в нижнiй третинi .
До розвитку контрактури Фолькмана пiсля накладення гiпсовоi пов`язки може привести все перераховане, крiм 

A. Збiльшення набряку,

*B. Збiльшення мiсцевоi температури кiнцiвки.

C. Загального тиску пов`язки.

D. Тиски пов`язки або кiсткових фрагментiв на магiстральнi судини .
Контрактура Фолькмана може виникнути 

A. При забоi або при удавленнi кiнцiвки.

B. При тромбозi, емболii магiстральних судин.

C. При частковому або повному пошкодженнi плечовоi артерii.

*D. При усiм перерахованому .
При переломi голiвки променевоi кiстки рiзко обмежене 

A. Згинання передплiччя,

B. Розгинання передплiччя.

*C. Супинацiя передплiччя,

D. Усi перерахованi види прямування .
Для iзольованого перелому променевоi або лiктьовоi кiстки бiльш характерна 

A. Коса лiнiя зламу,

*B. Поперечна лiнiя зламу.

C. Гвинтоподiбна лiнiя зламу.

D. Подовжня лiнiя зламу .
При згинальному типi пошкодження Монтеджа голiвка променя звихиваєтся 

*A. До переду,

B. До заду,

C. У середину,

D. До зовнi .
Пошкодження Голеацi - це 

A. Iзольований перелом лiктьовоi кiстки.

B. Iзольований перелом променевоi кiстки.

C. Перелом лiктьовоi кiстки i вивих голiвки променевий.

*D. Перелом променевоi кiстки i вивих голiвки лiктьовий .
Розрiзняють такi види вивихiв 

A. Свiжий.

B. Несвiжий.

C. Застарiлий,

*D. Усi перерахованi .
Вивихи обох кiсток передплiччя можуть бути 

A. До переду.

B. До заду.

C. Iз розбiжнiстю кiсток.

*D. Усi перерахованi .
Передплiччя виглядає подовженим при вивиху 

*A. До переду,

B. До заду,

C. Iз розбiжнiстю кiсток,

D. У середину.

E. Усi перерахованi .


У вiдбудовному перiодi вправленого вивиху передплiччя одраз пiсля зняття iммобiлiзацii доцiльно все перераховане, крiм 

A. Ванн.


B. Активних прямувань.

C. Пасивних прямувань без навантаження,

*D. Масажу .
Пiсля встановлення дiагнозу "вивих передплiччя" до управляння варто удаватися 

*A. Негайно,

B. Через 1-2 часу,

C. Через 1-2 дня,

D. Через 3-4 доби .
Методом вибору при лiкуваннi вогнепальних переломiв верхньоi кiнцiвки буде 

A. Iнтрамедулярний остеосинтез.

B. Скелетний витяг,

*C. Остеосинтез за допомогою апарата Iлiзарова.

D. Накiстний остеосинтез .
При перiлунарному вивиху звихиваються такi кiстки зап`ястя 

A. Пiвмiсяцева кiстка стосовно променевозап`ястного суглоба.

*B. Головчаста кiстка стосовно пiвмiсяцевоi,

C. Пiвмiсяцева i головчаста кiстки стосовно променевозап`ястного суглоба,

D. Човноподiбна i головчаста кiстки стосовно багатогранного,

E. Горохоподiбна стосовно човноподiбноi i головчастоi .


При вивиху пiвмiсяцевоi кiстки звихивають такi кiстки зап`ястя 

*A. Пiвмiсяцева кiстка стосовно променевозап`ястного суглоба,

B. Головчаста кiстка стосовно пiвмiсяцевоi,

C. Пiвмiсяцева i головчаста кiстки стосовно променевозап`ястного суглоба.

D. Головчаста i гачкоподiбна кiстки стосовно пiвмiсяцевоi,

E. Човноподiбна, головчаста i горохоподiбна стосовно пiдмiсяцевоi .


Протипоказаннями до накладення первинного сухожильного шва глибокого сухожилка згинача пальцiв є все перераховане, крiм 

*A. Наявностi пошкоджень сухожилкiв декiлькох пальцiв,

B. Наявностi в постраждалого важкого поєднаного пошкодження внутрiшнiх органiв,

C. Множинних переломiв кiсток кистi i пальцiв, що потребують  особливого лiкування.

D. Скальпованоi шкiрноi рани кистi i пальцiв, потребуючого пластичного  вiдновлення,

E. Наявностi явних ознак гострого запалення в областi рани на пальцi .


При пластичному вiдновленнi сухожилка глибокого згинача пальця кистi не вживається 

A. Сухожилок поверхневого згинача цього ж пальця,

B. Сухожилок довгого м`яза, що натягає апоневроз кистi,

*C. Сухожилок розгинача цього ж пальця.

D. Алосухожилок.

E. Сухожилок розгинача пальцiв стопи .


Частiше усього з кiсток зап`ястя ламається 

*A. Човноподiбна кiстка,

B. Тригранна кiстка,

C. Пiвмiсяцева кiстка,

D. Гачкоподiбна кiстка.

E. Велика багатокутна кiстка .


Вивихом частiше усього супроводжується 

A. Внутрисуглобовий перелом дистальноi голiвки п`ястковоi кiстки,

*B. Перелом типу Беннета - основи 1-i п`ястковоi кiстки,

C. Колосуглобовий перелом дистального вiддiлу 5-i п`ястковоi кiстки,

D. Колосуглобовий перелом проксимального вiддiлу 5-i п`ястковоi кiстки,

E. Перелом диафiзу 5-i п`ястковоi кiстки .


При переломах п`ясткових кiсток iз зсувом вiдламкiв не спостерiгається 

A. Змiни осi п`ястковоi кiстки та кута, вiдкритого до долонi,

B. Скорочення п`ястковоi кiстки,

*C. Вiдведення 1-го пальця.

D. Гiперфлексii в мiжфалангових суглобах.

E. Гiперекстензii в п`ясткових-фалангових суглобах .


При пошкодженнi лiктьового суглоба в ранньому реабiлiтацiйному перiодi застосовуються всi перерахованi фiзичнi методи, крiм 

*A. Масажу й iнтенсивного теплолiкування, носiння вантажу на витягнутiй руцi,

B. Полегшених рухiв з опорою руки на гладкiй поверхнi,

C. Полегшених рухiв на роликовому вiзку, що чергуються з пасивними рухами.

D. Спецiальних укладок на столi в положеннi крайнього розгинання i згинання  в лiктьовому суглобi пiсля лiкувальноi гiмнастики .
Фiзичнi вправи пiсля пластики сухожилкiв згиначiв пальцiв кистi в ранньому перiодi реабiлiтацii включають усе перераховане, крiм 

A. Управ, що загально розвивають кiнцiвки i тулуб,

B. Iзометричноi напруги м`язiв плеча i передплiччя.

*C. Пасивних вправ у променевозап`ястному i пальцьових суглобах iз повною  амплiтудою,

D. Активних управ iз малою амплiтудою в променевозап`ястних i пальцьових  суглобах.

E. Динамiчних вправ у плечовому i лiктьовому суглобах оперованоi кiнцiвки .


7-55. При контрактурi Дюпюiтрена не рекомендується застосовувати 

A. Iндуктотермiю,

B. Фонофорез лiдази,

*C. Лазерне випромiнювання.

D. Електромагнiтне поле СВЧ (400 МГц).

E. Правильно 1) i 4) .


@@Тема 8 Пошкодження надплiччя 

До складу основного судинно-нервового пучка шиi входять 

A. Внутрiшня сонна артерiя, зовнiшня яремна вена, блукаючий нерв.

B. Внутрiшня сонна артерiя, зовнiшня яремна вена, дiафрагмальний нерв.

C. Загальна сонна артерiя, блукаючий нерв, внутрiшня яремна вена.

*D. Загальна сонна артерiя, блукаючий нерв, внутрiшня яремна вена,  низходяча гiлка пiд`язичного нерва, глибокий лiмфатичний колектор шиi .


Перев`язку пiдключичноi артерii частiше усього роблять 

A. Проксимального вiдходження щитошийного стовбура.

*B. Дистальнiше щитошийного стовбура,

C. Дистальнiше нижньоi щитовидноi артерii,

D. Проксимального реберно-шийного стовбура,

E. Дистальнiше реберно-шийного стовбура .


При плечо-лопатковому перiартрiтi i травмах плечового суглоба больовий синдром можна зняти блокадою 

A. М`язово-шкiрного нерва.

B. Надлопаткового нерва з боку пiдостноi ямки,

*C. Надлопаткового нерва з боку надостноi ямки.

D. Променевого нерва на плечi .
В м`язово-плечовому каналi проходить 

A. Паховий нерв, артерiя i вена.

*B. Променевий нерв, глибока артерiя плеча, однойменнi вени,

C. Серединний нерв, колатеральна променева артерiя й однойменнi вени .


Серединний нерв формується 

A. Iз медiального пучка плечового сплетення.

*B. Медiального i бiчного пучка плечового сплетення,

C. Бiчного i заднього пучка плечового сплетення,

D. Заднього i медiального пучка плечового сплетення .
Лiктьовий нерв вiдходить вiд пучка плечового сплетення 

*A. Медiального,

B. Заднього.

C. Бiчного .


Лiктьовий суглоб має 

A. Два зчленування,

*B. Три зчленування.

C. Чотири зчленування.

D. П`ять зчленувань .
При пошкодженнi плечового сплетення видiляють усi перерахованi форми або типи паралiчу, за винятком 

A. Верхнього.

*B. Середнього,

C. Нижнього,

D. Паралiчу типу Дюшена-Эрба,

E. Паралiчу типу Клюмпке-Дежерина .


Верхня форма або верхнiй паралiч плечового сплетення виникає при пошкодженнi 

A. Пучкiв C3-C4.

B. Пучкiв C5-C6,

*C. Пучкiв C7-C8.

D. Пучкiв C8-T .
Пошкодження всiх стовбурiв плечового сплетення найбiльш частiше вiдбувається 

A. При нанесеннi рiзаноi рани,

*B. При тракцii (тракцiйному механiзмi),

C. При нанесеннi колотоi рани,

D. При удавленнi кiнцiвки,

E. При вогнепальному пораненнi .


Найбiльше часто ключиця ламається при падiннi 

A. На бiчну поверхню тулубу.

B. На лiкоть.

C. На витягнуту руку.

*D. При будь якому iз перерахованих варiантiв .
Периферичний вiдламок ключицi не буває змiщений 

*A. Назад,

B. Уперед,

C. Униз.


D. Усередину .
Для перелому ключицi характернi всi перерахованi ознаки, крiм 

*A. Верхня кiнцiвка пiднята нагору й змiщена до заду,

B. Над ключицею деформацiя i припухлiсть,

C. Надключична ямка згладжена,

D. Вiдстань вiд хребта до медiального краю лопатки збiльшена  на сторонi пошкодження .
При консервативному лiкуваннi перелому ключицi застосовуються для iммобiлiзацii ключицi всiєi перерахованоi пов`язки, крiм 

A. Шини Кузьминського.

B. 8-подiбноi пов`язки.

C. Овалу Титовой.

*D. U-подiбной гiпсовоi пов`язки .
Показаннями до оперативного лiкування перелому ключицi є 

A. Вiдкритi переломи з пошкодженням або удавленням судинно-нервового пучка.

B. Уламчатий перелом ключицi з небезпекою поранення шкiри.

C. Закритий уламчатий перелом, який не вдаеться вправити.

*D. Усе перераховане.

E. Тiльки 2) i 3) .


Вiдновлення працездатностi з позитивним виходом пiсля перелому ключицi вiдбувається через 

A. 2-4 тижнi,

*B. 1,5-2,0 мiсяця.

C. 3,0-3,5 мiсяця.

D. 3-4 мiсяця .
Клiнiчно видiляють такi переломи лопатки 

A. Тiла та кутiв.

B. Вiдросткiв.

C. Шийки i суглобноi западини.

*D. Усе перераховане .
Периферичний вiдламок при переломi шийки лопатки змiщається 

A. Доверху й усередину.

*B. Донизу й усередину,

C. До зовнi i доверху,

D. До зовнi i донизу,

E. Ротацiйно .


З перерахованих переломiв лопатки внутрисуглобовим є перелом 

A. Тiла,


B. Кута.

*C. Суглобноi западини шийки,

D. Остi.

E. Вiдросткiв .


Виникнення "крилоподiноi" лопатки пов`язано 

A. Iз порушенням кровопостачання в надплiччя.

*B. Iз забоєм або перерозтягом довгого грудного нерва,

C. Iз пошкодженням плечового сплетення,

D. Iз пошкодженням аксiлярного нерва .
При внутрисуглобовому переломi лопатки для iммобiлiзацii застосовується 

A. Гiпсова пов`язки по Турнеру.

*B. Вiдводяча шина,

C. М`яка пов`язка Дезо,

D. Гiпсова пов`язка Дезо,

E. Косиночна пов`язка .


Кут вiдведення на вiдводящоi шинi, при переломi шийки або суглобноi западини лопатки повинний складати 

A. 30,


B. 60,

*C. 90.


D. 110.

E. 160 .
Термiн iммобiлiзацii при внутрисуголобовому переломi лопатки складає 

A. 2 тижнi,

*B. 4-5 тижнiв,

C. 6-8 тижнiв,

D. 10-12 тижнiв,

E. 3 мiсяця .
Вивих акромiального кiнця ключицi характеризується 

A. Ознакою Маркса.

B. Симптомом "трикутноi подушки",

*C. Симптомом "клавiшi".

D. Пружним прямуванням у плечовому поясi .
Неповний вивих акромiального кiнця ключицi вiдбувається 

A. При повному розiрваннi акромiально-ключичноi i  ключично-дзьобоподiбноi зв`язок.

*B. При розiрваннi тiльки акромiально-ключичноi зв`язки,

C. При розiрваннi тiльки дзьобовидно-ключичноi зв`язки,

D. При розтягу ключично-акромiальноi зв`язки .
Для уточнення дiагнозу "повний" або "неповний" вивих акромiального кiнця ключицi необхiдна рентгенограма 

A. Надплiччя, у положеннi хворого лежачи.

B. Надплiччя, у положеннi хворого стоячи,

*C. Обох надплiч, стоячи, iз вантажем у руцi з ушкодженоi сторони.

D. Обох надплiч у положеннi хворого "лежачи" .
Невправлений вивих ключицi вважається застарiлим через 

A. 2 години.

B. 1 добу,

C. 5 дiб,

*D. 3-4 тижнi.

E. 3-4 мiсяця .


Для застарiлого повного вивиху ключицi в акромiально-ключичному зчленуваннi характерно все перераховане, крiм 

A. Вистояння акромiального кiнця ключицi нагору.

B. Обмеження вiдведення руки.

C. Болю в надплiччi при русi з навантаженням.

*D. Обмеження хшвидких верхньоi кiнцiвки на сторонi пошкодження.

E. Ослаблення сили в плечi .


Термiн iммобiлiзацii верхньоi кiнцiвки пiсля оперативного вправлення i вiдновлення зв`язок iз приводу повного вивиху ключицi складає 

A. 2 тижнi,

*B. 4-5 тижнiв.

C. 8-10 тижнiв.

D. 12 тижнiв .
З стернальних вивихiв ключицi найбiльше часто зустрiчається 

A. Надстернальний,

*B. Передстернальний.

C. Позастернальний.

D. Двобiчний .
Пiсля вправлення вивиху грудного кiнця ключицi iммобiлiзацiя накладається 

A. У вiдведеннi плеча на 90.

*B. У згинаннi плеча на 90,

C. У внутрiшнiй ротацii плеча,

D. У зовнiшнiй ротацii плеча .
Термiново оперувати слiдує 

A. Надстернальний вивих ключицi.

B. Передстернальний вивих ключицi.

C. Позастернальний вивих ключицi.

*D. Позастернальний вивих ключицi з порушенням подиху .
В залежностi вiд положення голiвки розрiзняють усi перерахованi вивихи плеча, за винятком 

*A. Верхнього,

B. Нижнього,

C. Переднього,

D. Заднього .
@@Тема 9. Травматичнi вивихи 

Розрiзняють такi види вивихiв 

A. Свiжий.

B. Застарiлий.

C. Звичний,

*D. Усi перерахованi .


Вивих акромiального кiнця ключицi характеризується

A. Ознакою Маркса,

B. Симптомом "трикутноi подушки".

*C. Симптомом "клавiшi",

D. Пружним рухом у плечовому поясi .
Неповний вивих акромiального кiнця ключицi вiдбувається

A. При повному розiрваннi акромiально-ключичноi i  ключично-дзьобоподiбноi зв`язок,

*B. При розiрваннi тiльки акромiально-ключичноi зв`язки.

C. При розiрваннi тiльки ключично-дзьобоподiбноi зв`язки.

D. При розтягу ключично-акромiальноi зв`язки .
Для уточнення дiагнозу "повний" або "неповний" вивих  акромiального кiнця ключицi необхiдна рентгенограма

A. Надплiччя, у положеннi хворого лежачи,

B. Надплiччя, у положеннi хворого стоячи.

*C. Обох надплiч, стоячи, iз вантажем у руцi з ушкодженоi сторони,

D. Обох надплiч у положеннi хворого "лежачи" .
Вивих ключицi вважається застарiлим бiльш нiж

A. 2 години.

B. 1 доба.

C. 5 дiб.

*D. 3-4 тижнi.

E. 3-4 мiсяця .


Оперативне лiкування застарiлого вивиху акромiального кiнця ключицi ще можливо через

*A. 3 мiсяцi,

B. 6 мiсяцiв,

C. 1 рiк.

D. 2 роки .
Термiн iммобiлiзацii верхньоi конечностi пiсля оперативного вправлення i вiдновлення зв`язок iз приводу повного вивиху ключицi складає

A. 2 тижнi,

*B. 4-5 тижнiв.

C. 8 тижнiв.

D. 12 тижнiв .
З стернальних вивихiв ключицi найбiльше часто зустрiчається

A. Надстернальний.

*B. Передстернальний,

C. Позастернальний,

D. Двобiчний .
Пiсля управлення вивиху грудиного кiнця ключицi iммобiлiзацiя накладається

A. У вiдведеннi плеча на 90 градусiв,

*B. У згинаннi плеча на 90 градусiв.

C. У внутрiшнiй ротацii плеча.

D. У зовнiшнiй ротацii плеча .
Термiново оперувати необхiдно

A. Надстернальний вивих ключицi.

B. Передстернальний вивих ключицi.

C. Позастернальний вивих ключицi,

*D. Позастернальний вивих ключицi з порушенням подиху .
В залежностi вiд положення голiвки розрiзняють усi перерахованi вивихи плеча, за винятком

*A. Верхнього,

B. Нижнього,

C. Переднього,

D. Заднього .
Найбiльше часто вивихи виникають

A. У тазостегновому суглобi,

B. У колiнному суглобi.

*C. У плечовому суглобi,

D. У лiктьовому суглобi.

E. У променевозап`ястному суглобi .


До типу "переднiх" вiдносять вивихи плеча

A. Пiддзьобоподiбний.

B. Пiдлопатковий.

C. Внутридзьобоподiбний.

*D. Правильно 1) i 3).

E. Правильно 1) i 2) .


Вивих плеча часто супроводжується переломом

A. Малого бугорка.

*B. Великого бугорка,

C. Шиловидного вiдростка лопатки,

D. Дзьобоподiбного вiдростка лопатки,

E. Ключицi .


Плече при вивиху, як правило

A. Приведено.

*B. Вiдведено,

C. Зiгнуте,

D. Розiгнуте .
Для переломо-вивиху голiвки плеча характерно

A. Не мае скорочення плеча.

B. Плече вiдведене,

C. "пружнi" рухи,

*D. При пасивних рухах вiдчувається "кiстковий хрускiт".

E. Усе перераховане вiрно .


Пiсля вправлення вивиху плече варто фiксувати за допомогою

A. Пов`язки хустинкою,

B. М`якоi пов`язки.

*C. Гiпсовоi пов`язки,

D. Торако-брахiальноi пов`язки .
Термiн iммобiлiзацii плеча пiсля вправлення вивиху складає

A. 1-2 тижнi,

*B. 3-4 тижнi,

C. 4-6 тижнiв,

D. 6-8 тижнiв,

E. 10 тижнiв .


Обмеження навантаження на плече пiсля вправлення вивиху складає

*A. 1,5 мiсяця,

B. 2 мiсяць,

C. 3 мiсяць,

D. 6 мiсяцiв.

E. 10 мiсяцiв .


Причиною виникнення звичного вивиху плеча є

A. Пологова травма.

B. Iнфекцiйний артрiт.

C. Вивих плеча, що супроводжується переломом ключицi,

*D. Ушкодження в момент травматичного вивиху .
При консервативному лiкуваннi звичних вивихiв плеча до ефективних прийомiв вiдносять

A. Фiзiотерапевтичне лiкування.

B. Протизапальне лiкування.

C. Тривалий кiстяковий витяг,

*D. Масаж i змiцнення м`язiв плеча .
Застарiлий вивих плеча варто лiкувати

A. Консервативно (спроба вправити).

B. На шинi, з вiдведенням.

C. Iз застосуванням витяжiння,

*D. Оперативно .
9-27. Вивихи обох кiсток передплiччя можуть бути усiма крiм

A. До переду.

B. Дозаду.

C. Iз розбiжнiстю кiсток.

*D. Вверх.

E. Унутрь .


Передплiччя виглядає подовженим при вивиху

*A. Допереду,

B. Дозаду,

C. Iз розбiжнiстю кiсток,

D. Унутрь .
У ранньому вiдбудовному перiодi пiсля iммобiлiзацii вправленого вивиху передплiччя доцiльно все перераховане, крiм

*A. Бруду,

B. Активних рухiв,

C. Пасивних рухiв без навантаження,

D. Масажу .
Пiсля встановлення дiагнозу "вивих передплiччя" до вправлення варто прибегать

*A. Негайно,

B. Через 9- години,

C. Через 1-2 дня,

D. Через 3-4 доби .
Найбiльше часто до вивиху плеча призводить

A. Прямий удар,

B. Ротацiя.

*C. Падiння з ударом на зiгнуту або розiгнуту кiнцiвку,

D. Усе перераховане .
"Свiжим" вивихом плеча називається вивих, давниною

*A. До 4 суток,

B. До 1 тижня,

C. 3 тижнi.

D. 4 тижнi,

E. Понад 4 тижнiв .


Найбiльше характерним симптомом для вивиху є

A. Сильний бiль.

B. "кiстковий" хрускiт.

C. Можливiсть призводити пасивнi рухи.

*D. "пружнi" рухи в плечовому сглобi .
Для переломо-вивиху з типових симптомiв характерно

A. Сильний бiль,

B. Деформацiя.

*C. Вiдсутнiсть "пружноi" фiксацii i "кiстковий" хруст,

D. "скорочення" конечностi.

E. Змiна осi конечностi .


Пiсля встановлення дiагнозу вивиху плеча до вправлення варто прибiгнути

*A. Негайно,

B. Через 2 години,

C. Через дiб.

D. Через 3 доби .
При наявностi вивиху вивихнутою частиною суглобу вважають суглобовий кiнець периферiйноi кiстки, виняток складає

A. Вивих плеча.

B. Вивих основноi фаланги,

C. Вивих голiвки променя,

*D. Вивих акромiального кiнця ключицi.

E. Вивих стернального кiнця ключицi .


Пiсля вправлення вивиху плеча необхiдна iммобiлiзацiя

A. На косинцi.

B. М`якоi пов`язкою Дезо.

C. На шинi, що вiдводить,

*D. За допомогою гiпсовоi пов`язки .
Звичний вивих виникає в зв`язку

A. З ушкодженням плечового сплетення,

B. З ушкодженням сухожилка довгоi голiвки бiцепса.

*C. Iз розiрванням i слабкостi капсули плечового суглоба,

D. Iз невправленим травматичним вивихом .
Пацiєнтка 55 рокiв надiйшла в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба. Травма 1 годину тому. При клiнiчному обстеженнi пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. Який метод вправлення вивиху показаний цiй пацiєнтцi?

*A. По Джанелiдзе,

B. По Кохеру,

C. По Гiппократовi,

D. По Чаклiну. .
Пацiєнтка 35 рокiв надiйшла в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль в областi правого плечового суглоба. Травма 4 доби тому. При клiнiчному обстеженнi пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. Який метод вправлення вивиху показаний цiй пацiєнтцi?

A. По Джанелiдзе.

*B. По Кохеру,

C. По Гiппократовi,

D. По Чаклiну. .
При рентгенологiчному обстеженнi пацiєнта встановлено, що голiвка плеча не в суглобовiй западинi лопатки, в областi основи великого бугорка є лiнiя перелому. Який попереднiй дiагноз встановити ? 

A. Вивих плеча.

*B. Переломо-вивих плеча,

C. Перелом плеча,

D. Iзольований перелом великого бугорка,

E. Розiрвання капсули плечового суглоба .


Пацiєнт 30 рокiв звернувся до травматолога полiклiнiки через 2 тижнi пiсля травми. Пiсля проведеного обстеження виявлений вивих лiвого плеча. Визначите лiкарську тактику. 

A. Консервативне лiкування,

*B. Направити в стацiонар для управлення вивиху,

C. Управити вивих в умовах полiклiнiки ,


Пацiєнт 42 рокiв звернувся до травматолога полiклiнiки через 1 тиждень пiсля травми. При клiнiчному обстеженнi сбоку пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. На рентгенограмi голiвка плеча пiд дзьобоподiбним вiдростком. Визначите метод знеболюванняпри вправленнi вивиху

*A. Загальна анестезiя,

B. Мiсцева анестезiя,

C. Спочатку вправляти без анестезii, при невдалiй спробi застосувати  загальну анестезiю,

D. Спочатку вправляти пiд мiсцевою анестезiєю, при невдалiй  спробi загальну анестезiю .
Пацiєнт 20 рокiв звернувся на травматологiчний пункт з приводу травми, iз скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба, наявнiсть там рухливого, хворобливого утворення. Зазначте попереднiй дiагноз 

*A. Даних для постановки дiагнозу недостатньо,

B. Вивих ключицi,

C. Вивих акромiального кiнця ключицi.

D. Перелом великого бугорка,

E. Вивих плеча .


Пацiєнт 55 рокiв надiйшов у прйомне вiддiлення пiсля автодорожньоi травми в несвiдомому станi. При оглядi лiве стегно приведене, конечнiсть зiгнута в колiнному суглобi пiд кутом 90 градусiв, у кульшовому пiд кутом 120 градусiв. Встановите попереднiй дiагноз. 

*A. Вивих стегна,

B. Перелом стегна,

C. Вивих надколiнка,

D. Вивих гомiлки.

E. Перелом кiсток таза .


Пацiєнт 32 рокiв надiйшов у прийомне вiддiлення через 1 годину пiсля автодо- рожньоi травми зi скаргами на бiль в областi лiвоi стопи.При оглядi лiва стопа деформована, набрякла, хвороблива. Встановлено дiагноз: вивих стопи в суглобi Шопара. Назвiть можливi ускладнення. 

*A. Iшемiя стопи,

B. Немає ускладнень,

C. Травматичний артроз,

D. Вегето-дiстрофiчний синдром.

E. Порушення iннервацii .


Пацiєнту 50 рокiв установлений дiагноз: вивих голiвки правого стегна, у зв`язку з чим виконане вправлення вивиху. Зазначте яке лiкувальне пособiє повинно бути виконане пiсля вправлення вивиху. 

A. Накладена гiпсова пов`язка,

*B. Накладений скелетний витяг,

C. Накладений деротацiйний чобiток,

D. Конечнiсть покладена на шинi Белера,

E. Кiнцiвка фiксована валиками .


В пацiєнта 38 рокiв, який звернувся до травматологiчного пункту виявлений вивих плеча. З анамнезу стало вiдомо, що на протязi останнього року має мiсце четвертий вивих. Визначите тактику лiкування. 

A. Вправлення вивиху,

B. Оперативне лiкування,

*C. Вправлення вивиху з наступним оперативним лiкуванням у плановому порядку.

D. Вправлення вивиху з фiксацiєю гiпсовоi пов`язкою.

E. Вправлення вивиху з фiксацiєю м`якою пов`язкою .


Пацiєнту 52 рокiв установлений дiагноз: вивих голiвки правого стегна, у зв`язку з чим виконане вправлення вивиху. Пiсля вправлення накладена система кiстякового витягу. Для профiлактики якого ускладнення показана ця манiпуляцiя. 

*A. Асептичного некрозу голiвки стегна,

B. Рецидиву вивиху,

C. Профiлактики судинних ускладнень,

D. Профiлактики неврологiчних ускладнень .
@@Тема 10 Пошкодження хребта 

Хребтова артерiя вiдходить ? 

A. Вiд плече-головного стволу.

*B. Вiд пiдключичноч артерii,

C. Вiд загальноч сонноi артерii,

D. Вiд дуги аорти .


В кiстково-фiброзний канал хребтова артерiя входить на рiвнi поперечного виростка ? 

A. 6 шийного хребця.

B. 5 шийного хребця.

C. 4 шийного хребця.

*D. 7 шийного хребця .
Спинний мозок закiнчуеться на рiвнi ? 

A. 1 поперекового хребця,

*B. 2 поперекового хребця.

C. 3 поперекового хребця.

D. 4 поперекового хребця .
Поперекове нервове сплетiння формують спинномозковi нерви ? 

*A. D12-L4,

B. D12-L5,

C. D1-L4,

D. D1-L5 .
Крижове нервове сплетiння формують спинномозковi нерви ? 

A. L1-L5.

B. S1-S5.

C. L3-S5.

*D. L4-S5 .
Хребцi з'єднанi найбiльш рухливо ? 

*A. В шийному viддiлi,

B. В поперековому вiддiлi,

C. В грудному вiддiлi.

D. На межi шийного та грудного вiддiлiв .
По виходу з мiжхребцевого отвору стовбур спинномозкового нерву дiлиться? 

A. На 2 гiлки.

B. На 3 гiлки,

*C. На 4 гiлки.

D. На 5 гiлoк .
До паралiчу дiафрагми приводить компресiя спинного мозку на рiвнi? 

A. С1-C2 хребця.

*B. С3-C4 хребця,

C. С6-C8 хребця,

D. D1-D2 хребця .
Рентгенодiагностика переломiв хребта грунтується на всiх перелiчених ознаках, крiм 

A. Зниження висоти тiла хребця.

B. Змiни осi хребта.

C. Порушення кортикального шару замикальноч пластинки,

*D. Наявностi гематоми в м'яких тканинах та тiлi хребця .
Орiентиром при рахунку хребцiв на спондiлограмi шийного вiддiлу ? 

A. Основа черепу.

*B. Зуб 2-го шийного хребця,

C. Остистий виросток 2-го шийного хребця,

D. Правильно 2) i 3) .
Для виявлення перелому зубу 2-го шийного хребця слiд виконати рентгенографию, використовуючи укладку 

A. Передне-задню через вiдкритий рот.

B. Бокову (профiльну).

C. При максимальному нахилi голови,

*D. Правильно 1) i 2) .
Для виявлення спондiлолiстезу так званим функцiональним методом застосовуються всi перелiченi проекцii спондiлограм, виключаючи 

A. Бiчну проекцiю в положеннi максимального згинання.

B. Бiчну проекцiю в положеннi максимального розгинання,

*C. Аксiальну проекцiю в положеннi ротацii тулубу.

D. Передне-задню проекцiю .
В залежностi вiд виду i характеру травматичноi змiни спинного мозку видiляють всi перелiченi форми, крiм 

A. Струс, забiй спинного мозку,

B. Розрив спинного мозку i крововилив в спинний мозок (гематомiелiя).

*C. Ротацiйний перекрут спинного мозку,

D. Здавлення спинного мозку .
Постраждалого з тяжким пошкодженням спинного мозку в грудному i поперековому вiддiлах хребта при наявностi лише м'яких носилок слiд транспортувати 

A. На спинi.

B. На боцi.

C. В напiвсидячому положеннi з подушкою в областi попереку.

*D. На животi .
Дiагноз перелому зубу другого шийного хребця встановлюуться на основi спондiлограми 

A. В передньо-задньоi проекцii.

B. В боковоi (профiльноi) проекцii.

C. В передньо-заднiй крiзь вiдкритий рiт,

*D. Правильно 2) i 3) .
Коли звихнення вiдбулося мiж 6-м та 7-м шийним хребцями, то звихнутим хребцем вважаеться 

*A. 6-й хребець,

B. 5-й хребець,

C. 6-й i 5-й хребцi.

D. 7-й хребець .
При лiкуваннi неускладнених переломiв грудного вiддiлу хребта застосовуються всi перелiченi засоби, крiм 

A. Одномиттевоi реклiнацii з накладенням гiпсового корсету,

B. Витягу на похилiй площинi з утворенням мускульного корсета.

*C. Скелетного витягу за таз i кiнцiвки,

D. Накладення гiпсового корсету без реклiнацii .
Iз консервативних засобiв лiкування пошкоджень поперекового вiддiлу хребта застосовуються всi перелiченi, крiм 

A. Накладання гiпсового корсета.

B. Метода створення мускульного корсета по Горiневськiй-Древiнг.

C. Поступовоi реклiнацii на валиках або спецiальному щитi.

*D. Фiксацii мiсця перелому поясом штангiста .
Лiкування постраждалого з переломом поперекового хребця витягом виконуються за рахунок 

A. Пiдняття нiжного кiнця лiжка i фiксацii стiп.

*B. Пiдняття головного кiнця лiжка i фiксацii постраждалого  петлями за паховi западини,

C. Фiксацii петлею Глiсону за голову з вантажем до 6 кг,

D. Фiксацii тазу спецiальним бандажем та тягами по осi .
При свiжих переломах поперекових не застосовуються 

A. Електростимуляцiя поперекових м'язiв,

*B. Механотерапiя.

C. Лiкувальна гiмнастика.

D. Масаж i фiзiолiкування .
Iз перелiчених нижче поперекових i крижових хребцiв найчастiше травмуються 

*A. 1-й поперековий та 2-й поперековий хребцi,

B. 3-й поперековий хребець та 4-х поперековий хребець,

C. 4-й поперековий хребець,

D. 5-й поперековий хребець .
Завданнями ЛФК при компресiйних переломах хребта е всi перелiченi, виключаючи 

A. Витяг хребта.

B. Стимуляцiя функцiй внутрiшнiх органiв,

*C. Осьове навантаження на хребет.

D. Реклiнацiя .
Остеохондроз. Спондiлолiстез п`ятого поперекового хребця першого ступеня. Необхiдно призначити ? 

A. Нiчого не розпочинати, з`емний корсет.

B. Масаж, тепловi процедури, мануальна корекцiя, з`емний корсет.

C. Хiрургiчне лiкування,

*D. З`емний корсет, лiкувальна фiзкультура .
Основна ознака хвороби Бехтерева: 

A. Запальнi змiни в кульшових суглобах,

*B. Двохстороннiй анкiлоз крижово-клубових та межхребцевих суглобiв.

C. Поперековий кiфосколiоз.

D. Позитивний симптом Отта. .
При свiжих переломах поперекових не застосовуються 

A. Електростимуляцiя поперекових м'язiв.

*B. Механотерапiя,

C. Лiкувальна гiмнастика,

D. Масаж i фiзiолiкування .
Асептичний некроз тiл хребцiв характерний для вiку: 

A. 15-18 рокiв.

B. 24-27 рокiв,

*C. 2-15 рокiв. ,


Що таке сколiоз як хвороба? 

A. Скривлення хребта,

*B. Бокове скривлення хребта, торсiя хребцiв з деформацiєю  грудної клiтини.

C. Деформацiї хребта i грудної клiтини.

D. Вродженi аномалiї хребта. .
Найбiльш раннiй рентгенологiчний ознак хвороби Бехтерева: 

A. Атрофiя поперечних вiдросткiв,

*B. Сакроiлєiт.

C. Анкiлоз суглобiв пальцiв кистi.

D. Анкiлоз колiнних та кульшових суглобiв. .
Якi типи сколiозу Вам вiдомi? 

*A. Верхньогрудний, грудний, грудопоперековий, поперековий,  комбiнований, тотальний,

B. Гравiтацiйний, мiотичний, диспластичний,

C. Шкiльний, пiсляоперацiйний, неврогенний,

D. Як власно хвороба, або як симптом iншої хвороби. .
Який тип лiкування доцiльно провести при хворобi Шоермана-Мау та вираженої сутулостi? 

A. Стацiонарний корсет на 5 мiсяцiв.

*B. З`ємний корсет, плавання, масаж, ЛФК м`язiв спини, УФО,

C. Гiпсове лiжко на 2 мiсяцi, ЛФК, масаж м`язiв спини,

D. Вiтамiнотерапiя, повноцiнне харчування, покой. .
Комплексне лiкування остеохондрозу мiстить: 

A. Розвантажуючий корсет, плавання, ЛФК.

B. Електрофорез лiдази, iндометацин, масаж.

*C. НПВП, електрофорез препаратiв папаiну, легкий корсет,  масаж, ЛФК, витягання, мануальну терапiю. .


При пiслятравматичному остеохондрозi, нестабiльностi травмованих хребцiв найбiльш рацiональним буде: 

A. Мануальна терапiя, ЛФК, масаж,

*B. Масаж м`язiв спини, ЛФК, гiдромасаж, корсет.

C. Корсет iз милицями, масаж, мануальна терапiя.

D. Iонофорез папаiна, ЛФК, масаж. .
В хворого перелом поперечних вiдросткiв хребта поперекового вiддiлу (L3,L4) злiва внаслiдок прямоi травми. Яка найбiльш вiрна перша квалiфiкована допомога? 

*A. Знечулення (анестезiя) мiсця перелома,

B. Постiльний режим,

C. Введення наркотичних засобiв.

D. Iмобiлiзацiя корсетом. .
Хворого доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою о дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Мае мiсце незначне висто яння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болю.Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

A. Компресiйний неускладнений перелом тiла С5.

B. Перелом остистих виросткiв С4,С5.

C. Переломозвих тiла С5,

*D. Компресiйнi переломи тiл С4,С5. .
Хворого 35 рокiв доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою об дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Має мiсце незначне вистояння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болi.Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. Якi дiагностичнi дii найбiльш правильнi? 

A. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта,

B. Комп`ютерна томографiя на рiвнi С4,С5.

*C. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта та комп`ютерна томографiя,

D. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта та люмбальна пункцiя. .
Хворий 40 рокiв знаходився за кермом легкового автомобiлю коли зiткнувся з автобусом. Турбує сильний бiль в грудному вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. В нижньо-грудному вiддiлi пiдшкiрна гематома, збiльшений грудний кiфоз. Остистi виростки D10,D11 вистоять до заду, iх пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках вiдсутнi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

A. Пошкодження спинного мозку,

*B. Ускладненi переломовивихи D10,D11.

C. Компресiйнi переломи D10,D11.

D. Переломовивихи D10,D11. .
Хворий знаходився за кермом легкового автомобiлю коли зiткнувся з автобусом. Турбує сильний бiль в грудному вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. В нижньо-грудному вiддiлi пiдшкiрна гематома, збiльшений грудний кiфоз. Остистi виростки D10,D11 вистоять до заду, iх пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках вiдсутнi. Якi дiагностичнi дiї найбiльш правильнi? 

A. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта у двох проекцiях,

B. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта та комп'ютерна томографiя.

*C. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта, комп'ютерна томографiя,  люмбальна пункцiя,

D. Комп'ютерна томографiя D10,D11, люмбальна пункцiя. .
Хворого доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою об дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Має мiсце незначне вистояння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болю. Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. На томограммi компресiйний перелом тiла С5 iз зсувом 1 мм до переду. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика? 

A. Оперативне втручання з внутрiшньою фiксацiєю (остеосинтез).

B. Витяг з петлею Глiсона 5-7 доби до репозицii, жорсткий  шийний комiр.

C. Торакокранiальна пов`язка на 6 тижнiв.

*D. Жорсткий шийний комiр на 6 тижнiв. .
Хворий упав з другого поверху. Турбує сильний бiль в поперековому вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. Зменшений поперековий лордоз. Остистий виросток L2 вистоiть до заду, пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках не змiненi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

*A. Компресiйний перелом тiла L2,

B. Ускладнений компресiйний перелом тiла L2,

C. Переломозвих тiла L2.

D. Ускладнений переломозвих тiла L2. .
Хворий впав з другого поверху. Турбує сильний бiль в поперековому вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. Зменшений поперековий лордоз. Остистий виросток L2 вистоiть до заду, пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках не змiненi. На рентгенограмi компресiя L2 в половину висоти тiла хребця. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика 

A. Функцiональне лiкування за Горiневськoю-Древiнг, без  iммобiлiзацii,

B. Оперативне лiкування: репозицiя та остеосинтез,

*C. Етапна реклiнацiя, гiпсовий корсет.

D. Постiльний режим на жoрсткому лiжку 3 тижнi.

E. Гiпсовий корсет 4 тижнi, потiм функцiональне лiкування. .


Дiвчина 22 рокiв вдарилася сiдницями, сiвши мимо стiльця. Скарги на бiль в областi куприка, що посилюється при посадцi та вставаннi зi стiльця. При локальному оглядi в областi куприка невелика гематома, пальпацiя болюча. Попереднiй дiагноз: перелом куприку. Яка найбiльш правильна лiкувально-дiагностична тактика? 

A. Рентгенографiя, обстеження пер-ректум, при змiщеннi - репозицiя,

B. Рентгенографiя, функцiональне лiкування.

*C. Рентгенографiя, при змiщеннi репозицiя,

D. Рентгенографiя, мiсцева анестезiя та функцiональне лiкування. .
В хворого перелом поперечних вiдросткiв хребта поперекового вiддiлу (L3,L4) злiва внаслiдок прямоi травми. Яка найбiльш вiрна перша квалiфiкована допомога? 

A. Постiльний режим,

B. Введення наркотичних засобiв,

*C. Знечулення (анестезiя) мiсця перелома.

D. Iммобiлiзацiя корсетом.

E. Електрофорез новокаiну. .


@@Тема 10 Пошкодження тазу 

Крижове нервове сплетiння формують спинно-мозковi нерви 

A. L1-L5.

*B. L4-S5,

C. L3-S5,

D. L4-S3 .


Поширення гною з-пiд великого сидневого м'язу в порожнину малого тазу можливо через 

A. Малий сiдничний отвiр,

B. Через щiлину пiд проксимальною частиною сухожилку великого  сiдничного м'язу.

*C. Через над- та пiдгрушевiднi отвори,

D. По ходу сiдничного нерву .
Верхня сиднева артерiя вiдходить 

A. Вiд зовнiшньоi клубовоi.

B. Вiд затульноi,

*C. Вiд внутрiшньоi клубовоi.

D. Вiд спiльноi клубовоi .
В верхнiй половинi стегнового трикутника по вiдношенню до стегновоi артерii стегнова вена розташовується 

A. Попереду,

B. До зовнi.

*C. До середини,

D. Позаду .
Зрощення клубовоi, лобковоi i сiдничноi кiсток в єдину тазову кiстку трапляється у постембрiональному онтогенезi в областi найбiльшого навантаження. Ця анатомiчна зона проходить крiзь 

*A. Вертлюгову западину,

B. Крило клубовоi кiстки,

C. Сiдничний бугор.

D. Гiлки лобковоi кiстки .
Через великий сiдничний отвiр проходить, здiйснюючи обертання стегна до зовнi 

A. Клубово-поперековий м'яз.

*B. Грушеподiбний м'яз,

C. Великий сидневий м'яз,

D. Малий поперековий м'яз .
Сiдничний нерв покидає порожнину тазу крiзь 

A. Надгрушевидний отвiр.

*B. Пiдгрушевидний отвiр,

C. Затульний отвiр .


При перев'язцi стегновоi артерii пiд паховою зв'язкою колатеральний кровообiг нижньоi кiнцiвки здiйснюється по анастомозам 

A. Внутрiшньоi клубовоi артерii iз гiлками зовнiшньоi клубовоi  артерii,

*B. Мiж затульною, сидальними гiлками внутрiшньоi клубовоi артерii  та латеральною, медiальною, огибаючими стегно гiлками глибокоi  артерii стегна,

C. Мiж поверхньою i глибокою артерiями, що огинають клубову кiстку ,


Для знеболення переломiв тазу звичайно користуються внутрiшньотазовою анестезiєю по методу Школьнiкова-Селiванова-Цодекса 

A. На 5 см вище передньоi остi досередини клубовоi кiстки,

*B. На 1 см досередини вiд передньоi остi клубовоi кiстки,

C. На 3 см нижче та на 3 см медiально передньоi остi клубовоi кiстки ,


В сидневiй областi iснує 

A. 1 шар м'язiв,

B. 2 шару м'язiв.

*C. 3 шару м'язiв,

D. 4 шару м'язiв .
В стегновому трикутнику розташуються всi утворення крiм 

A. Стегновоi артерii i вени.

B. Гiлок стегнового нерву.

C. Лiмфатичного вузла Пiрогова,

*D. Глибокоi артерii i вени стегна .
Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. Який прийом слiд застосувати в першу чергу для оцiнки цiлiсностi кiсток тазу 

A. Рентгенографiя кiсток тазу.

B. Оцiнка симетричностi лiнii бiспiната.

C. Пальпацiя хрестця,

*D. Перевiрка осьового навантаження на крила клубових кiсток .
Переломи кiсток тазу зустрiчаються при всiх перелiчених механiзмах, крiм 

A. Здавлення кiсток тазу.

B. Розведення кiсток тазу.

C. Прямого удару по тазу,

*D. Скручування кiсток тазу .
Хворий пiсля автодорожньоi травми доставлений в приймальне вiддiлення, АТ 90/60, пульс 100, дихання адекватне. Симптом прилиплоi п'яти справа, права нижня кiнцiвка скорочена на 4 см, та ротована до зовнi. Праве стегно без патологiчноi рухомостi та деформацii. В середньоi третинi правого стегна по зовнiшнiй поверхнi пiдшкiрна гематома 10х5 см. Гомiлка без деформацiй та слiдiв забоiв. Правий кульшовий суглоб звичайноi форми. Чим на ваш погляд обумовлено скорочення кiнцiвки. 

A. Переломом правого стегна.

B. Вивихом правого стегна.

C. Переломом лобковоi кiстки справа.

*D. Переломом кiсток тазу .
До переломiв, що супроводжуються розривом тазового кiльця, вiдносяться 

A. Перелом лобковоi кiстки.

B. Перелом губи вертлюговоi западини,

*C. Перелом лобковоi i сiдничноi кiсток з одного боку.

D. Перелом лобковоi i сiдничноi кiсток з рiзних сторiн .
Не супроводжується розривом тазового кiльця 

*A. Перелом дна вертлюговоi западини,

B. Розрив крижо-клубового зчленування з одного боку,

C. Розрив лобкового зчленування i перелом клубовоi кiстки,

D. Перелом лобковоi i сiдничноi кiсток з одного боку .
Не вiдноситься до травми вертлюговоi западини 

A. Перелом дна вертлюговоi западини.

B. Перелом верхньоi губи вертлюговоi западини,

*C. Перелом основи лобковоi кiстки.

D. Центральний пiдзвих стегна .
До комбiнованих пошкоджень тазу переломiв вiдносяться 

A. Вiдкритий перелом переднього вiддiлу тазу.

*B. Перелом вертлюговоi западини та термiчний опiк промежини i  сiдниць,

C. Перелом лобковоi i сiдничноi кiсток з розривом сечового мiхура,

D. Перелом лобковоi кiстки з розривом уретри .
Не являється ознакою переломiв кiсток тазу 

A. Симптом "прилиплоi п'яти".

B. Симптом Волковича - положення "жаби",

*C. Симптом Тренделенбурга - опускання нижньоi сiдничноi складки на  здоровiй сторонi тазу при стояннi на хворiй кiнцiвцi.

D. Симптом Вернейля - бiль при здавленнi крил тазу .
В лiкуваннi постраждалих з тяжкими переломами кiсток тазу не застосовуються 

A. Лiкування i профiлактика травматичного шоку,

*B. Iммобiлiзацiя тазу спецiальним ортезом.

C. Рання активiзацiя постраждалого - "функцiональне лiкування".

D. Репозицiя змiщених вiдламкiв тазу .
Частiше всього при переломах кiсток тазу пошкоджуються 

A. Простата у чоловiкiв i яєчники у жiнок.

B. Пряма кишка.

C. Дистальна частина уретри,

*D. Сечовий мiхур .
Iз перелiчених нижче симптомiв, що вказують на пошкодження тазових органiв, не являються основними 

*A. Затримка самостiйного сечовипускання,

B. Кров у периферiйному отворi сечовипускаючого каналу,

C. Наявнiсть кровi в сечi,

D. Симптом дефiциту при заповненнi рiдиною сечового мiхура .
При розривi лобкового зчленування i перелому переднього пiвкiльця тазу лiкувальна гiмнастика включає все перелiчене, крiм 

A. Вправ для обох нiг,

B. Iзометричноi напруги м'язiв нiг, тазу, тулубу.

*C. Вправ лежачi на животi,

D. Вправ лежачi на спинi .
Хворий з переломом лобковоi, сiдничноi кiсток справа та розривом правого крижо-клубового зчленування лiкується методом скелетного витягу протягом 2 тижнiв. Якi вправи не слiд включати до комплексу лiкувальноi фiзкультури 

A. Дихальна гiмнастика,

B. Вправи для змiцнення м'язiв тулубу,

*C. Вправи для мобiлiзацii рухiв в кульшовому суглобi.

D. Вправи для мобiлiзацii i змiцнення м'язiв правоi нижньоi кiнцiвки.

E. Вправи для мобiлiзацii i змiцнення м'язiв правоi та лiвоi верхнiх кiнцiвок .


Чоловiк 25 рокiв випав з 2-го поверху. На мiсцi подii вявленi стан травматичного шоку II ступеню, симптом прилиплих п'ят з двох сторiн. Кiнцiвки на перший погляд цiлi. Зазначте найкращий метод iммобiлiзацii, необхiдний для транспортування хворого. 

*A. На носилках з валиком пiд ногами,

B. У гамаку,

C. На боцi,

D. З фiксованими ногами до носилок.

E. На животi .


У травматологiчний пункт доставлений хворий 30 рокiв з сполученою травмою. Пiсля клiнiчного обстеження виявлений розрив сечового мiхура, забiй головного мозку, на рентгенограмў перелом лонноi та сўдничноi кисток злўва та розрўв лўвого крижоклубового зчленування. Зазначте найкращий метод лiкувальноi iммобiлiзацi кiсток тазу. 

A. Гамак.

*B. Накладення стрижневого апарата,

C. Металоостеосинтез,

D. Скелетний витяг,

E. Гiпсова iммобiлiзацiя. .


В хворого, пiсля падiння з висоти другого поверху, пульс 100, АТ 90/60, наявна клiнiка струсу головного мозку; при натискуваннi на крила тазу виявляється патологiчна рухомiсть, симптом "прилиплоi" п'яти злiва,та скорочення лiвоi нижньоi кiнцiвки. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз ? 

*A. Перелом кiсток тазу типа Мальгеня,

B. Крайовий перелом крила клубовоi кiстки,

C. Перелом кiсток тазу типа "метелика",

D. Перелом вертлюговоi западини с звихом стегна.

E. Перелом шийки лiвого стегна. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожно-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 100/40, пульс 124. Пiсля обстеження - закритий перелом тазу з порушенням тазового кiльця, закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, внтрiшньочеревна кровотеча. Який засобом треба виключити ускладнену травму тазу ? 

A. Рентгенографiя.

B. Комп'ютерна томографiя.

C. Катетеризацiя сечового мiхура.

*D. Катетеризацiя сечового мiхура та дослiдження pєr rєctum.

E. Контрастна рентгенографiя .


В хворого, пiсля падiння з висоти другого поверху при натискуваннi на крила тазу виявляється патологiчна рухомiсть, симптом "прилиплоi" п'яти з двох сторiн, стегна в положеннi незначноi зовнiшньоi ротацii,довжина кiнцiвок однакова, при пальпацii симфiзу розходження лобкових кiсток немає. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз ? 

A. Крайовий перелом крила клубовоi кiстки,

B. Перелом кiсток тазу типа "Мальгенi",

*C. Перелом кiсток тазу типа "метелика".

D. Перелом вертлюговоi западини с звихом стегна.

E. Перелом шийки лiвого стегна. .


Робiтник був придавлений мiж залiзничними вагонами. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховий областi злiва. Стегна в положеннi незначноi зовнiшньоi ротацii. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'яти" з двох сторiн. Розведення нiг та осьове навантаження на таз також викликає посилення болi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз ? 

*A. Перелом кiсток тазу типа "метелика",

B. Перелом тазу типа "Мальгенi",

C. Розрив симфiзу,

D. Перелом крила клубовоi кiстки.

E. Перелом крижi. .


Робiтник був придавлений мiж залiзничними вагонами. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховий областi злiва. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'ятки" злiва Розведеня нiг та осьове навантаження на таз викликає посилення болi. Яка найбiльш правильна перша квалiфiкована допомога 

A. Застосування наркотичних анальгетикiв,

*B. Внутритазова блокада по Школьнiкову-Селiванову,

C. Скелетний витяг,

D. Надання положення за Волковичем,

E. Застосування наркотичних анальгетикiв, скелетний витяг. .


Робiтник впав з висоти 2-х метрiв. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. Геодинамiка в нормi. При оглядi припухлiсть та синець у паховiй областi злiва. По катетеру з сечового мiхура йде нормальна сеча. Геодинамiка в нормi. Рухи лiвою ногою приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'ятки" злiва. Пiсля рентгенологiчного обстеження дiагноз: перелом лобковоi та сiдничноi кiсток злiва. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика ? 

A. Скелетний витяг 3 тижнi, потiм фiксацiя тазовим поясом,

B. Постiльний режим 3 тижнi, потiм фiксацiя тазовим поясом.

*C. Положення за Волковичем 3 тижнi, потiм курс функцiонального лiкування,

D. Фiксацiя тазовим поясом, хода з допомогою милиць.

E. Постiльний режим 3 тижнi, потiм курс функцiонального лiкування. .


Хворий 50 рокiв пiд час дорожньо-транспортноi аварii впав на правий бiк. Скарги на бiль в правому кульшовому суглобi. Рухи в ньому вiдсутнi з-за болю. Стегно у вимушеному положеннi: зiгнуте та ротовано всередину, права нижня кiнцiвка скорочена. Пальпацiя та перкусiя великого вертлюга болюча. Позитивний симптом "прилиплоi" п'яти. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз ? 

A. Перелом шийки стегна,

*B. Закритий звих стегна,

C. Черезвертлюговий перелом стегна,

D. Центральний переломозвих стегна,

E. Задньо-верхнiй переломозвих стегна. .


Жiнка 28 рокiв при родах зазнала пошкодження тазового кiльця. Скарги на бiль в областi симфiзу. Осьове навантаження на крила клубових кiсток боляче. Змушене положення: ноги зiгнути в колiнних та кульшових суглобах, стегна максимально зведенi. Спроба розвести ноги викликає сильну бiль. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз 

A. Розрив промежини.

B. Розрив лобкового зчленування.

C. Розрив крижово-клубового зчленування.

*D. Травматичний симфiзiт.

E. Запальний процес у промежинi. .


Постраждалий зазнав травми пiд час дорожньо-транспортноi аварii. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При обстеженнi дiагностовано перелом кiсток тазу типа "Мальгенi". Яке сполучення пошкоджень так називають ? 

A. Перелом лобкових та сiдничних кiсток з двох сторiн.

B. Центральний переломозвих стегна та розрив лобкового зчленування.

C. Розрив крижово-клубового зчленування.

*D. Перелом лобковоi, сiдничноi кiсток злiва та перелом крила  клубовоi кiстки злiва.

E. Перелом крила клубовоi кiстки справа та центральний переломозвих  стегна. .


Робiтник зазнав травми пiд час дорожньо-транспортноi аварii. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховiй областi злiва. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'яти" з двох сторiн. Розведення нiг та осьове навантаження на таз викликає посилення болi. Зовнiшня ротацiя та скорочення лiвоi нижньоi кiнцiвки. Попереднiй дiагноз: сполучена полiтравма: струс головного мозку, пошкодження кiсток тазу: розрив крижово-клубового зчленування та переломи лобковоi i сiдничноi кiсток злiва зi змiщенням лiвоi половини тазу доверху на 3 см. Яка лiкувально-дiагностична тактика є найбiльш правильною ? 

A. Оперативне лiкування: вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

B. Оперативне лiкування: закрита репозицiя, зовнiшня фiксацiя  стрижньовим апаратом.

C. Скелетний витяг за надмищелкову область лiвого стегна 8 тижнiв.

*D. Скелетний витяг на обидвi кiнцiвки.

E. Консервативне лiкування в положеннi Волоковича. .


Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. При перевiрцi осьового навантаження на крила клубових кiсток рухомостi не виявлено. Який прийом слiд застосувати в першу чергу для оцiнки цiлiсностi кiсток тазу ? 

*A. Рентгенографiя кiсток тазу,

B. Оцiнка симетричностi лiнii бiспiната,

C. Пальпацiя хрестця,

D. Пальпацiя симфiзу та клубових кiсток.

E. Вимiряння довжини кiнцiвок .


Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. При перевiрцi осьового навантаження на крила клубових кiсток виявлено рухомiсть правого крила. Який лiкувальний захiд слiд застосувати в першу чергу ? 

A. Введення наркотичних анальгетикiв.

B. Iнфузiйна терапiя, введення наркотичних анальгетикiв.

C. Придання пацiєнту положення за Волковичем.

*D. Виконання блокади за Школьнiковим-Селiвановим.

E. Придання пацiєнту положення за Волковичем, iнфузiйна терапiя .


@@Тема 12 Полiтравма 

При ваго-симпатичнiй блокадi рiвень вколу голки вiдповiдає 

A. Межi верхньоi та середньоi третини m. stєrnoclaidomastoidєus.

B. Точцi пересiчення зовнiшньоi яремноi вени iз заднiм краєм  m. stєrnoclaidomastoidєus.

C. Рiвню пiд'язичноi кiстки по задньому краю m. stєrnoclaidomastoidєus,

*D. Всьому перелiченому .


Кiлькiсть мiсцевого анестетику (новокаiну), що використовується для блокади переломiв кiсток на фонi шоку, у порiвняннi зi звичайним дозуванням повинно бути 

*A. Зменшено,

B. Збiльшено,

C. Суттєво не змiнюватися.

D. Новокаiн як мiсцевий анестетик бажано не використовувати .
При опiках нiг i нижньоi половини тулуба для знеболення i полiпшення трофiки застосовуються новокаiновi блокади 

*A. Паранефральна,

B. Вагосимпатична,

C. Мiсцева анестезiя,

D. Внутрiшньокiсткова регiонарна .
В хворого виявлений перелом обох стегнових кiсток без пошкодження магiстральних судин, артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст., дихання - 26 у хвилину. Найбiльш доцiльно у цiй ситуацii 

A. Термiнова iнфузiйна терапiя з одночасним введенням в наркоз i оперативним  лiкуванням.

*B. Термiново почати iнфузiйну терапiю, здiйснити знеболення до стабiлiзацii  артерiального тиску; пiсля цього розпочати проведення анестезii i операцii,

C. Термiново iнтубувати i почати iнфузiйну терапiю .


При виборi речовини для знеболення при травматичному шоку враховують в першу чергу вплив 

A. На дихання,

B. На гемодинамiку,

*C. На ендокринну систему.

D. На центральну нервову систему.

E. На дiурез .


Перевагою новокаiновоi блокади при тяжких травмах є те, що вона 

A. Не викликає зниження артерiального тиску,

B. Дає тривале знеболення.

*C. Лiквiдує бiль, не змiнюючи клiнiчну картину,

D. Знижує температуру тiла.

E. Пiдвищує центральний венозний тиск .


В терапii травматичного шоку першi дii спрямовують на:  a) вiдновлення газообмiну,  b) вiдновлення об'єму кровi, що циркулює,  c) знеболення  d) лiквiдацiю диспротеiнемii,  є) нормалiзацiю гематокрита

A. Вiрно всi,

*B. Вiрно а, b, c,

C. Вiрно a, c, d,

D. Вiрно всi, крiм є,

E. Вiрно всi, крiм d .


До факторiв, що знижують функцiональнi можливостi серцево-судинноi системи у лiтнiх пацiєнтiв, можна вiднести:  a) склероз периферiйних судин,  b) коронарокардиосклероз,  c) порушення функцii провiдниковоi системи серця,  d) пороки серця,  є) зниження адаптацiйних механiзмiв нейроендокринноi системи

*A. Вiрно всi,

B. Вiрно всi, крiм а,

C. Вiрно всi, крiм d i a,

D. Вiрно всi, крiм b.

E. Вiрно всi, крiм c i є .


Хворий поступив в операцiйну через 1,5 години пiсля травми з дiагнозом "травматичний вiдрив нижньоi кiнцiвки на рiвнi нижньоi третини стегна". На мiсцi травми накладений джгут на верхнiй третинi стегна. АД 65-60 мм. Найбiльш рацiонально в цiй ситуацii 

A. Термiново почати iнфузiйну терапiю до стабiлiзацii гемодинамiки, а пiсля  цього розпочати проведення анестезii i операцii,

*B. Термiново почати iнфузiйну терапiю з одночасним початком анестезii,

C. Провести iнфузiйну терапiю i провести вiдстрочене оперативне втручання ,


Невiдкладна реанiмацiя при гострiй крововтратi складається з усiх перелiчених нижче заходiв, виключаючи 

A. Тимчасову, а потiм постiйну зупинку кровотечi.

B. Замiсну спочатку iнфузiйну, а потiм трансфузiйну терапiю.

C. Забезпечення адекватного дихання.

*D. Гiпотермiю тiла та кiнцiвок.

E. Знеболення загальне i мiсцеве та корекцiю порушених функцiй .


При гострiй крововтратi в органiзмi вiдбуваються всi перелiченi змiни, крiм 

A. Зменшується об'єм кровi ,що циркулює, вiдбувається централiзацiя кровообiгу.

B. Пiсля первинноi активностi артерiол, венул, iх шунтiв вiдбувається  ослаблення iх дiяльностi: порушується мiкроциркуляцiя, збiльшується  клейкiсть кровi,

C. Вiдбувається агрегацiя формених елементiв, з'являються краплi  нейтрального жиру,

*D. Пiдвищується резервна лужнiсть, зменшується вмiст молочноi кислоти.

E. В периферiйнiй кровi з'являються мiкротромби, якi припиняють перфузiю  окремих дiльниць тканин .


Основними принципами iнфузiйо-трансфузiйноi терапii при гострiй крововтратi є всi нижчеперелiченi, виключаючи 

A. При наданнi першоi допомоги - збiльшення циркулюючого об'єму кровi шляхом  iнфузii сольових розчинiв i декстранiв,

B. В умовах стацiонару до пiдбору кровi введення колоiдних розчинiв i  розчинiв солi,

*C. Використання кровi "унiверсального донора" O (I) групи, резус-негативноi.

D. Трансфузiя консервованоi донорськоi кровi.

E. Трансфузii препаратiв кровi в залежностi вiд клiнiчних i бiохiмiчних  лабораторних показникiв .


При лiкуваннi гостроi крововтрати з перелiчених нижче засобiв не застосовуються 

A. Гiдрокортiзон.

B. Полiглюкiн.

C. Адреналiн.

*D. Пентамiн .
Показник гемоглобiну периферiйноi кровi в нормi 

A. 90-100 г/л,

B. 110-115 г/л,

*C. 120-160 г/л.

D. 170-185 г/л.

E. 190-210 г/л .


Гематокрiт в нормi 

A. 26-30%,

B. 36-42%.

*C. 45-48%,

D. 49-52%.

E. 53-58% .


Рiвень загального бiлка в кровi 

A. 25-34 г/л.

B. 32-46 г/л.

C. 25-58 г/л.

*D. 66-85 г/л .
Пiслятравматична гiпопротеiнемiя зумовлена всiм перелiченим, крiм 

A. Крововтрати,

B. Аутогемоделюцii,

*C. Посилення анаболiчного процесу.

D. Споживання бiлка при синдромi ДВС.

E. Порушення процесiв дезамiнування в печiнцi .


Розвиток десимiнованого внутрiшньосудинного коагулювання (ДВС) в основному пов'язаний з усiм перелiченим, крiм 

A. Поширеноi травми м'яких тканин i скелету,

B. Масивних гемотрансфузiй.

*C. Трансфузiй кровi з термiном зберiгання вiд 1 до 3 днiв  в обсязi 15% ОЦК хворого,

D. Активацii калекреiн-кiнiновоi системи.

E. Сповiльнення кровообiгу .


Ровиток дисеминованого внутрисудинного коагулювання (ДВС) супроводжується всiм перелiченим, крiм 

A. Гiпокоагуляцii,

B. Гiперкоагуляцii i гiперагрегацii.

*C. Зниження активностi тромбоцитiв,

D. Пiдвишення активностi тромбоцитiв i концентрацii тромбiна, утворення  тромбофiбринових пакункiв (масивного тромбоутворення).

E. Геморрагii або явна кровотеча при наявностi мiкрозгорткiв фiбрина  в системi мiкроциркуляцii .


В нормi парцiальний тиск кисню (PaO2) в артерiальнiй кровi 

A. 110+-6 мм рт. ст,

*B. 95+-1 мм рт. ст,

C. 80+-5 мм рт. ст,

D. 75+-8 мм рт. ст,

E. 68+-2 мм рт. ст. .


Шоковий перiод травматичноi хвороби характеризується: 

A. Глюкозурiєю.

B. Гiперглiкемiєю.

C. Лактацiдемiєю,

*D. Правильно все .
Для визначення групи кровi кров слiд забирати 

A. До трансфузii високомолекулярного декстрана.

B. До трансфузii низькомолекулярного декстрана.

C. Пiсля трансфузii високомолекулярного декстрана.

*D. Правильно 1) i 2) .
Трансфузiя несумiсноi кровi викликає 

A. Набряк легень.

B. Тромбоз клубочкiв нирок.

C. Гемолiтичну анемiю.

*D. Ураження ниркових канальцiв .
Плазмозамiнювачi викликають все перелiчене, крiм 

*A. Пiдвищення гiдростатичного тиску,

B. Пiдвищення онкотичного тиску,

C. Перемiщення позаклiтинноi рiдини в судинне русло.

D. Пiдвищення транспортноi функцii,

E. Тромбоцитопенiя розведення .


Низькомолекулярнi декстрани 

A. Погiршують мiкроциркуляцiю.

B. Не збiльшують небезпеку кровотечi.

C. Покращують мiкроциркуляцiю.

*D. Правильно 2) i 3) .
Виникнення торпiдноi фази згiдно до нейрорефлекторноi теорii розвитку травматичного шоку обумовлене 

A. Збудженням кори мозку.

*B. Вичерпанiстю пристосувальних можливостей ретикулярноi формацii  (сiтчаста субстанцiя),

C. Гальмуванням кори,

D. Гальмуванням пiдкiрки - довгастого мозку,

E. Збудженням пiдкiрки - довгастого мозку .


В молодоi, ранiше здоровоi людини, що знаходиться в станi травматичного шоку I ступеня, артерiальний тиск буде 

A. 60/40 мм рт. ст.

B. 70/60 мм рт. ст,

C. 90/60 мм рт. ст,

*D. 100/60 мм рт. ст.

E. 110/70 мм рт. ст. .


До первинного травматичного шоку вiдносять 

A. Вперше дiагностований шок у постраждалого.

*B. Шок, що виник слiдом за травмою,

C. Шок, що виник при механiчнiй травмi,

D. Шок дiагностований при першому оглядi,

E. Шок, що виник пiсля першоi допомоги з приводу пошкодження .


До вторинного травматичного шоку вiдносять 

A. Дiагностований шок у постраждалого, якщо в анамнезi у нього  ранiше був шок,

B. Дiагностований шок у постраждалого при другому i наступних оглядах.

*C. Шок, який виник у постраждалого через деякий час пiсля того, як вiн  був виведений з шоку i транспортований до лiкувальноi установи,

D. Шок, який виник у легкопораненого при повторному бiльш тяжкому пораненнi.

E. Шок, який виник у постраждалого з радiоактивним мiкстом, коли  всмокталися у кров радiоактивнi речовини .


Травматичний шок стає незворотнiм, якщо максимальний артерiальний тиск у 60 мм рт. ст. не вдається пiдняти протягом 

A. 1 год.

B. 2 год.

C. 4 год,

*D. 6 год. .
Вазоконстрiкцiя при тяжких формах травматичного шоку захоплює кровоноснi системи внутрiшнiх органiв 

*A. Що знервуються сонячним сплетiнням (печiнка, селезiнка, кишечник,  пiдшлункова залоза, м'язова система),

B. Системи серця,

C. Системи головного мозку,

D. Системи легень.

E. Системи верхнiх та нижнiх кiнцiвок .


Безпосередня причина загрози життю хворого при травматичному шоку пов'язана 

*A. З розладом мiкроциркуляцii в результатi молочно-кiслого дiатезу,

B. З артерiальною кровотечiєю,

C. З численними переломами довгих трубчатих кiсток.

D. З венозною кровотечiєю,

E. Правильно 1) i 4) .


Механiзм травматичного шоку при численних та сполучених пошкодженнях з масивною травмою м'яких тканин пов'язаний зi всiм перелiченим, крiм 

*A. Эсенсиальноi серцево-судинноi недостатностi,

B. Розладом насосноi функцii серця,

C. Абсолютним та вiдносним дефiцитом об'єму циркулюючоi кровi.

D. Сiмпатоадренергiчноi реакцii,

E. Специфiчноi вазомоцii .


Патологоанатомiчна картина травматичного шоку представлена 

A. Повнокров'ям м'язiв.

B. Набряком головного мозку.

C. Спазмом судин селезiнки i кишечнику.

*D. Правильно 1) i 3).

E. Всi вiдповiдi правильнi .


Лiкування травматичного шоку слiдує проводити, використовуючи в комплексi 

A. Трансфузiю 0.25% розчину новокаiну.

B. Трансфузiю кровiзамiсникiв,

C. Новокаiновi блокади мiсць переломiв,

*D. Правильно 2) i 3).

E. Все правильно .


Попереднє переливання полiглюкiну в обсязi 1-2 л у машинi "швидкоi допомоги" 

*A. Утруднює визначення груповоi приналежностi кровi,

B. Сприяє визначенню груповоi приналежностi кровi,

C. Суттєвого значення для визначення груповоi приналежностi кровi не має,

D. Утруднює визначення тiльки А(II) групи кровi.

E. У хворих з великою крововтратою значно полегшує визначення групи кровi .


Лiкування хворого з забоєм головного мозку середньоi тяжкостi i закритим поперечним переломом дiафiзу стегна в верхнiй третинi зi змiщенням передбачає по вiдношенню до перелому стегна 

A. Остеосинтез апаратом Iлiзарова,

*B. Остеосинтез стегна кiстки пластинкою,

C. Фiксацiю кiнцiвки кокситною гiпсовою пов'язкою,

D. Остеосинтез модулем апарату Iлiзарова,

E. Остеосинтез стегна кiстки iнтрамедулярним стрижнем .


Остеосинтез стегна хворому iз забоєм головного мозку середньоi тяжкостi найбiльш сприятливо зробити пiсля травми в першi 

A. 3-6 год,

*B. 12-24 год,

C. 48-72 год,

D. 4-6 доби,

E. 7-10 доби .


До сполучених пошкоджень вiдносяться всi травми, крiм 

A. Пошкодження опорно-рухового апарату i внутрiшнiх органiв.

B. Пошкодження всiх анатомо-функцiональних утворень,

C. Полiтравми, що супроводжуються рiзноманiтними ступенями функцiональних  i морфологiчних розладiв органiв i систем,

*D. Множинних пошкоджень опорно-рухового апарату i термiчного опiку.

E. Перелому кiсток кiнцiвки i черепно-мозковiй травмi .


До множинних переломiв вiдносяться 

A. Пошкодження двох i бiльш анатомо-функцiональних областей  опорно-рухового апарату.

B. Два i бiльше переломiв в межах одного сегменту.

C. Два i бiльше переломiв в межах однiєi кiнцiвки,

*D. Все перелiчене .
Серед сполучених пошкоджень перевищує 

A. Травма грудноi клiтини i ii органiв,

*B. Черепно-мозкова травма i переломи кiнцiвок,

C. Травма черевноi порожнини i кiсток тазу,

D. Тяжкi множинi пошкодження опорно-рухового апарату,

E. Здавлення кiнцiвок .


До сполученоi травми вiдносяться 

A. Вiдкритий перелом кiсток передплiччя i пошкодження м'язовоi частини  поверхневого згинача пальцiв.

B. Закритий перелом плечовоi кiстки i пошкодження плечовоi артерii.

C. Множиннi переломи ребер, пошкодження легень та плеври.

*D. Правильно 2) i 3) .
До сполученоi травми вiдносяться 

A. Множиннi переломи ребер i перелом кiсток гомiлки.

B. Перелом плечовоi кiстки i кiсток передплiччя у поєднанi  iз переломом кiсток тазу.

C. Перелом основи черепу i стегна,

*D. Вiрно 1), 3) .
До комбiнованих пошкоджень вiдносяться  a) множиннi переломи ребер iз гемопневмотораксом, перелом кiсток тазу з  внутрiшньочеревним розривом сечового мiхура  b) черепно-лицьова травма, забiй головного мозку, травматичний  вiдрив правоi гомiлки  c) перелом кiсток лiвоi гомiлки, термiчний опiк тулубу  d) здавлення тазу, перелом основи черепу, забiй головного мозку,  є) перелом лiвоi плечовоi кiстки, обох кiсток лiвоi гомiлки,  здавлення грудноi клiтини, променева хвороба

A. Вiрно все перелiчене,

B. Вiрно а), b), c).

*C. Вiрно c), є),

D. Вiрно a), b), d), є).

E. Вiрно a), b) .


Сполученi пошкодження характеризуються всiма наступними особливостями,виключно  a) труднощi дiагностики  b) тяжкiсть клiнiчного перебiгу  c) рiзноманiтнiсть ускладнень  d) труднощi прогнозування результату i наслiдкiв  є) виникнення полiорганноi недостатностi  f) необхiднiсть проведення агiографiчного дослiдження в усiх випадках

A. Вiрно все перелiчене.

B. Вiрно всi, крiм a), b).

C. Вiрно всi, крiм d).

*D. Вiрно всi , крiм f) .
12-49 Найбiльшу питома вага в структурi полiтравми складають травми, одержанi в результатi

A. Вiрно 3) i 2).

B. Падiння з висоти,

*C. Дорожньо-транспортних пригод.

D. Здавлення важкими предметами .
Множиннi i сполученi пошкодження характеризуються всiма перелiченими ознаками, крiм 

A. Рiзноманiтностi пошкоджень.

B. Труднощiв ранньоi дiагностики,

*C. Високою летальнiстю - до 80% i вище.

D. Зменшення об'єму циркулюючоi кровi, падiння артерiального тиску .
Ранню летальнiсть при множинних i сполучених пошкодженнях визначають всi наступнi фактори, крiм 

*A. Пошкодження скелету,

B. Черепно-мозковоi травми,

C. Пошкоджень життєво-важливих органiв,

D. Травматичного шоку IV ступеню .
Летальнiсть при множинних та сполучених пошкодженнях в ранньому перiодi пiсля травми (1-3 доби) може бути обумовлена всiм перелiченим, крiм 

A. Шоку i крововтрати,

B. Тяжкоi черепно-мозковоi травми.

*C. Гнiйних ускладнень,

D. Тромбоемболii легеневоi артерii.

E. Жировоi емболii .


Слiд вважати тактичною помилкою оперативне втручання (остеосинтез) при сполученiй травмi опорно-рухового апарату в станi:  a) травматичного шоку,  b) гострого порушення функцii легень, серця,  c) забою головного мозку на 4-8 день пiсля травми,  d) агонального стану,  є) внутрiшньоi кровотечi

*A. Вiрно всi,

B. Вiрно всi, крiм а, b, с,

C. Вiрно всi, крiм b, е.

D. Вiрно всi, крiм е,

E. Правильноi вiдповiдi немає .


Переваги оперативного лiкування переломiв при множинних i сполучених пошкодженнях опорно-рухового апарату полягають:  a) в точному зiставленнi i стабiльнiй фiксацii вiдламкiв,  b) в можливостi ранньоi активiзацii i функцiонального лiкування,  c) в полегшеннi догляду за хворим,  d) в полегшеннi транспортування хворого,  є) в прискореннi загоєння перелому - кiстковiй регенерацii

A. Вiрно все.

B. Вiрнi всi, окрiм b.

C. Вiрнi всi, окрiм c, d,

*D. Вiрнi всi, окрiм е .
Для профiлактики i лiкування жировоi емболii при тяжких множинних травмах найбiльш доцiльно застосування наступних лiкувальних препаратiв:  a) лiпостабiл,  b) стероiднi гормони,  c) гепарин,  d) контрiкал,  є) алкоголь

*A. Вiрно все,

B. Вiрно все, крiм b, є,

C. Вiрно все, крiм b, d.

D. Вiрно все, крiм d, є,

E. Вiрно все, крiм є, f .


Остеосинтез при пошкодженнi опорно-рухового апарату, поєднаному з травмою внутрiшнiх органiв, здiйснюють: 

A. Одночасно з оперативним втручанням з приводу пошкодження внутрiшнього органу.

*B. Пiсля життярятувальних операцiй i стабiлiзацii життєвих функцiй органiзму,

C. Одночасно з проведенням протишокових заходiв,

D. Вiрно 1) i 3),

E. Вiрнi всi перелiченi .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi. Внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй лобноi долi. В який строк найбiльш доцiльно виконати остеосинтез стегна? 

*A. Пiсля виведення хворого iз шоку, протягом першоi доби,

B. Безпосередньо пiсля закiнчення дiагностичного процесу,

C. Пiсля зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi.

D. Пiсля зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi,

E. Пiсля виведення хворого з шоку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - черезвертлюговий перелом стегна, внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй. В який строк необхiдно виконати остеосинтез стегна ? 

A. Безпосередньо пiсля закiнчення дiагностичного процесу.

B. Пiсля виведення iз шоку i зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi.

C. Пiсля виведення хворого iз шоку, не пiзнiше третьоi доби.

*D. Через 10-14 днiв пiсля травми.

E. Пiсля нормалiзацii функцii мозку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Пульсацiя на артерiях обох стiп не пальпуется. При КТ мозку - геморагiчний забiй. Яким чином можна клiнiчно виключити пошкодження стегновоi артерii ? 

A. Провести нiгтьову пробу.

B. Пальпацiя периферичних артерiй.

C. Оцiнка наростання гематоми з застосуванням контрольноi нитi.

*D. Нагляд за периферичний кровообiгом у динамiцi.

E. Огляд пiсля виведення хворого з шоку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 90/60, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Яка персональна участь лiкаря-травматолога у виведеннi хворого з шоку? 

A. Це роблять реанiматологи та анестезiологи,

B. Накладення iммобiлiзацii,

*C. Мiсцева анестезiя та iммобiлiзацiя перелому.

D. Вiдкрита репозицiя та остеосинтез перелому.

E. Iммобiлiзацiя та введення наркотичних анальгетикiв. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого, який випав з 2-го поверху. Пiсля клiнiчного обстеження - перелом правого стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Крила клубових кiсток при осьовому навантаженнi нерухомi. Область спiни без особливостей. При КТ мозку - геморагiчний забiй. Сухожилковi рефлекси збереженi. Якi вiддiли опорно-рухового апарату потребують рентгенографii? 

A. Праве стегно, хребет,

B. Праве стегно, хребет, таз, грудна клiтина,

*C. Праве стегно, таз, грудна клiтина, хребет, череп.

D. Праве стегно, таз, череп, черевна порожнина, хребет.

E. Праве стегно, череп, грудна клiтина. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 90/60, пульс 140. Пiсля обстеження - закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, вiдкритий перелом кiсток середньоi третини лiвоi гомiлки Ў-А ступеня (рвана рана розмiром 1,0 см), внутрiшньочеревна кровотеча. Пiсля виведення з шоку планується оперативне втручання - лапаротомiя для усунення внутрiшньочеревноi кровотечi; є можливiсть паралельно виконати остеосинтез переломiв. Якi види остеосинтезу повинен застосувати лiкар-травматолог? 

*A. Iнтрамедулярний для стегна, накiстний для гомiлки,

B. Накiстний для стегна i гомiлки,

C. Накiстний для стегна, iнтрамедулярний або накiстний для гомiлки.

D. Iнтрамедулярний для стегна, черекiстковий по iлiзарову для гомiлки,

E. Черекiстковий по iлiзарову для стегна i гомiлки. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 134. Пiсля обстеження - закритий перелом лiвого стегна в середньоi третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй ЎЎ ступеня. Пiсля виведення з шоку планується оперативне втручання - лапаротомiя для усунення внутрiшньочеревноi кровотечi, пiсля котроi слўд виконати остеосинтез перелому. Яка основна мета виконання остеосинтезу в цьому випадку? 

A. Забезпечити найкращi умови для консолiдацii перелому.

*B. Завдати умови для ранньоi медичноi реабiлiтацii хворого,

C. Уникнути ускладнень, якi виникають при вiдстроченому остеосинтезу,

D. Полегшити догляд за пацiєнтом в вiддiленнi iнтенсивноi терапii,

E. Профiлактика формування контрактур у суглобах кiнцiвки. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо- транспортноi подii без свiдомостi в тяжкому стану. АТ 60/0, пульс 134. Якi лiкарi-спецiалiсти повиннi оглянути хворого в цьому випадку 

A. Хiрург, травматолог, анестезiолог, уролог,

B. Реанiматолог, хiрург,

*C. Хiрург, травматолог, реанiматолог, нейрохiрург.

D. Хiрург, реанiматолог, нейрохiрург, уролог.

E. Реанiматолог, хiрург, нейрохiрург .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 100/40, пульс 124. Пiсля обстеження - закритий перелом тазу з порушенням тазового кiльця, закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. За допомогою якого обстеження треба виключити ускладнену травму тазу? 

A. Рентгенографiя.

B. Комп'ютерна томографiя.

C. Катетеризацiя сечового мiхура.

*D. Катетеризацiя сечового мiхура та дослiдження pєr rєctum.

E. Контрастна рентгенографiя .


@@Тема 13. Дегенеративнi i запальнi захворювання суглобiв 

Симптомом, що дозволяє виявляти навiть найменшу кiлькiсть рiдини вiд 4 до 8 мл. у колiнному суглобi, є

*A. Симптом випинання,

B. Симптом переднього "висувного ящика",

C. Симптом заднього "висувного ящика",

D. Симптом переднього i заднього "висувного ящика".

E. Симптом "балотування" надколiнка .
Симптом "випинання" складається

*A. У видавлюваннi рiдини зовнi i перкусii з внутрiшньоi сторони колiнного  суглоба,

B. У перкусii з внутрiшньоi сторони поверхнi колiнного суглоба,

C. В аускультацii колiнного суглоба.

D. У перкусii й аускультацii колiнного суглоба,

E. У видавлюваннi рiдини зовнi колiнного суглоба .


Технiка виконання симптому "балотування" надколiнка складається

A. У стиску колiнного суглоба.

B. У стиску надпателярного завороту лiвою рукою.

C. У натисканнi кiнчиками пальцiв на пiдколiнник у передньо-задньому напрямку.

*D. У стиску надпателярного завороту лiвою рукою i натисканнi кiнчиками пальцiв  на надколiнок у передньо-задньому напрямку.

E. У перкусii надколiнка .


При вiдкритому ушкодженнi великого суглоба можуть виникнути всi перерахованi ускладнення, крiм

A. Гнiйного артриту.

*B. Повiтряноi емболii,

C. Фiброзного або кiсткового анкiлозу,

D. Тугорухомостi, згинальноi або розгинальноi контрактури,

E. Сепсису .


Хондроматоз суглобiв характеризується

A. Рухливими i пальпуємими утвореннями в суглобах.

B. Блокадою суглоба та синовiiтом.

C. Кiстково-хрящовими тiнями на рентгенограмi.

*D. Усiм перерахованим .
Основним раннiм клiнiчним симптомом деформуючого артрозу кульшового суглоба є

*A. Бiль в областi кульшового суглоба,

B. Бiль у нижнiй третинi стегна й в областi колiнного суглоба,

C. Приводяща згинальна контрактура.

D. Скорочення кiнцiвки,

E. Обмеження обсягу рухiв у суглобi .


Диференцiювати коксартроз слiдує

A. Iз ревматоiдним полiартритом.

B. Iз туберкульозним процесом.

C. З остеохондрозом iз корiнцевим синдромом,

*D. Iз всiм перерахованим вище .
Найбiльше характерна рентгенологiчна ознака коксартрозу

A. Звуження суглобноi щiлини.

B. Кiстковi розростання навколо суглоба.

C. Склероз субхондральноi дiлянки головки i западини в областi найбiльше  навантаженоi частини суглоба.

*D. Усе перераховане .
Найбiльш частою причиною деформуючого артрозу колiнного суглобу є

*A. Травми колiнного суглоба: внутрисуглобовi переломи, неправильно зросшийся  перелом гомiлки, стегна , наслiдки ушкодження менiскiв i зв`язок колiнного  суглоба, вивихи гомiлки,

B. Вроджений вивих надколiнка,

C. Хвороба Кенiга.

D. Запальнi процеси,

E. Iнволюцiйний процес .


Патогенез деформуючого артрозу колiнного суглоба

A. Васкулярна теорiя.

B. Механо-функцiональна теорiя,

*C. Теорiя макро-мiкротравматизацii суглобного хряща.

D. Нейротрофiчна теорiя .
Основнi клiнiчнi ознаки деформуючого артрозу колiнного суглоба

A. Боль в колiнному суглобi та обмеження рухiв.

B. Хрускiт у суглобi при рухах.

C. Варусна або вальгусна деформацiя колiнного суглоба,

*D. Усе перераховане вище .
Диференцiальний дiагноз деформуючого артрозу колiнного суглоба варто проводити

A. Iз ревматоiдним полiартрiтом.

B. Iз туберкульозним гонiтом.

C. Iз гонорейным артрiтом.

*D. Iз усiм перерахованим .
Найбiльше характернi рентгенологiчнi ознаки при деформуючому артрозi колiнного суглоба включають

A. Звуження i деформацiю суглобноi щiлини.

B. Наявнiсть дегенеративних кiст в епiфiзах.

C. Сплощення суглобних площадок великогомiлковоi кiстки з варусною або  вальгусною деформацiєю.

*D. Усе перераховане вище .
Показаннями до застосування консервативноi терапii при деформючому артрозi колiнного суглоба є

A. Поразка I стадii.

B. Поразка II стадii.

C. Поразка III стадii,

*D. Вiрно 1) i 2) .
Показаннями до оперативного лiкування деформючого артрозу колiнного суглоба є 

A. Вiдсутнiсть ефекту вiд консервативного лiкування та короткi перiоди ремiсii.

B. Артроз iз варусною або вальгусною деформацiєю.

C. Виражений патело-феморальний артроз колiнного суглоба,

*D. Усе перераховане вище .
Операцiєю вибору при патело-феморальному артрозi II-III стадii є

A. Видалення надколiнка,

B. Ендопротезування колiнного суглоба.

*C. Артропластика колiнного суглоба,

D. Артродез колiнного суглоба .
При деформуючому артрозi колiнного суглоба III стадii найбiльше придатною операцiєю являється

A. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки,

B. Внутрикiсткова остеотомiя проксимального кiнця, великогомiлковоi кiстки,

*C. Ендопротезування колiнного суглоба.

D. Артродез колiнного суглоба.

E. Артропластика колiнного суглоба .


В молодих осiб 24-40 рокiв iз деформуючим артрозом колiнного суглоба I стадii i нестабiльнiстю суглоба показана операцiя

A. Ендопротезування колiнного суглоба.

B. Артродезу колiнного суглоба.

C. Високоi коригуючоi остеотомii великогомiлковоi кiстки,

*D. Операцiя, що стабiлiзуе колiнний суглоб з вiдновленням зв`язкового апарата .
В осiб 40-60 рокiв iз деформуючим артрозом колiнного суглоба II стадii з варусною деформацiєю показане

A. Ендопротезування колiнного суглоба,

B. Артродез колiнного суглоба.

*C. Висока коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки з корекцiєю деформацii,

D. Будь-яка з перерахованих .
Основна задача консервативного лiкування коксартрозу складається

A. В усуненнi контрактури суглоба,

B. У збiльшеннi обсягу рухiв.

*C. У зняттi больового синдрому,

D. У компенсацii скорочення кiнцiвки .
Рання операцiя на кульшовому суглобi в I i II стадii показана

A. При iдиопатичному коксартрозi.

*B. При диспластичному коксартрозi,

C. При травматичному коксартрозi .


Основними показаннями до оперативного лiкування коксартрозу є 

A. Вiдсутнiсть ефекту вiд консервативного лiкування та короткi перiоди ремiсii.

B. Диспластичний коксартроз I, II ступеня.

C. Обмеження обсягу ротацiйних рухiв.

*D. Усе перераховане .
Методом лiкування при iдиопатичному коксартрозi II ступеня являється

*A. Консервативне лiкування,

B. Варизуюча остеотомiя по Паулсу,

C. Операцiя Мак-Маррея.

D. Операцiя ендопротезування,

E. Артропластична операцiя .


Найбiльше придатною операцiєю при диспластичноi коксартрозi II стадii з дефiцитом покриття головки в осiб молодого вiку є

A. Остеотомiя по Мак-Маррею,

*B. Пластика даху вертлюговоi западини.

C. Ендопротезування суглоба.

D. Артропластика кульшового суглобу .
В хворих iз коксартрозом III стадii в сполученнi з остеохондрозом поперекового вiддiлу хребта показано

A. Коригуюча остеотомiя,

B. Артродез кульшового суглоба,

*C. Ендопротезування суглоба.

D. Остеотомiя по Мак-Маррею.

E. Деторсiоно-варизуюча остеотомiя стегна .


При коксартрозi III стадii по обидва боки методом вибору буде

*A. Двобiчне ендопротезування,

B. Операцiя Мак-Маррея по обидва боки,

C. Не оперувати обидва суглоби,

D. Коригуюча остеотомiя.

E. По обидва боки зробити операцiю по Фоссу .


При диспластичному артрозi кульшового суглоба в пiдлiткiв, коли недорозвинена вертлюгова западина, показано

A. Консервативна терапiя.

*B. Створення навiсу з крила клубовоi кiстки,

C. Тiльки деторсiоно-варизуюча остеотомiя,

D. Остеотомiя вертлюговоi западини,

E. Остеотомiя стегна .


Сприятливий ефект при мiжвертлюговоi остеотомii в хворих з iдиопатичним коксартрозом II стадii досягається в результатi

A. Кращоi центрацii головки стегна.

*B. Змiни бiомеханiки суглоба, полiпшення кровопостачання i зниження тиску  на суглоб за рахунок медiалiзацii стегна,

C. Змiни обсягу рухiв у суглобi,

D. Змiни площi навантаження на суглоб,

E. Усього перерахованого .


Невеличка кiлькiсть рiдини в колiнному суглобi визначається

A. Симптомом "балотування" надколiнка.

B. Симптомом переднього "висувного ящика".

C. Симптомом заднього "висувного ящика".

*D. Симптомом випинання.

E. Симптомом переднього i заднього "висувного ящика" .


Симптом "випинання" визначається

*A. Видавленням рiдини зовнi i перкусiєю з  внутрiшньоi сторони колiнного суглоба,

B. Перкусiєю з внутрiшньоi сторони поверхнi колiнного суглоба,

C. У видавленням рiдини зовнi колiнного суглоба,

D. Перкусiєю й аускультацii колiнного суглоба.

E. Аускультацiєю колiнного суглоба .


До рентгенологiчних ознак коксартрозу вiдносять

A. Звуження суглобноi щiлини та кiстковi розростання навколо суглоба.

B. Дегенеративна кiста в головцi й у кришцi западини.

C. Склероз субхондральноi дiлянки головки i западини в областi найбiльше  навантаженоi частини суглоба,

*D. Усе перераховане .
Ознаками характеризуючими деформуючий артроз є

A. Деформацiя суглобових поверхонь.

B. Дефекти хряща.

C. Бiль у суглобi.

*D. Всi перелiченi .
В осiб 40-60 рокiв iз деформуючим артрозом колiнного суглоба III стадii, варусною або вальгусною деформацiєю показанi

*A. Ендопротезування колiнного суглоба,

B. Артродез колiнного суглоба,

C. Висока коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки з корекцiєю деформацii,

D. Будь-яка з перерахованих .
В осiб 24-40 рокiв iз деформуючим артрозом колiнного суглоба I стадii i нестабiльнiстю суглоба показана операцiя

A. Ендопротезування колiнного суглоба.

B. Артродезу колiнного суглоба.

C. Високоi коригуючоi остеотомii великогомiлковоi кiстки.

*D. Операцiя, що стабiлiзує колiнний суглоб з вiдновленням зв`язкового  апарата.

E. Тунелiзацiя .


При деформуючому артрозi початок захворювання пов`язано

A. Iз поразкою суглобних кiнцiв кiсток.

B. Iз поразкою зв`язкового апарата,

*C. Iз поразкою хряща.

D. Iз поразкою капсули суглоба .
При асептичному некрозi головки стегновоi кiстки початок захворювання пов`язаний

*A. Iз поразкою суглобних кiнцiв кiсток,

B. Iз поразкою зв`язкового апарата,

C. Iз поразкою хряща.

D. Iз поразкою капсули суглоба,

E. Iз поразкою синовiальноi оболонки .


Методом лiкування при iдиопатичному коксартрозi III ступеня є

A. Консервативне лiкування.

B. Варизуюча остеотомiя по Паулсу.

C. Операцiя Мак-Маррея.

*D. Операцiя ендопротезування.

E. Артропластична операцiя .


При ревматоiдному артрiтi початок захворювання проявляеться

A. Поразкою суглобних кiнцiв кiсток.

B. Поразкою зв`язкового апарата.

C. Поразкою хряща.

*D. Поразкою синовiальноi оболонки.

E. Поразкою капсули суглоба .


Методом лiкування при пiзнiх стадiях ревматоiдного артриту кульшового суглобу е

A. Синовектомiя.

B. Артропластична операцiя,

C. Операцiя Мак-Маррея,

*D. Операцiя ендопротезування.

E. Тунелiзацiя .


Методом лiкування при раннiх стадiях ревматоiдного коксартрозу є

A. Консервативний метод,

B. Тунелiзацiя.

*C. Артропластична операцiя,

D. Операцiя ендопротезування.

E. Операцiя Мак-Маррея .


Найбiльше точним методом дiагностики асептичного некрозу головки стегновоi кiстки є

A. Рентгенографiя,

B. Комп`ютерна томографiя,

*C. Ядерно-магнiтний резонанс.

D. Радiоiзотопне дослiдження.

E. Ангiографiя .


Причинами виникнення асептичного некрозу головки стегновоi кiстки є усе нижче перерахованi крiм

*A. Порушення капсульно-зв`язкового апарата,

B. Високе фiзичне навантаження,

C. Жирова емболiя.

D. Порушення кровообiгу,

E. Мiкротромбози .


13-55. Технiка виконання симптому "балотування" надколiнка складається

A. У стиску колiнного суглоба.

B. У стиску надпателярного завороту лiвоi руки,

C. У видавленнi кiнчикiв пальцiв на пiдколiнник у передньо-задньому напрямку,

*D. У стиску надпателярного завороту лiвою рукою i натисканнi кiнчиками  пальцiв на надколiнок у передньо-задньому напрямку.

E. У перкусii надколiнка .


При вiдкритому ушкодженнi великого суглоба можуть ускладнення

A. Гнiйний артрiт.

B. Сепсис.

C. Контрактура, фiброзний або кiстковий анкiлоз.

*D. Усе вище перераховане .
Хондроматоз суглобiв характеризується

A. Рухливими i пальпуемими утвореннями в суглобах.

B. Блокадою суглоба з синовiiтом.

C. Кiстково-хрящовими тiнями на рентгенограмi,

*D. Усiм перерахованим .
Основним раннiм клiнiчним симптомом деформуючого артрозу кульшового суглоба являється

*A. Бiль в областi кульшового суглоба,

B. Бiль у нижнiй третинi стегна й в областi колiнного суглоба,

C. Приводяча згинальна контрактура,

D. Скорочення кiнцiвки.

E. Обмеження обсягу рухiв у суглобi .


Однополюсний ендопротез кульшового суглоба замiщує 

*A. Головку стегновоi кiстки,

B. Головку стегновоi кiстки та вертлюгову западину,

C. Кульшовий суглоб,

D. Вертлюгову западину.

E. Вiрно 1) i 2) .


Тотальний ендопротез кульшового суглобу замiщує 

A. Голiвку стегновоi кiстки,

*B. Голiвку стегновоi кiстки та вертлюгову западину.

C. Вертлюгову западину.

D. Вiрно 1) i 2) .
Показання к ендопротезуванню кульшового суглоба є все нижчеперелiчене, окрiм

A. Коксартроз III ст.

B. Асептичний некроз головки стегна III ст,

C. Медiальний перелом шийки стегновоi кiстки,

*D. Гнiйний ексудативний артрит.

E. Хвороба Бехтерева .


Найбiльш частiшим показанням к однополюсному ендопротезуванню в осiб похилого вiку є

A. Коксартроз III ст,

B. Асептичний некроз головки стегна III ст.

*C. Медiальний перелом шийки стегновоi кiстки,

D. Гнiйний артрит.

E. Хвороба Бехтерева .


Укажiть види ендопротезiв кульшового суглобу

A. Цементнi.

B. Безцементнi.

C. Однополюснi,

*D. Всi вищеперелiченi .
Найбiльш частiше ендопротезування виконується на

A. Колiнному суглобi.

*B. Кульшовому суглобi,

C. Гомiлковостопному суглобi,

D. Плечовому суглобi .
При коксартрозi III ст. показано

A. Однополюсне ендопротезування.

*B. Тотальне ендопротезування,

C. Гiбридне ендопротезування,

D. Ревiзiйне ендопротезування .
При асептичному некрозi головки стегна III-IV ст. показано

A. Однополюсне ендопротезування.

*B. Тотальне ендопротезування,

C. Гiбридне ендопротезування,

D. Ревiзiйне ендопротезування .
При ендопротезуваннi кульшового суглобу голiвка стегновоi кiстки

A. Не видаляється,

*B. Видаляється.

C. Частково резекується.

D. Вiрно 2) i 3) .
При тотальному ендопротезуваннi кульшового суглобу голiвка

A. Не видаляється.

*B. Видаляється,

C. Частково резекується,

D. Вiрно 2) i 3) .
При однополюсному ендопротезуваннi кульшового суглобу голiвка

A. Не видаляється.

*B. Видаляється,

C. Частково резекується,

D. Вiрно 2) i 3) .
При тотальному ендопротезуваннi кульшового суглобу капсула

A. Видаляється.

B. Не видаляється,

*C. Частково резекується.

D. Вiрно 2) i 3) .
При однополюсному ендопротезуваннi кульшового суглобу капсула

A. Видаляється.

*B. Не видаляється,

C. Частково резекується,

D. Вiрно 2) i 3) .
Показанням до цементного ендопротезування кульшового суглоба є

A. Вiк пацiєнтiв бiльш нiж 60 рокiв.

B. Остеопороз стегновоi кiстки,

*C. Остеопороз стегна та вертлюговоi западини.

D. Все вiрно .
Оссiфiкати при остеоартрозi виникають внаслiдок

*A. Асептичного запалення,

B. Ураження зв`язок,

C. Пошкодження зв`язок суглобiв,

D. Пошкодження суглобовоi сумки .
Синовiiт при дегенеративно-дистрофiчних захворюваннях суглобiв виникає внаслiдок

A. Ураження капсули суглобу.

B. Ураження зв`язок суглобу,

*C. Ураження синовiальноi оболонки.

D. Порушення рухiв у суглобi .
Виходом деформуючого артрозу кульшового суглоба являється:

A. Кiсний анкiлоз.

*B. Фiброзний анкiлоз,

C. Контрактура,

D. Руйнування суглобу .
При гострому синовiiтi колiнного суглобу в першу чергу показано

A. Напiвспiртовий компрес,

B. Прогрiвання.

*C. Пункцiя суглобу,

D. Призначення протизапальних препаратiв .
Гонартроз - це

A. Ураження кульшового суглобу.

B. Ураження плечового суглобу.

C. Ураження гомiлковостопного суглобу,

*D. Ураження колiнного суглобу .
Коксартроз - це

*A. Ураження кульшового суглобу,

B. Ураження плечового суглобу,

C. Ураження гомiлковостопного суглобу.

D. Ураження колiнного суглобу .
Синовiiт суглобу - це

A. Кров у суглобi.

B. Хондроматознi тiла у суглобi,

*C. Пiдвищення кiлькостi синовiальноi рiдини.

D. Запалення суглобу .
Хрящ головки стегна при деформуючому артрозi

*A. Уражується,

B. Не уражується,

C. Частково уражується.

D. Уражуется на однiй суглобовiй поверхнi .
Хрящ суглобовоi поверхнi при деформуючому артрозi

*A. Уражується,

B. Не уражується,

C. Частково уражується.

D. Уражуется на однiй суглобовiй поверхнi .
При ревматоiдному артритi хрящ суглобовоi поверхнi вертлюговоi западини

*A. Уражується,

B. Не уражується,

C. Частково уражується,

D. Уражується синовiальна оболонка .
При ревматоiдному артритi хрящ суглобовоi поверхнi голiвки стегна

*A. Уражується,

B. Не уражується,

C. Частково уражується,

D. Уражується синовiальна оболонка .
Загострення процесу при ревматоiдному артритi

*A. Має сезонний характер,

B. Не має сезонного характеру.

C. Загострюється при навантаженнi .


Загострення при деформуючому артрозi може виникнути

A. При змiнi сезону.

B. При переохолоджуваннi.

C. Пiсля грязелiкування.

*D. Все вiрно .
Артроскопiчне дослiдження колiнного суглоба є лiкувальною процедурою при

A. Деформуючому артрозi III ст.

B. Деформуючому артрозi II ст.

C. Деформуючому артрозi I ст.

*D. Хондроматозi .
Артроскопiчне дослiдження колiнного суглоба дозволяє виконати нижче перераховане крiм

A. Оцiнити стан хрестоподiбних зв`язок.

B. Оцiнити стан менiскiв.

C. Видалити хондроматознi тiла,

*D. Усунути деформацiю суглоба .
В хворого 50 рокiв iз двобiчним коксартрозом III стадii, рiзким больовим синдромом i значним обмеженням рухiв у кульшових суглобах. На рентгенограмах суглобна щiлина ледь прослiджується; головки склерозованi, склерозованi дахи вертлюгових западин. є одиночнi дегенеративнi кiсти в головках i в западинах. При радiонуклiдному обстеженнi вiдзначається зниження концентрацii радiофармпрепарату в проекцii обох кульшових суглобiв. Хворому показано?

A. Регулярна консервативна терапiя 2 разу в роцi, включаючи грязелiкування.

B. Артропластика по обидва боки,

C. Ендопротезування,

*D. Двобiчне ендопротезування.

E. Остеотомiя по Мак-Маррею по обидва боки .


Хвора 18 рокiв має диспластичний правобiчний коксартроз I-II ступеня. Турбуе боль в кульшовому суглобi пiсля фiзичного навантаження та пiд час ходьби на великi вiдстанi. Ротацiйнi рухи обмеженi, приведення i вiдведення не обмеженi. Обсяг рух в сагiтальнiй площинi повний. На рентгенограмi є склероз субхондрального вiддiлу головки i западини на дiлянцi найбiльшого навантаження, западина дрiбна, дах недорозвинений, значний дефiцит покриття головки стегна. Хворий показане?

A. Консервативна терапiя,

*B. Пластика даху вертлюговоi западини,

C. Мiжвертлюгова остеотомiя,

D. Ендопротезування,

E. Грязелiкування .


Хворий 50 рокiв з iдиопатичним коксартрозом лiвого кульшового суглоба Турбують болю при ходьбi наприкiнцi дня пiсля навантаження. Мае мiстонезначне обмеження ротацiйних рухiв у суглобi, незначне обмеження вiдведення стегна. На рентгенограмi вiдзначається гарна центрацiя головки стегна, глибока западина, суглобова щiлина звужена, є реактивне розростання кiстки в областi даху. Хворому показано?

*A. Консервативна терапiя,

B. Грязелiкування,

C. Мiжвертлюгова остеотомiя.

D. Ендопротезування,

E. Пластика даху вертлюговоi западини .


В хворого 36 рокiв ознаки правобiчного травматичного гонартрозу I ст. Боль при надмiрному фiзичному навантаженнi, проходить пiсля вiдпочинку. В анамнезi - 3 року тому травма правого колiнного суглоба. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки збережена На ентгенограмi: слабко виражений субхондральний склероз, суглобна щiлина збережена. Показано лiкування: 

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою протягом 7 днiв, холод мiсцево,  ЛФК, анальгетики.

*B. Обмеження навантаження, фiзiотерапевтичне лiкування, прийом  нестероiдних протизапальних засобiв, масаж, ЛФК,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, унутрисуглобове введення гормональних  засобiв, масаж, ЛФК,

D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова,

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хворого 58 рокiв ознаки правобiчного травматичного гонартрозу. Бiль при помiрному фiзичному навантаженнi, проходить пiсля тривалого вiдпочинку, хворiє протягом 5 рокiв. Багаторазово одержував курси консервативного лiкування. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки вiдхилена кнутрi пiд кутом 7 градусiв. На рентгенограмi: виражений субхондральний склероз, суглобна щiлина помiрно звужена, крайовi кiстковi розростання. Показано лiкування: 

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою протягом 7 днiв, холод мiсцево, ЛФК,  анальгетики.

B. Обмеження навантаження на 6-7 днiв, фiзiотерапевтичне лiкування,  прийом нестероiдних протизапальних засобiв, масаж, ЛФК,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, прийом внутрисуглобове  введення гормональних засобiв, масаж, ЛФК,

*D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова.

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хвороi 65 рокiв ознаки правобiчного гонартрозу III ст. Бiль у спочинку, хворiє протягом 10 рокiв. Багаторазово одержувала курси консервативного лiкування. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки вiдхилена кнутрi пiд кутом 20. На рентгенограмi: виражений субхондральний склероз, суглобнi кiнцi кiсток значно деформованi, кiстковi розростання. Показано лiкування:

*A. Тотальне ендопротезування колiнного суглоба,

B. Артроскопiя,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, внутрисуглобове введення  гормональних засобiв, масаж, ЛФК,

D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова.

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хворого 43 рокiв, що пред`являє скарги на сильну бiль в лiвому кульшовому суглобi, що виникає при фiзичному навантаженнi, на рентгенограмi лiвого кульшового суглоба вiдзначаються множиннi осередки розрiдження кiстковоi тканини головки стегна, крайовi кiстковi розростання вертлюговоi западини, рiзке звуження суглобноi щiлини. Який метод лiкування показаний хворому?

A. Пластика дефектiв головки стегна аутокiстковим трансплантатом,

B. Артропластика кульшового суглоба.

*C. Тотальне ендопротезування,

D. Коригуюча остеотомiя.

E. Пластика головки стегна керамiчним ковпачком .


@@Тема 14 Остеохондроз хребта 

Пацiєнтка 27 рокiв скаржиться на бiль, скованiсть у грудному вiддiлi хребта, швидку стомлюванiсть i зниження працездатностi; 1 мiс. ранiше одержувала стацiонарне лiкування з приводу грудного остеохондрозу; робота пов`язана з переносом ваги i протягами. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, фiзiологiчнi вигини вираженi; перкусiя i пальпацiя остистих вiдросткiв у грудному вiддiлi помiрно болюча; тракцiя по осi хребцiв зменшує бiль. Яка лiкувальна тактика краща?

A. Виконати лiкувальну блокаду,

B. Рентгенотерапiя,

*C. Консервативне лiкування.

D. Готувати до оперативного лiкування.

E. 3) або 4) .
Довжина хребта визначається за рахунок: 

A. Тiл хребцiв (50 %) i мiжхребцевих дискiв (50 %) у дiтей i дорослих.

B. Тiл хребцiв (75 %) i мiжхребцевих дискiв (25 %) у дiтей i дорослих,

*C. Тiл хребцiв(50 %) i мiжхребцевих дискiв (50 %) у новонароджених, у  дорослих спiввiдношення 75 % i 25 % вiдповiдно.

D. Тiл хребцiв(90 %) i мiжхребцевих дискiв (10 %) у дiтей i дорослих. .
В людини вагою 70 кг, яка лежить на спинi, навантаження на 3-й поперековий хребець складає : 

A. 0 кг.


*B. 25 кг,

C. 50 кг,

D. 70 кг. .
В людини вагою 70 кг, яка стоiть, навантаження на 3-й поперековий хребець складає : 

A. 50 кг.

B. 70 кг,

*C. 100 кг.

D. 125 кг. .
В людини вагою 70 кг, яка стоiть з невеликим нахилом вперед, навантаження на 3-й поперековий хребець складає: 

A. 70 кг.

B. 100 кг.

C. 125 кг,

*D. 150 кг. .
Ергономiчна рiвновага хребцевих сегментiв досягається за рахунок: 

*A. Напруги зв`язок (пасивного елементa),

B. Енергоємноi роботи м`язiв,

C. Пункт 1) i 2) вiрно.

D. Нi пункт 1 нi пункт 2. .
Мiцнiсть з`єднань хребта забезпечується такими зв`язками : 

A. Жовтою i мiжостистою,

B. Передньою i задньою подовжнiми.

*C. Пункт 1) i 2),

D. Нi пункт 1 нi пункт 2. .
Мiжхребцевi диски виконують такi функцii: 

A. З`єднання хребцiв.

B. Забезпечення рухливостi хребта.

C. Запобiгання тiл хребцiв вiд постiйноi травми.

*D. Все перераховане. .
Переднiй опорний комплекс хребцевого сегмента включає: 

A. Тiла сумiжних хребцiв i мiжхребцевий диск.

B. Передню i задню поздовжнi зв`язки,

C. Верхнi i нижнi суглобовi вiдростки,

*D. П. 1) i п. 2).

E. Все перераховане. .


Заднiй стабiлiзуючий комплекс хребцевого сегмента включає: 

A. Дужки хребцiв i суглобовi вiдростки.

B. Суглобовi остистi вiдростки.

C. Остистi вiдростки, жовту i мiжостисту зв`язки,

*D. Все перераховане . .
Мiжхребцевий диск складається з: 

A. Гiалiнових пластинок, притиснутих до замикальних  пластинок тiл хребцiв, i фiброзного кiльця.

B. Фiброзного кiльця i пульпозного ядра.

C. Пульпозного ядра, фiброзного кiльця i поздовжнiх зв`язок.

*D. П.1) i п.2). .
Визначення характеру скривлення хребта включає: 

A. Вiдхилення вершини остистих вiдросткiв вiд лiнii, що з`єднує заднiй край  великого потиличного отвору, 7-й шийний хребець i середину нижнього кiнця  крижi.

B. Величину реберного горба, довжину нiг, розташування мiжостноi лiнii.

C. Вимiр ширини таза, п.1 i п.2.

*D. П.1) i п.2). .
В етiологii остеохондрозу має значення: 

A. Iнфекцii гострi i хронiчнi.

B. Переохолодження i травматизацiя.

C. Аномалii розвитку хребта.

*D. Все перераховане. .
При розвитку остеохондрозу вiдбуваються: 

A. Надриви i трiщини фiброзного кiльця i зсуви тканин диска,

B. Розрив гiалiнових пластинок i проникнення частин диска в  губчату речовину, формування гриж Шморля.

*C. П.1) i п.2),

D. Нi п.1), нi п.2). .
В процесi розвитку остеохондрозу вiдбувається: 

A. Зменшення висоти мiжхребцевого простору.

B. Асиметричне збiльшення мiжхребцевого промiжку,

C. Сплощення замикальних пластин i утворення крайових остеофiтiв,

*D. П.1) i п.3).

E. П.2) i п.3). .


Клiнiчнi прояви остеохондрозу з`являються у випадку переходу процесу в: 

*A. Заднi вiддiли фiброзного кiльця,

B. В тiло хребця,

C. Переднi вiддiли фiброзного кiльця.

D. Все перераховане . .
Поява грижi фiброзного кiльця i вплив ii призводить до: 

A. Подразнення корiнцiв.

B. Стискання корiнцiв.

C. Перериванню провiдностi.

*D. Все перераховане. .
Вплив грижi фiброзного кiльця на корiнцi супроводжується: 

A. Порушенням циркуляцii кровi,

B. Набряком i фiброзом сполучних мембран навколо корiнця.

*C. П. 1) i п.2),

D. Нi п.1) нi п.2). .
В результатi постiйноi травматизацii суглобових вiдросткiв утворюється: 

A. Спондилоартрит.

B. Спондилез,

*C. Спондилоартроз.

D. П. 2) i п. 3). .
На спондилограмах при остеохондроi виявляються : 

A. Зменшення висоти диска.

B. Склероз замикальних пластин.

C. Утворення остеофiтiв, псевдоспондiлолiстез, спондiлоартроз.

*D. Все перераховане . .
Характер змiщення диска дозволяють виявити такi методи дослiдження : 

A. Функцiональна спондилографiя.

B. Дискографiя.

C. Комп`ютерна томографiя.

*D. П. 2) i п. 3).

E. Все перераховане. .


Шийний остеохондроз виявляється у видi корiнцевих симптомiв : 

A. Цервiкальна дiскалгiя.

B. Синдром переднього драбинчатого м`яза.

C. Плече-лопатковий перiартриту.

*D. Все перераховане. .
Спинальнi прояви шийного остеохондроза : 

A. Бiль в областi серця, якi не знiмаються нiтроглiцерином.

B. Бiль в областi серця, що зменшується при тракцii шийного вiддiлу.

C. Бiль в областi серця при вiдсутностi змiн на ЕКГ.

*D. Все перераховане. .
Черепно-мозковi порушення при шийному остеохондрозi : 

A. Головний бiль у тiм`яно-скроневiй дiлянцi.

B. Кохле-вестибулярнi порушення.

C. Порушення координацii рухiв.

*D. П.1) i п.2).

E. П.2) i п.3). .


Вiсцеральнi порушення при шийному остеохондрозi i захворювання внутрiшнiх органiв 

A. Нiколи не сполучаться у молодих,

B. Зустрiчаються тiльки у лiтнiх.

*C. Потребують диференцiальноi дiагностики завжди,

D. Все перераховане. .
Консервативне лiкування шийного остеохондроза включає: 

A. Забезпечення спокою i зменшення навантаження на хребет.

B. Лiквiдацiю больового синдрому, м`язевоi контрактури.

C. Тiльки мануальну терапiю.

*D. П.1) i 2). .
Витяг при комплексному лiкуваннi поперекового остеохондроза здiйснюється шляхом: 

A. Курсу витягу за тазовий пояс наростаючими (зменшуючими) вантажами  по 30-60 хв сеанс.

B. Постiйною тракцiєю за тазовий пояс вантажами 2-4кг.

C. Курсу пiдводного витягу за тазовий пояс наростаючими(зменшуючими)  вантажами по 30-60хв. сеанс.

*D. П.1) i п.3). .
Режим спочинку для шийного вiддiлу хребта досягається шляхом застосування : 

A. Комiра Шанца.

B. Гiпсового нашийника.

C. Жорсткого шийного комiру,

*D. П.1) i п.2). .
Манжетний витяг вантажами, що збiльшуються (зменшуються) дозволяє: 

A. Розвантажити хребет.

B. Зменшити м`язову контрактуру i внутрiдисковий тиск.

C. Збiльшити мiжхребцевий отвiр.

*D. Все перераховане. .
Медикаментозна терапiя при остеохондрозi включає : 

A. Седативнi, снотворнi.

B. НПВП, вiтамiни групи В,

*C. П.1) i п.2).

D. Наркотичнi препарати;. .
ЛФК i масаж при шийному остеохондрозi призначається: 

A. З перших днiв захворювання,

*B. Пiсля закiнчення гострого больового синдрому.

C. В гострому перiодi пiсля новокаiновоi блокади.

D. П.1) i п.3). .
Фiзiотерапiя в гострому перiодi ОХЗа включає:1) парафiн-озокерiт;2) магнiтотерапiя3) лазеротерапiя;4) електрофорез новокаiну ;5) фонофорез анестезiну;  6) амплiпульс

A. Вiрно 1), 2), 3),

*B. Вiрно 4), 5), 6).

C. Вiрно 1), 4), 6).

D. Вiрно 3), 4), 5) .
Можливостi бальнеотерапii в лiкувальних установах Днiпропетровськоi областi : 

A. Сiроводневi ванни.

B. Радоновi ванни.

C. Хвойно-сольовi ванни,

*D. Все перераховане; .
Показання до мануальноi терапii при остеохондроi: 

A. Больовий синдром при спондiлолистзi.

*B. Больовий синдром при незначном зсувi хребцiв,

C. П.1) i п.2),

D. Тiльки при гострому випадiннi мiжхребцевого диска. .
Протипоказання до мануальноi терапii хребта: 

A. Вродженi аномалii розвитку i захворювання хребта.

B. Остеопороз рiзноманiтноi етiологii,

*C. П.1) i п.2).

D. Емоцiйна лабiльнiсть пацiєнта. .
Не являються протипоказаннями до мануальноi терапii хребта: 

A. Важкi захворювання внутрiшнiх органiв.

B. Поразка головного мозку.

C. Спондiлолiстез 2-ступеня,

*D. Хронiчний остеомiелiт стегна; .
Можливе проведення мануальноi терапii хребта при наявностi: 

A. Пухлин м`яких тканин тулуба,

B. Запальних процесiв у хребтi.

*C. Травматичного плечового плекситу,

D. Масивного окостенiння передньоi поздовжньоi зв`язки. .
Неможливо проведення мануальноi терапii хребта при наявностi: 

*A. Судинних порушень системи кровообiгу спинного мозку,

B. Гiпертонiчноi хвороби 1-го ступеня,

C. Нижнього спастичного гемiпарезу.

D. П. 2) i п.3). .
Технiка виконання мануальноi терапii хребта включає: 

A. "розiгрiв" м`язiв спини масажем.

B. Витяг по осi хребта.

C. Згинання, розгинання тулуба.

*D. Все перераховане. .
Пiсля сеансу мануальноi терапii пацiєнт: 

A. Повинен дотримуватися лiжкового режиму 1-2 години.

*B. Може користуватися ортопедичним поясом,

C. Повинен одержати фiзiопроцедури,

D. Зобов`язаний одягти жосткий корсет. .
При поперековому остеохондрозi з корiнцевим синдромом найбiльш ефективним тракцiйним методом є: 

A. "сухий" вертикальний витяг грудним поясом.

B. "сухий " горизонтальний витяг тазовим поясом,

*C. Пiдводний витяг.

D. Ручний витяг на рiзновисоких столах . .
Пiсля сеансу пiдводного витягу пацiєнт повинний: 

A. Бути пiднятий на щитi.

B. Дотримувати горизонтального положення 1-2 часу.

C. Користуватися фiксуючим поясом,

*D. Все перераховане. .
Радикальним оперативним методом лiкування остеохондрозу є:

A. Ламiнектомiя i дискектомiя.

B. Фасетектомiя.

C. Радiкулотомiя.

*D. Видалення грижi диска i спондiлодез. .
Для виявлення спондiлолiстезу так названим функцiональним методом застосовуються всi перерахованi проекцii спондiлографii, крiм

A. Бiчноi проекцii в положеннi максимального згинання,

B. Бiчноi проекцii в положеннi максимального разгинання.

*C. Аксiальноi проекцii в положеннi ротацii тулуба,

D. Передньо-задньоi проекцii з максимальними нахилами праворуч (лiворуч).

E. Спондiлограми у вертикальному положеннi хворого .


Хребцева артерiя вiдходить:

A. Вiд плечо-головного вiддiлу.

*B. Вiд пiдключичноi артерii,

C. Вiд загальноi сонноi артерii,

D. Вiд дуги аорти .
У кiстково-фiброзний канал хребцева артерiя входить на рiвнi поперечного виростка

A. 4 шийного хребця.

B. 5 шийного хребця.

C. 6 шийного хребця.

*D. 7 шийного хребця .
Поперекове нервове сплетiння формують спинно-мозковi нерви

*A. Д12-Л4,

B. Д12,

C. Л1-Л4,

D. Л1-Л5 .
Крижове нервове сплетення формують спинно - мозковi нерви

A. Л1-Л5.

B. S1-S5,

C. Л3-S5,

*D. Л4-S5.

E. Л4-S3 .


Хребцi сполученi найбiльше рухливо

*A. У шийному вiддiлi,

B. У поперековому вiддiлi,

C. У грудному вiддiлi.

D. На межi шийного i грудного вiддiлiв,

E. На межi грудного i поперекового вiддiлiв .


По виходi з мiжхребцевого отвору стовбур спинно-мозкового нерва дiлиться

A. На 2 гiлки,

B. На 3 гiлки.

*C. На 4 гiлки,

D. На 5 гiлок .
Мiжхребцевий диск, що утворив дефект у замикаючiй пластинцi хребця i пролабує в тiло хребця, вiдоме як:

A. Випин (випадiння) ядра диска.

B. Дегенеративний диск iз кiстковою шпорою,

C. Спондилолiз,

*D. Вузол Шморля.

E. Жодний iз вище вказаних .


Найчастiше остеохондроз уражає:

A. Шийний вiддiл хребта,

B. Грудний вiддiл хребта.

*C. Поперековий вiддiл хребта,

D. Куприк.

E. Частiше буває поширений остеохондроз хребта .


Для ускладнення остеохондрозу хребта найбiльше характерна така патогенетична ситуацiя :

A. Дискомедулярний конфлiкт,

B. Дисковаскулярний конфлiкт,

*C. Дискорадiкулярний конфлiкт.

D. Адгезiвний арахноiдiт.

E. Спондiлолiстез, спондiлорадикулярний конфлiкт .


Основним методом лiкування остеохондрозу хребта є:

*A. Консервативний,

B. Передня дискектомiя, переднiй корпородез,

C. Ламiнектомiя, видалення грижi диска.

D. Ламiнектомiя, видалення грижi диска, заднiй спондiлодез,

E. Закритий хемонуклеолiз .


При шийному остеохондрозi основними синдромами є:   а) корiнцевi синдроми,  б) спiнальнi синдроми,  в) вегетативно-дистрофiчнi синдроми,  г) синдром хребцевоi артерii,  д) синдром вiсцеральних порушень,  е) синдром переднього драбинчатого м`яза,  ж) плече- лопатковий перiартрит

*A. Вiрно г), д), е) i ж),

B. Вiрно в), д) i ж),

C. Вiрно б), д) i е),

D. Вiрно а), б), в) i е).

E. Вiрно а) .


Виявити нестабiльнiсть хребцевого сегмента в шийному вiддiлi можливо за допомогою:

*A. Звичайноi рентгенографii у положеннi згинання i розгинання хребта в  бiчнiй проекцii,

B. При порiвняннi рентгенограм хребта, зроблених у положеннi стоячи i лежачи,

C. Радiоiзотопного дослiдження,

D. Мiєлографii.

E. Рентгенографii в бiчнiй i передньо - заднiй проекцii .


Площа перетину хребцевого каналу в грудному вiддiлi хребта

*A. Менше, нiж у шийному i поперекових вiддiлах,

B. Однакова, як у шийному i поперекових вiддiлах,

C. Менше, нiж у шийному, але бiльше, нiж у поперековому вiддiлi.

D. Бiльше, нiж у шийному, але менше, нiж у поперековому вiддiлi,

E. Бiльше, нiж у шийному i поперековому вiддiлах .


Клiнiчна картина при грудному остеохондрозi

*A. Надзвичайно рiзноманiтна, але жодний iз симптомiв не є строго специфiчним,

B. Характеризується тiльки наявнiстю болю в грудному вiддiлi хребта,

C. Характеризується порушенням чутливостi в нижнiх кiнцiвках.

D. Характеризується змiнами сухожильних рефлексiв,

E. Характеризується вазомоторними порушеннями нiг .


Рентгенологiчними ознаками грудного остеохондрозу є:   а) зменшення висоти дискiв,  б) склероз замикальних пластинок,  в) переднi i бiчнi остеофiти,  г) хрящовi вдавлення в тiла хребцiв,  д) зменшення висоти тiл хребцiв i iх невеличка клиноподiбна деформацiя,  е) виражений сколiоз,  ж) остеопороз хребцiв,  з) гiпермобiльнiсть грудного вiддiлу

A. Усе перераховане.

B. Усе перераховане, крiм б), г) i е).

C. Усе перераховане, крiм в), е) i ж).

*D. Все перераховане, крiм е) i з).

E. Все перераховане, крiм в) i з) .


Грижi дискiв у грудному вiддiлi хребта

*A. Зустрiчаються дуже рiдко,

B. Зустрiчаються часто,

C. Зустрiчаються так само часто, як i в поперековому вiддiлi хребта,

D. Визначають в переважному випадку клiнiку грудного остеохондрозу  у бiльшостi пацiєнтiв.

E. Могли б виявлятися набагато частiше, якби всiм хворим  проводилося рентгеноконтрастне дослiдження хребта (мiєлографiя) .


Комплекс консервативного лiкування грудного остеохондрозу мусить включати : 1) розсмоктуючу терапiю, (склоподiбне тiло, румалон, алое та iн.),2) рентгенотерапiю,3) гормональну терапiю,4) вiтамiнотерапiю,5) при показаннях - фiксацiю тулуба корсетами,  6) протизапальну терапiю (вольтарен i т.д.),  7) паравертебральнi блокади,  8) лiкувальну гiмнастику,  9) масаж м`язiв спини,10) санаторно-курортне лiкування,11) при показаннях - мануальну терапiю

A. Все перераховане,

B. Все перераховане, крiм 3), 7) i 9),

*C. Все перераховане, крiм 2) i 3).

D. Все перераховане, крiм 2), 5) i 10).

E. Все перераховане, крiм 6), 7), 8), 9), 10), 11) .


Випадання колiнного рефлексу характерно для поразки

A. Корiнця L2,

B. Корiнця L3,

*C. Корiнця L4.

D. Корiнця L5.

E. Корiнця S1 .


Випадання ахiлового рефлексу характерно для поразки

A. Корiнця L3.

B. Корiнця L4,

C. Корiнця L5,

*D. Корiнця S1.

E. Корiнця S2 .


Поява болю у витягнутiй нозi при пiдйомi з горизонтального положення називається позитивним симптомом

A. Брагара,

B. Нерi,

*C. Ласега.

D. Васермана.

E. Мацкевича .


Для загострення остеохондрозу поперекового вiддiла хребта найбiльш характернi такi симптоми : 1) бiль у поперековому вiддiлi з iррадiацiєю в нижню кiнцiвку,2) вiдсутнiсть болю в поперековому вiддiлi i нижнiх кiнцiвках,3) зглаженiсть або вiдсутнiсть поперекового лордозу,4) нормальне положення поперекового лордозу, 5) анталгiчний нахил тулуба,  6) обмеження руху хребта,  7) збiльшення рухливостi хребта,  8) наявнiсть корiнцевоi симптоматики,  9) позитивнi симптоми натягу корiнцiв, 10) негативнi симптоми натягу корiнцiв

A. Все перераховане,

B. Все перераховане, крiм 2), 3), 6) i 9).

*C. Все перераховане, крiм 2), 4), 7) i 10),

D. Все перераховане, крiм 1), 5), 7).

E. Все перераховане, крiм 2), 4), 5), 6), 8), 9) .


Що викликає появу органiчноi неврологiчноi (корiнцевоi) симптоматики при поперековому остеохондрозi ?

A. Грижа Шморля.

B. Осифiкацiя передньоi поздовжньоi зв`язки.

C. Склерозування замикальних пластин сумiжних хребцiв.

*D. Протрузiя або пролапс диска в спинномозковий канал .
Найбiльш цiнну iнформацiю про наявнiсть i розмiри грижового випина мiжхребцевого диска дає

A. Рентгенографiя в двох проекцiях,

B. Рентгенографiя у функцiональних положеннях,

*C. Мiєлографiя.

D. Ангiографiя.

E. Радiоiзотопне дослiдження .


Про нестабiльнiсть хребцевого сегмента можна судити

A. По неконтрастним рентгенограмам, зробленим  в передньо-заднiй i бiчнiй проекцii,

*B. По неконтрастним рентгенограмам, зроблених  в бiчнiй проекцii в положеннi згинання i розгинання,

C. По рентгенограмам хребта, зробленим у передньо-заднiй проекцii  в положеннi стоячи i лежачи,

D. По комп`ютерним томограмам (ЯМР-томографiя),

E. По радiоiзотопному дослiдженню хребта .


Пацiєнтка 46 рокiв скаржиться на бiль у спинi та лiвiй кiнцiвцi (вiд сiдничноi областi поширюється до п`яти). Протягом тижня, бiль поступово посилюється, травму заперечує. Пiд час ходи злегка береже лiву кiнцiвку; поперековий лордоз злегка згладжений, лiнiя остистих вiдросткiв збережена iх перкусiя безболiсна, пальпацiя паравертебро на рiвнi L4-L5 болюча; легка гiпотрофiя м`язiв лiвого стегна (-1 см); симптом "прилиплоi п`яти" злiва сумнiвний, симптом Александрова негативний, симптом Ласега злiва позитивний; пульсацiя судин лiвоi стопи знижена. Найбiльше iмовiрний дiагноз?

A. Лiвостороннiй коксартроз.

B. Лiвостороннiй коксит,

C. Гормональна спондiлопатiя,

*D. Поперековий остеохондроз iз лiвостороннiм радикулiтом.

E. Ендартерiiт судин лiвоi нижньоi кiнцiвки . .


Пацiєнт 54 рокiв скаржиться на бiль, обмеження рухiв у правому плечовому суглобi, що наросли поступово протягом мiсяця; в 20-лiтньому вiцi протягом декiлькох мiсяцiв лiкувався з приводу травми шийного вiддiлу хребта; робота без фiзичного навантаження. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, рiзке зменшення вiдведення i ротацii правого плеча, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; функцiя правоi кистi збережена.Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Спондилiт,

B. Мiалгiя правого плечового пояса.

*C. Шийний ОХЗ iз правобiчним плече- лопатковим перiартритом,

D. Плексит правого плечового сплетiння.

E. Плече-лопатковий перiартрит. .


Пацiєнтка 23 рокiв скаржиться на швидку стомлюванiсть, зниження працездатностi; робота пов`язана з торгiвлею на вулицi. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, вираженi поперековий лордоз i грудний кiфоз; пальпацiя остистих вiдросткiв злегка хвороблива; "випрямлення" i тракцiя хребта зменшує бiль; пальпацiя тазових кiсток безболiсна. Найбiльш iмовiрний дiагноз :

A. Ревматоiдний полiартрит.

B. Спондилоартрит.

C. Мiалгiя спини.

*D. Грудний остеохондроз.

E. Остеохондропатiя .


Пацiєнтка 37 рокiв скаржиться на слабкiсть в ногах при ходi, iнодi бiль у крижi з iррадiацiєю вниз до п`яти; пiсля других родiв (рiк тому) вiдзначає погiршення, робота сидяча. Об`єктивно: зайва маса 20-25 кг, збiльшений поперековий лордоз; трикутники талii вiдсутнi; при пальпацii остистих вiдросткiв вiдзначається западiння L4; гiпотрофiя м`язiв стегон; симптоми прилиплоi п`яти i Александрова негативнi, симптом Ласега сумнiвний. Найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гормональна спондiлопатiя,

B. Ревматоiдний полiартрит.

*C. Поперековий остеохондроз iз спондiлолiстезом L4,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондiлит . .


Пацiєнт 47 рокiв, водiй вантажiвки, скаржиться на бiль у правiй нижнiй кiнцiвцi i попереку, бiль посилюється наприкiнцi робочого дня протягом двох тижнiв, травму заперечує. Об`єктивно: злегка береже праву нижню кiнцiвку при ходi, поперековий лордоз збережений; трикутники талii майже не вираженi; лiнiя остистих вiдросткiв у поперековому вiддiлi злегка вiдхилена вправо; пальпацiя паравертебрально справа на рiвнi L3-L4 злегка болюча; симптоми прилиплоi п`яти й Александрова негативнi, симптом Ласега справа позитивний; помiрне зменшення ротацii в правому кульшовому суглобi; пульсацiя судин правоi кiнцiвки злегка ослаблена. Найбiльше ймовiрний дiагноз:

A. Ендартерiiт судин правоi нижньоi кiнцiвки,

B. Ревматоiдний полiартрит.

*C. Поперековий остеохондроз iз правобiчним радикулiтом,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондилiт. .


Пацiєнтка 43 рокiв скаржиться на бiль i обмеження рухiв у шийному вiддiлi наприкiнцi робочого дня, травму заперечує, робота часто на холодiм. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; шкiрнi покрови вологi, холоднi; пульсацiя судин шиi i кiнцiвок збережена; помiрна тракцiя шийного вiддiлу тимчасово зменшує бiль. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Шийна мiалгiя.

B. Загострення полiартриту,

C. Захворювання судин шиi,

*D. Шийний остеохондроз.

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


Пацiєнт 62 рокiв скаржиться на бiль у попереку, що посилюється при рухах; травму заперечує, але вчора iнтенсивно працював на присадибнiй дiлянцi; в 20 рокiв лiкувався з приводу перелому "поперекового хребця". Об`єктивно: поперековий лордоз злегка згладжений, трикутники талii вiдсутнi, рухи в суглобах тулуба помiрно обмеженi, лiнiя остистих вiдросткiв не вiдхилена, пальпацiя паравертебральних зон помiрно хвороблива; пульсацiя судин кiнцiвок збережена; пальпацiя крижово-клубових зчленувань злегка болюча; симптом Александрова негативний, симптом Ласега негативний. Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Поперековий остеохондроз.

*B. Мiалгiя м`язiв спини,

C. Загострення туб. спондiлиту,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит,

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


@@Тема 14 Остеохондроз хребта 

Пацiєнтка 27 рокiв скаржиться на бiль, скованiсть у грудному вiддiлi хребта, швидку стомлюванiсть i зниження працездатностi; 1 мiс. ранiше одержувала стацiонарне лiкування з приводу грудного остеохондрозу; робота пов`язана з переносом ваги i протягами. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, фiзiологiчнi вигини вираженi; перкусiя i пальпацiя остистих вiдросткiв у грудному вiддiлi помiрно болюча; тракцiя по осi хребцiв зменшує бiль. Яка лiкувальна тактика краща?

A. Виконати лiкувальну блокаду,

B. Рентгенотерапiя.

*C. Консервативне лiкування,

D. Готувати до оперативного лiкування.

E. 3) або 4) .
Довжина хребта визначається за рахунок: 

A. Тiл хребцiв (50 %) i мiжхребцевих дискiв (50 %) у дiтей i дорослих.

B. Тiл хребцiв (75 %) i мiжхребцевих дискiв (25 %) у дiтей i дорослих,

*C. Тiл хребцiв(50 %) i мiжхребцевих дискiв (50 %) у новонароджених, у  дорослих спiввiдношення 75 % i 25 % вiдповiдно.

D. Тiл хребцiв(90 %) i мiжхребцевих дискiв (10 %) у дiтей i дорослих. .
В людини вагою 70 кг, яка лежить на спинi, навантаження на 3-й поперековий хребець складає : 

A. 0 кг.


*B. 25 кг,

C. 50 кг,

D. 70 кг. .
В людини вагою 70 кг, яка стоiть, навантаження на 3-й поперековий хребець складає : 

A. 50 кг,

B. 70 кг.

*C. 100 кг,

D. 125 кг. .
В людини вагою 70 кг, яка стоiть з невеликим нахилом вперед, навантаження на 3-й поперековий хребець складає: 

A. 70 кг.

B. 100 кг.

C. 125 кг.

*D. 150 кг. .
Ергономiчна рiвновага хребцевих сегментiв досягається за рахунок: 

*A. Напруги зв`язок (пасивного елементa),

B. Енергоємноi роботи м`язiв,

C. Пункт 1) i 2) вiрно.

D. Нi пункт 1 нi пункт 2. .
Мiцнiсть з`єднань хребта забезпечується такими зв`язками : 

A. Жовтою i мiжостистою.

B. Передньою i задньою подовжнiми,

*C. Пункт 1) i 2).

D. Нi пункт 1 нi пункт 2. .
Мiжхребцевi диски виконують такi функцii: 

A. З`єднання хребцiв.

B. Забезпечення рухливостi хребта.

C. Запобiгання тiл хребцiв вiд постiйноi травми,

*D. Все перераховане. .
Переднiй опорний комплекс хребцевого сегмента включає: 

A. Тiла сумiжних хребцiв i мiжхребцевий диск.

B. Передню i задню поздовжнi зв`язки.

C. Верхнi i нижнi суглобовi вiдростки.

*D. П. 1) i п. 2).

E. Все перераховане. .


Заднiй стабiлiзуючий комплекс хребцевого сегмента включає: 

A. Дужки хребцiв i суглобовi вiдростки.

B. Суглобовi остистi вiдростки.

C. Остистi вiдростки, жовту i мiжостисту зв`язки,

*D. Все перераховане . .
Мiжхребцевий диск складається з: 

A. Гiалiнових пластинок, притиснутих до замикальних  пластинок тiл хребцiв, i фiброзного кiльця.

B. Фiброзного кiльця i пульпозного ядра.

C. Пульпозного ядра, фiброзного кiльця i поздовжнiх зв`язок,

*D. П.1) i п.2). .
Визначення характеру скривлення хребта включає: 

A. Вiдхилення вершини остистих вiдросткiв вiд лiнii, що з`єднує заднiй край  великого потиличного отвору, 7-й шийний хребець i середину нижнього кiнця  крижi.

B. Величину реберного горба, довжину нiг, розташування мiжостноi лiнii.

C. Вимiр ширини таза, п.1 i п.2,

*D. П.1) i п.2). .
В етiологii остеохондрозу має значення: 

A. Iнфекцii гострi i хронiчнi.

B. Переохолодження i травматизацiя.

C. Аномалii розвитку хребта.

*D. Все перераховане. .
При розвитку остеохондрозу вiдбуваються: 

A. Надриви i трiщини фiброзного кiльця i зсуви тканин диска.

B. Розрив гiалiнових пластинок i проникнення частин диска в  губчату речовину, формування гриж Шморля,

*C. П.1) i п.2).

D. Нi п.1), нi п.2). .
В процесi розвитку остеохондрозу вiдбувається: 

A. Зменшення висоти мiжхребцевого простору.

B. Асиметричне збiльшення мiжхребцевого промiжку,

C. Сплощення замикальних пластин i утворення крайових остеофiтiв,

*D. П.1) i п.3).

E. П.2) i п.3). .


Клiнiчнi прояви остеохондрозу з`являються у випадку переходу процесу в: 

*A. Заднi вiддiли фiброзного кiльця,

B. В тiло хребця,

C. Переднi вiддiли фiброзного кiльця,

D. Все перераховане . .
Поява грижi фiброзного кiльця i вплив ii призводить до: 

A. Подразнення корiнцiв.

B. Стискання корiнцiв.

C. Перериванню провiдностi,

*D. Все перераховане. .
Вплив грижi фiброзного кiльця на корiнцi супроводжується: 

A. Порушенням циркуляцii кровi,

B. Набряком i фiброзом сполучних мембран навколо корiнця.

*C. П. 1) i п.2),

D. Нi п.1) нi п.2). .
В результатi постiйноi травматизацii суглобових вiдросткiв утворюється: 

A. Спондилоартрит.

B. Спондилез,

*C. Спондилоартроз.

D. П. 2) i п. 3). .
На спондилограмах при остеохондроi виявляються : 

A. Зменшення висоти диска.

B. Склероз замикальних пластин.

C. Утворення остеофiтiв, псевдоспондiлолiстез, спондiлоартроз.

*D. Все перераховане . .
Характер змiщення диска дозволяють виявити такi методи дослiдження : 

A. Функцiональна спондилографiя.

B. Дискографiя.

C. Комп`ютерна томографiя.

*D. П. 2) i п. 3).

E. Все перераховане. .


Шийний остеохондроз виявляється у видi корiнцевих симптомiв : 

A. Цервiкальна дiскалгiя.

B. Синдром переднього драбинчатого м`яза.

C. Плече-лопатковий перiартриту.

*D. Все перераховане. .
Спинальнi прояви шийного остеохондроза : 

A. Бiль в областi серця, якi не знiмаються нiтроглiцерином.

B. Бiль в областi серця, що зменшується при тракцii шийного вiддiлу.

C. Бiль в областi серця при вiдсутностi змiн на ЕКГ,

*D. Все перераховане. .
Черепно-мозковi порушення при шийному остеохондрозi : 

A. Головний бiль у тiм`яно-скроневiй дiлянцi.

B. Кохле-вестибулярнi порушення.

C. Порушення координацii рухiв.

*D. П.1) i п.2).

E. П.2) i п.3). .


Вiсцеральнi порушення при шийному остеохондрозi i захворювання внутрiшнiх органiв 

A. Нiколи не сполучаться у молодих,

B. Зустрiчаються тiльки у лiтнiх.

*C. Потребують диференцiальноi дiагностики завжди,

D. Все перераховане. .
Консервативне лiкування шийного остеохондроза включає: 

A. Забезпечення спокою i зменшення навантаження на хребет.

B. Лiквiдацiю больового синдрому, м`язевоi контрактури.

C. Тiльки мануальну терапiю.

*D. П.1) i 2). .
Витяг при комплексному лiкуваннi поперекового остеохондроза здiйснюється шляхом: 

A. Курсу витягу за тазовий пояс наростаючими (зменшуючими) вантажами  по 30-60 хв сеанс.

B. Постiйною тракцiєю за тазовий пояс вантажами 2-4кг.

C. Курсу пiдводного витягу за тазовий пояс наростаючими(зменшуючими)  вантажами по 30-60хв. сеанс,

*D. П.1) i п.3). .
Режим спочинку для шийного вiддiлу хребта досягається шляхом застосування : 

A. Комiра Шанца.

B. Гiпсового нашийника.

C. Жорсткого шийного комiру,

*D. П.1) i п.2). .
Манжетний витяг вантажами, що збiльшуються (зменшуються) дозволяє: 

A. Розвантажити хребет.

B. Зменшити м`язову контрактуру i внутрiдисковий тиск.

C. Збiльшити мiжхребцевий отвiр,

*D. Все перераховане. .
Медикаментозна терапiя при остеохондрозi включає : 

A. Седативнi, снотворнi.

B. НПВП, вiтамiни групи В,

*C. П.1) i п.2).

D. Наркотичнi препарати;. .
ЛФК i масаж при шийному остеохондрозi призначається: 

A. З перших днiв захворювання.

*B. Пiсля закiнчення гострого больового синдрому,

C. В гострому перiодi пiсля новокаiновоi блокади,

D. П.1) i п.3). .
Фiзiотерапiя в гострому перiодi ОХЗа включає:1) парафiн-озокерiт;2) магнiтотерапiя3) лазеротерапiя;4) електрофорез новокаiну ;5) фонофорез анестезiну;  6) амплiпульс

A. Вiрно 1), 2), 3).

*B. Вiрно 4), 5), 6),

C. Вiрно 1), 4), 6),

D. Вiрно 3), 4), 5) .
Можливостi бальнеотерапii в лiкувальних установах Днiпропетровськоi областi : 

A. Сiроводневi ванни.

B. Радоновi ванни.

C. Хвойно-сольовi ванни.

*D. Все перераховане; .
Показання до мануальноi терапii при остеохондроi: 

A. Больовий синдром при спондiлолистзi.

*B. Больовий синдром при незначном зсувi хребцiв,

C. П.1) i п.2),

D. Тiльки при гострому випадiннi мiжхребцевого диска. .
Протипоказання до мануальноi терапii хребта: 

A. Вродженi аномалii розвитку i захворювання хребта,

B. Остеопороз рiзноманiтноi етiологii.

*C. П.1) i п.2),

D. Емоцiйна лабiльнiсть пацiєнта. .
Не являються протипоказаннями до мануальноi терапii хребта: 

A. Важкi захворювання внутрiшнiх органiв.

B. Поразка головного мозку.

C. Спондiлолiстез 2-ступеня.

*D. Хронiчний остеомiелiт стегна; .
Можливе проведення мануальноi терапii хребта при наявностi: 

A. Пухлин м`яких тканин тулуба.

B. Запальних процесiв у хребтi,

*C. Травматичного плечового плекситу.

D. Масивного окостенiння передньоi поздовжньоi зв`язки. .
Неможливо проведення мануальноi терапii хребта при наявностi: 

*A. Судинних порушень системи кровообiгу спинного мозку,

B. Гiпертонiчноi хвороби 1-го ступеня,

C. Нижнього спастичного гемiпарезу,

D. П. 2) i п.3). .
Технiка виконання мануальноi терапii хребта включає: 

A. "розiгрiв" м`язiв спини масажем.

B. Витяг по осi хребта.

C. Згинання, розгинання тулуба.

*D. Все перераховане. .
Пiсля сеансу мануальноi терапii пацiєнт: 

A. Повинен дотримуватися лiжкового режиму 1-2 години.

*B. Може користуватися ортопедичним поясом,

C. Повинен одержати фiзiопроцедури,

D. Зобов`язаний одягти жосткий корсет. .
При поперековому остеохондрозi з корiнцевим синдромом найбiльш ефективним тракцiйним методом є: 

A. "сухий" вертикальний витяг грудним поясом.

B. "сухий " горизонтальний витяг тазовим поясом,

*C. Пiдводний витяг.

D. Ручний витяг на рiзновисоких столах . .
Пiсля сеансу пiдводного витягу пацiєнт повинний: 

A. Бути пiднятий на щитi.

B. Дотримувати горизонтального положення 1-2 часу.

C. Користуватися фiксуючим поясом,

*D. Все перераховане. .
Радикальним оперативним методом лiкування остеохондрозу є:

A. Ламiнектомiя i дискектомiя.

B. Фасетектомiя.

C. Радiкулотомiя,

*D. Видалення грижi диска i спондiлодез. .
Для виявлення спондiлолiстезу так названим функцiональним методом застосовуються всi перерахованi проекцii спондiлографii, крiм

A. Бiчноi проекцii в положеннi максимального згинання,

B. Бiчноi проекцii в положеннi максимального разгинання,

*C. Аксiальноi проекцii в положеннi ротацii тулуба.

D. Передньо-задньоi проекцii з максимальними нахилами праворуч (лiворуч).

E. Спондiлограми у вертикальному положеннi хворого .


Хребцева артерiя вiдходить:

A. Вiд плечо-головного вiддiлу,

*B. Вiд пiдключичноi артерii.

C. Вiд загальноi сонноi артерii.

D. Вiд дуги аорти .
У кiстково-фiброзний канал хребцева артерiя входить на рiвнi поперечного виростка

A. 4 шийного хребця.

B. 5 шийного хребця.

C. 6 шийного хребця,

*D. 7 шийного хребця .
Поперекове нервове сплетiння формують спинно-мозковi нерви

*A. Д12-Л4,

B. Д12,

C. Л1-Л4.

D. Л1-Л5 .
Крижове нервове сплетення формують спинно - мозковi нерви

A. Л1-Л5.

B. S1-S5.

C. Л3-S5.

*D. Л4-S5.

E. Л4-S3 .


Хребцi сполученi найбiльше рухливо

*A. У шийному вiддiлi,

B. У поперековому вiддiлi,

C. У грудному вiддiлi.

D. На межi шийного i грудного вiддiлiв,

E. На межi грудного i поперекового вiддiлiв .


По виходi з мiжхребцевого отвору стовбур спинно-мозкового нерва дiлиться

A. На 2 гiлки,

B. На 3 гiлки.

*C. На 4 гiлки,

D. На 5 гiлок .
Мiжхребцевий диск, що утворив дефект у замикаючiй пластинцi хребця i пролабує в тiло хребця, вiдоме як:

A. Випин (випадiння) ядра диска.

B. Дегенеративний диск iз кiстковою шпорою,

C. Спондилолiз,

*D. Вузол Шморля.

E. Жодний iз вище вказаних .


Найчастiше остеохондроз уражає:

A. Шийний вiддiл хребта,

B. Грудний вiддiл хребта.

*C. Поперековий вiддiл хребта,

D. Куприк.

E. Частiше буває поширений остеохондроз хребта .


Для ускладнення остеохондрозу хребта найбiльше характерна така патогенетична ситуацiя :

A. Дискомедулярний конфлiкт,

B. Дисковаскулярний конфлiкт.

*C. Дискорадiкулярний конфлiкт,

D. Адгезiвний арахноiдiт.

E. Спондiлолiстез, спондiлорадикулярний конфлiкт .


Основним методом лiкування остеохондрозу хребта є:

*A. Консервативний,

B. Передня дискектомiя, переднiй корпородез,

C. Ламiнектомiя, видалення грижi диска.

D. Ламiнектомiя, видалення грижi диска, заднiй спондiлодез,

E. Закритий хемонуклеолiз .


При шийному остеохондрозi основними синдромами є:   а) корiнцевi синдроми,  б) спiнальнi синдроми,  в) вегетативно-дистрофiчнi синдроми,  г) синдром хребцевоi артерii,  д) синдром вiсцеральних порушень,  е) синдром переднього драбинчатого м`яза,  ж) плече- лопатковий перiартрит

*A. Вiрно г), д), е) i ж),

B. Вiрно в), д) i ж),

C. Вiрно б), д) i е).

D. Вiрно а), б), в) i е),

E. Вiрно а) .


Виявити нестабiльнiсть хребцевого сегмента в шийному вiддiлi можливо за допомогою:

*A. Звичайноi рентгенографii у положеннi згинання i розгинання хребта в  бiчнiй проекцii,

B. При порiвняннi рентгенограм хребта, зроблених у положеннi стоячи i лежачи,

C. Радiоiзотопного дослiдження,

D. Мiєлографii.

E. Рентгенографii в бiчнiй i передньо - заднiй проекцii .


Площа перетину хребцевого каналу в грудному вiддiлi хребта

*A. Менше, нiж у шийному i поперекових вiддiлах,

B. Однакова, як у шийному i поперекових вiддiлах,

C. Менше, нiж у шийному, але бiльше, нiж у поперековому вiддiлi.

D. Бiльше, нiж у шийному, але менше, нiж у поперековому вiддiлi,

E. Бiльше, нiж у шийному i поперековому вiддiлах .


Клiнiчна картина при грудному остеохондрозi

*A. Надзвичайно рiзноманiтна, але жодний iз симптомiв не є строго специфiчним,

B. Характеризується тiльки наявнiстю болю в грудному вiддiлi хребта,

C. Характеризується порушенням чутливостi в нижнiх кiнцiвках,

D. Характеризується змiнами сухожильних рефлексiв.

E. Характеризується вазомоторними порушеннями нiг .


Рентгенологiчними ознаками грудного остеохондрозу є:   а) зменшення висоти дискiв,  б) склероз замикальних пластинок,  в) переднi i бiчнi остеофiти,  г) хрящовi вдавлення в тiла хребцiв,  д) зменшення висоти тiл хребцiв i iх невеличка клиноподiбна деформацiя,  е) виражений сколiоз,  ж) остеопороз хребцiв,  з) гiпермобiльнiсть грудного вiддiлу

A. Усе перераховане.

B. Усе перераховане, крiм б), г) i е),

C. Усе перераховане, крiм в), е) i ж),

*D. Все перераховане, крiм е) i з).

E. Все перераховане, крiм в) i з) .


Грижi дискiв у грудному вiддiлi хребта

*A. Зустрiчаються дуже рiдко,

B. Зустрiчаються часто,

C. Зустрiчаються так само часто, як i в поперековому вiддiлi хребта.

D. Визначають в переважному випадку клiнiку грудного остеохондрозу  у бiльшостi пацiєнтiв,

E. Могли б виявлятися набагато частiше, якби всiм хворим  проводилося рентгеноконтрастне дослiдження хребта (мiєлографiя) .


Комплекс консервативного лiкування грудного остеохондрозу мусить включати : 1) розсмоктуючу терапiю, (склоподiбне тiло, румалон, алое та iн.),2) рентгенотерапiю,3) гормональну терапiю,4) вiтамiнотерапiю,5) при показаннях - фiксацiю тулуба корсетами,  6) протизапальну терапiю (вольтарен i т.д.),  7) паравертебральнi блокади,  8) лiкувальну гiмнастику,  9) масаж м`язiв спини,10) санаторно-курортне лiкування,11) при показаннях - мануальну терапiю

A. Все перераховане,

B. Все перераховане, крiм 3), 7) i 9).

*C. Все перераховане, крiм 2) i 3),

D. Все перераховане, крiм 2), 5) i 10).

E. Все перераховане, крiм 6), 7), 8), 9), 10), 11) .


Випадання колiнного рефлексу характерно для поразки

A. Корiнця L2,

B. Корiнця L3.

*C. Корiнця L4,

D. Корiнця L5.

E. Корiнця S1 .


Випадання ахiлового рефлексу характерно для поразки

A. Корiнця L3.

B. Корiнця L4.

C. Корiнця L5.

*D. Корiнця S1.

E. Корiнця S2 .


Поява болю у витягнутiй нозi при пiдйомi з горизонтального положення називається позитивним симптомом

A. Брагара,

B. Нерi,

*C. Ласега.

D. Васермана.

E. Мацкевича .


Для загострення остеохондрозу поперекового вiддiла хребта найбiльш характернi такi симптоми : 1) бiль у поперековому вiддiлi з iррадiацiєю в нижню кiнцiвку,2) вiдсутнiсть болю в поперековому вiддiлi i нижнiх кiнцiвках,3) зглаженiсть або вiдсутнiсть поперекового лордозу,4) нормальне положення поперекового лордозу,5) анталгiчний нахил тулуба,  6) обмеження руху хребта,  7) збiльшення рухливостi хребта,  8) наявнiсть корiнцевоi симптоматики,  9) позитивнi симптоми натягу корiнцiв,10) негативнi симптоми натягу корiнцiв

A. Все перераховане,

B. Все перераховане, крiм 2), 3), 6) i 9),

*C. Все перераховане, крiм 2), 4), 7) i 10).

D. Все перераховане, крiм 1), 5), 7).

E. Все перераховане, крiм 2), 4), 5), 6), 8), 9) .


Що викликає появу органiчноi неврологiчноi (корiнцевоi) симптоматики при поперековому остеохондрозi ?

A. Грижа Шморля.

B. Осифiкацiя передньоi поздовжньоi зв`язки.

C. Склерозування замикальних пластин сумiжних хребцiв,

*D. Протрузiя або пролапс диска в спинномозковий канал .
Найбiльш цiнну iнформацiю про наявнiсть i розмiри грижового випина мiжхребцевого диска дає

A. Рентгенографiя в двох проекцiях,

B. Рентгенографiя у функцiональних положеннях,

*C. Мiєлографiя.

D. Ангiографiя.

E. Радiоiзотопне дослiдження .


Про нестабiльнiсть хребцевого сегмента можна судити

A. По неконтрастним рентгенограмам, зробленим  в передньо-заднiй i бiчнiй проекцii,

*B. По неконтрастним рентгенограмам, зроблених  в бiчнiй проекцii в положеннi згинання i розгинання,

C. По рентгенограмам хребта, зробленим у передньо-заднiй проекцii  в положеннi стоячи i лежачи,

D. По комп`ютерним томограмам (ЯМР-томографiя),

E. По радiоiзотопному дослiдженню хребта .


Пацiєнтка 46 рокiв скаржиться на бiль у спинi та лiвiй кiнцiвцi (вiд сiдничноi областi поширюється до п`яти). Протягом тижня, бiль поступово посилюється, травму заперечує. Пiд час ходи злегка береже лiву кiнцiвку; поперековий лордоз злегка згладжений, лiнiя остистих вiдросткiв збережена iх перкусiя безболiсна, пальпацiя паравертебро на рiвнi L4-L5 болюча; легка гiпотрофiя м`язiв лiвого стегна (-1 см); симптом "прилиплоi п`яти" злiва сумнiвний, симптом Александрова негативний, симптом Ласега злiва позитивний; пульсацiя судин лiвоi стопи знижена. Найбiльше iмовiрний дiагноз?

A. Лiвостороннiй коксартроз.

B. Лiвостороннiй коксит,

C. Гормональна спондiлопатiя,

*D. Поперековий остеохондроз iз лiвостороннiм радикулiтом.

E. Ендартерiiт судин лiвоi нижньоi кiнцiвки . .


Пацiєнт 54 рокiв скаржиться на бiль, обмеження рухiв у правому плечовому суглобi, що наросли поступово протягом мiсяця; в 20-лiтньому вiцi протягом декiлькох мiсяцiв лiкувався з приводу травми шийного вiддiлу хребта; робота без фiзичного навантаження. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, рiзке зменшення вiдведення i ротацii правого плеча, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; функцiя правоi кистi збережена.Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Спондилiт,

B. Мiалгiя правого плечового пояса.

*C. Шийний ОХЗ iз правобiчним плече- лопатковим перiартритом,

D. Плексит правого плечового сплетiння.

E. Плече-лопатковий перiартрит. .


Пацiєнтка 23 рокiв скаржиться на швидку стомлюванiсть, зниження працездатностi; робота пов`язана з торгiвлею на вулицi. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, вираженi поперековий лордоз i грудний кiфоз; пальпацiя остистих вiдросткiв злегка хвороблива; "випрямлення" i тракцiя хребта зменшує бiль; пальпацiя тазових кiсток безболiсна. Найбiльш iмовiрний дiагноз :

A. Ревматоiдний полiартрит.

B. Спондилоартрит,

C. Мiалгiя спини,

*D. Грудний остеохондроз.

E. Остеохондропатiя .


Пацiєнтка 37 рокiв скаржиться на слабкiсть в ногах при ходi, iнодi бiль у крижi з iррадiацiєю вниз до п`яти; пiсля других родiв (рiк тому) вiдзначає погiршення, робота сидяча. Об`єктивно: зайва маса 20-25 кг, збiльшений поперековий лордоз; трикутники талii вiдсутнi; при пальпацii остистих вiдросткiв вiдзначається западiння L4; гiпотрофiя м`язiв стегон; симптоми прилиплоi п`яти i Александрова негативнi, симптом Ласега сумнiвний. Найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гормональна спондiлопатiя,

B. Ревматоiдний полiартрит,

*C. Поперековий остеохондроз iз спондiлолiстезом L4.

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондiлит . .


Пацiєнт 47 рокiв, водiй вантажiвки, скаржиться на бiль у правiй нижнiй кiнцiвцi i попереку, бiль посилюється наприкiнцi робочого дня протягом двох тижнiв, травму заперечує. Об`єктивно: злегка береже праву нижню кiнцiвку при ходi, поперековий лордоз збережений; трикутники талii майже не вираженi; лiнiя остистих вiдросткiв у поперековому вiддiлi злегка вiдхилена вправо; пальпацiя паравертебрально справа на рiвнi L3-L4 злегка болюча; симптоми прилиплоi п`яти й Александрова негативнi, симптом Ласега справа позитивний; помiрне зменшення ротацii в правому кульшовому суглобi; пульсацiя судин правоi кiнцiвки злегка ослаблена. Найбiльше ймовiрний дiагноз:

A. Ендартерiiт судин правоi нижньоi кiнцiвки,

B. Ревматоiдний полiартрит,

*C. Поперековий остеохондроз iз правобiчним радикулiтом.

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондилiт. .


Пацiєнтка 43 рокiв скаржиться на бiль i обмеження рухiв у шийному вiддiлi наприкiнцi робочого дня, травму заперечує, робота часто на холодiм. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; шкiрнi покрови вологi, холоднi; пульсацiя судин шиi i кiнцiвок збережена; помiрна тракцiя шийного вiддiлу тимчасово зменшує бiль. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Шийна мiалгiя.

B. Загострення полiартриту,

C. Захворювання судин шиi,

*D. Шийний остеохондроз.

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


Пацiєнт 62 рокiв скаржиться на бiль у попереку, що посилюється при рухах; травму заперечує, але вчора iнтенсивно працював на присадибнiй дiлянцi; в 20 рокiв лiкувався з приводу перелому "поперекового хребця". Об`єктивно: поперековий лордоз злегка згладжений, трикутники талii вiдсутнi, рухи в суглобах тулуба помiрно обмеженi, лiнiя остистих вiдросткiв не вiдхилена, пальпацiя паравертебральних зон помiрно хвороблива; пульсацiя судин кiнцiвок збережена; пальпацiя крижово-клубових зчленувань злегка болюча; симптом Александрова негативний, симптом Ласега негативний. Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Поперековий остеохондроз,

*B. Мiалгiя м`язiв спини,

C. Загострення туб. спондiлиту,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит,

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


@@Тема Лечение переломов костей 

В травматологiчний пункт доставлений хворий з мiсця дорожньотранспортноi подii, на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя . При оглядi: на гомiлцi є пов`язка, що промокла кров`ю, в середнiй третинi гомiлки рана 5 см та патологiчна рухливiсть. Визначте кращий метод лiкування. 

A. ПХО, вiдкрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя, дiалiз.

B. ПХО, скелетний витяг,

C. ПХО, накiсний металоостеосинтез,

*D. ПХО, остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя дiалiз. .
До лiкарнi доставлений хворий у шоковому станi. Пiсля клiнiчного обстеження виявлений розрив лобкового зчленування з выдкритим пошкодженням сечового мiхура. Зазначте найбiльше кращий метод лiкування розриву лобкового зчленування в цього хворого. 

A. Гамак.

B. Скелетний витяг,

C. Металоостеосинтез пластиною,

*D. Накладення стрижневого апарата.

E. Положення за Волковичем. .


В приймальне вiддiлення доставлений травмований 45 рокiв. Лiве стегно деформовано в середньоi третинi. На рентгенограмi: порушення стегновоi кiстки в середньоi третинi, лiнiя перелому поперечна. Яка тактика лiкування. 

A. Накiстний остеосинтез.

B. Метод скелетного витягу.

C. Металоостеосинтез спицями.

*D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металоостеосинтез.

E. Остеосинтез апаратом Iлiзарова. .


В приймальне вiддiлення доставлений чоловiк 36 рокiв. Лiве стегно деформовано в середньоi третинi. На рентгенограмi: порушення стегновоi кiстки в середньоi третинi, лiнiя перелому косо-спiральна. Яка тактика лiкування. 

A. Накiстний остеосинтез.

B. Метод кiсткового витягу.

C. Iнтрамедулярний металоостеосинтез.

*D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металоостеосинтез.

E. Остеосинтез за Iлiзаровим. .


Пiсля зняття гiпсовоi пов`язки у хворого з переломом променевоi кiстки у типовому мiсцi виявлено, що рухи у променево-зап`ястному суглобi значно обмеженi, має мiсце набряк. Як характеризувати такий стан? 

*A. Пiсляiммобiлiзацiйна контрактура,

B. Згинальна контрактура,

C. Нейрогенна контрактура,

D. Артрогенна контрактура.

E. Фiброзний анкiлоз .


В хворого вiдкритий перелом правого стегна, рана iз забоєм та вдавленням м`яких тканин, забруднена землею. Який з методiв профiлактики раньовоi iнфекцii є найбiльш важливим? 

*A. Ретельна механiчна та хiрургiчна обробка,

B. Достатнє промивання рани антисептиками та антибiотиками,

C. Загальне та мiсцеве застосування антибiотикiв,

D. Проведення ретельного дренування та раньового дiалiзу.

E. Ведення рани вiдкритим способом. .


В хворого з переломом середньоi третини правого стегна вiдсутня пульсацiя на артерiях стопи, шкiрянi покрови блiдi, кiнцiвка холодна, артерiальний тиск 100/60 мм рт.ст. Яка лiкувально-дiагностична дiя є найбiльш правильною? 

*A. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез перелому стегна з ревiзiєю  стегновоi артерii,

B. Оперативна ревiзiя стегновоi артерii,

C. Термiново виконати ультразвукове ангiосканування.

D. Динамiчне спостереження,

E. Негайно виконати ангiографiю. .


В пацiєнта пiсля автодорожньоi травми має мiсце помiрний набряк дистального вiддiлу лiвого стегна, кровообiг в кiнцiвцi збережений, шкiрянi покрови цiлi, на рентгенограмi закритий внутрисуглобовий Т-подiбний перелом дистального кiнця стегна iз змiщенням вiдламкiв.Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

B. Скелетний витяг.

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя.

*D. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез Г-подiбною пластиною.

E. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез за Португаловим. .


В пацiєнта закритий перелом середньоi третини обох кiсток передплiччя iз змiщенням вiдламкiв. Який вид лiкування найдоцiльнiше застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

B. Скелетний витяг.

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя.

*D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнтки 35 рокiв закритий багатоуламчастий сегментарний перелом середньоi третини дiафiзу плечовоi кiстки iз змiщенням вiдламкiв, вiдведення першого пальця та тильна флексiя кистi вiдсутнi. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

*D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


У пацiєнтки 35 рокiв закритий багатоуламчастий сегментарний перелом середньоi третини дiафiзу плечовоi кiстки iз змiщенням вiдламкiв, неврологiчних розладiв немає. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .
В пацiєнтки вiдкритий перелом середньоi третини дiафiзу стегна iз змiщенням вiдламкiв. Рана 1 см з невеликим забоєм м`яких тканин. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

*C. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез.

D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя .


В пацiєнтки 55 рокiв свiжий закритий субкапiтальний перелом шийки стегна iз змiщенням вiдламкiв. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез гвинтами,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


@@Тема 17 Амбулаторна допомога у травмпунктi, травматологiчному кабiнетi полiклiнiки 

До складу територiального медичного об`єднання (ТМО) входять усi перерахованi структури пiдроздiлу, крiм 

A. Консультативноi полiклiнiки.

B. Багатопрофiльноi лiкарнi,

C. Родильного дому,

*D. Санiтарно-епiдемiологiчноi служби.

E. Спецiалiзованих диспансерiв .
Показниками, що характеризують дiяльностi полiклiнiки, є: а) участковiсть, б) охоплення диспансерним спостереженням, в) зняття з диспансерного облiку, г) летальнiсть на дiлянцi, д) вiдомостi про заключнi дiагнози зi статистичних звiтiв

*A. Вiрно а, б, в,

B. Вiрно б, в i г,

C. Вiрно а, в i г,

D. Вiрно в, г i д.

E. Вiрно усе .


Захворюванiсть можна вивчити за даними всiх перерахованих нижче показникiв, крiм 

A. Звертаємостi населення в медичнi установи,

*B. Дiяльностi ЛКК i МСЕК.

C. Профiлактичних оглядiв i диспансерного спостереження.

D. Причин смертi .
Робота з експертизи працездатностi в полiклiнiцi фiксується у всiх таких документах, крiм 

A. Амбулаторноi карти хворого,

B. Журналу ЛКК,

*C. Статистичного талона.

D. Журналу реєстрацii листкiв непрацездатностi.

E. Листка непрацездатностi .


До показникiв захворюваностi з тимчасовою втратою працездатностi вiдносять 

A. Число випадкiв непрацездатностi на 100 працюючих.

B. Число днiв непрацездатностi на 100 працюючих,

C. Тривалiсть 1 випадку непрацездатностi,

*D. Усе перераховане.

E. Нiчого з перерахованого .


Експертизу стiйкою непрацездатностi проводять 

A. Головний лiкар полiклiнiки,

B. Районний вiддiл охорони здоров`я.

*C. Органи МСЕК,

D. Жодний iз перерахованих д.

E. Усi перерахованi .


Експертизою тимчасовоi непрацездатностi в лiкувально-профiлактичних установах охорони здоров`я займаються 

A. Лiкуючий лiкар.

B. Завiдуючим вiддiленням.

C. Заступник головного лiкаря по експертизi тимчасовоi непрацездатностi.

*D. Усе перераховане .
Функцiями лiкуючого лiкаря в областi експертизи працездатностi є всi перерахованi, крiм 

A. Установлення факту тимчасовоi непрацездатностi.

B. Видача лiкарняного листка на термiн до 3 днiв.

C. Звiльнення вiд занять студентiв.

*D. Установлення стiйкоi непрацездатностi .
Функцiями ЛКК по експертизi працездатностi є всi перерахованi, крiм 

A. Рiшення конфлiктних питань експертизи працездатностi.

B. Продовження лiкарняних листiв на термiни понад 10 днiв,

C. Видача лiкарняних листiв на санаторно-курортне лiкування,

*D. Працевлаштування осiб, що мають iнвалiднiсть.

E. Напрямки на МСЕК .


Функцiями МСЕК є всi перерахованi, крiм 

*A. Продовження тимчасовоi непрацездатностi на термiн понад 6 мiсяцiв,

B. Установлення групи i причини iнвалiдностi,

C. Визначення трудових рекомендацiй iнвалiдам.

D. Визначення часу фактичного наступу iнвалiдностi,

E. Встановлення ступеня втрати працездатностi при трудовому калiцтвi .


До МСЕК хворого направляють у випадку:  а)для встановлення групи iнвалiдностi б)для продовження термiну тимчасовоi непрацездатностi пiсля 4 мiсяцiв лiкування в)для напрямку на санаторно-курортне лiкування г)для призначення посiбника по тимчасовiй непрацездатностi

*A. Вiрно а) i б),

B. Вiрно б) i в),

C. Вiрно в) i г).

D. Вiрно а) i г),

E. Усе вiрно .


При групових нещасних випадках (коли травмованi одночасно

A. I бiльш робiтникiв), а також у важких i смертельних випадках складається акт спецiального розслiдування нещасного випадку на виробництвi ,

*B. На всiх постраждалих разом.

C. На кожного постраждалого окремо.

D. Правилами не передбачене .
Основними напрямками роботи полiклiнiки по проведенню диспансеризацii населення є всi перерахованi, крiм 

*A. Забезпечення паспортизацii всього населення,

B. Створення вiддiлень профiлактики,

C. Проведення масових оглядiв населення.

D. Забезпечення проведення необхiдних лiкувально-профiлактичних заходiв  диспансерних хворих,

E. Своєчасного повторного огляду осiб, що мають групу iнвалiдностi .


До видiв медичноi облiковоi документацii, яка застосовується в клiнiко-статистичному дослiдженнi, вiдносять 

A. Iсторiя хвороби, iсторiя розвитку дитини.

B. Карта амбулаторного хворого.

C. Контрольна карта диспансерного спостереження,

*D. Усе перераховане .
Якi з перерахованих нижче величин можна представити в абсолютних числах 

A. Захворюванiсть населення.

*B. Чисельнiсть населення,

C. Народжуванiсть,

D. Забезпеченiсть койками,

E. Смертнiсть .


Серед усiх захворювань в Украiнii травма займає 

A. 1 мiсце,

*B. 2 мiсце,

C. 3 мiсце,

D. 4 мiсце,

E. 5 мiсце .


Серед усiх видiв травм по кiлькостi переважають 

A. Рани,


*B. Забитi мiсця i розтяги,

C. Переломи i вивихи,

D. Опiки i вiдмороження,

E. Стороннi тiла .


Один травматологiчний пункт у мiстi розрахований 

A. На 30-40 тис населення,

B. На 70-100 тис населення.

*C. На 100-200 тис населення,

D. На 250-300 тис населення .
Основнi принципи реабiлiтацii хворих i iнвалiдiв включають усе перераховане, крiм 

A. Медичноi реабiлiтацii.

B. Соцiально-побутовоi реабiлiтацii.

C. Фаховоi реабiлiтацii,

*D. Юридичноi реабiлiтацii .
До засобiв медичноi реабiлiтацii можуть вiдноситися 

A. Лiкувальна ф?зкультура та мануальна терапiя.

B. Механотерапiя i трудотерапiя.

C. Масаж ручний i механiчний (пiдводний, вiбрацiйний, пневмовдарний, крапковий).

*D. Усе перераховане .
Хворому у перiод iммобiлiзацii гiпсовою пов`язкою рекомендуються iзометричнi м`язовi напруги (без змiни довжини м`язiв i без рухiв у суглобах). Це сприяє 

A. Полiпшенню кровообiгу сегмента.

B. Пiдтримцi тонусу м`язiв та тренуванню м`язового почуття.

C. Полiпшенню консолiдацii вiдламкiв пiсля перелому,

*D. Усьому перерахованому .
Показанням до призначення механотерапii (на маятниковому апаратi) є 

A. Стiйкi контрактури на пiсля рубцевих процесiв.

B. Контрактури паралiтичного походження.

C. Контрактури в пiзнi термiни пiсля травми, тривалоi iммобiлiзацii,

*D. Усi перерахованi .
При лiкуваннi травмованого в перiод iммобiлiзацii використовуються всi перерахованi форми ЛФК, за винятком 

A. Лiкувальноi гiмнастики,

B. Занять фiзичними вправами за завданням,

*C. Лiкувальноi гiмнастики у водi.

D. Навчання руховим навичкам побутового характеру.

E. Вiрно все перераховане .


Форми ЛФК при лiкуваннi травми в пiсляiммобiлiзацiяйному перiодi включають усе перераховане, крiм 

*A. Спортивних управ,

B. Лiкувальноi гiмнастики,

C. Лiкувальноi гiмнастики у водi,

D. Механотерапii.

E. Трудотерапii .


Фiзичнi вправи при гострiй травмi попереджують 

A. Розвиток м`язовоi атрофii i тугорухомостi суглобiв.

B. Тромбоемболiчнi ускладнення.

C. Старiння органiзму.

*D. Правильно 1), 2) .
Завданнями ЛФК при гострiй травмi в перiод iммобiлiзацii є 

A. Пiдвищення життєвого тонусу хворого.

B. Протидiя гiпотрофii нервово-м`язового апарата, полiпшення функцii  внутрiшнiх органiв.

C. Пiдготування до вiдновлення функцii руху в iммобiлiзованоi дiлянцi.

*D. Усе перераховане .
До загальних протипоказань до застосування ЛФК при гострiй травмi вiдносять 

A. Важкий стан хворого i висока температура тiла.

B. Кровотеча.

C. Атонiя кишечнику,

*D. Правильно 1) i 2) .
Протипоказаннями до застосування ЛФК при переломах трубчастих кiсток є всi перерахованi, крiм 

A. Зсуви кiсткових вiдламкiв,

B. Кровотечi,

*C. Субфебрильноi температури тiла.

D. Рiзких болiв у кiнцiвки при рухах.

E. Набряку ушкодженоi кiнцiвки .


У вiдновному лiкуваннi травм використовуються такi методичнi прийоми 

A. Розслаблення м`язiв травмованоi зони.

B. Використання ковзних поверхонь для рухiв.

C. Спецiальна укладка пiсля занять,

*D. Усе перераховане .
Через 1,5-2,0 мiсяця пiсля перелому кiсток кiнцiвок iз метою розробки рухiв призначають 

A. Пiдводний душ-масаж.

B. Плавання в басейнi.

C. Електричне поле УВЧ,

*D. Правильно 1) i 2) .
@@Тема 18 Сколiоз, дефекти постави. 

При визначеннi характеру скривлення хребта враховують все перераховане, крiм

A. Вiдхилення вершини остистих вiдросткiв вiд лiнii, проведеноi вiд заднього  краю великого потиличного отвору, 7-го шийного хребця до середини  нижнього кiнця крижi.

B. Довжини нiг,

C. Величини реберного горба,

*D. Ширини таза.

E. Вiдхилення вiд горизонталi лiнii, що з`єднує остi таза .
Орiєнтиром при рахуванку хребцiв на спондiлограмi шийного вiддiлу є

A. Остистий вiдросток 1-го шийного хребця.

B. Зуб 2-го шийного хребця.

C. Остистий вiдросток 2-го шийного хребця,

*D. Правильно 2) i 3) .
Ознака Риссера зв`язується

A. Iз ступенем клиноподiбноi деформацii хребця в сколiотичному скривленнi.

B. Iз вiком хворого, при якому деформацiя стабiлiзується.

C. З остеопорозом тiл хребцiв на вершинi скривлення з опуклоi сторони,

*D. Зi ступенем осифiкацii епiфiзiв крил клубових кiсток, що переходе в  напрямку до крижово-клубового зчленування .
Найбiльш обгрунтованими теорiями патогенезу сколiозу є

*A. Тєорiя епiфiзеолiзу мiжхребцевого диска i порушення первинного росту  в тiлах хребцiв,

B. Теорiя порушення м`язевоi рiвноваги тулуба,

C. Травматична теорiя.

D. Пiдвищення природного радiацiйного фона навколишнього середовища .
На вершинi грудного скривлення хребта спинний мозок змiщений

A. До опуклоi сторони деформацii.

*B. До увiгнутоi сторони деформацii,

C. Зберiгає своє центральне положення,

D. У дорсальну сторону,

E. У вентральну сторону .


У клiнiчнiй практицi найчастiше зустрiчається

A. Вроджений сколiоз,

B. Паралiтичний сколiоз,

*C. Iдиопатичний сколiоз.

D. Рахiтичний сколiоз.

E. Неврогенний сколiоз .


Ступiнь сколiотичноi деформацii хребта по класифiкацii В.Д. Чаклiна, визначається такими показниками в градусах 

A. I - до 5, II - до 25, III - до 80, IV - понад 80,

B. I - до 10, II - до 25, III - до 40, IV - понад 40,

*C. I - до 5, II - до 25, III - до 40, IV - понад 40.

D. I - до 15, II - до 35, III - до 75, IV - понад 75.

E. I - до 5, II - до 20, III - до 100, IV- понад 100 .


Найбiльш доступним i простим методом вимiру кута скривлення деформацii хребта є

A. Метод Абальмасовоi,

*B. Метод Кобба,

C. Метод Фергюсона,

D. Метод Кону,

E. Метод Масловського .


До клiнiко-фiзiологiчного обгрунтування застосування ЛФК при сколiозi вiдносять все перераховане, крiм

A. Порушень функцiй зовнiшнього дихання, серцево-судинноi системи,

*B. Порушення функцii травлення,

C. Деформацii хребта,

D. Деформацii грудноi клiтини,

E. Слабкостi м`язово- зв`язкового апарата .


Мета i завдання лiкувальноi гiмнастики при сколiозi передбачають:

A. Коригуючий вплив на деформацiю хребта.

B. Стабiлiзуючий вплив на хребет.

C. Виховання правильноi постави.

*D. Все перераховане .
Вихiдними положеннями для розвантаження хребта можуть бути 1) сидячи на стiльцi 2) лежачи на спинi 3) лежачи на животi 4) стоячи на четвереньках 5) стоячи

*A. Правильно 2) i 3),

B. Правильно все,

C. Правильно 2), 3), 4).

D. Правильно 1), 2), 3) .
Функцiональний корсет при сколiозi ставить своєю метою 1) витяг хребта 2) розвантаження хребта 3) збiльшення стабiльностi хребта 4) збiльшення мобiльностi хребта 5) утримання хребта в правильному положеннi

A. Правильно 2) i 3),

*B. Правильно 2) i 5).

C. Правильно все.

D. Правильно 2),3),4) .
До спецiальних вправ для хворих спондилезом вiдносять всi перерахованi, крiм 

A. Коригуючих,

B. Дихальних,

*C. На розтяг м`язiв розгиначiв спини.

D. Змiцнювального м`язи спини, поперека, живота.

E. На розслаблення .


Ступень деформацii тулуба при сколiозi визначається:

A. Оглядом хворого в положеннi стоячи, спередi i позаду,

*B. Прикрiпленням виску до остистого вiдростку C7 i визначенням вiдхилення  лiнii виску вiд мiжсiдничноi складки,

C. Прикрiпленням виску до вершини деформацii i визначенням вiдхилення лiнii  виску вiд мiжсiдничноi складки,

D. Прикрiпленням виску до яремноi вирiзки i визначенням вiдхилення лiнii  виска вiд передньо-верхнiх остей клубових кiсток,

E. Проведенням лiнii на рентгенограмi хребта, зробленiй в положеннi лежачи,  до таза i визначенням вiдхилення цiєi лiнii вiд середини п`ятого  поперекового хребця .


Стабiльнiсть деформацii хребта при сколiозi найбiльш об`єктивно визначається

A. Тракцiєю голови хворого нагору i визначенням рухливостi деформацii.

B. По амплiтудi нахилу тулуба хворого в рiзнi сторони.

C. По рентгенограмах хребта, зробленим у положеннi стоячи i лежачи,  шляхом накладання iх одна на iншу,

*D. По формулi Казьмiна, що визначає вiдношення кута деформацii в положеннi  лежачи до кута деформацii в положеннi стоячи  д) по суб`єктивних вiдчуттях i скаргам хворого (болю на вершинi скривлення  при змiнi положення тулуба i т.д.) .
Рентгенологiчне обстеження хворого у випадку сколiотичноi деформацii повинне обов`язково в себе включати: 1) R-графiю основноi кривизни в передньо-заднiй проекцii в положеннi лежачи 2) R- графiю основноi кривизни в передньо-заднiй проекцii в положеннi стоячи 3) R-графiю компенсаторного скривлення в передньо-заднiй проекцii  в положеннi лежачи 4) рентгенографiю компенсаторного скривлення в положеннi стоячи 5) R-графiю таза з захопленням крил таза 6) R-графiю основного скривлення в бiчнiй проекцii в положеннi стоячи 7) R-графiю основного скривлення в бiчнiй проекцii в положеннi лежачи 

A. Вiрно все перераховане .

*B. Вiрно все перераховане, крiм 6) i 7) ,

C. Вiрно все перераховане, крiм 5) ,

D. Вiрно все перераховане, крiм 3) i 4) ,

E. Вiрно все перераховане, крiм 3), 4), 6) i 7) .


Найбiльше об`єктивним i доступним методом вимiру торсii хребцiв є

A. Клiнiчний метод за допомогою апарата Шультеса,

B. Рентгенографiчний метод по величинi вiдкладення остистих вiдросткiв.

*C. Рентгенографiчний метод - по величинi зсуву кореня дужки вiд бiчноi  поверхнi хребця на вершинi деформацii,

D. Рентгенографiчний - по вiдстанi вiд остистого вiдростка до  сторiн тiла хребця.

E. По вимiру нахилу тубуса рентгенiвського апарата, необхiдного для  одержання правильноi передньо- задньоi проекцii верхового хребця .


У вертикальному положеннi хребта в порiвняннi з горизонтальним ротацiя хребцiв при сколiотичнiй деформацii

*A. Збiльшується,

B. Зменшується,

C. Залишається незмiнноi,

D. Може i збiльшитися i зменшитися.

E. Зникає .


У хворих грудним сколiозом життєва ємнiсть легень

*A. Значно знижується,

B. Залишається незмiнною навiть при вираженiй деформацii хребта,

C. Пiдвищується за рахунок змiни форми грудноi клiтини,

D. Немає чiткоi залежностi мiж ступенем деформацii хребта i змiнами  життєвоi ємнiстi легень.

E. У 50% випадкiв пiдвищується й у 50% випадкiв знижується .


У хворих грудним сколiозом хвилинний обсяг подиху

*A. Знижується значно,

B. Знижується незначно,

C. Помiтно пiдвищується,

D. Практично не змiнюється.

E. Ступiнь його зменшення залежить вiд прогресування деформацii хребта .


Профiлактичнi огляди дiтей необхiдно починати

A. У початкових класах загальноосвiтнiх шкiл,

*B. У дитячих садах, яслах,

C. У старших класах загальноосвiтнiх шкiл,

D. В iнститутах, профтехучилищах, при надходженнi на роботу,

E. У мiськвоенкоматах .


Основною рентгенологiчною ознакою прогресування сколiотичноi хвороби є

A. Тест Кону,

*B. Тест Рисера,

C. Тест Мовшовича,

D. Тест Нiдерштрата,

E. Iндекс стабiльностi Казьмiна .


Найбiльше злоякiсним перебiгом вiдрiзняється

*A. Верхньо-грудний i грудний сколiоз,

B. Попереково-крижовий сколiоз,

C. Грудопоперековий сколiоз,

D. Поперековий сколiоз.

E. Комбiнований сколiоз .


Тренування клубово-поперекового м`яза по Кону показаний

A. При верхньо- грудному сколiозi,

B. При грудному сколiозi,

*C. При грудопоперековому сколiозi.

D. При поперековому сколiозi.

E. При комбiнованому сколiозi .


Масаж м`язiв спини при сколiотичнiй деформацii хребта необхiдно виконувати

A. Бiльш активно на увiгнутiй сторонi скривлення,

*B. Бiльш активно на опуклiй сторонi скривлення,

C. Активно на обох сторонах скривлення,

D. З елементами мануальноi терапii, спрямованими на мобiлiзацiю скривлення,

E. Як i при iнших дегенеративно-дистрофiчних захворюваннях хребта .


Хворим сколiозом показане плавання стилем

A. Крiль,

B. Батерфляй,

*C. Брас.

D. Будь-яким стилем.

E. Плавання протипоказане .


При консервативному лiкуваннi сколiозу основна мета лiкування за допомогою корсету

A. Виправити деформацiю хребта.

*B. Зупинити прогресування деформацii,

C. Пiдготувати хворого до операцii,

D. Послабити м`язовий корсет,

E. Знизити амплiтуду руху хребта .


Показанням до оперативного лiкування при скривленнi хребта є

A. Висока стабiльнiсть первинного скривлення хребта.

B. Стабiлiзацiя деформацii пiд дiєю консервативноi терапii,

C. Прогресування деформацii на 5 градусiв на рiк,

*D. Прогресування скривлення бiльш 10 градусiв на рiк i якщо кут деформацii  бiльше 30 градусiв при великому потенцiалi росту.

E. Наполегливi прохання хворого i його батькiв .


До вправ, що викликають збiльшення мобiльностi хребта, вiдносять всi перерахованi, крiм

*A. Статичнi вправи,

B. На витяг хребта,

C. Вправи, що виконують на похилiй площинi.

D. Виконання вправ iз великою амплiтудою,

E. Динамичнi вправи .


Оздоровчо-гiгiєнiчне значення плавання при сколiозi полягає:

A. У змiцненнi кiстковоi мускулатури.

B. У розвантаженнi хребта.

C. У пiдвищеннi рухливостi грудноi клiтини, полiпшеннi функцii  серцево-судинноi i дихальноi систем.

*D. В усьому перерахованому .
Завдання ЛФК при порушеннi постави полягає у:

A. Змiцнення м`язiв розгиначiв хребта м`язiв живота.

B. Змiцненнi м`язiв тазового дна.

C. Змiцненнi м`язiв, що пiдтримують звiд стопи.

*D. Правильно 1) i 3) .
Показаннями до призначення ЛФК при порушеннi постави є

A. Слабкiсть м`язiв тулуба i кiнцiвок.

B. Деформацiя й обмеження рухливостi грудноi клiтини.

C. Наявнiсть плоскостопостi,

*D. Все перераховане .
Клiнiко-фiзiологiчне обгрунтування застосування лiкувальноi гiмнастики при плоскостопостi визначається

A. Загальною слабкiстю м`язово-зв`язкового апарата.

B. Хронiчною перевтомою м`язово-зв`язкового апарата, що пiдтримує  звiд стопи.

C. Надлишковою вагою.

*D. Болями в м`язах нiг, стiп, що з`являються пiсля ходьби або  тривалого стояння, появою набрякiв стоп ввечорi.

E. Всiм перерахованим .


Пацiєнтка 16 рокiв скаржиться на бiль в спинi, швидку стомлюванiсть; травму заперечує. Об`єктивно: астенiк, трикутники талii зглаженi, нижнiй кут лiвоi лопатки нижче на 1 см, таз перекошений праворуч на 0,5 см, довжина кiнцiвок однакова, лiнiя остистих вiдросткiв вiдхилена влiво в поперековому вiддiлi i вправо в нижньопоперековому вiддiлi, пальпацiя i перкусiя вiдросткiв безболiсна, розгинач тулуба напружений злiва в поперековому вiддiлi i праворуч в нижньопоперековому вiддiлi, в горизонтальному положеннi деформацiя зменшується, але не зникає. Найбiльше iмовiрний дiагноз :

A. Сколiотична постава,

B. Сколiотична хвороба I ст,

*C. Сколiотична хвороба II ст.

D. Сколiотична хвороба III ст.

E. Остеохондропатiя поперекових хребцiв. .


Пацiєнтка 15 рокiв скаржиться на бiль у спинi, швидку стомлюванiсть, травму заперечує. Об`єктивно: астенiк, таз перекошений влiво на 1,5-2 см, трикутник талii справа вiдсутнiй, злiва посилений, нижнiй кут лiвоi лопатки спущено на 0,5 см, лiва нижня кiнцiвка вкорочена на 2 см, лiнiя остистих вiдросткiв вiдхилена вправо в поперековому вiддiлi, i влiво в нижньопоперековому вiддiлi, пальпацiя i перкусiя вiдросткiв безболiсна, в горизонтальному положеннi деформацiя зникає цiлком. Найбiльше iмовiрний дiагноз :

A. Сколiотична постава.

B. Сколiотична хвороба I ст.

C. Сколiотична хвороба II ст.

*D. Вкорочення лiвоi нижньоi кiнцiвки, вторинний S-подiбний сколiоз; .
Пацiєнт 17 рокiв скаржиться на бiль у спинi пiсля фiзичних навантажень, швидку стомлюванiсть, травму заперечує. Об`єктивно: астенiк, трикутники талii декiлька згладженi, крила таза i кути лопаток на одному рiвнi; поперековий лордоз злегка збiльшений, грудний кiфоз значно збiльшений, деформацiя злегка зменшується в горизонтальному положеннi; зменшення рухiв у грудному вiддiлi; лiнiя остистих вiдросткiв рiвна, пальпацiя i перкусiя вiдросткiв безболiсна. Найбiльше iмовiрний попереднiй дiагноз:

*A. Сколiотична хвороба,

B. Грудний остеохондроз,

C. Остеохондропатiя грудних хребцiв.

D. Спондiлiт грудного вiддiлу. .
Пацiєнтка 15 рокiв скаржиться на бiль у спинi пiсля фiзичних навантажень, швидку стомлюванiсть. Об`єктивно: астенiк, таз перекошений праворуч на 1 см, трикутники талii зглаженi, нижнiй кут лiвоi лопатки нижче на 0,5см, довжина кiнцiвок однакова, лiнiя остистих вiдросткiв вiдхилена влiво в поперековому вiддiлi i вправо в нижньопоперековому вiддiлi; у горизонтальному положеннi деформацiя зменшується, але цiлком не зникає, рентгенологiчно - сколiотична деформацiя 10 градусiв. Якi рекомендацii ортопеда:

A. Направити до кабынкту ЛФК для систематичних занять корегуючою ЛФК,

*B. Направити на протезний завод для виготовлення корегуючого корсету.

C. Консервативной пройти курс фiзiотерапii.

D. Направити в НДI травматологii i ортопедii для можливого  оперативного лiкування. .
Пацiєнт 14 рокiв скаржиться на бiль в спинi пiсля фiзичних навантажень, швидку стомлюванiсть, у дошкiльному вiцi часто i довго болiв. Об`єктивно: астенiк, таз перекошений праворуч на 2,5-3 см, трикутники талii зглаженi, нижнiй кут правоi лопатки опущено на 1,5 см, права нижня кiнцiвка вкорочена на 4 см (за рахунок стегна); лiнiя остистих вiдросткiв вiдхилена влiво в поперековому i вправо в нижньопоперековому вiддiлi; пальпацiя i перкусiя вiдросткiв безболiсна; у горизонтальному положеннi деформацiя хребта зникає цiлком. Рекомендацii ортопеда:

A. Направити в школу-iнтернат для хворих сколiозом.

B. Направити у фiзкультурний диспансер для систематичних занять  коригуючою ЛФК,

C. Направити на протезний завод для виготовлення корсету,  що коригує, i ортопедичного взуття,

*D. Компенсувати укорочення кiнцiвки вкладкою у взуття, займатися ЛФК,  рентгенологiчне спостереження.

E. Направити до НДI травматологii i ортопедii для можливого  оперативного лiкування. .


@@Тема 19 Вродженi деформацii шиi, хребта i грудноi клiтини 

При читаннi рентгенограми необхiдно звертати увагу на все перераховане, за винятком

A. Щiльностi рентгенологiчного малюнка кiстки (остеопороз, остеосклероз).

*B. Ступеня щiльностi дiлянок рентгенограми поза дослiджуваним органом,

C. Стану оточуючих кiстку тканин,

D. Змiни осi, форми кiсткового органа,

E. Порушення кортикального i наступних прошаркiв кiстки .
Орiєнтиром для рахування хребцiв на спондилограмi шийного вiддiлу є

*A. Пiдстава черепа,

B. Зуб 2-го шийного хребця,

C. Остистий вiдросток 2-го шийного хребця.

D. Правильно 2) i 3) .
Вiдправними точками при рахунку ребер на рентгенiвському знiмку грудноi клiтини є всi перерахованi орiєнтири, крiм

A. 1-го ребра i ключицi,

*B. Контурiв серця,

C. Нижнього кута лопатки,

D. Реберноi дуги,

E. 12-й грудного хребця .


Спинний мозок закiнчується на рiвнi

A. 1 поперекового хребця,

*B. 2 поперекового хребця.

C. 3-го поперекового хребця.

D. 4-го поперекового хребця .
Сiдничний нерв покидає порожнину таза через

A. Надгрушовидний отвiр,

*B. Пiдгрушовидний отвiр,

C. Затульний отвiр ,


Шийне нервове сплетення формується частiше всього за рахунок сегментiв:

*A. C1-C4,

B. C2-C3,

C. C2-C4.

D. C4-C5,

E. C3-C4 .


Вроджену кривошию варто вiднести до:

*A. М`язовоi деформацii,

B. Десмогеноi деформацii,

C. Неврогеноi деформацii.

D. Дермо-десмогеноi деформацii,

E. Конституцiйноi деформацii .


Етiопатогенез вродженоi м`язовоi кривошиi

*A. Порок розвитку m. stєrnoclaidomastoidєus,

B. Травма в родах,

C. Неправильне положення плоду.

D. Запальний процес,

E. Iшемiя серця .


Ознаки вродженоi м`язовоi кривошиi виявляються

A. У першi 3-5 днiв пiсля народження.

*B. На 10-14 день пiсля родiв,

C. У мiсячному вiцi,

D. У 3-мiсячному вiцi,

E. Клiнiчнi симптоми не вираженi до року .


Консервативне лiкування кривошиi варто починати

A. Iз моменту народження,

*B. Iз 2-тижневого вiку,

C. Iз 2-5 мiсяцiв,

D. Iз 0,5-1 року,

E. Пiсля 1 року .


Оперативне лiкування кривошиi при неефективностi консервативного показано

A. До 5 мiсяцiв.

B. До 2 рокiв.

C. До 3 рокiв.

*D. У 3-4 роки .
Абсолютними показаннями до оперативного лiкування кривошиi є

*A. Наростаюча асиметрiя обличчя i шиi,

B. Порушення постави,

C. Порушення гостроти зору.

D. Стробiзм збiжний i розбiжний,

E. Порушення постави i зору .


Хвороба Клипель - Фейля - це:

*A. Вроджений синостоз шийних i верхньо-грудних хребцiв  iз незарощенням дужок,

B. Наявнiсть шийних ребер,

C. Придбаний пiдзвих I шийного хребця запальноi етiологii.

D. Гостра м`язова кривошия,

E. Крилоподiбна шия .


Вiдсутнiсть ключицi або двох ключиць зветься

*A. Черепно-ключичний дiзостоз,

B. Хвороба Грiзеля,

C. Хвороба Клiпель - Фейля,

D. Синдром Беневi - Ульрiха.

E. Синдром Шеревського - Турнера .


Головним чинником у розвитку вродженоi деформацii хребта є

A. Зрощення або роздвоєння ребер.

B. Аномалiя розвитку лопаток i крижi.

C. Iзольоване зрощення тiл хребцiв,

*D. Все нижче перераховане .
Етiологiчним фактором для вродженоi кривошиi є:

A. Пологова травма,

*B. Дисплазiя.

C. Порок первинноi закладки.

D. Неправильна родопомiч .
Найчастiшою формою кривошиi, що зустрiчаеться, є:

A. Кiсткова.

*B. М`язова,

C. Рефлекторна,

D. Запальна .
При лiвостороннiй м`язовiй кривошиi

A. Пiдборiддя вiдхилене влiво,

*B. Пiдборiддя вiдхилене вправо,

C. Пiдборiддя розташоване по середнiй лiнii тулуба ,


При правобiчнiй м`язовiй кривошиi:

*A. Пiдборiддя вiдхилене влiво,

B. Пiдборiддя вiдхилене вправо.

C. Пiдборiддя розташоване по середнiй лiнii тулуба; .


Рентгенологiчно при м`язовiй формi кривошиi

*A. Змiн немає,

B. Додатковий пiвхребець,

C. Синостоз тiл хребцiв,

D. Незарощення дужок хребцiв .
Консервативне лiкування м`язовоi форми кривошиi в першi тижнi i мiсяцi життя дитини включає:

A. Фiксоване положення голови.

B. Носiння комiра Шанца,

*C. Масаж хвороi сторони ,


Медикаментозне лiкування вродженоi м`язовоi кривошиi включає застосування:

A. Мумiйо.

B. Iн`єкцii лiдази.

C. Iн`єкцii гiдрокортизону.

*D. Не iснує .
Пiд спондiлолiстезом розумiється

*A. Зсув хребця з нижче розташованого,

B. Розсмоктування або руйнацiя заднiх елементiв хребця,

C. Незарощення дужки хребця,

D. Клиноподiбна деформацiя хребця.

E. Патологiчна рухливiсть хребця .


Пацiєнт 43 рокiв скаржиться на болi в попереку, крижi, що иррадиюють у лiве стегно, зниження працездатностi ; травму заперечує, виконує фiзичну роботу систематично. Об`єктивно: нормостенiк , трикутники талii дещо зглаженi, поперековий лордоз зменшений , грудний кiфоз злегка посилений; крила таза i кути лопаток на одному рiвнi ; лiнiя остистих вiдросткiв рiвна, пальпацiя вiдросткiв безболiсна ; симптом Ласега злiва слабко позитивнi , симптом Александрова негативний , на поперековоi спондiлограмi - незарощення дужки L5-S1; склероз замикальних пластинок , зменшення висоти диска L5-S1 . Рекомендацii ортопеда :

A. Комплексне лiкування в стацiонарi.

B. Комплексне лiкування амбулаторно.

C. Оперативне лiкування,

*D. Пункт 1) або 2). .
@@Тема 20 Пошкодження плеча 

Аксiлярна западина з`єднується з пiдлопатковою областю за допомогою 

A. Чотирибiчного отвору.

B. Тристороннього отвору.

*C. Чотирьох- i тристороннього отвору .
Глибока артерiя плеча вiдходить вiд плечовоi артерii 

A. У паховiй западинi.

B. У верхнiй третинi плеча,

C. У середнiй третинi плеча,

*D. На рiвнi нижнього краю найширшого м`яза спини.

E. У лiктьовiй ямцi .


Пункцiю лiктьового суглоба частiше усього здiйснюють 

*A. Мiж лiктьовим вiдростком i плечепроменевим м`язом,

B. Мiж краєм триглавого м`яза i лiктьового згинача кистi.

C. Мiж лiктьовим вiдростком i внутрiшнiм виростком плеча .


При пошкодженнi променевого нерва вiдзначається 

*A. "кисть, що звисає",

B. "пазуриста лапа",

C. Мавпяча лапа,

D. Згинальна контрактура I, II i III пальцiв i розгинальнi контрактури  IV i V пальцiв .
Клiнiчно вiсь верхньоi кiнцiвки проходить через усi такi утворення, крiм 

*A. Акромiального виростка лопатки,

B. Середини проекцii голiвки плечовоi кiстки,

C. Центру головчастого пiдвищення плеча.

D. Голiвки променевоi кiстки,

E. Голiвки лiктьовоi кiстки .


Сумарна довжина верхньоi кiнцiвки вимiрюється вiд акромiального виростка 

A. До середини проекцii голiвки плеча.

B. До зовнiшнього виростка,

C. До шилоподiбного виростка променевоi кiстки,

*D. До кiнця третього пальця.

E. До кiнця п`ятого пальця .


При поразцi променевого нерва на рiвнi верхньоi третини плеча випадають функцii i виникають розлади чутливостi, крiм 

*A. Функцii всiх згиначiв плеча,

B. Функцiю всiх розгиначiв кистi,

C. Порушення чутливостi дорзальноi поверхнi передплiччя,

D. Порушення вiдведення 1 пальця .
Клiнiчна картина розiрвання "ротаторноi манжети" плеча укладається з усiх перерахованих симптомiв, крiм 

A. Болю в областi дельтоподiбноi-грудноi борозни,

B. Неможливостi активного вiдведення плеча,

*C. Неможливостi активного внутрiшнього обертання плеча.

D. Неможливостi активного вiдведення пошкоджень кiнцiвки i одночасноi  внутрiшньоi ротацii.

E. Виявлення атрографiчним дослiдженням прямого сполучення мiж плечовим  суглобом, субакромiальною сумкою i сумкою дельтоподiбного м`яза .


Фiксацiя вiдiрвавшегося дистального сухожилка двоголового м`яза плеча найбiльше просто i безпечно здiйснюється 

*A. До горбистостi променевоi кiстки,

B. До фасцii Пирогова,

C. До сухожилка плечового м`яза,

D. До плечового м`яза.

E. До дiстального кiнця вiдiрвавшигося сухожилка двоголового м`яза на  горбистостi променевоi кiстки .


Найчастiшим iз перерахованих пошкоджень триглавого м`яза плеча є 

A. Розривши триглавого м`яза в поперечному напрямку на рiвнi середньоi третини,

*B. Вiдрив дистального сухожилка триглавого м`яза плеча с фрагментом  лiктьового виростка,

C. Розривши латеральноi голiвки триглавого м`яза на межi верхньоi i середньоi  третини,

D. Вiдрив сухожилка довгоi голiвки триглавого м`яза вiд лопатки,

E. Вiдрив сухожилка медiальноi голiвки вiд плечовоi кiстки .


Найбiльше частим переломом проксимального вiддiлу плеча є перелом 

A. Голiвки.

B. Анатомiчноi шийки.

C. Бугоркiв.

*D. Хiрургiчноi шийки .
Абдукцiйний перелом хiрургiчноi шийки плеча виникає 

A. При приведеннi плеча,

*B. При вiдведеннi плеча.

C. При нейтральному положеннi.

D. При будь якому iз перерахованих положень .
Аддукцiйний перелом хiрургiчноi шийки плеча виникає 

*A. При приведеннi плеча,

B. При вiдведеннi плеча,

C. При нейтральному положеннi,

D. При згинаннi плеча.

E. При будь якому iз перерахованих положень .


Переломи хiрургiчноi шийки плеча класифiкуються 

A. Як абдукцiйнi.

B. Як аддукцiйнi.

C. Як екстензiйнi,

*D. Усi перерахованi .
Переломи голiвки плеча з повним роз`єднанням i поворотом фрагменту в молодих людей варто лiкувати 

*A. Оперативно вправляючи i фiксувати стабiльним остеосинтезом у раннi термiни,

B. Видаляти голiвку в раннi термiни,

C. Видаляти голiвку, виконувати артродез у раннi термiни,

D. Оперувати в пiзнi термiни, роблячи остеосинтез.

E. Оперувати в пiзнi термiни, видаляючи голiвку .


Абдукцiйнi збитi переломи хiрургiчноi шийки плеча зi зсувом пiд кутом потребують одночасноi репозицii, якщо кут зсуву дорiвнює 

A. 10 градусiв.

B. 20 градусiв.

C. 35 градусiв.

*D. 50 градусiв .
Для скелетного витягу при лiкуваннi аддукцiйного перелому хiрургiчноi шийки плеча зi зсувом потрiбно 

A. 1-2 тижнi.

*B. 3-4 тижнi,

C. 5-6 тижнiв,

D. 8-10 тижнiв .
Середнi термiни вiдновлення працездатностi пiсля переломiв хiрургiчноi шийки плеча складають 

A. 3-4 тижнi,

B. 5-6 тижнi,

*C. 8-10 тижнiв.

D. 10-12 тижнiв.

E. 13-15 тижнiв .


При консервативному лiкуваннi дiафiзарних переломiв плеча на вiдводячоi шинi, оптимальний кут вiдведення повинний складати 

A. 30 градусiв.

B. 60 градусiв.

C. 70 градусiв.

*D. 90 градусiв.

E. 100 градусiв .


Ознаками м`язовоi iнтерпозицii при дiафiзарних переломах плеча є 

A. Зсув фрагментiв.

B. Вiдсутнiсть "кiсткового хрускоту".

C. Невдача при спробi репозицii,

*D. Усе перераховане .
При сприятливих умовах дiафiзарнi переломи плеча при консервативному лiкуваннi зростаються 

A. До 4-5 тижня.

*B. До 6-8 тижня,

C. До 12-14 тижня,

D. До 20-22 тижня .
При консервативному лiкуваннi переломiв плеча методом скелетного витягу самою грубою помилкою буде 

A. Збережений незначний зсув фрагментiв,

*B. Перерозтяг фрагментiв з утворенням дiастазу мiж ними.

C. Слабкий натяг фрагментiв, вiдсутнiсть тяги.

D. Усе перераховане .
Серед унутрисуглобових переломiв дистального метаепiфiза плеча варто видiляти 

A. Надмищелковi переломи плеча (розгинальнi i згинальнi).

B. Черезмищелковi переломи плеча i переломи виросткiв.

C. Переломи головчастого пiдвищення,

*D. Усе перераховане .
При консервативному лiкуваннi перелому дистального вiддiлу плеча розгинального типу кут згинання передплiччя повинний складати 

A. 20 градусiв.

*B. 60 градусiв,

C. 90 градусiв,

D. 110-140 градусiв .
Пошкодження променевого нерва при переломi в нижнiй третинi плеча викликає все перераховане, крiм 

*A. Розлади чутливостi в 4 i 5 пальцях,

B. Звисання кистi i неможливостi активного розгинання ii й основноi  фаланги пальцiв,

C. Зниження чутливостi на променевiй сторонi кистi,

D. Зниження чутливостi на розгинальнiй частинi передплiччя .
Найбiльше часто вивихи виникають 

A. У кульшовому суглобi,

B. У колiнному суглобi.

*C. У плечовому суглобi,

D. У лiктьовому суглобi.

E. У променевозап`ястному суглобi .


До типу "переднiх" ставляться вивихи плеча 

A. Пiддзьобоподiбний.

B. Пiдлопатковий,

C. Внутридзьобоподiбной,

*D. Правильно 1) i 3).

E. Правильно 2) i 3) .


Вивих плеча часто супроводжується переломом 

A. Малого бугорка,

*B. Великого бугорка,

C. Шиловидного виростка лопатки,

D. Дзьобоподiбного виростка лопатки,

E. Ключицi .


Плече при внутридзьобоподiбному вивиху здається 

A. Подовженим.

*B. Скороченим,

C. Довжина не змiнена,

D. Деформованим .
Для переломо-вивиху голiвки плеча характерно 

A. Скорочення плеча.

B. "пружнi" руху вiдсутнi.

C. При пасивних рухах вiдчувається "кiстковий хрускiт",

*D. Усе перераховане вiрно .
Пiсля вправлення вивиху плече варто фiксувати за допомогою 

A. Косиночноi пов`язки.

B. М`якоi пов`язки,

*C. Гiпсовоi пов`язки.

D. Торако-брахiальноi пов`язки .
Термiн iммобiлiзацii плеча пiсля управлення вивиху складає 

A. 1-2 тижнi,

*B. 3-4 тижнi,

C. 5-6 тижнiв,

D. 8 тижнiв,

E. 10 тижнiв .


Обмеження навантаження на плече пiсля управлення вивиху складає 

A. 1,5 мiсяця,

B. 2 мiсяця.

*C. 3 мiсяця,

D. 6 мiсяцiв.

E. 10 мiсяцiв .


Причиною виникнення звичного вивиху є 

A. Пологова травма.

B. Iнфекцiйний артрит.

C. Вивих плеча, що супроводжується переломом ключицi,

*D. Пошкодження в момент травматичного вивиху в сполученнi  з неправильною тактикою ведення пiсля вивиху .
При консервативному лiкуваннi звичних вивихiв до ефективних прийомiв вiдносяться 

A. Фiзiотерапевтичне лiкування.

B. Протизапальне лiкування.

C. Тривалий скелетний витяг,

*D. Масаж i змiцнення м`язiв .
Найбiльше часто до вивиху плеча призводить 

A. Прямий вдар.

B. Ротацiя,

*C. Падiння з ударом на зiгнуту або розiгнуту ногу.

D. Усе перераховане .
Найбiльше характерним симптомом для вивиху є 

A. Сильний бiль.

B. "кiстковий" хрускiт.

C. Можливiсть робити пасивного руху,

*D. "пружнi" руху .
Для переломо-вивиху з типових симптомiв характерно 

A. Сильний бiль.

B. Деформацiя,

C. Змiна осi кiнцiвки,

*D. Вiдсутнiсть "пружноi" фiксацii i "кiстковий" хрускiт.

E. "скорочення" кiнцiвки .


Пiсля встановлення дiагнозу вивиху до управлення варто удатися 

*A. Негайно,

B. Через 2 час,

C. Через добу.

D. Через 3 дiб .
При наявностi вивиху вивихнутою частиною рахується суглобноi кiнець периферiйноi кiстки, виняток складає 

A. Вивих плеча.

B. Вивих основноi фаланги.

C. Вивих голiвки променя.

*D. Вивих акромiального кiнця ключицi.

E. Вивих стернального кiнця ключицi .


Пiсля управлення вивиху плеча необхiдна iммобiлiзацiя 

A. На косинцi.

B. М`якою пов`язкою Дезо.

C. На шинi, що вiдводить,

*D. За допомогою гiпсовоi пов`язки .
Звичний вивих виникає в зв`язку 

A. Iз пошкодженням плечового сплетення,

B. Iз пошкодженням сухожилка довгоi голiвки бiцепса.

*C. Iз розiрванням i слабкiстю капсули плечового суглоба,

D. Iз нерепонованим травматичним вивихом .
Застарiлий вивих плеча варто лiкувати 

A. Консервативно (спроба вправити).

B. На шинi.

C. Iз застосуванням скелетного витягу.

*D. Оперативно (вiдкритим або апаратним методом) .
При реабiлiтацii перелому хiрургiчноi шийки плеча пiсля зняття iммобiлiзацii застосовуються всi перерахованi фiзичнi вправи, крiм 

*A. Махових рухiв у плечовому суглобi,

B. Рухiв, виконуваних рукою в умовах звичайного навантаження (стоячи, лежачи),

C. Полегшених рухiв у плечовому суглобi.

D. Управ пасивного характеру зi сторонньою помiччю,

E. Полегшених управ, вироблених самостiйно i скороченням важеля  (напiвзiгнута рука) .


@@Тести типу А. Крок 2. Украiнська мова. 

Розвиток несправжнього суглоба при переломi шийки стегна в осiб лiтнього i старечого вiку обумовлено всiма перерахованими причинами, крiм

A. Порушення кровопостачання голiвки i шийки стегна.

B. Недостатньоi репозицii вiдламкiв.

C. Хитливоi фiксацii вiдламкiв.

*D. Раннього навантаження на ушкоджену кiнцiвку.

E. Вiку хворого .
Хворий 20 рокiв одержав наскрiзне кульове поранення м`яких тканин лiвоi гомiлки i стегна. Вхiдний отвiр у верхнiй третинi задньоi поверхнi гомiлки, вихiдний отвiр у верхнiй третинi бугра на передньоi поверхнi, нижче пупартовоi зв`язки на 7 см. Виявлено: неможливiсть активного розгинання гомiлки, анестезiя передньо- внутрiшньоi поверхнi гомiлки. Указана клiнiчна картина пов`язана з ушкодженням

A. Затульного i стегнового нервiв.

B. Стегнового i великогомiлкового нервiв.

C. Сiдничного нерва.

*D. Малогомiлкового нервiв.

E. Великогомiлкового нерву .


До травматологiчного пункту доставлений хворий iз мiсця дорожньо- транспортноi подii на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя. При оглядi: на гомiлцi є пов`язка промоклою кров`ю, у середнiй третинi гомiлки патологiчна рухливiсть. Зазначте вид скорочення при даному типi ушкодженнi

A. Вiдносте,

B. Що уявляється.

*C. Анатомiчне,

D. Несправжнє .
В травматологiчне вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко боляче, у цiй же зонi деформацiя. Зазначте попереднiй дiагноз

A. Ушкодження зв`язок гомiлковостопного суглоба.

B. Забiй гомiлковостопного суглоба.

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток.

*D. Перелом зовнiшньоi щиколотки зi зсувом.

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки .


При обстеженнi хворого з полiтравмою травматологом встановлено, що в областi лiвоi гомiлки протягом вiд верхньоi до нижньоi третини є патологiчна рухливiсть, крепiтацiя при пальпацii. Зазначте попереднiй дiагноз, який симптом необхiдно перевiрити при наданнi помочi 

A. Перелом гомiлки, обсяг рухiв i сумiжних суглобах.

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз,

C. Перелом кiсток гомiлки, визначити ступiнь периферичного кровообiгу,

*D. Перелом кiсток гомiлки, полiфрагментарний, пульсацiя на судинах стопи.

E. Перелом кiсток гомiлки, пульсацiя a.dorsalis pєdis .


При обстеженнi в травматологiчному пунктi хворого 40 рокiв iз полiтравмою травматологом установлено, що в областi лiвого колiнного суглоба є набряк та варусна деформацiя. Зазначте попереднiй дiагноз. 

A. Переломовивих кiсток гомiлки.

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз.

C. Перелом зовнiшнього виростка гомiлки.

*D. Перелом внутрiшнього виростка гомiлки, гемартроз.

E. Перелом кiсток гомiлки .


При обстеженнi пiсля травми хворого 25 рокiв в областi правого колiнного суглоба є вальгусна деформацiя та набряк. Зазначте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз.

*C. Перелом зовнiшнього виростка гомiлки,

D. Перелом внутрiшнього виростка гомiлки.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки .


У травматологiчне вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому колiнному суглобi. При обстеженнi колiнний суглоб знаходиться в положеннi згинання, при спробi виконати рухи виникає рiзкий бiль. Який симптом має мiсце. 

*A. Блок колiнного суглоба,

B. Згинальна контрактура,

C. Розгинальна контрактура,

D. Згинально-розгинальна контрактура.

E. Артрогенна контрактура .


В травматологiчний пункт доставлена жiнка 75 рокiв iз скаргами на боль в правому кульшовому суглобi, що посилюеться при рухах. При оглядi стопа ротована до зовнi, симптом "прилиплоi п`яти" позитивний. На ренгенограмi великий вертлюг iз фрагментом шийки стегна змiщений до верху, щiль на рiвнi шийки стегна. Яка тактика лiкування

A. Накласти деротацiйний чобiток.

B. Метод скелетного витягу,

*C. Однополюсне ендопротезування.

D. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез пучком cпиць. .
В травматологiчний пункт доставлений чоловiк 45 рокiв зi скаргами на боль в лiвому кульшовому суглобi, яка посилюються при рухах. Травма автодорожня. При оглядi стопа ротована до зовнi, симптом "прилиплоi п`яти" позитивний. На ренгенограмi великий вертлюг iз фрагментом шийки стегна змiщений до верху,щiль на рiвнi шийки стегна Яка тактика лiкування

A. Накласти деротацiйний чобiток.

B. Метод скелетного витягу,

C. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез цвяхом,

*D. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез шурупами.

E. Однополюсне ендопротезування. .


При обстеженнi в пацiєнта 27 рокiв дiагностовано трансцервiкальний перелом шийки лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв i ознаками iнтерпозицii м`яких тканин. Виберете оптимальний метод лiкування. 

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв,

B. Анестезiя мiсця перелому розчином новокаiну 0,25% 20 мл., закрита  репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою.

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез перелому трьома гвинтами,

D. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез пластиною.

E. Накладення системи скелетного витягу за виростки стегновоi кiстки. .


Пацiєнтка 18 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення з дiагнозом: застарiле ушкодження внутрiшнього менiска лiвого колiнного суглоба. Який метод лiкування показаний цiй пацiєнтцi? 

A. Артротомiя, видалення ушкодженого менiска,

B. Артроскопiя колiнного суглоба, видалення ушкодженого менiска,  пiсля операцii гiпсова iммобiлiзацiя протягом 5 тижнiв, фiзiотерапевтичне  лiкування,

*C. Артроскопiя колiнного суглоба, видалення ушкодженого менiска,  пiсля операцii фiксацiя еластичним бинтом або наколiнником, фiзiолiкування,  дозоване навантаження на кiнцiвку.

D. Курс санаторно-курортного лiкування, масаж, фiзiолiкування, ЛФК.

E. Гiпсова iммобiлiзацiя протягом 5 тижнiв, фiзiотерапевтичне лiкування. .


У приймальне вiддiлення доставлений постраждалий 43 рокiв iз переломом середньоi третини лiвого стегна з ознаками ушкодження судин i нервiв на фонi великого ушкодження м`яких тканин. Тактика надання помочi складається з: 

*A. Остеосинтез, потiм - вiдновлення цiлiсностi судин, а пiсля загоєння  м`яких тканин - операцii по реконструкцii нервових стволiв,

B. Вiдновлення цiлiсностi судин i нервiв, потiм - остеосинтез перелому,

C. Остеосинтез i реконструктивнi операцii на судинах i нервах виконувати  одночасно,

D. Вiдновлення нервових стволiв, потiм - остеосинтез i операцii на судинах.

E. Остеосинтез, пiсля загоєння м`яких тканин - реконструктивнi операцii  на судинах i нервах. .


Хвора 62 рокiв iз черезвертлюговим переломом правоi стегновоi кiстки поступила в травматологiчне вiддiлення. Визначить мiсце накладення системи скелетного витягу:

A. За п`ятковий бугор.

B. За горбистiсть великогомiлковоi кiстки.

C. За надкiсточнову область.

*D. За виростки стегновоi кiстки.

E. Бiчний витяг за пiдвертелюгову область .


Хвора 73 рокiв звернулася в травмпункт iз скаргами на болi в областi нижньоi третини правого передплiччя, обмеження рухiв у правому променевозап`ястному суглобi. Впала бiля трьох часiв тому на витягнуту вперед i убiк праву руку. При оглядi в нижньоi третинi правого передплiччя є великий синець i виражена припухлiсть м`яких тканин, вiдзначається штикоподiбна деформацiя. Поставте дiагноз:

A. Забiй, гематома м`яких тканин нижньоi третини правого передплiччя,

B. Травматизацiя (розтяг) зв`язок правого променевозап`ястного суглоба,

*C. Перелом дистального метаепiфiза правоi променевоi кiстки.

D. Перелом човноподiбноi кiстки справа.

E. Iзольований перелом шилоподiбного виростка правоi променевоi кiстки. .


Хвора 73 рокiв звернулася в травмпункт iз скаргами на болi в областi нижньоi третини правого передплiччя, обмеження рухiв у правому променевозап`ястному суглобi. Впала бiля трьох годин тому на витягнуту вперед i убiк праву руку. При оглядi в нижнiй третинi правого передплiччя є великий синець i виражена припухлiсть м`яких тканин, вiдзначається штикоподiбна деформацiя i позитивний симптом Лож`є. Призначте лiкування:

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв. Масаж,  лiкувальна фiзкультура, парафiновi аплiкацii, магнитотерапiя,

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою,  зiгрiваючий компрес, ЛФК по 2 перiоду з 3-i доби.

*C. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою,  холод мiсцево 3 доби, iз 4-го дня УВЧ, ЛФК по 1 перiодi з 2-i доби,

D. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез дротовими серкляжами, , iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 5-7 доби, холод мiсцево, УВЧ, ЛФ по 1 перiодi з 8-х доби. .
Хворий 46 рокiв поступив iз скаргами на болi в областi лiвого колiнного суглоба. Травма 6 годин тому при падiннi з мотоцикла на лiву ногу. При оглядi контури лiвого колiнного суглоба згладженi, пальпацiя по передньоi поверхнi колiнного суглоба рiзко хвороблива, активне розгинання в колiнному суглобi рiзко обмежено, болiсно. На рентгенограмi: дiастаз мiж вiдламками надколiнка 10 мм. Виберiть метод лiкування:

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 5-6 тижнiв,

B. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез надколiнка з реконструкцiєю  розгинального апарата, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,  iз 2-i доби ЛФК по 1 перiодi.

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез надколiнка, iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 1-2 тижнi, iз 10-i доби ЛФК по 2 перiоду,

D. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, носiння наколiнника.

E. Пункцiя колiнного суглоба, евакуацiя гемартрозу, внутрисуглобове  введення антибiотикiв, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,  iз 2-i доби ЛФК по 1 перiоду. .


Хвора 34 рокiв , йдучи у взуттi на високому каблуцi, пiдкрутила стопу дозовнi. При оглядi контури лiвого гомiлковостопного суглоба згладженi, деформованi, активнi рухи в ньому рiзко обмеженi через бiль. На рентгенограмi: перелом латеральноi щиколотки, щiль на рiвнi дистального мiжгомiлкового синдесмозу 12мм. Призначте лiкування:

A. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 5-6 тижнiв,

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою 5-6 тижнiв.

*C. Вiдкрита репозицiя, остеосинтез латеральноi щиколотки пластиною,  остеосинтез мiжгомiлкового синдесмозу,

D. Холод мiсцево, спокiй кiнцiвки, прийом анальгетикiв, iммобiлiзацiя  гiпсовою лонгетою 3-4 тижнi, ЛФК по 1 перiоду з 14 доби.

E. Пункцiя суглоба, евакуацiя гемартрозу, спокiй кiнцiвки, прийом  анальгетикiв, iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою 8-10 тижнiв. .


Пацiєнт 78 рокiв звернувся зi скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба. Травма 7 годин тому при падiннi на зiгнуту в лiктьовому суглобi лiву руку. При оглядi областi лiвого плечового суглоба є помiрна припухлiсть м`яких тканин, синець, розташований по передньо-латеральнiй поверхнi верхньоi третини плеча, на рентгенограмi: головка плеча змiщена та вбита в проксимальний вдiддiл плечовоi кiстки, стояння вiдламкiв задовiльне. Найбiльше оптимальне лiкування: 

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя , гiпсова iммобiлiзацiя,

B. Гiпсова iммобiлiзацiя "африканською" пов`язкою,

*C. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою вiд голiвок п`ясткових кiсток  до протилежного надплiччя на 4 тижнi.

D. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез Т-образною пластиною, гiпсова  iммобiлiзацiя на 4 тижнi.

E. Накладення системи скелетного витягу за лiктьових виросток на 4 тижнi. .


Пацiєнт 39 рокiв лiкувався методом скелетного витягу (вантаж по осi 6 кг) у вiддiленнi травматологii з приводу закритого кососпiрального перелому середньоi третини кiсток правоi гомiлки iз зсувом вiдламкiв. На контрольнiй рентгенограмi на 7 добу пiсля накладення системи скелетного витягу - зсув не усунутий. Тактика подальшого лiкування:

A. Продовжити лiкування методом скелетного витягу, збiльшивши вантаж  по осi до 8 кг,

B. Змонтувати систему скелетного витягу по Вороновичу-Юсупову-Чанли.

*C. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез накiстною пластиною,

D. Вiдкрита репозицiя, металостеосинтез двома шурупами.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металостеосинтез стрижнем  Богданова або ЦIТО. .


Пацiєнтка 21 року звернулася в травмпункт iз скаргами на рiзкi болi по зовнiшньому краю лiвоi стопи при спробi наступати на ногу. Травма 1 годину тому. Пiд час занять спортом при виконаннi стрибка наступила на камiнь, пiсля чого вiдчула рiзкий бiль у лiвiй стопi. При оглядi лiва стопа набрякла, виражен синець по латеральному краю стопи. Пальпацiя в проекцii основи V плюсневоi кiстки рiзко хвороблива. На рентгенограмi: основа V плюсневоi кiстки вiдiрвана, дiастаз 4 мм. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою , холод мiсцево, анальгетики.

B. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, iммобiлiзацiя гiпсовою  лонгетою, холод мiсцево, анальгетики, ЛФК по 1 перiодi,

C. Вiдкрита репозицiя, дiафiксацiя спицями Киршнера,

*D. Вiдкрита репозицiя, напружений остеосинтез по Веберу.

E. Вiдкрита репозицiя, трансосальна фiксацiя перелому лавсановими нитками. .


Пацiєнт 77 рокiв, скаржиться на боль в областi правого кульшового суглоба, порушення опорноi функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма 9 мiсяцiв тому. Лiкувався консервативно, на момент огляду пересувається за допомогою милиць iз дозованим навантаженням на травмовану кiнцiвку. є вiдносне скорочення правоi нижньоi кiнцiвки 2 см. На рентгенограмi: ознаки кiсткового зрощення в зонi перелому вiдсутнi, є лiзис шийки стегновоi кiстки, структура голiвки стегна неоднорiдна, виражений остеопороз. Виберiть метод лiкування:

*A. Тотальне цементне ендопротезування,

B. Металоостеосинтез Г-подiбною пластиною з пластикою шийки  аутотрансплантатом,

C. Остеосинтез трилопатевим цвяхом.

D. Однополюсне ендопротезування,

E. Демпферний скелетний витяг .


Хвора 38 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на болi у верхнiй третинi правого стегна i порушення функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма побутова, отримана в результатi падiння з драбини з висоти 1,5 м. При оглядi: змушене положення кiнцiвки, зовнiшня ротацiя стопи, припухлiсть i виражена гематома в областi верхньоi третини правого стегна, там же визначається патологiчна рухливiсть. Скорочення правоi нижньоi кiнцiвки 3 см. На рентгенограмi: черезвертлюговий перелом правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв по длиннику. Виберiть оптимальний засiб лiкування з перерахованих:

A. Iммобiлiзацiя коксiтною гiпсовою пов`язкою.

B. Iммобiлiзацiя деротацiйним "чобiтком".

C. Демпферний скелетний витяг за великий вертлюг.

*D. Демпферний скелетний витяг за виростки стегновоi кiстки.

E. Ендопротезування кульшового суглоба. .


Пацiєнт 40 рокiв поступив у вiддiлення зi скаргами на бiль в областi правого стегна i порушення функцii правоi нижньоi кiнцiвки. Травма 10 годин тому, виробнича, в результатi удару важким предметом в область правого стегна. При оглядi: положення правоi нижньоi кiнцiвки пасивне, деформацiя в середнiй третинi стегна, скорочення кiнцiвки 5 см. Пальпацiя цiєi областi вкрай болюча, вiдзначається патологiчна рухливiсть. На рентгенограмi поперечний перелом в середньоi третини правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Найбiльше оптимальний вид лiкування для цього хворого:

A. Демпферний скелетний витяг,

*B. Внутрикiстковий остеосинтез штифтом,

C. Черезкiстковий остеосинтез по Iлiзарову,

D. Закрита одночасна репозицiя, коксiтна гiпсова пов`язка,

E. Остеосинтез кiлькома гвинтами, введеними в рiзних площинах .


Пацiєнтка 45 рокiв поступила в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль i порушення функцii лiвоi нижньоi кiнцiвки. При оглядi положення лiвоi нижньоi кiнцiвки змушене, у середнiй третинi стегна є деформацiя i патологiчна рухливiсть. Вiдзначається зовнiшня ротацiя стопи. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, iннервацiя дистального вiддiлу лiвоi нижньоi кiнцiвки не порушена. З урахуванням даних рентгенограм, встановлений дiагноз закритого полiфрагментарного перелому середньоi третини дiафiзу лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Пацiєнтцi показане:

A. Лiкування методом скелетного витягу,

B. Закрита одночасна репозицiя, накладення гiпсовоi iммобiлiзацii,

*C. Iнтерлокiнг-остеосинтез.

D. Внутрикiстковий остеосинтез стрижнем Кюнтчера.

E. З`єднання вiдламкiв дротовими серкляжами. .


У пацiєнта 52 рокiв в результатi автодорожньоi травми виражена припухлiсть в нижнiй третинi правого стегна, пальпацiя цiєi областi вкрай болюча, вiдзначається патологiчна рухливiсть i крепiтацiя вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. На рентгенограмi V- подiбна лiнiя перелому виросткiв правоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Виберiть метод лiкування:

A. Мiсцева анестезiя, закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя, контроль  за кровообiгом пальцiв стопи,

B. Демпферний скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,  ЛФК по 1 перiоду, УВЧ iз 4-i доби.

*C. Остеосинтез Г-образною пластиною, ЛФК по 1 перiоду, УВЧ iз 4-i доби,

D. Внутрикiстковий остеосинтез штифтом.

E. Iнтерлокiнг-остеосинтез .


У приймальне вiддiлення доставлений пацiєнт 39 рокiв iз вiдкритим уламчастим переломом дiафiзу правого стегна зi зсувом вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. Виберiть метод лiкування:

*A. ПХО рани, черезкiстковий остеосинтез апаратом,

B. Демпферний скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,

C. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез накiстною пластиною.

D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металостеосинтез стрижнем,

E. ПХО рани, видалення вiльних кiсткових фрагментiв, металостеосинтез  накiстною пластиною .


У приймальне вiддiлення доставлений пацiєнт 25 рокiв. Травма автодорожня, 3 години тому. При оглядi: права нижня кiнцiвка фiксована шиною Дiтерiхса, в областi середньоi третини правого стегна накладений джгут, дистальнiше нього по задньо-медiальноi поверхнi стегна пiд асептичною пов`язкою, рясно просоченою кров`ю рвана рана 10х3х4см. Пiсля зняття джгуту пульсацiя на тильнiй артерii стопи не визначається. На рентгенограмi: уламчастий перелом стегновоi кiстки iз зсувом вiдламкiв. Виберiть метод лiкування:

A. ПХО рани, скелетний витяг за горбистiсть великогомiлковоi кiстки,

*B. ПХО рани остеосинтез перелому апаратом, потiм - ревiзiя i вiдновлення  цiлiсностi судин,

C. ПХО рани, ревiзiя i вiдновлення цiлiсностi судин скелетний витяг,

D. ПХО рани, ревiзiя i вiдновлення цiлiсностi судин, потiм - остеосинтез  перелому апаратом,

E. Первинна ампутацiя на рiвнi середньоi третини стегна .


Хворий 38 рокiв пiсля падiння з висоти 2,5 м на лiвий бiк доставлений через 1 годину пiсля травми в приймальне вiддiлення. При оглядi: змушене положення лiвоi нижньоi кiнцiвки, зовнiшня ротацiя стопи, позитивний симптом прилиплоi п`яти, скорочення кiнцiвки 3 см. На рентгенограмi: базальний перелом шийки лiвоi стегновоi кiстки зi зсувом вiдламкiв. Пульсацiя на тильнiй артерii стопи збережена, периферична iннервацiя не порушена. Виберiть метод лiкування:

A. Демпферний скелетний витяг за виростки стегновоi кiстки,

B. Остеосинтез 3-х лопатевим цвяхом,

*C. Остеосинтез 3-а шурупами.

D. Деротацiйний "чобiток".

E. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба. .


Бригада швидкоi мед. допомоги виiхала по виклику до мiсця дорожньо- транспортноi подii, у постраждалого є клiнiчнi ознаки закритого перелому верхньоi третини правоi стегновоi кiстки. Виберiть оптимальний метод транспортноi iммобiлiзацii:

A. Транспортування в положеннi лежачи на спинi на щитi.

B. Iммобiлiзацiя сходовою шиною Крамера.

C. Транспортування в положеннi по Волковичу.

*D. Iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса.

E. Фiксацiя ушкодженоi кiнцiвки до здоровоi .


В хворого з вiдкритим переломом кiсток гомiлки є рана коло 5 см з забiйними краями та дефектом шкiри. Якому способу оперативного лiкування вiддати перевагу? 

A. Iнтрамедулярний остеосинтез.

*B. Зовнiшня фiксацiя апаратом,

C. З'єднання пластинкою Лена або балкою Клiмова,

D. Накiстний остеосинтез пластинкою АО,

E. Дiафiксацiя шпицями Кiршнера або гвинтами. .


В пацiєнта вiдсутнi рухи у лiвому гомiлковостопному суглобi пiсля трьохкiсточкового перелому гомiлки; рентгенологiчно рiзко звужена суглобова щiлина, крайовi кiстковi вирости. Як характеризувати такий стан суглоба? 

*A. Фiброзний анкiлоз,

B. Контрактура,

C. Анкiлоз,

D. Кiстковий анкiлоз.

E. Ригiднiсть. .


Хворий зазнав травми 8,5 мiсяцiв тому. Мав мiсце вiдкритий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток лiвоi гомiлки, мале мiсце iнфекцiйне запалення рани. Лiкувався методом скелетного витягу та гiпсовоi iммобiлiзацii. Протягом останнiх 6 мiсяцiв ходив з дозованим навантаженням на лiву ногу. На даний час дiагностовано гiпертрофiчний несправжнiй суглоб великогомiлковоi кiстки. Який фактор у формуваннi несправжнього суглобу у хворого був найбiльш вагомим? 

A. Порушення кровообiгу в вiдламках внаслiдок травми.

B. Неточна репозицiя вiдламкiв.

C. Iнфекцiя в мiстi перелому.

*D. Неадекватна iммобiлiзацiя.

E. Раннє навантаження на кiнцiвку. .


У хворого 45 рокiв має мiсце свiжий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток лiвоi гомiлки. Анамнез неускладнений. Яким чином слiд проводити профiлактику контрактур у колiнному та гомiлковостопному суглобах лiвоi нижньоi кiнцiвки? 

A. Застосовувати масаж та лiкувальну фiзкультуру,

*B. Виконати остеосинтез, що не потребує iммобiлiзацii,

C. Провести лiкування функцiональним методом скелетного витягу,

D. Виконати остеосинтез апаратом iлiзарова,

E. Виконати iнтармедулярний остеосинтез. .


До травматологiчного вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правом гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко хворобливе. Поставте попереднiй дiагноз, зазначте об'єм необхiдних дослiджень. 

A. Ушкодження зв'язок гомiлковостопного суглоба,

*B. Перелом зовнiшньоi щиколотки, рентгенограма гомiлковостопного суглоба,

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток, рентгенограма  гомiлковостопного суглоба,

D. Забите мiсце гомiлковостопного суглоба,

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки, клiнiчнi дослiдження. .


Хворий з мiсця дорожньо-транспортноi подii зi скаргами на бiль в областi лiвоi гомiлки. При оглядi гомiлка набрякла, збiльшена в об'ємi, при пальпацii в областi середньоi третини гомiлки патологiчна рухливiсть, крепiтацiя. Визначте обсяг необхiдних дослiджень, порядок та обсяг медичноi допомоги. 

A. Рентгенограма гомiлки, накладення iммобiлiзацii, знеболення.

B. Рентгенограма гомiлки, накладення транспортноi iммобiлiзацii, вибiр метода  лiкування,

C. Рентгенограма гомiлки, остеосинтез, iммобiлiзацiя, протишоковi заходи,

*D. Накладення транспортноi iммобiлiзацii, знеболення, протишоковi заходи,  рентгенограма гомiлки, вибiр метода лiкування.

E. Протишоковi заходи, рентгенографiя, оперативне лiкування. .


Хворого доставлено до лiкарнi з мiсця дорожньотранспортноi подii, АТ 100/60, пульс 90, на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя. При оглядi: на гомiлцi асептична пов'язка, яка промокла кров'ю, в середнiй третинi гомiлки патологiчна рухливiсть. Зазначте порядок надання допомоги

A. Рентгенограма гомiлки, накладення iммобiлiзацii,

*B. Анестезiя, рентгенограма гомiлки, ПХО рани, остеосинтез,

C. Анестезiя, рентгенограма гомiлки, ПХО рани, скелетний витяг,

D. Накладення лiкувальноi iммобiлiзацii, протишоковi заходи, рентгенограма  гомiлки,

E. Протишоковi заходи. .


Хворий 30 рокiв привезений до лiкарнi зi скаргами на бiль в областi лiвого гомiлковостопного суглоба. Травму одержав при падiннi з висоти. Зроблено рентгенографiю гомiлковостопного суглоба. Зазначте рентгенологiчнi ознаки розриву мiжберцевого синдесмозу. 
*A. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки бiльш нiж на 0,5 см,

B. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки до 0,5 см,

C. Збiльшення вiдстанi мiж дистальними вiддiлами малоi - i великогомiлковоi  кiстки,

D. Збiльшення вiдстанi мiж малою - i великогомiлковою кiстками.

E. Збiльшення суглобноi щiлини .
Хворий з мiсця дорожньо-транспортноi подii, на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя. При оглядi: на гомiлцi є пов'язка, промокла кров'ю, в середнiй третинi гомiлки патологiчна рухливiсть. Поставте попереднiй дiагноз, зазначте кращий метод лiкування. 

A. Вiдкритий перелом гомiлки, остеосинтез.

B. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, остеосинтез,

C. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, металоостеосинтез,

*D. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, остеосинтез за iлiзаровим.

E. Вiдкритий перелом кiсток гомiлки, гiпсова iммобiлiзацiя. .


Хворий пiсля травми зi скаргами на бiль у правом гомiлковостопному суглобi. При обстеженнi: гомiлковостопний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi виражений синець, осьове навантаження рiзко хворобливе, в цiй же зонi деформацiя. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Ушкодження зв'язок гомiлковостопного суглоба,

*B. Перелом зовнiшньоi щиколотки iз зсувом,

C. Перелом зовнiшньоi i внутрiшньоi щиколоток,

D. Забите мiсце гомiлковостопного суглоба,

E. Перелом зовнiшньоi щиколотки .


При обстеженнi хворого встановлено, що в областi лiвоi гомiлки вiд верхньоi до нижньоi третини є патологiчна рухливiсть, крепiтацiя при пальпацii, гомiлка рiзко набрякла. Поставте попереднiй дiагноз, який симптом необхiдно перевiрити при наданнi допомоги. 

A. Перелом гомiлки, обсяг рухiв сумiжних суглобiв.

B. Перелом кiсток гомiлки, наявнiсть гемартрозу.

C. Перелом кiсток гомiлки, перевiрити пульс та АТ.

*D. Перелом кiсток гомiлки, полiфрагментарний, пульсацiя на артерiях стопи.

E. Перелом кiсток гомiлки, пульсацiя пульсацiя на артерiях стопи. .


При обстеженнi хворого встановлено, що в областi лiвого колiнного суглоба є варусна деформацiя, осi стена та гомiлки правильнi. Поставте попереднiй дiагноз 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки.

*C. Перелом внутрiшнього мищелка гомiлки,

D. Пошкодження медiальноi колатеральноi зв'язки.

E. Надмищелковий перелом стегна. .


При обстеженнi хворого встановлено, що в областi правого колiнного суглоба є вальгусна деформацiя, гемартроз, осi стена та гомiлки правильнi. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз,

*C. Перелом зовнiшнього мищелка гомiлки.

D. Перелом мищелка гомiлки, гемартроз.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки. .


В пацiєнтки вiдкритий перелом середньоi третини дiафiзу кiсток гомiлки зi змiщенням вiдламкiв. Рана 7 см з масивним забоєм м'яких тканин. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Черезкiстковий остеосинтез за iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя.

D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез,

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнтки 55 рокiв несправжнiй суглоб великогомiлковоi кiстки пiсля лiкування методом накiстного остеосинтезу. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

*A. Черезкiстковий остеосинтез за iлiзаровим,

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнта вiдкритий перелом дистального кiнця великогомiлковоi кiстки, перелом малогомiлковоi кiстки iз змiщенням вiдламкiв. Рана з великим забоєм м'яких тканин. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

B. Скелетний витяг,

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя,

*D. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


В пацiєнтки закритий перелом кiсточок гомiлки зi змiщенням вiдламкiв: перелом внутрiшньоi кiсточки на рiвнi суглобовоi щiлини, перелом зовнiшньоi кiсточки на рiвнi синдесмозу, розрив синдесмозу та пiдзвих стопи до зовнi. Який вид лiкування найбiльш доцiльно застосувати? 

A. Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим.

B. Скелетний витяг.

C. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя.

*D. Вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

E. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний остеосинтез. .


Хворий 18 рокiв звернувся до хiрурга з приводу ущiльнення дистальноi фаланги Ш пальця кистi, а також у дiлянцi IV пясноi кiстки. Пухлини не турбують, але повiльно збiльшуються. На рентгенограмi кистi: порушення структури кiстки в дiлянцi ущiльнення у виглядi вогнищ просвiтлення i звапнення. Кiрковий шар не порушений. Регiонарнi лiмфовузли не збiльшенi. 

*A. Хондрома кiсток кистi,

B. Деформуючий полiартрит кистi,

C. Остеосаркома кистi.

D. Гiгроми кистi,

E. Сiновiома кiсток кистi. .


До iнфекцiйноi лiкарнi доставлений хворий Н., 25 рокiв, з пiдозрою на сказ, стадiя збудження. Чотири тижнi тому на полюваннi за руку вкусила лисиця. Який ведучий симптом пiдтвердить дiагноз? 

A. Млявi паралiчi кiнцiвок.

*B. Гiдрофобiя,

C. Сухiсть у ротi та глотцi,

D. Парастезii,

E. Клонiко-тоничнi корчi .


До iнфекцiйноi лiкарнi госпiталiзовано хворого зi скаргами на спрагу, неможливiсть пити воду. При спробi напитися у хворого виникають судоми м'язiв глотки, дихання стає шумним, хворий вiдштовхує вiд себе склянку з водою. 1,5 мiсяцi назад хворого укусила собака в праву литку. В областi рани вiдчуває печiю, зуд i тянучи болi. Який прогноз при даному захворюваннi? 

A. Введення вакцини в першi три днi хвороби веде до одужання.

*B. Захворювання завжди закiнчується смертю,

C. Введення специфiчноi сироватки в першi три днi хвороби веде до одужання,

D. При введеннi в першi три доби вакцини та сироватки можливе одужання,

E. При проведеннi дезiнтоксiкацiйноi терапii можливе одужання  у 15\% хворих .


Больной 54 лет страдает распространенным остеохондрозом в святи с чем часто вынужден принимать НПВП. В последние несколько недель появились интенсивные боли в эпигастральной области, изжога, тошнота. При ФГДС выявлены гиперемия и отечность слизистой желудка и множественные эрозии. Уреазный тест - отрицательный. Какой из ниже перечисленных препаратов реже других вызывает описанную у больного патологию?

A. Индометацин,

*B. Мовалис,

C. Аспирин,

D. Преднизолон,

E. Бутадион. .


На рентгенограмме бедренной кости больного 40 лет, жалующегося на боли в бедре и повышение температуры тела, обнаружено просветление неоднородной структуры за счет наличия в центре тени высокой интенсивности. Что обусловило указанную тень? 

A. Остеопороз.

*B. Секвестр,

C. Злокачественная опухоль,

D. Остеохондропатия,

E. Доброкачественная опухоль. .


У 37-летнего шахтера после подъема тяжести возникла боль в поясничной области с иррадиацией в левую ногу. Походка щадящая. Уплощен поясничный лордоз. Сколиоз выпуклостью влево. Напряжение паравертебральных мышц. Положительные симптомы Нери, Дежерина, симптом Ласега слева с угла 35. Укажите необходимый метод для уточнения диагноза

A. Нисходящая миелография.

*B. КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника,

C. Сонография почек,

D. Электромиография,

E. Люмбальная пункция .


Больная 64 лет жалуется на боль в коленных суставах, возникающую через 2-3 часа после ходьбы. При осмотре выявляется деформация коленных суставов, ограничение подвижности в них вследствие болезненности, хруст при движении, на обеих кистях имеются узелки Гебердена. В анамнезе - язвенная болезнь. Какой из перечисленных препаратов целесообразно назначить больной? 

A. Пироксикам.

*B. Нимесулид,

C. Индометацин,

D. Ацетилсалициловая кислота,

E. Ортофен. .


Юнак 16 рокiв декiлька мiсяцiв скаржився на нерiзкi болi в дiлянцi лiвого стегна. У даний час болi посилились, особливо вночi. На поверхнi нижньоi третини лiвого стегна виявлена пухлина розмiрами 4х6 см без чiтких меж. Хворий при ходьбi шкутильгає. При рентгенографii виявлено дiлянку деструкцii стегновоi кiстки з нерiвними обiрваними краями. Окiстя зруйноване i нависає у виглядi перiостального козирка. У легенях патологiчних змiн немає. Найбiльш вирогiдний дiагноз. 

*A. Остеогенна саркома стегна,

B. Фiброма м`яких тканин стегна,

C. Саркома Юiнга.

D. Плазмоцитома,

E. Фiбросаркома стегна .


Хвора 60 рокiв при падiннi з опiром на праву кiсть стала вiдмiчати рiзкий бiль в районi правого промiневозап`ясного суглобу. Вiдмiчається "вилкообразна" деформацiя, набряклiсть, пальпацiя больова на тильнiй поверхнi лучезап`ясного суглобу, рухомiсть в суглобi рiзко облишена внаслiдок болю. Що ви чекаете виявити при Rо обстеженнi? 

A. Перелом кiсток кiстi,

B. Пошкодження зв`язок кiстевого суглобу,

*C. Закритий перелом променевоi кiстки в типовому мiсцi.

D. Перелом основи I п`ястноi кiстки.

E. Перелом Галеаул .


Хворий 20 рокiв при падiннi на лiву кiсть став вiдмiчати бiль в районi I пальця лiвоi кiстi. При оглядi зап`ясного суглобу вiдмiчається набряклiсть контури "анатомiчноi табакерки" зглаженi. I палець дещо зiгнутий вiдмiчається незначна деформацiя при пальпацii i локальна бiль, при пальпацii суглобу та при навантаженнi по осi I пальця. Що ви чекаете виявити при Rо обстеженнi? 

A. Пошкодження згинача I пальця,

B. Ушиб I пальця,

*C. Закритий перелом I п`ястноi кiстки лiвоi кiстi.

D. Гнiйникове захворювання I пальця.

E. Вивiх I пальця .


Хвора 80 рокiв, пiсля падiння з лiжка скаржиться на сильний бiль в дiлянцi правого кульшового суглобу. При об`єктивному i рентгенологiчному дослiдженнях встановлено перелом шийки правого стегна (внутрiшньо- суглобовий). Який метод лiкування повинен бути застосований ? 

A. Лiкування з застосуванням апарату Iлiзарова,

B. Лiкування за допомогою скелетного витяжiння.

*C. Протезування кульшового суглобу,

D. Операцiя металоостеосiитезу.

E. Лiкування в гiпсовiй повязцi .


Хвора Ш., 32 рокiв внаслiдок дорожньо-транспор-тноi аварii 4 днi тому отримала перелом правого стегна в середнiй третинi. 4-й день знаходиться на стацiонарному лiкуваннi. Лiкування з допомогою скелетного витяжiння. Загальний стан хвороi задовiльний, скарг не пред"являє. Режим руховоi активностi - розширений постiльний. Якi форми лiкувальноi фiзкультури можна призна-чити пацiєнтцi на час обстеження? 

A. Лiкувальну гiмнастику, масаж, прогулянки,

B. Ранкову гiгiєнiчну гiмнастику, механотерапiю, трудотерапiю,

*C. Лiкувальну гiмнастику, масаж, ранкову гiгiєнiчну гiмнастику.

D. Масаж, ранкову гiгiєнiчну гiмнастику, теренкур.

E. Лiкувальну гiмнастику, iндивiдуальнi заняття, механотерапiю .


При переломi лiктьового вiдростка виникає порушення активних рухiв: 

A. Приведення кiнцiвки,

B. Згинання передплiччя.

*C. Розгинання передплiччя,

D. Вiдведення плеча.

E. Ротацiйних рухiв .


Хворий звернувся за допомогою у травматологiчне вiддiлення з рiзаною раною 2 пальця, яка знаходиться на поверхнi долонi на рiвнi середньоi фаланги. При оглядi вiдсутнє активне згинання дистальноi фаланги, пасивнi рухи нормальнi. Вкажiть вiрний дiагноз. 

A. Перелом середньоi фаланги,

B. Пошкодження сухожилок розгиначiв,

*C. Пошкодження сухожилки глибокого сгинача.

D. Пошкодження лiктьового нерва.

E. Пошкодження сухожилки поверхневого сгинача .


Хворий С., 20 рокiв, страждає хронiчним гематогеним остеомiєлiтом на протязi 8 рокiв. Обстежений. Дiагноз: хронiчний остеомiєлiт лiвоi гомiлки, рентгенологiчно виявлено секвестр. Планується оперативне лiкування. Яка операцiя очiкує на хворого? 

*A. Секвестректомiя,

B. Висiчення норицi,

C. Розтин пiднадкiстяного абсцесу.

D. Розтин флегмони,

E. Остеотомiя кiстковомозкового каналу .


В хiрургiчне вiддiлення в тяжкому станi доставлений хлопчик 4-х рокiв. Часами марить. Напередоднi пiдвищилася температура до 39 °С, був трус, слабкiсть, блювота. Дитина блiда, очi запалi, губи цианотичнi, шкiра суха. Пульс 110 уд. на хв., АТ - 80/60 мм рт. ст., дихання часте, поверхневе. Язик сухий. В верхнiй третинi правого великогомiлковоi кiстки болiснiсть. Лейкоцитоз 20109. Про яке захворювання можна думати? 

*A. Гострий гематогений остеомiєлiт правой великогомiлковоi кiстки,  токсична форма,

B. Токсична дiспепсия,

C. Грип,


D. Сепсис.

E. Пневмонiя .


Хворий Ж., 70 рокiв, скаржиться на гнiйному норицю у середнiй третинi лiвого стегна. Коли нориця закривається, то через 7-10 дiб з`являється припухлiсть, гiперемiя, пiдвищення температури до 39 °С. Хворобу зв`язує з пораненням в 1944 роцi. Про яку хворобу можна думати? 

*A. Вогнестрiльний остеомiелiт лiвого стегна,

B. Хронiчний гематогений остеомiєлiт лiвого стегна,

C. Хвороба Пертеса,

D. Кiстяна саркома лiвого стегна.

E. Лiвостороннiй туберкульозний коксит .


12-летний подросток получил закрытый эпифизиолиз дистального конца бедренной кости с незначительным смещением костных фрагментов. Какое наиболее вероятное осложнение может возникнуть у пострадавшего? 

A. Неврит седалищного нерва.

B. Нарушение магистрального кровотока конечности,

C. Вторичное смещение костных фрагментов,

*D. Нарушение роста кости.

E. Жировая эмболия. .


20-летний спортсмен на соревнованиях по борьбе получил вывих плеча. Когда следует прибегнуть к вправлению вывиха? 

A. Через 1-2 дня после уменьшения болевого синдрома.

B. Немедленно после установления диагноза,

C. Через 1-2 часа,

*D. Как можно раньше после поступления в больницу.

E. Через 3-4 суток после уменьшения отёка. .


У мужчины 55 лет, страдающего ревматоидным артритом, объём движений в коленном суставе составляет 5. Как следует характеризовать нарушение подвижности в суставе? 

A. Выраженная контрактура.

B. Анкилоз.

C. Контрактура.

*D. Ригидность.

E. Патологическая подвижность. .


Чоловiк у вiцi 45 рокiв звернувся в полiклiнiку зi скаргою на обмеження розгинання 4-5 пальцiв правоi кистi. Хворiє кiлька рокiв. З кожним роком стан погiршувався. Працює слюсарем. Травм i захворювань у дитинствi не було. При оглядi 4-5 пальцi в положеннi долонного згинання. Розгинання неможливе в зв'язку з наявнiстю вузлiв i тяжей по долоннiй поверхнi кистi i пальцiв. На рентгенограмах ушкоджень i запальних процесiв у кiстах кистi не виявлено. Який попереднiй дiагноз ? 

A. Iшемична контрактура.

B. Мiогенная контрактура,

C. Неврогенная контрактура,

*D. Контрактура Дюпюiтрена.

E. Сухожильная контрактура .


Хворий 24 роки, поступив в клiнiку ОКЛ в травматологiчний вiддiл iз скаргами на рiзкий бiль в правiй нижнiй кiнцiвцi, котрий посилюється при ходьбi. Рахує себе хворим на протязi 8 мiсяцiв. Причини захворювання вказати не може. Об`єктивно виявлена iнфiльтрацiя м`яких тканин в середнiй третинi гомiлки. На ураженiй кiнцiвцi рухи в суглобах рiзко обмеженi.На рентгенограмах кiсток правоi гомiлки виявляється: в дiафiзi правоi великогомiлковоi кiстки потовщення за рахунок асимiльованого багатошарового перiоститу. По передньо-зовнiшньому краю великогомiлковоi кiстки простежується деструкцiя коркового шару з тенденцiєю до прориву. В кiстковому каналi бачимо окремi порожнини, що зливаються мiж собою з порушенням цiлостi ендоста на протязi 6см. Необхiдно дати заключення про характер патологiчного процесу. 

A. Гiгантоклiтинна пухлина.

B. Вогнищева форма фiброзноi дисплазii,

C. Аневризмальна кiста,

*D. Хронiчний остеомiєлiт правоi великогомiлковоi кiстки.

E. Солiтарна кiсткова кiста. .


Хворий М., 32 роки, одержав травму таза на будiвництвi. Доставлений у травматологiчне вiддiлення ЦРЛ де пiсля обстеження встановлено дiагноз: дiагональний перелом типу Мальгеня. Шок Ш ступеня. Яким шоком супроводжуються важкi переломи кiсток тазу?

A. Пельвiо-перiтонеальним.

B. Геморагiчним.

C. Абдомiнальним.

*D. Геморагiчним i травматичним.

E. Травматичним. .


При розтинi задньоi хрестоподiбноi зв'язки у хворого виникла сильна кровотеча. Яка артерiя пошкоджена 

A. Пiдколiнна,

B. Зовнiшня верхня артерiя колiнного суглобу,

*C. Середня артерiя колiнного суглобу.

D. Внутрiшня нижня артерiя колiнного суглобу.

E. Низходяча пiдколiнна артерiя .


Вальгусним колiнний суглоб є, якщо вiсь стегна i гомiлки: 

A. Утворюють кут, вiдкритий до середини.

B. Утворюють кут, вiдкритий до переду,

C. Мають О-подiбний вигдял,

*D. Мають Х-подiбний вигляд.

E. Ось кiнцiвки без вiдхилень .


Вкажiть типовий механiзм пошкодження медiального менiска при опорi на фiксовану стопу 

*A. Зовнiшня ротацiя i вiдведення гомiлки,

B. Внутрiшня ротацiя i приведення гомiлки,

C. Внутрiшня ротацiя i гiперекстензiя в колiнному суглобi.

D. Згинання в колiнному суглобi в поєднаннi з нахилом тулубу вперед,

E. Зовнiшня ротацiя i приведення гомiлки .


Пiсля вилучення медiального менiска (шляхом артротомii) необхiднi: 

A. Повний спокiй 4 тижнi, пiсля цього ЛФК, масаж,

B. Iммобiлiзацiя на функцiональнiй шинi 4 тижнi, пiсля цього ЛФК.

*C. Задня гiпсова шина 2 нижнi, з 3-4 дня ЛФК,

D. Гiпсова iммобiлiзацiя на 4-6 тижнiв.

E. ЛФК з першого дня, маховi рухи з 5-7 дня .


Вкажiть найбiльш виправданий спосiб остеосинтезу стегна i великогомiлковоi кiсток при артродезi колiнного суглобу: 

A. Кiстковими кортикальними аллотрансплантантами,

B. Металевою пластиною,

*C. Стрижньовим апаратом.

D. Металевими гвинтами.

E. Металевим стрижнем .


При хворобi Озгут-Шляттера слiд призначити: 

A. Масаж колiнного суглобу,

*B. Масаж стегна.

C. Струми Д`Арсонваля.

D. Холодовi аплiкацii .
Чоловiк 20 р. пiд час гри в футбол рiзко присiв на праву ногу з поворотом влiво, з`явилась гостра бiль в правому колiнному суглобi, упав. Доставлений в травмпункт, рухи в правому колiнному суглобi обмеженi, повного розгинання немає, боковоi рухомостi немає. Найбiльш вiрогiдний дiагноз 

*A. Пошкодження внутрiшнього менiску,

B. Пошкодження передньоi хрестоподiбноi зв`язки,

C. Пiдзвих наколiнника, можливо звичний,

D. Пошкодження внутрiшньоi боковоi зв`язки.

E. Напружений гемартроз колiнного суглобу. .


Хворий 30 рокiв через 3 тижнi пiсля спортивноi травми скаржиться на бiль у лiвому колiнному суглобi при рухах та неможливiсть опори на кiнцiвку. Яким методом слiд оцiнити цiлiснiсть зв'язок 

*A. Клiнiчним обстеженням,

B. Рентгенографiчним методом,

C. Методом антропневмогафii,

D. Артроскопiєю.

E. Томографiєю .


При обстеженнi травмованого в областi правого колiнного суглоба iснує виражений набряк, вальгусна деформацiя, гемартроз. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Перелом гомiлки,

B. Перелом кiсток гомiлки, гемартроз.

*C. Перелом зовнiшнього мищелка гомiлки,

D. Перелом мищелка гомiлки, гемартроз.

E. Гемартроз, перелом кiсток гомiлки. .


В хворого пiсля травми скарги на бiль у правому колiнному суглобi. При оглядi колiнний суглоб рiзко набряклий, болючий при пальпацii, по зовнiшнiй поверхнi хворобливiсть. Яким методом можна оцiнити стан зв'язкового апарата. 

A. Клiнiчним,

*B. Клiнiчним та рентгенологiчним,

C. Рентгеноскопiчним та атроскопiчним,

D. Томографiчним та артроскопiчним,

E. Функцiональним. .


В травматологiчне вiддiлення доставили хворого зi скаргами на бiль у правому колiнному суглобi через годину пiсля травми. При обстеженнi колiнний суглоб знаходиться в положеннi згинання, при спробi виконати рухи виникає рiзкий бiль. Який симптом має мiсце. 

*A. Блок колiнного суглоба,

B. Згинальна контрактура,

C. Розгинальна контрактура.

D. Згинально-розгинальна контрактура,

E. Артрогенна контрактура. .


Пацiєнт 23 рокiв звернувся зi скаргами на бiль в областi правого колiнного суглоба. Травму одержав годину тому при падiннi. При обстеженнi виявлений гемартроз. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт стоiть на облiку у гематолога з приводу гемофiлii. Зазначте порядок надання першоi допомоги. 

A. Бинтування суглоба.

B. Пункцiя суглоба, бинтування еластичним бинтом.

C. Пункцiя суглоба, холод.

*D. Еластичне бинтування, холод, спочинок.

E. Туге бинтування суглоба. .


В травматологiчне вiддiлення доставили хвору 37 рокiв. При рентген обстеженнi поставлений дiагноз - перелом надколiнка. Зазначте порядок надання допомоги. 

A. Гiпсова iммобiлiзацiя.

*B. Вiдкрита репозицiя, металоостеосинтез в ургентному порядку,

C. Закрита репозицiя гiпсова iммобiлiзацiя,

D. Вiдкрита репозицiя металоостеосинтез в плановому порядку,

E. Вiдкрита репозицiя металоостеосинтез у вiдстроченому порядку. .


В хворого 25 рокiв, встановлений симптом переднього висувного ящика. В яких випадках це має мiсце. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок,

B. Ушкодження обох хрестоподiбних зв'язок,

*C. Ушкодження передньоi хрестоподiбноi зв'язки.

D. Ушкодження мiжмищелкового пiдвищення.

E. Розрив хрестоподiбних зв'язок. .


В хворого встановлений симптом заднього висувного ящика. В яких випадках має мiсце даний симптом. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок,

B. Ушкодження обох хрестоподiбних зв'язок.

*C. Ушкодження задньоi хрестоподiбноi зв'язки,

D. Ушкодження мiжмищелкового пiдвищення.

E. Розрив хрестоподiбних зв'язок. .


В хворого 25 рокiв, що одержав травму 2 тижнi тому, встановлений симптом балотування надколiнка. Що є причиною даного симптому. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок.

*B. Синовiiт,

C. Ушкодження мищелкiв стегна,

D. Гемартроз,

E. Ушкодження менiскiв. .


В хворого 30 рокiв, що одержав травму 1 годину тому при падiннi в яму, встановлений симптом балотування надколiнка. Ранiше колiнний суглоб його не турбував. Що є причиною даного симптому. 

A. Ушкодження хрестоподiбних зв'язок.

B. Ушкодження менiскiв,

C. Ушкодження мищелкiв стегна,

*D. Гемартроз.

E. Синовiiт. .


В хворого свiжа спортивна травма 2 тижня тому. Скарги на бiль в правому колiнi. Об`єктивно: в суглобi рiдина, при пальпацii бокових вiддiлiв суглобу виражена бiль. При спробi виконати класичнi тести для перевiрки зв'язок хворий вiдчуває сильний бiль в суглобi i не дає можливостi виконати проби. Рухи в суглобу обмеженi у межах 170-100 градусiв. Якi лiкувально-дiагностичнi дii треба виконати в цьому випадку ? 

A. Накласти iммобiлiзацiю кiнцiвки на 2 тижня, потiм курс ЛФК та фiзiотерапii,

B. Пункцiя суглобу, еластичне бинтування, оцiнка стану зв'язок через тиждень.

*C. Призначити курс ЛФК та фiзiотерапii для мобiлiзацii колiнного суглобу,

D. Виконати обстеження пiд загальною анестезiєю, потiм приймати рiшення.

E. Готувати хворого до оперативного лiкування. .


Для уточнення дiагнозу "повний" або "неповний" вивих акромiального кiнця ключицi необхiдна рентгенограма 

A. Надплiччя, у положеннi хворого лежачи,

B. Надплiччя, у положеннi хворого стоячи.

*C. Обох надплiч, стоячи, iз вантажем у руцi з ушкодженоi сторони,

D. Обох надплiч у положеннi хворого "лежачи" .
При пошкодженнi лiктьового суглоба в ранньому реабiлiтацiйному перiодi застосовуються всi перерахованi фiзичнi методи, крiм 

*A. Масажу й iнтенсивного теплолiкування, носiння вантажу на витягнутiй руцi,

B. Полегшених рухiв з опорою руки на гладкiй поверхнi,

C. Полегшених рухiв на роликовому вiзку, що чергуються з пасивними рухами.

D. Спецiальних укладок на столi в положеннi крайнього розгинання i згинання  в лiктьовому суглобi пiсля лiкувальноi гiмнастики .
Протипоказаннями до накладення первинного сухожильного шва глибокого сухожилка згинача пальцiв є все перераховане, крiм 

*A. Наявностi пошкоджень сухожилкiв декiлькох пальцiв,

B. Наявностi в постраждалого важкого поєднаного пошкодження внутрiшнiх органiв,

C. Множинних переломiв кiсток кистi i пальцiв, що потребують  особливого лiкування.

D. Скальпованоi шкiрноi рани кистi i пальцiв, потребуючого пластичного  вiдновлення,

E. Наявностi явних ознак гострого запалення в областi рани на пальцi .


При наявностi вивиху вивихнутою частиною суглобу вважають суглобовий кiнець периферiйноi кiстки, виняток складає

A. Вивих плеча.

B. Вивих основноi фаланги,

C. Вивих голiвки променя,

*D. Вивих акромiального кiнця ключицi.

E. Вивих стернального кiнця ключицi .


Пiсля вправлення вивиху плеча необхiдна iммобiлiзацiя

A. На косинцi.

B. М`якоi пов`язкою Дезо.

C. На шинi, що вiдводить,

*D. За допомогою гiпсовоi пов`язки .
Звичний вивих виникає в зв`язку

A. З ушкодженням плечового сплетення.

B. З ушкодженням сухожилка довгоi голiвки бiцепса,

*C. Iз розiрванням i слабкостi капсули плечового суглоба.

D. Iз невправленим травматичним вивихом .
Пацiєнтка 55 рокiв надiйшла в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба. Травма 1 годину тому. При клiнiчному обстеженнi пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. Який метод вправлення вивиху показаний цiй пацiєнтцi?

*A. По Джанелiдзе,

B. По Кохеру,

C. По Гiппократовi.

D. По Чаклiну. .
Пацiєнтка 35 рокiв надiйшла в травматологiчне вiддiлення зi скаргами на бiль в областi правого плечового суглоба. Травма 4 доби тому. При клiнiчному обстеженнi пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. Який метод вправлення вивиху показаний цiй пацiєнтцi?

A. По Джанелiдзе,

*B. По Кохеру.

C. По Гiппократовi.

D. По Чаклiну. .
При рентгенологiчному обстеженнi пацiєнта встановлено, що голiвка плеча не в суглобовiй западинi лопатки, в областi основи великого бугорка є лiнiя перелому. Який попереднiй дiагноз встановити ? 

A. Вивих плеча,

*B. Переломо-вивих плеча,

C. Перелом плеча,

D. Iзольований перелом великого бугорка,

E. Розiрвання капсули плечового суглоба .


Пацiєнт 30 рокiв звернувся до травматолога полiклiнiки через 2 тижнi пiсля травми. Пiсля проведеного обстеження виявлений вивих лiвого плеча. Визначите лiкарську тактику. 

A. Консервативне лiкування.

*B. Направити в стацiонар для управлення вивиху,

C. Управити вивих в умовах полiклiнiки .


Пацiєнт 42 рокiв звернувся до травматолога полiклiнiки через 1 тиждень пiсля травми. При клiнiчному обстеженнi сбоку пiд акромiальним вiдростком западенння, плечо блоковано, в плечовому суглобi пружнi рухи. На рентгенограмi голiвка плеча пiд дзьобоподiбним вiдростком. Визначите метод знеболюванняпри вправленнi вивиху

*A. Загальна анестезiя,

B. Мiсцева анестезiя,

C. Спочатку вправляти без анестезii, при невдалiй спробi застосувати  загальну анестезiю.

D. Спочатку вправляти пiд мiсцевою анестезiєю, при невдалiй  спробi загальну анестезiю .
Пацiєнт 20 рокiв звернувся на травматологiчний пункт з приводу травми, iз скаргами на бiль в областi лiвого плечового суглоба, наявнiсть там рухливого, хворобливого утворення. Зазначте попереднiй дiагноз 

*A. Даних для постановки дiагнозу недостатньо,

B. Вивих ключицi,

C. Вивих акромiального кiнця ключицi.

D. Перелом великого бугорка,

E. Вивих плеча .


@@Тести типу А. Крок 2. Украiнська мова. 

Хвора, 18 рокiв впала з висоти бiля 3 метрiв на ноги, встати не змогла. Об`єктивно: нижня спастична параплегiя. Анестезiя з рiвня Т6-Т7 сегментiв за провiдниковим типом. Затримка сечi. На рентгенограмах - компресiйно- скалковий перелом Т5 хребця. При поперековiй пункцii - повний блок субарахноiдального простору спинного мозку. Ваш дiагноз? 

A. Компресiйно-скалковий перелом Т5 хребця, струс головного мозку.

*B. Компресiйно-скалковий перелом Т5 хребця з стисненням спинного мозку,

C. Компресiйно-скалковий перелом Т5 хребця, забiй головного мозку,

D. Компресiйно-скалковий перелом Т5 хребця, арахноiдит,

E. Компресiйно-скалковий перелом Т5 хребця, субарахноiдальний крововилив .
Хвора 45 рокiв отримала травму при автошляховiй пригодi. Стан хвороi задовiльний. Пульс 78 в 1 хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. В дiлянцi лiвоi гомiлки  припухлiсть м`яких тканин, деформацiя в верхнiй та середнiй третинi, рвано- забiйна рана довжиною до 5 см в с/3. В рану виступають кiстковi вiдламки. Яку першу медичну допомогу необхiдно надати в такому випадку? 

A. Первинна хiрургiчна обробка рани, iмобiлiзацiя.

B. Iмобiлiзацiя, якнайшвидше транспортування в стацiонар.

C. Накладання гiпсовоi пов`язки.

*D. Iмобiлiзацiя, знеболення, асептична пов`язка.

E. Анестезiя мiсця перелому, асептична пов`язка .


Жiнка, 29 рокiв, впала з висоти 2-х метрiв. Скарги на бiль в верхнiй половинi живота i груднiй клiтцi злiва. Була короткотривала втрата свiдомостi. Об-но: шкiрнi покриви блiдi, покритi липким потом. Р - 122 в 1 хв, слабкого наповнення. АТ-90/60 мм.рт.ст. Живiт не приймає участi в актi дихання, при пальпацii напружений, болючий на всьому протязi. Позитивнi симптоми подразнення очеревини. В яке вiддiлення слiд госпiталiзувати хвору? 

A. Нейрохiрургiчне вiддiлення.

*B. Хiрургiчне вiддiлення,

C. Травматологiчне вiддiлення,

D. Тора кальне вiддiлення,

E. Гiнекологiчне вiддiлення .


Хвора скаржиться на бiль в дiлянцi правого кульшового суглобу, який рiзко посилюється при спробах рухiв правою нижньою кiнцiвкою. Хвора впала на правий бiк на вулицi. Об`єктивно: вимушуне положення на спинi. Праве стегно вкорочене, ротовано дозовнi, позитивний симптом "прилиплоi п`ятки". Пасивнi рухи можливi, супроводжуються крепiтацiєю, рiзким пiдсиленням болю.Ваш дiагноз? 

A. Вивих стегна,

B. Забiй, гемартроз правого кульшового суглобу.

*C. Перелом шийки стегновоi кiстки,

D. Перелом кiсток тазу.

E. Правобiчний коксит .


Хворий 35 рокiв скаргжиться на гострий бiль та рiзке обмеження рухiв в правому кульшовому суглобi. Травму отримав внаслiдок падiння з висоти Об`єктивно: праве стегно ротоване досередини, приведене, зiгнуте в кульшовому суглобi. Позитивний симптом пружного опору. Поперековий лордоз дещо збiльшений.Ваш дiагноз? 

A. Перелом шийки стегновоi кiстки.

*B. Вивих стегна,

C. Черезвертлюговий перелом правоi стегновоi кiстки,

D. Перелом тазу,

E. Черезвертельний перелом .


Хворий 40 рокiв впав з даху на праве колiно, вiдчув гострий бiль, самостiйно рухати правою гомiлкою не мiг. При оглядi правий колiнний суглоб збiльшений в об`ємi, пальпаторно виявлена щiлина мiж вiдламками надколiнка. Активно розiгнути i пiдняти ногу неспроможний, позитивний симптом "прилиплоi п`яти".Ваш дiагноз? 

A. Перелом надколiнка без пошкодження розгинального апарату колiнного суглоба,

B. Вивих надколiнка, гемартроз.

*C. Перелом надколiнка з пошкодженням розгинального апарату колiнного суглоба,

D. Розрив власноi зв`язки надколiнка i сухожилка чотириголового м`яза стегна.

E. Забiй, гемартроз правого колiнного суглоба  .


Пiд час землетрусу хворий попав пiд завал зруйнованого будинку. На протязi 4-х годин права нижня кiнцiвка була здавлена. Пульс - 80 за 1 хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. В середнiй третинi правоi гомiлки патологiчна рухомiсть. Шкiрнi покриви кiнцiвки блiдi, пульс на периферiйних артерiях визначається, рухи в пальцях стопи збереженi.Яку первинну допомогу треба надати хворому на догоспiтальному етапi? 

A. Холод на кiнцiвку.

*B. Iмобiлiзацiя, анальгетики,

C. Накладання джгута,

D. Введення анальгетикiв,

E. Штучне дихання .


Хворий скаржиться на бiль в правiй половинi грудноi клiтки. Травму отримав пiд час дорожньо-транспортноi пригоди (iхав пасажиром в автомобiлi). Об`єктивно: права половина грудноi клiтки вiдстає в актi дихання, при пальпацii вiдмiчається рiзка болючiсть на рiвнi 7-9 ребер по переднiй поверхнi грудноi клiтки справа. Що з додаткових методiв обстеження дозволить верифiкувати дiагноз? 

*A. Рентгенографiя грудноi клiтки в 2-х проекцiях,

B. ЕКГ,

C. Загальнi аналiзи кровi та сечi.

D. Бронхоскопiя,

E. УЗД .
Хворий пiсля падiння на праве плече скаржиться на бiль в правому плечовому суглобi, обмеження рухiв у ньому, деформацiю. Яка перша допомога при даному пошкодженнi? 

A. Накладання гiпсовоi пов`язки.

B. Знеболення мiсця пошкодження.

C. Якнайшвидше доставити в спецiалiзоване вiддiлення.

*D. Транспортна iмобiлiзацiя, знеболення.

E. Знеболення, консультацiя травматолога .
Пiд час проведення гемотрансфузii (850 мл) при пiдключеннi другого флакона з одногрупною еритроцитарною масою пацiєнт вiдчув слабкiсть, бiль за грудниною та в попереку. При оглядi - вкритий холодним потом, блiдий. Артерiальний тиск 50 на 20 мм.рт.ст., пульс на променевих артерiях не вислуховується, на соннiй - до 130 за одну хвилину. Яке можливе ускладнення мало мiсце? 

A. Цитратний шок,

*B. Гемотрансфузiйний шок,

C. Синдром гомологiчноi кровi,

D. Кардiогенний шок,

E. Анафiлактичний шок .


Пiд час огляду хворого, що впав на праву руку, виявлено припухлiсть, деформацiю, патологiчну рухомiсть, крепiтацiю кiсткових вiдламкiв в середньоi третинi правоi ключицi. Пiд шкiрою пальпується гострий край вiдламка, вiмiчається загроза перфорацii шкiри.Яка тактика лiкаря у даному вмпадку? 

A. Викликати травматолога додому,

B. Термiново направити в полiклiнiку за мiсцем проживання.

*C. Термiново направити у травматологiчне вiддiлення,

D. Спробувати на дому вправити виступаючий уламок.

E. На виступаючий уламок накласти пов`язку з маззю Вишневського .


Хворий К., 26 рокiв скаржиться на бiль в правому колiнному суглобi, невпевненiсть при спусканнi по сходах, "заскакування" з рiзким больовим синдромом в колiнi 2-3 рази на мiсяць, атрофiю м`язiв стегна. Який сучасний метод дослiдження слiд застосувати для уточнення дiагнозу? 

A. Рентгенографiя колiнного суглобу.

B. Комп`ютерна томографiя колiнного суглобу.

C. Контраста рентгенографiя колiнного суглобу.

*D. Артроскопiя колiнного суглобу.

E. УЗД .
При оглядi дитини 2 мiсяцiв виявлено асиметрiю складок сiдниць, порушення вiдведення в кульшових суглобах, незначне вкорочення лiвоi ноги. Про що можна подумати оглядаючи такого хворого? 

*A. Вроджений вивих стегна,

B. Варусна деформацiя шийки стегна,

C. Запалення кульшового суглобу.

D. Дитячий церебральний паралiч,

E. Травматичний вивих стегна .
Жiнка 40 рокiв вiдмiчає рiзкий бiль в плечовому суглобi. 2 години тому впала на вулицi на руку. Об`єктивно: права рука вiдведена, зiгнута в лiктьовому суглобi. Вiдмiчається западiння в дiлянцi дельтовидного м`яза. Голiвка плечовоi кiстки визначається пiд дзьобоподiбним вiдростком лопатки. Активнi рухи неможливi. Пасивнi рухи пружнi. Ваш дiагноз? 

*A. Звих плеча,

B. Перелом голiвки плечовоi кiстки,

C. Перелом хiрургiчноi шийки плечовоi кiстки.

D. Перелом ключицi,

E. Перелом великого горбка плечовоi кiстки. .


Хворий 52 рокiв скаржиться на бiль в дiлянцi плечового суглобу. З анамнезу вiдомо, що на роботi впав з висоти на руку. При оглядi - рука опущена, при пальпацii рiзка болючiсть в акромiально-ключичному суглобi, позитивний симптом "клавiша".Якi додатковi методи обстеження потрiбно виконати для уточнення дiагнозу? 

A. Артроскопiя плечового суглобу,

B. Рентгенографiя в передньо-заднiй проекцii,

*C. Рентгенографiя в передньо-заднiй проекцii з вантажем в руцi.

D. Фiстулографiя.

E. Комп`ютерна томографiя плечового суглобу .


Хворий М., 30 рокiв, звернувся до сiмейного лiкаря через 2 мiс пiсля операцii з приводу вiдкритого перелому плечовоi кiстки. При оглядi стан хворого задовiльний, в дiлянцi операцiйноi рани є нориця з незначним гнiйним видiленням, почервонiння, флюктуацiя. Яке ускладнення виникло у хворого в пiсляоперацiйному перiодi? 

A. Гематогенний остеомiєлiт.

*B. Пiслятравматичний остеомiєлiт,

C. Нагноєння рани,

D. Пiслятравматична флегмона,

E. Лiгатурна нориця .


Хвора 41 року скаржиться на болi в шийному вiддiлi хребта, затрудненi рухи головою. Вiдомо, що 2 днi тому вона впала з дерева. Свiдомiсть не втрачала. Неврологiчно: патологiчних змiн не виявлено. Рентгенографiя шийного вiддiлу  хребта: перелом тiла С2 хребця без змiщення. Ваш дiагноз? 

A. Ускладнений компресiйний перелом С2 хребця.

B. Пiслятравматичний спондилiт,

C. Переломо-вивих С2 хребця,

*D. Неускладнений перелом С2 хребця.

E. Компресiйний перелом С2 хребця. Струс спинного мозку .


У хворого М., 25 рокiв, пiсля стрибка у воду з`явилась тетраплегiя, порушення функцiй тазових органiв, втрата всiх видiв чутливостi. Ваш попереднiй дiагноз? 

*A. Перелом шийного вiддiлу хребта з пошкодженням спинного мозку,

B. Перелом шийного вiддiлу хребта без пошкодження спинного мозку,

C. Перелом грудного вiддiлу хребта.

D. Перелом поперекового вiддiлу хребта,

E. Забiй головного мозку .


Хворий С., 24 рокiв, тиждень тому впав з висоти 2 метри. Ходив, вiдчував лише бiль в грудному вiддiлi хребта. Вчора з`явилась слабкiсть в ногах, перестав ходити. Вiдмiчає затримку сечi. Про що свiдчить така динамiка процесу? 

A. Струс спинного мозку,

*B. Компресiя спинного мозку,

C. Забiй спинного мозку,

D. Забiй головного мозку,

E. Арахноiдит спинного мозку .


Хворий Б., 48 р., скаржиться на пекучi болi, свербiж шкiри, парестезii в дiлянцi пальцiв обох стоп. Двi доби тому в станi алкогольного сп`янiння переночував на морозi. Об`єктивно: в дiлянцi пальцiв обох стоп - помiрний набряк, шкiрнi покриви цианотичнi, окремi ненапруженi мiхурi, заповненi прозорою жовтого кольору рiдиною. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним? 

A. Вiдмороження 1 ступеню,

B. Вiдмороження 3 ступеню,

*C. Вiдмороження 2 ступеню.

D. Вiдмороження 4 ступеню.

E. Краш-синдром .


Хворий С., нiч провiв на морозi, доставлений попутним транспортом. З рота рiзкий запах алкоголю. Об`єктивно: помiрний набряк пальцiв, дистальноi третини обох стоп, шкiрнi покриви над ними багряно-цианотичнi, холоднi. На тильнiй поверхнi кiлька великих мiхурiв з геморагiчним вмiстом, iх дно нечутливе до болю. Якi лiкувальнi заходи потрiбно вжити першочергово? 

A. Футлярна новокаiнова блокада.

B. Iнфезол, баралгiн, ампiцилiн.

C. Тепла ванна, зiгрiваючий компрес.

*D. Реополiглюкiн, гепарин, нiкотинова кислота.

E. Теплоiзолююча пов`язка, омнопон .


Перерахованi дii є вiрними при лiкуваннi анафiлактоiдноi або анафiлактичноi реакцii 

*A. Внутрiшньовенне введення адреналiну,

B. Внутрiшньовенне введення високих доз фурасемiду,

C. Припинення внутрiшньовенних iнфузiй.

D. Внутрiшньовенне введення бiкарбоната .
Шоковий iндекс у хворого з гiповолемiчним шоком є:

*A. Бiльшим 1,0,

B. Меншим 0,5,

C. В межах 0,5-1,0 .


У пацiєнта з симптомами вiдсутностi кровообiгу на ЕКГ встановлена асистолiя. Першочерговим терапевтичним мiроприємством повинно бути: 

A. Електрична дефiбриляцiя,

*B. Введення адреналiну,

C. Введення лiдокаiну,

D. Введення хлорида кальцiю,

E. Введення атропiну .


У пацiєнта на ЕКГ дiагностована фiбриляцiя шлуночкiв серця. Першочерговим терапевтичним мiроприємством повинно бути: 

A. Введення адреналiну,

B. Введення лiдокаiну,

*C. Електрична дефiбриляцiя.

D. Введення хлорида кальцiю.

E. Введення атропiну .


Яке з перерахованих мiроприємств необхiдно виконати першим у хворого, в якого наступила зупинка кровообiгу 1 хвилину тому. 

A. Штучне дихання.

B. Виконати "прекордiальний удар".

C. Закритий масаж серця та штучне дихання одномоментно.

*D. Вiдновити прохiднiсть дихальних шляхiв.

E. Ввести внутрiшньовенно адреналiн .


Тривалiсть клiнiчноi смертi в звичайних умовах не перевищує: 

*A. 3 - 4хвилин,

B. 5 - 7хвилин,

C. 7 - 15 хвилин.

D. 15 хвилин,

E. 40 хвилин .


При необхiдностi проведення пiд час серцево-легеневоi реанiмацii процедур (внутрiшньосерцева пункцiя, дефiбриляцiя) час зупинки штучного дихання та масажу серця не повинен перевищувати: 

A. 5 - 10 сек.

*B. 15 - 30 сек,

C. 40- 60 сек,

D. 60 - 90 сек. .
Тривалiсть клiнiчноi смертi в звичайних умовах у людей похилого та старечого вiку: 

A. Вiдповiдає тривалостi репродуктивного вiку,

B. Подовжується до 7 хвилин.

*C. Скорочується до 3хвилин,

D. Складає 15 хвилин.

E. Складає 40 хвилин .


Хворий, 40 рокiв, одержав опiк обох кистiв внаслiдок загорання примуса. На долоннiй i тильнiй поверхнi має мiсце вiдшарування епiдермiса з утворенням мiхурiв, заповнених рiдиною. Виберiть правильний дiагноз? 

*A. Термiчний опiк кистiв 2 ст,

B. Термiчний опiк кистiв 1 ст,

C. Термiчний опiк кистiв 2-3А ст.

D. Термiчний опiк кистiв 3Б ст,

E. Термiчний опiк кистiв 1-2 ст .


В пiсляоперацiйному перiодi у жiнки 60 рокiв, яка перенесла 4 днi тому холецистектомiю з iнтраоперацiйною холангiографiєю, розвилась одишка, загрудиннi болi, кашель з мокротою "iржавого кольору". АТ - 110/70 мм.рт.ст., пульс - 90 уд/хв, число дихань - 30 в хв., субфебрилiтет. Яка ймовiрна причина такого стану? 

A. Аспiрацiйна пневмонiя.

*B. Емболiя гiлок легеневоi артерii,

C. Пiдпечiнковий абсцес,

D. Холангiт,

E. Панкреатит. .


Найбiльш ефективним елементом першоi медичноi допомоги на мiсцiподii при  обмежених по площi (до 10\% поверхнi тiла) опiках I-П ст. важкостi є: 

A. Змащування опiковоi поверхнi вазелiновим маслом.

B. Накладання сухоi асептичноi пов`язки.

C. Накладання пов`язки з розчином антисептика.

*D. Охолодженя опiковоi поверхнi на протязi 20-30 хв проточною водою.

E. Примiнення масляно-бальзамiчноi емульсii (по Вишневському). .


Хворий , 40 рокiв, доставлений в клiнiку з приводу вiдмороження обох ступнiв 1V ст. Травму одержав 1 тиждень тому. Загальний стан хворого важкий. Температура тiла 39,5 0С. Пульс - 140 в 1 хв. Обидвi ступнi до рiвня лодижок синьо-коричневого кольору, холоднi. Больова чутливiсть вiдсутня. Яка хiрургiчна тактика? 

*A. Виконання некротомiчних розтинiв,

B. Виконання некректомii,

C. Туалет пошкодженних сегментiв, напiвспиртова пов`язка.

D. Футлярна новокаiнова блокада з антибiотиками,

E. Невiдкладна ампутацiя гомiлок на рiвнi середньоi третини. .


Хворий 24 рокiв, звернувся до лiкаря хiрурга iз приводу рiзаноi рани правоi кистi, планово проти правця прищеплений. Який захiд неспецифiчноi профiлактики правця необхiдно почати? 

A. Профiлактичне призначення антибiотикiв,

*B. Первинне хiрургiчне опрацювання рани,

C. Введення правцевого анатоксину,

D. Введення ПСС,

E. Введення протиправцевого iмуноглобулiну. .


Хворий 30 рокiв, поступив зi скаргами на наявнiсть рiзано-рваноi рани н/з правого стегна, пiсля 8 годин з моменту надання травми. Назвiть головний засiб профiлактики гнiйно-септичних ускладнень з боку рани в даному випадку? 

A. Призначення антибiотикiв,

B. Введення протигангренозноi сиворотки,

*C. Первинна хiрургiчна обробка рани.

D. Iмуностимулююча терапiя.

E. Введення протиправцевого анатоксину. .


Хворий 54 рокiв прооперований з приводу множинних хронiчних абсцесiв правоi легенi. Виконана правобiчна пульмонектомiя. Пiсля пробудження через 30 хв. анестезiолог вiдмiтив тахiкардiю - 140 в хв. Пуль слабкого наповнення. АТ зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусii правоi половини грудноi клiтки визначалось притуплення в пологих мiсцях грудноi клiтки справа.. Яке найбiльш вiрогiдне ускладнення виникло у хворого? 

A. Правобiчний гемопневмоторакс.

B. Правобiчна гiдроторакс.

C. Кардiопульмональний шок II ст.

*D. Правобiчний гемоторакс.

E. Кардiопульмональний шок III ст. .


У жiнки на 5 добу пiсля пологiв виник сильний бiль розпираючого характеру в правiй нозi. Поступово розвинувся набряк кiнцiвки та пiдвищення температури тiла до 38,2оС. Бiль поширився на попереково-крижову дiлянку та нижнi вiддiли живота. При оглядi: шкiра правоi ноги з плямистим цiанозом синюшного забарвлення.Вiдмiчається набряк кiнцiвки та паховоi дiлянки. заг.ан.кровi: лейкоцитоз - 1010 9г/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

*A. Iлеофеморальний флеботромбоз,

B. Гострий тромбофлебiт правоi нижньоi кiнцiвки,

C. Гостра емболiя стегновоi артерii справа.

D. Гострий лiмфостаз правоi нижньоi кiнцiвки,

E. Пiсляпологовий тазовий флеботромбоз .


Травмований мотоциклiст лежить на проiзджiй частинi дороги. Лiве стегно його деформоване в нижнiй третинi через зовнiшню рану фонтанує кров. Де i який необхiдно застосувати кровоспинний джгут? 

A. Артерiальни джгут в середнiй третинi стегна.

*B. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна,

C. Артерiальни джгут в верхнiй третинi стегна,

D. Венозний джгут безпосередньо над раною,

E. Венозний джгут на верхню третину гомiлки. .


Молода жiнка на слизькiй дорозi упала на вiдведену праву руку, вiдчула сильний бiль. При оглядi встановлено: бiль локалiзується в правому плечовому суглобi, рука приведена, активнi рухи в суглобi неможливi iз-за болю, нижче акромiального вiдростка лопатки западiння м`яких тканин в порiвняннi з першим суглобом, онiмiння пальцiв кистi, симптом навантаження кiнцiвки по вiсi негативний. Назвiть попереднiй дiагноз? 

A. Перелом дiафiза плеча,

B. Забiй плечевого суглоба,

*C. Травматичний вивих плеча.

D. Перелом акромiального кiнця ключицi.

E. Пошкодження плечевого нервового сплетiння .


Хворий 32 рокiв поступив в приймальне вiддiлення ургентноi лiкарнi з дiагнозом: вiдрив правоi гомiлки на рiвнi середньоi третини, травматичний шок III-ст. При оглядi потерпiлий заторможений, блiдий. АТ 60/20 мм рт.ст., пульс 145 за 1 хв. , дихання часте, поверхневе. Нижче колiнного суглоба накладено кровоспинний джгут (20 хв. тому назад), кровотеча вiдсутня. Черговим лiкарем налагоджена iнтенсиввна iнфузiйна терапiя. Яка першочергова мета iнфузiйноi терапii в даному випадку? 

A. Вiдновлення якiсного складу циркулюючоi кровi.

B. Вiдновлення мiнерального та електролiтного балансу,

C. Пiдвищення функцii згортання кровi,

*D. Збiльшення об`єму циркулюючоi кровi.

E. Зниження функцii згортання кровi .


Один з будiвельникiв, пiд час виконання робiт, був притиснутий до стiни будинку бортом автомобiля. Скаржиться на бiль в дiлянцi тазу, неможливiсть пiдняти прямi нижнi кiнцiвки, слабкiсть, головокружiння. Попереднiй дiагноз - закритий перелом кiсток тазу. Як транспортувати хворого до спецiалiзованого лiкувального закладу? 

*A. В положеннi на спинi з зiгнутими в колiнних та кульшових суглобах нижнiми  кiнцiвками,

B. В положеннi на спинi з випрямленими нижнiми кiнцiвками,

C. В положеннi на животi з випрямленими нижнiми кiнцiвками,

D. В положеннi на боку з пiдiгнутими до живота нижнiми кiнцiвками.

E. В положеннi сидячи .


Юнак отримав перелом обох кiсток середньоi частини передплiччя пiд час гри у футбол. В яких межах виконується правильна iммобiлiзацiя кiнцiвки при наданнi першоi лiкарськоi допомоги? 

A. Вiд променево-зап`ясткового суглобу до верхньоi третини плеча,

*B. Вiд кiнчикiв пальцiв до верхньоi третини плеча,

C. Вiд кiнцiв пальцiв до лiктьового суглоба,

D. Вiд кiнцiв пальцiв до здорового надплiччя,

E. Вiд променево-зап`ясткового до лiктьового суглоба .


Чоловiк 30 рокiв 8 годин тому назад отримав закритий перелом променевоi кiстки в типовому мiсцi. В травматологiчному пунктi пiд мiсцевим  знеболюванням перелом вправлено, накладена гiпсова шина вiд головок п`ясткових кiсток до лiктьового суглобу, хворий виписаний для амбулаторного лiкування. Через 6 годин пiсля травми вiдмiчається сильний набряк та бiль в кiстцi, чутливiсть в пальцях рiзко знижена, вони холоднi на дотик, рухи в них вiдсутнi, назвiть вашi дii? 

A. Послабити гiпсову пов`язку, дати знеболюючi препарати,

B. Знеболюючi препарати, пiдвищене положення руки, холод на мiсце  перелому,

*C. Термiново розкусити гiпсову шину, госпiталiзувати хворого в спецiалiзоване  вiддiлення.

D. Зняти пов`язку, провести повторну блокаду мiсця перелому, знову наложити  пов`язку.

E. Направити потерпiлого на консультацiю до травматолога .


1,5 години тому хворий пiдвернув ногу в гомiлковоступенвому суглобi, скаржиться на набряк кiнцiвки, рiзкий бiль, порушення функцii. Встановлено попереднiй дiагноз: розрив дельтоподiбноi зв`язки гомiлковоступеневого суглобу. Для пiдтвердження дiагнозу найбiльш оптимальним є? 

A. Комп`ютерна томографiя суглоба.

B. МРТ - дослiдження,

C. Функцiя суглоба,

*D. Рентгенографiя суглоба в 2-х проекцiях.

E. Пiдтвердження не потребує .


Пiд час автомобiльноi аварii один з пасажирiв отримав повний заднiй вивих гомiлки. Пiсля вправлення вивиху госпiталiзований в хiрургiчне вiддiлення для нагляду черговим лiкарем. Що повинен контролювати лiкар в першу чергу ? 

*A. Пульсацiю судин в дистальних вiддiлах кiнцiвки,

B. Чутливiсть шкiри в дистальних вiддiлах ступнi,

C. Температуру тiла,

D. Артерiальний тиск та пульс.

E. Функцiю нирок .


Чоловiк 82-рокiв впав на схiдцях власного будинку. Самостiйно пiднятися та рухатися не змiг. Через 30 хв. оглянутий дiльничним лiкарем, виявлено помiрний бiль в дiлянцi правого кульшового суглоба, зовнiшню ротацiю ступнi, вкорочення кiнцiвки на 2,5 см, стимптом "прилиплоi п`ятки". Назвiть найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз? 

A. Черезвертлюговий перелом стегна.

*B. Медiальний перелом кiстки стегна,

C. Перелом дiафiза стегновоi кiстки,

D. Пошкодження зв`язкового апарату кульшового суглобу,

E. Забiй кульшового суглоба .


Постраждалого 32 рокiв доставили до лiкарнi пiсля дорожньотранспортноi пригоди з ампутацiєю обох нижнiх кiнцiвок на рiвнi правого стегна та лiвоi голенi. При оглядi шкiра блiда, холодна, АТ 40/0 мм.рт.ст., частота пульсу 140`, частота дихання 32`. На культях артерiальнi жгути. Аналгезiя не проведена. Вкажить причину термiнального стану. 

A. Жирова емболiя,

B. Гостре порушення мозкового кровообiгу,

*C. Травматичний шок.

D. Гостра серцева недостатнiсть.

E. Тромбоемболiя легеневоi артерii. .


Хворий 42 р., доставлений до лiкарнi пiсля ДТП, з закритим переломом тазових кiсток та верхньоi третини правого стегна. Лiкарем швидкоi допомоги проведена транспортна iммобiлiзацiя, введенi аналгетики. Через 20 хв. Стан хворого погiршав, знизився АТ до 60/0 мм.рт.ст., збiльшилась тахiкардiя до 140`, центральний венозний тиск 0 мм.вд.ст., шкiра холодна, блiда. Яка причина термiнального стану? 

A. Травматичний шок,

B. Кардiогенний шок.

*C. Геморагiчний шок, спричиненний прихованою крововитратою,

D. Жирова емболiя.

E. Депресiя дихального центру. .


У хворого в перiод рiзкого повороту з вагою перед собою з`явилась сильна бiль в попереку, потiм розвився парез стоп, порушення функцii тазових органiв. Яка найбiльш вiрогiдна причина таких розладiв? 

A. Порушення кровообiгу в нижнiй додатковiй радикуло - медулярноi артерii.

B. Тромбоз передньоi спiнальноi артерii,

C. Гематомiєлiя на рiвнi Th12 - L1 хребцiв,

*D. Змiщення мiжхребцевого диску на рiвнi хребця L4 iз секвестрацiєю.

E. Компресiйний перелом тiла L2 хребця. .


У хiрургiчному вiддiленнi у хвороi 60 рокiв, що готується до операцii на колiнному суглобi, супутнiм захворюванням є тромбоз глибоких вен гомiлки. Введення яких препаратiв, з наведених, перед операцiєю для профiлактики тромбозу легеневоi артерii вважається доцiльним? 

*A. Гепарiну,

B. Дицiнону,

C. Кальцiю хлориду.

D. Контрiкалу,

E. Но-шпи .


Утопившогося чоловiка витянуто iз рiчки, вiн лежав на замуленому днi. Прослуховується дихання. Свiдомiсть - сопор. АД - 60/00, пульс 112 в 1 хв.. слабкий, на сонних артерiях. Дихання патологiчне. Якi заходи треба вжити одразу перед проведенням реанiмацii? 

*A. Очистити верхнi дихальнi шляхи,

B. Ввести стимулятори ЦНС,

C. Ввести єуфiлiн.

D. Ввести спазмолiтики,

E. Ввести кардiотонiчнi препарати .


Хворий 46 рокiв поступив iз вогнепальним пораненням стегна. Рана нанесена 12 годин тому. Загальний стан хворого важкий, шкiра навколо рани гiперемiрована, значно набрякла. Ексудат скудний, серозно - геморагiчний. М`язи вибухають в рану, набряклi. Набряк швидко зростає. Рана сiруватого кольору. Яке ускладнення раневого процесу? 

A. Рожисте запалення шкiри стегна,

*B. Анаеробна клостридiальна iнфекцiя стегна,

C. Правець,

D. Гематома стегна,

E. Мiжм`язова флегмона стегна .


Хвора 36 рокiв госпiталiзована iз наявнiстю колотоi рани в сiдничнiй дiлянцi. Ушкодження нанесено 10 годин тому. Об`єктивно: краiв рани немає, вона виглядає цеткою. Спостерiгається гематома навколо рани. Встановлено колоту слiпу рану в великому м`язовому масивi. Обрати доцiльну лiкувальну тактику 

A. Розсiчення рани, ревiзiя, дренування,

B. Призначення лише антибiотикiв.

*C. Накладення пов`язки з антисептиком, динамiчний нагляд,

D. Накладення асептичноi сухоi пов`язки на рану.

E. Введення гумового тонкого випускника на рану .


Юнак 20 рокiв звернувся до ортопеда зi скаргами на бiль в правому стегнi, iнтенсивнiсть якого швидко наростає, спричиняє значне затруднення ходьби. Бiль при прийомi iндометацину злегка притупляється на незначний (не бiльше 1 години) перод. Об`єктивно у нижнiй третинi правого стегна припухлiсть, пiдсилення судинного малюнку, пальпаторно бiль. На рентгенограмi - у нижньому метафiзi стегна осередок деструкцii кiстки без чiтких контурiв. Зона склерозу навкруг осередка в(дсутня. Кортикальний шар кiстк  по внутрiшньому контуру зруйнований. Визначається периостальна реакцiя у вигдядi козирька Кодмена. Який дiагноз слiд запiдозрити у хворого ? 

*A. Остеогенну саркому,

B. Параоссальну остеогенну саркому,

C. Хондросаркому,

D. Саркому Юiнга.

E. Ретикулоклiтинну саркому стегна .


Жiнка 56 рокiв знаходиться у вiддiленi ортопедii, де 2 доби назад зроблена операцiя протезування кульшового суглоба. Скаржиться на лихоманку, швидку стомлюваннiсть, бiль у м`язах, бiль у лiвому стегнi в спокою та при згинаннi. Тахiкардiя, тенденцiя до гiпотензii. Гипертермiя. Дихання в легенях жостке, визнаяаєтся систолiчний шум на верхiвцi серця. Лейкоцитоз, зсув лейкоформули влiво. Якi лiки рацiонально призначити хворiй ? 

*A. Антибiотики широкого спектру дii внутрiшньовенно,

B. Тiмоген,

C. Антибiотики у таблетках,

D. Кальцiю хлорид.

E. Фуросемiд .


У постраждалого внаслiдок автокатастрофи є рвана рана передплiччя з рясним витiканням кровi iз рани. Якi заходи повиннi бути проведенi в першу чергу 

*A. Виконати пальцьове притиснення плечовоi артерii,

B. Накласти джгут на кiнцiвку,

C. Забезпечити довенну iнфузiю рiдини.

D. Створити пiдвищене положення кiнцiвки,

E. Накласти давлячу пов`язку .


У хворого з дiагнозом "Полiтравма" констатована клiнiчна смерть. Пiд час проведення закритого масажу серця з`явився специфiчний хрускiт, який свiдчить про перелом ребер. Вашi подальшi дii? 

A. Продовжити масаж серця, не змiнюючи положення рук,

*B. Продовжити масаж серця, строго встановивши основу долонь на межi середньоi i нижньоi третини грудини,

C. Виконати новокаiнову блокаду мiсць переломiв i продовжити масаж серця,

D. Припинити зовнiшнiй масаж серця, перейти до вiдкритого масажу серця,

E. Припинити зовнiшнiй масаж серця, здiйснити електричну дефiбриляцiю .


Военнослужащий получил колото резанную рану по внутренней поверхности нижней трети правого плеча. Из раны пульсирующее кровотечение алой кровью. Пульсация на a.radialis отсутствует. Пострадавший уложен на спину, правой верхней конечности придано возвышенное положение. Укажите оптимальный метод временной остановки кровообращения. 

A. Наложение давящей повязки,

B. Максимальное сгибание конечности.

*C. Наложение жгута на верхнюю треть плеча,

D. Тампонада раны.

E. Пальцевое прижатие сосуда .


В приемный покой доставлен больной с симптомами общего переохлаждения. Заторможен, выражен мышечный тремор, температура 34,5oС. АД=110/70, ЧСС=98 в 1 мин., дыхание адекватное. На кистях и стопах - участки отморожения кожи II-III степени. Из перечисленного больному не показано: 

A. Внутривенное введение растворов, подогретых до температуры тела.

B. Теплое питье.

C. Наложение утепленной повязки (с ватой).

*D. Наружное согревание источниками тепла с температурой выше 40 оС.

E. Пероральный прием 30% р-ра этанола .


Хворий К., 23 роки, звернувся по допомогу зi скаргами на рублену рану в мiсцi проекцii судин в нижнiй третинi передплiччя, кровотечу що триває. АТ = 80/50. Функцiя верхньоi кiнцiвки знижена. На якому рiвнi слiд накласти джгут при травмi судин передплiччя на етапi догоспiтальноi допомоги? 

*A. Середня третина плеча,

B. Верхня третина плеча,

C. Верхня третина передплiччя,

D. Середня третина передплiччя.

E. Не має значення .


Хворий 30 рокiв потрапив до хiрургiчного вiддiлення з ураженням в дiлянцi правоi ключицi Де мiсцє початку правоi пiдключичноi артерii? 

A. Вiд дуги аорти,

*B. Вiд плечеголовного стовбура,

C. Вiд загальноi сонноi артерii,

D. Вiд пiдпахвовоi артерii,

E. Вiд грудноi артерii .


Хворий 45 рокiв три доби тому ловив рибу i випадково поранив праву руку рибальським гачком. Рану не обробляв, за медичною допомогою не звертався. При оглядi: стан хворого важкий, температура 40,5 oС, шкiра спiтнiла, червона. Дихає важко, часто. Хворий тремтить, вимовляє слова з труднощами - вiдмiчаються частi спазми м`язiв обличчя, а також периодично - неконтрольованi скорочення м`язiв тулуба i кiнцiвок. Права рука дуже набрякла, болiсна при пальпацii, на долонi - рвана рана 5 х 5 мм iз значними ознаками запалення, болiсна пiд час дотику, шкiра синювата, є мiсцевi судоми. Лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз? 

A. Сибiрка,

B. Гнилiсна флегмона правоi кистi,

*C. Правець.

D. Анаеробна гангрена.

E. Iнфiкована рана. Септiцемiя. .


Хворий Д., 16 рокiв, скаржиться на iнтенсивнi наростаючi болi в дiлянцi правоi стегновоi кiстки, де пальпується щiльний утвiр. При рентгенологiчному дослiдженнi в метафiзi довгоi кiстки - дiлянка остеолiзу з нечiткими контурами i визначається симптом "дашка" та гольчатий перiостит. Найвiрогiднiший дiагноз? 

A. Саркома Юiнга,

*B. Остеогенна саркома,

C. Мiєломна хвороба,

D. Ретикулосаркома,

E. Хондросаркома. .


Хворий впав, вдарився колiном, скарги на болi в правому колiнному суглобi, госпiталiзований. Об`єктивно: правий колiнний суглоб набрякший, активне розгинання колiнного суглобу вiдсутнє, пасивне збережене, надколiнник змiщений догори, пальпаторно є западiння нижче колiнноi чашечки. На рентгенограмi - високе розташування надколiнника. Ваш дiагноз? 

A. Забiй колiнного суглобу,

B. Гемартроз колiнного суглобу.

*C. Розрив власноi зв`язки надколiнника,

D. Розтягнення зв`язок колiнного суглобу.

E. Пiслятравматичний препателярний бурсит. .


Пацiєнт 25 рокiв отримав травматичну ампутацiю нижньоi кiнцiвки на рiвнi стегна, множиннi рани сiдниць. Стан хворого важкий, свiдомiсть ясна, збуджений. Лице i губи рiзко блiдi, пульс на периферичних артерiях не визначається. Тони серця не прослуховуються. Яка першочергова тактика лiкаря швидкоi допомоги? 

A. Введення серцевих середникiв,

B. Переливання солевих розчинiв.

*C. Введення наркотичних аналгетикiв,

D. Гемотрансфузiйна терапiя.

E. Пункцiя периферичноi вени. .


Хворий 32 роки поступив через пiвгодини пiсля травми на будiвництвi (бетонна плита впала на нижнi кiнцiвки). Свiдомiсть збережена, вiдмiчається рухове i мовне збудження, погана контактнiсть, голос глухий. Шкiра блiда, покрита холодним потом. Пульс - 90 уд/хв, артерiальний тиск - 100/60 мм.рт.ст.. Тонус м`язiв пiдвищенний. Про який патологiчний стан слiд думати? 

*A. Еректильна фаза травматичного шоку,

B. Торпiдна фаза травматичного шоку,

C. Синдром тривалого здавлення.

D. Компенсований шок,

E. Декомпенсований шок. .


15-рiчна хвора скаржиться на болi в верхнiй третинi гомiлки. Об'єктивно - пастознiсть шкiри у верхнiй третинi гомiлки, пiдшкiрнi вени у виглядi голови медузи, болючiсть при пальпацii утвору, обмеження рухiв у колiнному суглобi. На рентгенограмi верхньоi третинi великогомiлковоi кiстки - кiстковий утвiр у виглядi наповненоi голками кулi з нечiткими контурами. Ваш дiагноз? 

A. Доброякiсна пухлина.

B. Осифiкуюча гематома,

C. Хронiчний остеомiєлiт,

*D. Злоякiсна пухлина.

E. Хронiчний перiостит. .


Дiвчинка 15 рокiв скаржиться на постiйнi (навiть уночi), наростаючi болi в верхнiй третинi гомiлки. Об`єктивно - пастознiсть шкiри у верхнiй третинi гомiлки (пiдшкiрнi вени у виглядi голови медузи), рiзка болючiсть при пальпацii кiсткового утвору, обмеження рухiв у колiнному суглобi. На рентгенограмi верхньоi третинi великогомiлковоi кiстки - кiстковий утвiр у виглядi наповненоi голками кулi з нечiткими контурами. Ваш дiагноз: 

*A. Злоякiсна пухлина,

B. Доброякiсна пухлина,

C. Осифiкуюча гематома,

D. Хронiчний остеомiєлiт.

E. Хронiчний перiостит .


Хворий 25 рокiв звернувся в травмпункт з приводу рани правоi кистi. На пiдприємствi одержав травму працюючи за верстатом . Рана 5 х 4 см з рваними краями, кровоточить. Прищеплений проти правця рiк тому. Який захiд неспецифiчноi профiлактики проти правця необхiдно почати в першу чергу? 

A. Профiлактичне призначення антибiотикiв.

B. Введення правцевого анатоксину,

C. Введення протиправцевоi сиворотки,

*D. Первинна хiрургiчна обробка рани.

E. Введення протиправцевого iмуноглобулiну .


Жiнцi 29 рокiв з рiзаною раною нижньоi третини плеча i з ушкодженням плечовоi артерii накладено джгут . Вкажiть максимальну тривалiсть накладення джгута в лiтнiй перiод. 

*A. 120 хвилин,

B. 180 хвилин,

C. 150 хвилин.

D. 200 хвилин,

E. 30 хвилин .


Хворому з гнiйним процесом дiлянки п`ятково-фалангового суглобу П пальця планується виконати в умовах полiклiнiки розкриття гнiйника. Який вид мiсцевого знеболення слiд використати? 

A. Провiдникове знеболення по Лукашевичу,

*B. Провiдникове знеболення по Усольцевiй,

C. Знеболення зони Пiрогова,

D. Мiсцева iнфiльтрацiйна анестезiя,

E. Ваго-симпатична блокада. .


У хвороi з iлефеморальним тромбозом з`явилося затруднене дихання, цiаноз, кровохаркання. 

A. Гостра крупозна пневмонiя.

*B. Тромбоемболiя гiлок легеневоi артерii,

C. Iнфаркт мiокарду,

D. Бронхоспазм,

E. Медiастiнiт. .


Хворий отримав травму поперековоi дiлянки. Який iз перерахованих симптомiв зустрiчається частiше за все при пошкодженнi нирки: 

A. Зниження артерiального тиску,

B. Припухлiсть у поперековiй дiлянцi.

*C. Гематурiя,

D. Ниркова колька.

E. Гiпертермiя .


До стацiонару привезено потерпiлого з чисельними переломами тазових кiсток. Шкiра блiда, холодна, волога. Пульс 120 хв-1, нитковидний. Систолiчний артерiальний тиск 60 мм рт.ст. До вени введений катетер. Що вливати в першу чергу? 

*A. 0,9\% розчин натрiю хлориду,

B. 7,5\% розчин калiю хлориду,

C. 10\% розчин кальцiю хлориду.

D. Розчин дофамiну,

E. Розчин добутамiну .


Найбiльш частою локалiзацiєю остеогенноi саркоми є: 

A. Дiафiз довгих трубчастих кiсток,

B. Дрiбнi трубчастi кiстки.

*C. Стегно, гомiлка, голiнка,

D. Плоскi кiстки черепу.

E. Кiстки колiнного суглобу .


Жiнка 23 рокiв пiсля дорожньо-транспортноi подii скаржиться на болi над лобком, якi посилюються пiд час рухiв нижнiми кiнцiвками, самостiйне сечовипускання вiдсутнє. Вiдзначається симптом "прилиплоi п`ятки", при пальпацii незначна болiснiсть у надлобковiй дiлянцi, живiт м`який, симптоми подразнення очеревини вiдсутнi. Ваш попереднiй дiагноз? 

A. Перелом стегновоi кiстки.

B. Перелом обох стегнових кiсток.

C. Розрив печiнки.

*D. Перелом кiсток тазу з позаочеревинним ураженням сечового мiхура.

E. Розрив селезiнки. .


Пацiєнт 27 рокiв збитий автомобiлем, у нижнiй третинi лiвоi гомiлки - деформацiя, патологiчна рухливiсть кiсткових сегментiв, рана до 5x3 см, з якоi нєпульсуючим струменем видiляється темна кров. Оптимальний метод зупинки кровотечi? 

*A. Стискаюча асептична пов`язка + iммобiлiзацiя кiнцiвки,

B. Джгут вище рани + iммобiлiзацiя кiнцiвки,

C. Джгут нижче ранi + iммобiлiзацiя кiнцiвки.

D. Стискаюча асептична пов`язка,

E. Асептична пов`язка + iммобiлiзацiя кiнцiвки .


Постраждалому 42 рокiв у лiтню пору, у зв`язку з артерiальною кровотечею з ушкодженоi плечовоi артерii, накладений джгут 2 години тому. Що необхiдно зробити? 

A. Джгут тимчасово зняти i перекласти на нове мiсце.

*B. Пiсля пальцевого притискання артерii, джгут зняти i накласти на нове мiсце,

C. Джгут тимчасово зняти i через якийсь час накласти на старе мiсце,

D. Пiсля пальцевого притискання артерii, джгут зняти i накласти на старе мiсце .
Хворому 15 рокiв проведена амбулаторно 16 годин тому закрита репозицiя свiжого перелому обох кiсток лiвого передплiччя в нижнiй третинi, накладена глибока гiпсова лонгета вiд середньоi третини плеча. Скарги на болi та анестезiю в кистi. Об`єктивно: пальцi холоднi, малорухомi, блiдi. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Гострий тромбоз плечовоi артерii,

B. Травматичний неврит лiктьового та серединного нерву.

*C. Iшемiчна контрактура Фолькмана,

D. Травматичний неврит променевого нерву.

E. Гострий травматичний тромбофлебiт вен плеча. .


Хворому 15 рокiв проведена амбулаторно 8 годин тому закрита репозицiя свiжого перелому обох кiсток лiвого передплiччя в нижнiй третинi, накладена глибока гiпсова лонгета вiд середньоi третини плеча. Скарги на болi та анестезiю в кiстi. Об`єктивно: пальцi холоднi, малорухомi, блiдi. Яку невiдкладну допомогу слiд надати хворому? 

A. Госпiталiзувати, призначити фраксiпарин, судинно- розширюючi препарати,  динамiчне спостереження.

B. Госпiталiзувати, призначити УВЧ, ЛФК, динамiчне спостереження.

C. Призначити судинно- розширюючi препарати, УВЧ, ЛФК, тепловi  процедури, вiдправити на амбулаторне лiкування.

*D. Негайно зняти гiпс, призначити фраксiпарин, судиннорозширюючi  препарати, госпiталiзувати.

E. Госпiталiзувати, послабити гiпсову пов`язку, УВЧ, ЛФК. .


Хворий 35 рокiв, через 3 год. пiсля падiння, без iммобiлiзацii доставлений в травматологiчний вiддiл з гострими болями в колiнному суглобi. Об`єктивно: колiнний суглоб збiльшений в обхватi, завороти рiзко вибухають, незначна локальна гiпертермiя. На рентгенограмi - розширена суглобова щiлина. Який механiзм виникнення вказаного стану? 

*A. Кровотеча в порожнину суглоба, внаслiдок пошкодження м`ягкотканинних  структур суглоба,

B. Кровотеча в порожнину суглоба внаслiдок компресiйного перелелома  виросткiв стегновоi кiстки,

C. Гострий випiт синовiальноi рiдини внаслiдок травми,

D. Гострий гнiйний гонiт.

E. Розрив медiального менiска .


При артобстрiлi на околицi мiста рядовому С. на ноги впала бетонна балка. Обидва стегна деформованi в середнiй третинi. Живiт, грудна клiтка не болючi. Постраждалий блiдий, загальмований, пульс 140 в 1 хв, АТ 70/35 мм рт. ст. Яка невiдкладна допомога на мiсцi травми? 

A. Знеболення, iмобiлiзацiя, екстрене транспортування на МПП,

*B. Знеболення, iмобiлiзацiя, в/венне введення розчинiв пiд час транспортування,

C. Знеболення, iмобiлiзацiя, введення адреналiну, норадреналiну, серцевих  середникiв, транспортування,

D. Знеболення, накладання джгутiв проксимальнiше переломiв, iмобiлiзацiя,  трагнспортування,

E. Iмобiлiзацiя, екстрене транспортування. .


Хворий В. достявлений в приймальний покiй пiсля ДТП з множинними переломами нижнiх кiнцiвок. Хворий блiдий, покритий липким потом, загальмований. На верхню третину стегна злiва накладено джгут, при зняттi якого пов`язка iнтенсивно промокає кров`ю. Пульсацiя на пiдколiннiй артерii злiва вiдсутня. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз у хворого ? 

A. Травматичне пошкодження стегновоi вени.

B. Травматичне пошкодження пiдколiнноi артерii,

C. Травма м"яких тканин,

*D. Травматичне пошкодження стегновоi артерii.

E. Травматичне пошкодження пiдколiнноi вени. .


Хворому 29 рокiв проведена первинна хiрургiчна обробка розчавленоi рани верхньоi третини лiвого стегна. Через 2 днi стан хворого погiршився при оглядi рана з незначними видiленнями, м`язи сiруватого кольору, кiнцiвка набрякла, шкiра холодна вкрита синюшними плямами, при пальпацii визначається крепiтацiя. Свiдомiсть запаморочена. Температура тiла 40,3 oС. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Флегмона стегна,

B. Правець,

*C. Анаеробна газова гангрена.

D. Бешиха.

E. Артерiальний тромбоз .


Хвора18 рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 37,5 градусiв , бiль в дiлянцi дiафiза великогомiлковоi кiстки. В аналiзi кровi - лейкоцитоз, пiдвищення ШОЕ. Рентгенологiчно: кiстково-мозковий канал розширений, дiафiз рiвномiрно потовщений, мае "шаруватий" малюнок. Яка найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумовила таку картину? 

*A. Саркома Юiнга,

B. Остеомiелiт Гарре,

C. Остеомiелiт Олье,

D. Гематогенний остеомiелiт.

E. Остеобластопластома .


Хвора 58 рокiв скаржиться на бiль в дiлянцi середньоi третини правого стегна, припухлiсть.Хворiе 1 рiк , з часом бiль в кiстцi зростае. Об"єктивно: шкiра стегна гiперемована, блискуча, м"язи незначно атрофованi .Пальпаторно: болючiсть. Рентгенографiя: в стегновiй кiстцi поодинокi, неправильноi форми вогнища деструкцii, кiрковий шар потовщений, кiстка "плямиста". Яка найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумовила таку картину? 

A. Остеомiелiт Гарре.

B. Саркома Юiнга,

C. Гематогенний остеомiелiт,

*D. Хондросаркома.

E. Хвороба Педжета .


Пацiєнт 55 рокiв надiйшов у прйомне вiддiлення пiсля автодорожньоi травми в несвiдомому станi. При оглядi лiве стегно приведене, конечнiсть зiгнута в колiнному суглобi пiд кутом 90 градусiв, у кульшовому пiд кутом 120 градусiв. Встановите попереднiй дiагноз. 

*A. Вивих стегна,

B. Перелом стегна,

C. Вивих надколiнка,

D. Вивих гомiлки.

E. Перелом кiсток таза .


Пацiєнт 32 рокiв надiйшов у прийомне вiддiлення через 1 годину пiсля автодо- рожньоi травми зi скаргами на бiль в областi лiвоi стопи.При оглядi лiва стопа деформована, набрякла, хвороблива. Встановлено дiагноз: вивих стопи в суглобi Шопара. Назвiть можливi ускладнення. 

*A. Iшемiя стопи,

B. Немає ускладнень,

C. Травматичний артроз.

D. Вегето-дiстрофiчний синдром,

E. Порушення iннервацii .


Пацiєнту 50 рокiв установлений дiагноз: вивих голiвки правого стегна, у зв`язку з чим виконане вправлення вивиху. Зазначте яке лiкувальне пособiє повинно бути виконане пiсля вправлення вивиху. 

A. Накладена гiпсова пов`язка,

*B. Накладений скелетний витяг,

C. Накладений деротацiйний чобiток,

D. Конечнiсть покладена на шинi Белера,

E. Кiнцiвка фiксована валиками .


В пацiєнта 38 рокiв, який звернувся до травматологiчного пункту виявлений вивих плеча. З анамнезу стало вiдомо, що на протязi останнього року має мiсце четвертий вивих. Визначите тактику лiкування. 

A. Вправлення вивиху,

B. Оперативне лiкування,

*C. Вправлення вивиху з наступним оперативним лiкуванням у плановому порядку.

D. Вправлення вивиху з фiксацiєю гiпсовоi пов`язкою.

E. Вправлення вивиху з фiксацiєю м`якою пов`язкою .


Пацiєнту 52 рокiв установлений дiагноз: вивих голiвки правого стегна, у зв`язку з чим виконане вправлення вивиху. Пiсля вправлення накладена система кiстякового витягу. Для профiлактики якого ускладнення показана ця манiпуляцiя. 

*A. Асептичного некрозу голiвки стегна,

B. Рецидиву вивиху,

C. Профiлактики судинних ускладнень,

D. Профiлактики неврологiчних ускладнень .
При пiслятравматичному остеохондрозi, нестабiльностi травмованих хребцiв найбiльш рацiональним буде: 

A. Мануальна терапiя, ЛФК, масаж,

*B. Масаж м`язiв спини, ЛФК, гiдромасаж, корсет.

C. Корсет iз милицями, масаж, мануальна терапiя.

D. Iонофорез папаiна, ЛФК, масаж. .
В хворого перелом поперечних вiдросткiв хребта поперекового вiддiлу (L3,L4) злiва внаслiдок прямоi травми. Яка найбiльш вiрна перша квалiфiкована допомога? 

*A. Знечулення (анестезiя) мiсця перелома,

B. Постiльний режим,

C. Введення наркотичних засобiв,

D. Iмобiлiзацiя корсетом. .
Хворого доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою о дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Мае мiсце незначне висто яння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болю.Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

A. Компресiйний неускладнений перелом тiла С5.

B. Перелом остистих виросткiв С4,С5.

C. Переломозвих тiла С5,

*D. Компресiйнi переломи тiл С4,С5. .
Хворого 35 рокiв доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою об дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Має мiсце незначне вистояння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болi.Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. Якi дiагностичнi дii найбiльш правильнi? 

A. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта,

B. Комп`ютерна томографiя на рiвнi С4,С5.

*C. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта та комп`ютерна томографiя,

D. Рентгенографiя шийного вiддiлу хребта та люмбальна пункцiя. .
Хворий 40 рокiв знаходився за кермом легкового автомобiлю коли зiткнувся з автобусом. Турбує сильний бiль в грудному вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. В нижньо-грудному вiддiлi пiдшкiрна гематома, збiльшений грудний кiфоз. Остистi виростки D10,D11 вистоять до заду, iх пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках вiдсутнi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

A. Пошкодження спинного мозку,

*B. Ускладненi переломовивихи D10,D11.

C. Компресiйнi переломи D10,D11.

D. Переломовивихи D10,D11. .
Хворий знаходився за кермом легкового автомобiлю коли зiткнувся з автобусом. Турбує сильний бiль в грудному вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. В нижньо-грудному вiддiлi пiдшкiрна гематома, збiльшений грудний кiфоз. Остистi виростки D10,D11 вистоять до заду, iх пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках вiдсутнi. Якi дiагностичнi дiї найбiльш правильнi? 

A. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта у двох проекцiях,

B. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта та комп'ютерна томографiя.

*C. Рентгенографiя грудного вiддiлу хребта, комп'ютерна томографiя,  люмбальна пункцiя,

D. Комп'ютерна томографiя D10,D11, люмбальна пункцiя. .
Хворого доставлено зi скаргами на бiль в шиi, травма при пiрнаннi в рiчку, та удар головою об дно. Голова у змушеному положеннi, пальпацiя остистих виросткiв С4,С5 болюча. Має мiсце незначне вистояння остистих виросткiв цих хребцiв. Рухи головою неможливi iз-за болю. Функцiя верхнiх та нижнiх кiнцiвок збережена. На томограммi компресiйний перелом тiла С5 iз зсувом 1 мм до переду. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика? 

A. Оперативне втручання з внутрiшньою фiксацiєю (остеосинтез).

B. Витяг з петлею Глiсона 5-7 доби до репозицii, жорсткий  шийний комiр.

C. Торакокранiальна пов`язка на 6 тижнiв,

*D. Жорсткий шийний комiр на 6 тижнiв. .
Хворий упав з другого поверху. Турбує сильний бiль в поперековому вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. Зменшений поперековий лордоз. Остистий виросток L2 вистоiть до заду, пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках не змiненi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз? 

*A. Компресiйний перелом тiла L2,

B. Ускладнений компресiйний перелом тiла L2,

C. Переломозвих тiла L2,

D. Ускладнений переломозвих тiла L2. .
Хворий впав з другого поверху. Турбує сильний бiль в поперековому вiддiлi хребта. Рухи у хребтi обмеженi. Зменшений поперековий лордоз. Остистий виросток L2 вистоiть до заду, пальпацiя болюча. Рухи та чутливiсть у нижнiх кiнцiвках не змiненi. На рентгенограмi компресiя L2 в половину висоти тiла хребця. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика 

A. Функцiональне лiкування за Горiневськoю-Древiнг, без  iммобiлiзацii,

B. Оперативне лiкування: репозицiя та остеосинтез,

*C. Етапна реклiнацiя, гiпсовий корсет.

D. Постiльний режим на жoрсткому лiжку 3 тижнi.

E. Гiпсовий корсет 4 тижнi, потiм функцiональне лiкування. .


@@Тема 23

Больная М., 45 лет, обратилась в травмпункт с жалобами на боль в правом лучезапястном суставе, нарушение функции кисти. Травма в результате падения на разогнутую руку с упором в тыл кисти. При осмотре: на уровне лучезапястного сустава имеется вилкообразная деформация, припухлость, резкая болезненность при пальпации и пассивных движениях в лучезапястном суставе. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом нижней трети обеих костей предплечья.

*B. Перелом лучевой кости в типичном месте (Смитса),

C. Перелом ладьевидной кости,

D. Ушиб лучезапястного сустава,

E. Перелом лучевой кости в типичном месте (Колиса) .
Больной К., 28 лет, обратился в травмпункт с жалобами на боль в правом лучезапястном суставе, нарушение функции кисти. Травма в результате падения с упором на кисть в положении разгибания. При осмотре: припухлость в области анатомической табакерки, болезненность при пальпации и при осевой нагрузке первого пальца там же. Активные движения в лучезапястном суставе ограничены из-за боли, особенно разгибание кисти. Поставить предварительный диагноз. 

*A. Перелом ладьевидной кости,

B. Перелом лучевой кости в типичном месте,

C. Ушиб лучезапястного сустава.

D. Перелом шиловидного отростка лучевой кости,

E. Перелом полулунной кости .


Больной В., 36 лет, получил травму спины упавшим ящиком. При этом больного согнуло по типу "перочинного ножа". Появилась резкая боль в пояснице вследствие чего самостоятельно передвигаться не смог. При рентгенобследовании выявлена снижение высоты тела первого поясничного до 1/3 высоты. Какой метод лечения показан больному? 

A. Вытяжение на наклонной плоскости с реклмнатором.

*B. Функциональный,

C. Фиксационный,

D. Оперативный .
У больного В., 36 лет находящегося в клинике по поводу неосложненного компрессионного перелома первого поясничного позвонка II степени функциональным методом, спустя сутки после травмы появилась боль в животе. При осмотре: живот ограниченно учавствует в акте дыхания, умеренное напряжение мышц живота, при пальпации - болезненность разлитого характера, слабо выражены симптомы раздражения брюшины. Показатели общего анализа крови в пределах нормы. Чем обусловлена боль в животе? 

A. Характером повреждения позвоночника,

*B. Забрюшинной гематомой.

C. Корешковым синдромом.

D. Повреждением органов брюшной полости .
Болной Т., 30 лет, доставлен в клинику после автодорожной аварии. Жалуется на боль в шейном отделе позвоночника, потерю чувствительности начиная с уровня надплечий, невозможность движений верхними и нижними конечностями. При рентгенологическом обследовании третий шейный позвонок смещен кпереди на 1,5 см. Какой метод лечения показан больному? 

A. Экстензионный.

*B. Оперативный,

C. Фиксационный,

D. Функциональный .
Больной Т., 30 лет, доставлен в травматологическое отделение с жалобами на боль в поясничном отделе позвоночника. Травма в результате падений на бордюр. При обследовании у больного боль на уровне 1,2,3 поясничных позвонков справа. Пациент может ходить, однако боль при этом усиливается. Анализ мочи в норме. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз ? 

A. Компрессионные переломы тел 1,2,3 поясничных позвонков.

*B. Переломы поперечных отросток 1,2,3 поясничных позвонков,

C. Ушиб поясницы,

D. Ушиб правой почки .
Больной А., 32 года, доставлен с жалобами на боль в области лона и промежности, невозможность ходьбы. Два часа назад был прижат к стене кузовом автомобиля. При обследовании справа у больного выявлен перелом горизонтальной ветви лобковой и восходящей ветви седалищной костей справа со смещением по ширине до 1см. К какой группе (согласно классификации) относится данное повреждение? 

*A. С нарушением непрерывности тазового кольца,

B. Без нарушения непрерывности тазового кольца.

C. Краевой перелом костей таза .


Больная П., 45 лет, доставлена в травматологическое отделение с жалобами на боль в области лона, невозможность ходьбы. При обследовании у больной выявлен перелом горизонтальной ветви лобковой кости. К какой группе (согласно классификации) относится данное повреждение? 

A. С нарушением непрерывности тазового кольца.

B. Краевой перелом костей таза,

*C. Без нарушения непрерывности тазового кольца ,


Больной К., 19 лет, во время игры в футбол сделал резкий удар по мячу. Почувствовал сильную боль в правой подвздошной области после чего смог передвигаться лишь спиной вперед. После обследования в приемном отделении больному поставлен диагноз: перелом передней верхней ости правой подвздошной кости. Каким симптомом (по автору) характеризуется данное повреждение? 

A. Симптом Вернейля,

*B. Симптом Лозинского,

C. Симптом Ларрея,

D. Симптом Гориневской,

E. Симптом Волковича .


В клинику доставлен больной М., 38 лет, с жалобами на резкую боль в области таза, полное нарушение функции конечностей. Травма в результате падения с высоты 3х метров на ягодичную область. При обследовании повреждение лонной и седалищной костей слева и левого крестцовоподвздошного сочленения со смещением по длине до 2 см. Травматический шок II степени. Каким будет наиболее эффективный метод обезболивания? 

A. Перидуральная анестезия.

B. Введение анальгетиков,

*C. Анестезия по Школьникову-Селиванову.

D. Введение наркотиков .
В клинику доставлен больной М., 38 лет, с жалобами на резкую боль в области таза, полное нарушение функции конечностей. Травма в результате падения с высоты 3х метров на ягодичную область. При R-обследовании повреждение лонной и седалищной костей слева и левого крестцовоподвздошного сочленения со смещением по длине до 2 см. Каким наиболее вероятный предварительный диагноз? 

A. Повреждение таза с нарушением тазового кольца.

B. Повреждение таза типа "бабочки".

C. Краевые переломы костей таза.

*D. Посреждение таза типа Мальгени .
В травматологическое отделение доставлена больная Д., 39 лет, с жалобами на боль в правой подвздошной области.Травма в результате удара кузовом автомобиля. При обследовании у больной выявлен закрытый краевой перелом крыла правой подвздошной кости без смещения. Какой метод лечения показан больной? 

A. Гипсовая повязка.

B. Скелетное вытяжение.

C. Оперативный,

*D. Постельный режим, покой .
В клинику доставлен больной П., 43 лет, с жалобами на боль в области лона, неопорность конечностей. Травма в результате падения на область тазобедренного сустава. При обследовании у больного выявлен перелом горизонтальной ветви левой лобковой кости без смещения. Какой метод лечения показан больному? 

A. Скелетное вытяжение.

B. Гипсовая повязка,

*C. Постельный режим, положение по Волковичу.

D. Открытая репозиция, остеосинтез .
В травматологическое отделение доставлена больная В., 37 лет, по поводу вертикального перелома костей таза типа Мальгеня со смещением по длине до 4см. Какой метод лечения показан больной? 

A. Постельный режим, положение по Волковичу,

*B. Вытяжение.

C. Гипсовая иммобилизация.

D. Открытая репозиция, остеосинтез .
В клинику доставлен больной Г., 52 лет, по поводу перелома дна вертлужной впадины с центральным вывихом бедра. Какой метод лечения показан больному? 

*A. Вытяжения,

B. Фиксационный,

C. Оперативный,

D. Функциональный .
Больной К., 29 лет, был доставлен в клинику по поводу разрыва симфиза с диастазом между лонными костями 4см Какая методика лечения показана больному? 

A. Скелетное вытяжение за одну конечность,

*B. Лечение в гамаке,

C. Скелетное вытяжение за обе конечности,

D. Функциональный метод лечения,

E. Оперативный метод лечения .


Больной А., 59 лет, доставлен в травматологическое отделение с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе. Травма в результате удара легковым автомобилем в область тазобедренного сустава. При осмотре положение больного на спине, укорочение левой ноги на 2см, наружная ротация конечности, контуры тазобедренного сустава сглажены. При нагрузке по оси конечности больной отмечает усиление боли, верхушка большого вертела расположена выше линии Розер-Нелатона. Активные и пассивные движения в тазобедренном суставе невозможны из-за усиления боли. Положителен симптом "прилипшей пятки". Поставить предварительный диагноз. 

A. Задне-верхний вывих бедра.

*B. Перелом шейки бедренной кости,

C. Перелом дна вертлужной впадины,

D. Чрезвертельный перелом бедренной кости,

E. Перелом большого вертела .


Больной А., 56 лет, доставлен в травматологическое отделение с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе, неопорность конечности. Травма в результате падения на наружную поверхность тазобедренного сустава. При рентгенобследовании головка бедренной кости в вертлужной впадине, линия перелома у основания головки, большой вертел с фрагментом шейки бедренной кости смещен кверзу на 2 см. Какое лечение показано больному? 

A. Скелетное вытяжение.

B. Фиксация гипсовой повязкой,

C. Функциональное,

*D. Металлоостеосинтез.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больная В., 35 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в области левого тазобедренного сустава, неопорность конечности. Травма в результате удара по наружной поверхности тазобедренного сустава. При обследовании у больной выявлен чрезвертельный оскольчатый перелом бедренной кости со смещением. Какое лечение показано больной? 

A. Фиксация гипсовой повязкой,

*B. Скелетное вытяжение.

C. Функциональное.

D. Чрескостный остеосинтез .
Больной И., 53 лет, доставлен в клинику с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе, усиливающуюся при попытке ходьбы и активных движений. Травма в результате удара легковым автомобилем в наружную поверхность тазобедренного сустава. При обследовании у больного выявлен вколоченный медиальный перелом шейки бедренной кости. Какое лечение показано больному? 

A. Функциональное.

*B. Скелетное вытяжение до 3 кг,

C. Фиксация гипсовой повязкой,

D. Металлоостеосинтез,

E. Скелетное вытяжение до 9 кг .


Больная Т., 41 года, поступила в клинику по поводу закрытого оскольчатого перелома средней трети диафиза правой бедренной кости со смещением отломков по длине и ширине. Какой метод лечения показан больной? 

A. Фиксационный.

B. Экстензионный.

C. Функциональный.

*D. Металлоостеосинтез.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больной Т., 32 лет, доставлен в травматологическое отделение с места дорожно-транспортного происшествия с жалобами на боль в области левого бедра, неопорность конечности. При обследовании в средней трети бедра деформация и патологическая подвижность, укорочение левого бедра 5 см. Какой метод лечения показан больному? 

A. Экстензионный,

B. Чрескостный остеосинтез.

*C. Металлоостеосинтез,

D. Фиксационный.

E. Функциональный .


Больной Д., 41 года, доставлен в клинику с жалобами на боль в левом коленном суставе, усиливающуюся при попытке ходьбы и активных движений. Травма в результате падения на согнутое колено. При осмотре: коленный сустав увеличен в объеме, при пальпации - резкая болезненность по передней поверхности его, положительные симптомы "баллотирования надколенника" и "флюктуации". Активное разгибание голени резко болезнено и ограничено. Поставить предварительный диагноз. 

A. Ушиб коленного сустава.

B. Повреждение менисков,

C. Повреждение крестообразных связок,

*D. Перелом надколенника.

E. Перелом мыщелков бедренной кости .


Больная С., 28 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в правом коленном суставе, нарушение функции конечности. Травма в результате падения на переднюю поверхность согнутого колена. При осмотре: правый коленный сустав резко увеличен в объеме, контуры его сглажены, при пальпации - резкая болезненность по передней поверхности его, положительные симптомы "баллотирования надколенника" и "флюктуации". Пассивное сгибание голени болезнено и ограничено, активное разгибание невозможно. Поставить предварительный диагноз. 

A. Повреждение менисков.

*B. Перелом надколенника со смещением отломков,

C. Ушиб коленного сустава,

D. Перелом надколенника без смещения отломков,

E. Повреждение коллатеральных связок .


Больной В., 30 лет, доставлен в клинику с жалобами на боль в левом коленном суставе, нарушение опороспособности конечности и невозможность полного разгибания голени. Травма в результате падения в яму. При этом голень подвернулась кнутри при разогнутой конечности. При осмотре коленый сустав увеличен в объеме, контуры его сглажены. Конечность в положении сгибания в коленном суставе под углом 160. Положительные симптомы "баллотирования надколенника" и "флюктуации". При пальпации - боль по наружной поверхности коленного сустава, которая резко усиливается при попытке варусного отклонения голени. Активные движения в коленном суставе ограничены из-за боли. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости.

*B. Повреждение коллатеральной малоберцовой связки,

C. Повреждение внутреннего мениска,

D. Повреждение передней крестообразной связки,

E. Повреждение коллатеральной большеберцовой связки .


Больной О., 27 лет, поступил в клинику с жалобами на периодически возникающие боли в области левого коленного сустава, ощущение "заклинивания" в суставе. Из опроса установлено, что шесть месяцев тому назад имела место травма - варусное отклонение голени с ее наружной ротацией при фиксированной стопе после чего возникла боль в коленном суставе, ограничение движений и нарушение опороспособности конечности. Оказание помощи и лечение проводилось в травмпункте: пункция коленного сустава, гипсовая шина до средей трети бедра в течение 3-х недель. После имммобилизации проведен курс физио-функционального лечения. При осмотре: контуры левого коленного сустава сглажены за счет незначительного выпота в верхнем завороте. Отмечается атрофия мышц бедра и голени на 2см, ограничнеие сгибания 70 и разгибание 170 градусов. Положительные симптомы Байкова, Чаклина и симптом "лестницы". При пальпации болезненность в проекции медиальной части щели коленного сустава. Поставить предварительный диагноз. 

*A. Повреждение медиального мениска,

B. Повреждение коллатеральной большеберцовой связки,

C. Повреждение латерального мениска,

D. Повреждение передней крестообразной связки.

E. Повреждение задней крестообразной связки .


Больной Р., 22 лет, во время тренировки по борьбе упал на левый бок в положении отведения правой голени. Почуствовал резкую боль в области коленного сустава, хруст в суставе после чего ходить с нагрузкой на правую нижнюю конечность не смог. При осмотре: правый коленнный сустав увеличен в объеме, контуры его сглажены. При пальпации определяется симптом "баллотирование надколенника", резкая болезненность по внутренней поверхности коленного сустава. После пункции сустава и анестезии отмечается выраженное отклонение голени кнаружи. Поставить предварительный диагноз. 

A. Повреждение медиального мениска,

B. Перелом медиального мыщелка бедренной кости,

*C. Повреждение коллатеральной большеберцовой связки.

D. Перелом медиального мыщелка большеберцовой кости.

E. Ушиб коленного сустава .


Больной Б., 27 лет, доставлен в клинику с жалобами на боль в правом коленном суставе, невозможность активных движений в нем и нагрузки конечности. Травма в результате падения на согнутый коленный сустав. При обследовании у больного выявлен закрытый перелом внутреннего мыщелка бедренной кости без смещения. Какое лечение показано больному? 

A. Скелетное вытяжение.

*B. Фиксация гипсовой повязкой,

C. Функциональное,

D. Чрескостный остеосинтез,

E. Металлоостеосинтез .


Больная Т., 43 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в левом коленном суставе, нарушение функции конечности. Травма в результате прямого удара в область коленного сустава. При обследовании у больной выявлен закрытый внутрисуставный Т-образный перелом мыщелков бедренной кости со смещением фрагментов по длине. Какое лечение показано больной? 

A. Фиксация гипсовой повязкой.

*B. Металлоостеосинтез,

C. Скелетное вытяжение,

D. Функциональное,

E. Чрескостный остеосинтез .


Больной З., 28 лет, в течение 10 дней находится на лечении в клинике по поводу закрытого V-образного перелома мыщелков большеберцовой кости методом постоянного скелетного вытяжения. Несмотря на использование оптимальных грузов и вправляющих петель достигнуть удовлетворительной репозиции отломков не удалось. Каким должно быть дальнейшее лечение больного? 

A. Фиксация гипсовой повязкой.

B. Продолжать лечение скелетным вытяжением.

C. Функциональное.

*D. Металлоостеосинтез.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больной А., 29 лет доставлен в травматологическое отделение с жалобами на боль в области левой голени, неопорность конечности. Травма в результате удара железобетонной плитой в голень во время работы. При обследовании у больного выявлен закрытый оскольчатый перелом средней трети обеих костей левой голени со смещением по длине и ширине. Какая методика лечения при данном переломе наиболее приемлема? 

A. Фиксация гипсовой повязкой.

B. Скелетное вытяжение,

*C. Металлостеосинтез.

D. Функциональный метод .
Больная П., 42 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в области правой голени, неопорность правой конечности. Травма в результате удара бампером легкового автомобиля. При обследовании у больной выявлен закрытый поперечный перелом верхней трети правой большеберцовой кости без смещения. Какая методика лечения при данном переломе наиболее приемлема? 

A. Чрескостный остеосинтез,

B. Скелетное вытяжение,

*C. Фиксация гипсовой повязкой.

D. Металлоостеосинтез.

E. Функциональный метод .


Больной Ш., 41 года, доставлен в клинику по поводу открытого поперечного перелома средней трети обеих костей левой голени со смещением. Рана располагается по передней поверхности голени, размерами 7х3см, носит характер размозженной и сильно загрязнена инородными телами. В рану выстоят костные фрагменты. Какая методика лечения (помимо первичной хирургической обработки раны) при данном переломе наиболее приемлема ? 

A. Скелетное вытяжение.

*B. Чрескостный остеосинтез,

C. Металлоостеосинтез,

D. Фиксация гипсовой повязкой,

E. Функциональный метод .


Больная Б., 51 года, поступила в клинику с жалобами на боль в области левой голени, неопорность конечности. Травма в результате падения с высоты 2,5 метров с нагрузкой на разогнутую ногу. При обследовании у больной выявлен закрытый косой перелом обеих костей голени в средней трети со смещением фрагментов по длине до 3см. Симптом крепитации отломков не определяется, заподозрена интерпозиция мягких тканей между фрагментами. Какая методика лечения показана больной? 

*A. Металлоостеосинтез,

B. Скелетное вытяжение,

C. Функциональный метод.

D. Чрескостный остеосинтез,

E. Фиксация гипсовой повязкой .


Больной П., 39 лет, доставлен в приемное отделение с места автоаварии попутным транспортом. Медицинская помощь не оказывалась. При осмотре определяется открытый перелом костей голени в нижней трети. Рана загрязнена инородными телами и интенсивно кровоточит. Кровотечение носит характер артериовенозного. Какое первоочередное лечебное пособие должно быть выполнено больному? 

A. Закрытие раны ассептической повязкой.

*B. Остановка кровотечения,

C. Транспортная иммобилизация,

D. Введение обезболивающих,

E. Профилактическое введение антибиотиков .


Больная Я., 36 лет, доставлена в травматологический пункт с жалобами на боль в левом голеностопном суставе, усиливающуюся при ходьбе, ограничение движений в суставе из-за боли. При обследовании у больной выявлено закрытое повреждение дельтовидной связки. При каком механизме травмы возникает данное повреждение? 

A. Прямое воздействие,

B. Нагрузка по оси с тыльным сгибанием стопы.

*C. Пронация стопы,

D. Нагрузка по оси с подошвенным сгибанием стопы.

E. Супинация стопы .


Больной Х., 34 лет, доставлен в травмпункт с жалобами на боль в правом голеностопном суставе, усиливающуюся при нагрузке конечности, ограничение движений в суставе из-за боли. При обследовании у больного выявлено закрытое повреждение пяточно-малоберцовой связки. При каком механизме травмы возникает данное повреждение? 

A. Пронация стопы,

B. Прямой удар,

*C. Супинация стопы.

D. Нагрузка по оси с тыльным сгибанием стопы.

E. Нагрузка по оси с подошвенным сгибанием стопы .


Больная С., 36 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в правом голеностопном суставе, неопорность конечности. При обследовании у больной выявлен завершенный перелом Дюпюитрена. При каком механизме травмы возникает данное повреждение? 

A. Супинация стопы,

B. Прямой удар,

*C. Пронация стопы.

D. Нагрузка по оси с тыльным сгибанием стопы.

E. Нагрузка по оси с подошвенным сгибанием стопы .


Больная Д., 52 лет, поступила в клинику с жалобами на боль в левом голеностопном суставе, неопорность конечности. При обследовании у больной выявлен перелом заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости (перелом Потта-Десто). При каком механизме травмы возникает данное повреждение? 

*A. Нагрузка по оси с тыльным сгибанием стопы,

B. Прямой удар,

C. Супинация стопы,

D. Нагрузка по оси с подошвенным сгибанием стопы.

E. Пронация стопы .


Больная З., 27 лет, поступила в клинику с жалобами на боль в правом голеностопном суставе, неопорность конечности. При обследовании у больной выявлен перелом переднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости (перелом Потта-Десто). При каком механизме травмы возникает данное повреждение? 

A. Супинация стопы,

*B. Нагрузка по оси с подошвенным сгибанием стопы,

C. Прямой удар,

D. Пронация стопы,

E. Нагрузка по оси с тыльным сгибанием стопы .


Больной П., 22 лет, доставлен в травмпункт с жалобами на боль в левом голеностопном суставе, усиливающуюся при попытке движений в нем и нагрузки конечности. При обследовании у больного выявлен закрытый поперечный перелом внутренней лодыжки без смещения. В каком положении должна находиться стопа при фиксации гипсовой повязкой? 

A. В положении пронации,

B. В положении подошвенного сгибания.

*C. Под углом 90 градусов,

D. В положении супинации.

E. В положении тыльного сгибания .


Больная К., 45 лет, поступила в травматологическое отделение по поводу закрытого перелома внутренней лодыжки со смещением (отвисание лодыжки до 3х мм). Какое должно быть репонирующее положение стопы в гипсовой повязке? 

A. Тыльное сгибание,

B. Под углом 90 градусов.

*C. Супинация,

D. Подошвенное сгибание.

E. Пронация .


Больной Т., 36 лет, поступил в травматологическое отделение по поводу закрытого перелома переднего края дистального метаэпифиза левой большеберцовой кости со смещением фрагмента кверху. Какое должно быть репонирующее положение стопы в гипсовой повязке ? 

A. Под углом 90 градусов,

*B. Подошвенное сгибание,

C. Супинация,

D. Пронация,

E. Тыльное сгибание .


Больная А., 39 лет, поступила в клинику по поводу закрытого перелома заднего края дистального метаэпифиза правой большеберцовой кости со смещением фрагмента кверху. Какое должно быть репонирующее положение стопы в гипсовой повязке? 

A. Супинация,

*B. Тыльное сгибание,

C. Под углом 90 градусов,

D. Пронация,

E. Подошвенное сгибание .


К детскому ортопеду-травматологу на прием обратились родители с ребенком 3х месяцев. Со слов матери у девочки затруднено отведение левой ноги. При осмотре выявлено длина ног одинаковая увеличение числа кожных складок на левом бедре, углубление паховой складки слева, едва заметный перекос половой щели. Помимо этого отмечается незначительное ограничение пассивного отведения левой нижней конечности и увеличение наружной ротации левого бедра по сравнению с правым. О какой патологии необходимо думать в данном случае? 

A. Врожденный вывих бедра.

*B. Дисплазия тазобедренного сустава,

C. Подвывих бедра,

D. Контрактура тазобедренного сустава .
При осмотре новорожденной девочки, родившейся в ягодичном предлежании выявлено следующее: правая нижняя конечность ротирована кнаружи, количество кожных складок на правом бедре больше, чем на левом. На правом бедре складки глубже и расположены проксимальнее. Отмечается укорочение правой нижней конечности на 1,5см. При приведении и отведении бедер выявляется симптом Маркса-Ортолани. О какой патологии необходимо думать в данном случае? 

A. Повреждение тазобедренного сустава во время родов.

B. Дисплазия тазобедренного сустава.

C. Подвывих бедра,

*D. Врожденный вывих бедра .
На прием к детскому ортопеду-травматологу обратились родители с ребенком 3,5 месяцев. Со слов матери у девочки затруднено отведение левой ноги. При осмотре длина ног одинаковая выявлено увеличение кожных складок на левом бедре, углубление паховой складки слева. Помимо этого отмечается значительное ограничение пассивного отведения левой нижней конечности и увеличение наружной ротации ее. На обзорной рентгенограмме таза отмечается: скошенность крыши вертлужной впадины слева, увеличение шеечно-диафизарного угла левой бедренной кости, ядро окостенения головки левой бедренной кости на 0,5см меньше в диаметре, чем справа и распологается децентрировано по отношению вертлужной впадины. Поставить диагноз. 

A. Врожденный вывих бедра.

B. Контрактура тазобедренного сустава,

*C. Подвывих бедра.

D. Дисплазия тазобедренного сустава .
При обследовании ребенка 4 месяцев с подозрением на врожденную патологию левого тазобедренного сустава была произведена обзорная рентгенография таза. При анализе данных рентгенографии установлено следующее: слева отмечается скошенность крыши вертлужной впадины (угол Хильгенрейнера 30), смещение проксимального отдела бедра кверху и кнаружи от вертлужной впадины, нарушение линии Шентона, отсутствие ядра окостенения головки бедренной кости. Поставить диагноз. 

A. Дисплазия тазобедренного сустава.

*B. Врожденный вывих бедра,

C. Подвывих бедра,

D. Ассептический некроз головки бедренной кости .
В родильном доме ортопедом-травматологом консультирован новорожденный по поводу деформации левой стопы. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился от второй беременности, доношенным. Беременность протекала нормально. Во время родов отмечалось малое количество околоплодных вод и обвитие пуповиной правой стопы. При осмотре: стопа в положении подошвенного сгибания (эквинус), отмечается поворот подошвенной поверхности стопы кнутри (супинация) и приведение ее в переднем отделе (аддукция). При помощи легкой редрессации удается полностью устранить вышеописанные компоненты деформации стопы и добиться гиперкоррекции их. Какое заболевание имеет место у новорожденного? 

A. Артрогрипоз,

*B. Врожденная косолапость,

C. Деформация стопы вследствие ее травмы при родах,

D. Спастический паралич (церебральный),

E. Вялый паралич (спиномозговой) .


У новорожденного на 5 сутки жизни диагностирована врожденная косолапость обеих стоп. При помощи легкой редрессации удается полностью устранить все компоненты деформации и добиться гиперкоррекции их. Какое лечение показано ребенку в данный период? 

A. Этапными гипсовыми повязками.

B. Физиотерапевтическое,

C. Оперативное,

*D. Бинтование по Финку-Эттингену.

E. Не показано лечение .


В детское ортопедо-травматологическое отделение госпитализирован ребенок 2,5 лет по поводу врожденной косолапости обеих стоп. Данная патология была выявлена с 2х недельного возраста по поводу чего проводилось лечение: бинтование по Финку-Эттингену, а в последующем - этапные гипсовые повязки. В возрасте 8-ми месяцев деформация была полностью устранена и последующие 4 месяца проводилась фиксация стоп съемными полиэтиленовыми шинами. Ходить мальчик начал в 12 месяцев, но в 2 года вновь появилась деформация стоп, которая за последние 6 месяцев резко прогрессировала. При осмотре: стопы деформированы (эквинус, супинация, аддукция). При ручной коррекции вышеописанные компоненты деформации устраняются частично. Выбрать лечебную тактику. 

*A. Оперативное вмешательство на мягких тканях,

B. Лечение этапными гипсовыми повязками,

C. Физиофункционалное лечение.

D. Ортопедическая обувь,

E. Бинтование по Финку-Эттингену .


К детскому ортопеду-травматологу обратилась мать с ребенком 2-х месяцев. Со слов матери неделю тому назад она заметила у девочки припухлость в области шеи справа и затруднение наклона головы влево. Из анамнеза установлено, что роды прошли с применением ручных пособий. При осмотре: незначительный наклон головы кпереди и вправо, поворот лица влево. Отмечается небольшая асимметрия лица, ограничение объема движений головой. При пальпации в средней трети грудино-ключично-сосковой мышцы справа определяется припухлость плотной консистенции. Поставить диагноз. 

A. Врожденная деформация шейного отдела позвоночника.

B. Спастический паралич мышц шеи,

*C. Мышечная кривошея.

D. Последствия перелома ключицы во время родов .
В поликлинику к детскому ортопеду-травматологу обратилась мать с ребенком Ю., 5 лет, с жалобами на ограничение движений головы, деформацию и увеличивающийся наклон ее в правую сторону. Данная патология в значительно меньшей степени была выявлена в месячном возрасте. Проводилось лечение до 3-х лет, но полностью устранить деформацию не удалось. В последнее время она резко прогрессировала. При осмотре: резкая асимметрия лица и черепа, голова наклонена вправо, лицо повернуто влево. Надплечье и лопатка справа приподняты, асимметрия шеи, правая половина лица уплощена. При пальпации правой грудино-ключично-сосковой мышцы отмечается тнение и укорочение. Поставить диагноз. 

A. Врожденное высокое стояние лопатки (болезнь Шпренгеля).

*B. Мышечная кривошея,

C. Врожденная деформация шейного отдела позвоночника,

D. Спастический паралич мышц шеи .
В травматологическое отделение доставлен больной М., 37 лет, с открытым раздробленным переломом обеих костей голени средней трети. Больному была произведена первичная хирургическая обработка раны с ушиванием ее наглухо и дренированием микро ирми. Наложено скелетное вытяжение за пяточную кость. Через двое суток после операции наступило ухудшение состояния: повысилась температура тела до 40(, появились распирающие боли в конечности, признаки тяжелой интоксикации. При осмотре: резкий отек голени, кожа багрово-синюшного цвета, из раны между швами выпирают мышцы цвета вареного мяса. При пальпации голени определяется крепитация в подкожной клетчатке. Какое осложнение возникло у больного? 

A. Гнойная инфекция.

B. Тромбоз вен голени,

*C. Анаэробная инфекция.

D. Тромбоз артерии голени .
@@Тема 24

У больного с закрытым оскольчатым переломом бедренной кости, который лечился методом постоянного скелетного вытяжения, наступила консолидация в положении смещения фрагментов по длине до 4 см при правильных осевых взаимоотношениях. Какой вид укорочения конечности имеет место у больного? 

A. Проекционное.

*B. Анатомическое,

C. Относительное,

D. Суммарное .


При обследовании больной, раннее перенесшей перелом нижней трети бедренной кости, в коленном суставе определяется следующий объем движений: разгибание - 180, сгибание - 150 градусов. Какой вид ограничения подвижности имеет место у больной? 

A. Ригидность.

B. Фиброзный анкилоз,

C. Костный анкилоз,

*D. Контрактура.

E. Внесуставной анкилоз .


Больная перенесла гнойный гонит. При лечении гнойного процесса в течение 1,5 месяцев конечность фиксировалась гипсовой повязкой. После прекращения иммобилизации отмечалось полное отсутствие движений в коленном суставе. Проводимое в течение месяца физиофункциональное лечение, направленное на восстановление движений в коленном суставе, эффекта не дало. На рентгенограммах отмечается резкое сужение щели коленного сустава, узурация суставных поверхностей Установите диагноз. 

A. Контрактура.

B. Костный анкилоз.

C. Ригидность.

*D. Фиброзный анкилоз.

E. Внесуставной анкилоз .


8 месяцев назад, больному, по поводу оскольчатого перелома мыщелков плечевой кости было проведено оперативное лечение - металоостеосинтез. Иммобилизация сустава после оперативного вмешательства составляла 3 недели, после чего был проведен курс физио-ункционального лечения, направленный на восстановление движений в локтевом суставе. При осмотре: конечность в положении сгибания в локтевом суставе под углом 90 градусов, активные движения отсутствуют. При исследовании пассивных движений определяется едва заметная подвижность (менее 5 градусов). На рентгенограммах локтевого сустава отмечается резко сужение щели сустава. Суставные поверхности конгруэнтны. Установите диагноз. 

A. Костный анкилоз,

B. Контрактура,

*C. Ригидность.

D. Фиброзный анкилоз.

E. Внесуставной анкилоз .


У больной имел место открытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза большеберцовой кости, который в процессе лечения осложнился гнойным артритом. В общем плане лечения проводилась фиксация голеностопного сустава гипсовой повязкой в течение 1,5 месяцев. Гнойный процесс был купирован. После снятия гипсовой повязки активные и пассивные движения в голеностопном суставе не определяются. На рентгенограммах: сросшийся оскольчатый перелом дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Щель сустава заполнена костным веществом неоднородной плотности и местами не прослеживается. Установите диагноз 

A. Ригидность,

B. Контрактура.

*C. Костный анкилоз,

D. Фиброзный анкилоз.

E. Внесуставной анкилоз .


У больной, страдающей сахарным диабетом, развилась флегмона нижней трети плеча с последующим распространением на область локтевого сустава и верхнюю треть предплечья. После оперативного лечения и фиксации конечности гипсовой повязкой в течение 1 месяца гнойный процесс затих. При осмотре через 3 месяца: верхняя конечность в положении сгибания в локтевом суставе под углом 80 градусов, локтевой сустав колбообразно деформирован. Активные и пассивные движения в нем не определяются. На рентгенограммах: суставная щель четко прослеживается, обычной ширины, суставные поверхности конгруэнтны. По медиальной и задней поверхностям, через локтевой сустав нижняя треть плечевой кости и верхняя треть локтевой соединены между собой костными разрастаниями, располагающимися в мягких тканях. Установите диагноз. 

A. Фиброзный анкилоз.

B. Контрактура,

C. Костный анкилоз,

*D. Внесуставной анкилоз.

E. Ригидность .


У больного с закрытым переломом плечевой кости, который лечился фиксационным методом, наступило сращение отломков с угловой деформацией, что привело к укорочению конечности. Какой вид укорочения конечности имеет место у больного? 

*A. Анатомическое,

B. Проекционное,

C. Относительное.

D. Суммарное .
Ребенок 12 лет страдает ранее не леченным врожденным вывихом бедра, сопровождающимся укорочением конечности. Какой вид укорочения имеет место у больного? 

A. Проекционное.

B. Анатомическое,

*C. Относительное.

D. Суммарное .
При осмотре больного отмечается: сросшийся перелом средней трети бедренной кости без смещениея отломков по длине, ограничение разгибания в коленном суставе на 30 градусов. Какой вид укорочения конечности имеет место у больного? 

*A. Проекционное,

B. Суммарное,

C. Анатомическое,

D. Относительное .
При осмотре больного с травмой верхней конечности определяется нарушение анатомической оси ее на уровне локтевого сустава с углом открытым кнаружи. Какой вид нарушения анатомической оси конечности имеет место у больного? 

A. Варус.

B. Рекурвация,

*C. Вальгус.

D. Антекурвация .
При осмотре больной с травмой нижней конечности определяется нарушение анатомической оси ее на уровне средней трети бедра с углом открытым кнутри. Какой вид нарушения анатомической оси конечности имеет место у больной? 

A. Рекурвация,

*B. Варус.

C. Вальгус.

D. Антекурвация .
На контрольных рентгенограммах больного через 1 месяц после травмы, который лечился по поводу косого перелома обеих костей голени методом постоянного скелетного вытяжения, определяется формирующаяся костная мозоль веретенообразно охватывающая концы отломков. Как называется такой тип костной мозоли? 

A. Параоссальная.

B. Эндостальная,

*C. Периостальная.

D. Интермедиарная .
На контрольных рентгенограммах больной спустя 1,5 месяцев после накостного остеосинтеза поперечного перелома диафиза плечевой кости отмечается: анатомическое стояние отломков, межфрагментарная щель с нечеткими границами и местами не прослеживается, просвет костномозгового канала сохранен. Как называется такой тип костной мозоли? 

A. Периостальная,

B. Эндостальная.

*C. Интермедиарная,

D. Параоссальная .
На контрольных рентгенограммах больной спустя 2 месяца после возникновения закрытого поперечного перелома диафиза большеберцовой кости, который находится в процессе лечения методом чрескостного остеосинтеза, определяется: анатомическое сопоставление отломков, межфрагментарная щель четко прослеживается в месте контакта кортикальных слоев фрагментов, костномозговой канал в месте перелома резко сужен по типу "песочных часов" за счет новообразованной костной ткани. Как называется такой тип костной мозоли? 

A. Интермедиарная.

B. Периостальная.

C. Параоссальная,

*D. Эндостальная .
У больного имел место открытый косой перелом диафиза бедренной кости, который в процессе лечения методом постоянного скелетного вытяжения осложнился нагноением мягких тканей раны. В последующем гнойный процесс был купирован. На контрольных рентгенограммах спустя 4 месяцев после травмы отмечается: сопоставление отломков в положении смещения по ширине на 1/3 диафиза. Межфрагментарная щель прослеживается на всем протяжении. Концы отломков экстракортикально соединены между собой плотными костными мостиками неправильной формы. Как называется такой тип костной мозоли?

A. Эндостальная,

*B. Параоссальная.

C. Периостальная.

D. Интермедиарная .
Больной К., 26 лет, доставлен в травматологическое отделение с места ДТП. При обследовании больного выявлен закрытый оскольчатый перелом средней трети бедренной кости со смещением отломков по длине и под углом. Какой метод лечения целесообразно применить у данного больного? 

A. Фиксационный,

B. Вытяжение,

*C. Металлоостеосинтез.

D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больной Б., 34 лет, доставлен в травматологическое отделение. Жалуется на боль в средней трети предплечья, нарушение функции конечности. При обследовании больного выявлен закрытый поперечный перелом нижней трети локтевой кости без смещения отломков. Какой метод лечения целесообразно применить у данного больного? 

A. Металлоостеосинтез,

B. Вытяжение.

*C. Фиксационный,

D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


В приемное отделение доставлен больной Д., 52 лет с жалобами на боли в области правого бедра, неопорность конечности. 2 часа тому назад упал на улице. При обследовании выявлен поперечный перелом средней трети диафиза бедренной кости со смещением отломков по длине до 7 см. Какой метод лечения показан данному больному? 

A. Фиксационный,

B. Вытяжение.

*C. Металлоостеосинтез,

D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больная С., 56 лет, доставлена в приемное отделение с места ДТП. При обследовании у нее выявлен открытый оскольчатый перелом обеих костей голени в средней трети. Какой метод лечения показан больной? 

A. Вытяжение.

B. Фиксационный.

C. Металлоостеосинтез.

*D. Чрескостный остеосинтез.

E. Функциональный .


Больная З., 28 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на боль в правом плечевом суставе, ограничение функции конечности. 10 дней тому назад больная поскользнулась на улице и упала с упором в разогнутую руку. Сразу же после падения отмечает возникновение боли и нарушение функции конечности. Интенсивность болей на момент обращения значительно снизилась. При обследовании у больной выявлен вколоченный перелом хирургической шейки плечевой кости с удовлетворительным стоянием костных отломков. Какой метод лечения показан больной? 

A. Вытяжение.

*B. Функциональный,

C. Фиксационный,

D. Чрескостный остеосинтез,

E. Металлоостеосинтез .


Больной И., 42 лет, в течение 10 дней находился на лечении методом постоянного скелетного вытяжения по поводу закрытого винтообразного перелома нижней трети большеберцовой кости. Репозиция отломков не достигнута, несмотря на применение вправляющих петель. Симптом крепитации не определяется. Какой метод лечения показан больному? 

A. Фиксационный.

*B. Металлоостеосинтез,

C. Вытяжение,

D. Чрескостный остеосинтез,

E. Функциональный .


Больной А., 35 лет, жалуется на резкую боль в плечевом суставе, невозможность движений в нем. Обстоятельства травмы: упал на вытянутую вперед, отведенную и ротированную кнаружи руку. При осмотре: Левая рука отведена, больной придерживает ее правой рукой. Плечевой пояс слева опущен, голова наклонена влево. Определяется западение дельтовидной мышцы. Под кожей четко контурируется акромиальный отросток. Активные движения невозможны, ассивные - пружинистые и резко болезненны. Поставить предварительный диагноз. 
A. Перелом акромиального отростка ключицы,

B. Перелом хирургической шейки плечевой кости.

*C. Вывих плеча,

D. Перелом анатомической шейки плечевой кости.

E. Перелом акромиального конца ключицы .
Больной И., 18 лет упал на вытянутую и переразогнутую руку. Почувствовал резкую боль в локтевом суставе и хруст. Двигать предплечьем не смог. При осмотре: левый локтевой сустав увеличен в обьеме, предплечье укорочено по сравнению с правым и согнуто до угла 120-140, слегка пронировано. Локтевой отросток выстоит ксзади и кнаружи, а над ним определяется отчетливое западение. Головка лучевой ости контурируется под кожей и легко прощупывается. Активные движения отсутствуют, при пассивных выявляется пружинящее сопротивление. Треугольник Гютера нарушен. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом локтевого отростка,

B. Перелом мыщелков плечевой кости,

*C. Задний вывих костей предплечья.

D. Вывих головки лучевой кости.

E. Перелом нижней трети плечевой кости .


Больной Т., 42 лет, упал на правый локоть при чрезмерно согнутом предплечье. Почувствовал резкую боль в локтевом суставе, двигать предплечьем не смог. При осмотре: правый локтевой сустав увеличен в обьеме, предплечье длиннее по сравнению с левым, а плечо укорочено. Головка лучевой и венечный отросток локтевой костей пальпируются по передней поверхности локтевого сустава. Активные движения отсутствуют, пассивные пружинистые. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом верхней трети костей предплечья,

*B. Передний вывих костей предплечья,

C. Перелом мыщелков плечевой кости,

D. Перелом локтевого отростка,

E. Задний вывих костей предплечья .


Больная К., 36 лет, попала в автомобильную аварию, кратковременно теряла сознание, что произошло, не помнит. Беспокоит резкая боль в правом коленном суставе, движения в нем возможны только пассивные, но сильно болезненные. При осмотре: правая нога выпрямлена, резко увеличен обьем коленного сустава, выражена штыкообразная деформация и укорочение ноги. Надколенник по отношению к голени смещен кнутри и кзади. Активные движения в коленном суставе невозможны. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом мыщелков бедренной кости.

B. Вывих надколенника.

C. Перелом мыщелков большеберцовой кости.

*D. Вывих голени.

E. Перелом нижней трети бедренной кости .


После автомобильной аварии больной З., 47 лет, жалуется на выраженную боль в правом тазобедренном суставе, невозможность движений ногой. При осмотре: правая нога приведена, ротирована кнутри и полусогнута в коленном и тазобедренном суставах. Отмечается укорочение правой ноги по сравнению с левой на 6см. Большой вертел располагается выше линии Розера-Нелатона. Активные движения в тазобедренном суставе отсутствуют, пассивные - пружинящие и резко болезненные. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом шейки бедренной кости.

B. Чрезвертельный перелом бедренной кости,

C. Перелом большого вертела,

*D. Задний вывих бедра.

E. Перелом дна вертлужной впадины .


Больная М., 34 лет, была сбита автомобилем при переходе улицы. Жалуется на резкую боль в левом тазобедренном суставе, невозможность движений в левой ноге. При осмотре: больная лежит на спине, левая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах, резко отведена и ротирована кнаружи. Левая нога кажется длиннее правой. Большой вертел не прощупывается. Активные движения невозможны, пассивные - пружинящие. Поставить предварительный диагноз. 

A. Чрезвертельный перелом бедренной кости,

B. Перелом шейки бедренной кости,

*C. Передний вывих бедра.

D. Перелом дна вертлужной впадины.

E. Перелом большого вертела .


В приемное отделение поступил больной Н., 22 лет, с жалобами на боль в правом надплечье и плечевом суставе. Накануне упал и ударился областью плечевого сустава. При осмотре: в области правого надплечья имеется припухлость, болезненность при пальпации, определяется ступенеобразная деформация, при надавливании на ключицу - положительный симптом "клавиша", надплечье укорочено. Движения в правом плечевом суставе ограничены из-за боли. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом акромиального конца ключицы.

B. Вывих плеча.

C. Перелом акромиального отростка ключицы.

*D. Вывих акромиального конца ключицы.

E. Перелом головки плечевой кости .


Больной П., 21 год, поступил в клинику с жалобами на боль в грудинно-ключичном сочленении. Боль усиливается при вдохе и круговых движениях руки в плечевом суставе. Травму получил во время тренировки по борьбе. При осмотре: в области грудинно-ключичного сочленения имеется деформация, припухлость, локальная болезненность. Определяется асимметрия ключично-грудинного сочленения. При надавливании на ключицу и при отведении руки в сторону отмечается усиление боли подвижность грудинного конца ключицы. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом грудины.

B. Перелом грудинного конца ключицы,

C. Перелом ребра,

*D. Вывих грудинного конца ключицы.

E. Ушиб мягких тканей .


Больной Л., 27 лет, жалуется на боль в грудной клетке справа, усиливающуюся при попытке произвести движения в правом плечевом суставе. Травма в результате падения с высоты 2м на спину. При осмотре: асимметрия грудной клетки справа, в области правой лопатки имеется припухлость в виде подушки треугольной формы болезненная при пальпации. При сдавливании грудной клетки во фронтальной плоскости отмечает умеренную боль в области правой лопатки, при сдавлении в сагитальной - боль в области правой лопатки той же интенсивности. Активные и пассивные движения в правом плечевом суставе ограничены из-за боли. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом ребер,

B. Ушиб мягких тканей.

*C. Перелом тела лопатки,

D. Перелом акромиального отростка лопатки.

E. Перелом шейки лопатки .


В клинику доставлен больной Д., 56 лет, с жалобами на боль в правом плечевом суставе. Травма в результате падения с упором на согнутую в локтевом суставе руку. При осмотре: рука приведена к груди и поддерживается противоположной, правый плечевой сустав увеличен в размерах, контуры его сохранены. Западения мягких тканей в области головки плеча нет. При пальпации отмечается болезненность в области плечевого сустава и крепитация. Нагрузка по оси конечности вызывает усиление болей в области плечевого сустава. Активные и пассивные движения в плечевом суставе резко ограничены из-за боли. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом акромиального отростка лопатки,

B. Перелом тела лопатки,

*C. Перелом хирургической шейки плечевой кости.

D. Ушиб сустава.

E. Вывих плеча .


Больная Х., 52 лет, жалуется на боль в правом плечевом суставе, ограничение функции в нем. Травма в результате падения с упором на разогнутую руку. При рентген-обследовании у больной выявлен вколоченный перелом хирургической шейки плечевой кости с удовлетворительным стоянием костных отломков. Какой метод лечения показан больной? 

*A. Фиксационный,

B. Вытяжение,

C. Металлоостеосинтез,

D. Чрескостный остеосинтез.

E. Функциональный .


Больная К., 36 лет, жалуется на боль в левом плечевом суставе, невозможность активных движений конечностью. Травма в результате падения с упором на разогнутую и приведенную руку. При обследовании у больной выявлен поперечный перелом хирургической шейки плечевой кости без смещения отломков. Какой метод лечения показан больной? 

A. Вытяжение,

B. Металлоостеосинтез.

*C. Фиксационнный,

D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больной В., 39 лет, обратился в приемное отделение по поводу закрытого косого перелома хирургической шейки плечевой кости со смещением отломков. Произведенная при поступлении двукратная закрытая репозиция отломков не увенчалась успехом. Был госпитализирован и в течение последующих 10 дней лечение проводилось экстензионным методом, но достигнуть удовлетворительной репозиции отломков не удалось. Какой метод лечения показан больному? 

A. Фиксационный,

B. Вытяжение,

*C. Металлоостеосинтез.

D. Чрескостный остеосинтез.

E. Функциональный .


Больная Т., 82 лет, госпитализирована в клинику по поводу закрытого оскольчатого перелома хирургической шейки плечевой кости со смещением отломков. При обследовании больной выявлена сопутствующая патология: сахарный диабет, ишемическая болезн в стадии декомпенсации, церебральный атеросклероз с дементными проявлениями, пневмосклероз с выраженной дыхательной недостаточностью. Какой метод лечения костного повреждения целесообразно применить больной? 

A. Вытяжение.

B. Фиксационный,

C. Металлоостеосинтез,

*D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


Больная К., 48 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на боль в правом плечевом суставе, ограничение подвижности в нем. 12 дней тому назад упала с упором в согнутую в локтевом суставе руку. За помощью не обращалась расценив травму за ушиб. С течением времени боль уменьшилась и движения в плечевом суставе стали менее болезненными. При пальпации - умеренная болезненность в области шейки плечевой кости. Нагрузка по оси слабо болезненная там же. Активные движения ограничены и о болезненные, пассивные в полном объеме, безболезненные. На рентгенограммах определяется вколоченный перелом хирургической шейки плечевой кости без нарушения осевых взаимоотношений фрагментов. Какой метод лечения показан больной?

A. Вытяжение.

B. Металлоостеосинтез,

C. Фиксационный,

*D. Функциональный.

E. Чрескостный остеосинтез .


Ребенок К., 13 лет, упал с дерева с упором на согнутую в локтевом суставе руку. Жалуется на боль в правом локтевом суставе, невозможность движений в нем. При осмотре: область локтевого сустава деформирована, контуры его сглажены, имеется припухлость. Треугольник Гютера сохранен, резкая болезненность в области надмыщелков плеча, крепитация. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом мыщелков плечевой кости со смещением,

B. Перелом локтевого отростка.

*C. Надмыщелковый перелом плечевой кости,

D. Перелом головки лучевой кости.

E. Ушиб локтевого сустава .


Больной Т., 22 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на боль в правом локтевом суставе и нарушениие движений в нем. 2 часа тому назад упал с высоты 3 метров с упором на правый локоть. При осмотре: контуры правого локтевого сустава сглажены, сустав резко увеличен в объеме. При пальпации и исследовании пассивных движений отмечается резкая болезненность в суставе и крепитация. Нарушен треугольник Гютера. Поставить предварительный диагноз. 

A. Надмыщелковый перелом плечевой кости,

*B. Перелом мыщелков плечевой кости,

C. Перелом диафиза плечевой кости,

D. Перелом головки лучевой кости,

E. Вывих предплечья .


Больная К., 43 лет, поступила в отделение с жалобами на боль в левом локтевом суставе, невозможность движений в нем. Травма в результате падения с упором на разогнутую руку. При обследовании у больной выявлен закрытый Т-образный перелом мыщелков плечевой кости без смещения. Какой метод лечения показан больной? 

A. Вытяжение,

B. Металлоостеосинтез,

*C. Фиксационный.

D. Чрескостный остеосинтез.

E. Функциональный .


Больная Д., 32 лет, поступила в приемное отделение с жалобами на боль в правом локтевом суставе, нарушение функции сустава. Травма в результате падения на локоть. При обследовании у больной выявлен закрытый V-образный перелом мыщелков плечевой кости со смещением фрагментов по длине. Какой метод лечения показан больной? 

A. Фиксационный,

B. Чрескостный остеосинтез.

*C. Металлоостеосинтез,

D. Функциональный.

E. Вытяжение .


Больной З., 56 лет, в течение 10 дней лечится в травматологическом отделении методом постоянного скелетного вытяжения по поводу закрытого оскольчатого перелома мыщелков плечевой кости. Достигнуть удовлетворительной репозиции отломков не удалось. Какой метод лечения показан больному? 

A. Чрескостный остеосинтез.

*B. Металлоостеосинтез,

C. Функциональный,

D. Экстензионный,

E. Фиксационный .


Больной И., 52 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на боль в области правого плеча. Травма в результате удара трубой по плечу. При осмотре: плечо увеличено в объеме за счет отека, имеется угловая деформация. При пальпации: резкая болезненность в нижней трети плеча, крепитация, патологическая подвижность. Кисть в положении ладонного сгибания, разгибание невозможно (свисающая кисть). Нарушена чувствительность I-II пальцев. На рентгенограммах определяется косой перелом диафиза плечевой кости на границе средней и нижней третей со смещением отломков. Какое осложнение имеет место у больного? 

A. Повреждение плечевой артерии.

B. Повреждение локтевого нерва.

C. Повреждение двуглавой мышцы плеча.

*D. Повреждение лучевого нерва.

E. Повреждение срединного нерва .


Больная П., 32 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в области правого плеча, нарушение функции конечности. Травма в результате падения на локоть. При обследовании у больной выявлен закрытый оскольчатый перелом нижней трети дифиза плечевой кости со смещением отломков. Какой метод лечения показан больной? 

A. Гипсовая шина (фиксационный).

B. Вытяжение.

C. Чрескостный остеосинтез.

*D. Металлоостеосинтез.

E. Функциональный .


Больная С., 38 лет, доставлена в клинику с жалобами на боль в области плеча, нарушение функции конечности. Травма в результате прямого удара в плечо. При обследовании у больной выявлен закрытый поперечный перелом средней трети диафиза плечевой кости без смещениия. Какой метод лечения целесообразно применить в данном случае? 

A. Чрескостный остеосинтез,

B. Скелетное вытяжение.

*C. Гипсовой иммобилизации (фиксационный),

D. Металлоостеосинтез.

E. Функциональный .


Больной С., 19 лет, доставлен в больницу с жалобами на боль в области плеча, нарушение функции конечности. Травма во время тренировки по борьбе. При обследовании у больного выявлен закрытый винтообразный перелом средней трети плечевой кости со смещением, осложненный повреждением лучевого нерва. Какой метод лечения показан больному? 

A. Скелетное вытяжение,

*B. Открытая репозиция, металлоостеосинтез,

C. Закрытая репозиция, наложение гипсовой повязки,

D. Чрескостный остеосинтез,

E. Функциональный .


Больная Ц., 41 года, доставлена в приемное отделение с жалобами на боль и наличие раны в области левого плеча, нарушение функции конечности. Травма в результате наезда автомобиля. При обследовании у больной выявлен открытый косой перелом средней трети диафиза плечевой кости со смещением отломков. Рана носит характер размозженной и сильно загрязнена инородными телами. Какой метод лечения (помимо первичной хирургической обработки раны) следует считать наиболее целесообразным в данном случае? 

*A. Чрескостный остеосинтез,

B. Фиксационный,

C. ИНтрамедуллярный остеосинтез.

D. Скелетное вытяжение за локтевой отросток,

E. Функциональный .


В приемное отделение доставлена больная К., 49 лет. Жалуется на боль в левом плечевом суставе, невозможность активных движений в нем. При осмотре: левая рука согнута в локтевом суставе, отведена от туловища и поддерживается за предплечье здоровой, плечо удлинено. Деформация плечевого сустава в виде сглаженности контура дельтовидной мышцы и выстояния акромиального отростка лопатки. Активные движения отсутствуют, при исследовании пассивных выявляется пружинящая фиксация. Поставить диагноз. 

A. Перелом акромиального отростка лопатки,

B. Перелом хирургической шейки.

*C. Вывих плеча,

D. Перелом верхней трети диафиза плечевой кости.

E. Перелом анатомической шейки плечевой кости .


В клинику поступил больной Т., 42 лет, с жалобами на боль в правом локтевом суставе. Травма в результате падения на локоть. При осмотре: правую руку, согнутую в локтевом суставе, поддерживает левой рукой. Контуры локтевого сустава сглажены, имеется припухлость, гемартроз, болезненность при пальпации локтевого отростка, которая усиливается при попытке активно разогнуть предплечье. Пассивные движения также ограничены из-за боли в суставе. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом латерального мыщелка плечевой кости,

B. Межмыщелковый перелом плечевой кости.

*C. Перелом локтевого отростка,

D. Чрезмыщелковый перелом плечевой кости.

E. Ушиб локтевого сустава .


В клинику поступила больная Е., 28 лет, с жалобами на боль в левом локтевом суставе. Травма в результате падения на локоть. При осмотре: левую руку, согнутую в локтевом суставе, поддерживает правой рукой. Контуры локтевого сустава сглажены, имеется припухлость, гемартроз, болезненность при пальпации локтевого отростка. Активное разгибание предплечья невозможно, пальпация локтевого отростка резко болезненна. Нарушен треугольник Гютера. Поставить предварительный диагноз. 

*A. Перелом локтевого отростка со смещением,

B. Перелом латерального мыщелка плечевой кости со смещением,

C. Перелом медиального мыщелка плечевой кости со смещением,

D. Задний вывих костей предплечья.

E. Чрезмыщелковый перелом плечевой кости со смещением .


Больной З., 53 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на боль в правом локтевом суставе, нарушение функции сустава. Травма в результате падения на разогнутую руку с упором в кисть. При осмотре: контуры локтевого сустава сглажены, резкая болезненность при пальпации наружной поверхности сустава, ограничены активные движения в суставе, супинация предплечья невозможна из-за боли. Нагрузка по оси предплечья вызывает боль в локтевом суставе. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом наружного мыщелка плечевой кости.

*B. Перелом головки лучевой кости,

C. Чрезмыщелковый перелом плечевой кости,

D. Вывих костей предплечья,

E. Ушиб локтевого сустава .


В клинику доставлен больной К., 28 лет, с жалобами на боль в левом предплечье, нарушение функции конечности. Травма в результате удара по предплечью. При обследовании у больного выявлен закрытый поперечный перелом средней трети диафиза лучевой кости без смещения отломков. Какой метод лечения показан больному? 

A. Металлоостеосинтез.

*B. Гипсовой иммобилизации,

C. Функциональный,

D. Скелетное вытяжение,

E. Чрескостный остеосинтез .


Больная И., 42 лет, поступила в клинику с жалобами на резкую боль в правом предплечье, нарушение функции конечности. Травма в результате падения на вытянутую руку. При обследовании у больной выявлен закрытый косой перелом средней трети обеих костей предплечья со смещением отломков по длине и ширине. Какой метод лечения показан больной? 

A. Вытяжение.

B. Закрытая одномоментная репозиция, гипосовая иммобилизация,

C. Чрескостный остеосинтез,

*D. Металлоостеосинтез.

E. Функциональный .


В травмпункт обратилась больная Ш., 62 лет, с жалобами на боль в левом лучезапястном суставе, нарушение функции кисти. Травма в результате падения на разогнутую руку с упором в ладонную поверхность кисти. При осмотре: на уровне лучезапястного сустава имеется штыкообразная деформация, отечность, резкая болезненность и крепитация при пальпации. Поставить предварительный диагноз. 

A. Перелом ладьевидной кости,

B. Перелом нижней трети обеих костей предплечья.

*C. Перелом лучевой кости в типичном месте (тип Колиса),

D. Перелом лучевой кости в типичном месте (тип Смитса).

E. Ушиб лучезапястного сустава .


@@Тести типу А. Крок 2. 

Контрактура - це? 

*A. Обмеження рухiв у суглобi,

B. Нерухомiсть хворого,

C. Несправжня рухливiсть кiнцiвки,

D. Рiзка болючiсть при рухах в суглобi.

E. Вiдсутнiсть рухiв у суглобi .
Гр. Н. по дорозi на роботу посковзнувся i пiдвернув ногу. При звертаннi за медичною допомогою було дiагностовано розрив зв`язок правого гомiлково- ступеневого суглобу. Лiкувався амбулаторно 18 днiв. Як оформити непрацездатнiсть в цьому випадку? 

*A. Видається листок непрацездатностi з першого дня травми,

B. Видається на 10 днiв довiдка, з 11 дня - листок непрацездатностi,

C. Видається листок непрацездатностi на 6 днiв.

D. Видається листок непрацездатностi на 14 днiв,

E. Видається на 5 днiв довiдка, з 6-го дня - листок непрацездатностi .


Хворий 68 рокiв скаржиться на бiль в правому плечi.Травму отримав в результатi падiння на руку, на вулицi. Об`єктивно: при оглядi правого плеча в дiлянцi дiафiзу визначається бiль, патологiчна рухомiсть, крепiтацiя. Рентгенологiчно визначається поперечний перелом дiафiзу вище прикрiплення великого грудного м`яза. Куди змiщується центральний вiдломок? 

A. Центральний вiдломок ротований досередини.

B. Центральний вiдломок приведений.

C. Центральний вiдломок змiщений назад.

*D. Центральний вiдломок рiзко вiдведений, вiдхилений вперед i ротований  дозовнi.

E. Цетральний вiдломок змiщений назад i ротований досередини .


Хворий 68 рокiв в квартирi впав на лiву ногу. Скаржиться на бiль в лiвому кульшовому суглобi, неможливiсть ходьби. Об`єктивно: нижня кiнцiвка коротша на 3 см, знаходиться в положеннi зовнiшньоi ротацii, зовнiшнiй край стопи прилягає до носилок. Великий вертел знаходиться вище лiнii Розера Нелатона. Лiнiя Шемакера знаходиться нижче пупка. Активно пiдняти ногу неможе, визначається симптом "прилиплоi п`ятки". Який найбiльш вiрогiдний дiагноз? 

A. Абдукцiйний перелом шийки лiвоi стегновоi кiстки.

B. Перелом великого вертела,

C. Перелом малого вертела,

*D. Аддукцiйний перелом шийки стегновоi кiстки з змiщенням.

E. Забiй кульшового суглобу .


Больной упал с 4 этажа. Доставлен в клинику с нижней параплегией и болями в области пятого грудного позвонка. При осмотре: деформация грудного отдела позвоночника. Кожные покровы не изменены. Поставить предварительный диагноз. 

*A. Закрытая травма позвоночника и спинного мозга. Перелом грудного отдела  позвоночника. Синдром полного поперечного повреждения спинного мозга,

B. Остеохондроз грудного отдела позвоночника,

C. Открытая травма позвоночника и спинного мозга. Гематомиелия.

D. Спинальная травма. Сотрясение спинного мозга. .
Немовля народилося вчасно. Пологи патологiчнi, сiдницями вперед. При оглядi немовляти: обмеження вiдведення нижнiх кiнцiвок до 50 градусiв, додатковi складки на передньо-внутрiшнiй поверхнi стегон 4 i 5. Поставте правильний дiагноз. 

A. Перелом шийок стегнових кiсток.

B. Вроджений звих стегон,

*C. Дисплазiя кульшових суглобiв.

D. Варусна деформацiя шийок стегон .
Пiсля народження немовляти батьки звернули увагу на вкорочення правоi нижньоi кiнцiвки i ii зовнiшню ротацiю.При обстеженнi виявлено позитивний симптом "зiсковзування", обмеження вiдведення кiнцiвки до 60 граудсiв. Поставте правильний дiагноз. 

A. Варусна деформацiя шийки стегновоi кiстки.

B. Дисплазiя кульшового суглоба,

*C. Вроджений звих стегна.

D. Злам шийки стегновоi кiстки .
При переломi плеча центральний вiдламок його приведений, периферiйний вiдведений. На якому рiвнi знаходиться лiнiя перелому плеча? 

*A. Нижче прикрiплення великого грудного м`язу, але вище прикрiплення  дельтовидного м`язу,

B. Вище прикрiплення великого грудного м`язу,

C. Нижче прикрiплення дельтовидного м`язу,

D. На рiвнi анатомiчноi шийки плеча.

E. На рiвнi хiрургiчноi шийки плеча .


Хворий 50 рокiв, лiкар, став вiдчувати болi в дiлянцi грудного вiддiлу хребта. Самостiйно поставив собi дiагноз: радикулiт на фонi остеохондрозу. Прикладав грiлку, гiрчичники на дiлянку хребта, проте бiль наростав. При рентгенографii хребта встановлено компресiйний перелом V грудного хребця. При неврологiчному дослiдженнi рухальних розладiв не виявлено. Травм у хворого не було. Вiсiм рокiв тому в хворого була аденома гiпофiза яку вдалося лiквiдувати телегаматерапiєю. Найбiльш вирогiдний дiагноз. 

*A. Метастаз пухлини в V грудний хребець,

B. Туберкульоз позвоночника,

C. Остеопороз позвоночника.

D. Ангiосаркома V грудного хребця,

E. Мiєломна хвороба .


Хворий Р., 48 рокiв, доставлений у вiддiлення у станi середньоi тяжкостi. Визволений з-пiд завалу, де знаходився на протязi 2 дiб. При цьому було здавлено обидвi нижнi кiнцiвки на рiвнi середньоi третини стеген. В теперешнiй час стан тяжкий. Кiнцiвки нижче мiсця здавлення набряклi, цiанотiчнi, з бiлими плямами. Пульсацiя на них вiдсутня. Наростають прояви гостроi нирковоi нестачi. Який вид лiкування доцiльний? 

*A. Ампутацiя,

B. Лiкування з використаннм барокамери,

C. Охолодження кiнцiвок льодом.

D. Рассiчення шкiри та пiдшкiряноi клiтковини кiнцiвок,

E. Внутрiшньоартерiальное введення препаратiв .


Хворий К., 46 рокiв, пострапив до приймального вiддiлення у задовiльному станi через 3 години вiд отримання травми (пiд час заготiвлi дров сокирою вдарив по нозi). На переднiй поверхнi середньоi третини гомiлки рана 3х3,5 см, не змикається, кровоточить, глибока, з осадненням краiв, визначаються крововиливи тканин навколо неi. Який найбiльш iмовiрний клiничний дiагноз? 

*A. Рублена рана лiвоi гомiлки,

B. Рiзана рана лiвоi гомiлки,

C. Рвана рана лiвоi гомiлки.

D. Колото-рiзана рана лiвоi гомiлки,

E. Забиткова рана лiвоi гомiлки .


Хворий К., 38 рокiв, поступив до клiнiки з обширними ураженнями  поверхневих та глибоких тканин i судин гомiлки через 3 доби з моменту одержання травми. Отримував банальне лiкування. К кiнцю четвертоi доби стан хворого почав прогресивно погiршуватися. З`явилася висока температура (38,9°С), тахiкардiя - 120 уд. на хв., АТ - 90/60 мм рт. ст. Анемiя. Шкiра сiро- землистого кольору. Мiсце хвороби: шкiра навколо рани блiда, з вiдслоєнням епiдермiсу, м`язи вибухають в рану, темнокоричневого кольору, зловоний запах, швидко утворюється набряк гомiлки. Яке ускладнення основного захворювання розвилося у хворого? 

*A. Розвиток анаеробноi iнфекцii,

B. Серозне запалення тканин гомiлки,

C. Абсцес гомiлки.

D. Флегмона гомiлки,

E. Бешиха гомiлки .


У хворого 30 рокiв пiсля вогнепального поранення плеча на 2 добу пiднялася температура до 39,0 °С, рiзка болiснiсть в областi рани, помiрний набряк, при пальпацii - чiтка крепiтацiя. Дiагноз: газова гангрена правого плеча. Яке з наведених втручань необхiдно виконати в даному разi? 

*A. Широкi розрiзи до кiстки,

B. Висiчення краiв рани з накладанням вiдтермiнованого шва,

C. Туга тампонада рани з антисептиками.

D. Застосування мазевих пов`язок,

E. Розведення краiв рани .


Хворий, 36 рокiв, знаходиться на лiкуваннi з дiагнозом газова гангрена лiвоi гомiлки. Стан тяжкий, температура 39,8 °С. Нижня кiнцiвка рiзко набрякла, блiда, на дотик холодна. Рана розмiром 3х1,5 см, тканини в нiй мають вигляд "вареного м`яса". Який, на Вашу думку, метод лiкування газовоi гангрени найбiльш оптимальний? 

*A. Ампутацiя кiнцiвки,

B. Масивна антибактериальна терапiя,

C. Застосування гiпербаричноi оксигенацii.

D. Серотерацiя,

E. Вторинна хiрургiчна обробка .


Хворий П., 36 рокiв, поступив до клiники в тяжкому станi через 72 години пiсля отримання розмiжченоi рани лiвого стегна. Рана 6х4 см, глибока, форма ii неправильна, наявнi дiлянки некрозу тканин, грязно-сiрого кольору. Температура 38,9 °С. Дiагноз: блискавична форма анаеробноi iнфекцii. Який з наведених засобiв лiкування являєтья оптимальним? 

*A. Ампутацiя кiнцiвки,

B. Гiпербарична оксигенацiя,

C. Антибiотикотерапiя,

D. Протигангренозний бактерiофаг.

E. Лампаснi розрiзи на кiнцiвцi .


Хворий Т., 35 рокiв, поступив до хiрургiчного вiддiлення через 3 години з моменту одержання травми у задовiльному станi з дiагнозом: рiзана рана верхньоi третини лiвого стегна. Виконана первинна хiрургiчна обробка рани з накладанням первинного шва. Гладкий хiд. На 7 добу зняли шви. Який вид загоювання рани в даному разi? 

*A. Первинне загоювання,

B. Грануляцiйна тканина,

C. Сполучна тканина.

D. Колоiдний рубець,

E. Вторинне загоювання .


У приймальне вiддiлення лiкарнi доставлено хворого пiсля автомобiльноi травми. Шкiра блiда, АТ 100/60 мм рт.ст., пульс 140 за хв. Дiагноз: 

*A. Травматичний шок,

B. Анафiлактичний шок,

C. Кардiогенний шок.

D. Множиннi переломи ребер,

E. Септичний шок. .


Пiд час лiкування опiкiв: 

*A. Ранову поверхню не змащують олiєю, не проколюють пухирi,

B. Ранову поверхню змащують олiєю, проколюють пухирi,

C. Ранову поверхню не змащують олiєю, проколюють пухирi.

D. Залежить вiд локалiзацii опiкiв,

E. Ранову поверхню змащують олiєю, не проколюють пухирi. .


Калiй плазми в нормi становить (у мекв/л): 

A. 2-3,


B. 145-148.

*C. 4-5,


D. 4-8.

E. 130-150 .


Хлор плазми в нормi становить (у мекв/л):

A. 2-3.


B. 4-5.

C. 100-120.

*D. 95-105.

E. 140-145 .


Натрiй плазми в нормi становить (у мекв/л): 

A. 4-5,


*B. 140-145,

C. 150-160,

D. 5-11,

E. 120-130 .


У хворого клiнiчно i рентгенологiчно дiагностовано закритий косий перелом нижньоi третини плечевоi кiстки iз змiщенням уламкiв по довжинi на 1 см. Кисть звисає, хворий не може повнiстю розiгнути кисть та вiдвести перший палець.Якою має бути лiкувальна тактика? 

*A. Вiдкрита репозицiя уламкiв, металоостеосинтез,

B. Накладання скелетного витягання за лiктьовий вiдросток або за  надвиростки плеча,

C. Позавогнищевий остеосинтез компресiйно-дистракцiйним апаратом або  апаратом зовнiшньоi фiксацii,

D. Позавогнищевий остеосинтез компресiйно-дистракцiйним апаратом або  апаратом зовнiшньоi фiксацii|Вiдкрита репозицiя уламкiв, металоостеосинтез.

E. Накладання лонгетноi гiпсовоi пов`язки з клиновидною подушкою, кисть  фiксувати в положеннi тильноi флексii, комплексна антиневрiтична терапiя. .


В приймальне вiддiлення поступив хворий з вивихом правоi плечовоi кiстки. З анамнезу стало вiдомо, що рiк тому хворий вперше перенiс травматичний вивих правого плеча, який було вправлено, пiсля чого через тиждень самовiльно зняв гiпсову пов`язку i розпочав раннє фiзичне навантаження. Через 6 i 12 мiсяцiв у хворого виникло 2 рецидиви вивиху. Якою має бути подальша тактика пiсля надання невiдкладноi допомоги (закритого ручного вправлення вивиху)? 

*A. Фiксацiя гiпсовою лонгетою, в подальшому пластична операцiя на  плечовому суглобi,

B. Фiксацiя гiпсовою пов`язкою, через 3 тижнi - ЛФК, масаж,  диспансерне спостереження,

C. Скелетне витягання за лiктьовий вiдросток,

D. Iммобiлiзацiя м`якою пов`язкою строком на тиждень, в подальшому на  протязi мiсяця уникати надмiрних рухiв та фiзичного навантаження.

E. Черезшкiрна фiксацiя голiвки плеча до суглобовоi западини  лопатки 1-2 спицями Кiршнера, гiпсова лонгета на 3 тижнi. .


У хлопчика 10 рокiв рiзана рана передньоi поверхнi передплiччя. З рани витiкає тонка цiвка темноi кровi. Який метод тимчасовоi зупинки кровотечi слiд застосувати? 

*A. Накласти тиснучу пов`язку,

B. Накласти жгут вище рани,

C. Накласти жгут нижче рани.

D. Використати метод перерозгинання кiнцiвки,

E. Пальцеве притиснення плечевоi артерii .


У вiддiлення каретою швидкоi допомоги доставлений хворий пiсля падiння з висоти, з клiнiчними ознаками множинних переломiв обох кiнцiвок. Стан хворого тяжкий, свiдомiсть збережена,але психiчно загальмований, шкiра блiдо- сiрого кольору на лобi холодний пiт. Дихання поверхневе, до 30 на хвилину. Артерiальний тиск- 80/60 мм. рт. ст., Пульс 120 на 1 хв, слабого наповнення. Яке ускладнення має мiсце у постраждалого? 

A. Травматичний шок 1 ст.

*B. Травматичний шок 2 ст,

C. Травматичний шок 3 ст,

D. Непритомнiсть,

E. Травматичний шок 4 ст .


Хворому 25 рокiв у центрi мiкрохiрургii виконана реплантацiя 1-го пальця кистi пiсля його травматичсноi ампутацii. Вливання якого кровозамiнника необхiдно в першу чергу? 

*A. Реополiглюкiн,

B. Гемодез,

C. Полiвiнiлпiролiдон,

D. Амiнопептид.

E. Полiглюкiн .


Хворий, 26 р., скаржиться на болi в колiнному суглобi, ахiловiй зв`язцi, слизувато-гнiйнi видiлення з уретри, печiння в очах, субфебрильну температуру. При оглядi виявлена кератодермiя стоп. В аналiзi кровi: помiрний лейкоцитоз, значне збiльшення ШОЕ. Ревматоiдний фактор не виявлено. Синовiальна рiдина мiстить переважно нейтрофiли. Ваш дiагноз ? 

A. Хвороба Бехтєрєва,

B. Хвороба Уiпла.

*C. Хвороба Рейтера,

D. Хвороба Кашина-Бека.

E. Хвороба Лайма .


Хвора К., 60 рокiв, скаржиться на постiйний ниючий бiль, скутiсть у мiжфалангових суглобах, iх припухлiсть. На рентгенограмi кистей виявлено: суглобовi края ущiльненi, суглобовi щiлини значно звуженi, перiостальнi нашарування. Для якого ураження суглобiв характерна така рентгенологiчна картина? 

A. Системний червоний вiвчак,

B. Системна склеродермiя,

*C. Подагра.

D. Остеоартроз дрiбних суглобiв кистей.

E. Ревматоiдний артрит. .


У хворого 65 р., який лiкувався в хiрургiчному вiддiленнi з приводу тромбофлебiту, пiсля ходьби виникли болi в груднiй клiтцi, виражена задишка, кашель, кволiсть, верхня половина грудноi клiтки цiанотична. В легенях ослаблене везикулярне дихання. ЧСС-140 за 1 хв., АТ 85/50мм.рт.ст. Про виникнення якого ускладнення можна думати в першу чергу? 

A. Пневмоторакс.

*B. Тромбоемболiя легеневоi артерii,

C. Серцева астма,

D. Ателектаз легенi,

E. Iнфаркт мiокарду .


Изучая рентгенограмму позвоночника пациента, предъявляющего жалобы на боли в спине, врач установил, что диск одного из позвоночных сегментов образовал дефект в замыкательной пластинке позвонка и пролабировал в его тело. Как следует трактовать рентгенологическую находку? 

A. Спондилолиз.

B. Протрузия диска,

C. Дегенерация диска,

*D. Узел Шморля.

E. Спондилёз. .


Мужчина пенсионного возраста предъявляет жалобы на боль в паховой области, усиливающуюся после физической нагрузки, ограничение объёма движений в тазобедренном суставе. С каким заболеванием следует в первую очередь дифференцировать патологию, имеющуюся у больного? 

A. Анкилозирующий спондилит.

B. Ревматоидный артрит.

C. Туберкулезный коксит.

*D. Остеохондроз с корешковым синдромом.

E. Сакроилеит. .


66-летний пациент, страдающий левосторонним коксартрозом III степени, предъявляет жалобы на боль в паховой области, нижней трети бедра и в коленном суставе, на ограничение объёма движений в тазобедренном суставе и на укорочение нижней конечности. Какой из имеющихся у больного клинических симптомов был самым ранним? 

A. Укорочение конечности.

B. Боль в паховой области,

C. Приводящая сгибательная контрактура,

*D. Боль в нижней трети бедра и в области коленного сустава.

E. Ограничение объема движений в суставе. .


Хворий, 54 роки, звернувся зi скаргами на болi в кiстках. Ранiше 5 рокiв тому прооперований з приводу раку передмiхуровоi залози. Рiвень ПСА в динамiцi: 4.0 нг/мл,3.8 нг/мл,5.1 нг/мл. При останньому дослiдженi рiвень ПСА 30 нг/мл. Попереднiй дiагноз: Метастатичне ураження кiсток . Який метод найбiльш доцiльно використати для пiдтвердження дiагнозу? 

A. КТ всього тiла.

*B. Остеосцинтиграфiя з фосфатами,

C. Пункцiйна бiопсiя,

D. МРТ всього тiла,

E. Ультразвукове дослiдження кiсток .


Пiдлiток 15 рокiв. Захворiв гостро з рiзким пiдйомом температури, болем в лiвiй гомiлцi, гiперемiєю шкiри в дiлянцi локалiзацii болю. В загальному аналiзi кровi змiни запального характеру (лейкоцитоз).На рентгенограмi лiвоi гомiлки, виконаноi через мiсяць вiд початку захворювання в нижнiй третинi дiафiза та метафiзi великогомiлковоi кiстки визначаються багатошаровi та спiкулоподiбнi змiни перiосту, множиннi вогнища деструкцii з нечiткими контурами. Зробiть заключення. 

A. Первинно-кiстковий туберкульоз,

*B. Саркома Юiнга,

C. Остеогенна саркома,

D. Гострий гематогенний остеомiєлiт,

E. Остеохондрома великогомiлковоi кiстки .


Потерпiлий 52 роки був збитий автомобiлем. Пiсля обстеження встановлено дiагноз: выдкритий перелом обох кiсток лiвоi гомiлки в середнiй третинi. На передньо-медiальнiй частинi гомiлки рана розмiром 4х3 см. в рану виступає центральний вiдломок великогомiлковоi кiстки прикритий згустком кровi. Яка лiкувальна тактика найбiльш прийнятна для даного хворого в першi днi ? 

A. Пiсля хiруругiчноi обробки скелетний витяг.

*B. Первинна хiрургiчна обробка рани. Накладання апарату зовнiшньоi фiксацii,

C. Накладання гiпсовоi пов`язки,

D. Ручна репозицiя вiдламкiв та гiпсова пов`язка,

E. Первинна хiрургiчна обробка рани та остеометалосинтез. .


Потерпiла 60 рокiв послизнулась i впала на розiгноту долоню правоi руки. Об`ективно: променево-зап`ястковий суглоб припухлий. Вiдмiчаеться штикоподiбна деформацiя. Пальцi напiвзiгнутi, активнi рухи в них обмеженi. Який найбiльш iмовiрний клiнiчний дiагноз? 

A. Перелом лiктьовоi кiстки.

*B. Перелом променевоi кiстки в типовому мiсцi,

C. Забiй променево-зап`ясткового суглобу,

D. Перелом шиловидного вiдростку,

E. Перелом човникоподiбноi кiстки. .


Мати 3-х мiсячноi дитини звернулусь до лiкаря з скаргою на те, що в дитини кривi стопи. Об`ективно: обидвi стопи зiгнутi до низу, супiнованi та приведенi до середини. Поставлений дiагноз - клишоногiсть. Який лiкувальний метод необхiдно застосувати? 

A. Бинтування нiг по Етiнгену,

*B. Етапну редрисацiю в гiпсових пов`язках,

C. Оперативне втручання на кiстках,

D. Ортопедичне взуття,

E. Оперативне втручання на сухожилках. .


Потерпiлий 22 рокiв пiдвернув праву стопу до середини. Вiдчув рiзкий бiль i неможливiсть встати на ногу. Об`ективно: дiлянка гомiлково - ступневого суглобу набрякла i деформована. Стопа вiдхилена дозовнi. Пальпаторно - рiзкий бiль з боку зовньшньоi та внутрiшньоi кiсточок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Розрив мiжгомiлкового синдесмозу,

*B. Перелом обох кiсточок правоi гомiлки зi змiщенням,

C. Розрив зв`язок правого гомiлково-ступневого суглобу,

D. Перелом внутрiшньоi кiсточки,

E. Перелом м/гомiлковоi кiстки. .


Пацiєнтка 16 рокiв скаржиться на бiль в спинi, швидку стомлюванiсть. Травму заперечує. В дошкiльному вiцi одержувала лiкування як тубiнфiкована. Об'єктивно: астенiк, трикутники талii згладженi, нижнiй кут лiвоi лопатки нижче на 1 см, таз перекошений праворуч на 0,5 см, довжина кiнцiвок однакова, лiнiя остистих вiдросткiв вiдхилена влiво в поперековому вiддiлi i вправо в нижньопоперековому вiддiлi, пальпацiя i перкусiя вiдросткiв безболiсна, розгинач тулуба напружений злiва в грудному вiддiлi i праворуч в нижньопоперековому вiддiлi. В горизонтальному положеннi деформацiя зменшується, але не зникає. Який дiагноз найбiльш iмовiрний? 

A. Туберкульозний спондiлiт.

*B. Сколiотична хвороба II ст,

C. Сколiотична хвороба I ст,

D. Остеохондропатiя поперекових хребцiв,

E. Сколiотична постава. .


Пацiєнтка 21 року звернулася iз скаргами на рiзку бiль по зовнiшньому краю лiвоi стопи. Травма 1 годину тому. Пiд час стрибку наступила на камiнь, пiсля чого вiдчула рiзку бiль в лiвiй стопi. При оглядi лiва стопа набрякла, виражений синець по латеральному краю стопи. Пальпацiя в проекцii основи V плесновоi кiстки рiзко хвороблива. Який попереднiй дiагноз найбiльш iмовiрний ? 

A. Забiй стопи.

*B. Перелом основи V плесновоi кiстки,

C. Розрив зовнiшньо-боковоi зв'язки гомiлковостопного суглобу,

D. Вивих в суглобу Лiсфранка,

E. Перелом латеральноi кiсточки. .


У больного Ч. 36 лет, занимающегося тяжелым физическим трудом, уплощен поясничный лордоз, резко напряжены мышцы поясницы из-за болей во все стороны. Положительные симптомы кашлевого толчка, симптом осевой нагрузки и симптом "звонка" слева на уровне Л 4 -Л 5. Резко положительные симптомы Лассега, Кернига Нерри.Слабость большого пальца левой стопы, гипестезия и парестезия в области иннервации Л 5 корешка "латеральный лампас". Какой метод обследования наиболее информированный для установки диагноза. 

A. Ангиография.

*B. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника,

C. Спондилография пояснично-крестцового отдела позвоночника,

D. Миелография,

E. АКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. .


Лiкар приймального вiддiлення оглядає хворого Ф., 58 рокiв, який годину тому отримав травму правого стегна в автокатастрофi. Об`єктивно: загальний стан хворого важкий, шкiра блiда, АКТ - 90/50 мм рт ст., пульс-110 уд/хв. По переднiй поверхнi правого стегна рвана рана 10х14 см, iз неi виступає вiдломок кiстки, кровотеча з рани помiрна, пульс на пiдколiннiй артерii збережений. Що повинен зробити лiкар приймального вiддiлення в першу чергу? 

A. Знечулити та накласти скелетний витяг,

*B. Вести наркотичнi аналгетики, протишоковi кровозамiнники,

C. Призначити ненаркотичнi аналгетики, накласти гiпсову лонгету,

D. Накласти на рану асептичну пов`язку, а на ногу шину Дiтерiхса,

E. Перелити одногрупну сумiсну еритроцитарну масу .


Хворий I., 49 рокiв, отримав опiк полум`ям верхнiх кiнцiвок та тулуба. При поступленнi стан важкий, свiдомiсть затьмарена, його лихоманить, АТ - 80/50 мм рт ст., пульс 118 уд/хв. Мiсцево констатовано опiки IIIБ ступеня площею 20%. Вашi лiкувальнi дii? 

A. Некректомiя опiковоi поверхнi, гемотрансфузiя.

*B. Ввести наркотичнi аналгетики та протишоковi кровозамiнники,

C. Призначити дезiнтоксикацiйнi кровозамiнники,

D. Антибактерiальна та дезiнтоксикацiйна терапiя,

E. Провести первинну хiрургiчну обробку опiковоi рани .


У вiддiлення судинноi хiрургii доставлено iз ЦРЛ хворого М., 66 рокiв, зi скаргами на бiль, втрату чутливостi та рухiв у правiй ступнi. Вказанi симптоми виникли 3 днi тому, лiкувався консервативно. Об`єктивно: температура тiла 38,2°С, шкiра блiда, АКТ - 110/70 мм рт ст., пульс - 110 уд / хв., мiсцево - ступня та гомiлка холоднi, активнi рухи в ступнi i колiнному суглобi вiдсутнi, тугий набряк м`язiв гомiлки, пульс визначається тiльки на стегновiй артерii. Що повинен зробити судинний хiрург? 

A. Провести тромболiтичну терапiю стрептокiназою.

*B. Виконати ампутацiю кiнцiвки на рiвнi стегна,

C. Здiйснити фасцiотомiю на гомiлцi,

D. Виконати ампутацiю кiнцiвки на рiвнi гомiлки,

E. Провести тромбектомiю iз пiдколiнноi артерii .


Хворому 55-и рокiв, який страждає на остеохондроз грудно-поперекового вiддiлу хребта призначено рентгенографiю хребта у двох проекцiях. Якi рентгенологiчнi ознаки є найбiльш характернi для даноi патологii? 

A. Збiльшення мiжхребцевоi щiлини,

*B. Звуження мiжхребцевоi щiлини,

C. Остеопороз хребцiв,

D. Деструкцiя тiла хребця,

E. Зменшення висоти тiла хребця .


Хворий 35 рокiв доставлений пiсля автотравми з дiагнозом: перелом обох вiток лобковоi кiстки та вертикальний перелом крила клубовоi кiстки злiва, травматичний шок. Найкраща укладка для даного хворого буде: 

A. Положення по Волковичу,

*B. Скелетний витяг за надвиростки стегна на сторонi ураження,

C. Положення в гамаку,

D. Комбiнований скелетний витяг за надвиростки стегна i великий  вертлюг на сторонi ураження,

E. Положення на щитi з укладкою нiг на шини Белера .


У хвороi 25 рокiв з дiагнозом: закритий поперечний перелом правоi човнико- подiбноi кiстки, кисть фiксовано циркулярною гiпсовою пов`язкою вiд п`ястно- фалангових суглобiв до в/3 передплiччя при максимальному вiдведеннi 1 пальця. Який термiн фiксацii необхiдний у даноi хвороi? 

A. 2 мiсяцi,

*B. 3 мiсяцi,

C. 4 тижнi,

D. 1 тиждень,

E. 2 тижнi .


У вiддiленi реанiмацii хворому в станi геморагiчного шоку проводиться вiдновлення об`єму циркулюючоi кровi. Який показник є найкращим для оцiнки адекватностi лiкувальних заходiв? 

A. Нормалiзацiя АТ,

B. Гематокрит.

*C. Сечовидiлення,

D. Пiдвищення ЦВТ.

E. Гази кровi .


Пiсля ножового поранення передньоi областi передплiччя спостерiгається атрофiя м`язiв тенара великого пальця з уплощенням долонi ("мавп`яча кисть"), гiпалгезiя та гiперпатiя в областi долонноi поверхнi I-III пальцiв i вiдповiдноi iм частини долонi. Який нерв пошкоджено? 

A. Додатковий.

*B. Серединний,

C. Променевий,

D. Пiдлопаточний,

E. Лiктьовий .


Вкажiть симптоми натягування сiдничного нерва: 

A. Вассермана,

*B. Ласега,

C. Брудзинського,

D. Кернiга,

E. Лесажа .


Хворий 44 рокiв захворiв гостро. Раптово з'явився рiзкий загрудинний бiль, який не зник пiсля прийому кiлькох таблеток нiтроглiцерину. Одночасно виник кашель. АТ швидко знизився до 75/45 мм рт. ст., тахiкардiя близько 100 уд/хв. Два роки тому лiкувався з приводу тромбофлебiту глибоких вен лiвоi гомiлки. Який попереднiй дiагноз є найбiльш вiрогiдним? 

A. Стенокардiя,

*B. Тромбоемболiя легеневоi артерii,

C. Гострий iнфаркт мiокарда,

D. Вазоспастична стенокардiя,

E. Гострий перикардит .


Хворий К. звернувся до лiкаря зi скаргами на обмеження рухiв 2- 3 пальцiв, яке його турбує протягом 5 рокiв i з"явилось без видимих причин. При оглядi на поверхнi долонi пiд шкiрою виявляються щiльно-еластичнi тяжi, якi розповсюджуються на 2 i 3 пальцi. Активне i пасивне сгинання пальцiв не обмежене [кiнчики пальцiв дiстають поверхнi долонi ]. Розгинання пальцiв обмежене. Поставте вiрний дiагноз. 

A. Склеродермiя,

B. Ревматоiдний артрит.

*C. Контрактура Дюпюитрена,

D. Флегмона.

E. Пошкодження сухожилок сгиначiв .


Хворий Д. звернувся до травматологiчного пункту лiкарнi зi скаргами на болi в областi лiктьового суглоба та обмеження функцii, якi виникли пiсля падiння на руку. При оглядi виявляється значний набряк тканин в областi суглоба. Трикутник Гютера порушений. Пасивнi i активнi рухи в суглобi неможливi, позитивний симптом пружньоi фiксацii. Довжина передплiччя не змiнена. Виявляється вiдносне вкорочення кiнцiвки. Поставте вiрний дiагноз. 

A. Перелом дiафiза плеча,

B. Перелом лiктьового вiдростка.

*C. Вивих передплiччя,

D. Iшемiчна контрактура.

E. Вивих головки променевоi кiстки .


Хворий В. доставлений каретою швидкоi допомоги у травматологiчний стацiонар  iз скаргами на болi в областi правого передплiччя, якi виникли пiсля падiння наверхню кiнцiвку. При оглядi спостерiгається набряк тканин, пальпаторно виявляється крепiтацiя та патологiчнi рухи обох кiсток передплiччя. Вимiри встановили анатомiчне вкорочення передплiччя. Поставте правильний дiагноз

A. Перелом лiктьовоi кiстки,

B. Вивих передплiччя,

*C. Перелом обох кiсток передплiччя.

D. Перелом плечовоi кiстки.

E. Перелом променевоi кiстки .


Хворий П. звернувся до травмпункту з колотою раною передплiччя, яка нанесена забрудненим цвяхом. Необхiдна профiлактика iнфекцiйного ускладнення. Якого?

A. Туберкульоз,

B. Сказ.

*C. Правець,

D. Ревматоiдний артрит.

E. Лептоспiроз .


Мисливець звернувся до травмпункту з укушеною раною передплiччя, яку нанесла на полюваннi поранена лисиця i втекла у лiс. Необхiдна профiлактика iнфекцiйного захворювання. Якого? 

A. Токсоплазмоз,

B. Лептоспiроз.

*C. Сказ,

D. Вiрусний гепатит.

E. Бруцельоз .


Хворий А., доставлений каретою швидкоi допомоги в лiкарню з рiзаною раною передплiччя. При оглядi встановлено вiдсутнiсть усiх видiв чутливостi на поверхнi долонi 1, 2, 3 i променовоi половини 4 пальця кистi. Активне сгинання 2 i 3 пальцiв неможливе. Вкажiть вiрний дiагноз. 

A. Пошкодження променевого нерва i сухожилок сгиначiв 2 i 3 пальцiв,

B. Пошкодження сухожилок сгиначiв 2 i 3 пальцiв,

*C. Пошкодження серединного нерва i сухожилок сгиначiв 2 i 3 пальцiв.

D. Пошкодження променевого нерва.

E. Пошкодження лiктьового нерва i сухожилок сгиначiв 2 i 3 пальцiв .


Патогноманiчний симптом гостроi декампенсацii артерiального кровообiгу кiнцiвки 

A. Вiдсутнiсть пульсацii на магiстральних артерiях,

B. Похолодання дистальних вiддiлiв кiнцiвки.

*C. Вiдсутнiсть активних рухiв,

D. Вiдсутнiсть глибокоi чутливостi.

E. Вiдсутнiсть поверхневоi чутливостi .


Ознака необоротностi iшемiчних змiн кiнцiвки 

A. Вiдсутнiсть глибокоi чутливостi,

B. Похолодання дистальних вiддiлiв кiнцiвки,

*C. Стiйка контрактура м'язiв iшемiзованоi кiнцiвки.

D. Змiна кольору шкiри iшемiзованого сегменту кiнцiвки.

E. Вiдсутнiсть поверхневоi чутливостi .


Чергова сестра викликала лiкаря до хвороi дитини, яка знаходиться другу добу  на лiкуваннi у травматологiчному вiддiленнi з дiагнозом черезвиростковий перелом плечовоi кiстки. Дитина скаржиться на бiль. При оглядi встановлено, що лiктьовий суглоб iмобiлiзовано циркулярною гiпсовою пов`язкою. Крiм того, виявляється значний набряк, синюшнiсть пальцiв кистi, iх активнi рухи викликають значну бiль. Якi термiновi лiкульнi заходи необхiднi? 

A. Охолодження кiнцiвки,

B. Додаткова iмобiлiзацiя пальцiв кистi,

*C. Розтин гiпсовоi пов`язки.

D. Зiгрiвання кiнцiвки.

E. Призначення антибiотикотерапii .


Пацiент 24 рокiв при заняттi велоспортом упав на правий бiк. Пiд час падiння права верхня кiнцiвка знаходилась в положеннi приведення. Скаржиться на постiйну бiль в областi правого надплiччя, яка посилюється при рухах в плечовому суглобi. Права рука знаходиться в вимушеному положеннi. Визна- чається набряк, крововилив та деформацiя в областi правого ключично-акро- мiального суглоба, позитивний симптом "клавiшi". Активнi та пасивнi рухи в плечовому суглобi можливi, але обмеженi iз-за посилення болю. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Вивихи правого плеча,

B. Забiй м`яких тканин правого надплiччя.

*C. Вивих акромiального кiнця правоi ключицi,

D. Пошкодження акрыально-ключного суглоба.

E. Перелом зовнiшньоi третини правоi ключицi .


У 57-рiчного пацiента внаслiдок непрямоi травми пiд час пiдiймання вантажу виник рiзкий бiль в дiлянцi лiвого плечового суглоба i верхньоi третини плеча. Двоголовий м`яз злiва скорочений i при оглядi визначається рiзниця його контурiв, порiвняно зi здоровим плечем. При згинаннi передплiччя черевце м`яза скорочується у клубок i ще бiльше контурується на фонi западини пiд дельтовидним м`язом. При пальпацii визначається болiснiсть у мiжгорбковiй дiлянцi, спостерiгається зниження тонусу м`яза. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Пошкодження сухожилка плечового м`язу,

B. Перелом верхньоi третини плечовоi кiстки,

*C. Пошкодження сухожилка довгоi головки бiцепса.

D. Пошкодження м`яких тканин.

E. Забiй м`яких тканин верхньоi третини плеча .


У пацiента 42 рокiв дiагностований гвинтоподiбний перелом середньоi третини дiафiзу правоi плечовоi кiстки. Окрiм "класичноi" картини перелому даноi локалiзацii вiдмiчається: неможливiсть активного розгинання кистi, активного вiдведення 1 пальця та втрата чутливостi на 1-2 та частково 3 пальця. Визначiть адекватну тактику лiкування 

A. Скелетне витяжiння,

B. Закрита одномомнтне репозицiя з послiдуючою зовнiшньою iмобiлiзацiєю.

*C. Вiдкрита репозицiя, ревiзiя нерва, стабiлiзацiя вiдламкiв,

D. Ускладнений перелом плечовоi кiстки.

E. Закрита репозицiя та фiксацiя вiдламкiв за допомогою апаратiв  зовнiшньоi фiксацii .


Пацiентка 60 р. пiсля падiння на вiдведену руку вiдчула рiзку бiль в областi правого плечового суглоба, яка посилюється при спробi рухiв. При оглядi помiтна незначна припухлiсть i деформацiя у верхнiй третинi плеча, незначний крововилив на внутрiшнiй поверхнi плеча. Вiсь кiнцiвки порушена. Хвора пiдтримує руку у вимушеному дещо вiдведеному положеннi. Активнi рухи у плечовому суглобi iз-за болю не можливi, пасивнi - рiзко болючi i обмеженi. Пальпаторно визначається максимальна точка болю в областi метафiзарноi частини плечовоi кiстки. Поставте попереднiй дiагноз 

A. Аддукцiйний перелом хiрургiчноi шийки плеча,

B. Вивих плеча.

*C. Абдукцiйний перелом хiрургiчноi шийки плеча,

D. Перелом шийки плечовоi кiстки.

E. Забiй м`яких тканин плечового суглоба .


Пацiент 42 рокiв пiсля падiння на розiгнуту в лiктi руку вiдчув iнтенсивну постiйну бiль в областi лiвого надплiччя. При оглядi визначається вкорочення та опущення лiвого надплiччя, згладженiсть над-та пiдключичноi ямок, синець. Кiнцiвка знаходиться в вимушеному положеннi - хворий пiдтримує другою рукою лiкоть i передплiччя. При пальпацii визначаеться рiзкий локальний бiль в областi середньоi третини ключицi. Поставте попереднiй дiагноз 

A. Вивих плеча,

B. Забiй м`яких тканин надплiччя.

*C. Перелом ключицi,

D. Вивих-вывих.

E. Пошкодження ротацiйноi манжетки плеча .


Пацiент 42 рокiв впав на витягнуту, вiдведену i дещо ротовану руку. Звернувся на травматологiчний пункт зi скаргами на постiйну iнтенсивну бiль i дiлянцi плечового суглоба, яка значно посилюється при спробi рухiв в цьому суглобi. При оглядi плеча дещо вiдведене i вiдхилене назад, хворий пiдтримує руку у вимушеному положеннi, а нижче акромiального вiдростка видно западання дельтовидного м`яза, згладження пiдключичноi ямки. Пальпаторно визначається посилення локального болю, пружнiсть пасивних рухiв, не типове розташування голiвки - остання пальпується пiддзьобовидним вiдростком. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Вивих ключицi,

B. Забiй м`яких тканин плечового суглоба,

*C. Переднiй вивих плеча.

D. Перелом ключицi.

E. Перелом хiрургiчноi шийки плеча .


Пацiентка 68 рокiв пiсля падiння на лiвий бiк вiдчула бiль в областi лiвого кульшового суглоба, неможливiсть навантажувати вражену кiнцiвку. Пiд час огляду визначається вкорочення нижньоi кiнцiвки, зовнiшня ii ротацiя. Осьове навантаження по осi кiнцiвки та по осi шийки викликають посилення болю в областi кульшового суглоба. Верхiвка великого вертлюгу знаходиться вище лiнii Розера-Нелатона. Активнi та пасивнi рухи в кульшовому суглобi значно обмеженi iз-за посилення болю. Визначається симптом "прилиплоi п`яти" Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Вальгусний перелом шийки стегновоi кiстки,

B. Вивих стегна.

*C. Варусний перелом шийки стегновоi кiстки,

D. Пошкодження кульшового суглоба.

E. Забiй м`яких тканин в областi кiльшового суглоба .


32-рiчний пацiнт скаржиться на рiзкий бiль в областi великого вертлюгу, постiйного характеру, яка посилюється при рухах нижньою кiнцiвкою. Бiль виникла пiсля падiння на лiвий бiк . Хворий утримує ногу в щадящому положеннi. В областi великого вертлюга крововилив, пальпаторно визначається рiзка локальна болючiсть. Пацiєнт не може вiдвести вражену кiнцiвку i при будь-якiй спробi зiгнути ногу в кульшовому суглобi, вiдмiчає збiльшення локальноi болючостi в дiлянцi великого вертлюга. Опороздатнiсть кiнцiвки не порушена. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Пошкодження tractus iliotibialis,

B. Забiй м`яких тканин.

*C. Перелом великого вертлюга,

D. Перелом стегновоi кiстки.

E. Чрезвертельний перелом стегновоi кiстки .


В результатi удару вантажiвки в область середньоi третини лiвого стегна пацiєнт вiдчув рiзку бiль, постiйного характеру, яка значно посилюється при спробi рухiв. Самостiйно пересуватися не змiг. КШД доставила потерпiлого для стацiонарного лiкування. При клiнiчному обстеженнi визначається крововилив, деформацiя по типу "галiфе", рiзка болючiсть при пальпацii в середнiй третинi лiвого стегна, вкорочення нижньоi кiнцiвки. Поставте попереднiй дiагноз. 

A. Вивих стегна-,

B. Забiй м`яких тканин,

*C. Перелом стегновоi кiстки.

D. Пошкодження стегновоi кiстки.

E. Пошкодження чотирьохголового м`язу стегна .


Мужчина 45 лет извлечен из под обломков рухнувшего здания спасателями и доставлен к машине скорой помощи. Перед извлечением был наложен жгут на верхнюю треть правого бедра, произведено обезболивание промедолом из шприц- тюбика. Больной в сознании. Находился под обломками 7 часов. Сдавлению подверглась только правая нога. Переломов нет. Объективно: правая конечность отечна, отмечается деревянистая плотность мышц. Тактильная и болевая чувствительность отсутствуют. Пассивные движения свободны, но активных уже нет. Трупного окоченения нет. Что делать со жгутом? 

*A. Немедленно снять,

B. Жгут снять после проведения паранефральной блокады и ощелачивания организма,

C. Жгут снять после проведения гемо- и лимфосорбции поврежденной конечности,

D. Жгут снять после проведения курса антибиотикотерапии.

E. Жгут снимать нельзя .


У хворого 80-рокiв дiагностовано закритий субкапiтальний перелом шийки стегна. Оптимальним методом лiкування є : 

A. Металоостеосинтез,

B. Кокситна гiпсова пов`язка.

*C. Ендопротезування кульшового суголобу,

D. Деротацийний чобiток.

E. Скелетне витягання .


Дитина народилася вчасно, доношена. Пiсля пологiв батьки звернули увагу на вкорочення i зовнiшню ротацiю нижньоi кiнцiвки. При клiнiчному обстеженнi позитивний симптом Маркса-Ортоланi, симптом незникаючого пульсу, на внутрiшнiй поверхнi стегна додатковi шкiрнi складки. Поставте правильний дiагноз. 

A. Перелом шийки стегна.

B. Дисплазiя кульшового суглоба,

*C. Вроджений звих стегна.

D. Варусна деформацiя шийки стегна .
У немовляти при оглядi виявлено напруження грудинно-ключично-соскового м`яза праворуч. Голова нахилена також праворуч, обличчя повернуто в протилежний бiк, надплiччя праворуч припiднято, рухи голови обмеженi. Поставте правильний дiагноз. 

A. Хвороба Клiнель-Фейля.

B. Сколiоз шийного вiддiлу хребта.

C. Крилоподiбна шия.

*D. Вроджена крившия.

E. Хвороба Грiзека .


У хлопчика 11 р., при оглядi зi спини вiдмiчається асиметричне розташування  лопаток. Правi надплiччя та лопатка розташованi вище нiж злiва. Вiдстань вiд вершини остюгового вiдростка VII шийного хребця до верхньо-внутрiшного кута правоi лопатки на 2 см. коротше нiж злiва. Нижнiй кут правоi лопатки "вiдстає" вiд грудноi клiтки. Вiдмiчається асиметрiя трикутникiв талii, правий вугол талii зглажений, злiва посилений. Лiнiя остистих вiдросткiв в грудному вiддiлi хребта дещо вигнута вправо. На рентгенограмi хребта в грудному вiддiлi вiдмiчається бокове викривлення з кутом (по Коббу) - 18 грудусiв. Також вiдмiчається незначна торсiя VII-VIII грудних хребцiв. Причин, якi призвели до викривлення не знайдено. Яка найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумовлює таку патологiю? 

A. Рахiтичний сколiоз.

B. Вроджений сколiоз,

C. Паралiтичний сколiоз,

*D. Диспластичний сколiоз II ст.

E. Грудний кiфоз .


Хворому 35 р. Впав на праву руку. Скаржиться на бiль у правому плечовому  суглобi, неможливiсть активних рухiв в ньому. Об`єктивно визначається деформацiя в областi плечового суглобу, вiдносне вкорочення кiнцiвки, порушення вiсi кiнцiвки та "пружнi" рухи. Встановити дiагноз. 

A. Перелом хiрургiчноi шийки плеча.

B. Перелом головки плеча,

C. Перелом анатомiчноi шийки плеча,

*D. Вивих плеча.

E. Перелом великого горбика плеча. .


Хворий 22 рокiв. Впав на витягнуту руку. Скаржиться на болi на верхiвцi анатомiчноi табакерки. При оглядi визначається набряк анатомiчноi табакерки, 1 палець приведений. Активне вiдведення його неможливе. Вiсьове наванта- ження на 1 палець пiдсилює бiль на верхiвцi анатомiчноi табакерки. Встановити попереднiй дiагноз. 

A. Перелом човноподiбноi кiстки.

B. Вивих проксимальноi фаланги 1 пальця.

C. Перелом основи проксимальноi фаланги 1 пальця.

*D. Перелом основи 1 п`ясноi кiстки.

E. Перилунарний вивих кистi . .


Хворий 33 рокiв. Внаслiдок автоаварii отримав травму правоi гомiлки. При оглядi визначається рвана рана по передньо-внутрiшнiй поверхнi гомiлки 10х3 см, патологiчна рухомiсть та крепiтацiя вiдповiдно локалiзацii рани. На рентгенограмi визначається осколковий перелом обох кiсток гомiлки в середнiй третинi. Яка тактика лiкування найбiльш виправдана? 

A. Лiкування на скелетному витягуваннi.

B. Стабiльно-функцiональний остеосинтез накiстковою пластиною,

C. Iнтрамедулярний остеосинтез металевим стержнем,

*D. Остеосинтез апаратами зовнiшньоi фiксацii.

E. Гiпсова iммобiлiзацiя вiкончастою пов`язкою . .


Потерпiлого вилучено з пiд уламкiв зруйнованого бу-динку через 6 годин. Об`єктивно: синдром довготрива-лого розчавлювання обох кiнцiвок, неком- пенсована iшемiя П ступеню. Вкажiть об`єм першоi медичноi допомоги. 

A. Знеболювання, iммобiлiзацiя, введення антибiотикiв.

B. Бинтування кiнцiвок, охолодження, iммобiлiзацiя.

C. Звiльнення кiнцiвок, охолодження, iммобiлiзацiя.

*D. Знеболювання, накладання джгута, охолодження, iммобiлiзацiя.

E. Найскорiше транспортування у лiкувальний заклад .


Хворий 40 рокiв впав з висоти 2,5 м на лiвий бiк. При оглядi: деформацiя на рiвнi кульшового суглобу, зовнiшня ротацiя та скорочення кiнцiвки до 3 см, позитивний симптом прилипшоi п'яти. Зазаначте найбiльш вирогiдний попереднiй дiагноз. 

A. Перелом сiдничной кiстки.

B. Забiй кульшового суглобу,

C. Вивих голiвки стегна,

*D. Перелом шийки стегна.

E. Перелом тазу по типу "метелика". .


Хворий 65 рокiв скаржиться на бiль в колiнному суглобi при фiзичному наван- таженнi. Хворiє протягом 10 рокiв. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки вiдхилена кнурi пiд кутом 20 градусiв. Обсяг рухiв в суглобi 170-85. На рентгенограмi: виражений субхондральний склероз, суглобнi кiнцi кiсток деформованi по краям кiстковi розростання. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз? 

A. Перiартрит колiнного суглобу.

B. Ревматоiдний артрит колiнного суглобу.

C. Артрит колiнного суглобу.

*D. Артроз колiнного суглобу.

E. Реактивний артрит колiнного суглобу .


Осматривая пожилую женщину, врач обнаружил ульнарную девиацию межфаланговых суставов, плотные узелки в заднебоковых отделах дистальных и проксимальных межфаланговых суставов обеих кистей. Для какого заболевания характерны данные находки? 

A. Склеродермия.

B. Подагра,

C. Ревматоидный артрит,

*D. Остеоартроз.

E. Остеопороз. .


При лабораторном исследовании пунктата у 58-летнего больного, страдающего деформирующим артрозом коленного сустава, установлено, что содержание нейтрофилов составляет 37%. Как следует характеризовать результат исследования можно?

A. Неопределённый результат.

B. Септический выпот,

C. Воспалительный выпот,

*D. Невоспалительный выпот.

E. Норма. .


При лабораторном исследовании пунктата коленного сустава больного установлено, что содержание лейкоцитов составляет 110 000 в 1 мл суставной жидкости. Как следует характеризовать результат исследования? 

A. Воспалительный выпот.

B. Не воспалительный выпот,

C. Норма,

*D. Септический выпот.

E. Неопределённый результат .


При ядерномагнитнорезонансном исследовании позвоночника мужчины, предъявля- ющего жалобы на боль в голени, снижение чувствительности кожи наружной поверхности голени и стопы, хромоту, установлены множественные грыжи Шморля, оссификация передней продольной связки, склерозирование замыкательных пластинок смежных позвонков, протрузия диска одного позвоночного сегмента кзади, множественные остеофиты тел позвонков. Что вызывает появление органической, корешковой симптоматики у пациента? 

A. Склерозирование замыкательных пластинок позвонков.

B. Множественные грыжи Шморля.

C. Оссификация передней продольной связки.

*D. Протрузия диска кзади.

E. Множественные остеофиты тел .


16-летний подросток страдает сколиозом грудного отдела позвоночник III степени. Какое изменение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) следует ожидать у больного? 

A. Нет четкой зависимости между степенью сколиоза и изменениями ЖЕЛ.

B. Остается неизменной даже при выраженной деформации позвоночника,

C. Повышается за счет изменения формы грудной клетки,

*D. ЖЕЛ значительно уменьшается.

E. В 50% случаев повышается и в 50% случаев уменьшается. .


Хворий 30 рокiв, поступив у приймальне вiддiлення пiсля автомобiльноi аварii зi скаргами на задишку, бiль у лiвому боцi. На оглядовiй рентгенограмi органiв грудноi порожнини визначається просторе просвiтлення лiвого легеневого поля з вiдсутнiстю легеневого малюнка, змiщення органiв середостiння вправо. Лiва легеня пiджата до лiвого кореня, дiафрагма змiщена на одне мiжребiр`я донизу, синуси контуруються чiтко. Ваш висновок? 

A. Пневмогемоторакс.

*B. Тотальний пневмоторакс,

C. Забiй легенi,

D. Пошкодження дiафрагми,

E. Гемоторакс. .


Лiкаря швидкоi допомоги викликали до магазину, де раптово втратила свiдомiсть жiнка 65 рокiв. Констатовано клiнiчну смерть. В якому положеннi слiд проводити заходи реанiмацii? 

A. На правому боцi,

*B. На спинi, з дещо пiднятими нижнiми кiнцiвками,

C. На спинi в горизонтальному положеннi,

D. Положення не має значення,

E. На спинi, з дещо пiднятим головним кiнцем .


У хворого, що знаходиться у вiддiленнi реанiмацii пiсля виведення iз стану шоку, раптово виникла зупинка серця. Проводяться заходи реанiмацii. Яка ознака буде найбiльш достовiрно свiдчити про iх ефективнiсть? 

A. Рiвень рСО2 в кiнцi видоху > 20 мм рт.ст.

*B. Звуження зiниць та порозовiння шкiри,

C. Наявнiсть пульсу на периферiйних артерiях,

D. Розширенi зiницi,

E. Наявнiсть пульсу на сонних артерiях .


Хворий 66 рокiв скаржиться на бiль в правому променевозап`ястному суглобi. Травму отримав в результатi падiння на вулицi. Об`єктивно: припухлiсть, "штикоподiбна" деформацiя в дiлянцi променевозап`ястного суглобу з змiщенням в тильну сторону. Рентгенологiчно визначається екстензiйний перелом променевоi кiстки в типовому мiсцi. Який механогенез даного пошкодження? 

A. Падiння на зiгнуту кисть з опорою на тил кистi.

B. Падiння на лiкоть,

C. Падiння на плече,

*D. Падiння на розiгнуту кисть з опорою на долоню.

E. Падiння на спину .


Хворий 26 рокiв скаржиться на бiль у правому плечовому суглобi, вимушене положення правоi верхньоi кiнцiвки з порушенням ii функцii, пружинiщi рухи у плечовому суглобi, деформацiя суглоба. У анамнезi: ударився при падiннi правим плечем. При рентгеноскопiчному обстеженнi вiдмiченi змiщення та порушення конгруентностi суглобних поверхностей. 

A. Пошкодження зв`язок плечового суглобу,

B. Ушиб плечового суглобу.

*C. Вивiх правого плеча,

D. Перелом акромiального кiнця ключицi.

E. Перелом правоi плечовоi кiстки .


Хвора 70 рокiв при падiннi на правий тазостегневий суглоб почала вiдмiчати бiль у паху, правому тазостегневому суглобi, не взмозi не пiдняти, не утримати  пiдняту ногу, при оглядi вiдмiчена наружна ратацiя правоi нижньоi кiнцiвки на 2 см, болi при осевому навантаженнi на великий вертел. Пожитивний симптом "прилипшоi п`яти". Що очiкуете побачити при Rо обстеженнi. 

A. Ушиб суглобу,

B. Вивiх правого стегна.

*C. Закритий перелом шийки правого стегна,

D. Перелом кiсток тазу, вертлужноi впадини.

E. Пошкодження зв`язок тазостегневого суглобу .


Хворий 40 рокiв при падiннi на праву верхню кiнцiвку вiдчув рiзкий бiль у середнiй третинi правого плеча, при обстеженнi вiдмiчена припухлiсть, деформацiя, больова рухомiсть у с/з, бiль при осьовому навантаженнi, порушення функцii та укорочення плеча. Почуттєвiсть i рухомiсть пальцiв кiстi залишилась. 

A. Пошкодження м`язiв правого плеча,

B. Ушиб правого плеча.

*C. Закритий перелом у середньоi третини правого плеча,

D. Вивiх правого плеча.

E. Гемотома правого плеча .


Хворий 51 рiк скаржиться на сильний бiль,порушення функцii правого кульшового суглобу. Травму отримав при падiннi в яму. Об`єктивно: права нога зiгнута, приведена i ротована досередини. Рухи в правому кульшовому суглобi пружинистi, обмеженi. Проведена рентгенографiя. Дiагностовано заднiй вивих стегна. Проведенно вправлення вивиху. Що є ведучим у медичнiй реабiлiтацii потерпiлого? 

A. Масаж.

B. ЛФК,

C. Медикаментозна протизапальна терапiя,

*D. Довготривала 2-2.5 мiс розгрузка суглобу спочатку на витяжiннi  а потiм ходьба на милицях без нагрузки на ногу.

E. Знеболюючi препарати .


Хворий 68 рокiв доставлений в лiкарню з скаргами на сильний бiль в обох п`ятках. Об`єктивно: припухлiсть, синюшнiсть в дiлянцi обох п`яток. Висота поздовжнього склепiння стоп зменшена. На рентгенограмах визначається перелом обох п`яткових кiсток. Який механогенез даного пошкодження? 

A. Падiння на бiк.

B. Падiння на живiт,

C. Падiння на спину,

*D. Падiння з висоти на п`яти.

E. Падiння на сiдницi. .


Мiсцевим симптомом ексудативноi форми туберкульозного ураження суглобiв є:

*A. Шкiра над суглобом блiда ("бiла пухлина"),

B. Шкiра над суглобом не збирається в складку,

C. В суглобi не визначається рiдина,

D. Шкiра над суглобом гiперемiйована.

E. Збiльшення рухливостi в суглобi .


Межа некрозу при опiку III А ступеня поширюється до рiвня: 

*A. Пиптикового шару дерми,

B. Пiдшкiрноi клiтковини,

C. М`язiв,

D. Кiсток.

E. Епiдермiсу .


Вкажiть покази до ургентноi специфiчноi профiлактики правцю? 

A. Множиннi закритi переломи.

B. Пролежнi, некрози.

C. Трофiчнi виразки.

*D. Вiдкритi переломи i вивихи.

E. Операцii, повязанi з розкриттям шлунку .


До абсолютних рентгенологiчних ознак гематогенного остеомiєлiту вiдносяться всi, крiм... 

A. Потовщення i ущiльнення кiстки навколо вогнища.

B. Вогнищева деструкцiя кiстки.

C. Потовщення окiстя.

*D. Наявнiсть патологiчного перелому.

E. Наявнiсть секвестрiв .


Дiвчина 22 рокiв вдарилася сiдницями, сiвши мимо стiльця. Скарги на бiль в областi куприка, що посилюється при посадцi та вставаннi зi стiльця. При локальному оглядi в областi куприка невелика гематома, пальпацiя болюча. Попереднiй дiагноз: перелом куприку. Яка найбiльш правильна лiкувально-дiагностична тактика? 

A. Рентгенографiя, обстеження пер-ректум, при змiщеннi - репозицiя.

B. Рентгенографiя, функцiональне лiкування,

*C. Рентгенографiя, при змiщеннi репозицiя.

D. Рентгенографiя, мiсцева анестезiя та функцiональне лiкування. .
В хворого перелом поперечних вiдросткiв хребта поперекового вiддiлу (L3,L4) злiва внаслiдок прямоi травми. Яка найбiльш вiрна перша квалiфiкована допомога? 

A. Постiльний режим,

B. Введення наркотичних засобiв,

*C. Знечулення (анестезiя) мiсця перелома.

D. Iммобiлiзацiя корсетом.

E. Електрофорез новокаiну. .


@@Тести типу А. Крок 2. Украiнська мова. 

Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. Який прийом слiд застосувати в першу чергу для оцiнки цiлiсностi кiсток тазу 

A. Рентгенографiя кiсток тазу.

B. Оцiнка симетричностi лiнii бiспiната.

C. Пальпацiя хрестця.

*D. Перевiрка осьового навантаження на крила клубових кiсток .


Хворий з переломом лобковоi, сiдничноi кiсток справа та розривом правого крижо-клубового зчленування лiкується методом скелетного витягу протягом 2 тижнiв. Якi вправи не слiд включати до комплексу лiкувальноi фiзкультури 

A. Дихальна гiмнастика,

B. Вправи для змiцнення м'язiв тулубу.

*C. Вправи для мобiлiзацii рухiв в кульшовому суглобi,

D. Вправи для мобiлiзацii i змiцнення м'язiв правоi нижньоi кiнцiвки.

E. Вправи для мобiлiзацii i змiцнення м'язiв правоi та лiвоi верхнiх кiнцiвок .


Чоловiк 25 рокiв випав з 2-го поверху. На мiсцi подii вявленi стан травматичного шоку II ступеню, симптом прилиплих п'ят з двох сторiн. Кiнцiвки на перший погляд цiлi. Зазначте найкращий метод iммобiлiзацii, необхiдний для транспортування хворого. 

*A. На носилках з валиком пiд ногами,

B. У гамаку,

C. На боцi,

D. З фiксованими ногами до носилок.

E. На животi .


У травматологiчний пункт доставлений хворий 30 рокiв з сполученою травмою. Пiсля клiнiчного обстеження виявлений розрив сечового мiхура, забiй головного мозку, на рентгенограмў перелом лонноi та сўдничноi кисток злўва та розрўв лўвого крижоклубового зчленування. Зазначте найкращий метод лiкувальноi iммобiлiзацi кiсток тазу. 

A. Гамак.

*B. Накладення стрижневого апарата,

C. Металоостеосинтез,

D. Скелетний витяг,

E. Гiпсова iммобiлiзацiя. .


В хворого, пiсля падiння з висоти другого поверху, пульс 100, АТ 90/60, наявна клiнiка струсу головного мозку; при натискуваннi на крила тазу виявляється патологiчна рухомiсть, симптом "прилиплоi" п'яти злiва,та скорочення лiвоi нижньоi кiнцiвки. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз ? 

*A. Перелом кiсток тазу типа Мальгеня,

B. Крайовий перелом крила клубовоi кiстки,

C. Перелом кiсток тазу типа "метелика".

D. Перелом вертлюговоi западини с звихом стегна,

E. Перелом шийки лiвого стегна. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожно-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 100/40, пульс 124. Пiсля обстеження - закритий перелом тазу з порушенням тазового кiльця, закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, внтрiшньочеревна кровотеча. Який засобом треба виключити ускладнену травму тазу ? 

A. Рентгенографiя.

B. Комп'ютерна томографiя.

C. Катетеризацiя сечового мiхура.

*D. Катетеризацiя сечового мiхура та дослiдження pєr rєctum.

E. Контрастна рентгенографiя .


В хворого, пiсля падiння з висоти другого поверху при натискуваннi на крила тазу виявляється патологiчна рухомiсть, симптом "прилиплоi" п'яти з двох сторiн, стегна в положеннi незначноi зовнiшньоi ротацii,довжина кiнцiвок однакова, при пальпацii симфiзу розходження лобкових кiсток немає. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз ? 

A. Крайовий перелом крила клубовоi кiстки,

B. Перелом кiсток тазу типа "Мальгенi".

*C. Перелом кiсток тазу типа "метелика",

D. Перелом вертлюговоi западини с звихом стегна.

E. Перелом шийки лiвого стегна. .


Робiтник був придавлений мiж залiзничними вагонами. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховий областi злiва. Стегна в положеннi незначноi зовнiшньоi ротацii. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'яти" з двох сторiн. Розведення нiг та осьове навантаження на таз також викликає посилення болi. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз ? 

*A. Перелом кiсток тазу типа "метелика",

B. Перелом тазу типа "Мальгенi",

C. Розрив симфiзу.

D. Перелом крила клубовоi кiстки,

E. Перелом крижi. .


Робiтник був придавлений мiж залiзничними вагонами. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховий областi злiва. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'ятки" злiва Розведеня нiг та осьове навантаження на таз викликає посилення болi. Яка найбiльш правильна перша квалiфiкована допомога 

A. Застосування наркотичних анальгетикiв.

*B. Внутритазова блокада по Школьнiкову-Селiванову,

C. Скелетний витяг,

D. Надання положення за Волковичем,

E. Застосування наркотичних анальгетикiв, скелетний витяг. .


Робiтник впав з висоти 2-х метрiв. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. Геодинамiка в нормi. При оглядi припухлiсть та синець у паховiй областi злiва. По катетеру з сечового мiхура йде нормальна сеча. Геодинамiка в нормi. Рухи лiвою ногою приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'ятки" злiва. Пiсля рентгенологiчного обстеження дiагноз: перелом лобковоi та сiдничноi кiсток злiва. Яка найбiльш правильна лiкувальна тактика ? 

A. Скелетний витяг 3 тижнi, потiм фiксацiя тазовим поясом,

B. Постiльний режим 3 тижнi, потiм фiксацiя тазовим поясом,

*C. Положення за Волковичем 3 тижнi, потiм курс функцiонального лiкування.

D. Фiксацiя тазовим поясом, хода з допомогою милиць.

E. Постiльний режим 3 тижнi, потiм курс функцiонального лiкування. .


Хворий 50 рокiв пiд час дорожньо-транспортноi аварii впав на правий бiк. Скарги на бiль в правому кульшовому суглобi. Рухи в ньому вiдсутнi з-за болю. Стегно у вимушеному положеннi: зiгнуте та ротовано всередину, права нижня кiнцiвка скорочена. Пальпацiя та перкусiя великого вертлюга болюча. Позитивний симптом "прилиплоi" п'яти. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз ? 

A. Перелом шийки стегна,

*B. Закритий звих стегна,

C. Черезвертлюговий перелом стегна,

D. Центральний переломозвих стегна,

E. Задньо-верхнiй переломозвих стегна. .


Жiнка 28 рокiв при родах зазнала пошкодження тазового кiльця. Скарги на бiль в областi симфiзу. Осьове навантаження на крила клубових кiсток боляче. Змушене положення: ноги зiгнути в колiнних та кульшових суглобах, стегна максимально зведенi. Спроба розвести ноги викликає сильну бiль. Який найбiльш правильний попереднiй дiагноз 

A. Розрив промежини.

B. Розрив лобкового зчленування.

C. Розрив крижово-клубового зчленування.

*D. Травматичний симфiзiт.

E. Запальний процес у промежинi. .


Постраждалий зазнав травми пiд час дорожньо-транспортноi аварii. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При обстеженнi дiагностовано перелом кiсток тазу типа "Мальгенi". Яке сполучення пошкоджень так називають ? 

A. Перелом лобкових та сiдничних кiсток з двох сторiн.

B. Центральний переломозвих стегна та розрив лобкового зчленування,

C. Розрив крижово-клубового зчленування,

*D. Перелом лобковоi, сiдничноi кiсток злiва та перелом крила  клубовоi кiстки злiва.

E. Перелом крила клубовоi кiстки справа та центральний переломозвих  стегна. .


Робiтник зазнав травми пiд час дорожньо-транспортноi аварii. Скарги на бiль у кiстках тазу та промежинi. При оглядi припухлiсть та синець у паховiй областi злiва. Рухи ногами приводять до посилення болi. Симптом "прилиплоi п'яти" з двох сторiн. Розведення нiг та осьове навантаження на таз викликає посилення болi. Зовнiшня ротацiя та скорочення лiвоi нижньоi кiнцiвки. Попереднiй дiагноз: сполучена полiтравма: струс головного мозку, пошкодження кiсток тазу: розрив крижово-клубового зчленування та переломи лобковоi i сiдничноi кiсток злiва зi змiщенням лiвоi половини тазу доверху на 3 см. Яка лiкувально-дiагностична тактика є найбiльш правильною ? 

A. Оперативне лiкування: вiдкрита репозицiя, накiстний остеосинтез.

B. Оперативне лiкування: закрита репозицiя, зовнiшня фiксацiя  стрижньовим апаратом,

C. Скелетний витяг за надмищелкову область лiвого стегна 8 тижнiв,

*D. Скелетний витяг на обидвi кiнцiвки.

E. Консервативне лiкування в положеннi Волоковича. .


Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. При перевiрцi осьового навантаження на крила клубових кiсток рухомостi не виявлено. Який прийом слiд застосувати в першу чергу для оцiнки цiлiсностi кiсток тазу ? 

*A. Рентгенографiя кiсток тазу,

B. Оцiнка симетричностi лiнii бiспiната,

C. Пальпацiя хрестця.

D. Пальпацiя симфiзу та клубових кiсток,

E. Вимiряння довжини кiнцiвок .


Хворий доставлений в лiкарню пiсля падiння з 3-го поверху. Стан середньоi важкостi, АТ 90/50, пульс 100. Симптом прилиплоi п'яти злiва. При перевiрцi осьового навантаження на крила клубових кiсток виявлено рухомiсть правого крила. Який лiкувальний захiд слiд застосувати в першу чергу ? 

A. Введення наркотичних анальгетикiв.

B. Iнфузiйна терапiя, введення наркотичних анальгетикiв.

C. Придання пацiєнту положення за Волковичем.

*D. Виконання блокади за Школьнiковим-Селiвановим.

E. Придання пацiєнту положення за Волковичем, iнфузiйна терапiя .


В хворого виявлений перелом обох стегнових кiсток без пошкодження магiстральних судин, артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст., дихання - 26 у хвилину. Найбiльш доцiльно у цiй ситуацii 

A. Термiнова iнфузiйна терапiя з одночасним введенням в наркоз i оперативним  лiкуванням,

*B. Термiново почати iнфузiйну терапiю, здiйснити знеболення до стабiлiзацii  артерiального тиску; пiсля цього розпочати проведення анестезii i операцii,

C. Термiново iнтубувати i почати iнфузiйну терапiю ,


В терапii травматичного шоку першi дii спрямовують на:  a) вiдновлення газообмiну,  b) вiдновлення об'єму кровi, що циркулює,  c) знеболення  d) лiквiдацiю диспротеiнемii,  є) нормалiзацiю гематокрита

A. Вiрно всi.

*B. Вiрно а, b, c,

C. Вiрно a, c, d,

D. Вiрно всi, крiм є,

E. Вiрно всi, крiм d .


До факторiв, що знижують функцiональнi можливостi серцево-судинноi системи у лiтнiх пацiєнтiв, можна вiднести:  a) склероз периферiйних судин,  b) коронарокардиосклероз,  c) порушення функцii провiдниковоi системи серця,  d) пороки серця,  є) зниження адаптацiйних механiзмiв нейроендокринноi системи

*A. Вiрно всi,

B. Вiрно всi, крiм а,

C. Вiрно всi, крiм d i a,

D. Вiрно всi, крiм b.

E. Вiрно всi, крiм c i є .


Хворий поступив в операцiйну через 1,5 години пiсля травми з дiагнозом "травматичний вiдрив нижньоi кiнцiвки на рiвнi нижньоi третини стегна". На мiсцi травми накладений джгут на верхнiй третинi стегна. АД 65-60 мм. Найбiльш рацiонально в цiй ситуацii 

A. Термiново почати iнфузiйну терапiю до стабiлiзацii гемодинамiки, а пiсля  цього розпочати проведення анестезii i операцii.

*B. Термiново почати iнфузiйну терапiю з одночасним початком анестезii,

C. Провести iнфузiйну терапiю i провести вiдстрочене оперативне втручання .


Невiдкладна реанiмацiя при гострiй крововтратi складається з усiх перелiчених нижче заходiв, виключаючи 

A. Тимчасову, а потiм постiйну зупинку кровотечi.

B. Замiсну спочатку iнфузiйну, а потiм трансфузiйну терапiю,

C. Забезпечення адекватного дихання,

*D. Гiпотермiю тiла та кiнцiвок.

E. Знеболення загальне i мiсцеве та корекцiю порушених функцiй .


При гострiй крововтратi в органiзмi вiдбуваються всi перелiченi змiни, крiм 

A. Зменшується об'єм кровi ,що циркулює, вiдбувається централiзацiя кровообiгу.

B. Пiсля первинноi активностi артерiол, венул, iх шунтiв вiдбувається  ослаблення iх дiяльностi: порушується мiкроциркуляцiя, збiльшується  клейкiсть кровi,

C. Вiдбувається агрегацiя формених елементiв, з'являються краплi  нейтрального жиру,

*D. Пiдвищується резервна лужнiсть, зменшується вмiст молочноi кислоти.

E. В периферiйнiй кровi з'являються мiкротромби, якi припиняють перфузiю  окремих дiльниць тканин .


Розвиток десимiнованого внутрiшньосудинного коагулювання (ДВС) в основному пов'язаний з усiм перелiченим, крiм 

A. Поширеноi травми м'яких тканин i скелету,

B. Масивних гемотрансфузiй,

*C. Трансфузiй кровi з термiном зберiгання вiд 2 до 3 днiв в обсязi 15% ОЦК хворого.

D. Активацii калекреiн-кiнiновоi системи.

E. Сповiльнення кровообiгу .


Ровиток дисеминованого внутрисудинного коагулювання (ДВС) супроводжується всiм перелiченим, крiм 

A. Гiпокоагуляцii,

B. Гiперкоагуляцii i гiперагрегацii.

*C. Зниження активностi тромбоцитiв,

D. Пiдвишення активностi тромбоцитiв i концентрацii тромбiна, утворення  тромбофiбринових пакункiв (масивного тромбоутворення).

E. Геморрагii або явна кровотеча при наявностi мiкрозгорткiв фiбрина  в системi мiкроциркуляцii .


Слiд вважати тактичною помилкою оперативне втручання (остеосинтез) при сполученiй травмi опорно-рухового апарату в станi:  a) травматичного шоку,  b) гострого порушення функцii легень, серця,  c) забою головного мозку на 4-8 день пiсля травми,  d) агонального стану,  є) внутрiшньоi кровотечi

*A. Вiрно всi,

B. Вiрно всi, крiм а, b, с,

C. Вiрно всi, крiм b, е.

D. Вiрно всi, крiм е,

E. Правильноi вiдповiдi немає .


Переваги оперативного лiкування переломiв при множинних i сполучених пошкодженнях опорно-рухового апарату полягають:  a) в точному зiставленнi i стабiльнiй фiксацii вiдламкiв,  b) в можливостi ранньоi активiзацii i функцiонального лiкування,  c) в полегшеннi догляду за хворим,  d) в полегшеннi транспортування хворого,  є) в прискореннi загоєння перелому - кiстковiй регенерацii

A. Вiрно все.

B. Вiрнi всi, окрiм b.

C. Вiрнi всi, окрiм c, d.

*D. Вiрнi всi, окрiм е .
В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi. Внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй лобноi долi. В який строк найбiльш доцiльно виконати остеосинтез стегна? 

*A. Пiсля виведення хворого iз шоку, протягом першоi доби,

B. Безпосередньо пiсля закiнчення дiагностичного процесу,

C. Пiсля зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi.

D. Пiсля зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi,

E. Пiсля виведення хворого з шоку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - черезвертлюговий перелом стегна, внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй. В який строк необхiдно виконати остеосинтез стегна ? 

A. Безпосередньо пiсля закiнчення дiагностичного процесу.

B. Пiсля виведення iз шоку i зупинки внутрiшньочеревноi кровотечi,

C. Пiсля виведення хворого iз шоку, не пiзнiше третьоi доби,

*D. Через 10-14 днiв пiсля травми.

E. Пiсля нормалiзацii функцii мозку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Пульсацiя на артерiях обох стiп не пальпуется. При КТ мозку - геморагiчний забiй. Яким чином можна клiнiчно виключити пошкодження стегновоi артерii ? 

A. Провести нiгтьову пробу.

B. Пальпацiя периферичних артерiй,

C. Оцiнка наростання гематоми з застосуванням контрольноi нитi,

*D. Нагляд за периферичний кровообiгом у динамiцi.

E. Огляд пiсля виведення хворого з шоку. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 90/60, пульс 140. Пiсля обстеження - перелом стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Яка персональна участь лiкаря-травматолога у виведеннi хворого з шоку? 

A. Це роблять реанiматологи та анестезiологи,

B. Накладення iммобiлiзацii,

*C. Мiсцева анестезiя та iммобiлiзацiя перелому.

D. Вiдкрита репозицiя та остеосинтез перелому.

E. Iммобiлiзацiя та введення наркотичних анальгетикiв. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого, який випав з 2-го поверху. Пiсля клiнiчного обстеження - перелом правого стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. Крила клубових кiсток при осьовому навантаженнi нерухомi. Область спiни без особливостей. При КТ мозку - геморагiчний забiй. Сухожилковi рефлекси збереженi. Якi вiддiли опорно-рухового апарату потребують рентгенографii? 

A. Праве стегно, хребет,

B. Праве стегно, хребет, таз, грудна клiтина.

*C. Праве стегно, таз, грудна клiтина, хребет, череп,

D. Праве стегно, таз, череп, черевна порожнина, хребет.

E. Праве стегно, череп, грудна клiтина. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 90/60, пульс 140. Пiсля обстеження - закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, вiдкритий перелом кiсток середньоi третини лiвоi гомiлки Ў-А ступеня (рвана рана розмiром 1,0 см), внутрiшньочеревна кровотеча. Пiсля виведення з шоку планується оперативне втручання - лапаротомiя для усунення внутрiшньочеревноi кровотечi; є можливiсть паралельно виконати остеосинтез переломiв. Якi види остеосинтезу повинен застосувати лiкар-травматолог? 

*A. Iнтрамедулярний для стегна, накiстний для гомiлки,

B. Накiстний для стегна i гомiлки,

C. Накiстний для стегна, iнтрамедулярний або накiстний для гомiлки,

D. Iнтрамедулярний для стегна, черекiстковий по iлiзарову для гомiлки.

E. Черекiстковий по iлiзарову для стегна i гомiлки. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 60/0, пульс 134. Пiсля обстеження - закритий перелом лiвого стегна в середньоi третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. При КТ мозку - геморагiчний забiй ЎЎ ступеня. Пiсля виведення з шоку планується оперативне втручання - лапаротомiя для усунення внутрiшньочеревноi кровотечi, пiсля котроi слўд виконати остеосинтез перелому. Яка основна мета виконання остеосинтезу в цьому випадку? 

A. Забезпечити найкращi умови для консолiдацii перелому.

*B. Завдати умови для ранньоi медичноi реабiлiтацii хворого,

C. Уникнути ускладнень, якi виникають при вiдстроченому остеосинтезу,

D. Полегшити догляд за пацiєнтом в вiддiленнi iнтенсивноi терапii,

E. Профiлактика формування контрактур у суглобах кiнцiвки. .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо- транспортноi подii без свiдомостi в тяжкому стану. АТ 60/0, пульс 134. Якi лiкарi-спецiалiсти повиннi оглянути хворого в цьому випадку 

A. Хiрург, травматолог, анестезiолог, уролог,

B. Реанiматолог, хiрург.

*C. Хiрург, травматолог, реанiматолог, нейрохiрург,

D. Хiрург, реанiматолог, нейрохiрург, уролог.

E. Реанiматолог, хiрург, нейрохiрург .


В приймальне вiддiлення доставлено потерпiлого з мiсця дорожньо-транспортноi подii без свiдомостi. АТ 100/40, пульс 124. Пiсля обстеження - закритий перелом тазу з порушенням тазового кiльця, закритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi, внутрiшньочеревна кровотеча. За допомогою якого обстеження треба виключити ускладнену травму тазу? 

A. Рентгенографiя.

B. Комп'ютерна томографiя.

C. Катетеризацiя сечового мiхура.

*D. Катетеризацiя сечового мiхура та дослiдження pєr rєctum.

E. Контрастна рентгенографiя .


Артроскопiчне дослiдження колiнного суглоба дозволяє виконати нижче перераховане крiм

A. Оцiнити стан хрестоподiбних зв`язок.

B. Оцiнити стан менiскiв.

C. Видалити хондроматознi тiла,

*D. Усунути деформацiю суглоба .
В хворого 50 рокiв iз двобiчним коксартрозом III стадii, рiзким больовим синдромом i значним обмеженням рухiв у кульшових суглобах. На рентгенограмах суглобна щiлина ледь прослiджується; головки склерозованi, склерозованi дахи вертлюгових западин. є одиночнi дегенеративнi кiсти в головках i в западинах. При радiонуклiдному обстеженнi вiдзначається зниження концентрацii радiофармпрепарату в проекцii обох кульшових суглобiв. Хворому показано?

A. Регулярна консервативна терапiя 2 разу в роцi, включаючи грязелiкування.

B. Артропластика по обидва боки.

C. Ендопротезування.

*D. Двобiчне ендопротезування.

E. Остеотомiя по Мак-Маррею по обидва боки .


Хвора 18 рокiв має диспластичний правобiчний коксартроз I-II ступеня. Турбуе боль в кульшовому суглобi пiсля фiзичного навантаження та пiд час ходьби на великi вiдстанi. Ротацiйнi рухи обмеженi, приведення i вiдведення не обмеженi. Обсяг рух в сагiтальнiй площинi повний. На рентгенограмi є склероз субхондрального вiддiлу головки i западини на дiлянцi найбiльшого навантаження, западина дрiбна, дах недорозвинений, значний дефiцит покриття головки стегна. Хворий показане?

A. Консервативна терапiя,

*B. Пластика даху вертлюговоi западини,

C. Мiжвертлюгова остеотомiя,

D. Ендопротезування,

E. Грязелiкування .


Хворий 50 рокiв з iдиопатичним коксартрозом лiвого кульшового суглоба Турбують болю при ходьбi наприкiнцi дня пiсля навантаження. Мае мiстонезначне обмеження ротацiйних рухiв у суглобi, незначне обмеження вiдведення стегна. На рентгенограмi вiдзначається гарна центрацiя головки стегна, глибока западина, суглобова щiлина звужена, є реактивне розростання кiстки в областi даху. Хворому показано?

*A. Консервативна терапiя,

B. Грязелiкування,

C. Мiжвертлюгова остеотомiя,

D. Ендопротезування.

E. Пластика даху вертлюговоi западини .


В хворого 36 рокiв ознаки правобiчного травматичного гонартрозу I ст. Боль при надмiрному фiзичному навантаженнi, проходить пiсля вiдпочинку. В анамнезi - 3 року тому травма правого колiнного суглоба. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки збережена На ентгенограмi: слабко виражений субхондральний склероз, суглобна щiлина збережена. Показано лiкування: 

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою протягом 7 днiв, холод мiсцево,  ЛФК, анальгетики,

*B. Обмеження навантаження, фiзiотерапевтичне лiкування, прийом  нестероiдних протизапальних засобiв, масаж, ЛФК,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, унутрисуглобове введення гормональних  засобiв, масаж, ЛФК,

D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова,

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хворого 58 рокiв ознаки правобiчного травматичного гонартрозу. Бiль при помiрному фiзичному навантаженнi, проходить пiсля тривалого вiдпочинку, хворiє протягом 5 рокiв. Багаторазово одержував курси консервативного лiкування. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки вiдхилена кнутрi пiд кутом 7 градусiв. На рентгенограмi: виражений субхондральний склероз, суглобна щiлина помiрно звужена, крайовi кiстковi розростання. Показано лiкування: 

A. Iммобiлiзацiя гiпсовою лонгетою протягом 7 днiв, холод мiсцево, ЛФК,  анальгетики.

B. Обмеження навантаження на 6-7 днiв, фiзiотерапевтичне лiкування,  прийом нестероiдних протизапальних засобiв, масаж, ЛФК,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, прийом внутрисуглобове  введення гормональних засобiв, масаж, ЛФК,

*D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова.

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хвороi 65 рокiв ознаки правобiчного гонартрозу III ст. Бiль у спочинку, хворiє протягом 10 рокiв. Багаторазово одержувала курси консервативного лiкування. Вiсь правоi нижньоi кiнцiвки вiдхилена кнутрi пiд кутом 20. На рентгенограмi: виражений субхондральний склероз, суглобнi кiнцi кiсток значно деформованi, кiстковi розростання. Показано лiкування:

*A. Тотальне ендопротезування колiнного суглоба,

B. Артроскопiя,

C. Фiзiотерапевтичне лiкування, внутрисуглобове введення  гормональних засобiв, масаж, ЛФК,

D. Коригуюча остеотомiя великогомiлковоi кiстки в апаратi Iлiзарова.

E. Розробка активних рухiв у правому колiнному суглобi, заняття спортом. .


В хворого 43 рокiв, що пред`являє скарги на сильну бiль в лiвому кульшовому суглобi, що виникає при фiзичному навантаженнi, на рентгенограмi лiвого кульшового суглоба вiдзначаються множиннi осередки розрiдження кiстковоi тканини головки стегна, крайовi кiстковi розростання вертлюговоi западини, рiзке звуження суглобноi щiлини. Який метод лiкування показаний хворому?

A. Пластика дефектiв головки стегна аутокiстковим трансплантатом,

B. Артропластика кульшового суглоба,

*C. Тотальне ендопротезування.

D. Коригуюча остеотомiя.

E. Пластика головки стегна керамiчним ковпачком .


Пацiєнтка 27 рокiв скаржиться на бiль, скованiсть у грудному вiддiлi хребта, швидку стомлюванiсть i зниження працездатностi; 1 мiс. ранiше одержувала стацiонарне лiкування з приводу грудного остеохондрозу; робота пов`язана з переносом ваги i протягами. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, фiзiологiчнi вигини вираженi; перкусiя i пальпацiя остистих вiдросткiв у грудному вiддiлi помiрно болюча; тракцiя по осi хребцiв зменшує бiль. Яка лiкувальна тактика краща?

A. Виконати лiкувальну блокаду,

B. Рентгенотерапiя,

*C. Консервативне лiкування.

D. Готувати до оперативного лiкування.

E. 3) або 4) .


Фiзiотерапiя в гострому перiодi ОХЗа включає:1) парафiн-озокерiт; 2) магнiтотерапiя 3) лазеротерапiя; 4) електрофорез новокаiну ; 5) фонофорез анестезiну;  6) амплiпульс

A. Вiрно 1), 2), 3).

*B. Вiрно 4), 5), 6),

C. Вiрно 1), 4), 6),

D. Вiрно 3), 4), 5) .
При шийному остеохондрозi основними синдромами є:   а) корiнцевi синдроми,  б) спiнальнi синдроми,  в) вегетативно-дистрофiчнi синдроми,  г) синдром хребцевоi артерii,  д) синдром вiсцеральних порушень,  е) синдром переднього драбинчатого м`яза,  ж) плече- лопатковий перiартрит

*A. Вiрно г), д), е) i ж),

B. Вiрно в), д) i ж),

C. Вiрно б), д) i е).

D. Вiрно а), б), в) i е),

E. Вiрно а) .


Для загострення остеохондрозу поперекового вiддiла хребта найбiльш характернi такi симптоми :  1) бiль у поперековому вiддiлi з iррадiацiєю в нижню кiнцiвку, 2) вiдсутнiсть болю в поперековому вiддiлi i нижнiх кiнцiвках, 3) зглаженiсть або вiдсутнiсть поперекового лордозу, 4) нормальне положення поперекового лордозу, 5) анталгiчний нахил тулуба,  6) обмеження руху хребта,  7) збiльшення рухливостi хребта,  8) наявнiсть корiнцевоi симптоматики,  9) позитивнi симптоми натягу корiнцiв, 10) негативнi симптоми натягу корiнцiв

A. Все перераховане,

B. Все перераховане, крiм 2), 3), 6) i 9).

*C. Все перераховане, крiм 2), 4), 7) i 10),

D. Все перераховане, крiм 1), 5), 7).

E. Все перераховане, крiм 2), 4), 5), 6), 8), 9) .


Що викликає появу органiчноi неврологiчноi (корiнцевоi) симптоматики при поперековому остеохондрозi ?

A. Грижа Шморля.

B. Осифiкацiя передньоi поздовжньоi зв`язки.

C. Склерозування замикальних пластин сумiжних хребцiв.

*D. Протрузiя або пролапс диска в спинномозковий канал .
Найбiльш цiнну iнформацiю про наявнiсть i розмiри грижового випина мiжхребцевого диска дає

A. Рентгенографiя в двох проекцiях,

B. Рентгенографiя у функцiональних положеннях.

*C. Мiєлографiя,

D. Ангiографiя.

E. Радiоiзотопне дослiдження .


Про нестабiльнiсть хребцевого сегмента можна судити

A. По неконтрастним рентгенограмам, зробленим  в передньо-заднiй i бiчнiй проекцii,

*B. По неконтрастним рентгенограмам, зроблених  в бiчнiй проекцii в положеннi згинання i розгинання,

C. По рентгенограмам хребта, зробленим у передньо-заднiй проекцii  в положеннi стоячи i лежачи,

D. По комп`ютерним томограмам (ЯМР-томографiя),

E. По радiоiзотопному дослiдженню хребта .


Пацiєнтка 46 рокiв скаржиться на бiль у спинi та лiвiй кiнцiвцi (вiд сiдничноi областi поширюється до п`яти). Протягом тижня, бiль поступово посилюється, травму заперечує. Пiд час ходи злегка береже лiву кiнцiвку; поперековий лордоз злегка згладжений, лiнiя остистих вiдросткiв збережена iх перкусiя безболiсна, пальпацiя паравертебро на рiвнi L4-L5 болюча; легка гiпотрофiя м`язiв лiвого стегна (-1 см); симптом "прилиплоi п`яти" злiва сумнiвний, симптом Александрова негативний, симптом Ласега злiва позитивний; пульсацiя судин лiвоi стопи знижена. Найбiльше iмовiрний дiагноз?

A. Лiвостороннiй коксартроз.

B. Лiвостороннiй коксит,

C. Гормональна спондiлопатiя,

*D. Поперековий остеохондроз iз лiвостороннiм радикулiтом.

E. Ендартерiiт судин лiвоi нижньоi кiнцiвки . .


Пацiєнт 54 рокiв скаржиться на бiль, обмеження рухiв у правому плечовому суглобi, що наросли поступово протягом мiсяця; в 20-лiтньому вiцi протягом декiлькох мiсяцiв лiкувався з приводу травми шийного вiддiлу хребта; робота без фiзичного навантаження. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, рiзке зменшення вiдведення i ротацii правого плеча, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; функцiя правоi кистi збережена.Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Спондилiт,

B. Мiалгiя правого плечового пояса,

*C. Шийний ОХЗ iз правобiчним плече- лопатковим перiартритом.

D. Плексит правого плечового сплетiння.

E. Плече-лопатковий перiартрит. .


Пацiєнтка 23 рокiв скаржиться на швидку стомлюванiсть, зниження працездатностi; робота пов`язана з торгiвлею на вулицi. Об`єктивно: контури суглобiв звичайнi, вираженi поперековий лордоз i грудний кiфоз; пальпацiя остистих вiдросткiв злегка хвороблива; "випрямлення" i тракцiя хребта зменшує бiль; пальпацiя тазових кiсток безболiсна. Найбiльш iмовiрний дiагноз :

A. Ревматоiдний полiартрит.

B. Спондилоартрит,

C. Мiалгiя спини,

*D. Грудний остеохондроз.

E. Остеохондропатiя .


Пацiєнтка 37 рокiв скаржиться на слабкiсть в ногах при ходi, iнодi бiль у крижi з iррадiацiєю вниз до п`яти; пiсля других родiв (рiк тому) вiдзначає погiршення, робота сидяча. Об`єктивно: зайва маса 20-25 кг, збiльшений поперековий лордоз; трикутники талii вiдсутнi; при пальпацii остистих вiдросткiв вiдзначається западiння L4; гiпотрофiя м`язiв стегон; симптоми прилиплоi п`яти i Александрова негативнi, симптом Ласега сумнiвний. Найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гормональна спондiлопатiя,

B. Ревматоiдний полiартрит.

*C. Поперековий остеохондроз iз спондiлолiстезом L4,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондiлит . .


Пацiєнт 47 рокiв, водiй вантажiвки, скаржиться на бiль у правiй нижнiй кiнцiвцi i попереку, бiль посилюється наприкiнцi робочого дня протягом двох тижнiв, травму заперечує. Об`єктивно: злегка береже праву нижню кiнцiвку при ходi, поперековий лордоз збережений; трикутники талii майже не вираженi; лiнiя остистих вiдросткiв у поперековому вiддiлi злегка вiдхилена вправо; пальпацiя паравертебрально справа на рiвнi L3-L4 злегка болюча; симптоми прилиплоi п`яти й Александрова негативнi, симптом Ласега справа позитивний; помiрне зменшення ротацii в правому кульшовому суглобi; пульсацiя судин правоi кiнцiвки злегка ослаблена. Найбiльше ймовiрний дiагноз:

A. Ендартерiiт судин правоi нижньоi кiнцiвки,

B. Ревматоiдний полiартрит,

*C. Поперековий остеохондроз iз правобiчним радикулiтом.

D. Анкiлозуючий спондилоартрит.

E. Туберкулоiдний спондилiт. .


Пацiєнтка 43 рокiв скаржиться на бiль i обмеження рухiв у шийному вiддiлi наприкiнцi робочого дня, травму заперечує, робота часто на холодiм. Об`єктивно: помiрне обмеження рухiв у шийному вiддiлi, пальпацiя кiсткових виступiв безболiсна; шкiрнi покрови вологi, холоднi; пульсацiя судин шиi i кiнцiвок збережена; помiрна тракцiя шийного вiддiлу тимчасово зменшує бiль. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Шийна мiалгiя.

B. Загострення полiартриту.

C. Захворювання судин шиi.

*D. Шийний остеохондроз.

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


Пацiєнт 62 рокiв скаржиться на бiль у попереку, що посилюється при рухах; травму заперечує, але вчора iнтенсивно працював на присадибнiй дiлянцi; в 20 рокiв лiкувався з приводу перелому "поперекового хребця". Об`єктивно: поперековий лордоз злегка згладжений, трикутники талii вiдсутнi, рухи в суглобах тулуба помiрно обмеженi, лiнiя остистих вiдросткiв не вiдхилена, пальпацiя паравертебральних зон помiрно хвороблива; пульсацiя судин кiнцiвок збережена; пальпацiя крижово-клубових зчленувань злегка болюча; симптом Александрова негативний, симптом Ласега негативний. Найбiльше iмовiрний дiагноз

A. Поперековий остеохондроз,

*B. Мiалгiя м`язiв спини,

C. Загострення туб. спондiлиту,

D. Анкiлозуючий спондилоартрит,

E. Новоутвiр у хребцевому каналi. .


Пацiєнтка 60 рокiв скаржиться на болi в п`яткових областях стiп пiд час ходьби, бiль поступово наростає протягом двох мiсяцiв, травму заперечує. Об`єктиво : пiдвищеного харчування (надлишок маси тiла 25-30 кг), хода звичайна , контури суглобiв звичайнi, рухи в них у достатньому обсязi, пульсацiя судин стiп декiлька ослаблена, пiдшкiрнi вени гомiлки варiкозно розширенi, вальгусне вiдхилення I пальця обох стоп пiд кутом 5 градусiв, перкусiя та пальпацiя п`яткових дiлянок обох стоп злегка болюча. Найбiльше iмовiрний дiагноз:

A. Загострення полiартриту.

B. Поперечна плоскостопiсть.

C. Поздовжня плоскостопiсть.

*D. П`яткова шпора.

E. Варикозна хвороба; .


Пацiєнтка 43 рокiв скаржиться на бiль у деформованих стопах i проблеми з вибором взуття, деформацiя стiп розвивалася поступово, травму заперечує, робота пов`язана з тривалим перебуванням на ногах. Об`єктивно: пiдвищеного харчування (надлишок маси тiла 15-20 кг); хода звичайна, контури великих суглобiв не змiненi , збiльшення м`яких тканин над головкою I плесневоi кiстки справа; вальгусне вiдхилення I пальця обох стоп, злiва - пiд кутом 40, справа - 45; молоткоподiбна деформацiя II i III пальцiв обох стоп, пiдшкiрнi вени обох гомiлок варикозно розширенi . Найбiльше iмовiрний дiагноз:

A. Загострення полiартриту,

*B. Поперечна плоскостопiсть iз вальгусним вiдхиленням I пальця 

i молоткоподiбною деформацiєю II i III пальцiв обох стоп,

C. Поздовжня плоскостопiсть,

D. Варикозна хвороба,

E. Поперечна плоскостопiсть ;  .
Пацiєнтка 22 рокiв скаржиться на болi в лiвiй стопi пiсля тривалоi ходьби; травму заперечує, захворювання розвивалося поступово протягом року; робота пов`язана з ходою. Об`єктивно: при ходьбi злегка береже лiву ногу, контури великих суглобiв не змiненi, II палець лiвоi стопи скорочений на 0,5см, рухи в другому плюсне-фаланговому суглобi помiрно обмеженi, м`якi тканини стоп звичайного забарвлення; пальпаторно визначається дещо збiльшена головка II плесневоi кiстки лiвоi стопи, симптом Александрова негативний. Найбiльше iмовiрний дiагноз :

A. Загострення туберкульозного артриту,

B. Поперечна плоскостопiсть.

*C. Остеохондропатiя II плесневоi кiстки,

D. Пухлина стопи.

E. Повздовжня плоскостопiсть .


Пацiєнт 16 рокiв скаржиться на болi в правiй стопi протягом трьох тижнiв, травму заперечує, протягом мiсяця вiдбувалася тривала ходьба з навантаженням; у дошкiльному вiцi лiкувався з приводу "ревматизму". Об`єктивно: при ходьбi береже праву ногу, контури великих суглобiв звичайнi, шкiрнi покрови звичайного забарвлення, холоднi; пульсацiя артерiй правоi стопи знижена, пальпацiя III плесневоi кiстки помiрно болюча. Найбiльше iмовiрний дiагноз :

A. Загострення полiартрiту,

*B. Маршевий перелом III плесневоi кiстки,

C. Пухлина стопи,

D. Повздовжня плоскостопiсть,

E. Облiтеруючий ендартерiiт. .


Пацiєнт 17 рокiв скаржиться на боль в стопах пiсля тривалоi ходьби або фiзичного навантаження, травму заперечує, у дошкiльному вiцi одержував лiкування як тубiнфекований. Об`єктивно: хода звичайна, контури суглобiв звичайнi, шкiрянi покрови блiдо-рожевi, чистi; стопи сплощенi; на плянтаграмi вiдбиток зовнiшнього краю стопи заходить за лiнiю, що з`єднує середину п`яти i II мiжпальцьовий промiжок; пульсацiя артерiй стоп декiлька ослаблена, симптом Александрова негативний. Найбiльше iмовiрний дiагноз:

A. Туберкульозний артрiт,

B. Облiтеруючий ендартерiiт.

*C. Повздовжня плоскостопiсть,

D. Поперечна плоскостопiсть.

E. Остеохондропатiя плесневих кiсток. .


Пацiєнт 42 рокiв скаржиться на болi в стопах пiд час ходьби , що з`явилися раптово ранком; травму заперечує, напередоднi було iнтенсивне фiзичне навантаження; у шкiльному вiцi лiкувався з приводу "ревматизму". Об`єктивно: хода повiльна, обемежна; контури великих суглобiв звичайнi, набряклiсть шкiрних покровiв у нижнiй третинi гомiлки, пальпаторно визначається "скрип" над ахiловими сухожилком при русi стоп; пульсацiя артерiй стоп декiлька ослаблена. Найбiльше iмовiрний дiагноз :

A. Туберкульозний артрiт.

B. Облiтеруючий ендартерiiт,

C. Поздовжня плоскостопiсть,

*D. Ахiлобурсит.

E. Артроз дрiбних суглобiв стопи .


Пацiєнт 57 рокiв скаржиться на бiль i обмеження рухiв у правому гомiлковостопному суглобi, протягом трьох мiсяцiв стан погiршувався поступово; у дошкiльному вiцi одержував лiкування як тубiнфiкований; два року тому одержував лiкування з привод перелому щиколоток правоi гомiлки. Об`єктивно: береже праву ногу при ходьбi, користується тростиною; об`ем на рiвнi правого гомiлковостопного суглоба збiльшений на 1 см; рухи в ньому в межах 90-95; пульсацiя судин правоi стопи дещо ослаблена; симптом Александрова негативний, пiдшкiрнi вени правоi гомiлки варiкозно розширенi. Найбiльше iмовiрний дiагноз:

A. Загострення туберкульозного артриту гомiлковостопного суглобу.

B. Облiтеруючий ендартерiiт,

C. Варикозна хвороба,

*D. Травматичний артроз гомiлковостопного суглобу.

E. Мiалгiя гомiлки .


Пацiєнтка 53 рокiв скаржиться на бiль у деформованих стопах, труднощi з вибором взуття, зниження працездатностi; деформацiя стоп розвилася поступово, робота пов`язана з тривалим перебуванням на ногах. Об`єктивно: хода звичайна, контури великих суглобiв звичайнi, вальгусне вiдхилення I-х пальцiв обох стоп пiд кутом 45-50, II палець розташовується над першим, пiдшкiрнi вени гомiлки варикозно розширенi. Рекомендацii ортопеда :

*A. Оперативне лiкування,

B. Носiння звичайного взуття бiльшого розмiру,

C. Знеболюючi мазi i фiзiолiкування.

D. Водо- i грязелiкування,

E. Носiння спецiального ортопедичного взуття . .


Пацiєнтка 54 рокiв скаржиться на боль в п`яткових областях стоп пiд час ходьби i по вечорах, бiль поступово наростає протягом трьох мiсяцiв; робота пов`язана з фiзичним навантаженням. Об`єктивно: хода звичайна, контури суглобiв не змiненi, рухи в них достатнi, пульсацiя на стопах декiлька знижена; пiдшкiрнi вени гомiлки варiкозно розширенi; перкусiя п`яткових областей злегка болюча, рентгенологiчно - п`ятковi шпори 0,3-0,5 см . Рекомендацii ортопеда:

A. Водо- i грязелiкування в санаторii.

B. Рентгенотерапiя.

C. Курс фiзiотерапii.

*D. Носiння устiлок, що розвантажують звiд стопи.

E. Усе перераховане вище. .


Пацiєнт 16 рокiв скаржиться на боль в стопах пiсля тривалого перебування на ногах або фiзичному навантаженнi. Об`єктивно: хода звичайна, контури суглобiв не змiненi, шкiрнi покрови блiдо-рожевi, чистi; стопи рiзко сплощенi. На плянтограмi вiдбиток зовнiшнього краю перетинає лiнiю, що з`єднує середину п`яти i II мiжпальцьовий промiжок, пульсацiя на стопах декiлька ослаблена. Рекомендацii ортопеда:

A. Направити до МСЕК.

B. Водо- грязелiкування в санаторii перiодично,

C. Оперативне лiкування,

*D. Носiння супинаторiв.

E. Фiзiолiкування i знеболюючi мазi. .


В травматологiчний пункт доставлений хворий з мiсця дорожньотранспортноi подii, на лiвiй гомiлцi накладена транспортна iммобiлiзацiя . При оглядi: на гомiлцi є пов`язка, що промокла кров`ю, в середнiй третинi гомiлки рана 5 см та патологiчна рухливiсть. Визначте кращий метод лiкування. 

A. ПХО, вiдкрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя, дiалiз.

B. ПХО, скелетний витяг.

C. ПХО, накiсний металоостеосинтез.

*D. ПХО, остеосинтез за Iлiзаровим.

E. Закрита репозицiя, гiпсова iммобiлiзацiя дiалiз. .


До лiкарнi доставлений хворий у шоковому станi. Пiсля клiнiчного обстеження виявлений розрив лобкового зчленування з выдкритим пошкодженням сечового мiхура. Зазначте найбiльше кращий метод лiкування розриву лобкового зчленування в цього хворого. 

A. Гамак.

B. Скелетний витяг.

C. Металоостеосинтез пластиною.

*D. Накладення стрижневого апарата.

E. Положення за Волковичем. .


В приймальне вiддiлення доставлений травмований 45 рокiв. Лiве стегно деформовано в середньоi третинi. На рентгенограмi: порушення стегновоi кiстки в середньоi третинi, лiнiя перелому поперечна. Яка тактика лiкування. 

A. Накiстний остеосинтез.

B. Метод скелетного витягу,

C. Металоостеосинтез спицями,

*D. Вiдкрита репозицiя, iнтрамедулярний металоостеосинтез.

E. Остеосинтез апаратом Iлiзарова. .


В приймальне вiддiлення доставлений чоловiк 36 рокiв. Лiве стегно деформовано в середньоi третинi. На рентгенограмi: порушення стегновоi кiстки в середньоi третинi, лiнiя перелому косо-спiраль