1. Найважливішими екзергонічними процесами у живих системах є окислювальні реакції, що каталізуються окислювально-відновними ферментами мембран мітохондрій. Екзергонічні реакції – це реакції, що відбуваються зСкачати 156.65 Kb.
Дата конвертації02.05.2020
Розмір156.65 Kb.
1. Найважливішими екзергонічними процесами у живих системах є окислювальні реакції, що каталізуються окислювально-відновними ферментами мембран мітохондрій. Екзергонічні реакції – це реакції, що відбуваються з:

Виділенням енергії

Поглинанням енергії

Поглинанням тепла

Поглинанням АТФ

Утворенням складних молекул


2. До ендергонічних процесів належать ферментативні реакції синтезу та відновлення. Ендергонічні реакції – це реакції, що відбуваються з:

Поглинанням енергії

Виділенням енергії


Виділенням тепла

Утворенням АТФ

Розщепленням складних молекул3. Вкажіть термін, що характеризує сукупність процесів синтезу складних речовин з більш простих із витратами вільної енергії живої системи:

Анаболізм

Амфіболізм

Катаболізм

Дуалізм

Метаболізм


4. Вкажіть термін, що характеризує сукупність процесів розщеплення складних речовин до більш простих з утворенням вільної енергії:

Катаболізм

Анаболізм

Амфіболізм

Дуалізм

Метаболізм


5. Характерними ознаками для катаболічних реакцій є:

Розпад складних органічних молекул до більш простих

Синтез складних органічних молекул з більш простих

Витрати енергії.


Використання відновних форм коферментів

Гідроліз АТФ та АДФ


6. Амфіболічний процес служить джерелом метаболітів для:

Анаболічних і катаболічних процесів

Анаболічних процесів

Катаболічних процесів

Всіх процесів у клітині

Синтезу білка


7. Вкажіть клас ферментів, що бере участь в анаболічних шляхах синтезу нових зв’язків:

Лігази

Оксидоредуктази

Гідролази

Ізомерази

Трансферази


8. Під час транспортування деяких речовин використовується метаболічна енергія (АТФ). Цим процесом є:

Активний транспорт

Полегшена дифузія

Проста дифузія

Фільтрація
Осмос


9. Яке з наведених тверджень не характеризує АТФ:

Має два гуанідинфосфорних зв’язка

Пуриновий нуклеотид

Є формою збереження та передачі енергії в клітинах

Універсальний макроергМає два фосфоангідридних зв’язка


10. У певних органоїдах клітини відбуваються процеси біологічного окиснення, спряжені з фосфорилюванням, в результаті чого вивільняється енергія. У яких компартментах здійснюються ці процеси?
Мітохондріях

Рибосомах

Ядрі

Ендоплазматичному ретикулумі

Комплексі Гольджі


11. Принцип визначення активності сукцинатдегідрогенази базується на відновленні метиленового синього відновленою формою коферменту. Який кофермент входить до складу сукцинатдегідрогенази:

А. ФАД

В. НАД

В. ФМН

D. ТПФ

Е. ПАЛФ


12. У циклі трикарбонових кислот одна з реакцій належить до реакцій субстратного фосфорилування. Цю реакцію каталізує фермент:

Сукцинілтіокіназа

цитратсинтаза

ІзоцитратдегідрогеназаАконітаза

Малатдегідрогеназа


13. Сумарний баланс молекул АТФ, що утворюються при функціонуванні циклу Кребса становить:

12 молекул АТФ


6 молекул АТФ

10 молекул АТФ

20 молекул АТФ

18 молекул АТФ


14. Скільки моль ФАДН2 утвориться при окисненні 0,25 моль ацетил-КоА в циклі трикарбонових кислот?

0,25

0,1

0,5

1,0

1,5


15. Скільки моль НАДH+ утвориться при окисненні 0,5 моль ацетил-КоА в циклі трикарбонових кислот?

1,5

0,5

1,0

2,0

2,5


16. Анаболічні функції циклу трикарбонових кислот визначаються:

Використанням проміжних метаболітів циклу для синтезу амінокислот і гему

Утворенням відновлених кофакторів для забезпечення реакцій синтезу

Синтезом АТФ у реакції субстратного фосфорилування

Утворенням СО2, що використовується в синтезі карамоїлфосфату

Передачею відновлювальних еквівалентів на електронно транспортні ланцюги
17. Тканинне дихання термінальна стадія біологічного окиснення, у процесі якого проходить:

Перенесення електронів до кисню

Перенесення кисню в тканинах

Утворення кисню в тканинах

Запасання кисню в тканинах

Окиснення токсичних речовин


18. Цитохроми – залізовмісні білки мітохондрій. Який порядок розміщення цитохромів у дихальному ланцюгу?

в-с1-с-а-а3

в-с-с1-а-а3

в1 1-с-а-а3

в1-с-с1-а-а3

в-с-с13


19. При перенесенні електронів у дихальному ланцюгу мітохондрій вивільняється енергія. У якому процесі вона використовується?

Окисному фосфорилюванні

Субстратному фосфорилюванні

Пероксидному окисненні

Мікросомальному окисненні

Мобілізації жирів


20. Який останній компонент мультиензимного комплексу дихального ланцюга мітохондрій, що здатний транспортувати як електрони, так і протони?

Убіхінон

НАД

Залізо-сірчаний білок

Цитохром в

Цитохром а3
21. Яке з наведених тверджень вірне? Послідовність розташування компонентів дихального ланцюга визначається:

Величиною редокс потенціалу

Хімічною структурою переносника

Величиною протонного електрохімічного потенціалу

Є довільною

Величиною стандартної вільної енергії гідролізу22. У дихальному ланцюгу з однієї молекули НАДН+Н+ утворюється:

3 молекули АТФ

5 молекул АТФ

4 молекули АТФ

2 молекули АТФ

1 молекула АТФ


23. У дихальному ланцюгу з однієї молекули ФАДН2 утворюється:

2 молекули АТФ

5 молекул АТФ

4 молекули АТФ

3 молекули АТФ

1 молекула АТФ


24. НАДН+Н+-дегідрогеназа – ензим, що розташований на внутрішній мембрані мітохондрій. В якості коензима він містить:

ФМН

НАД+

ФАД

НАДН+Н+

НАДФ


25. Виберіть з нижче перерахованих тверджень правильне:

При окисному фосфорилуванні на рівні ланцюга транспорту електронів субстрат безпосередньої участі в активуванні неорганічного фосфату не бере.

Будь-яка реакція біологічного окиснення спряжена з окисним фосфорилуванням.

Шляхом реакцій фосфорилування на рівні субстрату у аеробних організмів утворюється основна маса АТФ.

Універсальним донором атомів водню для дихального ланцюга мітохондрій служить відновлений флавінмононуклеотид.

Реакції біологічного окиснення завжди спряжені з субстрат ним фосфорилуванням.
26. Важливу роль реакцій дегідрування в процесах біологічного окиснення вперше було відмічено у теорії:

Паладіним

Д. Кейлиним

О. Варбургом

В.А.Энгельгардтом

В.А.Белицером.


27. який тип ферментів каталізує реакції дегідрування, в яких як акцептор використовується кисень (SR2 + О2S + h2О2):

Аеробні дегідрогенази (оксидази)

Анаеробні дегідрогенази

Цитохроми

Монооксигенази

Диоксигенази


28. Для якого із зазначених субстратів тканинного дихання коефіціент фосфорилювання Р/О = 3?

Ізоцитрату

Цитрату

Сукцинату

Сукциніл-КоА

Ацил-КоА


29. Для якого із зазначених субстратів тканинного дихання коефіціент фосфорилювання Р/О = 2?

Ацил-КоА

Α-кетоглурату

Малату

Ізоцитрату

L-Глутамату


30. Який з компонентів входить до складу комплексу І дихального ланцюга (НАДН-коензим Q-редуктази):

ФМН

ФАД

Гем

Ліпоєва кислота

Сукцинат


31. Який з компонентів входить до складу комплексу ІІ дихального ланцюга (Сукцинат-коензим Q-редуктази):

ФАД

Гем

ФМН

НАДФ

Цитохром с


32. Що таке окисне фосфорилування?

Утворення АТФ з АМФ і пірофосфату в дихальному ланцюгу

Фосфороліз глікогену

Перенесення з АТФ залишку ортофосфатної кислоти

Утворення АТФ, пов’язане з перенесенням електронів

Утворення АТФ з макроергічних сполук


33.Специфичним акцептором фосфату в процесі окисного фосфорилування є:

АДФ

АМФ

АТФ

цитохроми

ФАД


34. Піридин-залежні дегідрогенази виконують функції анаеробних дегідрогеназ, що відщеплюють електрони та протони бід багатьох субстратів. Коферментами цих дегідрогеназ є:

НАД

ФАД

Гем

ТПФ

ФМН


35. Флавінзалежні ферменти відіграють важливу роль, виконуючи функції як анаеробних так і аеробних дегідрогеназ. Простетичною групою цих ензимів є:

ФАД

НАД

Гем

ТПФ

ТГФК


36. Які з компонентів дихального ланцюга мітохондрій транспортують тільки електрони?

Цитохром с

ФАД

НАД

Убіхінон

Сукцинатдегідрогеназа

37. Як відбивається на утворенні АТФ потрапляння в кров 2,4-динітрофенолу?Зменшує вихід АТФ, бо роз'єднує дихання і фосфорилування

Не впливає на утворення АТФ

Підвищує утворення АТФ

Посилює окиснення і фосфорилювання.

Зменшує вихід АТФ і тепла.38. Роз’єднувачі окисного фосфорилування спричинюють неконтрольоване дихання. Механізм їх дії полягає у:

Спричинюють втрату мембранного потенціалу

Інгібування перенесення електронів цитохромами

Інгібування АТФ-синтази

Конкурентне інгібування НАД-залежних дегідрогеназ

Пригнічують одночасно і транспорт електронів і синтез


39. Рушійною силою утворення АТФ в дихальному ланцюгу мітохондрій є:

Утворення протонного електрохімічного потенціалу

Транспорт електронів цитохромами

Відновлення молекулярного кисню з вивільненням вільної енергії

Розщеплення високоенергетичних субстратів

Вивільнення великої кількості енергії під час транспорту електронів

40. Призначенням бурого жиру в міжлопатковій ділянці новонароджених є:Служити джерелом тепла за рахунок роз'єднання дихання і фосфорилування.

Служити теплоізоляційним матеріалом.

Здійснювати механічний захист тканин і органів

Джерело для утворення кетонових тіл.

Служити пластичним матеріалом.


41. АТф-синтетаза утворює АТФ під час окисного фосфорилування. Синтез Атф здійснюється в:

Матриксі мітохондрій

Цитозолі клітини.

Пероксисомах.

Зовнішній мембрані мітохондрій.

Мікросомах.


42. Виберіть з наведених нижче вірне твердження:

В процесі тканинного дихання на внутрішній мембрані мітохондрій формується протонний електрохімічний потенціал

Компоненти електроннотранспортного ланцюга діють як протонні помпи, перекачуючи протони з міжмембранного простору в матрикс

При транспорті електронів та протонів через дихальний ланцюг безпосередньо вивільняється велика кількість енергії

Енергія електрохімічного потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій використовується для роботи V комплексу дихального ланцюга

Транслокація протонів з між мембранного простору в матрикс по протонним каналам супроводжується синтезом креатинфосфату.
Тести для ліцензійного іспиту крок – 1
43. (М, С, Ф) Біомолекули, що мають високу стандартну вільну енергію переносу кінцевої фосфатної групи належать до макроергічних. В якої з перерахованих речовин величина стандартної вільної енергії є найвищою?

А. фосфоенолпіруват

В. АТФ

C. Глюкозо-1-фосфат

D. Пірофосфат

Е. Креатин фосфат


44. (М, С, Ф) Головною макроергічною сполукою в живих організмах є молекула АТФ. У реакції АТФ + Н2О → АМФ + ФФн зміна вільної енергії становить:

37,4 кДж/моль

74,5 кДж/моль

34,5 кДж/моль

320 кДж/моль

21,5 кДж/моль

45. (М, С, Ф) Організм людини одержує енергію у вигляді АТФ при окисленні різних субстратів. При цьому відбувається поглинання неорганічного фосфату. Під час окислення якої сполуки в організмі максимально зросте утилізація неорганічного фосфату?

Пальмітоіл-КоА

Ацетил-КоА

Глюкози

Гліцерину

Сукцинату

46. (М, С, Ф) Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Який основний метод застосовують для їх виділення?

А. Диференційне центрифугування

В. Хроматографію

С. Електрофорез

D. Спектрофотометрію

Е. Гель-фільтрацію47. (М, С, Ф) Окремі метаболічні шляхи містяться у визначених внутрішньоклітинних ділянках – компартментах. Які з перерахованих процесів локалізуються в цитозолі клітини:

А. Реакції гліколізу, глюконеогенезу, синтезу жирних кислот
В. Реакції реплікації ДНК та транскрипції РНК

С. Реакції циклу три карбонових кислот, електронного транспорту та окиснювального фосфорилування

D. Реакції гідролітичного розщеплення біополімерів – білків нуклеїнових кислот

Е. Реакції мікросомального окиснення
48. (М, С, Ф) При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітин. Ці елементи:

Лізосоми

Мітохондрії

Рибосоми

Центросоми

Ендоплазматична сітка


49. (М, С, Ф) Метод диференційного центрифугування застосовують для вивчення біохімічних реакцій та метаболітів, які локалізовані в певних компартментах. Яку субклітинну фракцію можна одержати використовуючи фактор седиментації 600 g?

Ядерну

Мітохондріальну

Лізосомальну

Мікросомальну

Рибосомальну


50. (М, С, Ф) У ферментативному розщепленні складних біоорганічних сполук в організмі виділяють три основних стадії, загальних для катаболізму різних біомолекул. На першій стадії катаболізму відбувається:

Гідролітичне розщеплення макромолекул до простих мономерів.

Розщеплення структурно-функціональних компонентів клітин

Утворення кінцевих продуктів катаболізму

Вивільнення великої кількості хімічної енергії

Відновлення коферментів нікотинамідаденіндинуклеотиду та флавінаденіндинуклеотиду
51. (М, С, Ф) У хворого порушено енергетичний обмін – сповільнені процеси окиснення та утворення АТФ, в крові знижений вміст метаболітів циклу Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатдегідрогенази?

Малонат

Цитрат

Аспартат

Малат

Глутамат


52. (М, С, Ф) Утворення оксалоацетату з пірувату є найважливішою анаплеротичною реакцією в клітинах печінки та нирок. Цю реакцію каталізує:

Піруваткарбоксилаза

Цитратсинтаза

Піруватдегідрогеназа

Піруватдекарбоксилаза

Малатдегідрогеназа


53. (М, С, Ф) В експериментальних тварин досліджували вплив вітамінів на швидкість ЦТК. При відсутності якого з вітамінів швидкість реакцій не порушувалась:

Ціанкобаламін

Тіамін


Пантотенова кислота

Рибофлавін

Нікотинамід54. (М, С, Ф) В реакціях циклу Кребса відбувається відновлення коферментів чотирьох дегідрогеназ. Вкажіть субстрати ЦТК, причетні до появи атомів водню у складі відповідних коферментів:

А. Ізоцитрат

В. Цитрат.

С. Аконітат

D. Фумарат

Е. Оксалоацетат


55. (М, С, Ф) До лікарні потрапили люди, що постраждали від землетрусу й упродовж 10 днів перебували без їжі. Дослідження ферментів ЦТК показали різке зниження швидкості цього процесу. Які наслідки це матиме для організму:

Зниження рівня АТФ

Обезводнення

Утворення великої кількості ендогенної води

Посилення біосинтезу білка

Посилення ліпогенезу


56. (М, С, Ф) В експериментальних тварин на фоні довенного введення глюкози визначили зниження активності ферментів ЦТК. Які сполуки безпосередньо інгібують реакції ЦТК,

АТФ

ФАД

НАДФ+

НАД+

АМФ
57. (М, С, Ф) Хворого госпіталізовано з діагнозом “цукровий діабет І типу”. Однією з метаболічних змін є зниження швидкості синтезу оксалоацетату. Який метаболічний процес порушується внаслідок цього?

Цикл лимонної кислоти


Гліколіз

Синтез холестерину

Мобілізація глікогену

Синтез сечовин
58. (М, С, Ф) В експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому спостерігалось інгібування α-кетоглутаратдегідрогеназного комплексу. Чим служить ліпоєва кислота для цього ензиму?

Коферментом

Субстратом

Інгібітором

Алостеричним регулятором

Продуктом59. (М, С, Ф) Студенти в лабораторній роботі in vitro досліджували вплив малонату на ферменти циклу трикарбонових кислот. Накопичення якого метаболіту вони виявили:

Сукцинату

малату

Ізоцитрату

фумарату

Сукциніл-КоА


60. (М, С, Ф) Цикл трикарбонових кислот – це загальний кінцевий шлях окиснювального катаболізму клітини в аеробних умовах. За виконання яких біологічних функцій відповідає цей метаболічний шлях?

Утворення високоенергетичного водню у вигляді чотирьох відновлених кофакторів

Підтримання в клітині фізіологічної концентрації пірувату

Утворення субстратів для глюконеогенезу

Утворення ендогенної води

Синтез біологічно активних речовин


61. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зменшується при накопиченні в матриксі мітохондрій ацилів вищих жирних кислот:

Цитратсинтаза

Сукцинатдегідрогеназа

Ізоцитратдегідрогеназа

Малатдегідрогеназа

Фумараза


62. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зростає при накопиченні в матриксі мітохондрій АДФ:

Ізоцитратдегідрогеназа

Сукцинілтіокіназа

Сукцинатдегідрогеназа

Малатдегідрогеназа

Фумараза

63. (М, С, Ф) Цитохроми – компоненти дихального ланцюга мітохондрій, що переносять електрони від убіхінону на молекулярний кисень. Яка частина молекули цитохрома бере участь в окиснювально-відновних реакціях?Атом заліза

Вінільний радикал

Пірольне кільце

Білкова частина

Метиновий мостик


64. (М, С, Ф) Ензими дихального ланцюга окиснюють біологічні субстрати та транспортують відновлювані еквіваленти на кисень з утворенням молекули води. Де вони локалізуються?На внутрішній мембрані мітохондрій

В цитоплазмі

На зовнішній мембрані мітохондрій

В матриксі мітохондрій

На плазматичній мембрані


65. (М, С, Ф) Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин, за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Яка головна функція мітохондрій?

Окисне фосфорилування

Реплікація ДНК

Гідроліз речовин

Біосинтез білків

Секреція


66. (М, С, Ф) У деяких органоїдах клітини відбуваються процеси біологічного окиснення, спряжені з фосфорилуванням, в результаті чого вивільняється енергія. У яких органоїдах здійснюються ці процеси?

Мітохондріях

Рибосомах

Ядрі

Ендоплазматичному ретикулумі

Комплексі Гольджі


67. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є максимальною?

Цитохрому а3

НАДНН+

ФАДН2

Цитохрому в

Цитохрому с1


68. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є найменшою?

НАДНН+

ФАДН2

Цитохрому в

Цитохрому с1

Цитохрому а3


69. (М, С, Ф) Ціаніди – клітинні отрути, інгібітори транспорту електронів на термінальній ділянці дихального ланцюга мітохондрій. Який механізм їх токсичної дії?

Утворення комплексів з Fe3+-формою гему цитохром оксидази

Блокування електронного транспорту на рівні НАДН-коензим-Q-редуктази

Блокування перенесення електронів з цитохрому в на с1

Інгібування функцій АТФ-синтетази

Роз’єднання дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях
70. (М, С, Ф) При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 і Т4, спостерігають схуднення, тахікардія, психічна збудливість та ін. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін у мітохондріях клітин?

Роз’єднують процеси окиснення та окисного фосфорилування

Блокують дихальний ланцюг

Активують субстратне фосфорилування

Блокують субстратне фосфорилування

Активують окисне фосфорилування


71. (М, С, Ф) Судово-медичний експерт під час розтину тіла 20-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш імовірно стало причиною смерті дівчини?

A. Тканинного дихання

B. Синтезу гемоглобіну

C. Транспорту кисню гемоглобіном

D. Синтезу сечовини

E. Транспорту водню за допомогою малатаспартатного механізму


72. (М, С, Ф) Ціаністий калій - отрута, що при зводить до миттєвої смерті. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?

A. Цитохромоксидаза [аа3].

B. Флавінові ферменти.

C. Цитохром b.

D. НАД+-залежні дегідрогенази.

E. Цитохром Р450.


73. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення гідрогену пероксиду. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A. Каталаза.

B. Цитохромоксидаза.

C. Сукцинатдегідрогеназа.

D. α-rетоглутаратдегідрогеназа.

E. Аконітаза.


74. (М, С, Ф) до лікарні потрапила пацієнтка з отруєнням снодійними препаратами – похідними барбітурової кислоти. Яку з нижче наведених сполук слід ввести хворій для відновлення тканинного дихання на період виведення снодійного препарату з організму?

Ацил-КоА

Ізоцитрат

Малат

Піруват

Глутамат


75. (М, С, Ф) Яке з наведених тверджень вірне? Спряження електронного транспорту в мітохондріях з біохімічною системою синтезу АТФ здійснюється за рахунок:

Утворення протонного електрохімічного потенціалу

Порушення цілісності внутрішньої мембрани мітохондрій

Різниці редокс потенціалів компонентів дихального ланцюга

Проходить спонтанно

Дії інгібіторів електронного транспорту


76. (М, С, Ф) Паціент, який працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти, звернувся в стаціонар зі скаргами на приступи утрудненого дихання, запаморочення. Який механізм дії синильної кислоти на тканинне дихання?

Блокування сполучення електронів з киснем

Взаємодія з гемом цитохрому а3

Приєднання до азоту піримідинового кільця НАД

Блокування активності цитохрому с

Блокування перенесення електронів з цитохрому на цитохром с1


77. (М, С, Ф) У процесі метаболізму в оргазнізмі людини виникають активні фор­ми кисню, у тому числі супероксидний аніон. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A. Супероксиддисмутази.

B. Каталази.

C. Пероксидази.

D. Глутатіонпероксидази

Е. Глутатіонредуктази


78. як впливають на енергетичний вихід АТФ іони К+, якщо потрапляють у мітохондрію?

Вихід АТФ зменшується, бо іони К+ як іонофори зменшують величину мембранного електрохімічного потенціалу

Частина енергії дихання використовується на транспорт іонів

Збільшується утворення АТФ, бо зростає позитивний потенціал?

Не змінюють вихід АТФ

Величина зміни АТФ буде залежати від кількості іонів К+
79. (М, С, Ф) яке з наведених нижче тверджень стосовно хеміосмотичної теорії є невірним:

Енергія електрохімічного потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій використовується для роботи V комплексу дихального ланцюга

Окремі компоненти електронно транспортного ланцюга діють як протонні помпи.

Енергія, що вивільняється при транспорті електронів І, ІІІ, ІV комплексами дихального ланцюга, використовується на перекачування протонів з матриксу в між мембранний простір

В процесі тканинного дихання на внутрішній мембрані мітохондрій формується протонний електрохімічний потенціал

Транслокація протонів з між мембранного простору в матрикс по протонним каналам АТФ-синтетази супроводжується синтезом АТФ.
80. (М, С, Ф) Підвищену стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що в них синтезуються у великих кількостях гормони, які посилюють процеси окиснення і утворення тепла в мітохондріях шляхом роз'єднання біологічного окиснення та окисного фосфорилування. Які це гормони (гормон)?

A. Йодвмісні гормони щитоподібної залози (йодтироніни)

B. Адреналін і норадреналін

C. Глюкагон

D. Інсулін

E. Кортикостероїд


81. (М, С, Ф) Спряження тканинного дихання з окисним фосфорилуванням відбувається за наявності електрохімічного градіенту іонів Н+ між матриксом та міжмембранним простором. Яка з перерахованих речовин може роз’єднувати процеси дихання та фосфорилування?

Динітрофенол

Ціаніди

Глюкоза

Соматотропін

Ротенон


82. (М, С, Ф) Ціанід калію — смертельна отрута. Залежно від дози, смерть настає через декілька секунд чи хвилин. Токсична дія зумовлена пригніченням дії:

Цитохромоксидази

Гемоглобіну

каталази

АТФ-синтетази

НАДФН-дегідрогенази


83. (М, С, Ф) Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння “мушок” перед очима. Який механізм дії тироїдних гормонів лежить в розвитку гіпоксії?

Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

Посилення синтезу дихальних ферментів

Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

Гальмування синтезу дихальних ферментів

Конкурентне гальмування дихальних ферментів
84. (М, С, Ф) В організм пацієнта помилково потрапила речовина, внаслідок дії якої дихальний ланцюг був частково заблокований і з субстратів міг окислюватись тільки аскорбат. Яка речовина потрапила в організм?

Антиміцин А

Ціаністий калій

Барбітурати натрію

Морфій

2, 4-динітрофенол


85. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту – речовини, які діють як клітинні отрути, що спричинюють феномен тканинної гіпоксії. Які з перерахованих речовин належать до цього класу?

Похідні барбітурової кислоти

2,4-Динітрофенол

Жирні кислоти

СССР

Тироксин


86. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту, зв’язуючись з окремими компонентами дихального ланцюга мітохондрій, блокують перенесення електронів. Інгібітором транспорту електронів через НАД-коензим-Q-редуктазний комплекс є:

Пієрицидин а

Ціаніди

Монооксид вуглецю

Антиміцин А

2,4-динітрофенол
  1. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекул кисню в дихальному ланцюзі і нагромадження пероксиду водню. Вкажіть фермент, який запобігає нагромадженню недоокислених продуктів в організмі?

  2. А. Каталаза

В. Сукцинатдегідрогеназа

С. Цитохромоксидаза

D. Аконітаза

Е. -кетоглутаратдегідрогеназа
88. (М, С, Ф) Пацієнт звернувся з скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося. Що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

А. Цитохромоксидаза

В. Сукцинатдегідрогенази

С. Каталази

D. Лактатдегідрогенази

Е. Піруватдегідрогенази

89. (М, С, Ф) Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений у першу чергу?

А.Окиснювальне фосфорилювання

В.Синтез мітохондріальних білків

С.Фрагментація великих мітохондрій на менші

D.Інтеграція функціональних білкових молекулЕ.Ресинтез АТФ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка