? в лабораторiю для проведення дослi-дження надiйшла проба молокаСкачати 113.97 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації07.04.2020
Розмір113.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

12

Гігієна

Опис:

Крок 2_укр

Перелік питань:

1.

? В лабораторiю для проведення дослi-дження надiйшла проба молока. Установленi такi данi: колiр – бiлуватий, запах – без особливостей, смак – характерний для молока, густина– 1,038, кислотнiсть– 350 Тернера, жирнiсть– 3,2%. Який ступiнь якостi молока?


A. *

Молоко недоброякiсне


B.

Молоко доброякiсне


C.

Молоко зниженої якостi


D.

Молоко фальсифiковане


E.

Молоко умовно придатне


2.

За результатами лiкарняно-педагогiчного спостереження за уроком фiзкультури в 9-ому класi побудована фiзiологiчна крива, що характеризується поступовим збiльшенням частоти пульсу у ввiднiй частинi, приростом частоти пульсу на 80% пiд час основної частини, крива має 4-зубчатий вигляд. Як можна оцiнити органiзацiю уроку фiзкультури?


A. *

Тривалi промiжки мiж вправами


B.

Урок побудований правильно


C.

Фiзичне навантаження недостатнє


D.

Фiзичне навантаження надмiрне


E.

Фiзичне навантаження достатнє


3.

На однiй iз дiльниць залiзничної станцiї, де проводиться розвантаження вагонiв з пiском насипом, при фiзiолого-гiгiєнiчному дослiдженнi характеру роботи вантажникiв, що вручну лопатою розбивають запечену масу та перевалюють її, встановлено, що їх праця вiдноситься до III ступеня важкостi. За яким iз перелiчених критерiїв могла бути проведена оцiнка працi вантажникiв?


A. *

Максимальна маса вантажу, що перемiщується


B.

Величина статичного навантаження за змiну


C.

Час активних дiй, % до тривалостi змiни


D.

Час пасивного спостереження, % до тривалостi змiни


E.

Iнтелектуальна напруженiсть


4.

Робiтники рибних промислiв пiдлягають впливу низьких температур оточуючого повiтря вiд 50 до 150 . Захворювання яких органiв та систем найбiльш часто зустрiчаються у робiтникiв цих виробництв?


A. *

Дихальної


B.

Серцево-судинної


C.

Кровi


D.

Печiнки


E.

Шлунково-кишкового тракту


5.

У промисловому районi одного iз iндустрiальних мiст у дiтей дошкiльного вiку почастiшали захворювання на хронiчний астматичний бронхiт та бронхiальну астму. Який iз постiйних забруднювачiв повiтря мiг стати їх причиною?


A. *

Дiоксид сiрки


B.

Оксид вуглецю


C.

Свинець


D.

Оксиди азоту


E.

Продукти фотохiмiчних реакцiй

6.

Пiд час медичного огляду учня 3-го класу встановлено дисгармонiйний фiзичний розвиток. Об’єктивно: бiологiчний вiк вiдповiдає календарному, має мiсце компенсований хронiчний бронхiт. Клiнiчнi функцiональнi змiни з боку iнших органiв вiдсутнi. До якої групи здоров’я вiдноситься учень?


A. *

III група


B.

I група


C.

IV група


D.

II група


E.

V група


7.

Хворого госпiталiзовано до лiкувально-профiлактичного закладу з дiагнозом дифiлоботрiоз. Пiд час вживання якої риби вiдбулося зараження?


A. *

Карп рiчний


B.

Мiнтай


C.

Камбала


D.

Окунь морський


E.

Палтус морський


8.

Серед населення, що мешкає поблизу пiдприємства по виробництву пестицидiв, динамiчно пiдвищується рiвень вроджених вад розвитку, що проявляються в центральному паралiчi, iдiотiї та слiпотi новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даної патологiї?


A. *

Ртуть


B.

Стронцiй


C.

Кадмiй


D.

Залiзо


E.

Хром


9.

Передбачається будiвництво багатопрофiльної лiкарнi в одному iз центральних районiв мiста. Який тип забудови найбiльш доцiльний у даному ви-падку?


A. *

Централiзовано-блочний


B.

Централiзований


C.

Децентралiзований


D.

Змiшаний


E.

Блочний


10.

Шлiфувальник 50 рокiв звернувся до цехового лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, затерплiсть кiнцевих фаланг пальцiв та сильний бiль у них. Об’єктивно: блiдiсть шкiри пальцiв рук. Пiд час дослiдження больової, тактильної та температурної чутливостi виявлено незначнi порушення. З боку iнших органiв та систем вiдхилень не було. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Вiбрацiйна хвороба


B.

Полiневрит


C.

Хвороба Рейно


D.

Сирiнгомiєлiя


E.

Деформуючий артроз


11.

Хворий 35 рокiв, який протягом рокiв працює прохiдником у шахтi, скаржиться на задишку пiд час фiзичного навантаження, кашель з видiленням невеликої кiлькостi харкотиння. Температура тiла у нормi. У легенях хрипи не вислуховуються. ШЗЕ- 8 мм/год, реакцiя Манту з 2 ТО– папула 10 мм. На рентгенограмi: по всьому об’єму обох легенiв дрiбнi, пiдвищеної iнтенсивностi вогнища, якi чiтко контуруються. Який попереднiй дiагноз?


A. *

Антракоз


B.

Бронхiолiт

C.

Пневмонiя


D.

Канцероматоз


E.

Туберкульоз


12.

Пiд час проведення медичного огляду лiкар звернув увагу на студентку ростом 162 см та масою тiла 59 кг, яка скаржилась на те, що у вечiрнiй час втрачає здатнiсть до чiткого бачення предметiв, якi оточують. Об’єктивно спостерiгається сухiсть шкiри, гiперкератоз. У складi добового рацiону студентки виявлений такий вмiст основних вiтамiнiв: вiтамiн А– 0,5 мг, вiтамiн В1– 2,0 мг, вiтамiн В2– 2,5 мг, вiтамiн В6– 2 мг, вiтамiн С– 70 мг. Визначте вид гiповiтамiнозу:


A. *

А–гiповiтамiноз


B.

В1–гiповiтамiноз


C.

В2–гiповiтамiноз


D.

В6–гiповiтамiноз


E.

С–гiповiтамiноз


13.

Пiд час визначення адаптацiї учнiв 1-го класу до навчання у школi встановлено, що у них невисока швидкiсть переробки iнформацiї на уроцi важання процесiв гальмування над збудженням. Який ступiнь адаптацiї у цих учнiв?


A. *

Напружений


B.

Задовiльний


C.

Добрий


D.

Незадовiльний


E.

Уповiльнений


14.

На земельнiй дiлянцi сiльської дiльничої лiкарнi на 50 лiжок видiленi такi зони: лiкувального корпусу для неiнфекцiйних хворих, лiкувального корпусу для iнфекцiйних хворих з вiдокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якiй розташоване патологоанатомiчне вiддiлення. Яке порушення допущено при плануваннi дiлянки?


A. *

Поєднання господарської та патоло-гоанатомiчної зон


B.

Вiдокремлення садово-паркових зон


C.

Розташування iнфекцiйного вiддiлення на дiлянцi лiкарнi


D.

Розмежування зон для iнфекцiйних та неiнфекцiйних хворих


E.

Розташування патологоанатомiчного вiддiлення на дiлянцi лiкарнi


15.

До лабораторiї для проведення дослiдження надiйшла проба молока. Установленi такi данi: колiр - бiлуватий, запах - без особливостей, смак - характерний для молока, густина - 1,038, кислотнiсть - 350 Тернера, жирнiсть - 3,2%. Який ступiнь якостi молока?


A. *

Молоко недоброякiсне


B.

Молоко доброякiсне


C.

Молоко зниженої якостi


D.

Молоко фальсифiковане


E.

Молоко умовно придатне


16.

За результатами лiкарняно-педагогiчного спостереження за уроком фiзкультури в 9-ому класi побудована фiзiологiчна крива, що характеризується поступовим збiльшенням частоти пульсу у ввiднiй частинi, при-ростом частоти пульсу на 80% пiд час основної частини; крива має 4-х зубчатий вигляд. Як можна оцiнити органiзацiю уроку фiзкультури?


A. *

Тривалi промiжки мiж вправами


B.

Урок побудований правильно


C.

Фiзичне навантаження недостатнє


D.

Фiзичне навантаження надмiрне


E.

Фiзичне навантаження достатнє

17.

Шахтний колодязь знаходиться на територiї присадибної дiлянки на вiдстанi 20 м вiд житлового будинку, 10 м - вiд вбиральнi, 15 м - вiд будинку сусiда. Яка найменша вiдстань, згiдно санiтарних норм, повинна бути мiж колодязем та джерелом можливого забруднення води?


A. *

30 м


B.

25 м


C.

20 м


D.

15 м


E.

10 м


18.

У дитини дошкiльного вiку встановлено гармонiйний фiзичний розвиток та вiдповiднiсть бiологiчного вiку календарному. Хронiчних захворювань немає. Протягом року 5 разiв хворiв на гострi захворювання. До якої групи здоров’я слiд вiднести цю дитину?


A. *

II


B.

I


C.

III


D.

V


E.

IV


19.

У квiтнi, пiд час медичного огля-ду груп населення, 27% осiб скаржилися на зниження працездатностi та пiдвищену втомлюванiсть. Пiд час огляду були виявленi набряклi пухкi ясна, виражена кровоточивiсть пiд час натискання на них; на шкiрi - фолiкулярний гiперкератоз, на фонi нормальної вологостi шкiри. З якою патологiєю, най бiльш вiрогiдно, пов’язанi такi прояви?


A. *

Гiповiтамiноз С


B.

Парадонтоз


C.

Гiповiтамiноз А


D.

Гiповiтамiноз B1


E.

Полiгiповiтамiноз


20.

Для освiтлення учбових примiщень використовують рiзноманiтну освiтлю-вальну арматуру. Який вид освiтлю-вальної арматури створює найбiльш прийнятне, з гiгiєнiчної точки зору, освiтлення?


A. *

Арматура вiдбитого свiтла


B.

Арматура прямого свiтла


C.

Арматура напiввiдбитого свiтла


D.

Арматура розсiяного свiтла


E.

Арматура комбiнованого свiтла


21.

Для населення, яке проживає на радiацiйно-забрудненiй територiї, з метою виведення з органiзму радiонуклiдiв рекомендується включити в рацiон харчування пектини. Якi з наведених продуктiв є основним джерелом пектинiв?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка