Μιτος або mitos «нитка» та κουδριον або khondrion «гранула» двомембраннаСкачати 112.85 Kb.
Дата конвертації19.04.2020
Розмір112.85 Kb.
Мітохондрія (від грец. μιτος або mitos — «нитка» та κουδριον або khondrion — «гранула») — двомембранна органела, присутня у більшості клітин еукаріот[1]. Мітохондрії іноді називають «клітинними електростанціями», тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ через процес відомий як окисне фосфорилювання. Типова еукаріотична клітина містить близько 2 тис. мітохондрій, які займають приблизно одну п'яту її повного об'єму[джерело?]. Мітохондрії містять так звану мітохондріальну ДНК, незалежну від ДНК, розташованої у ядрі клітини. Відповідно до загальноприйнятої ендосимбіотичної теорії, мітохондрії походять з вільноживучих клітин прокаріот, родичів сучасних протеобактерій.

Зміст

 • 1Структура мітохондрії

  • 1.1Зовнішня мембрана

  • 1.2Міжмембранний простір

  • 1.3Внутрішня мембрана

  • 1.4Мітохондріальний матрикс

 • 2Функції мітохондрій

  • 2.1Перелік функцій

  • 2.2Перетворення енергії

   • 2.2.1Піруват та цикл трикарбонових кислот

  • 2.3NADH and FADH2: електронно-транспортний ланцюжок

  • 2.4Виробництво тепла

  • 2.5Депо кальцію

 • 3Походження

 • 4Реплікація

 • 5Примітки

Структура мітохондрії[ред. | ред. код]

Схематичне зображення структури мітохондрії

Мітохондрія оточена внутрішньою і зовнішньою мембранами, складеними з подвійного шару фосфоліпідів і білків. Ці дві мембрани схожі, проте, мають різні властивості. Зовнішня мембрана гладенька, вона не утворює ніяких складок і виростів, товщиною 7 нм. Внутрішня мембрана утворює численні складки, спрямовані в порожнину мітохондрії, товщиною 7 нм. Через цю двомембранну організацію мітохондрія фізично розділена на 5 відділів. Це зовнішня мембрана, міжмембранний простір (простір між зовнішньою і внутрішньою мембранами, 10 нм), внутрішня мембрана, криста (сформована складками внутрішньої мембрани) і матрикс (простір в межах внутрішньої мембрани). Мітохондрія має від 1 до 10 мікрон (μм) за розміром.

Зовнішня мембрана[ред. | ред. код]

Зовнішня мітохондріальна мембрана, що оточує всю органелу, має співвідношення фосфоліпідів до білків подібне до плазматичної мембрани еукаріот (близько 1:1 за вагою). Вона містить численні інтегральні білки — порини, які мають відносно великий внутрішній канал (близько 2-3 нм), що пропускає всі молекули від 5000 Да та менше[2]. Більші молекули можуть перетнути зовнішню мембрану тільки за допомогою активного транспорту. Зовнішня мембрана також містить ферменти, залучений в такі різноманітні активності як подовження жирних кислотокиснення адреналіну і біодеградація триптофану.Міжмембранний простір[ред. | ред. код]

Міжмембранний простір — це простір між зовнішньою та внутрішньою мембраною мітохондрії. Його товщина становить близько 10-20 нм. Оскільки зовнішня мембрана мітохондрії проникна для невеликих молекул та іонів, їх концентрація в периплазматичному просторі мало відрізняється від їхньої концентрації в цитоплазмі. Для транспортування великих білків, навпаки, необхідні специфічні сигнальні пептиди; тому білкові компоненти периплазматичного простору та цитоплазми відрізняються. Одним із білків, що містяться у периплазматичному просторі, є цитохром c — один з компонентів дихального ланцюга мітохондрій.Внутрішня мембрана[ред. | ред. код]

Зображення крист в мітохондрії печінки пацюка

Внутрішня мітохондріальна мембрана містить білки з чотирма видами функцій[2]:


 1. Білки, що проводять окиснювальні реакції респіраторного ланцюжка.

 2. АТФ-синтаза, яка виробляє в матриці АТФ.

 3. Специфічні транспортні білки, які регулюють проходження метаболітів між матрицею і цитополазмою.

 4. Системи імпорту білків.

Внутрішня мембрана містить більш ніж 100 різних поліпептидів і має дуже високе співвідношення фосфоліпідів до білків (більш ніж 3:1 за вагою, тобто приблизно 1 білок на 15 молекул фосфоліпідів). Додатково, внутрішня мембрана багата на незвичайний фосфоліпід кардіоліпін, який є зазвичай характеристикою бактерійних плазматичних мембран. На відміну від зовнішньої мембрани, внутрішня мембрана не містить порінів і тому надзвичайно непроникна; майже всі іони і молекули вимагають спеціальних мембранніих транспортних білків для проникнення до та з матриксу. Крім того, через внутрішню мембрану підтримується мембранний потенціал.

Внутрішня мембрана розділяється на численні кристи[en], які розширюють зовнішню область внутрішньої мітохондріальної мембрани, збільшуючи її здатність виробляти АТФ. У типової мітохондрії печінки, наприклад, зовнішня область, зокрема кристи, — приблизно у п'ять разів перевищує площу зовнішньої мембрани. Мітохондрії клітин які мають вищі потреби в АТФ, наприклад, м'язові клітини, містять більше крист, ніж типова мітохондрія печінки.Мітохондріальний матрикс[ред. | ред. код]

Докладніше: Мітохондріальний матрикс

Матрикс — простір, обмежений внутрішньою мембраною. Матрикс містить надзвичайно сконцентровану суміш сотень ферментів, на додаток до спеціальних мітохондріальних рибосомтРНК і декількох копій мітохондріальної ДНК. Головні функції ферментів включають окиснення пірувата і жирних кислот, та цикл трикарбонових кислот[2].

Мітохондрії мають свій власний генетичний матеріал і системи для виробництва власної РНК і білків (Див. синтез білків). Ця нехромосомна ДНК кодує нечисленні мітохондріальні пептиди (13 у людини), що використовуються у внутрішній мітохондріальній мембрані разом з білками що кодуються генами клітинного ядра.

Функції мітохондрій[ред. | ред. код]Перелік функцій[ред. | ред. код]

Хоча добре відомо, що мітохондрії перетворюють органічні речовини на клітинне «паливо» у формі АТФ, мітохондрії також грають важливу роль в багатьох процесах метаболізму, наприклад: • Апоптоз — запрограмована смерть клітини;

 • Екзітотоксичне пошкодження нейронів за допомогою глютамату;

 • Клітинний ріст;

 • Регулювання клітинного окисно-відновлювального стану;

 • Синтез гему;

 • Синтез стероїдів.

Деякі мітохондріальні функції виконуються тільки в специфічних видах клітин. Наприклад, мітохондрії в клітинах печінки містять ферменти, які дозволяють їм детоксифікувати аміак, побічний продукт метаболізму білків. Мутація в генах регулюючих будь-яку з цих функцій, може приводити до мітохондріальних хвороб[en].

Отже найголовніша функція — це синтез АТФ.Перетворення енергії[ред. | ред. код]

Основна роль мітохондрій — виробництво АТФ, що відображається великим числом білків у внутрішній мембрані призначених для цього завдання. Це робиться за рахунок окиснювання основних продуктів гліколізупірувату і NADH, які виробляються в цитозолі. Цей процес клітинного дихання, відомого як аеробне дихання, залежить від присутності кисню. Коли кисень обмежений, гліколітична продукція метаболізується процесом анаеробного дихання, який протікає незалежно від мітохондрій. Виробництво АТФ з глюкози дає приблизно в 15 разів більше енергії при аеробному диханні, ніж при анаеробному.Піруват та цикл трикарбонових кислот[ред. | ред. код]

Основні статті: Декарбоксиляція піруватуцикл трикарбонових кислот

Кожна молекула пірувату, вироблена в процесі гліколізу, активно транспортується через внутрішню мітохондріальну мембрану в матрицю, де вона окиснюється і комбінується з коферментом A, утворюючи молекули CO2ацетил-КоА і NADH.NADH and FADH2: електронно-транспортний ланцюжок[ред. | ред. код]

Основна стаття: Електронно-транспортний ланцюжок

Виробництво тепла[ред. | ред. код]

У спеціалізованих тканинах деяких організмів головною функцією мітохондрій є виробництво тепла, що здійснюється завдяки роз'єднанню процесів окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Зокрема таку особливість має бурий жир наявний у новонароджених ссавців та звірів, які впадають у сплячку. Таку ж функцію виконують мітохондрії у тканинах суцвіття Symplocarpus foetidus, які рано навесні сильно нагріваються для того, щоб збільшити випаровування пахучих речовин для приваблення запилювачів[3].Депо кальцію[ред. | ред. код]Цей розділ потребує доповнення(вересень 2014)

Походження[ред. | ред. код]

Див. також: Ендосимбіотична теорія

Реплікація[ред. | ред. код]Див. також: Мітохондріальна ДНК

Примітки[ред. | ред. код]  1.  Henze, K.; W. Martin (2003). Evolutionary biology: Essence of mitochondria. Nature 426: 127–128.

  2. ↑ Перейти до:а б в Alberts, Bruce; et. al. (1994). Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Publishing Inc.

  3.  Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2007). Biochemistry (вид. 6th). W.H. Freeman and Company. с. 533. ISBN 0-7167-8724-5.Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Мітохондрія

Це незавершена стаття з клітинної біології.
Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її.[сховати]

 • п

 • о

 • р

Структура клітини/Органели клітиниЯдро (і Ядерце·  Цитоплазма ·  ЦитозольЕндомембранна система

Клітинна мембрана ·  Ядерна мембрана  ·  Ендоплазматичний ретикулум ·  Комплекс Ґольджі

ВезикулиВакуоля ·  Скоротлива вакуоля ·  Лізосома ·  Фагосома ·  Фаголізосома ·  Ендосома ·  Екзосома

Меланосома ·  Пероксисома ·  Гліоксисома ·  АкросомаЦитоскелет

Мікротрубочки ·  Мікрофіламенти ·  Проміжні філаменти ·  Міофібрила ·  Цитоскелет прокаріот

Центр організації мікротрубочокЦентросома/Центріоль ·  Базальне тільце ·  Джгутик/Війка ·  АксонемаЕндосимбіонти

Мітохондрія (Мітохондріальна рибосома·  ПластидиХлоропласт ·  Лейкопласт ·  Хромопласт ·  ПропластидаІнші внутрішні структури

Рибосома ·  Протеасома ·  Стигма ·  Сплайсосома ·  Звід ·  Екзосома (комплекс)Зовнішні структури

Клітинна стінка ·  Позаклітинний матриксКатегорії

 • Мітохондрії

 • Метаболізм

Навігаційне меню

 • Ви не увійшли до системи

 • Обговорення

 • Внесок

 • Створити обліковий запис

 • Увійти

 • Стаття

 • Обговорення

 • Читати

 • Редагувати

 • Редагувати код

 • Переглянути історію

Пошук

Начало формыКонец формы

 • Головна сторінка

 • Поточні події

 • Нові редагування

 • Нові сторінки

 • Випадкова стаття

Участь

 • Портал спільноти

 • Кнайпа

 • Довідка

 • Пожертвувати

Інструменти

 • Посилання сюди

 • Пов'язані редагування

 • Спеціальні сторінки

 • Постійне посилання

 • Інформація про сторінку

 • Елемент Вікіданих

 • Цитувати сторінку

 • Статистика відвідувань

 • Посилання за ID

В інших проектах

 • Вікісховище

Друк/експорт

 • Створити книгу

 • Завантажити як PDF

 • Версія до друку

Іншими мовами

 • Беларуская

 • Български

 • Ελληνικά

 • English

 • Magyar

 • Polski

 • Română

 • Русский

 • Türkçe

Ще 81

Редагувати посилання

 • Цю сторінку востаннє відредаговано о 16:17, 4 січня 2020.

 • Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Детальніше див. Умови


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка