Звіт про базове відстеження результативності Змін до Порядку складання звітних даних страховиківСкачати 42.48 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір42.48 Kb.
ЗВІТ

про базове відстеження результативності Змін до Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.01.2013 № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.02.2013 за № 255/22787  1. Цілі державного регулювання

Зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.01.2013 № 287, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13.02.2013 за № 255/22787 (далі – Зміни), розроблено відповідно до статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон), якою передбачено, що фінансові установи повинні розкривати інформацію шляхом складання та надання звіту про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств) разом з річною звітністю органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, та відповідно до підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Підготовка Змін зумовлена необхідністю вдосконалити нагляд за страховиками шляхом отримання повної та прозорої інформації щодо фінансового стану страховика, стану його активів та зобов’язань, інвестиційної політики, що, у свою чергу, дозволить покращити державне регулювання страхової діяльності.

Також шляхом внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 № 4619), в частині доповнення формою звіту про корпоративне управління, який буде подаватися фінансовими установами, утвореними у формі акціонерних товариств разом з річною звітністю було розв’язано проблеми державного регулювання страхової діяльності.

  1. Методи одержання результатів відстеження

³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà çä³éñíåíî íà îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íèõ ìåòîä³â, øëÿõîì àíàë³çó ïîäàíî¿ ð³÷íî¿ çâ³òíîñò³ ñòðàõîâèê³â, ñòâîðåíèõ ó ôîðì³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, ÿêà íàäõîäèëà â³ä ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî ðèíêó.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Інформацією та її джерелами, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, є річна звітність страховиків, створених у формі акціонерного товариства, що надходить до Нацкомфінпослуг.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

З дня набрання чинності Змінами (07.03.2013) до Нацкомфінпослуг надійшло 250 річних звітів про корпоративне управління від 303 страховиків, створених у формі акціонерного товариства.

Поінформованість суб’єктів господарювання є високою, оскільки регуляторний акт оприлюднювався на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняттям регуляторного акта було дотримано принципи державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та вдосконалено державне регулювання страхової діяльності.

Запровадження регуляторного акта дозволило отримати інформацію для цілей нагляду щодо:  • власників страховика та основні принципи корпоративного управління;

  • діяльності зовнішнього аудитора;

  • забезпечення захисту прав споживачів при здійсненні діяльності страховиком;

  • системи управління ризиками у страховику;

  • застосування заходів впливу від державних органів до страховика.

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від страховиків, учасників ринків фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, споживачів фінансових послуг не надходило. На підставі базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що в цілому, шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей.

Остаточний висновок з приводу результативності дії регуляторного акта буде зроблено за результатами повторного відстеження, яке буде здійснено відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, коли можна буде повною мірою проаналізувати практику застосування норм цього документа.Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 10.02.2014 та закінчено 25.02.2014 відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  1. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом нормативно-правового регулювання діяльності на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-89-63).

Голова Нацкомфінпослуг Б. Візіров


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка