Зміст роботи гуртка Вимоги до рівня досягнень учнівСкачати 178.56 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір178.56 Kb.
ЗМІСТ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

5 КЛАС (35 годин, 1 година на тиждень)

Зміст роботи гуртка

Вимоги до рівня досягнень учнів

АУДlЮВАННЯ (10 годин)

Аудіювання текстів діалогічного і монологічно-го характеру розмовного, художнього і науково-го стилів; типів мовлення: розповідь, опис, роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, казка, легенда, переказ, пісня, вірш, загадка, прислів'я, приказки. Прослуховування розповідей, що супроводжу-ються демонстрування яск­равих і кольорових сюжетних та тема­тичних картин, малюнків. Сприйняття озвучуваних фільмів та фоторепор-тажів, що відображають події в житті школи. Аудіювання відомих казок з опорою на ілюстрації або у супроводі корот­ких музичних п'єс на сюжети казок. Слухове сприйняття діалогів учителя з лялькою (виконують старшокласники), яка демонструє різні дії. Відгадування особи (предмета, яви­ща), що описується в процесі роз­повіді. Добір малюнків до оповідань, що відповідають змісту прослуханого. Створення пантоміми або малюнка за змістом прослуханого тексту.

Учень: розуміє зміст прослуханих текстів монологіч-ного й діалогічного характеру різних типів, стилів і жанрів мовлення; відповідає на запитання за змістом тексту; формулює тему й основну думку про­слуханого; визначає мету та ситуацію спілку­вання; сприймає прослухані тексти із зоро­вою опорою; відтворює зміст відомих казок за до­помогою допоміжних наочних засобів і вивчених лексичних одиниць та мов­леннєвих структур; оцінює поведінку й побудову вислов­лювань почутих діалогічних текстів; відгадує героїв (предмети, явища), що описані у розповіді; розкладає малюнки за змістом про­слуханого; розпізнає і зіставляє побачене за про­слуханим текстом.


ЧИТАННЯ (10 годин)

Читання текстів діалогічного й моно­логічного характеру розмовного, ху­дожнього і наукового стилів; типів мов­лення: розповідь, опис, роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, казка, легенда, переказ, пісня, вірш, загадка, прислів'я, приказки. Вивчення напам'ять віршів, скоромо­вок, загадок, прислів'їв, приказок, пісень з драмати-зацією діалогів. З'ясування лексичного значення окре­мих незнайомих слів за контекстом прочитаного, за словником. Складання простого плану прочитано­го тексту, обmворення головних дійо­вих осіб і подій, уточнення деяких де­талей і обставин, драматизація діалогів. Стислий переказ змісту прочитаного, добір ключових речень. Складання запитань і відповідей за про­читаним текстом. Висловлювання власної думки щодо поведінки героїв тексту, сю.жету про­читаного.

Визначення відповідності (невідповід­ності) прочитаного тексту із пропоно­ваними ілюстраціями і малюнками до нього.Учень: читає тексти діалогічного й моноло­гічноm характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення; формулює тему й основну думку про­читаного тексту; добирає власні заголовки до текстів; читає виразно напам'ять вірші; запам 'ятовує скоромовки, загадки, прислів'я і приказки; відтворює у вигляді драматизації про­читані пісні та діалогічні тексти; користується різними джерелами для тлумачення незнайомих слів; складає простий план прочитаного; бере участь в обговоренні подій, опи­саних у тексті, поведінки і вчинків го­ловних героїв; виокремлює ключові словосполучен­ня і речення; переказує стисло зміст прочитаного; ставить запитання до прочитаного і відповідає на них;

оцінює прочитаний тексту формі влас­них висловлювань; знаходить малюнки та ілюстрації до прочитаного тексту й уточнює деталі описаних обставин, подій.

ГОВОРІННЯ (10 годин)

Докладні перекази текстів художнього і наукового стилів. Розігрування діалогів з використанням ляльок, макетів, малюнків тощо. Складання описів зовнішності героїв відо­мих казок, оповідань (за прочитаними творами або переглянутими фільмами). Рольові ігри на пропоновану тему з шкільного життя та власного досвіду. Підготовка повідомлень для шкільного свята. Випуск усного радіожурнала про події в житті, школи, класу, окремих учнів. Складання замітки в газету інформаційного характеру (зі шкільного життя). Конструювання власних висловлювань про улюблених тварин, персонажів казок, окремих предметів за пропонованими малюнками та ілюстраціями.

Учень: переказує тексти художнього і науко­вого стилів, дотримуючи орфоепічних норм та логіки й послідовності викла­дення думок; складає твори-описи тварин, окремих предметів; виконує ролі під час розігрування діалогів; дотримує етикетних норм у власних висловлюваннях; знаходить і готує інформацію для повідомлень; правильно будує замітку інформаційного характеру в газету, використовуючи події зі шкільного життя; доречно використовує мовний матеріал, опрацьований на уроках української мови, при складанні висловлювань за пропонованою темою, ситуацією, малюнками тощо.

ДРАМАТИЗАЦІЯ ТА ІНСЦЕНУВАННЯ (5 годин)

Відпрацювання послідовної підготовки драматизації за етапами.

Робота над інтонацією та голосом під

час вимови окремих реплік за зразком

(чужого голосу, аудіозапису).

Вироблення вмінь і навичок використовувати жести й міміку під час драматизації.

Драматизація діалогічних текстів з використа-нням ляльок.

Розігрування за ролями діалогів, ситуацій, текстів про події з життя школи, особистого життя, близьких, про сімейні свята, приїзд гостей тощо.


Учень:

поетапно готується до участі в драматизації текстів;

правильно інтонує окремі репліки, висловлю-ючи добродушне ставлення, злість, гордість, самовдоволеність, радість, занепокоєність, поспіх, непорозуміння тощо;

керує поведінкою ляльок під час драматизації текстів;

моделює свою поведінку як поведінку

ляльок: пояснює розпорядок дня, правила поведінки на уроці, у школі, вдома, розпитує про причини невиконання завдань, хвалить за гарну роботу, за чіткі відповіді, пояснює різні явища.
6 КЛАС (35 годин, 1 година на тиждень)

Зміст роботи гуртка

Вимоги до рівня досягнень учнів

АУДlЮВАННЯ (10 годин)

Аудіювання текстів діалогічного і монологіч-ного характеру розмовного, художнього, офіційно-ділового і нау­кового стилів, типів мовлення: роз­повідь, опис, роздум, жанрів мовлен­ня: оповідання, замітка, стаття, п'єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня, загадка, прислів'я, приказка. Слухове сприйняття розповідей про дитячі організації країни і світу, адап­товані оповідання, гумористичні історії тощо. Прослуховування оперативної інфор­мації: повідомлення про події шкільно­го житгя, коментарі про проведені зма­гання, суботники, свята, вечори, роз­повіді про кращих учнів, учителів­-ювілярів тощо. Аудіювання текстів відповідно до про­понованої ситуації: вибір найважливі­шої інформації, складання запитань до змісту тексту, висловлення й аргумен­тація власної думки щодо прослухано­го тексту.


Учень: розуміє зміст прослуханих текстів мо­нологіч-ного й діалогічного характеру різних типів, стилів і жанрів мовлення; вибирає найважливішу інформацію з прослу-ханого; ставить запитання і відповідає на них; адекватно сприймає та оцінює нову інформацію; аналізує й оцінює прослухані повідом­лення, коментарі, розповіді про події зі шкільного життя; орієнтується в ситуації та обставинах прослуханого тексту; конструює власні висловлювання та доведення (діалогічні або монологічні) щодо сприйнятої інформації.


ЧИТАННЯ (10 годин)

Читання текстів діалогічного і моноло­гічного характеру розмовного, худож­нього, офіційно-ділового і наукового стилів; типів мовлення: розповідь, опис, роздум; жанрів мовлення: опо­відання, замітка, стаття, п' єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів'я, приказка.

Визначення змісту тексту за прочитаним початком, абзацом.

Висловлення власної думки про завершення описаних у прочитаному тексті подій.

Складання складного плану до прочитаногo тексту.

Виділення головної та другорядної інформації, мікротем у структурі прочитаного. Добір заголовків.

Відповіді на запитання за прочитаним

текстом.

Складання стислого переказу будь-якої

частини прочитаного.

Конструювання цілісного тексту за прочита-ними кількома уривками з урахування послідовності їх розташування.
Учень: читає тексти діалогічного й моноло­гічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення; формулює тему й основну думку про­читаного тексту, висловлює власну думку; переказує прочитаний (вголос або мовчки) текст (стисло і докладно); дотримується структури, змісту і логіки прочитаного; створює початок або продовження прочитаного уривка з тексту; складає складний план; виокремлює головне і другорядне, мікротеми у прочитаному тексті; добирає заголовки; ділить текст на абзаци; аналізує й оцінює висловлювання товаришів за прочитаним текстом відповідно до поставленого завдання; конструює цілісний текст на основі кількох прочитаних уривків; дотримує структури, логіки і послідовності викладення думок.

.


ГОВОРІННЯ (10 годин)

Докладні перекази художніх текстів розповід-ного характеру з елементами опису приміще-ння, природи тощо.

Переказування визначеної частини тексту наукового тексту.

Розігрування діалогів за пропонованою ситуа-цією, темою.

Озвучування фільмів, тематичних альбомів, фотоматеріалів, репродукцій.

Складання описів зовнішності героїв відомих казок, оповідань (за прочитаними творами або переглянутими фільмами).

Участь у рольових іграх на пропоновану тему зі шкільного життя та власного досвіду. Підготовка повідомлень для шкільних вечорів, свят. Випуск усного радіожурналу, живої газети про події в житті школи, класу, окремих учнів. Складання замітки до шкільної газети типу роздуму про вчинки людей. Створення творів-роздумів про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі, творів­оповідань на основі побаченого.Учень:

переказує докладно художні тексти розповід-ного характеру за самостійно складеним простим та складним планом;

виділяє і переказує визначену частину тексту;

дотримує орфоепічних та етикетних норм під час висловлювання;

аналізує та оцінює зовнішність героїв з творів або фільмів;

конструює твори-описи зовнішності героїв казок і оповідань;

виконує ролі під час розігрування діа логів за темою або відповідно до пропонованої ситуації;

знаходить інформацію на задану тему, користуючись додатковою літе­ратурою; відбирає цікавий матеріал для озвучу­вання по радіо; критично ставиться до своїх та чу­жих вислов-лювань, вказуючи на недо­ліки та шляхи їх усунення; створює твори-роздуми про поведін­ку і вчинки людей; висловлює та аргументує власну думку на основі побаченого.

ДРАМАТИЗАЦІЯ ТА ІНСЦЕНУВАННЯ (5 годин)

Інсценування уривків текстів за про­понованими яскравими і кольорови­ми сюжетними та тема-тичними кар­тинами, малюнками. Розігрування переглянутих фільмів та фото-репортажів, що відображають події з життя школи. Драматизація відомих казок з опорою на ілюстрації або окремі сюжети. Інсценування віршів, прозових діа­логів, одно-актних п'єс, гумористичних сценок, подій з домашнього життя.

Учень: уявляє та створює образи героїв за переглянутими картинами та малюн­ками; бере активну участь у драматизації та інсцену-ваннях, що відображають життєві ситуації або шкільні події; володіє інтонацією, діапазоном голо­су, тембром, мімікою, жестами при інсценуванні казок, п'єс, сценок тощо.7 КЛАС (35 годин, 1 година на тиждень)

Зміст роботи гуртка

Вимоги до рівня досягнень учнів

АУДlЮВАННЯ (10 годин)

Аудіювання текстів діалогічного і монологічно-го характеру розмовного, ху­дожнього, науко-вого, офіційцно-діло­вого і публіцистичного стилів; типів мовлення: розповідь, опис, роздум; жанрів мовлення: оповідання, стаття, нарис, замітка, п'єса, казка, пісня, ле­генда, переказ, байка, загадка, при­слів'я, приказки. Прослуховування текстів, різних за ти­пом і жанром мовлення, що супрово­джуються демонстрацією яскравих і кольорових сюжет-них і тематичних кар­тин, малюнків. Сприйняття текстів про музеї, вистав­ки, спортивні змагання, театри, цирки, про видатних людей країни. Участь в обговоренні прослуханого тексту. Створення повідомлень на пропонова­ну тему за аналогією до прослуханого зразка (розповіді, описи, роздуми). Складання продовження тексту на ос­нові про слухано го у виrnяді розповіді, опису або роздуму. Порівняння аудіотексту з попередніми висловлюваннями за пропонованими ілюстраціями, малюнками до тексту.

Учень: сприймає і розуміє зміст прослуханих текстів монологічного й діалогічного характеру різних типів, стилів і жанрів мовлення; використовує прислів'я і приказки під час відтворення аудіотекстів; виокремлює ключові слова і слово­сполучення під час слухання; складає план прослуханого; бере участь в обговоренні прослуха­ного тексту, спираючись на тематичні картини, малюнки; створює власні розповіді, описи, роз­думи за зразком (відповідно до прослу­ханого тексту); конструює продовження або початок до частини прослуханого тексту; порівнює та аналізує аудіотекст з по­переднім висловлюва-нням власного прогнозування щодо змісту тексту; визначає структуру й зображувально-виражаль-ні особливості прослуханого тексту; використовує ілюстрації та малюнки під час створення продовження аудіо­тексту.


ЧИТАННЯ (10 годин)

Читання текстів діалогічного і мон,рло­гічного характеру розмовного, худож­нього, наукового, офіційно-ділового і публіцистичного стилів; типів мовлен­ня: розповідь, опис, роздум; жанрів мовлення: оповідання, стаття, нарис, замітка, п'єса, казка, пісня, легенда, пе­реказ, байка, загадка, прислів'я, при­казки. Визначення змісту тексту за пропоно­ваним заголовком, початком, абзацом, кінцівкою. Висловлення власної думки про опи­сані у прочитаному тексті події, яви­ща, образи. Складання складного плану до прочи­таного тексту. Виписування позитивних і негативних рис одного з героїв прочитаного твору. Виділення з тексту основної інфор­мації на пропоновану тему за корот­кий час його прочитання. Висловлення та обгpунтування пора­ди товаришеві щодо прочитання того чи іншого тексту.


Учень: читає вголос і мовчки незнайомі тек­сти різних типів, стилів і жанрів мов­лення; виразно читає знайомі тексти, до­тримуючи орфоепічних навичок; створює цілісний текст відповідно до комунікативного завдання (за заголов­ком, початком, абзацом, кінцівкою); висловлює власну думку щодо прочи­таного тексту; критикує події, явища, образи, опи­сані у тексті; складає складний план до прочитано­готексту; розпізнає і виокремлює інформацію відповідно до ситуації спілкування; володіє навичками критичного, озна­йомлювального та докладного читання; критично висловлюється щодо вмінь і навичок читання своїх товаришів; аргументує власні висловлювання відповідно до прочитаного тексту.ГОВОРІННЯ (10 годин)

Докладні перекази художніх текстів розповід-ного характеру з елементами опису зовнішності людини; текстів публіцистичного та наукового стилів. Стислий переказ наукових текстів. Розігрування діалогів за пропонова­ною ситуацією, темою та дискусійно­го характеру. Озвучування листівок із зображенням визначних місць міста (села), тематичних фотоматеріалів та ілюстрацій з газет і журналів. Складання описів зовнішності героїв із вивче-них творів української літератури. Участь у рольових іграх (на пропоновану тему з шкільного життя та власного досвіду), в обміні враженнями (після екскурсії, культпоходу, подорожі тощо). Підготовка повідомлень для шкільних вечорів, свят, прес-конференцій, фестивалів. Складання замітки дискусійного характеру до місцевої газети в публіцистичному стилі. Створення творів-роздумів дискусійного характеру в публіцистичному стилі.


Учень: переказує стисло і докладно художні, наукові та публіцистичні тексти; виконує ролі під час розігрування діа­логічних текстів; конструює монологічні та діалогічні висловлювання в публіцистично­му стилі, використовуючи фільми, листівки, фотоматеріали, ілюстрації; усно описує зовнішність героїв прочитаних творів; бере участь у рольових іграх з елементами експромтів, доводячи або спростовуючи власну думку; самостійно знаходить та систематизує інформацію для повідомлень відповідно до комунікативного завдання, використовуючи додаткову літературу; критично ставиться до власних і чужих висловлювань, указуючи на недоліки та шляхи їх усунення; дотримує вимог щодо конструювання та мовного оформлення висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення

ДРАМАТИЗАЦІЯ ТА ІНСЦЕНУВАННЯ (5 годин)

Складання сценаріїв за найпопулярнішими творами дитячої літератури та їх інсценізація.

Драматизація уривків із прочитаних творів відомих письменників на уроках української літератури.

Підготовка вікторини «3 якого ми твору?»

Участь у шкільних святах, тематичнихлітературних вечорах, конкурсах між класами з драматичними інсценівками.

Учень:

готує текстовий матеріал, продумує зміст і послідовність реплік героїв інсценізації;

виявляє естетичну виразність мовлення, інтелектуальне й емоційне перевтілення особистості;

демонструє та оцінює знання про поведінку героїв з відомих творів;

добирає необхідні костюми, реквізити та декорації до інсценівок; володіє мовленням на належному рівні.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка