Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядокСкачати 108.47 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір108.47 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від №

ПОРЯДОК


проведення експертизи у сфері цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи у сфері цивільного захисту (далі – експертиза).


2. Основними завданнями експертизи є:

визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог будівельних норм, стандартів і правил, інших нормативних актів, що діють у сферах пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі – нормативні акти);

виявлення порушень складу, змісту, порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту з урахуванням вимог нормативних актів;

встановлення можливого небезпечного впливу на об`єкти і території, щодо яких проводиться експертиза, від об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

проведення перевірки обґрунтованості проектних рішень у сфері пожежної та техногенної безпеки;

підготовка висновків щодо техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій для підготовки письмового звіту за результатами експертизи.


3. Експертизі підлягають:

проекти містобудівної документації в частині дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

проекти об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, у частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів цивільного захисту, питань техногенної і пожежної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.


4. За окремими договорами заінтересованих підприємств, установ та організацій (у тому числі іноземних) та громадських організацій проводитися експертиза інших проектів і рішень інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
5. Під час експертизи з`ясовуються питання щодо врахування у проекті:

можливої небезпеки для об`єкта будівництва або містобудування (далі - об`єкт експертизи) від об`єктів, викладених у Переліку об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків (далі – Перелік), та від територій зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами;

інженерно-технічних заходів цивільного захисту з урахуванням можливої небезпеки для об`єкта експертизи;

небезпеки для населення та інших об`єктів, розташованих у зоні можливого впливу від уражальних чинників об`єкта експертизи;

особливостей розташування об`єкта експертизи у категорованих містах з цивільного захисту;

заходів інженерного захисту територій та інших заходів з попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх наслідків;

заходів із влаштування на об’єкті експертизи засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостерігання, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів);

відповідності будівельних конструкцій і матеріалів вимогам з вогнестійкості, показникам пожежної безпеки;

відповідності шляхів евакуації вимогам нормативних актів;

відповідності протипожежних розривів між об`єктом будівництва та прилеглими до нього будинками і спорудами;

наявності та відповідності вимогам нормативних актів проїздів/під’їздів для пожежної та спеціальної техніки;

наявності та відповідності вимогам нормативних актів зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання;

розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації та інших планів, передбачених законами;

облаштування пунктів управління у випадках, коли необхідність їх створення передбачена законодавством;

заходів з укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційних заходів з урахуванням кількості захисних споруд, їх місткості та місць розташування;

участі об`єкта експертизи у виконанні завдань цивільного захисту у складі функціональних або територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту;

радіаційного та хімічного захисту населення і територій;

заходів з влаштування автоматизованих систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;


заходів з влаштування відповідних систем оповіщення та своєчасного доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;

визначення заходів з фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту;

інших заходів, віднесених до пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
6. Замовниками експертизи є підприємства, установи, організації (у тому числі іноземні) та фізичні особи-підприємці.
7. Експертизу проводять експертні організації (далі - виконавці) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації" та від 11 травня 2011 р. № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

7.1. У проведенні експертизи не може брати участь організація, що є розробником поданої на експертизу документації.

7.2. Для розгляду проектів містобудівної документації, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі – розгляд проектів) і підготовки висновків щодо техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі – висновки) залучаються представники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту (далі – співвиконавці).

7.3. Для підготовки висновків відповідна архітектурно-містобудівна рада подає до співвиконавця оформлений відповідно до норм (стандартів та правил) проект документації у друкованому вигляді в одному примірнику та в електронній формі, у тому числі розділ "Інженерно-технічні заходи", якщо він розроблений окремо від загального проекту документації.


8. Висновки готуються на бланку співвиконавця і мають містити відповідну інформацію про:

об`єкт експертизи;

результат розгляду поданого на експертизу проекту щодо врахування/неврахування у ньому вимог нормативних актів, рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань техногенної і пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

перелік помилок та невідповідностей вимогам нормативних актів, виявлених у проекті об`єкта експертизи, що потребують доопрацювання поданого на розгляд проекту;

невраховані у проекті питання, визначені нормативними актами, щодо повноти та порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

можливий негативний вплив на об`єкт експертизи або його відсутність від об’єктів, визначених у Переліку;

об`єкти виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити для об`єкта експертизи надзвичайні ситуації техногенного чи природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

зауваження щодо обмеження забудови земельних ділянок;

пропозиції щодо усунення помилок та невідповідностей або доопрацювання проекту;

загальний висновок щодо необхідності доопрацювання або відсутності зауважень до поданої документації.


9. Строк розгляду проектів співвиконавцями визначається експертною організацією, але не повинен бути меншим ніж 20 календарних днів з урахуванням пункту 10 цього Порядку.
10. Висновки розглядаються на засіданні відповідної архітектурно-містобудівної ради і надаються співвиконавцем експертній організації та замовнику експертизи безоплатно не пізніше ніж за 7 днів до завершення експертизи.
11. Виправлення помилок і невідповідностей, не пов'язаних із зміною проектних рішень (доповнення записів у графічних матеріалах або у текстовій частині, уточнення розрахунків щодо розташування об'єктів тощо), здійснюється замовником експертизи у робочому порядку під час проведення експертизи в межах строків, визначених пунктом 9 цього Порядку.
12. У разі незгоди з висновками замовник може оскаржити їх у судовому порядку.
13. Порядок розгляду проектів, підготовки та ведення обліку висновків визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.
14. Замовник:

має право отримувати від виконавця інформацію про хід проведення експертизи;

зобов'язаний надавати, у разі необхідності, письмові або усні пояснення щодо прийнятих проектних рішень, додаткові матеріали і відомості, що стосуються експертизи.

15. Виконавець має право:

отримувати від замовника, у разі необхідності, письмові або усні пояснення щодо прийнятих проектних рішень, додаткові матеріали і відомості, передбачені нормативними актами, що стосуються об`єкта експертизи;

отримувати від співвиконавців необхідну інформацію для підготовки письмового звіту за результатами експертизи.


16. Виконавець зобов'язаний забезпечувати належну якість проведення експертизи та несе відповідальність згідно із законом за:

повноту врахування результатів, викладені у висновках.

забезпечення дотримання вимог законодавства про інформацію;

обґрунтованість матеріалів, що готуються за результатами експертизи, і достовірність відомостей, що в них містяться;

дотримання встановлених строків проведення експертизи;

вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених нормативними актами.


17. Експертиза проводиться за рахунок її замовника.


____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від №


ПЕРЕЛІК

об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного чи природного характеру і вплинути


на стан захисту населення і територій від їх наслідків
Об`єкти підвищеної небезпеки, визначені відповідно до Закону України "Про об`єкти підвищеної небезпеки"

Об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва

Об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів

Об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств

Об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини

Хімічно небезпечні об'єкти, у тому числі склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи

Об`єкти виробництва та зберігання мінеральних добрив та агрохімікатів

Об'єкти знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах очисних споруд

Станції розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної категорії)

Автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з використанням зрідженого /скрапленого/ газу), газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів, газові котельні (за винятком дахових котелень, призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків)

Вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива

Повітряні лінії електропередачі напругою більше як 110 кВ на ділянках зближення з вибухонебезпечними та пожежовибухонебезпечними об`єктами

Гідроенергетичні, гідротехнічні споруди і гідроелектростанції

Наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловостіРадіаційно небезпечні об'єкти - атомні електростанції, уранодобувні і переробні підприємства, пункти захоронення та зберігання радіоактивних відходів.
___________________________
Каталог: files -> 2013
2013 -> Про затвердження Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку
2013 -> Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту
2013 -> Правила авіаційного пошуку І рятування в Україні
2013 -> Перелік публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство надзвичайних ситуацій України
2013 -> Додаток до наказу дснс україни від 17. 05. 2013 №235 план проведення командно-штабного навчання з органами управління


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка