Зареєстровано затвердженоСкачати 169.03 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір169.03 Kb.
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Головним управлінням юстиції Установчими зборами

в Івано-Франківській області Громадської організації

“ ___ “ ___________ 2009 р. «Центр політичних студій»

Наказ № ____ в Івано-Франківській області

Свідоцтво № _______


Начальник управління юстиції 3 квітня 2009 року

В.П.ЛивинецьСТАТУТ

Громадської організації

«Центр політичних студій»

в Івано-Франківській області

м. Івано-Франківськ

2009 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Громадська організація “Центр політичних студій ” в Івано-Франківській області (далі за текстом - “Організація”) є неприбутковою громадською організацією з місцевим статусом, яка на умовах добровільності, самоврядування, гласності індивідуального і колективного членства, об'єднує громадян, підприємців, трудові колективи, молодіжні та культурно-освітні організації та об'єднання, творчі колективи і установи з метою поєднання зусиль спрямованих на задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян" та іншими законодавчими актами України і цим Статутом.

1.3. Діяльність Організації будується на засадах самоврядування, законності, гласності, добровільності, рівноправності та поширюється на територію Івано-Франківської області.

1.4. Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в господарському суді, суді та третейському суді.

1.5. Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність Організації не допускається. Не допускається також і втручання членів Організації в діяльність державних органів і посадових осіб. Взаємовідносини з органами державної влади будуються відповідно до чинного законодавства. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Організації, а Організація не несе відповідальності по зобов'язанням держави.

1.6. Організація може вступати в інші українські, іноземні та міжнародні громадські (неурядові) організації в Україні або за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

1.7. Організація може підтримувати прямі стосунки та партнерські контакти з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами.

1.8. Організація набуває прав і обов'язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту її державної реєстрації.

1.9. Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в т.ч. і валютний в банківських установах.

1.10. З метою виконання статутних завдань, Організація має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством.

1.11. Організація має круглу печатку та штампи встановленого зразку із своїм найменуванням та символікою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.12. Повна назва Організації:

1.12.1. Українською мовою: Громадська організація “Центр політичних студій” в Івано-Франківській області

1.13. Скорочена назва Організації:

1.13.1. Українською мовою: ГО “ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ” в ІФО.

1.14. Юридична адреса керівних органів Організації: м. Івано-Франківськ , вул.Федьковича 114а кв.50


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ПРАВА
2.1. Основною метою організації є реалізація та захист інтересів, прав і свобод членів організації шляхом сприяння у вивченні проблем суспільних інституцій, економічному і соціальному прогресу суспільства, об’єднання зусиль громадськості для становлення в Україні відкритої моральної політики як необхідної передумови побудови громадянського суспільства, ефективного використання всіх наявних можливостей розвитку та утвердження демократичних цінностей, розбудові демо кратичних інституцій, дієвого місцевого самоврядування, відродження та плекання національної свідомості та політичної освіти населення.

2.2. Головними завданнями Організації є:

2.2.1. Участь у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні та світі;

2.2.2. Об’єднання в своїх лавах громадянсько активних, свідомих громадян, що прагнуть жити в демократичному, справедливому суспільстві, яке дає можливість кожному реалізувати свій потенціал і достойно оцінює працю кожного на благо суспільства;


2.2.3. Створення умов для всебічного максимального розвитку особистих можливостей кожного члена Організації;
2.2.4. Встановлення, розвиток та підтримка зв’язків з громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою) у міжнародні спілки з додержанням вимог законів України;

2.2.5. Сприяння науковій діяльності, проведення на безоплатній основі грантових конкурсів, стажування, в тому числі за кордоном;

2.2.6. Проведення на безоплатній основі національних та міжнародних культурологічних та освітніх конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, фестивалів, симпозіумів, нарад та інших суспільно значимих заходів, як на території України так і за кордоном.
2.3. Для задоволення своїх статутних завдань Організація має право:

2.3.1. Проводити наукову-дослідницьку роботу у царині формування, поширення та становлення системи громадянського суспільства та політичної освіти в Україні та світі.

Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.

2.3.2. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші обєднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та діяльності.

2.3.3. Проводити соціологічні дослідження для вивчення суспільної думки, якщо це необхідно для виконання статутних цілей організації.

2.3.4. Створювати установи та організації, які будуть сприяти виконанню статутних завдань.

2.3.5. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління.

2.3.6. Проводити інформаційні кампанії в засобах масової інформації України та світу, якщо це необхідно для виконання статутних цілей організації.

2.3.7. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

2.3.8. Засновувати засоби масової інформації.

2.3.9. Брати участь та самостійно організовувати та проводити заходи, спрямовані на розвиток громадського суспільства в Україні.

2.3.10. Створювати осередки Організації.

2.3.11. Проводити відповідні заходи та організаційну роботу для налагодження й зміцнення контактів між подібними організаціями, у тому числі міжнародними.

2.3.12. Приймати благодійну і спонсорську допомогу у будь-якому вигляді, у тому числі спортивної форми, спортивного інвентарю (устаткування) та грошових коштів.

2.3.13. Приймати пожертвування від фізичних та юридичних осіб всіх форм власності.

2.3.14. Отримувати кредити та позики в банках та небанківських установах.3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років.

3.3. Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організацій та установ, які своєю діяльністю сприяють вирішенню статутних завдань Організації. Колективні члени реалізують свою права і обов’язки через своїх представників.

3.4. Прийняття у члени Організації здійснюються Правлінням Організації за умови:

- подання заяви індивідуального члена або рішення керівного органу колективу підприємства, установи, організації колективного члена;

- визнання положень установчих документів Організації;

- визнання мети Організації;

- сприяння діяльності Організації;

3.5. Члени Організації мають право:

- брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;

- вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

- отримати інформацію про діяльність Організації;

- знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні;

- вийти з членів Організації в будь-який час за власним бажанням, на підставі письмового звернення, податного до Правління.

3.6. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись вимог статуту Організації;

- брати активну участь у статутній діяльності Організації та сприяти реалізації її завдань;

- виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації;

- не допускати дій, що спричиняють Організації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації.

3.7. Член Організації може бути виключений із Організації, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану.

3.8. Рішення про примусове виключення приймається Правлінням простою більшістю голосів членів Правління за поданням Директора. Якщо член Організації, відносно якого порушено питання про його примусове виключення, є членом Правління, останній участі в такому голосуванні не бере.


4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Статутними органами Організації є:

 • Загальні збори;

 • Правління;

 • Директор;

 • Наглядова рада Центру;

 • Ревізійна комісія.

4.2. Вищим статутним органом Організації є Загальні збори її членів, надалі “Збори”.

4.3. У Зборах беруть участь індивідуальні члени та уповноважені представники колективних членів. Один член організації має один голос.

4.4. Збори скликаються Правлінням Організації не рідше ніж один раз на рік. В разі необхідності за рішенням Правління та Ревізійної комісії з їх власної ініціативи можуть бути скликані позачергові Збори. Позачергові збори також скликаються Правлінням на вимогу 1/3 членів Організації.

4.5. Порядок денний Зборів формується та затверджується Правлінням Організації та повідомляється Головою Правління разом із часом та місцем проведення Зборів письмово всім членам Організації не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

4.6. Будь-який член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Зборів.

4.7. Виключною компетенцією Зборів є:


 • затвердження Статуту Організації;

 • внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

 • визначення та затвердження основних напрямків діяльності Організації;

 • прийняття регламенту Зборів Організації, затвердження Положення про Правління та Ревізійну комісію Організації;

 • обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;

 • обрання Директора та Голови Ревізійної комісії;

 • затвердження бюджету Організації;

 • затвердження розміру членських внесків;

 • реалізація права власності на майно та кошти Організації;

 • затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;

 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.

Збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації, якщо про це приймуть відповідне рішення.

4.8. Збори правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах присутні не менш як 60% членів Організації. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Організації. Рішення Зборів, прийняті за додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для усіх членів та органів управління Організації. Рішення Зборів, про внесення змін і доповнень до Статуту та про ліквідацію Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Організації.

4.9. Ведення протоколів Зборів та їхнє зберігання організовується Директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.

4.10. Виконавчим органом Організації, що діє в період між Зборами, є Правління Організації.

4.11. Правління Організації організовує виконання рішень Зборів та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Організації.

4.12. Кількісний та персональний склад Правління Організації визначається Зборами. Правління обирається строком на три роки.

4.13. Правління Організації:

- затверджує кошторис та принципи використання коштів апарату Організації;

- затверджує штатний розпис Організації;

- затверджує емблему, іншу символіку та атрибутику Організації;

- здійснює прийом до членів Організації та виключення із членів Організації;

- заслуховує та затверджує річні звіти Директора, затверджує перспективні плани;

- організовує проведення Зборів, готує та затверджує порядок денний Зборів, визначає час і місце їх проведення;

- звітує перед Зборами Організації;

- розглядає питання поточної діяльності Організації та виносить по них рішення;

- приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій за участю Організації, затверджує їх Статути;

- вирішує інші питання діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів та Ревізійної комісії;

4.14. Чергові засідання Правління скликаються Директором не рідше одного разу в шість місяців, а позачергові – у будь-який час Директором або будь-яким членом Правління.

4.15. Порядок денний засідання Правління формується Директором на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління.

4.16. Директор письмово повідомляє членів Правління про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Правління не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Правління.

4.17. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Правління. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

4.18. Ведення протоколів засідань Правління та їхнє зберігання організовується Заступником директора.

4.19. Директор очолює Правління і обирається Зборами простою більшістю голосів з числа членів Правління терміном на три роки з правом переобрання.

4.20. Директор Організації:

- представляє Організацію у відносинах з усіма державними та недержавними установами, підприємствами, організаціями, громадянами;

- затверджує програми та проекти Організації;

- організовує роботу Правління, розподіляє обов’язки між його членами;

- скликає засідання Правління, формує порядок денний засідань Правління та головує на засіданнях Правління;

- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного Законодавства;

- здійснює від імені Правління поточне керівництво діяльністю Організації між засіданнями Правління, забезпечує практичне виконання рішень Зборів Організації та Правління;

- представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та управління;

- укладає від імені Організації будь-які договори, угоди, контракти;

- укладає та розриває трудові договори з працівниками Організації;

- затверджує зразки печаток та штампів Організації;

- підписує інші документи від імені Організації, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи;

- відкриває рахунки в установах банків;

- готує щорічний фінансовий звіт та подає його на розгляд Правління;

4.21. Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається із трьох осіб.

4.22. Ревізійна комісія обирається Зборами строком на два роки.

4.23. Ревізійна комісія має право залучати незалежних експертів до роботи Організації.

4.24. До функції Ревізійної Комісії відносяться перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем за діяльністю Організації.

4.25. Наглядова рада:

Для забезпечення наукового керівництва діяльності Центру може створюватись Наглядова рада Центру, яка є консультативно-дорадчим органом. Кількісний та особовий склад Наглядової ради визначає Правління організації. До складу наглядової ради входять відомі науковці, громадські діячі як з України так і з інших держав. Кількість членів Наглядової ради та порядок її роботи визначається Правлінням організації. Рішення Наглядової ради носять рекомендаційний характер. Наглядова рада має право розглянути будь-яке питання діяльності Центру, як за своєю ініціативою, так і за проханням Директора організації.

4.26. Ревізійна комісія:

- здійснює контроль за статутною діяльністю Організації;

- вимагає від посадових осіб Організації в разі необхідності подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

- направляє результати перевірки Правлінню Організації.

4.27. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Зборам.


5. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.1. Майно та кошти Організації формуються з:

5.1.1. Кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

5.1.2. Пасивних доходів.

5.1.3. Від проведення основної діяльності.

5.1.4. Дотації або субсидії, отриманні з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

5.2. Організація може мати у власності будинки, житловий фонд, устаткування, інвентар, майно, культурного та оздоровчого призначення, кошти та інше майно необхідне для матеріального забезпечення діяльності передбаченої Статутом та не заборонене чинним законодавством України.

5.3. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.4. Кошти та майно організації використовується для виконання статутних цілей та завдань та на утримання штатного апарату працівників із якими укладено трудові угоди відповідно до чинного законодавства України. Доходи або майно організації не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена організації, її посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.

5.5. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку згідно чинного законодавства України.

5.6. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.


6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
6.1. Припинення діяльності Організації проводиться шляхом її реорганізації або ліквідації.

6.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Зборів Організації. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

6.3. Ліквідація Організації проводиться:

6.3.1. За рішенням Зборів.

6.3.2. На підставі рішення суду, а також в інших випадках передбачених законом.

6.4. Від дня призначення ліквідаційної комісії, органом, що прийняв рішення про ліквідацію, до неї переходять всі повноваження щодо управління справами Організації.

6.5. До обов’язків Ліквідаційної комісії належать:

6.5.1. Публікація у триденний строк інформації про ліквідацію Організації в одному з офіційних видань преси.

6.5.2. Оцінка майна Організації.

6.5.3. Вживання заходів щодо сплати боргів.

6.6. У разі ліквідації Організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

6.7. Майно, передане у користування Організації, повертається у натуральній формі без винагороди.

6.8. Ліквідація Організації вважається завершеною, а діяльність Організації
припиняється з моменту внесення запису про це до державного реєстру..
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
7.1. Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Організації розглядаються на Зборах за пропозицією Правління Організації або за вимогою 1/2 членів Організації.

7.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Організації.7.2. Про зміни, що сталися у статутних документах Організація у п'ятиденний строк повідомляє реєструючий орган.
8. ДІЯ СТАТУТУ.
8.1. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту ліквідації Організації Статут втрачає свою силу.

8.2. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення замінюється іншим, яке допускається чинним законодавством і близьке за змістом до заміненого.
Каталог: userfiles -> file -> 2015 -> Zaiavy%20VGO
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
file -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
file -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
file -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології
Zaiavy%20VGO -> Заява на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради нсту найменування об’єднання
Zaiavy%20VGO -> Заява на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради нсту


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка