Запрошуємо до участі у іv-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»Дата конвертації03.11.2016
Розмір68.9 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

у ІV-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції


«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»,

яка відбудеться27 жовтня 2016 року
Напрями роботи конференції:

1. Сучасний стан та перспективи розвитку інновацій у системі освіти України.

2. Зарубіжний досвід організації інноваційної діяльності педагогічних працівників.

3. Методологічні та методичні основи впровадження інновацій у діяльність навчального закладу.

4. Дослідно-експериментальна діяль­ність у навчальних закладах різних рівнів: досвід роботи, проблеми та перспективи.

5. Компетентнісний підхід та його місце у навчально-виховному процесі.

6. Роль та місце інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

7. Інклюзивна освіта як вимога сучасного суспільства.

8. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності.

9. Психологічний супровід інноваційної діяльності.

10. Інновації в управлінні освітою.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Календар подій:


 • до 07.10.2016прийом заявок і статей;

 • з 10.10.2016 до 26.10.2016 – обговорення поданих статей на сайті Інституту в режимі форуму;

 • 27.10.2016 з 1400 до 1600 – обговорення поданих статей у режимі чату.

Для ознайомлення і обговорення поданих на конференцію статей їх буде розміщено на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Після завершення конференції подані статті увійдуть до електронного збірника «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті», який буде розіслано усім учасникам.


Заявки про участь у конференції і статті просимо надсилати в електронному варіанті на адресу оргкомітету: internetconf.cv@gmail.com. Заявку та статтю оформляти окреми файлами і називати за зразком: zaiavka-Ivaniv.doc, stattia-Ivaniv.doc
ЗАЯВКА

про участь у

ІV Всеукраїнській науково-практичній

Інтернет-конференції«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»

Прізвище, ім'я, по батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тематичний напрям
Тема доповіді
Мобільний телефон
Е-mailТехнічний секретар:

Унгурян Ірина Корнеліївна

тел. 050 624 30 61Координатор конференції:

Черкез Інна Богданівна

тел. 050 6 888 911, 067 729 49 65

Вимоги до оформлення статей,
що подаються для розміщення на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та в електронному збірнику
«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»1:

 • обсяг – 5-12 стор.;

 • текст статті має бути оформлений у редакторі Word 98-2003 у двох форматах *.doc і *.rtf.;

 • шрифт – Times New Roman, 14 кегль;

 • абзац – міжрядковий інтервал – 1,5 см, абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!);

 • параметри сторінок: розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

 • на початку статті обов’язково зазначити ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, назву установи, місто;

 • назва статті – по центру великими літерами – виділена напівжирним;

 • анотації (4-6 речень) та ключові слова українською та англійською мовами;

 • через 1 інтервал – текст статті;

 • таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word (скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi);

 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;

 • вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються;

 • сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;

 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках [], зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела, напр.: [5, с.23];

 • література – в алфавітному порядку згідно з новими вимогами ДАК до бібліографічних описів;

 • скорочення на зразок т. ін., ХІХ ст., ініціали при прізвищах (напр.: І.А. Зязюн), назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Михайлівка друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл);

 • скорочення на зразок 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс);

 • використовувати лише такі лапки: «;

 • треба розрізняти тире (–), дефіс (-);

 • після тексту статті подаються відомості про авторів.

Просимо статті надсилати у редакторі Word 2003-10 у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: stattia-shevchenko.doc і stattia-shevchenko.rtf.Текст статті обов’язково повинен містити такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор;

 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Зразок оформлення статті
Бирка М. Ф.,

доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,

доктор педагогічних наук,м. Чернівці
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті вивчено розвиток концепції неперервної освіти в Україні …

Ключові слова: концепція, неперервна освіта, критерії та принципи організації, шляхи забезпечення.

In the article development of the concept of continuing education in Ukraine is studied …

Keywords: concept, continuing education, criteria and principles of the organization, the ways of realization.
Сучасний рівень соціально-економічного розвитку, швидкі темпи науково-технічної революції та інтенсивне зростання потоку інформації стали передумовою формування цілої низки вимог до особистості, які постійно змінюються …

Література

 1. Борівський В. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя до роботи в сучасній школі / В. Борівський // Рідна школа. − 2002. − № 3. − С. 22-26.

 2. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ ст. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.1 Збірник «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» не входить до переліку фахових видань України.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка