Законукраїн и про внесення змін до Бюджетного кодексу УкраїниСторінка1/2
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2
ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо бюджетної децентралізації)

____________________________________

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

  1. У частині першій статті 2:

а) доповнити пунктами 1, 20-1, 23-1, 48-1такого змісту:

«1) базова дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення фіскальної спроможності бюджету, який його отримує;»

у зв’язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1-1;

20-1) державні (місцеві) капітальні вкладення – витрати розвитку, які спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних фондів державної (комунальної) власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких більше одного року;23-1) єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, який консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інші кошти бюджетних установ та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.

48-1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків бюджету – обсяг коштів, які обліковуються на рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»

б) пункти 22, 26, 27, 28 і 29 вилучити;

в) у пункті 36 після слова «селищний» доповнити словами «міський (міста районного значення)».

2. У частині сьомій статті 6 слова «об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом» замінити словами «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».

3. У статті 13:

а) частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

«Якщо відповідно до закону або рішення уповноваженого органу управління бюджетна установа зараховує (акумулює) власні надходження та їх використовує на рахунках, відкритих в установах банків (крім розміщення коштів на депозитах, поточних рахунках іноземних банків закордонних дипломатичних установ України), така установа втрачає статус бюджетної установи, а порядок фінансового забезпечення надання послуг таким суб’єктом господарювання, за рахунок бюджетних коштів визначається Кабінетом Міністрів України»;

б) в частині 9 слова «крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 цього Кодексу,» замінити словами «крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу,».

4. У першому реченні частини першої статті 17 після слів «резидентів України» доповнити словами «які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів»

5. У статті 18:

а) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

«Граничний обсяг надання державних гарантій передбачається в обсязі не більше 5 відсотків прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період»;

б) у частині другій:

в абзаці першому слова "та гарантованого державою боргу" вилучити,

в абзаці другому слово "боргів" замінити словом "боргу".6. У частині першій статті 21:

а) у пункті 1 слова «офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року» замінити словами «показників валютно-курсової політики (наданих Національним банком України відповідно до частини другої статті 33 цього Кодексу)»;

б) друге речення пункту 4 викласти у такій редакції: «Такі бюджетні програми за умови схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних проектів щорічно включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та проекту закону про Державний бюджет України протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;»

7. Пункт 6 частини п’ятої статті 22 доповнити таким текстом: «при цьому забезпечуючи:

своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;

відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».

8. У частині восьмій статті 23 слова «частини шостої статті 102 та» вилучити».

9. У частині третій статті 241 :

а) слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» у відповідному відмінку;

а) в абзаці третьому цифри «70» замінити цифрами «80»;

б) в абзаці четвертому цифри «30» замінити цифрами «20».

10. У статті 28:

а) у першому реченні частини третьої слова «а також» замінити словами «фінансування, а також»;

б) абзац четвертий частини п’ятої доповнити словами «а також стан виконання інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за бюджетною програмою, із зазначенням ступеня їх готовності та обсягу коштів, необхідних для завершення.».

11. У статті 29:

а) у частині другій:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 25 відсотків та 80 відсотків - на території міста Києва;»

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі, та податку, визначеного пунктами 18, 1-2 та 2 частини першої статей 64, 66 та 69 цього Кодексу відповідно);»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5) плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;»;

пункт 24 викласти в такій редакції:

«24) плата за надання адміністративних послуг (крім 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та 50 відсотків плат визначених пунктами 72—74 частини третьої статті 29 цього Кодексу та крім плати, визначеної пунктами 37 та 20-1 частини першої статей 64 та 69 цього Кодексу відповідно)»;

пункт 25-1 виключити;

пункт 33 викласти у такій редакції:

«33) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;»;

пункти 3 та 35 виключити;

б) частину третю доповнити новими пунктами 4-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 13-1 наступного змісту:

«4-1) 20 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

«7-1) 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

7-2) 50 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також 50 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

7-3) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

7-4) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

13-1) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

12. У частині четвертій статті 30:

а) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, Програми утилізації твердого ракетного палива, здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 4-1 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»;

б) доповнити пунктами 6-1 та 18 наступного змісту:

«6-1) фінансове забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, органів державної реєстрації, у тому числі на виплату винагороди державному реєстратору, працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану, матеріально-технічне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення працівників зазначених органів та функціонування державних реєстрів, держателем яких центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктами 7-1 – 7-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

18) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».13. У статті 32:

у частині третій після слів «кредитування бюджету» доповнити словами «включаючи обсяги державних капітальних вкладень»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, доводить до 15 квітня року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень на розробку та реалізацію інвестиційних проектів, зареєстрованих в установленому законодавством порядку (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій), для розподілу міжвідомчою комісією за головними розпорядниками коштів державного бюджету та інвестиційними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державні капітальні вкладення на розробку та реалізацію інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу».

14. У статті 33:

а) у частині другій:

в абзаці другому слова «на наступний рік» замінити словами «і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди»;

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період»;

в) у частині четвертій:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1) основних орієнтовних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до пункту 2 цієї статті, рівня безробіття, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, обсягу державних капітальних вкладень та пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень; а також інших показників, необхідних для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);»;

у пункті 2 після слів «граничного обсягу надання державних гарантій» доповнити словами «обсягу державних капітальних вкладень, пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень».

у пункті 5 слова «включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України» вилучити.

15. Статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів доводить до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди згідно з розподілом відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу»

16. У частині другій статті 35 після слова «схвалення» доповнити словами «або реєстрації».

17. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують доопрацювання бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України і у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.».

18. У частині першій статті 38:

а) підпункт «ґ» викласти у такій редакції::

«ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:

«детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;

розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками;

детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів;»;

б) підпункт «е» викласти у такій редакції:

«е) інформацію про мету, завдання та очікувані показники результату діяльності, яких головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»)»;

в) доповнити підпунктом 4-1 такого змісту:

«4-1). перелік інвестиційних проектів із зазначенням вартості кожного проекту, загальних обсягів видатків державного бюджету, необхідних для розробки та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги видатків, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм».

19. У частині другій статті 41:

а) у пункті 3 вилучити слова «і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами»

б) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5) перерахування базової та реверсної дотацій, освітньої та медичної субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період».20. У статті 43:

а) пункт 3 частини першої доповнити словами «та інших нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;

б) у частині четвертій слова «та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» вилучити;

в) у частині п’ятій:

в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» вилучити;

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».

21. Частину шосту статті 48 вилучити.

22. Статтю 49 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, проводить платежі в залежності від їх пріоритетності. В першочерговому порядку здійснюються розрахунки у системі електронних платежів Національного банку України:

за захищеними видатками, визначеними статтею 55, частиною третьою статті 76 та підпунктом 2 пункту 12 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу; щодо забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку); за субсидіями та трансфертами підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; за видатками, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не визначеними частиною другою статті 55 цього Кодексу; з оплати видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; пов'язані з використанням коштів грантів та позик міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу; за внесками до міжнародних організацій, які передбачені законодавством; пов'язані з виконанням боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні (місцеві) гарантії; за видатками фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Порядок обліку і черговість здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України визначається Кабінетом Міністрів України.»

23. У другому реченні частини другої статті 53 слова «пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку» замінити словами «державних інвестиційних проектів, передбачених у законі про Державний бюджет України або зареєстрованих та відібраних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

24. У частині другій статті 55:

а) абзац сьомий викласти у такій редакції: «обслуговування державного та місцевого боргу»;

б) доповнити абзацом такого змісту:

«заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».

25. Абзац другий частини першої статті 58 доповнити словами «та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».

26. У пункті 15 частини другої статті 61 слова «результативних показників» замінити словами «результатів діяльності».

27. У статті 64:а) назву статті 64 викласти у такій редакції:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка