Законукраїн и про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні законукраїн иСкачати 206.66 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір206.66 Kb.
ТипЗакон
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про фонд державного майнаЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки

К О М Е Н Т А Р

Розділ I

Розділ IIЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав.

Стаття 4. Професійна оціночна діяльність

Стаття 5. Суб’єкти оціночної діяльності

Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна

Стаття 12. Звіт про оцінку майна

Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача


Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України

п.4

Нарушены требования Конституции Украины

Статья 22 - не допускается сужение прав и свобод граждан принятием новых законов и внесения изменений в существующие законы... Уже есть предприниматели, оценщики. Статья .42 - не допускается злоупотребление монополией на рынке и неправомерное сужение конкуренции

Статья 58 - законы не имеют обратной силы во времени. Были выданы сертификаты, лицензии, при лицензировании не было требования об исключительном виде деятельности.

Статья 22 п.8

Статья 86 - гарантии предпринимательской деятельности..., а это не только предприниматели, но и предприятия.

Нарушены нормы Хозяйственного кодекса:

ч.3 статьи 18 - органам власти и местного самоуправления запрещается принимать акты, которые убирают конкуренцию или безосновательно содействуют отдельным конкурентам в предпринимательской деятельности или вводят ограничения на ринке не предусмотренные законодательством

п.5 статьи 19 - незаконное вмешательство органов власти в хозяйственную деятельность

п.2 статьи 20 - защита субъектов хозяйствования - признание полностью или частично актов органов власти;

статья 35 - условия конкуренции на рынке

п.3. статьи 43 - перечень лицензионных видов деятельности предусматривается только законом, а также 

статья 14 - лицензирование, патентование и квотирование хоз.деятельности.Нарушений пункт 172.3. «Податкового Кодексу» «Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону». Посилання в Кодексі відбувається на Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Стаття1

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.Стаття 3.

майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.Стаття 4

Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майнаСтаття 5

Суб'єктами оціночної діяльності є:

суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

Стаття 8

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках:

проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;

проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;

проведення оцінки майна своїх засновників (учасників)

Стаття 12

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна

Стаття 15

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит.Веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для включення (виключення) таких суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який ведеться центральним органом державної податкової служби у визначеному ним порядку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті

Установити, що оцінка об'єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування.

Порушені норми Закону України «Про оцінку майна….» та Національного стандарту №1 (Загальні питання).

З’явився додатковий окремий напрям оцінки «для цілей оподаткування». Згідно законодавству «напрями» визначались за видом майна (ЩО оцінюємо? будинок, літак, авто), то «напрям 3» створений за принципом «для кого» оцінюємо. По суті ми встали на шлях, коли вартість буде визначатись для кожного Замовника (ДПА, ДВС, ФДМУ, МВС, митниці, судів і т.п.) за окремим напрямком!

Відсутні вимоги «виключний вид діяльності»

Порушені норми Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Стаття 15. Антиконкурентні дії органів влади, органів 
місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. 

«надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції; дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами».


  1. Нововведення на противагу до законодавчого акту. Тепер анулювати сертифікат можуть не згідно підстав, чітко зазначених в статті 8 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а згідно пункту Наказу ФДМУ: «невідповідність СОДа вимогам до якості послуг, що надаються СОД, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленого ФДМУ».

Що це за Порядок, передбачений «Положенням про порядок видачі сертифікатів СОД», згідно якого видаються сертифікати правонаступнику?

Так само і відносно Переліку документів, які необхідно представити для отримання кваліфікаційного свідоцтва, який був наведений в статті 15 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» . Тепер посилання на статтю зняті і замінено на слово «вимоги». І хто і що буде тепер вимагати і за яким списком? Коли йде посилання на весь текст Закону, то вимоги розмиті, розпливчасті і можуть бути невиправдано в декілька раз збільшені.

Відсутні вимоги до Звіту. Передбачають виконання на одному аркуші, який надсилається нотаріусу.

Інший порядок отримання КС законом не передбачений. Таким чином, видача свідоцтва за 3-м напрямком не відповідає вимогам базового закону у галузі оцінки. Це дає підстави для оскарження рішень про видачу кваліфікаційних свідоцтв СОД, які отримали КС за третім напрямком, та рішень про видачу сертифікатів СОД. Крім того, видача КС в супереч встановленому порядку може розглядатися як перевищення службових повноважень, тобто злочин. 

Відмова від стрижня навчання – стажування. Ввели нову термінологію: «стажування відбулося до навчання» «Стажування може відбуватися до навчання за програмою підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами, незалежно від факту зупинення дії (позбавлення) кваліфікаційного свідоцтва».

Чому, якщо раніше стажування проходило у складі суб’єкта оціночної діяльності, то сьогодні воно буде проходити у складі оцінювача? Це в якій з частин оцінювача? Причому викинули фразу про те, що «база стажування повинна відповідати напряму оцінки майна» (оцінювач будівель буде стажувати по оцінці літаків?)


Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)

НАКАЗ ФДМУ №556 від 24.03.2012р.,

НАКАЗ №554 від 23.04.2012р.

НАКАЗ №555 від 23.04.2012р.

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінкиНавіщо потрібна запропонована ФДМУ система управлянні якістю (СУЯ), якщо оцінювачі України мають Національні стандарти оцінки, Міжнародні стандарти, Американські, Європейські, RICS, а також внутрішню сертифікацію оцінювачів силами СРОО, рецензування звітів Експертними радами СРОО та інш.

В наказі ФДМУ для ведення СУЯ (система управління якістю) вводяться "сторонні організації", які отримують право інтелектуальної власності по створенню і веденню СУЯ? (У Законі та нацстандартах не має системи управління якості – є ст..13 «Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)», яка за роки проведення оцінки підтвердила своє призначення).Стаття 21 Наглядова рада з питань оціночної діяльності

З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам оціночної діяльності - суб'єктам господарювання сертифікатів, анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб'єктів оціночної діяльності створюється Наглядова рада з питань оціночної діяльності (далі - Наглядова рада). Наглядова рада створюється Фондом державного майна України з числа його представників, представників, делегованих іншими органами державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у порядку, визначеному цими організаціями

Максимально звужено повноваження Наглядової ради з питань оціночної діяльності. Тепер Наглядова рада не погоджує як раніше загальні вимоги до змісту навчальних програм базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, не погоджує тематичні плани. Взагалі вилучено фразу: «Загальні вимоги до навчальних програм переглядаються за рішенням Наглядової ради». Згідно нових змін не враховується думка Наглядової ради і при укладенні угоди про співробітництво навчальних закладів з ФДМУ.

Майже відсторонили оціночну спільноту від роботи в Наглядовій раді. Якщо до змін в Наглядову раду входили представники СРОО (за рішенням самих оцінювачів), то тепер і кількісний і персональний склад Наглядової ради формуються за рішенням Голови ФДМУ
Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (21.05.2012 № 766/5)


п. 6.4. пункту 6 глави 2 розділу II «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» викладено у такій редакції:

„6.4. Нотаріус посвідчує договір відчуження рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, за наявності оціночної вартості такого рухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності за напрямом для цілей оподаткування.”а у напрямі оцінки та спеціалізації суб’єктів оціночної діяльності, що включені до Державного реєстру оцінювачів у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування…» відсутня спеціалізація, у межах якої проводиться оцінка колісних транспортних засобів.


Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка