Законукраїн и про діяльність лобістів у Верховній Раді УкраїниСкачати 131.14 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір131.14 Kb.
Проект вноситься

народним депутатом України

Гринівим І.О.

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро діяльність лобістів у Верховній Раді України

Цей Закон визначає засади та порядок здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України, права і обов’язки лобістів, гарантії їх діяльності.


Стаття 1. Лобіст
Лобістом може бути зареєстрований у Верховній Раді України в передбаченому цим Законом порядку громадянин України, який на платній або безоплатній основі від імені та в інтересах юридичної особи (клієнта), в межах і у спосіб, незаборонені Конституцією України, цим та іншими законами України, здійснює вплив на суб’єктів, перелік яких визначено цим Законом, з метою впливу на розробку, обговорення і прийняття проектів законів України та інших рішень Верховної Ради України (лобістський вплив).
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів, зареєстрованих у Верховній Раді України в якості лобістів у встановленому цим Законом порядку.
Стаття 3. Об’єкти лобістського впливу
Лобіст може здійснювати лобістський вплив на народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Стаття 4. Форми лобістського впливу
Для цілей цього Закону лобістським впливом вважається:

1) підготовка та розповсюдження серед народних депутатів України пропозицій щодо необхідності прийняття нових законів України, внесення змін або скасування чинних законів України, інформаційно-аналітичних матеріалів, результатів соціологічних та інших досліджень щодо питань, які є предметом регулювання законами України;

2) контакти лобіста з народними депутатами України у формі прийому народним депутатом України; надсилання на ім’я народного депутата України поштою (електронною поштою) заяв, скарг та пропозицій; телефонних розмов; телеграфних або факсимільних повідомлень;

3) присутність на засіданнях комітетів або тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та участь в їх роботі;

4) організація та проведення семінарів, конференцій, слухань та інших публічних заходів із залученням до участі в них народних депутатів України;

5) інші незаборонені законодавством дії, які можуть вплинути на позицію народного депутата України щодо питань, які є предметом регулювання законами України.


Стаття 5. Обмеження щодо діяльності лобістів у Верховній Раді України
Забороняється здійснення лобістом дій, які можуть вплинути на позицію народного депутата України щодо питань, які є предметом регулювання актами Верховної Ради України індивідуально-правового характеру.

Забороняється здійснення лобістом лобістського впливу шляхом погроз, надання народним депутатам України грошей, безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей лобістом або організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є лобіст, а також здійснення лобістського впливу у будь-який інший заборонений законами України спосіб.

Забороняється здійснення лобістського впливу, спрямованого на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
Стаття 6. Порядок реєстрації лобістів у Верховній Раді України
Реєстрація лобістів у Верховній Раді України здійснюється спеціально уповноваженим підрозділом Апарату Верховної Ради України.

Реєстрація громадянина в якості лобіста здійснюється за умови подання ним таких документів: заяви про видачу свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України, в якій вказується перелік комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, засідання яких відвідуватиме лобіст; документа, який підтверджує громадянство України; засвідчених у встановленому порядку копії трудової книжки, договору на представництво інтересів клієнта або іншого документа, який підтверджує повноваження щодо здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України; довідки про відсутність непогашеної або не знятої судимості; фотографій заявника, за розмірами та в кількості, встановлених спеціально уповноваженим підрозділом Апарату Верховної Ради України; копії платіжного документа, який засвідчує перерахування суми реєстраційного збору.

Рішення про реєстрацію громадянина в якості лобіста та видача свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України здійснюється протягом 5 днів з дня подання передбачених цим Законом документів.

У реєстрації громадянина в якості лобіста може бути відмовлено, якщо громадянин не може бути зареєстрований в якості лобіста, у разі неподання громадянином передбачених цим Законом документів або їх неналежного оформлення. Рішення про відмову у реєстрації громадянина в якості лобіста приймається та доводиться до відома заявника не пізніше п’ятого дня після подання ним документів для реєстрації в якості лобіста, і повинно містити вичерпні підстави відмови у реєстрації в якості лобіста. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації громадянина в якості лобіста на підставі неподання документів, передбачених цим Законом або їх неналежного оформлення, громадянин після усунення відповідних недоліків може повторно подати документи для його реєстрації в якості лобіста. Рішення про відмову у реєстрації лобіста може бути оскаржене до суду у встановленому законом порядку.

З дня видачі свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України лобіст вважається зареєстрованим і набуває передбачених цим Законом прав.

Строк дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України закінчується в останній день чергової сесії Верховної Ради України, наступної за черговою сесією Верховної Ради України, під час якої було видано свідоцтво на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України. Після закінчення строку дії свідоцтва громадянин може отримати нове свідоцтво в порядку, в якому здійснюється реєстрація лобістів у Верховній Раді України, крім випадків, передбачених цим Законом.

За видачу свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України сплачується реєстраційний збір, сума якого становить п‘ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, помножених на кількість вказаних у заяві комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Верховної Ради України.

Не можуть бути зареєстровані в якості лобістів:  1. громадяни, визнані судом недієздатними;

  2. громадяни, які мають судимість за вчинення злочинів, якщо цю судимість не погашено або не знято у встановленому законом порядку;

  3. громадяни, які перебувають на службі в органах державної влади або місцевого самоврядування;

  4. громадяни-працівники підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Стаття 7. Права та обов’язки лобістів


Лобіст має право:

1) отримувати тексти законопроектів, відповідальними за підготовку до розгляду Верховною Радою України яких є комітети, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, зазначені у заяві про видачу свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України, – не пізніше дня реєстрації відповідного законопроекту; а також всі матеріали до таких законопроектів, які розповсюджуються Апаратом Верховної Ради України серед народних депутатів України – не пізніше дня поширення таких матеріалів серед народних депутатів України; матеріали до парламентських слухань та слухань у комітетах Верховної Ради України, зазначених у заяві про видачу свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України, та днів Уряду України у Верховній Раді України, що розповсюджуються Апаратом Верховної Ради України серед народних депутатів України – не пізніше дня поширення таких матеріалів серед народних депутатів України;

2) розповсюджувати серед народних депутатів України пропозиції щодо необхідності прийняття нових законів України, внесення змін або скасування чинних законів України, інформаційно-аналітичні матеріали, результати соціологічних та інших досліджень щодо питань, які є предметом регулювання законами України;

3) на прийом народним депутатом України та надсилання на ім’я народного депутата України поштою (електронною поштою) заяв, скарг, пропозицій;

4) організовувати та проводити семінари, конференції, слухання та інші публічні заходи із залученням до участі в них народних депутатів України;

5) розміщувати експертно-аналітичні матеріали з питань, вирішення яких віднесено до компетенції Верховної Ради України на веб-сторінці Верховної Ради України;

6) бути присутнім під час пленарних засідань у Верховній Раді України;

7) отримувати порядок денний засідання комітету, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, вказаних у заяві про видачу свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України не пізніше дня повідомлення про проведення відповідного засідання народних депутатів України;

8) розповсюджувати серед народних депутатів України - членів комітету, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України експертно-аналітичні матеріали, результати соціологічних та інших досліджень з питань, винесених на розгляд відповідно комітету, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України;

9) на виступ після оголошення питання до розгляду головуючим на засіданні комітету Верховної Ради України, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України;

10) на висловлення зауважень та пропозицій щодо питань, винесених на розгляд засідання комітету, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, перед ухваленням рішення щодо винесеного на розгляд питання;

11) вчиняти інші незаборонені законодавством дії, які мають на меті вплив на позицію народного депутата України щодо питань, які є предметом регулювання законами України;

12) об'єднуватися з іншими лобістами в лобістські фірми, контори та інші лобістські об’єднання.

Лобіст зобов’язаний:

1) при здійсненні лобістської діяльності у Верховній Раді України дотримуватись вимог Конституції України, цього та інших законів України;

2) своєчасно інформувати спеціально уповноважений підрозділ Апарату Верховної Ради України про час, місце та зміст всіх дій, що здійснюватимуться лобістом з метою впливу на позицію народних депутатів України щодо питань, які є предметом регулювання законами України;

3) не пізніше як за 10 днів після закінчення чергової сесії Верховної Ради України подавати до спеціально уповноваженого підрозділу Апарату Верховної Ради України звіт про лобістську діяльність у Верховній Раді України. У звіті про лобістську діяльність у Верховній Раді України мають бути зазначені: реквізити юридичних осіб-клієнтів, від імені та в інтересах яких лобіст здійснював лобістський вплив протягом сесії Верховної Ради України; відомості час, місце та зміст всіх дій, здійснених лобістом з метою впливу на позицію народних депутатів України щодо питань, які є предметом регулювання законами України; суми витрачених на здійснення лобістського впливу коштів. Форма звіту про лобістську діяльність у Верховній Раді України затверджується Верховною Радою України;

4) зберігати не менше, як п’ять примірників всіх друкованих матеріалів, які розповсюджуються ним серед народних депутатів України, протягом одного року з дня їх розповсюдження.


Стаття 8. Гарантії діяльності лобістів у Верховній Раді України
Здійснення лобістами передбачених цим Законом прав забезпечується Апаратом Верховної Ради України.

Рішення, дії та бездіяльність посадових та службових осіб Апарату Верховної Ради України, якими порушено передбачені цим Законом права лобістів, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

За перешкоджання здійсненню лобістської діяльності у Верховній Раді України винні особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільної та дисциплінарної відповідальності згідно із законами України.
Стаття 9. Державний контроль за діяльністю лобістів у Верховній Раді України
Державний контроль за діяльністю лобістів у Верховній Раді України здійснюється спеціально уповноваженим підрозділом Апарату Верховної Ради України.

Службові особи спеціально уповноваженого підрозділу Апарату Верховної Ради України, які наділені відповідними повноваженнями, мають право:

1) відвідувати будь-які публічні заходи, що проводяться лобістами за участі народних депутатів України;

2) отримувати за письмовим зверненням по одному примірнику всіх друкованих матеріалів, які розповсюджуються лобістами серед народних депутатів України – за період, що не може перевищувати одного року з дня розповсюдження відповідних матеріалів;

3) отримувати інформацію про час, місце та зміст всіх дій, що здійснюватимуться лобістом з метою впливу на позицію народних депутатів України щодо питань, які є предметом регулювання законами України.
Стаття 10. Відповідальність лобістів за порушення встановленого порядку здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України
У разі порушення лобістами вимог цього Закону, до них можуть бути вжиті такі заходи:

1) попередження про недопущення протизаконної діяльності;

2) зупинення дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до відкриття наступної чергової сесії Верховної Ради України;

3) анулювання свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України та заборона здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до закінчення строку повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.

Рішення про зупинення дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до відкриття наступної чергової сесії Верховної Ради України приймається керівником Апарату Верховної Ради України у разі порушення лобістом встановленого цим Законом строку подання звіту про лобістську діяльність у Верховній Раді України; систематичного неподання Апарату Верховної Ради України за його запитом інформації про час, місце та зміст всіх дій, що здійснюватимуться лобістом з метою впливу на позицію народних депутатів України щодо питань, які є предметом регулювання законами України; у разі повторного вчинення лобістом порушень цього Закону після оголошення йому попередження про недопущення незаконної діяльності.

Рішення про анулювання свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України та заборона здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до закінчення строку повноважень Верховної Ради України відповідного скликання приймається керівником Апарату Верховної Ради України у разі порушення лобістом вимог статті 5 цього Закону; подання звіту про лобістську діяльність у Верховній Раді України, що містить завідомо неправдиву інформацію; вчинення лобістом порушень цього Закону, які вимагають повторного прийняття щодо нього рішення про зупинення дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України.

У разі вчинення інших порушень цього Закону керівник Апарату Верховної Ради України оголошує лобісту попередження про недопущення незаконної діяльності.

Рішення, передбачені частиною 1 цієї статті, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.


Стаття 11. Припинення діяльності лобістів у Верховній Раді України
Підставами припинення діяльності лобіста у Верховній Раді України є:

1) заява про припинення діяльності лобіста у Верховній Раді України;

2) закінчення строку дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України;

3) зупинення дії свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до закінчення чергової сесії Верховної Ради України;

4) анулювання свідоцтва на право здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України та заборона здійснення лобістської діяльності у Верховній Раді України до закінчення строку повноважень Верховної Ради України відповідного скликання;

5) втрата лобістом громадянства України;

6) виникнення підстав, передбачених частиною 8 статті 6 цього Закону.

Діяльність лобіста у Верховній Раді України припиняється у зв’язку із смертю.


Стаття 12. Гарантії гласності лобістської діяльності
Керівник спеціально уповноваженого підрозділу Апарату Верховної Ради України забезпечує щорічну публікацію в газеті „Голос України” Зведеного звіту про лобістську діяльність у Верховній Раді України, який повинен містити наступну інформацію:

1) кількість зареєстрованих протягом року лобістів у Верховній Раді України;

2) реквізити юридичних осіб-клієнтів, від імені та в інтересах яких здійснювався лобістський вплив протягом сесії Верховної Ради України;

3) суму витрачених на здійснення лобістського впливу коштів.

Форма Зведеного звіту про лобістську діяльність у Верховній Раді України затверджується Верховною Радою України.
Стаття 13. Лобістські об’єднання
Лобіст може об'єднуватися з іншими лобістами в лобістські фірми, контори та інші лобістські об’єднання, які діють відповідно до закону та статутів лобістських об'єднань.

Лобістські об’єднання є юридичними особами та діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація лобістських об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації лобістських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.
Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
- подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка