Законукраїн и про цінні папери та фондовий ринокСкачати 362.71 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір362.71 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та

розрахунки, - не меншому ніж 6 мільйонів гривень.


Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів
1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій

формі товариства (крім повного, командитного товариства і

товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього

підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить

свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України

( 435-15 ), законів, що регулюють питання утворення, діяльності та

припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим

Законом.
Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не

підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).
2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма

засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на

право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або

їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними

паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути

більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.


3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту

державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі

здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців" ( 755-15 ).
Фондова біржа має право провадити діяльність з організації

торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Слова "фондова біржа" та похідні від них дозволяється

використовувати лише юридичним особам, які створені та

функціонують відповідно до вимог цього Закону.
4. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі

тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж

20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства

об'єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів

такого об'єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців

прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі

припиняється.


5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці

цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження

професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе

зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти

фондової біржі.
У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами

ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому

ринку його членство у фондовій біржі тимчасово зупиняється до

поновлення ним ліцензії або надання на біржу листа щодо виключення

його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового

зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами

фондової біржі.
Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання

ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому

ринку, виданої торговцю цінними паперами.
6. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо

організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.


Стаття 22. Статут фондової біржі
1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом

фондової біржі.


2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і

місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування

її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок

припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової

біржі у разі її ліквідації.
Стаття 23. Вимоги до фондової біржі
1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію

про:
перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення

договорів купівлі - продажу цінних паперів на фондовій біржі;


перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;
обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів,

загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо

кожного емітента окремо) за період, установлений Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку.


2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

встановлює порядок і форми подання інформації, зазначеної у

частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям

інформації фондовими біржами.


Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі
1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладання

договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на

основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів

на фондовій біржі.


У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени

фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.


2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами

фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 25. Правила фондової біржі
1. Правила фондової біржі складаються з порядку:
організації та проведення біржових торгів;
лістингу та делістингу цінних паперів;
допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених

законодавством, до біржових торгів;


котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового

курсу;
розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її

оприлюднення;
розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими

особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із

законодавством;
здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та

іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах

згідно із законодавством, правил фондової біржі;
накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.
Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності

на фондовому ринку


1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на

фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених цим

Законом та іншими актами законодавства, які регулюють порядок

здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому

ринку.
2. Організатори торгівлі не можуть провадити інші види

професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з

організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено

законом.
Організатори торгівлі можуть здійснювати діяльність з

проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних

(деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі.


3. Діяльність торговця цінними паперами може поєднуватися з

діяльністю зберігача цінних паперів. У разі отримання зберігачем

цінних паперів ліцензії на провадження діяльності з ведення

реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється

здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників

яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом.


4. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних

паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з

діяльністю зберігача цінних паперів і торговця цінними паперами (з

урахуванням вимог частини третьої цієї статті), а також з

діяльністю компаній з управління активами у випадках, передбачених

законом.
5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних

інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому

ринку забороняється, крім діяльності з ведення реєстрів власників

іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування у

випадках, передбачених законом.


Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку
1. Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру

статутного і власного капіталу, порядку його визначення,

ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного

учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які

укладаються під час провадження професійної діяльності на

фондовому ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики

професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим

Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих

видів професійної діяльності на фондовому ринку, та

нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку.
Розділ IV

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ВІДКРИТОГО (ПУБЛІЧНОГО)

ТА ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) ЇХ РОЗМІЩЕННЯ
Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого

(публічного) та закритого (приватного) їх

розміщення
1. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - їх

відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації

або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж

цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості

осіб.
У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів

серед заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється за

такими етапами:
1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення

цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке

рішення;

{ Пункт 2 частини першої статті 28 виключено на підставі

Закону N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 }

3) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації

випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
4) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;


5) прийняття у разі потреби рішення про залучення

андеррайтера до розміщення цінних паперів;


6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного

номера;
7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру

власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав

за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або

цінні папери розміщуються на пред'явника;


8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення

цінних паперів у документарній формі;


9) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії

цінних паперів;


10) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;
11) затвердження результатів розміщення цінних паперів

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;


12) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням

статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням

результатів розміщення акцій;
13) реєстрація змін до статуту в органах державної

реєстрації;


14) подання звіту про результати відкритого (публічного)

розміщення цінних паперів;


15) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного)

розміщення цінних паперів;
16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних

паперів;
17) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати

відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.
2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення

цінних паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь

визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. { Абзац

перший частини другої статті 28 в редакції Закону N 1522-VI

( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
Приватне (закрите) розміщення акцій публічного акціонерного

товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції

акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб,

кількість яких не перевищує 100. { Абзац частини другої статті 28

в редакції Закону N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед

заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими

етапами:
1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних

паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;


2) у разі відмови власника акцій від використання свого

переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами

закритого (приватного) розміщення цінних паперів, - отримання від

нього письмового підтвердження про відмову;


3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію

випуску цінних паперів;


4) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку випуску цінних паперів;


5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного

номера;
6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру

власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав

за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або

цінні папери розміщуються на пред'явника;


7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення

цінних паперів у документарній формі;


8) закрите (приватне) розміщення цінних паперів;
9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом

емітента, уповноваженим приймати таке рішення;


10) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням

статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням

результатів розміщення акцій;
11) реєстрація змін до статуту в органах державної

реєстрації;


12) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового

ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення

цінних паперів;
13) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку звіту про результати закритого (приватного)

розміщення цінних паперів;
14) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних

паперів.
3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом

приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту

протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення

про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними

паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного

випуску, крім випадків, передбачених законами і

нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку.


Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до

оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається

в емітента.
4. Перше розміщення акцій відкритого акціонерного товариства

є виключно закритим (приватним) серед засновників.


Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних

паперів
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

протягом 30 днів після отримання заяви і всіх необхідних

документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних

паперів здійснює одночасно реєстрацію їх випуску та проспекту

емісії або відмовляє в реєстрації.


2. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не може

розглядатися як гарантія їх вартості. Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації,

що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її

відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за

достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для

реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть

особи, які підписали ці документи.
3. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та

проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації

встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку.
Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії

цінних паперів банків установлюються Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком

України.
Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів
1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися

інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні

папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне)

розміщення.


2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його

фінансово-господарський стан установлює Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку.
3. До інформації про цінні папери належить інформація, що

стосується:


виду, форми випуску, типу, кількості та номінальної вартості

цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне)

розміщення;
дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення

цінних паперів;


строків початку та закінчення відкритого (публічного)

розміщення цінних паперів;


порядку і форми виплати доходу за цінними паперами.
4. У проспекті емісії цінних паперів мають міститися інші

відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають

особливості відкритого (публічного) розміщення певних видів цінних

паперів, та/або нормативно-правовими актами Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку.
5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником

емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується

печаткою емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим

підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а

аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.
У разі коли емітент користується послугами андеррайтера щодо

відкритого (публічного) розміщення випуску цінних паперів,

проспект емісії погоджується з андеррайтером.
Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті

емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами

України.
6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку одночасно з

реєстрацією випуску цінних паперів.
7. Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних

паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як

за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних

паперів.
8. У разі внесення до проспекту емісії цінних паперів змін

емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці

зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але

не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного)

розміщення цінних паперів. Якщо це неможливо здійснити у

зазначений строк, до змін також включається інформація про

перенесення строків відкритого (публічного) розміщення цінних

паперів. Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту

емісії цінних паперів є невідповідність документів вимогам

законодавства або порушення встановленого Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку порядку прийняття рішення про

внесення змін.


9. До реєстрації та опублікування інформації про внесення

змін до проспекту емісії цінних паперів емітент не має права

здійснювати відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.
Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде

Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею

порядку.
2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

встановлює порядок та забезпечує відкритий і безоплатний доступ

учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в

реєстрі.
Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних

паперів
1. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій

передбачаються законом, який регулює питання створення, діяльності

та припинення акціонерних товариств, і законодавством про

інститути спільного інвестування.


2. Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення

цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите

(приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з

дня початку розміщення.


3. Під час закритого (приватного) розміщення пайові цінні

папери не можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна

вартість.
4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів

одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,

передбачених законодавством.
5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається

у звіті про результати закритого (приватного) розміщення цінних

паперів, який затверджується органом емітента, уповноваженим

приймати таке рішення, та подається Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів,

зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган

емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен

затвердити результати розміщення цінних паперів. { Частину п'яту

статті 32 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1522-VI

( 1522-17 ) від 11.06.2009 }


Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення

цінних паперів


1. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів здійснюється

емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом

договір про андеррайтинг.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового

договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку.
2. Забороняється відкрите (публічне) розміщення цінних

паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх

емісії відповідно до цього Закону.
3. Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення

цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите

(публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з

дня початку розміщення.


4. Під час відкритого (публічного) розміщення пайові цінні

папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна

вартість.
5. Установлення переважного права на придбання цінних паперів

одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,

передбачених законодавством.
6. Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів не

повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у

проспекті емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних

паперів може бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у

проспекті їх емісії.
7. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається

у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних

паперів, який затверджується органом емітента, уповноваженим

приймати таке рішення, та подається Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів,

зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган

емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен

затвердити результати розміщення цінних паперів. { Частину сьому

статті 33 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1522-VI

( 1522-17 ) від 11.06.2009 }


Стаття 34. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів за

участю андеррайтера


Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка