Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»Скачати 230.9 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір230.9 Kb.
І. Загальні положення

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу (далі - Положення) розроблене відповідно до :


 • Конституції України,

 • Закону України «Про освіту»,

 • Закону України «Про вищу освіту»,

 • наказів та листів Міністерства освіти і науки України (далі - МОН),
  на підставі внутрішніх нормативних документів:

 • Статуту КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР,

 • Концепції освітньої діяльності КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР.

II. Основні напрями освітнього процесу

2.1.Освітній процес у КВНЗ « Херсонське музичне училище» ХОР (надалі -училище) - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти , що провадиться в училищі через систему навчально - методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження та використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно-розвиненої творчої особистості.

2.2. Основними принципами освітньої діяльності училища є: • органічне поєднання освітньої і творчої діяльності для забезпечення якості
  розвитку освіти і культури в регіоні;

 • забезпечення конкурентоспроможності випускників училища завдяки
  високій гарантованій якості професійних освітніх послуг;

 • відповідність освітніх програм потребам особи та суспільства, кращим
  світовим зразкам, їх мобільність і компетентнісна орієнтованість на ринок
  праці;

- формування особистості через патріотичне, правове, екологічне виховання,
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей,соціальної
активності, громадянської позиції та відповідальності, пропагування
здорового способу життя, вміння вільно мислити і самоорганізовуватися в
сучасних умовах;

-демократизація системи навчання, її прозорість, обов'язковість

громадського контролю;
- партнерство і соціальна відповідальність учасників освітньої діяльності.
2.3.Освітня діяльність провадиться училищем на підставі ліцензії, яка видається Міністерством освіти і науки України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2.4. Зміст освіти визначається освітньою (освітньо-професійною) програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою І відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.

Результатом реалізації змісту освіти є наявність компетентностей випускника.


2.4.1 .Зміст освіти складається з нормативної та варіативної частин. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються стандартом вищої освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим. Варіативна частина змісту освіти визначається училищем.
2.5.Мовою викладання в училищі є державна мова.
III. Організація освітнього процесу
3.1. Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами Херсонського музичного училища: цикловими комісіями та навчальною

частиною, яка керує всією роботою підрозділів.


3.2.Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в училищі є навчальний план. Навчальний план складається на підставі освітньо-професійної програми і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та професійно-практичної підготовки, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби поточного та підсумкового контролю.
3.3. Навчальний план затверджується директором училища.
3.4.Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

3.5.Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. У навчальному плані Херсонського музичного училища дотримані всі назви та обсяги викладання цих дисциплін.


3.6.Вибіркові навчальні дисципліни встановлені Херсонським музичним училищем та введені для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб майбутнього молодшого спеціаліста.
3.7. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.


3.8. Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного

стандарту освіти.


3.9. Навчальна програма вибіркової дисципліни складається викладачами-

методистами Херсонського музичного училища.


З.10. Для кожної навчальної дисципліни навчального плану на підставі навчальної програми дисципліни складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом для викладача, який викладає дану дисципліну.
3.11. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного

змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та її обсяг.

Визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
3.12. 'Херсонське музичне училище надає студентам можливість

користування навчальними приміщеннями, бібліотечним фондом, музичними

інструментами та іншими засобами, визначеними Правилами внутрішнього

розпорядку.IV. Форми організації освітнього процесу
4.1. Освітній процес у Херсонському музичному училищі здійснюється

відповідно до навчальних планів у таких формах: навчальні заняття - лекційні, практичні, індивідуальні, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.


4.2. Зміст основних видів занять у Херсонському музичному училищі:

Лекція - основна форма проведення навчальних занять циклу дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Лекція


призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика викладання лекції визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичні заняття в Херсонському музичному училищі проводяться з дисциплін природничо-наукової та фундаментальної підготовки, професійно практичної підготовки та деяких дисциплін вибіркової частини навчального плану.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття передбачає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та ЇЇ обговорення за участю студентів. Оцінки, отримані студентами за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Індивідуальні навчальні заняття в Херсонському музичному училищі передбачені навчальним планом з циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться зі студентами з метою підвищення їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних музичних здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття відбуваються відповідно до Індивідуального розкладу занять викладачів на навчальний семестр

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, регламентується робочим навчальним планом Херсонського музичного училища І становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладача з дисципліни тощо. Такі матеріали також передбачають самоконтроль з боку студента: питання, завдання, тести тощо.

Заняття з самопідготовки студентів Херсонського музичного училища - форма самостійних навчальних занять студента в домашніх умовах та навчальних аудиторіях училища (для іногородніх студентів) у вільний від
групових та індивідуальних занять час (ранкові та вечірні години), відповідно до Правил внутрішнього розпорядку училища.

Навчальними планами циклової комісії «Теорія музики» з деяких дисциплін передбачені курсові роботи, які виконуються з метою поглиблення

та узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язана з практичними потребами спеціалізації «Теорія музики».

Курсові роботи студентів ц.к. «Теорія музики» Херсонського музичного училища виконуються відповідно до Положення про курсові роботи.

4.3. Практична підготовка студентів Херсонського музичного училища організується відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93, Положення про проведення практики студентів КВНЗ «Херсонського музичного училища»ХОР» та навчальних програм з різних видів практики.

4.3.1. Практична підготовка студентів Херсонського музичного училища є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікацій «Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів» та додаткової - «Керівник оркестру,ансамблю».

4.3.2.Відповідно до навчальних планів Херсонського музичного училища є декілька видів практик: педагогічна, лекторська, концертно-виконавська, практика роботи з оркестром та практика роботи з хором. Практична підготовка має на меті набуття студентами училища професійних навичок та вмінь, необхідних для отримання відповідних кваліфікацій.

4.3.3.Педагогічна практика студентів усіх спеціальностей проводиться на базі сектору педагогічної практики училища. Диригентська практика, практика роботи з хором проводиться на кращих дитячих колективах міста, з керівниками яких щорічно укладаються угоди.

4.3.4.Практична підготовка в Херсонському музичному училищі проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача-консультанта, який підпорядковується зав. сектором практичного навчання циклової комісії.

Програма практичної підготовки, дисципліни та терміни її проведення

визначаються навчальними планами училища.V. Контрольні заходи освітнього процесу

 1. Контрольні заходи освітнього процесу в Херсонському музичному
  училищі включають поточний та підсумковий контроль.

 2. Поточний контроль здійснюється під час навчання: проведення
  лекційних, практичних, індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня
  підготовленості студента з кожної навчальної дисципліни. Форма проведення
  поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня
  знань визначаються відповідною цикловою або предметною комісією.

 3. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, І в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий екзамен - це контрольний захід, форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.

Семестровий диференційований залік — це форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, на підставі виконаних індивідуальних завдань студентом. Семестровий диференційований залік проводиться Херсонським музичним училищем за відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Семестровий залік - форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу, виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на заняттях. Семестровий залік планується за відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

5.4. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної


навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційного заліку або

заліку), якщо він виконав всі вили робіт, передбачених навчальним планом з

цієї навчальної дисципліни.

5.5. Екзамени складаються студентами училища в період екзаменаційних

сесій, передбачених навчальним планом. Розклад екзаменаційних сесій складається заступником директора з навчальної роботи І затверджується директором навчального закладу. Порядок складання і затвердження встановлюються відповідними нормативними документами.

5.6. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок,

відраховуються зі складу студентів Херсонського музичного училища.

5.7. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних

оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованості до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється завідуючим цикловою комісією та затверджується заступником директора з навчальної роботи.

5.8. Студенти, які не з'явились на екзамен без поважних причин, вважаються

такими, що одержали незадовільну оцінку.


VI. Державна атестація студентів

Херсонського музичного училища

6.1. Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

6.2. Атестація здійснюється відкрито І гласно. Здобувачі вищої освіти та інші

особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

6.3.Державна атестація студентів та присвоєння кваліфікації студентам Херсонського музичного училища здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією.


VII. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу в училищі є:


- педагогічні працівники;
- здобувачі вищої освіти (студенти)
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці-практики.
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА
7.1. Обсяг навчального навантаження студента встановлюється в

академічних кредитах та в годинах.

Кредит передбачає всі види навчальної діяльності, необхідної для завершення повного року академічного навчання в училищі. Кредит, таким чином, базується на повному навантаженні студента І не обмежується аудиторними заняттями.

7.2. Обліковими одиницями навчального часу студента в училищі є

академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить в училищі 45 хвилин.

Дві академічні години утворюють пару академічних годин .

Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента - з урахуванням усіх видів навчальної діяльності студента складає 54 години -

18 кредитів.

Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що закінчується семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом, графіком освітнього процесу.

Навчальний курс (рік) - завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час двох навчальних семестрів, двох атестацІйних тижнів, двох сесій та канікул.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на

конкретному курсі (крім студентів випускних курсів) оформлюється наказами про переведення.

7.3. Навчальні дні та їх тривалість визначаються щорічним графіком

освітнього процесу . Указаний графік складається на навчальний рік з

урахуванням перенесень робочих та вихідних днів і затверджується

директором училища.

Навчальні заняття в училищі проводяться за розкладом. Розклад навчальних занять, затверджує директор училища.

7.4. Одночасне навчання студентів училища за декількома спецілізаціями, а

також у декількох вищих навчальних закладах можливе за умови отримання

тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного

бюджету та навчання за різними формами навчання.

7.5. Відвідування навчальних занять (крім консультацій) для студентів училища є обов'язковим.

7.6.Індивідуальний графік відвідування занять, складання заліково-екзаменаційних сесій та проходження практик надається студентам (крім першого курсу), якщо вони навчаються на «добре» і «відмінно» та працюють за обраною спеціальністю, є учасниками програми академічної мобільності або з інших поважних обставин і оформлюється відповідним розпорядженням по училищу.

7.6.1. Індивідуальний графік відвідування занять надається терміном на один семестр і може бути подовжений за умови успішного навчання студента протягом поточного семестру.

7.6.2. Студент, якому надано індивідуальний графік відвідування занять,

обов'язково проходить усі види контрольних заходів.

7.6.3. Забороняється відволікати студентів училища від участі в навчальних

заняттях та сесії, крім випадків, передбачених чинним законодавством

України.
РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА
7.7. Робочий час педагогічного працівника училища включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків.
7.8. Норми часу навчальної роботи визначаються Міністерством освіти і науки України за погодженням із відповідними державними органами. Норми часу методичної, організаційної роботи визначаються училищем.

7.9. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, організаційної

роботи педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і

науки України.

7.10. Види навчальної роботи педагогічних працівників училища відповідно

до їх посад встановлюються училищем за погодженням з виборними

органами первинних організацій профспілки.

7.11. Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої

трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у

випадках, передбачених законодавством.

7.12. Обсяг навчальної роботи, дорученої конкретному викладачеві і

виражений в облікових академічних годинах, визначає навчальне

навантаження.

7.13. Обсяг навчального навантаження викладача встановлюється наказом директора училища у вересні поточного року.

7.14. На підставі регламенту роботи училища , графіку освітнього процесу, розкладів занять, заліків, консультацій, екзаменів, індивідуальної роботи тощо, встановлюється графік робочого часу викладача. Викладач

зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

У випадках, коли викладач не може дотримуватись встановленого йому графіку роботи (через хворобу, відрядження, відпустку тощо), видається наказ директора про зміни навчального навантаження. Ці зміни фіксуються в індивідуальному плані роботи викладача та ЇЇ обліку.

7.15. Виконання навчального навантаження викладачем відображається в індивідуальному плані роботи викладача та її обліку та затверджується

заступником директора з навчально -виховної роботи.
VIII. Академічні відпустки та повторне навчання
8.1 .Академічна відпустка (далі — АВ) - це перерва в навчанні за наявності таких підстав:

- у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;

- відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до

досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує

домашнього догляду,- до досягнення дитиною 6-річного віку (вказані

відпустки надаються відповідно до Кодексу законів про працю України);

- у зв'язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати права на

відстрочку віл неї; здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу

у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
8.2. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до

одного року. За необхідності тривалість академічної відпустки може бути

подовжена ще на один рік (крім випадків, затверджених Кодексом законів

про працю України)

8.3. Академічна відпустка надається студентам незалежно від курсу. Заява

студента про надання(завершення) академічної відпустки погоджується з

органами студентського самоврядування.

8.4. Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам

на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), та заяви

студента. У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних

захворювань керівництво училища спільно із лікувально-профілактичною

установою розглядають І вирішують питання про відрахування студента із

закладу освіти або рекомендують переведення студента, згідно з довідкою

лікарсько-консультативної комісії, на іншу спеціальність, або до іншого

вищого закладу освіти. За умови сприятливого прогнозу хвороби студентам

надається академічна відпустка терміном не більше одного року.

Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка надається терміном, як правило, на один рік. Питання про продовження терміну академічної відпустки або переведення таких студентів до іншого вищого закладу освіти вирішується в індивідуальному порядку.

8.4.1 Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом директора училища із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів.

8.4.2. Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку

екзаменаційної сесії, отримали під час семестрового контролю незадовільні

оцінки, вважаються невстигаючими.

8.4.3. Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у яких

завершується термін академічної відпустки, необхідно за два тижні до

завершення терміну академічної відпустки подати заяву про поновлення (або подовження академвідпустки). До заяви додаються підтверджувальні


документи - довідка ЛКК, свідоцтво про народження дитини, наказ про звільнення зі строкової військової служби у запас.

8.4.4. Поновлення студентів після академічної відпустки здійснюється на ту ціальність, форму навчання та фінансування.

з навчання студентів, у яких завершився термін академічної здійснюється наказом директора училища на підставі заяви дента. яка подається не пізніше двох тижнів до завершення терміну академічної відпустки.

8.4.5. У разі необхідності (зміна навчального плану) студент має скласти

академічну різницю (але не більше 10 навчальних дисциплін).

8.4.6. За відсутності вільного місця в межах ліцензованого обсягу студента може бути поновлено на навчання понад ліцензований обсяг за погодженням з Міністерством освіти І науки України.

8.4.7. Студенти, які не подали документи про поновлення з академічної

відпустки в установлений термін, відраховуються з училища.

8.4.7. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

8.5. Повторне навчання - це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї.

8.5.1. Студенти першого курсу правом на повторне навчання не

користуються.

8.5.2. Питання про надання студенту права на повторне навчання

вирішується директором за особистою заявою студента до початку

відповідного семестру і оформляється наказом директора училища. Заява

студента про надання (завершення) повторного навчання погоджується з

органами студентського самоврядування.

8.5.3. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

8.5.4 Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами семестрового контролю вони мали позитивну оцінку не нижче «задовільно» або «зараховано».

8.5.5 При поновленні студента, який скористався правом на проходження повторного курсу і навчався за рахунок державного бюджету, питання про фінансування навчання розглядається директором училища.

8.5.6. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше одного разу.IX. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

9.1 Навчально - методичне забезпечення освітнього процесу в училищі включає:

- Стандарти вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної

спеціальності - освітньо-кваліфікаційні характеристики здобувачІв вищої

освіти, освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти,

засоби діагностики якості освіти;

- навчальні плани та робочі навчальні плани;

- навчальні, робочі навчальні програми дисциплін;

- наскрізні програми практик;

- робочі програми виробничої й інших видів практик;

- плани семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт;

- методичні вказівки, тематика контрольних та курсових робіт (проектів);

- пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки

дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій);

- критерії оцінювання знань і вмінь студентів;

- електронні сторінки на Інтернет - сайті ХМУ;

- екзаменаційні матеріали: білети, тести, письмові завдання;

- підручники і навчальні посібники (у тому числі в електронному вигляді).

9.2. Навчально-методичний комплекс дисципліни (далі - НМКД) - це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів на паперовій та в електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом.

9.3. Розробка навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни

здійснюється на цикловій комісії. за якою закріплено відповідну дисципліну,

особисто викладачем , на якого покладено функції викладання відповідної

ДИСЦИПЛІНИ.

За якість, зміст та відповідність чинним освітньо-кваліфікаційним вимогам навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни персональну відповідальність несе викладач , за яким закріплено відповідну навчальну дисципліну.

9.4. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни підлягає

обов'язковому перегляду та перезатвердженню у випадку внесення до нього

суттєвих змін.

9.5. Рівень підготовки НМКД визначає в цілому стан навчально-методичної

роботи на ц.к.. Відповідальність за своєчасність та якість підготовки

навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, закріплених за

ц.к., несе завідувач ц.к.9.10. Навчально-методичні матеріали обговорюються та розглядаються на засіданнях ц.к. і методичній раді училища.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка