Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Скачати 110.3 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір110.3 Kb.
ТипЗакон
Додаток

до розпорядження

міського голови

від 26.07.2012р. №727-01рКОНТРАКТ  №___
м. Одеса «___» __________ 20__ р.
Одеський міський голова ______________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Роботодавець), з однієї сторони та громадянин (ка) ___________________ (далі – Керівник) з іншої сторони, в подальшому разом поіменовані «Сторони», уклали цей контракт про наступне: _________________ призначається на посаду головного лікаря комунальної установи «_____________________________» (далі – Установа).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію Установи здійснювати керівництво Установою, забезпечувати виконання покладених на Установу функцій, організовувати надання медичної допомоги населенню відповідно до сучасних технологій на основі клінічних протоколів/стандартів надання медичної допомоги, забезпечити адміністративну, кадрову, господарську, фінансову діяльність Установи з використанням сучасних організаційних та економічних форм управління із залученням громадськості до вирішення питань розвитку установи, ефективно використовувати і зберігати закріплене за Установою майно, а Роботодавець зобов’язується (в залежності від обсягів фінансування) сприяти створенню належних умов для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Керівником та Роботодавцем.

1.3. Керівник, який уклав цей Контракт, є повноважним представником Установи під час реалізації повноважень, функцій та обов’язків Установи, передбачених чинним законодавством України, Статутом Установи, іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Роботодавцю та уповноваженому органу міської ради у сфері охорони здоров'я в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Установи та цим Контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Роботодавець зобов'язується:

- сприяти створенню належних умов для функціонування Установи та виконання Керівником покладених на нього обов’язків;

- інформувати про державні потреби щодо напрямків діяльності Установи;

- надавати необхідну інформацію на запит Керівника;

- звільнити Керівника відповідно до чинного законодавства України після закінчення терміну дії Контракту, достроково – за вимогою Керівника, а також у випадку порушень Керівником вимог чинного законодавства України, умов цього Контракту та у разі неналежного виконання Керівником його посадових обов’язків;

- продовжити термін дії цього Контракту у разі належного виконання Керівником своїх посадових обов’язків;

- організувати належний контроль за діяльністю Установи, ефективністю використання і збереження закріпленого за Установою майна;

- контролювати виконання умов цього Контракту Керівником;

- сприяти своєчасній оплаті праці Керівника.

2.2. Керівник Установи:

2.2.1. Здійснює поточне керівництво Установою, організовує його методичну, аналітично-інформаційну, фінансово-господарську та соціально-побутову діяльність, забезпечує виконання завдань Установи, передбачених чинним законодавством України, Статутом Установи та цим Контрактом.

2.2.2. Подає в установленому порядку квартальну, річну фінансову та іншу звітність Установи.

2.2.3. Несе відповідальність за стан нормування праці в Установі.

2.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників Установи, положення про структурні підрозділи, правила внутрішнього розпорядку Установи, відповідні плани.

2.2.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи згідно з чинним законодавством України.

2.2.6. Підписує (укладає) колективний договір згідно з чинним законодавством України та Статутом Установи.

2.2.7. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.

2.2.8. Складає кошторис доходів та витрат і розробляє структуру і штатний розпис, довідку планових показників Установи та подає їх на затвердження до уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради.

2.2.9. Забезпечує раціональне та цільове використання Установою виділених бюджетних коштів.

2.2.10. Забезпечує повну та своєчасну сплату передбачених чинним законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2.2.11. Зобов’язаний вжити заходів зі створення в кожному структурному підрозділі Установи і на кожному робочому місці працівника Установи умов праці відповідно до вимог чинного законодавства України, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.2.12. Здійснює загальне керівництво та контроль за роботою щодо охорони праці та пожежної безпеки у всіх підрозділах Установи.

2.2.13. Негайно, при необхідності вживає заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, розслідує причини надзвичайних подій (розкрадання матеріальних цінностей, пожежі, раптова смерть, аварії технічних служб, виявлення особливо небезпечної інфекції тощо) з одночасним інформуванням уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради та відповідних організацій (міліція, пожежний нагляд, аварійні служби тощо).

2.2.14. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини адміністрації установи з працівниками регулюються законодавством України про працю та Колективним договором.

2.2.15. У відрядження та у відпустку відбуває за наказом керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради та надає йому інформацію про особу, на яку покладається виконання обов’язків Керівника. Щодо настання тимчасової непрацездатності Керівник негайно повідомляє керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради.

2.2.16. На вимогу керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради у встановлений термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

2.2.17. Наділений повноваженнями і правами, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Установи та цим Контрактом.

2.2.18. Під час укладання трудових договорів з працівниками Установи, при визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку керується чинним законодавством України, особливостями, передбаченими Статутом Установи, Генеральною та галузевими угодами, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку і фінансовими можливостями Установи.

2.2.19. Забезпечує захист відомостей, що складають державну, службову та лікарську таємницю.

2.2.20. Забезпечує розробку та видання інформаційно-методичних матеріалів з основних напрямків діяльності Установи.

2.3. Керівник має право:

- діяти від імені Установи без довіреності, представляти її у будь-яких державних та недержавних органах, установах та організаціях, виконувати інші дії, пов’язані з виконанням функцій Керівника Установи;

- укладати господарські та інші договори;

- контролювати стан виконання договорів оренди майна Установи;

- видавати доручення;

- відкривати рахунки в органах Державного казначейства та банках;

- користуватися правом розпорядження коштами Установи;

- застосовувати заохочення та накладати стягнення на працівників Установи відповідно до чинного законодавства України;

- в межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Установи;

- в межах затвердженого кошторису самостійно вирішувати питання господарської та фінансової діяльності Установи за винятком тих питань, що віднесені законодавством України до компетенції уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради або потребують відповідного узгодження;

- вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, Роботодавцем, Статутом Установи і цим Контрактом до компетенції Керівника.

2.4. Інші права та обов’язки Керівника визначені в його посадовій інструкції.
3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата (посадовий оклад, надбавки, доплати та ін.) згідно з чинним законодавством за рахунок коштів бюджету міста, передбачених кошторисом Установи, за діючими умовами оплати праці, затвердженими для працівників установ охорони здоров'я та установ соціального захисту населення.

3.2. За умови виконання Керівником зобов’язань, зазначених у розділі 2 цього Контракту, виконання основних показників діяльності Установи за рішенням керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради у межах затвердженого фонду заробітної плати додатково можуть встановлюватися:

3.2.1. Надбавка до посадового окладу за складність, напруженість та високу якість роботи у розмірі 50 %.

3.2.2. Преміювання Керівника за результатами роботи Установи, яке здійснюється за рішенням керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради відповідно до Положення про преміювання Установи та умов Колективного договору.

3.3. Розмір премії зменшується або не виплачується у разі неналежного виконання Керівником його посадових обов’язків та умов цього Контракту.

3.4. Премія також не нараховується у разі:

- нещасного випадку з працівниками Установи зі смертельним наслідком з вини Установи;

- дій Керівника, що призвели до грубих порушень Правил охорони праці працівниками Установи;

- порушення фінансової дисципліни та ін.

3.5. Керівнику надається щорічна основна та додаткова оплачувана відпустка тривалістю, визначеною чинним законодавством України. Оплата відпустки проводиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому чинним законодавством України. У разі відпустки Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у сумі, не більшій ніж один посадовий оклад на рік.

3.6. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділ її на частини тощо) за погодженням керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради.

3.7. У межах затвердженого фонду заробітної плати Установи на відповідний бюджетний період Керівнику рішенням керівника уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради може бути дозволена робота за спеціальністю у межах робочого часу на основній посаді з виплатою йому до 0,25 % від посадового окладу відповідної спеціальності.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Контрактом.

4.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі досягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання Сторонами додаткових угод, які будуть вважатись невід’ємною частиною цього Контракту.

5.2. Цей Контракт припиняється:

а) по закінченню терміну дії Контракту;

б) за згодою Сторін;

в) до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених підпунктами 5.3 і 5.4 цього Контракту;

г) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну його дії у разі:

а) систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Контрактом, посадовою інструкцією та Статутом Установи;

б) одноразового грубого порушення трудових обов’язків Керівником;

в) систематичного невиконання Установою покладених на неї завдань;

г) несплати Установою обов’язкових податків, зборів та платежів, страхових внесків тощо;

д) невиконання Установою зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

ґ) неподання своєчасно на затвердження керівнику уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради кошторису Установи;

є) систематичних порушень вимог чинного законодавства України з питань охорони праці за поданням службових осіб органів державного нагляду;

ж) неподання або несвоєчасного подання уповноваженому виконавчому органу Одеської міської ради квартальної та річної звітності;

з) порушення трудової дисципліни.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:

а) у  випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх обов’язків за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують права Керівника, неправомірного втручання в його діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення результатів діяльності Установи;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають належному виконанню обов’язків за Контрактом та з інших підстав, встановлених законодавством про працю України.

5.5. У разі дострокового припинення Контракту з незалежних від Керівника причин, а саме: ліквідації або перепрофілювання Установи за рішенням Одеської міської ради, хвороби чи інвалідності, пов’язаної з виконанням трудових обов’язків, відповідно до умов Контракту Керівнику сплачується компенсація відповідно до чинного законодавства.

5.6. Якщо Керівник і Роботодавець мають намір продовжити дію цього Контракту або укласти його на новий термін Сторони повідомляють про це одна одну не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну дії Контракту.

5.7. Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

Цей контракт діє з ___________________ 2012 року

до ____________________ 20__  року
7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Установу:

Повна назва: комунальна установа «___________»

Адреса: Україна, 650__ , м. Одеса, вул.

7.2. Відомості про Роботодавця:

Одеський міський голова _______________________________

Адреса: 65004, Україна, м. Одеса, Думська площа, 1

7.3.  Відомості про Керівника:

ПІБ___________________________

Домашня адреса: Україна

Контактний телефон:

Паспортні дані:

Цей Контракт укладено у двох оригінальних примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін та мають однакову юридичну силу.«Роботодавець»

Одеський міський голова


____________________

(підпис)


МП___________________


«Керівник»

ПІБ_________________________


_____________________

(підпис)Керуюча справами Т. Герасименко
Каталог: images -> File -> DODATKI2012 -> Rasporyag12
Rasporyag12 -> Розпорядження міського голови від 23. 04. 2012р. №364-01р план заходів із вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській аес з нагоди 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи № з/п
DODATKI2012 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № стату т одеської загальноосвітньої школи-інтернату №5 І-ІІІ ступенів одеської міської ради одеської області (нова редакція) Одеса 2012 рік І
DODATKI2012 -> Розпорядження міського голови від 25. 07. 2012р. №720-01р План заходів з відзначення у м. Одесі 21-ї річниці Незалежності України І. Загальноміські заходи. № з/п Назва заходу
Rasporyag12 -> Розпорядження Одеського міського голови №384-01р
DODATKI2012 -> Склад дільничної виборчої комісії №511073 одномандатного виборчого округу №133
Rasporyag12 -> Розпорядження Одеського міського голови №77-01р


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка