З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка1/24
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕ­РАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ


Державний бібліографічний покажчик України

№ 1
(1—1685)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2004

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

National

Bibliography of Ukraine

ABSTRACT OF DISSERTATIONS CHRONICLE

State Bibliographic Index of Ukraine


№ 1
(1—1685)

Appears once a quarter

Published from 1999

Kyiv • 2004Національна бібліографіяУкраїни

Серія заснована 1999 р.

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Відповідальний редактор З.П.Богачук

Бібліограф-укладач Л.А.Кириченко

Редактор І.С.Сіренко

Коректор Т.В.Маняхіна
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 3730 від 17.03.99
Підп. до друку 05.04.2004. Формат 60х84 1/16. Папір газ.

Ум. друк. арк. 12,38. Обл.-вид. арк. 10,0 . Зам. № 38.


Видавець і виготовлювач

Книжкова палата України

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.


Відділ книгознавства, тел. 552-02-94
© Книжкова палата України, 2004ЗМІСТ

Передмова 4

Фізико-математичні науки 5

Хімічні науки 13

Біологічні науки 17

Геологічні науки 25

Технічні науки 27

Сільськогосподарські науки 52

Історичні науки 58

Економічні науки 64

Філософські науки 82

Філологічні науки 86

Географічні науки 95

Юридичні науки 96

Педагогічні науки 105

Медичні науки 114

Фармацевтичні науки 143

Ветеринарні науки 144

Мистецтвознавство 146

Архітектура 147

Психологічні науки 148

Соціологічні науки 152

Політичні науки 153

Фізичне виховання та спорт 154

Державне управління 155

Іменний покажчик 157

Географічний покажчик 168

ПЕРЕДМОВА

“Літопис авторефератів дисертацій”, державний бібліографічний покаж­чик, призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, які захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук.

“Літопис авторефератів дисертацій” виходить щоквартально і вміщує дані про автореферати дисертацій незалежно від їх обсягу, тиражу та способу друку.

Бібліографічні записи вміщують:  • порядковий номер запису;

  • бібліографічний опис;

  • номер державної реєстрації, під яким автореферат дисертації за­реєстро­ваний у Книжковій палаті України (зазначається у квад­ратних дужках після бібліографічного опису).

Бібліографічний опис складається згідно з ГОСТ 7.1-84 “Библиогра­фи­ческое описание документа. Общие требования и правила составления”, Змі­нами №1 до ГОСТ 7.1-84 та “Правилам составления библиографического описания. Ч.1. Книги и сериальные издания” (М., 1986). Після назви авторе­ферату зазначається його шифр по номенклатурі спеціальностей наукових працівників. В описі застосовується скорочення слів і сполучень за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила” та ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Групування бібліографічних записів здійснюється за схемою “Розташуван­ня бібліографічних записів авторефератів-дисертацій в державних бібліографіч­них покажчиках”, яка складена на основі “Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (ВАК України). У кожному розділі записи розміщуються під рубриками: “На ступінь доктора наук” і “На ступінь кандидата наук”, а всередині рубрик — за алфавітом.

У кожному номері літопису подаються допоміжні покажчики: перелік мов (крім української), якими надруковані автореферати дисертацій; іменний і географічний.

Іменний покажчик уміщує імена авторів, імена осіб, котрим присвячені автореферати, розміщені в кінці покажчика. Автори-однофамільці з однаковими ініціалами об’єднані в одній рубриці.

До географічного покажчика входять назви географічних об’єктів, що розглядаються в даних авторефератах дисертацій.

Нумерація в “Літописі авторефератів дисертацій” суцільна впродовж року. На титульному аркуші в круглих дужках указані номери бібліографічних записів, що ввійшли в даний випуск.ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук


1. Авраменко О.В. Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неод­норідною структурою: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 35, [1] с. с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — [2003-03103] УДК 532.59

2. Борисенко О.А. Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на ґратці: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 27—29 (40 назв). — [2003-03171]

УДК 539.12

3. Гірка В.О. Поверхневі азимутальні та циклотронні хвилі у магнітоак­тив­них плазмових структурах: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (29 назв). — [2003-05243]

УДК 533.951

4. Гомонай О.В. Феноменологічні моделі магнітних та пружних власти­востей сплавів, що зазнають фазових перетворень: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — [2003-03408] УДК 537.6+539.2

5. Коляда Ю.Є. Потужні мікросекундні пучки заряджених частинок і їх взаємодія з плазмою і конденсованими середовищами: (01.04.20) / НАН Украї­ни, Харк. фіз.-техн. ін-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 наз­ви). — [2003-03667] УДК 537.5

6. Константинов В.О. Перенесення тепла у простих молекулярних криста­лах та їх розчинах при температурах порядку та вище дебаєвських: (01.04.07) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28. — [2003-03679] УДК 536.21:538.913

7. Лозицький В.Г. Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на Сонці: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2003. — 28 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—25 (73 назви). — [2003-00671]

УДК 523.94+523.98]-337

8. Майданов В.А. Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3Не — 4Не: (01.04.09) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—27. — [2003-00685] УДК 536.48

9. Міца В.М. Кореляції структури, динамічної та променевої стійкостей широ­ко­зонних некристалічних напівпровідників: (01.04.10) / Ін-т фізики напів­про­відників НАН України. — К., 2003. — 26 с. — Бібліогр.: с. 20—23 (44 наз­ви). — [2003-00931] УДК 539.213:535.3

10. Огнівенко В.В. Розсіяння електромагнітних полів потоками реляти­віст­ських електронів: (01.04.20) / Нац. наук. центр “Харк. фіз.-техн. ін-т”. — Х., 2003. — 29 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (38 назв). — [2003-01112] УДК 533.9:537.8

11. Огурцов О.М. Електронні збудження в кріокристалах: локалізація та еле­ментарні непружні процеси: (01.04.07) / Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назв). — [2003-01113] УДК 539.2:536.48

12. Пивоварчик В.М. Прямі та обернені спектральні задачі для демп­фованих механічних систем: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (25 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01254] УДК 517.9

13. Пустовітенко Б.Г. Сейсмічні процеси в Чорноморському регіоні та сейсмічна небезпека Криму: (04.00.22) / НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І.Су­ботіна. — К., 2003. — 31, [2] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (59 назв). — [2003-01357] УДК 550.34(477.75)

14. Сливка О.Г. Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи А2iv B2v C6vi із неспівмірними фазами: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — [2003-04308] УДК 537.226.4:621.315.59

15. Снігурський О.В. Процеси парних зіткнень повільних електонів, іонів та збуджених атомів з атомами та молекулами: (01.04.04) / Ін-т фізики, НАН Ук­раї­ни. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (56 назв). — [2003-04315] УДК 539.184

16. Хазан Я.М. Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі: (04.00.22) / НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — [2003-04380] УДК 550.34:532.52:552.323

17. Чернай А.В. Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з вибу­хо­вими речовинами: (01.04.17) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 33 с. — Біб­ліогр.: с. 28—31 (31 назва). — [2003-02412] УДК 622.235.2:544.532

18. Шило В.П. Методи розв’язання складних задач дискретної оптимі­зації: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 29—31 (29 назв). — [2003-02658]

УДК 519.854

19. Шраменко Б.І. Електромагнітне випромінювання, що генерується пуч­ками електронів та позитронів високих енергій в монокристалах та аморф­ному середовищі: (01.04.20) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — [2003-02666]

УДК 539.122:539.124.6

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка