З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освітуСторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про професійно-технічну освіту( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.215 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами


N 652-XIV (
652-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.218
N 860-IV (
860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1158-IV (
1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV (
1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,


ст.78 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 (
v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами


N 309-VI (
309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216


N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 52, ст.729
N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в


усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV

( 860-15 ) від 22.05.2003 }{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний


орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти"
в усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;
слова "Міністерство праці та соціальної політики" та
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх
відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері трудових відносин" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади


функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти,
створення умов для професійної самореалізації особистості та
забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих
робітниках.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Законодавство України про професійно-технічну
освіту

Законодавство України про професійно-технічну освіту


базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.

Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти


обов'язкове для застосування на території України незалежно від
форм власності та підпорядкування закладів і установ
професійно-технічної освіти.

Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну
освіту"

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в


галузі професійно-технічної освіти з метою:

забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам


без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх
покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення
кваліфікації;

задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і


конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

сприяння в реалізації державної політики зайнятості


населення;

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку


установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних
навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Стаття 3. Професійно-технічна освіта

( Назва статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від


11.09.2003 )

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти


України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення
оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній
ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та
професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних
навчальних закладах. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної


освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у
громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання
певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у
професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 1158-IV
( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами


професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а
також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх
кваліфікації. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону N 1158-IV
( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних


знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії.

( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом


N 1158-IV(
1158-15 ) від 11.09.2003 )

Первинна професійна підготовка - це здобуття


професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої
професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного
рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації,
необхідний для продуктивної професійної діяльності. ( Частина
п'ята статті 3 в редакції Закону N 1158-IV( 1158-15 ) від
11.09.2003 )

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання,


спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули
первинну професійну підготовку.

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне


навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати
раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог
виробництва чи сфери послуг.

Стаття 4. Система професійно-технічної освіти

Система професійно-технічної освіти складається з


професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм
власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі
професійно-технічної освіти, навчально-методичних,
науково-методичних, наукових, навчально-виробничих,
навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних,
культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та
інших підприємств, установ, організацій та органів управління
ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих
робітників.

( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV


(
1158-15 ) від 11.09.2003 )

Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти

Громадяни України мають рівні права на здобуття
професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і
нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими
показниками, а також показниками професійної придатності, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України


в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах
безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних
акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та
центрах професійної освіти - у межах державного замовлення
безоплатно, на конкурсній основі. ( Частина друга статті 5 в
редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні


на законних підставах, користуються правом на здобуття
професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Інші іноземці оплачують своє навчання, якщо інше не


передбачене законодавством або міжнародними договорами України.

Громадяни, які мають базову загальну середню освіту, можуть


одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню
освіту у професійно-технічному навчальному закладі або в іншому
навчальному закладі.

Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а


також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям
професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають
базової загальної середньої освіти, особи, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу
кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України. ( Частина шоста статті 5 в редакції Закону
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )

Р о з д і л II

УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Стаття 6. Органи управління професійно-технічною освітою

До органів управління професійно-технічною освітою належать:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування


державної політики у сфері освіти;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну


політику у сфері освіти;

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані


професійно-технічні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська


і Севастопольська міські державні адміністрації, а також створені
ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти
(місцеві органи управління професійно-технічною освітою).

{ Стаття 6 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від


16.10.2012 }

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої


влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері професійно-технічної освіти,
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
професійно-технічної освіти

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що


забезпечує формування державної політики у сфері
професійно-технічної освіти, належать:

визначення перспектив та напрямів розвитку


професійно-технічної освіти;

розробка проектів законів, державного переліку професій з


підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах, визначення державних стандартів
професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і типових
навчальних програм та інших нормативно-правових актів щодо
функціонування та розвитку професійно-технічної освіти;

визначення на основі державного замовлення та потреб ринку


праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах
кваліфікованих робітників;

визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового


забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

розробка і затвердження типових правил прийому до


професійно-технічних навчальних закладів ( z0823-13 ) незалежно
від форм власності та підпорядкування;

формування стратегічних напрямів розвитку


професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими
галузями освіти;

визначення та проведення загальної стратегії моніторингу


якості професійно-технічної освіти;

здійснення інших повноважень, визначених законами та


покладених на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує


формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти,
прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані
професійно-технічні навчальні заклади, Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, установ професійно-технічної освіти,
професійно-технічних навчальних закладів, а також для підприємств,
організацій, що забезпечують або здійснюють функції підготовки
кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та
підпорядкування.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що


реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти,
належать:

створення, реорганізація, ліквідація державних


професійно-технічних навчальних закладів;

ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних


закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності
та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного
навчання на виробництві;

здійснення державного інспектування професійно-технічних


навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності та підпорядкування щодо рівня
професійно-технічної освіти;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та


інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту
працівників, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів;

управління державним майном, що перебуває у користуванні


підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів у
порядку, встановленому законодавством;

організація інформаційного забезпечення та статистичного


обліку в галузі професійно-технічної освіти;

організація науково-методичного забезпечення


професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий
процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового
досвіду та інноваційних педагогічних технологій;

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості


професійно-технічної освіти;

здійснення інших повноважень, визначених законами та


покладених на нього актами Президента України";

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV


(
1158-15 ) від 11.09.2003; в редакції Закону N 5460-VI
(
5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних


органів виконавчої влади, яким підпорядковані
професійно-технічні навчальні заклади

До повноважень міністерств та інших центральних органів


виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади, належать:

організація здійснення державної політики в галузі


професійно-технічної освіти у підпорядкованих професійно-технічних
навчальних закладах;

визначення перспектив та напрямів розвитку підпорядкованих


професійно-технічних навчальних закладів;

створення, реорганізація, ліквідація підпорядкованих


професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;

визначення разом з відповідними всеукраїнськими об'єднаннями


обласних організацій обсягів підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації робітників у підпорядкованих
професійно-технічних навчальних закладах; { Абзац п'ятий частини
першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5026-VI
( 5026-17 ) від 22.06.2012 }

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та


інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту
працівників, учнів, слухачів у підпорядкованих
професійно-технічних навчальних закладах;

розпорядження державним майном, що перебуває у користуванні


підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів;

організація інформаційного забезпечення та статистичного


обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у
навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових
технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних
технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних
закладах; ( Абзац восьмий частини першої статті 8 в редакції
Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення


підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів,
організація роботи з професійної орієнтації, професійних
консультацій, професійного добору.

Інші повноваження міністерств та інших центральних органів


виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади, визначаються положеннями про них, що
затверджуються у встановленому порядку.

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій у галузі
управління професійно-технічною освітою

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,


обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою
належать:

створення відповідно республіканського, обласних, Київського


та Севастопольського міських органів управління
професійно-технічною освітою; { Абзац другий частини першої статті
9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1158-IV ( 1158-15 )
від 11.09.2003; N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

організація здійснення державної політики в галузі


професійно-технічної освіти, розроблення стратегії розвитку
професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення виконання
навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності та підпорядкування законів та інших
нормативно-правових актів щодо професійно-технічної освіти на
відповідній території; { Абзац третій частини першої статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від
20.11.2012 }

здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів


професійно-технічної освіти професійно-технічними навчальними
закладами, підприємствами, установами, організаціями та
громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої
діяльності;

загальне управління навчально-виробничою, навчально-виховною,


навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською
діяльністю державних професійно-технічних навчальних закладів,
консультування, подання методичної допомоги навчальним закладам
інших форм власності та підпорядкування;

проведення ліцензійної та атестаційної експертизи


професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що
провадять діяльність у галузі професійно-технічної освіти;

визначення за погодженням із центральним органом виконавчої


влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері освіти обсягів підготовки кваліфікованих робітників
відповідно до потреб ринку праці, сприяння працевлаштуванню
випускників професійно-технічних навчальних закладів; ( Абзац
сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

організація навчально-методичного забезпечення підготовки,


перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників,
інформаційного забезпечення та статистичного обліку в
професійно-технічних навчальних закладах;

організація роботи з професійної орієнтації, професійних


консультацій, професійного добору;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та


інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту
працівників, учнів, слухачів системи професійно-технічної освіти
на відповідній території;

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 9 виключено на


підставі Закону N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }


організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних


посад директорів професійно-технічних навчальних закладів
державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур
на призначення відповідно до статті 24 цього Закону; { Частину
першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI
( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

проведення атестації директорів професійно-технічних


навчальних закладів державної форми власності у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти; { Частину першу
статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 )
від 20.11.2012 }

подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує


формування державної політики у сфері освіти, пропозицій щодо
формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;
{ Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

погодження положення про структурний підрозділ юридичної


особи, який має здійснювати діяльність у сфері
професійно-технічної освіти; { Частину першу статті 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

здійснення контролю за виконанням керівниками


професійно-технічних навчальних закладів своїх обов’язків за
трудовим договором (контрактом); { Частину першу статті 9
доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від
20.11.2012 }

здійснення у межах своїх повноважень контролю за


працевлаштуванням випускників професійно-технічних навчальних
закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням;
{ Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

забезпечення зберігання установчих документів


професійно-технічних навчальних закладів, рішень та протоколів
засідань їх виконавчих органів; { Частину першу статті 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

інші повноваження відповідно до закону. { Частину першу


статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 )
від 20.11.2012 }

Положення про республіканський Автономної Республіки Крим,


обласні, Київський та Севастопольський міські органи управління
професійно-технічною освітою затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі
професійно-технічної освіти

Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної


освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері освіти, та органами управління
освітою. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом
України "Про освіту" ( 1060-12 ).

{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV


(
1158-15 ) від 11.09.2003; в редакції Закону N 5460-VI
(
5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі


професійно-технічної освіти

Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти


розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій
галузі.

( Стаття 11 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від


11.09.2003 )

Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта здійснюється у
професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою
(змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами
навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за
індивідуальними навчальними планами.

( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV


(
1158-15 ) від 11.09.2003 )

Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти

Ступеневість професійно-технічної освіти громадян
визначається у професійно-технічних навчальних закладах
відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та
освітньо-кваліфікаційним рівнем. ( Частина перша статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від
11.09.2003 )

Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному


закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується
присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів
"кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими
професійними знаннями, уміннями і навичками. ( Частина друга
статті 13 в редакції N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту


затверджується Кабінетом Міністрів України.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка