Відповіді на запитання щодо трансфертного ціноутворення 10. 11. 2016Скачати 249.61 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір249.61 Kb.
Відповіді на запитання щодо трансфертного ціноутворення 10.11.2016

Назва суб’єкта господарювання

Запитання

Відповідь

ДПІ у м. Черкасах


Чи враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення (пп. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу) інші доходи, зокрема доходи від операційної (неопераційної) курсової різниці ?

Для визнання господарських операцій контрольованими при обчисленні річного доходу платника податків (понад 50 мільйонів гривень) враховуються доходи від курсової різниці за відповідний податковий (звітний) рік.  Що стосується обчислення обсягу господарських операцій платника податків (з кожним контрагентом понад 5 мільйонів гривень), то при його обчисленні операції в іноземній валюті враховуються на дату їх здійснення у гривневому еквіваленті. Тому курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, не враховуються при визначенні обсягу господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення.


ДПІ у м. Черкасах

Яким чином визначати обсяг контрольованих операцій із нерезидентами, держави яких протягом 2015 року було включено або виключено з переліку держав (територій), передбаченого пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України?

Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, передбаченого пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, має враховуватись тільки обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених під час, коли відповідна країна була включена до вищезазначених переліків держав (територій). Водночас, обсяг річного доходу платника податків для «вартісного критерію» розраховується за весь податковий (звітний) рік.

ДПІ у м. Черкасах

Які показники річної фінансової звітності мають враховуватись для визначення обсягу річного доходу від будь якої діяльності платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення (пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ)?

Для розрахунку обсягу річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення використовуеться сумарне значення наступних показників „Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2”: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); інші операційні доходи (ряд. 2120); дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); інші фінансові доходи (ряд. 2220); інші доходи (ряд. 2240).

ПП «Укргосптовари»

Підприємству за підсумками роботи за 2016 рік вперше потрібно буде здавати звіт з трансфертного ціноутворення. На підставі яких показників згідно із ст. 39 ПКУ формується дана звітність? Річна декларація з податку на прибуток, як і попереднього року, очікується з від'ємним результатом через курсові різниці – чи має це значення при формуванні даного звіту?

Звітність про КО формується виходячи з усіх здійснених господарських операцій платником протягом звітного року, які підпадають під визначення контрольованих, визначених п.39.2 ст.39 ПКУ.

Для визнання господарських операцій контрольованими при обчисленні річного доходу платника податків (понад 50 мільйонів гривень) враховуються доходи від курсової різниці за відповідний податковий (звітний) рік.  Що стосується обчислення обсягу господарських операцій платника податків (з кожним контрагентом понад 5 мільйонів гривень), то при його обчисленні операції в іноземній валюті враховуються на дату їх здійснення у гривневому еквіваленті. Тому курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, не враховуються при визначенні обсягу господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення.
ПРАТ «ШПОЛАТЕХАГРО»

Які показники річної фінансової звітності  мають враховуватись для визначення обсягу річного доходу від будь-якої діяльності платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення?

Для розрахунку обсягу річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення використовуеться сумарне значення наступних показників „Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2”: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); інші операційні доходи (ряд. 2120); дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); інші фінансові доходи (ряд. 2220); інші доходи (ряд. 2240).

ТОВ «Черкаська м’ясна компанія»

Чи визнаються господарські операції сільськогосподарського товаровиробника - платника єдиного податку четвертої групи з реалізації продукції на експорт контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу ?

Згідно п.п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України, платники єдиного податку, до яких належить й сільськогосподарський товаровиробник, що є платником єдиного податку четвертої групи, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Господарські операції такого сільгоспвиробника із реалізації сільськогосподарської продукції на експорт не впливають та не можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, та як платник звільнений від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з цього податку.

Таким чином, господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу.


Представництво в Черкаській області дочірного підприємства Райз-Інвест»

Чи вважаються контрольованими господарські операції між нерезидентом та його представництвом в Україні, здійснені, починаючи з 01.01.2016 року ?

У разі якщо господарські операції в обсягах, визначених у п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, здійснюються резидентом з постійним представництвом нерезидента – пов’язаної особи чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, такі операції для резидента визнаватимуться контрольованими за умови досягнення ним обсягу річного доходу більше як 50 млн. гривень.

ПРАТ «ШПОЛАТЕХАГРО»

Чи враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення інші доходи, зокрема доходи від операційної (неопераційної) курсової різниці?

Для розрахунку обсягу річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення використовуеться сумарне значення наступних показників „Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2”: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); інші операційні доходи (ряд. 2120); дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); інші фінансові доходи (ряд. 2220); інші доходи (ряд. 2240).

ПАТ «Вітаміни»

Які штрафні санкції застосовуватимуться якщо у Звіт включено не всі операції?

1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції (за 2016 рік не більше 413 400 грн.) – п.120.3 ст. 120 Податкового кодексу України

Уманська ОДПІ

Від платників надходять зауваження щодо повноти наповненності бази інформування, а саме:

– інформація про ціни на товари легкої промисловості, побутову техніку, обладнання,меблі та інші;

– інформація про вартість послуг та робіт.


Джерела інформації, які містять відосмості, що дозволяють співставити комерційні та фінансові умови операції:

- інформація про співставні неконтрольовані операції платника податків;

- інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;

- будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про співставні операції та осіб.

Інформація про ціни на товари (роботи, послуги) необхідна лише для методу порівняльної неконтрольованої ціни, у разі неможливості його застосування використовуються інші методи для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", для яких необхідні показники рентабельності.

Показники рентабельності визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що використовуються в Україні, з відповідним коригуванням для забезпечення співставності показників.Золотоніська ОДПІ

Які штрафні санкції застосовуються при неподанні або несвоєчасному поданні платником податків звіту та або обов»язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції

Згідно п.120.3. ст. 120 Податкового кодексу України неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;

1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.Смілянська ОДПІ

Які вимоги до ведення документації  з трансфертного ціноутворення?

Згідно пп.39.4.6.пп.39.4 ст.39 Податкового кодексу України Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі) повинна містити таку інформацію:

а) дані про пов'язаних осіб, а саме:

контрагента (контрагентів) контрольованої операції;

осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків.

Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов'язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи);

б) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення;

в) опис операції, умови її здійснення (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов'язкові умови договорів (контрактів);

г) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);

ґ) умови та строки здійснення розрахунків за операцією;

д) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;

е) відомості про функції пов'язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов'язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);

є) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення умов контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення умов контрольованої операції);

ж) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;

з) відомості про проведене платником податку самостійне або пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпунктів 39.5.4 і 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його проведення).
Смілянська ОДПІ

Які види операцій є господарськими операціями для цілей трансфертного ціноутворення?

Для цілей трансфертного ціноутворення господарською операцією є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

  • - Операції з товарами, такими як сировина, готова продукція, тощо;

  • - Операції з надання послуг.

  • - Операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії плата за використання патентів, торгових знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;

  • - Фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

  • - Операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних та нематеріальних активів (пп. 39.2.1.4 п. 39.2.1 ст. 39 Кодексу).

Смілянська ОДПІ

За яких умов господарські операції з суб’єктом господарювання, який зареєстрований на території ВЕЗ «Крим», визнаються контрольованими?

Особи, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», віднесені до категорії нерезидентів (Закон України від 12.08.14 р. № 1636-VII). Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із ст. 39 Податкового кодексу України (ПКУ).   Відповідно до вимог ст. 39 ПКУ господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», будуть визнані контрольованими згідно із ст. 39 ПКУ тільки у випадках, якщо така особа є пов’язаною із платником податків відповідно до норм п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, або якщо така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів, з одночасним дотриманням критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.Смілянська ОДПІ

Яким чином застосовується для цілей трансфертного ціноутворення принцип «витянутої руки»?

Відповідно до п.п. 39.3.2.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу якщо ціна в контрольованій операції перебуває в межах діапазону, вважається, що така ціна відповідає принципу «витягнутої руки». А якщо поза межами діапазону - використовується медіана діапазону цін.

Використання медіани діапазону цін (рентабельності) полягає у розрахунку податкових зобов’язань платника податків виходячи із ціни (показника рентабельності) який дорівнює значенню медіани такого діапазону.

Формулу та порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону наведено у Порядку № 381 (далі – Постанова № 381).


Смілянська ОДПІ

Чи враховуються при визначенні критеріїв контрольованої операції для цілей застосування п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ суми наданого (отриманого) кредиту, депозиту, позики, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, дисидентів?

Ні, не враховуються.

ПАТ «ВКВ»

Який розрахунок вартісного критерію контрольованих операцій у 2016 році?

Для розрахунку обсягу річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення використовуеться сумарне значення наступних показників „Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2”: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); інші операційні доходи (ряд. 2120); дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); інші фінансові доходи (ряд. 2220); інші доходи (ряд. 2240).

ПАТ «ВКВ»

Які передбачені штрафні санкції у випадку самостійного коригування податкових зобов’язань?

У разі самостійного виявлення платником помилок, що містяться у раніше поданому Звіті, платник зобов’язаний подати уточнюючий Звіт, про що робиться відмітка у графі 1 заголовної частини Звіту.

Уточнюючий Звіт включає всю інформацію з раніше поданого Звіту (всі додатки разом з інформацією до додатків) із виправленням помилкових даних.

Якщо платник виявив контрольовані операції, які були не задекларовані у Звіті, то такий платник сплачує штраф у розмірі 1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому Звіті, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на

1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції.

Із врахуванням вимог п. 50.2 ст. 50 Кодексу платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі Звіти за будь-який звітний (податковий) період.


ТОВ "Сиророб"

В яких випадках господарські операції визнаються контрольованими?

39.2.1.1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

39.2.1.2. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.ТОВ "Сиророб"

Чи враховується при розрахунку вартісних показників непрямі податки?

Непрямі податки, а це податок на додану вартість, акцизний податок і мито, при розрахунку вартісних показників не враховуються.

ПАТ «Дашуківські Бетоніти»

Який розмір штрафу за неподання звіту про контрольовані операції?

Штраф: 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - в разі неподання (несвоєчасного надання) звіту про контрольовані операції.

ПАТ «Дашуківські Бетоніти»

Як здійснити самостійне коригування ціни контрольованої операції та суми податкових зобов’язань, якщо ціна операції при реалізації товару менше розрахованого діапазону цін зістових операцій?

Відповідно до п.п. 39.3.2.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу якщо ціна в контрольованій операції перебуває в межах діапазону, вважається, що така ціна відповідає принципу «витягнутої руки». А якщо поза межами діапазону - використовується медіана діапазону цін.

Використання медіани діапазону цін (рентабельності) полягає у розрахунку податкових зобов’язань платника податків виходячи із ціни (показника рентабельності) який дорівнює значенню медіани такого діапазону.

Формулу та порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону наведено у Порядку № 381 (далі – Постанова № 381).

У разі, якщо при реалізації товару ціна в контрольованої операції менше мінімального значення діапазону - вона не відповідає принципу «витягнутої руки», тому податкове зобов’язання з податку на прибуток повинно бути збільшено на різницю між договірною ціною та значенням медіани, розрахованої згідно Постанови № 381.

Згідно п.п. 39.5.4.1 та п.п. 39.5.4.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.Зазначене самостійне коригування платник відображає в додатку ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Звенигородська ОДПІ

Чи підпадають операції між пов’язаними особами-резидентами під визначення контрольованих операцій?

З 1 січня 2015 року господарські операції між пов'язаними особами-резидентами не підпадають під визначення контрольованих операцій.

Звенигородська ОДПІ

Які показники річної фінансової звітності враховують для визначення обсягу річного доходу від будь якої діяльності платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення?

Вже була ця відповідь. Для розрахунку обсягу річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення використовуеться сумарне значення наступних показників „Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2”: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); інші операційні доходи (ряд. 2120); дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); інші фінансові доходи (ряд. 2220); інші доходи (ряд. 2240).

Черкаська ОДПІ (головний офіс)

Чи має право платник податку самостійно коригувати суми податкового зобов’язання, сформовані за рахунок здійснених контрольованих операцій?

Має право.

Чигиринське відділення Черкаської ОДПІ

Чи зобов’язане підприємство застосовувати умови ст.39, якщо контрагенти-нерезиденти знаходяться в країні, яка не включена до переліку, затвердженого розпорядженням КМУ №977-р від 16.09.15?

Не зобов’язаний, якщо не відповідає іншим критеріям за контрагентом: якщо даний нерезидент не є пов'язаною особою та\або не є комісіонером.

ТОВ Златогор

Чи визначаються господарські операції платника податків з контраагентами – нерезидентами контрольованими у разі затвердження КМУ нового переліку держав території

Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, передбаченого пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, має враховуватись тільки обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених під час, коли відповідна країна була включена до вищезазначених переліків держав (територій). Водночас, обсяг річного доходу платника податків для «вартісного критерію» розраховується за весь податковий (звітний) рік.

ПАТ ЗМК

Які господарські операції є контрольованими

Контрольованими операціями для цілей нарахування податку на прибуток підприємств є (пп. 39.2.1.1 та 39.2.1.2 ст.39 ПКУ):

- господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

- зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів;

- господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Господарські операції, які відповідають критерію «за контрагентом», визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови (пп. 39.2.1.7 ПКУ):

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.


ТОВ «Сталкер»

Чи будуть контрольованими операції, якщо загальна сума річного доходу перевищить 50 млн.грн, але з кожним контрагентом не буде перевищення 5 млн.грн?

Важливим є те, що вартісний критерій складається із двох обов’язкових елементів: обсягу річного доходу платника та загальної суми контрольованих операцій, Відсутність будь-якого з цих елементів, незалежно від наявності критерію «за контрагентом» виключає віднесення господарських операцій до контрольованих.


Драбівське відділення

Золотоніської ОДПІЯкий розмір штрафних санкцій застосовується за порушення вимог п 39.4 ст.39 ПКУ щодо проведених контрольованих операцій протягом 2015 року

Згідно п.120.3. ст. 120 Податкового кодексу України неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;

1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.Чорнобаївське відділення

Золотоніської ОДПІЯкий порядок переднього узгодження цін у контрольованих операціях великими платниками податків

Відповідно до п.п. 39.6.1 п. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу України великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про попереднє узгодження цін у контрольованих операціях. Узгодження цін у контрольованих операціях є процедурою між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення умов, що відповідають принципу «витягнутої руки», для деяких майбутніх контрольованих операцій на обмежений строк на підставі договору.

За результатами попереднього узгодження цін у контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника (платників) податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

Договір, укладений за результатами узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має односторонній характер (п.п. 39.6.2.1 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

У разі коли предметом узгодження є порядок встановлення відповідності цін у контрольованій зовнішньоекономічній операції принципу «витягнутої руки», великий платник (платники) податків чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, мають право залучати до процедури узгодження цін державний орган, уповноважений справляти податки і збори в державі, яка є стороною контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою). Договір, укладений за результатами такого взаємного узгодження, має двосторонній характер (п.п. 39.6.2.2 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

У разі залучення до процедури узгодження цін двох і більше державних органів, уповноважених справляти податки і збори в державах, які є сторонами контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такими державами), договір, укладений за результатами такого узгодження, має багатосторонній характер (п.п. 39.6.2.3 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі дотримання умов договору про узгодження цін контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом договору про попереднє узгодження цін (п.п. 39.6.2.4 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).


Черкаська ОДПІ (головний офіс)

На чому базується метод порівняльної неконтрольованої ціни?

Метод порівняльної неконтрольованої ціни базується на порівнянні ціни, застосованої під час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) у співставній (співставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни порівняння ціни контрольованої операції проводиться з ціною співставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами.ТОВ ФЕС-УКР

Чи підпадають операції між пов»язаними особами – резидентами під визначення контрольованих операцій

З 1 січня 2015 року господарські операції між пов'язаними особами-резидентами не підпадають під визначення контрольованих операцій.

КХП «Тальне»

Який розмір штрафу за неподання документації з трансферного ціноутворення?

Згідно п.120.3. ст. 120 Податкового кодексу України неподання платником документації з трансфертного ціноутворення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

КХП «Тальне»

Які є підстави у контролюючих органів для проведення перевірки контрольованих операцій?

Згідно Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затверджений наказом Міністерством фінансів України від 14.08.2015 №709:

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами розгляду звернення контролюючого органу приймає рішення про направлення запиту платнику податків щодо подання Документації або недоцільності його направлення, про що інформує ініціатора запиту.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами аналізу Звітів з урахуванням результатів спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, може самостійно прийняти рішення про направлення запиту платнику податків про надання Документації, про що інформує контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

Результати аналізу Документації, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", використовуються під час прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих операцій та відповідно до підпункту 78.1.14 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.
Агро-Транс-індустрія

Які підстави наявні у органів ДФС для перевірки контрольованих операцій?

Згідно Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затверджений наказом Міністерством фінансів України від 14.08.2015 №709:

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами розгляду звернення контролюючого органу приймає рішення про направлення запиту платнику податків щодо подання Документації або недоцільності його направлення, про що інформує ініціатора запиту.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами аналізу Звітів з урахуванням результатів спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, може самостійно прийняти рішення про направлення запиту платнику податків про надання Документації, про що інформує контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

Результати аналізу Документації, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", використовуються під час прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих операцій та відповідно до підпункту 78.1.14 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.Агро-Транс-індустрія

Підприємство здійснює продаж товарів нерезиденту, зареєстрованому в Польщі, через пов’язану особу комісіонера-резидента. Для кого ці операції вважаються контрольованими?

Для надання відповіді не достатньо інформації у запитанні. Важливо уточнити, щодо пов’язаності осіб нерезидента з платником а також щодо суми комісійної винагороди (більше чи менша 5 млн.грн.).


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка