Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 12. 00. 07 «Адміністративне право І процес, фінансове право, інформаційне право»



Скачати 161.89 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір161.89 Kb.
ВІДОМОСТІ

про членів спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» в галузі юридичних наук

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)
в _Державному вищому навчальному закладі _“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерства освіти і науки України, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, _456-50-55

(повне найменування наукової установи чи вищого навчального


закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування,
адреса для надсилання кореспонденції, телефон)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік

народження



Місце основної роботи, підпорядкування, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація із зазначенням спеціальності, в яку вона трансформована, рік присудження

Учене звання, (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності в раді

Основні праці (назви з монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до ради)

Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Солдатенко Оксана Володимирівна

1972

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, декан юридичного факультету

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2011


професор кафедри конституційного та адміністративного права, 2014

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1) Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України // Юридична Україна. - № 11. – 2013. – С. 37‒42.

2) Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні // Фінансове право. ‒ № 4. – 2013. – С. 29‒32.

3) Общеобязательное медицинское страхование в Украине: законодательные инициативы // Социально е пенсионное право. ‒ № 2. ‒ 2014. ‒ С. 39‒44.


Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

2.

Бурило Юрій Павлович

1980

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права

д. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2012

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Види інформаційних прав у національному законодавстві України // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. – 2012. – № 11-12. – С. 44-53.

2. Особливості розмежування інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Випуск 22. – Ч. 1. – Т. 2. – С. 11-14.

3. Правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації // Юридична Україна. – 2011. − №12. – С. 26-30.


-

3.

Літошенко Олена Святославівна

1974

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри правового регулювання економіки

к.ю.н. 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2005


доцент кафедри правового регулювання економіки, 2007

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв'язок // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 4. - С. 14-17;

2. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 5. - С. 67-71.

3. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки. – 2014.


-

4.

Губерська Наталія Леонідівна

1975

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка; доцент кафедри фінансового права

к. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2001 р.


Доцент кафедри адміністративного та фінансового права;

2010 р.


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Зміст та значення адміністративних процедуру сфері вищої освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 5. –2014. –C.94-99.

2. Система державного управління вищою освітою в Україні // Право і суспільство. – № 6–2, 2014. – С. 49–56.

3. Державне регулювання вищої освіти в умовах демократизації публічних відносин в Україні // Право і суспільство. – 2015. − № 1.


-

5.

Кожура Людмила Олександрівна

1981

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри теорії та історії держави і права

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2013


-

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритульних дітей // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – С. 67 – 69.

2. Атестація юридичних та фізичних

осіб як засіб адміністративно-правового захистубездомних осіб і безпритульних дітей // Международныйнаучно-практический

правовой журнал,,Закон и жизнь”. – 2013. – № 6. – С. 45–48.

3. Правове регулювання адміністративно-правового захисту бездомних осіб // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Юридичні науки.   Запоріжжя: Запорізький національний університет – 2012. – № 4 – Ч. I. – С. 166 – 170.


-

6.

Крупчан Олександр Дмитрович

1947

Науково-дослідний інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, директор

д. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


Професор, 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,

2014


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права // Теорія і практика інтелектуальної власності, № 4, 2013.

2. Політичні діячі та державні службовці: підстави розмежування та їх вплив на компетенцію центральних органів виконавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України, Випуск № 8 (142). 2013. Київ.

3. Органи виконавчої влади: питання компетенції // Монографія / Крупчан О.Д. – К.: КНЕУ, 2012. – 255 с.


-

7.

Мачуська Ірина Борисівна

1966

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри цивільного та трудового права

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


-

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Управління земельними ресурсами: поняття «землі», правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / І.Б. Мачуська // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. / [відп. ред. В. Ф. Опришко]. - 2010. - № 10. – С. 119-209.

2. Проблеми правового регулювання управління земельними ресурсами в Україні / І.Б. Мачуська // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. / [відп. ред. В. Ф. Опришко]. - 2012. - № 11-12. – 504 с. – с. 218-226.

3. Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму земельних ресурсів / І.Б. Мачуська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / Ред.кол.: Д. О. Мельничук (голова) та ін. – К., 2012. – Вип. 173. - ч.3. – С. 218-225.


-

8.

Мацелик Тетяна Олександрівна

1980

Національний університет Державної податкової служби України, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри господарського права та процесу

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2015


Доцент кафедри управління та адміністративної діяльності,

2008р.


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  1. Суб’єктиадміністративного права: поняття та система: [монографія] / ТетянаОлександрівна Мацелик. – Ірпінь : Національнийуніверситет ДПС України, 2013. – 342 с.

  2. Юридичні особи публічного права: особливостіфункціонування в адміністративно-правовійсфері / Т. О. Мацелик //ВісникЗапорізькогонаціональногоуніверситету (Юридичні науки). – 2013. – № 1 (частина 2). – С. 167–172.

3. Мацелик Т.О. Коллективные субъекты административного права / Т. О. Мацелик // „Legea si Viata”. – 2013. – №11/3. – С.100–104.

Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

9.

Омельченко Андрій Володимирович

1971

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри цивільного та трудового права

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2012


Професор кафедри цивільного та трудового права,

2013


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Методологічні аспекти наукового дослідження адміністративно-правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 4–8.

2. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія / А. В. Омельченко. - К. : КНЕУ, 2011. - 309 с.

3. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України. – 2011. – № 5. – С. 218–223.


-

10.

Охотнікова Олена Миколаївна

1960

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

к. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2004


доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2015

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 4.-С.107-110.

2. Деякі питання щодо державного управління у сфері земельних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 7.- С.56-59.

3. Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в Україні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. - 2014. - № 6. – С. 156-164.


-

11.

Печуляк Віталій Петрович

1979

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри міжнародного та європейського права

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2013


Доцент кафедри міжнародного та європейського права,

2006


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Правосудний захист суб’єктивних юридичних прав як фундаментальний загально-правовий принцип адміністративного права (порівняльно-правовіаспекти) / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 44–49.

2.Адміністративнавідповідальність: новий погляд на поняття / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 61–66.

3. Спеціально-уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 110–114.


-

12.

Попович Володимир Михайлович

1951

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри теорії та історії держави і права

д. ю. н., 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право,

2002


Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, 2003

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Фіктивне підприємництво: адміністративна чи кримінальна відповідальність юридичних осіб // Проблеми та перспективи протидії діяльності СПД з ознаками фіктивного підприємництва; монографія НДІ ФП, К. –Алерта, 2012,. – С. 209-220.

2. Теорії і практиці детінізації податкових відносиндержавницький підхід та наукову підтримку // Актуальні проблеми теорії і практики оподаткування // Монографія НДЦ ПО, Видавництво Національного університету ДПС України Ірпінь – 2013р. – С. 425-450.

3. Методологічні та праксеологічні засади розвитку «Теорії держави і права» // Правове регулювання економіки. – 2014.


Д 26.732.01, Державний науково-дослідний інститут МВС України

13.

Семчик Ольга Олександрівна

1984

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,2009


Старший науковий співробітник, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2015


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Особливості фінансово-правових понять : до постановки питання // Право України. – 2013. – №1-2. – С.50-56.

2. Перспективи розвитку фінансового законодавства в Україні в умовах фінансової кризи // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Наукове видання. – Випуск №3/2014. – С. 119-129.

3. Принципи публічної фінансової діяльності як системоутворюючі поняття фінансового права // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. − 2012. – С. 400−404.


-

14.

Чеховська Ірина Василівна

1973

Національний університет Державної податкової служби України, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри цивільного права та процесу

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


Старший науковий співробітник, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2009


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації: [монографія] / Ірина Василівна Чеховська. – Кам’янець- Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2013, – 736 с.

2..Механізм уніфікації баз нарахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації/ І. В. Чеховська // Науковий вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 3. – С. 45–52.

3. . Чеховська І. В. Міжнародний досвід правового регулювання сімейного оподаткування / І. В. Чеховська // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 1 (56). – С. 148–157.


Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

15.

Шульженко Федір Пилипович

1949

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

д. політ. Н. 23.00.02. – політичні інститути та процеси,

2009


Професор кафедри теорії та історії держави і права,

2007


12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади // Віче: теорет. громад. політ. журн. − Верхов. Рада України. − 2011, С. 35-39.

2. Конституційні та адміністративно-правові питання переформатування громадянського суспільства в Україні // Історико-політичні студії − ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. − № 3/2015, С. 19-27.



3. Удосконалення правового забезпечення діяльності правоохоронних органів як умова реформування правовоі системи Украіни. // Актуальні питання реформування правовоі системи Украіни : Збірник наук. стртей. – Луцьк. 2010.

-

Ректор А. Ф. Павленко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка