Верховної Ради України; постанови, потреба рішенняСкачати 491.77 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір491.77 Kb.
Державний архів Донецької області

Примірна номенклатура справ

відділу освіти міської ради

(райдержадміністрації)

ПОГОДЖЕНО

Протокол науково-методичної

ради держархіву Донецької

області

від 28.09.2006 №5

Донецьк-2006

ЗАТВЕДЖУЮ

Директор Держархіва

2 Донецької області

_________Н.Д.Буценко

____________________

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.

1. Секретаріат

1 Закони, постанови та інші акти Доки не мине ст 1-б

Верховної Ради України; постанови, потреба

рішення, інші акти комітетів і комісій

Верховної Ради України. Копії

2 Укази, розпорядження Президента Доки не мине ст 2-б Що стосується діяльності

України. Копії потреба відділу освіти - постійно

3 Постанови, розпорядження Кабінету Доки не мине ст 3-б Що стосується діяльності

Міністрів України; накази потреба відділу освіти - постійно

Міністерства освіти і науки України.

Копії

4 Накази, розпорядження головного Доки не мине ст 16-а Що стосується роботиуправління освіти і науки потреба відділу - постійно

облдержадміністрації. Копії

5 Рішення, розпорядження місцевих Доки не мине ст 5-а, 6-б

органів влади, самоврядування та їх потреба

виконавчих органів щодо питань

освіти. Копії

6 Положення про відділ освіти Постійно ст 33

7 Посадові інструкції працівників Постійно ст 49-а

відділу освіти

8 Накази начальника відділу з основної Постійно ст 16-а

діяльності

9 Протоколи засідань колегії відділу Постійно ст 6-а

освіти та документи до них

10 Річний план роботи відділу освіти Постійно ст 153

11 Програма розвитку освіти в місті Постійно ст 132-а

(районі) на 2006 - 2010 роки

12 Документи (звіти, інформації, Постійно ст 137-а

довідки) про хід виконання Програми

розвитку освіти в місті (районі) на

2006 - 2010 роки

13 Документи (рішення, інформації, акти, Постійно ст 52

звіти) по створенню закладів освіти,

їх реорганізації, ліквідації,

перейменуванню, передачі з однієї

системи в іншу

14 Документи (договори, доповідні Постійно ст 66

записки, довідки, плани, звіти) про

надання організаціями допомоги, в

тому числі благодійної, навчальним

закладам

15 Документи (акти, довідки, пропозиції) Постійно ст 22-а,24-а

про проведення перевірок роботи

відділу освіти вищими органами

3

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Документи (накази, протоколи, 5 років ЕПК ст 50-б Д

експертні висновки, акти,

розрахунки, листування) засідань

тендерного комітету

17 Документи (плани заходів, 3 роки ст 1161

інформації, звіти) по підготовці до

зими закладів освіти

18 Документи (акти, довідки, відомості, 5 років ст 1251,

листування) про заходи із загальної і 1270

протипожежної охорони закладів

освіти


19 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) Постійно ст 28-а

громадян щодо суттєвих змін у

роботі закладів освіти або усунення

серйозних недоліків та зловживань

20 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 5 років ст 28-б У разі неоднразового

громадян особистого та звернення - 5 років після

другорядного характеру останнього розгляду

21 Приймально-здавальні акти з усіма Постійно ст 55-а

додатками (за виключенням

інвентаризаційних документів),

складені в разі зміни керівників

відділу освіти

22 Приймально-здавальні акти з усіма 3 роки ст 55-б Після зміни

додатками (за виключенням відповідальних

інвентаризаційних документів),

складені в разі зміни відповідальних

працівників та секретарів відділу

освіти


23 Журнал реєстрації вхідної 3 роки ст 100-б

кореспонденції

24 Журнал реєстрації вихідної 3 роки ст 100-б

кореспонденції

25 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, 5 років ст 95

скарг громадян

26 Журнал реєстрації телеграм, 1 рік ст 102

телефонограм, факсів

27 Номенклатура справ відділу освіти Постійно ст 89-а На держзберігання не

передається

28 Правила, положення, інструкції, До заміни ст 18-б

методичні вказівки та рекомендації з новими

питань діловодства та архівної

справи


29 Положення про архівний підрозділ Постійно ст 18-а

відділу освіти

30 Положення про експертну комісію Постійно ст 18-а

відділу освіти

31 Протоколи засідань експертної комісії Постійно ст 15-а

відділу освіти

4

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 Документи (доповідні записки, 5 років ст 111

довідки, акти) про стан організації

діловодства та архівної справи в

відділі освіти та закладах освіти

міста (району)

33 Справа фонду (історична довідка, Постійно ст 107 У разі ліквідації відділу

акти перевірку наявності та стану передаються на державне

документів, акти прийому - передачі зберігання

документів від структурних

підрозділів та на державне

зберігання, акти про виділення

документів до знищення, про нестачу

і непоправні пошкодження

документів)

34 Описи справ постійного зберігання Постійно ст 109-а

35 Описи справ з особового складу 3 роки ст 109-б Після знищення справ

36 Журнали видачі архівних довідок, 3 роки ст 122

копій, витягів з документів

37 Мережа учбових та позашкільних Постійно ст 38-а

закладів

38 Відомості про створення шкільних Постійно Протокол засідання ЕПК

музеїв від 28.09.2006 №15

2. Інспекторська група

39 Методичні рекомендації, інструкції До заміни ст 18-б

Міністерства освіти і науки України, новими

головного управління освіти і науки

облдержадміністрації з питань

організації навчально-виховної роботи

40 Протоколи засідань ради відділу Постійно ст 15-а

освіти

41 Документи (протокол, рішення, Постійно ст 12-адоповіді, списки) січневої педагогічної

конференції

42 Документи (протокол, рішення, Постійно ст 12-а

доповіді, списки) серпневої

педагогічної конференції

43 Документи (протоколи, доповіді, Постійно ст 12-а

інформації) нарад заступників

директорів шкіл з навчально-

виховної роботи

44 Річні та поточні плани роботи 5 років ст 153

інспекторської групи

45 Дислокація загальноосвітніх шкіл, Постійно ст 38-а

учбових закладів нового типу

46 Мережа українськомовних шкіл, класів Постійно ст 38-а

47 Аналіз роботи шкіл міста (району) Постійно ст 297-б

48 Зведений річний статистичний звіт Постійно ст 298-а

про кількість учнів в загальноосвітніх

5

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

навчальних закладах (ф. №3Н3 - 1)

49 Зведений річний статистичний звіт Постійно ст 298-а

загальноосвітніх закладів про

чисельність учнів на початок і кінець

поточного навчального року (ф. №76

- РВК)

50 Відомості про матеріальну базу Постійно ст 298-а

загальноосвітніх навчальних

закладів (ф. №Д - 4)

51 Відомості про профільне і поглиблене Постійно ст 298-а

вивчення предметів в

загальноосвітніх закладах (ф. №Д - 5)

52 Відомості про групування Постійно ст 298-а

загальноосвітніх навчальних

закладів за кількістю вчителів,

класів, учнів (ф. №Д - 6)

53 Відомості про навчання мовам та Постійно ст 298 - а

вивчення мови як предмета (ф. № Д

- 7)


54 Відомості про викладання іноземних Постійно ст 298-а

мов в загальноосвітніх навчальних

закладах (ф. №Д - 8)

55 Зведені звіти про проведення Постійно ст 297-а

моніторінгових досліджень з

предметів базового компоненту

56 Зведений статистичний звіт про Постійно ст 298-а

охоплення навчанням дітей і підлітків

шкільного віку (Ф. № 77 - РВК)

57 Документи (плани, заходи, Постійно ст 302-а

інформації) про хід виконання Закону

України "Про мови в Україні"

58 Документи (інформації, довідки, Постійно ст 302-а

звіти, роботи дітей) по реалізації

регіональної програми "Обдаровані

діти"


59 Документи (інформації, довідки, Постійно ст 302-а

звіти) по реалізації регіональної

програми "Дистанційна освіта"

60 Документи (положення, умови, Постійно ст 60-а

програми, звіти, конкурсні роботи )

про участь у Всеукраїнському

конкурсі "Вчитель року"

61 Документи (накази, інформації, звіти, Постійно ст 52

пропозиції, висновки) про перехід

загальноосвітніх шкіл на 12-річний

термін навчання

62 Документи (довідки, звіти, списки) Постійно ст 302

про організацію та постановку

заочного (вечірнього) навчання

6

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 Документи (плани, информації, звіти) Постійно ст 302

з питань охорони прав дитинства та

оздоровлення дітей

64 Документи (плани, аналіз тестів, 10 років ЕПК ст 597

рекомендації, звіти) про роботу

соціально-психологічної служби

65 Документи (накази, інформації, 10 років ЕПК ст 597

довідки) про роботу логопедичної

служби


66 Документи (плани, протоколи Постійно ст 302

змагань, звіти) про стан фізичного

виховання в школах

67 Документи (програми, довідки, 10 років ЕПК ст 597

інформації, звіти) з вивчення

валеології, охорони безпеки життєвої

діяльності

68 Документи (плани, анкетування, Постійно ст 302

рекомендації) з питань попередження

правопорушень учнями

69 Документи (протоколи, плани, звіти, Постійно ст 60-а

програми, списки) про проведення

міських (районних) олімпіад з

базових дисциплін

70 Документи (накази, програми, 5років ЕПК

протоколи, інформації, звіти) про

державну атестацію учнів з основ

наук, розпис екстерну

71 Документи (інструкції, протоколи, 5 років ст 602

інформації, звіти) по організації

проведення випускних екзаменів

72 Протоколи засідань комісії по Постійно ст 672

нагородженню випускників шкіл

золотими та срібними медалями та

документи до них

73 Списки випускників шкіл, Постійно ст 672

нагороджених золотими та срібними

медалями

74 Документи (плани, програми, Постійно ст 849-а

сценарії, звіти ) про організацію та

проведення свят, конкурсів,

виставок, оглядів в закладах освіти

75 Листування про організацію та 3 роки ЕПК ст 64 Якщо є відомості з історії

проведення свят, пов'язаних із діяльності організації та

ювілейними датами закладів освіти окремої особи - постійно

та окремих осіб

76 Тематичні альбоми фотографій Постійно ст 65

закладів освіти у місті (районі)

77 Фотоальбоми, відеодокументи по Постійно ст 65

проведенню свят, конкурсів,

виставок в закладах освіти міста

(района)

7

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78 Документи (плани, довідки, звіти) Постійно ст 302

про стан роботи по профорієнтації

учнів шкіл

79 Документи (плани, інформації, звіти) Постійно ст 302-а

про работу позашкільних установ

80 Документи (накази, довідки, звіти, 5 років ЕПК ст 567

списки) з індивідуального навчання

дітей

81 Документи (накази, довідки, звіти) 3 роки ст 514-бпро звільнення учнів від екзаменів за

станом здоров'я

82 Звіти про здачу екзаменів у серпні 3 роки ст 514-б

83 Аналіз захворюваності дітей 5 років ЕПК ст 727-а

84 Довідки, акти про проведення Постійно ст 22-а

фронтальних та тематичних

перевірок постановки навчально-

виховної роботи в учбових закладах

міста (району)

85 Документи з охорони праці в 5 років ст 454

учбових закладах (накази, інструкції,

довідки)

86 Документи (накази, інструкції, 5 років ст 1251

довідки) з протипожежної безпеки в

учбових закладах

87 Акти перевірок підготовки шкіл до 3 роки ст 1159,

нового учбового року 1253

88 Листування з установами вищого 5 років ст 841

рівня про організацію харчування та

підвозу дітей в школах, дошкільних

закладах

89 Методичні рекомендації, інструкції До заміни ст 18-б

Міністерства освіти і науки України, новими

головного управління освіти і науки

облдержадміністрації з питань

організації роботи в дошкільних

закладах освіти

90 Мережа дошкільних закладів освіти Постійно ст 38-а

міста (району)

91 Дислокація дошкільних закладів Постійно ст 38-а

освіти міста (району)

92 Зведені річні статистичні звіти про Постійно ст 298-б

роботу дошкільних закладів освіти

(ф. № 85-к)

93 Річні звіти про організацію роботи Постійно ст 297-б

дошкільних закладів освіти

94 Документи (рішення, устави, Постійно ст 52

програми, звіти)про організацію та

функціонування дошкільних закладів

освіти нового типу

8

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 Документи (плани, довідки, 5 років ЕПК Протокол засідання ЕПК

інформації) про медичне від 28.09.2006 №15

обслуговування, харчування дітей і

матеріально-техничне забеспечення

дошкільних закладів освіти

96 Документи (рішення, інформації, Постійно ст 52

звіти) про закриття дошкільних

закладів освіти в місті (районі)

97 Довідки, акти про проведення Постійно ст 22-а

перевірок роботи дошкільних

закладів освіти

98 Відомості про постачальників 1 рік ст 810

продуктів у дошкільнізаклади освіти

99 Розрахунок продуктів за 1 рік ст 809

натуральними нормами у дошкільних

закладах освіти

3. Методичний кабінет

100 Методичні рекомендації, інструкції До заміни ст 18-б

Міністерства освіти і науки Україні, новими

головного управління освіти і науки

облдержадміністрації з питань

методичної роботи

101 Протоколи засідань ради Постійно ст 15-а

методичного кабінету та документи

до них


102 Річний план роботи методичного Постійно ст 153

кабінету

103 Річний звіт про роботу методичного Постійно ст 297-б

кабінету

104 Документи про проведення Постійно ст 15-а

конференцій педагогічних працівників

(протоколи, рішення, доповіді, списки)

105 Документи (протоколи, плани, звіти) Постійно ст 587

про роботу методоб'єднань вчителів

з різних предметів

106 Документи (програми, доповіді, Постійно ст 12-а, 595

інформації) науково-методичних

семінарів по використанню нових

інформаційних технологій в

навчальному процесі

107 Документи (плани, програми, Постійно ст 563

доповіді) проведення семінарів -

практикумів для директорів шкіл з

основних питань учбового процесу

108 Документи (плани, програми, Постійно ст 12-а

інформації) про проведення нарад і

семінарів з обміну досвідом роботи

працівників закладів освіти

109 Документи (методичні рекомендації, 10 років ст 595 Ті, що містять оригінальні

доповіді, висновки, довідки) про ідеї, методику - постійно

9

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

розробку та впровадження методів

викладання навчальних дисциплін

110 Творчі портрети вчителів- Постійно ст 567

предметників шкіл міста (району)

111 Довідки про результати вивчення 10 років ЕПК ст 597

рівня методичної роботи в місті

(районі)

112 Документи (накази, плани, довідки, 10 років ЕПК ст ст. 597

доповідні записки) про стан

організаційно-методичної роботи із

закладами освіти

113 Документи (протоколи, плани, звіти) Постійно ст 15-а

про роботиу центру практичної

психології

114 Документи (плани, доповідні записки, 3 роки ст 632

відомості, листування) про

обладнання навчальних лабораторій,

кабінетів, майстерень навчальних

закладів, забезпечення учбовими

програмами, навчальною і

методичною літературою,

навчальними фільмами

115 Документи (накази, плани, звіти, Постійно ст 591-а

довідки) про проведення моніторингу

якості освіти

116 Програми окремих обов'язкових Постійно ст 585-а

дисциплін, факультативних курсів та

курсів за вибором шкіл

117 Документи (плани, звіти, інформації) Постійно ст 563

обліку роботи по підвищенню

кваліфікації педагогічних кадрів

118 Річний звіт про шкільні бібліотечні Постійно ст 297-б

фонди


119 Листування про організацію 3 роки ЕПК ст 600

навчально-виховної і методичної

роботи в навчальних закладах

120 Журнал обліку роботи методичного 5 років ст 635

кабінету

121 Документи (накази, інформації, звіти) 3 роки ст 632

про забезпечення навчальних

закладів учбовими програмами,

навчальною і методичною

літературою, навчальними фільмами

122 Журнал реєстрації навчальних Доки не мине ст 100-б

програм, методичних посібників потреба

10

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Відділ кадрів

123 Закони, постанови Верховної Ради Доки не мине ст 1-б, 2-б,

України; укази, розпорядження потреба 3-б

Президента України; постанови,

накази Кабінету Міністрів України, що

регламентують роботу відділу. Копії

124 Накази начальника відділу про 75 років ст 16-б

прийняття, переведення,

заохочення, звільнення, сумісництво

працівників, про матеріальну

допомогу річний звіт

125 Накази начальника відділу про 5 років ст 16-в

надання відпусток

126 Накази начальника відділу про 3 роки ст 16-г

стягнення, відрядження працівників,

з адміністративних питань

127 Річний (піврічний, квартальний) план 5 років ст 154, 299

відділу кадрів та звіт про його

виконання

128 Річний план підготовки та 5 років ст 154

перепідготовки вчителів міста

(району)

129 Річні статистичні звіти про Постійно ст 298-б

чисельність, склад та рух кадрів

відділу освіти, закладів освіти міста

(району) (ф.№6-ПВ, №9-ДС)

130 Протоколи засідань атестаційної 5 років ст 652

комісії

131 Документи (плани, відгуки, 75 років - "В" ст 653 Зберігаються в складі

характеристики, атестаційні анкети ) особових справ. Ті, що не

про організацію та проведення увійшли до складу

особових справ - 5 років

атестації педагогічних працівників

132 Документи (доповіді, доповідні Постійно ст 563

записки, довідки, зведення) про

підвищення кваліфікації педагогічних

кадрів


133 Особові справи працівників відділу 75 років - "В" ст 513-в

освіти, закладів освіти міста

(району)

134 Особові картки працівників відділу 75 років - "В" ст 519

освіти

135 Списки працівників закладів освіти 75 років ст 525136 Список осіб, зарахованих до 5 років ст 536

кадрового резерву

137 Документи (подання, анкети, Постійно ст 673

характеристики, довідки-об'єктивки,

особові листки з обліку кадрів,

витяги з рішень профспілкового

комітету) про подання до присвоєння

почесних звань (у тому числі по

11

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

відхилених поданнях)

138 Документи (подання, 75 років ст 677-б

характеристики, витяги з рішень

профспілкових комітетів, нагородні

листи) про подання до нагородження

грамотами Міністерства освіти і

науки України

139 Довідки про наявність вакантних 1 рік ст 535

посад педагогічних кадрів в місті

(районі)

140 Документи (плани, звіти, інформації) 3 роки ст 506

про прибуття та розподіл молодих

спеціалістів

141 Документи (доповідні записки, Постійно ст 504

зведення, довідки) про стан та

перевірку роботи з кадрами

142 Трудові книжки працівників відділу До ст 539

освіти затребування,

незатребуван

і - не менше

50 років

143 Документи (звіти, акти, 3 роки ст 544

відомості)про облік трудових книжок

і вкладишів до них

144 Листування з питань підбору, 3 роки ст 502

розстановки кадрів відділу освіти та

закладів освіти

145 Журнал обліку видачі трудових 50 років ст 541-а

книжок і вкладишів до них

146 Журнал обліку видачі посвідчень про 3 роки ст 552 Після закінчення журналу

відрядження

147 Табелі виходу працівників відділу 1 рік ст 415

освіти на роботу

148 Графіки відпусток працівників відділу 1 рік ст 559

освіти


5. Бухгалтерія

149 Закони, постанови Верховної Ради Доки не мине ст 1-б, 2-б,

України, укази і розпорядження потреба 3-б

Президента України, постанови і

розпорядження Кабінету Міністрів

України, які регламентують роботу

відділу

150 Штатні розписи та переліки змін до Постійно ст 46-а

них відділу та закладів освіти міста

(району)

151 Кошториси доходів та видатків Постійно ст 212-а

асигнувань з державного та

місцевого бюджетів

12


№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152 Річний бухгалтерський звіт про Постійно ст 309-б

виконання кошторису асигнувань з

державного та місцевого бюджетів

та пояснювальна записка до нього

153 Квартальні бухгалтерські звіти та 3 роки ст 308-в За відсутністю річних -

пояснювальні записки до них постійно

154 Звіти про перерахування грошових Постійно ст 71 Д

сум на державне і недержавне

соціальне страхування (пенсійне, на

випадок безробіття, медичне тощо)

155 Річні звіти про нараховані внески, Постійно ст 71 Д

перерахування та витрати, пов'язані

із загальнообов'язковим державним

страхуванням у зв'язку з

тимчасовою втратою

працездатності

156 Річні звіти на обов'язкове пенсійне Постійно ст 71 Д

страхування

157 Документи (положення, картки, 3 роки ст 243 Після закриття рахунку

листи) про відкриття в організаціях

банку розрахункових і поточних

рахунків та оформлення

повноважень на проведення

грошово-розрахункових операцій за

рахунками

158 Первинні документи і додатки до них, 3 роки ст 315 За умови завершення

що фіксують факт виконання ревізій. У разі виникнення

господарських операцій і є підставою спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

для бухгалтерських записів (касові, зберігаються до

банківські документи, повідомлення ухвалення остаточного

банків і переказні вимоги, виписки

банків, наряди на роботу, табелі,

акти про приймання, здавання і

списання майна і матеріалів,

квитанції і накладні з обліку товарно-

матеріальних цінностей, авансові

звіти тощо)

159 Особові рахунки працівників відділу 75 років - "В" ст 316

освіти та підвідомчих установ

160 Розрахункові (розрахунково- 3 роки ст 317 За відсутністю особових

платіжні) відомості ( в тому числі на рахунків - 75 років

машинних носіях)

161 Тарифікаційні списки працівників 25 років ст 429

закладів освіти

162 Інвентарні картки та журнали обліку 3 роки ст 318 Після ліквідації основних

основних коштів коштів

163 Облікові реєстри (головна книга, 3 роки ст 321 За умови завершення

журнали-ордери тощо) ревізії. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

13


№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

рішення

164 Касова книга 3 роки ст 322 За умови завершення

ревізії. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

165 Оборотні відомості 3 роки ст 322 За умови завершення

ревізії. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

166 Журнал, книга реєстрації касових 3 роки ст 324

ордерів

167 Журнал, книга реєстрації рахунків 3 роки ст 324

168 Журнал, книга реєстрації доручень 3 роки ст 324

169 Журнал, книга реєстрації платіжних 3 роки ст 324

доручень

170 Корінці, копії ордерів, рахунків, 3 роки ст 325 За умови завершення

фактур, накладних, квитанцій, ревізій. У разі виникнення

чекових книжок, асигнівок спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

171 Реєстри рахунків до оплати 3 роки ст 326 За умови завершення

ревізій. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

172 Відомості про відрахування із 3 роки ст 329

заробітної плати

173 Відомості про сумарний прибуток 3 роки ст 76 Д

працівників за рік та оплату податків

174 Паспорти будівель, споруд, 3 роки ст 338 Після ліквідації основних

обладнання засобів

175 Документи (протоколи, акти, звіти, Постійно ст 336

відомості) про переоцінку основних

засобів та визначення їх зношеності

176 Документи (протоколи засідань 3 роки ст 330 За умови завершення

інвентаризаційних комісій, інвентарні ревізій. У разі виникнення

описи, акти, звіряльні відомості) про спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

інвентаризацію зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення
177 Акти документальних ревізій 5 років ст 342 За умови завершення

фінансово-господарської діяльності ревізій. У разі виникнення

відділу та закладів освіти, документи спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

(довідки, доповіді, записки) до них зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

14

з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 Акти перевірок каси, правильності 3 роки ст 344

стягнення податків та інші

179 Господарські, трудові та інші 3 роки ст 345 Після закінчення строків

договори, контракти, угоди дії договорів, угод за

умови завершення ревізій

180 Документи (акти, процентівки, 3 роки ст 82 Д За умови завершення

довідки, рахунки) про приймання ревізій. У разі виникнення

виконаних робіт спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

181 Договори про матеріальну 5 років ст 347 Після звільнення

відповідальність матеріально-

відповідальної особи.

182 Розрахункові відомості оплати 3 роки ст 350

внесків до різних фондів

183 Листки непрацездатності 3 роки ст 720

184 Документи (доповіді, огляди, довідки) 3 роки ст 1154

про стан будівель і приміщень, які

займають заклади освіти

185 Документи (плани, звіти, доповідні 5 років ст 1251

записки, довідки) про організацію

загальної і протипожежної охорони

закладів освіти

186 Документи (акти, довідки, звіти, 3 роки ст 1159,

зведення, листи) з обстеження 1253

технічного, санітарного і

протипожежного стану закладів

освіти


187 Листування з фінансовими органами 3 роки ст 244

про поточні бюджетні операції, стан і

закриття поточних і розрахункових

рахунків

188 Листування з фінансовими органами 3 роки ст 197

про фінансове планування,

виконання балансів прибутків та

видатків

189 Листування з фінансовими органами, 3 роки ст 305

банками, підприємствами,

установами і організаціями з

бухгалтерського обліку та звітності

190 Листування про придбання 1 рік ст 1145

господарського майна,

канцелярських товарів, оплату

послуг засобів зв'язку

191 Листування про комунальне 1 рік ст 1163

обслуговування будівель і приміщень

закладів освіти

192 Листування про підготовку будівель 3 роки ст 1161

до зими та поперджувальні заходи

від затоплення

15

з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193 Листування про бронювання місць у 1 рік ст 1149

готелях

194 Листування про проведення 1 рік ст 1147передоплати на періодичні і

неперіодичні видання


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка