В підготовці студентівСкачати 309.4 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір309.4 Kb.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
ДРУЗЬ Юрій Миколайович

УДК 378.14+378.147
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ

В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти


А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ - 2000

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному

університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор

Кондрашова Лідія Валентинівна,

Криворізький державний педагогічний

університет, проректор
Офіційні опоненти - доктор педагогічних наук, професор

Василенко Володимир Аркадійович,

СПІ Педагогічна Академія, ректор


- кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітникРедько Валерій Григорович,

Інститут педагогіки АПН України,

завідувач лабораторії методики іноземної мови
Провідна установа - Київський державний лінгвістичний університет,

кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ

Захист відбудеться 2 листопада 2000 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, за адресою: 04053, Київ-53, вул. Артема, 52А, корпус ІІІ, ауд. 20.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, Київ-53, вул. Артема, 52А).

Автореферат розіслано 2 жовтня 2000 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема підвищення рівня професійної підготовки випускників вищої школи особливо актуальна на сучасному етапі розвитку суспільства.

У результаті аналізу стану професійної діяльності менеджерів виявлено суперечність між соціальним замовленням на підготовку фахівців, що володіють творчим мислен-ням, формами взаємодії й співпраці з людьми, можуть швидко й ефективно вирішувати управлінські завдання та реальним розв’язанням цієї проблеми у вищій економічній школі. Усунути ці суперечності можна шляхом створення системи економічної освіти, адекватної суспільним потребам, упровадження нових технологій підготовки економічних кадрів.

Орієнтація економіки України на міжнародні контакти, інтернаціоналізація ділових відносин передбачає необхідність перебудови діяльності вузів економічного профілю на основі більш ефективних наукових підходів, підвищення питомої ваги кожної навчальної дисципліни в професійному становленні майбутніх фахівців. Швидке зростання попиту на спеціалістів, що добре володіють управлінськими знаннями й навичками іншомовного спілкування в професійних ситуаціях, зумовлює необхідність використання імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі.

Для вирішення цієї проблеми вагомий внесок зробили вчені Г.В.Беркаш, Л.Л.Гу-раль, М.В.Єлухіна, І.О.Зимня, Г.О.Китайгородська, Г.Лозанов, С.І.Мельник та ін. Ефектив-ність використання ігрових методів у навчальному процесі вищої школи доведено в дослідженнях А.О.Балаєва, В.П.Бедерханової, Л.І.Девіної, І.В.Драгомирець-кого, В.Ф.Комарова, Ю.Е.Краснова, С.Б.Славкової, Н.Н.Страздас, Є.А.Хруцького та ін.

Особливий інтерес викликають дослідження, що стосуються вивчення специфічних особливостей менеджменту й моделі професійних якостей випускника вищої економічної школи, серед яких приорітетними є вміння контактувати з людьми (Л.Якокка), вміння самостійно, у межах компетенції, приймати рішення й нести за нього особисту відповідальність (У.Беннісон), комунікативні здібності (М.Біркенбіль), вміння встановлювати ділові контакти (Г.Мінтцберг), здібності до міжособистісного спілкування (Ю.О.Морозов), мовне спілкування з урахуванням специфіки міжкультурної комунікації (Г.А.Гришенкова).

Практичне значення мають результати дослідження з питань імітаційно-ігрового моделювання (В.М.Єфімов, А.П.Хачатурян), ролі гри при навчанні іноземної мови (Н.Г.Баришникова, О.О.Вербицький, С.І.Мельник та ін.), ігрові форми розвитку комунікації (Є.С.Аргустанянц, П.Б.Баранов, Н.І.Гез, І.Н.Горєлов, Н.П.Потапова, Е.П.Шубін та ін.).

У результаті аналізу наукової літератури з проблеми виявлено різні шляхи її вирішення, а саме: удосконалення процесу навчання у вузі шляхом приведення його змісту у відповідність з професіографічною моделлю фахівця; використання активних форм і методів навчання; виявлення сукупності умов, що забезпечують його результативність. Головним недоліком пошуку ефективних шляхів реформування освіти є їх однобічність. У полі зору дослідників знаходяться або інформативно-змістовні, або процесуальні аспекти проблеми. Зібрані та осмислені факти дозволяють зробити припущення, що оптимальним підходом до організації процесу навчання у вузі загалом чи до вивчення будь-якої дисципліни, є синкретизм обох аспектів, тобто реалізація змістовно-процесуального підходу до підготовки майбутніх фахівців. Великі можливості в плані формування творчої особистості фахівця-економіста містить у собі імітаційно-ігровий підхід до організації навчальної роботи зі студентами, а використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови забезпечує професійне спрямування, позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, створює необхідні умови для їхнього професійного становлення. У ділових іграх закладено потужний потенціал для підготовки майбутніх фахівців до іншомовного спілкування, вироблення в них професійно значущих якостей у процесі пошуку виходу із комунікативно-ігрових ситуацій.

Актуальність дослідження визначається нагальною потребою суспільства у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки, у тому числі управлінських кадрах, а також недостатньою теоретичною й практичною розробкою цієї проблеми. Все викладене вище зумовило вибір теми дослідження “Педаго-гічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою комплексної теми кафедри педагогіки Криворізь-кого державного педагогічного університету, включеної на конкурсній основі до координаційного плану найважливіших досліджень Міністерства освіти України (протокол №1 від 9 січня 1996 р.).

Тема затверджена на вченій раді Криворізького державного педагогічного університету (протокол №3 від 12 жовтня 1995 року), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України (протокол №1 від 21 січня 2000 р.).Об'єкт дослідження - професійна підготовка менеджерів у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження - педагогічні умови використання діло-вої гри в процесі підготовки майбутніх менеджерів до професійного спілкування іноземною мовою.

Мета дослідження полягає в розробці та теоретичному обґрунтуванні імітаційно-ігрового підходу до навчання майбутніх менеджерів спілкуванню іноземною мовою в професійно зорієнтованих ситуаціях, виявленні пе-дагогічних умов, що забезпечують ефективність ділової гри для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів до іншомов-ної комунікації; їх експериментальній перевірці.

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:

1. Виявити специфіку професійної діяльності менеджерів і можливості її комунікативно-ігрової імітації в процесі навчан-ня студентів іноземної мови.

2. Визначити дидактичні функції ділової гри, її місце й можливості в навчанні студентів іншомовного спілкування професійного спрямування, виявити комплекс педагогічно доцільних принципів ділової гри.

3. Виявити сукупність педагогічних умов, що забезпечують результативність ділових ігор у ході підготовки майбутніх спеці-алістів до іншомовної комунікації, експериментально перевірити їх ефективність.

Методологічні засади дослідження: основні положення теорії пізнання, сучасні парадигми безперервної освіти, особистісно-діяльнісний підхід до вивчення об’єкту дослідження.

Теоретичні положення підготовки студентів до іншомовного спілкування професійного спрямування ми пов’язували з концепціями психо-логічної школи (теорія діяльності О.М.Леонтьєва, теорія особис-тості й колективу А.В.Петровського), уявленнями про мовну ді-яльність (О.О.Леонтьев, І.О.Зимня), використанням сфери несві-домого в навчанні (Г.Лозанов), обґрунтуванням емоційно-смислового навчання інозем-ної мови (Е.Л.Носенко). При цьому враховувалися результати дослід-жень методологічних проблем вищої освіти (Б.Г.Ананьев, С.І.Архангель-сь-кий, О.О.Вер-биць-кий); діалектичних основ пізнавальної діяльності (К.О.Абульханова-Славська, П.Я.Гальперін, Г.С.Костюк, В.О.Онищук, М.М.Скат-кін, С.Л.Рубінштейн та ін.); активності й самостійності особистості в навчанні (Л.П.Аристова, О.В.Брушлинський, В.К.Буряк, В.І.Євдокимов, В.І.Лозова, В.Ф.Паламарчук, Т.І.Шамова, Л.П.Якубинська та ін.); технології професійної підготовки студентів вузів (А.М.Бойко, В.М.Вергасов, О.Ф.Есаулов, Л.В.Кондрашова, Ю.М.Кулюткін, Р.І.Хмелюк та ін.).Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури з теми досліджен-ня з метою відбору й осмислення фактичного матеріалу; імпретаторсько-аналітичний аналіз концепцій, теорій, методик, що мав на меті виявлення шляхів вирішення досліджуваної проблеми; соціологічні методи (анкетування, бесіда, інтервіювання, тестування, спостереження) - для виявлення та подальшого аналізу досліджуваних явищ; моделювання, яке використовувалось для розробки комунікативно-ігрових ситуацій, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності студентів; експеримент; аналіз результатів діяльності студентів у процесі їх підготовки до іншомовного професійного спілкування; статистичні методи обробки отриманих даних з метою виявлення кількісних та якісних характеристик результативності дослідно-експериментального навчання.

Експериментальна база та етапи дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася в три етапи на базі Київського національного економічного університету, Криворізького економічного інституту та Кримського економічного інституту. Різними видами дослідження було охоплено 600 студентів.

На першому етапі (І994-І995 р.р.) проводилося теоретичне обґрунтування проблеми, аналіз специфіки реалізації ігрового підходу в підготовці майбутніх менеджерів до професійного іншомовного спілкування, уточнювався понятійний апарат, розроблялася програма констатуючого й формуючого експериментів.

На другому етапі (І996-І997 р.р.) апробовувалися методики дослідження, проводився діагностуючий експеримент, перевірялася сукупність педагогічних умов, що забезпечують результативність ділових ігор під час навчання студентів іншомовного спілкування в професійно значущих ситуаціях; уточнювалися показники й рівні сформованості готовності студентів до спілкування іноземною мовою в ситуаціях, наближених до їхньої майбутньої професійної діяльності.

На третьому етепі (І998-2000 р.р.) аналізувалися й узагальнювалися матеріали дослідження, оброблялися експериментальні дані; формулювалися висновки, розроблялися й впроваджувалися в практику діяльності вищої школи науково-методичні рекомендації з використання ділових ігор у процесі навчання студентів іншомовного спілкування професійного спрямування.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що обґрунтовано наукові та соціокультурні підходи до реалізації можливостей ділової гри в процесі підготовки майбутніх менеджерів до професійного спілкування іноземною мовою; визначено комплекс педагогічно доцільних принципів оптимальної взаємодії учасників гри; виявлена та науково обгрунтовано систему мотивуючих чинників, що впливають на формування позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови як засобу професійного іншомовного спілкування; розроблено педагогічну технологію оволодіння студентами стратегією й тактикою іншомовного спілкування в комунікативних ситуаціях професійного спрямування; розроблено та експериментально перевірено методику проведення ділової гри в професійній підготовці майбутніх фахівців.

Практичне значення одержаних результатів дослідження:

Розроблено та експериментально перевірено систему ділових ігор, що забезпечують вироблення й закріплення навичок комунікативної поведінки, ситуаційних тестів підготовки студентів до управлінського спілкування; апробовано методику проведення занять в умовах психологічного комфорту, співпраці й співтворчості, змістовна сторона яких зорієнтована на різноманітну країнознавчу й філологічну інформацію професійного спрямування, поєднання говоріння й аудіювання з урахуванням того об’єктивного фактора, що іноземна мова є не тільки об'єктом вивчення, а й засобом професійної комунікації.

Матеріали дослідження можуть бути використані в практичній діяльності викладачів вузів, а також у системі післядипломної освіти фахівців з метою підвищення кваліфікації.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, рекомендації й результати дослідження обговорювалися на щорічних наукових конференціях у Київському національному економічному університеті і Криворізькому економічному інституті, доповідалися на засіданнях кафедри іноземних мов Київського національного економічного університету, на науково-методичних семінарах молодих дослідників, постійно діючих на кафедрі педагогіки Криворізького педагогічного університету. Результати дослідження доповідалися на Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м.Кривий Ріг - 1998р.; м.Херсон - 1999р.). Упровадження результатів дослідження здійснювалося також шляхом публікації статей, виступів на семінарах, конференціях з проблеми дослідження.

Публікації. За результатами дослідно-експериментальної роботи опубліковано 5 статей, підготовлено методичні рекомендації.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списка використаних першоджерел (291 назва). Основний текст дисертації викладено на 162 сторінках. У роботі наведено 19 таблиць, 2 діаграми, 2 схеми.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, визначені об’єкт, предмет, методи наукового пошуку, сформульовані гіпотеза та завдання дослідження; викладена методологічна та теоретична основа, етапи дослідження; показана наукова новизна й практичне значення здобутих результатів, наведені дані про апробацію результатів дослідження.

У першому розділі “Теоретичні основи використання ділової гри в навчанні студентів іншомовного спілкування” доведено, що підготовка майбутніх спеціалістів-менеджерів в умовах вищої школи не може бути результативною без урахування специфіки сучасного менеджменту як специфічного виду діяльності; показано різноманітність у тлумаченні сутності поняття "менеджмент"; з’ясовано, що в одних дослідженнях науковці визначають його як процес, за допомогою якого люди на основі співробітництва спрямовують свої зусилля на досягнення поставленої мети, в інших - як вид управлінської діяльності, що функціонує за допомогою людей, наділених адміністративною відповідаль-ністю. Діяльність менеджера розглядається в дослідженні як метадіяльність (організація діяльності іншого), а процес навчання у вузі орієнтується на модель сучасного менеджменту, що поєднує в собі функції й особисті якості менеджера-професіонала. Одним із важливих показників його професіоналізму є здатність до комунікації, у тому числі - до іншомовного ділового спілкування. Обґрунтовано, що викладання іно-земної мови у вищій школі є невід’ємною складовою професійного становлення майбутніх менеджерів і повинно будуватися на принципі педаго-гічної взаємодії, співпраці й співтворчості, оскільки в процесі реалізації згаданого принципу підвищується активність студентів в опануванні не тільки специфічною іншомовною термінологічною лексикою, але й уміннями іншомовної ділової комунікації, технологією управління особистою пізнаваль-ною діяльністю. За таких умов студенти оволодівають технологією взаємодії в системі стосунків "викладач-студент", методикою створення атмосфери взаємодовіри й міжособистісного спілкування, що дозволяє здійснювати самореалізацію особистості в навчанні. На аудиторних заняттях опрацьовується стиль творчого спілкування, показниками якого є:

- активність сторін, що спілкуються, їх співтворчість;

- обсяг і вид спілкування;

- інтенсивність спілкування, що проявляється в динаміці, насиченості різних видів взаємодії в системі "викладач-студент";

- психологічний комфорт, що забезпечує саморозкриття особистості;

- створення індивідуальної програми спілкування зі студентом;

- взаємодія й співпраця суб’єктів навчального процесу.

Акцентується увага на тому, що навчальний процес у вузі повинен будува-тися таким чином, щоб студенти оволодівали професійною інформацією, закріплювали знання й уміння, перетворюючи їх на інструмент практичної дії й комунік-ації. Нові знання накопичуються й опрацьовуються довкола самої діяльності, що моделюється, і яка в свою чергу породжує потребу студентів у поповненні новою інформацією. Специфіка такої інформації полягає в тому, що вона має допоміжний характер, а головна мета полягає у вирішенні професійно значущого завдання засобами навчального предмета. Моделювання комуніка-тивних ситуацій професійного спрямування служить механізмом мовлен-нєвої комунікації і реалізації взаємодії суб'єктів пізнавальної діяльності, що зумовле-но системою професійних і духовних цінностей. Посилення в навчальній роботі процесуальної сторони засобами використання комунікативних ситу-ацій сприяє збагаченню словникового запасу майбутніх спеціалістів іншомовною лексикою, опануванню навичками спілкування іноземною мовою в ситуаціях максимально наближених до реальних.

У процесі дослідження підтверджено правомірне використання імітаційно-ігрового підходу до організації навчання у вузі, оскільки ігрові форми й методи в підготовці спеціалістів економічної сфери, у тому числі менеджерів, дозволяють опти-мально врахувати професіографічні вимоги обраної спе-ціальності, створити ситуації, включаючись в які вони оволодівають мистецтвом швидко й ефективно вирішувати управлінські завдання, опановують прийомами іншомовного спілку-вання, вдосконалюють економічне мислення. Такий підхід забезпе-чує заміну традиційної педагогічної технології більш ефективною, специфіка якої полягає в нових принципах відбору й організа-ції мовного й мовленнєвого матеріалу, побудові моделі іншомовно-го професійного спілкування, оволодінні студентами психотехнікою ділового спілкування.

У розділі розкриваються також дидактичні функції ділової гри, її поліфункціо-нальна роль, що поєднує в собі мотиву-ючу, дидактичну, пізнавальну, особистісноформуючу й компенсаторську функції; конкретизується структура й характеризуються її компоненти, розкриваються її особливості, а саме:

- центр ваги ігрової перспективи переноситься на особистість студента - навчальна інформація є засобом розвитку індивідуальнос-ті;

- особистісне сприйняття перспективних ліній гри, можливість самоствердження й самовираження, професійне зростання студентів;

- організація пізнавальної й комунікативної діяльності студентів за формою імітаційно-ігрової моделі;

- актуальність, новизна, цікавий професійно зорієнтований характер навчальної інфор-мації;

- кожний учасник гри чітко уявляє свої функції й способи їх виконання;

- завдання-ролі максимально враховують потенціальні можливості та профе-сійний досвід студентів;

- позитивний емоційний фон проведення гри забезпечує психологічну за-хищеність і комфортність кожного її учасника.

У ході дослідження встановлено, що результативність ділових ігор у підго-товці студентів до іншомовного спілкування професійного спрямування зумовлю-ється сукупністю педагогічних умов, у число яких входить: пози-тивна мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів; ха-рактер стосунків у системі "викладач-студент", що будуються на принципі педагогічної взаємодії, співпраці й співтворчості; різ-номанітність ігрових ролей, що стимулюють позитивні емоції сту-дентів; високий рівень інтелектуальної активності її учасників і сформованості комунікативних умінь; залучення студентів до активної комунікативної діяльності; забезпечення психологічного комфорту для кожного учасника гри та високий рівень професіона-лізму викладачів вищої школи.

У кінці першого розділу подані висно-вки про те, що тільки тісна взаємодія й взаємозумовленість сукупності окреслених педагогічних умов забезпечує ефектив-ність ділової гри та якість підготовки майбутніх менеджерів до професійного іншомовного спілку-вання.

У другому розділі "Пе-дагогічні умови використання ділової гри в підготовці студен-тів до іншомовного спілкування та їх дослідно-експериментальна перевірка" викладено зміст програми експеримен-тальної роботи, визначені вихідні положення діагностуючого та формуючого експериментів, їх сутність, зміст, ана-ліз результатів.

Констатуючий експеримент проводився на базі Київського національного еко-номічного університету, Криворізького економічного інституту та Кримського економічного інституту. 3 метою вивчення рівня підготовленості студентів до спілкування іноземною мовою ми діагностували прояв різних показників цього складного професійно-особистісного утворення. За основу взято такі показники: успішність з іноземної мови; характер навчальної мотивації; комунікативна компетентність; комунікатив-на позиція; активність в іншомовному спілкуванні.

Отримані в процесі констатуючого експерименту дані свідчать, що у бага-тьох студентів відсутня установка на оволодіння професійним іншо-мовним спілкуванням; 16,1% опитуваних не змогли вира-зити розуміння сутності понять "творче спілкування", "комуніка-тивні вміння", "іншомовне ділове спілкування"; 28,6% із числа опитаних виявили пасивне ставлення до проблемних ситуацій спілкування іноземною мовою; 64,9% - відчували помітні трудно-щі у використанні особистих знань з іноземної мови в спілку-ванні з колегами на професійні теми; 74,7% студентів відмітили, що у вищому навчальному закладі не приділяється належна увага підготовці до іншо-мовного спілкування.

В існуючій практиці навчання студентів у вищій еко-номічній школі спостерігається розрив між змістом професій-ного навчання й основними характеристиками навчання іноземної мови. З одного боку, це проявляється в тому, що професійне навчання, яке представлене сукупністю спеціальних навчальних предметів, виступає начебто відірвано від практики навчання іншомовної мовленнєвої діяльності й розвитку кола "мовних" ін-тересів, що об'єктивно пов'язані з необхідністю вивчення дано-го базового, професійного предмета. З іншого боку, практика навчання студентів власне іноземної мови часто стоїть осторонь від навчально-професійної діяльності студента. При цьому чимало виклада-чів іноземної мови виходять з ілюзії можливості фор-мування у студентів "чистого" інтересу до вивчення іноземної мови на основі "чисто-го", тобто вільного від змісту й характеру їхньої професійної підготовки нав-чання мови. Введення текстів з професійної тематики відповідно до вимог програми з іноземної мови для вищої економічної школи видається лише зовнішньою реалізацією принципу зв'язку мовного й професійного навчання. Наслідком названого розриву є те, що діяльність студентів з оволодіння іноземною мовою в економічному вузі недостатньо мотивована й не сприяє формуванню в них професійно значущих умінь і навичок.

Зібрані факти зумовили необхідність проведення експеримен-тального навчання з використанням ділових ігор з метою подолан-ня виявленої суперечності між вимогами суспільства й рівнем го-товності спеціаліста до іншомовного спілкування. Нами встановлено, що ділові ігри, при дотриманні визначеної сукупності педагогічних умов у процесі їх використання в навчальному процесі, дозволя-ють досить швидко опанувати комунікативними вміннями, грамотно вживати іншомовну ділову лексику в комунікативно-ігрових ситуаціях, приймати рішення й успішно працювати з мовною інформацією, ро-зуміти співрозмовника, досягати поставлених завдань професій-ного спрямування. Саме ділова гра, в основі якої лежить кому-нікативно-ігрова ситуація максимально наближає майбутніх менеджерів до реаль-ної професійної діяльності.

Експериментальне навчання проводилося в природних умовах протягом п'яти років. Його завдання:

- визначити дидактичний та виховний потенціал ділових ігор у підготовці студентів до іншомовного спілкування в майбутній професійній діяльності;

- виявити сукупність педагогічних умов і експериментально перевірити їх вплив на підвищення ефективності ділової гри та якості підготовки студентів до спілкування іноземною мовою;

- визначити ефективність ділових ігор у навчанні студентів методів планування й вирішення професійних завдань, пошуку рішення, поведінки в ситуаціях, що моделюють форми взаємодії суб’єктів, оволодіння вміннями іншомовного спілкування;

- апробувати програму експериментального навчання студентів і на основі здобутих результатів розроби-ти методичні рекомендації щодо підготовки їх до іншомовно-го спілкування в професійних ситуаціях, максимально наближених до реаль-них.

Діагностичний зріз на початку експериментальної роботи по-казав, що труднощі студентів, які виникають у спілкуванні, зумовлені відсутністю в них чітких уявлень про існування залежності між рівнем професіоналізму і їх знан-нями іноземної мови, які в спілкуванні виступають показниками інтегративного професійно-особистісного утворення; недооцінкою ролі іноземної мови в їхньому професійному становленні, слабкою мовною підготовкою.

Розробляючи програму дослідно-експериментальної роботи, ми виходили з того, що навчання студентів професійного спілкування іноземною мовою передбачає використання на навчальних заняттях нової дидактичної технології, яка відрізня-ється від традиційної принципами відбору й організації мовного й мовленнєвого матеріалу. Виходячи з цього, експеримен-тальне навчання будувалося на особистісно-рольовому принципі відбору змісту навчальної інформації і організації пізнавальної діяльності сту-дентів засобами введення їх у комунікативно-рольо-ві ситуації, створення сукупності педагогічних умов, що забез-печують ефективне управління професійним спілкуванням і взаємодією учасників у модельованих ігрових ситуаціях. Поведінка взаємодіючих сторін здійснювалася в різних формах навчального діалогу. Ситуації доби-ралися так, щоб, моделюючи комунікативну поведінку кожного сту-дента під час виконання ігрової ролі, об'єднати всіх учасників ділової гри максимально можливим спілкуванням.

Педагогічна технологія навчання студентів іншомовного ділового спіл-кування в процесі експерименту базувалася на принципі поетапно-комунікативної організа-ції навчального матеріалу, сутність якого полягала в засвоєнні студентами великої кількості мовних одиниць, виробленні в них здатності активно використовувати словниковий запас іншомовної професійної лексики в ході спілкування, розумінні іншомовного мовлення, вмінні гнучко оперувати мовними одиницями в комунікативних ситуаціях, максимально наближених до їхньої майбутньої професійної діяльності, і поетапно вирішувати намічені завдання. Схематично таку модель технології навчання можна представити: “мовлення - мова - мовлення”; “синтез - аналіз - синтез”.

На початковому етапі у студентів формується комунікативне ядро майбут-нього іншомовного спілкування, наявність якого дає їм можливість оперувати великим обсягом комунікативно-мовних блоків.

Характерним для другого етапу є аналіз наявних лексико-граматичних знань студентів як об’єктивно необхідного компоненту спілкування іноземною мовою.

Третій етап (синтез) - це етап ситуативного варіювання мовними засо-бами в професійно зорієнтованих комунікативних ситуаціях.

Експериментальне навчання у своїй основі передбачало реалі-зацію принципа вільного вибору студентами комунікативних завдань-ролей різного рівня складності й можливостей форму-вання навичок іншомовного професійного спілкування. Цей принцип зумовлює необхідність урахування індивідуальних можливостей, здібностей і рівнів професійної й мовної підготовки студентів; забезпечення необхідних умов для самореалізації особистості майбутніх спеціалістів у навчально-пізнавальній діяльності.

У процесі експерименту студентам пропонувалися комунікативні завданння двох рівнів: завдання з рівнем жорстких рамок, тобто керуючих мовною діяль-ністю студентів; завдання, що спрямовують їхню мовну діяльність, детермінуючи при цьому лише коло мовних і мовленнєвих засобів. Обробка матеріалів забезпечила виділення мовної операції й введення її до кла-су мовної дії студента; введення опрацьованої й закріп-леної мовної дії в практику іншомовного спілкування.

Комунікативні завдання першого рівня становлять модель ко-мунікативного зразка, повторення моделі мовного зразка через ви-біркове опитування чи виконання в мікрогрупах. Комунікативні завдання другого рівня передбачають виконання комунікативного акту, підведення підсумків комунікативних дій студентів й ана-ліз ступеня оволодіння вміннями й навичками іншомовного спілку-вання.

Процес підготовки студентів до іншомовного професійного спілкуван-ня поєднав у собі три етапи: введення навчального матеріалу, ак-тивізація мовної інформації й практика професійного спілкування.

У ході експериментальної роботи виявлено вплив використання ділових ігор на тривалість зберігання у студентів накопичених знань, умінь і навичок іншо-мовного спілкування в професійних ситуаціях. У студентів експериментальних груп рівень зберігання відповідних знань, умінь і навичок виявився вищим порівняно зі студен-тами контрольних груп.

Результати підсумкового зрізу, проведеного після завершен-ня програми експериментального навчання з використанням ділової гри, дозволили виявити динаміку рівнів активності студентів, майбутніх менеджерів, в позитивний бік порівняно з результатами діагностичного зрізу, проведеного на етапі констатуючого експерименту, що наочно показані в діаграмі (див. діагр. 1)

Діаграма 1

Дані підсумкового зрізу з виявлення рівнів активності студентів після

завершення дослідно-експериментального навчання

Як видно з діаграми, використання ділових ігор у поєднанні з традиційни-ми методами навчання студентів дало позитивні результати. Активність студентів у навчальному процесі й спілкуванні іноземною мовою в професійно- зорієнтованих ситуаціях зросла (відповідно 35,8% і 48,8%). За результатами констатуючого експерименту кількість студентів, відне-се-них до високих рівнів активності була значно меншою (відповідно 15,6% і 10,6%).

Узагальнені дані дозволяють зробити висновки про те, що в результаті використання ділових ігор у системі з іншими методами навчання позначилася тенденція росту від більш низького до більш високого рівня комунікативної позиції майбутніх менеджерів. Якщо за результатами констатуючого експерименту тільки 5,5% студентів проявили високий, 26,7% - до-статній і 67,8% - низький рівень комунікативної позиції, то після закінчення дослідно-експериментального навчання 20,1% показали високий, 52,6% - достатній і 27,3% - низький рівень комунікативної позиції.

Помітні зміни відбулися в таких показниках як: настанова на вивчення іноземної мови, мовна компетентність, інтерес до іншо-мовного спілкування, прояв креативності в професійному спілкуванні майбутніх менеджерів. Саме ці показни-ки характеризують високий рівень їхньої підготовки до професійного іншо-мовного спілкування, про що свідчать суттєві зміни: 1) у рівні мотива-ції - сформовано позитивне ставлення до іноземної мови; стійкості інтересу до іноземної мови як навчального предмета і як процесу його засвоєння (95%); упевненості в оволодінні іно-земною мовою з метою її використання у майбутній професійній діяльності (92%); 2) у рівні навченості іноземної мови - студенти опанували узагальненим способом побудови цілісного семантичного тексту; 3) у характері функціонування пам'яті на основі довільно-го оперування узагальненими структурними схемами тексту й роз-витку внутрішніх мотивів, адекватних пізнавальним завданням, які включені в процес засвоєння іноземної мови на основі професійного спілкування.

Отримані результати свідчать про те, що використання діло-вих ігор у навчальному процесі не тільки позитивно впливає на якість знань з іноземної мови, але й на розвиток професійно зна-чущих якостей студентів. Виконання конкретних ролей, що складають основу діалога, ділової розмови, бесіди, зобов'язує студентів приймати професій-но значущі рішення, що підвищує рівень їх професійної компетентності, а з іншого боку, спілкування іноземною мовою закріплює навички іншомовного спілкування, збагачує їх словниковий запас і комунікативну культуру. Імітаційно-ігрова діяльність створює необхідні умови для активізації позиції студентів у навчальному процесі й можливість альтернативної поведінки.

У висновку викладені основні результати дослідження.

1. Усвідомлення специфіки обраної професії можливе лише в процесі виконання студентами конкретних професійних дій, зумовлених необхідністю орієнтації навчання на модель сучасного фахівця, основою якої є співробітництво й взаємодія студента й викладача в досягненні запланованих цілей, спільні заходи в підвищенні економічних результатів праці, уміле проектування й реалізація конкретних завдань щодо організації й управління виробничим процесом, міжособистісними взаємодіями суб’єктів цього процесу, різноманітними видами комунікацій.

2. Навчальний процес, що інтегрує інтелектуально-пізнавальний, комунікативно-діалоговий, імітаційно-ігровий, емоційно-особистісний види навчальної діяльності, потребує розробки й впровадження дидактичних технологій, зорієнтованих на формування особистісних установок, системи ціннісних орієнтацій і сенсу навчально-пізнавальної діяльності, а не тільки на передачу готових знань, умінь і навичок. Основу навчального процесу становить безпосередня активна участь студентів у діяльності, що моделює їх майбутню професію та ігрові форми її імітації.

3. Навчання, побудоване на імітаційно-ігровому підході, є ефективним, тому що забезпечує формування у майбутніх фахівців комплексу знань, умінь і навичок, необхідних для професійного спілкування іноземною мовою, здійснення адекватних мовленнєвих дій з урахуванням специфіки інтеркультурної ділової комунікації.

4. Ефективність використання імітаційно-ігрового підходу до навчання визначається тим, що він стимулює активну розумову діяльність студентів у процесі пошуку оптимального рішення проблемних завдань у змодельованих професійно зорієнтованих комунікативно-ігрових ситуаціях, формування соціального мислення й комунікативної поведінки студентів у процесі іншомовного спілкування.

5. Ділова гра повинна відтворювати предметний і соціальний зміст професійної діяльності, моделюючи систему відносин, специфічних для цієї діяльності. Вона відтворює в навчальному процесі ситуації іншомовного спілкування студентів; інтегрує мотивуючу, дидактичну, пізнавальну, особистісно-формуючу й компенсаторну функції. Все це сприяє:  • набуттю майбутніми спеціалістами професійного досвіду;

  • виробленню відповідних стилів мислення й поведінки студентів у ситуаціях іншомовного спілкування професійного спрямування;

  • формуванню у студентів комунікативних умінь, здібностей й культури іншомовного ділового мовлення;

  • накопиченню досвіду прийняття самостійних рішень і аналізу професійних завдань, що містяться в межах іншомовного спілкування.

6. Зміст матеріалу для проведення ділових ігор становить спеціально підібрана та сконструйована мовна інформація професійного спрямування, що дозволяє поєднувати навчання іноземної мови з виконанням професійних дій, моделюючих їх майбутню самостійну діяльність за фахом.

7. Ефективність ділових ігор у підготовці студентів до професійного іншомовного спілкування детермінується сукупністю педагогічних умов, а саме: позитивною мотивацією навчально-пізнавальної діяльності студентів; характером стосунків у системі “викладач-студент”, побудованих на принципі педагогічної взаємодії, співробітництва й співтворчості; різноманітністю ігрових ролей, стимулюючих позитивні емоції студентів; високим рівнем інтелектуальної активності учасників гри; сформованістю комунікативних якостей особистості; залученням студентів до активної комунікативно-ігрової діяльності професійного спрямування; забезпеченням психологічного комфорту для кожного учасника гри та високого рівня професіоналізму викладачів вищої школи.

Післяекспериментальний зріз сформованості умінь іншомовного спілкування студентів у професійно зорієнтованих ситуаціях дає підставу стверджувати, що ефективність використання ділової гри помітно зростає й проявляється в розвитку їх творчої фантазії, логічного мислення, уміння приймати рішення, відстоювати власну позицію та відповідати за свої дії.

Узагальнюючи викладене вище, можна стверджувати, що основні завдання дослідження вирішені, мета досягнута.Основний зміст дисертації розкритий у публікаціях автора:

1) Друзь Ю.Н. Реализация игрового подхода к обучению студентов иноязычному общению // Придніпровський науковий вісник. - 1998. - №103 (170). - С.40-45.

2) Друзь Ю.М. Ділова гра як засіб формування творчої особистості спеціаліста // Збірник наукових статей (за підсумком роботи Міжнародної науково-практичної конференції “Формування творчої особистості в навчальному процесі” - 26-27 листопада 1998р.) - Кривий Ріг, 1998. - С.81-85.

3) Друзь Ю.М. Oрганізація та проведення ділової гри в навчальному процесі при підготовці студентів до іншомовної комунікації // Рідна школа. - 1999. - №9. - С.43-44.

4) Друзь Ю.М. Типи навчальних ділових ігор // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. Вип.1. - Кривий Ріг: КДПУ, 1999. - С.21-32.

5) Друзь Ю.Н. Деловая игра как имитационная модель профессиональной деятельности студентов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.- Херсон: ХДПУ 2000. - С.69-74.Анотація

Друзь Ю.М. Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2000.

Дисертація присвячена пошуку педагогічних умов, які забезпечують результативність використання ділових ігор у підготовці майбутніх спеціалістів до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначена сутність іншомовної комунікації й можливості ділової гри для формування у майбутніх спеціалістів культури спілкування іноземною мовою в професійних ситуаціях, розкриті специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід; визначена структура, основні етапи підготовки ділової гри, розкрито багатофункціональний характер, особливості та умови підвищення її результативності, вплив навчальної ділової гри на мотивацію вивчення іноземної мови як засобу професійного спілкування, ситуацію успіху в навчанні.

Ключові слова: ділова гра, іншомовне професійне спілкування, ситуація успіху, педагогічні умови.

Аннотация

Друзь Ю.Н. Педагогические условия использования деловой игры в подготовке студентов к иноязычному общению. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального обучения. Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2000.

Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме педагогической теории и практики - поиску педагогических условий, обеспечивающих результативность использования деловых игр в подготовке будущих специалистов к иноязычному общению профессиональной направленности. В условиях усиления международных отношений, экономического сотрудничества и социокультурного обмена роль иностранного языка в подготовке будущих специалистов и их готовности к иноязычной коммуникации становится более значимой. Это требует от будущих специалистов умения конструировать собственные инновационные идеи в профессиональной деятельности, владения знаниями, способности определяться в окружающей действительности, системе межличностных отношений, речевой культуры не только на родном, но и на иностранном языке.

На основе теоретического и опытно-экспериментального изучения проблемы определена сущность иноязычной коммуникации и возможностей деловой игры в формировании у будущих специалистов культуры иноязычного профессионального общения, раскрыты специфические особенности процесса обучения, реализующего имитационно-игровой подход к изучению иностранного языка; определена структура, основные этапы подготовки и проведения деловой игры, раскрыты её многофункциональный характер, особенности и условия, повышающие результативность имитационно-игрового подхода к организации процесса обучения и использования деловых игр в подготовке студентов к иноязычному общению в будущей профессиональной деятельности.

Теоретический анализ позволил выделить основные структурные компоненты деловой игры, охарактеризовать её функции и способы организации в процессе подготовки студентов к иноязычному общению; раскрыть различные подходы к построению педагогической технологии обучения будущих специалистов иностранному языку, объединяющей в себе новые принципы структурирования учебной информации, игровые формы и методы, вербальные и невербальные дидактические средства, свободу выбора игровых ролей и ситуации успеха, стимулирующие профессиональное становление обучаемых и обеспечивающие каждому студенту прогресс в соответствии с его индивидуальными способностями, возможностями и уровнем иноязычной профессиональной компетенции.

В диссертации предложена трёхуровневая модель овладения иноязычным общением; разработан и экспериментально проверен комплекс деловых игр, обеспечивающих выработку и закрепление навыков коммуникативного поведения; ситуационных тестов по подготовке студентов к управленческому общению; изложен результат апробации методики опытного обучения в условиях психологического комфорта, сотрудничества и сотворчества, содержательная сторона которых ориентирована на разнообразную страноведческую и филологическую информацию профессиональной направленности, сочетание говорения и аудирования с учётом того, что язык является не объектом изучения а средством коммуникации.

Проведенное исследование показывает, что деловые игры, при педагогически целесообразном использовании, содержат в себе большие резервы в развитии профессиональной индивидуальности обучаемых. Студенты, участвуя в игре, получают возможность развивать творческую фантазию, отстаивать свою пози-цию, логически мыслить, принимать решения и отвечать за свои действия. Воспитательному и развивающему эффекту деловых игр сопутствуют эмоциональная насыщенность учебной деятельности, связь наглядно-чувственного и абстрактно-логического в процессе усвоения материала.

Результатами проведенного исследования подтверждено предположение о том, что обучение студентов иноязычному общению будет протекать успешно при условии реализации имитационно-игрового подхода к их обучению, замены традиционной технологии обучения более эффективной, основу которой составляет имитационно-игровое моделирование профессиональной деятельности в овладении системой знаний и умений, необходимых для выработки профессинально грамотной стратегии и тактики общения обучаемых на иностранном языке.

Ключевые слова: деловая игра, иноязычное профессиональное общение, ситуация успеха, педагогические условия.Annotation

Druz Y.M. Pedagogical conditions of usage of a business game in preparing students for foreign-language intercourse activity.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 13.00.04 - theory and methodics of vocational training. Central Postgraduate Pedagogical Training Institute of APS of Ukraine, Kyiv, 2000.

The dissertation is devoted to the pedagogical conditions which provide effective results of usage of a business game in training students for foreign-language intercourse activity. On the basis of theoretical and experimental study of the problem the essence of a business game in formation of culture of foreign-language intercourse activity of future specialists have been determined, the specific institute’s process features which realize an imitation-playing approach to study of foreign language have been disclosed, the structure, main stages of creation of a business game, its peculiarities and conditions of improvement of its results, the influence of training game upon the motivation of study of foreign language, the situation of succes in study have been shown.Key words: business game, foreign-language business intercourse, situation of success, pedagogical conditions.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка