Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка3/3
Дата конвертації07.05.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3

Разом 260 79483 27327 1383 0 0 201 184 959 0 0 0 80665 28102 0 0 72128 23466

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

2012 р. © SMA 13674102

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1655 0

Придбання (виготовлення) інших необоротних 300 0 0

матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5 0

Придбання (вирощування) довгострокових 320 0 0

біологічних активів

Інші 330 0 0Разом 340 1660 0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 350 0 0 0

капіталі в:

асоційовані підприємства

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в: 380 0 0 0

частки і паї у статутному капіталі

інших підприємств

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 0

за справедливою вартістю 0

за амортизованою собівартістю 0

(423)


З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0

за справедливою вартістю 0

(425)

за амортизованою собівартістю 0(426)

2012 р. © SMA 13674102

(421)

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати 440 0 0

Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця 450 0 0

Реалізація інших оборотних активів 460 0 0

Штрафи, пені, неустойки 470 0 0

Утримання об'єктів житлово-комунального 480 0 0

соціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і витрати 490 27 215

у тому числі: відрахування до резерву 491 X 0

сумнівних боргів

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 500 0 0

інвестиціями в: асоційовані підприємства

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати 530 0 X

Дивіденди

Проценти 540 X 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0

Г. Інші доходи і витрати 570 0 0

Реалізація фінансових інвестицій

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 X

Списання необоротних активів 620 X 1

Інші доходи і витрати 630 16 16

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 0

послугами)

(631)Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 0 %

(632)


З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 0

основної діяльності (633)

2012 р. © SMA 13674102

V. Доходи і витрати

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 0Поточний рахунок у банку 650 59

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 660 0

книжки)

Грошові кошти в дорозі 670 0Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 59

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 0

(691)

VII. Забезпечення і резервиКод Залишок Збільшення Викорис- Сторно- Сума Залишок

Види забезпечень і резервів рядка на початок за звітний рік тано у вано очікуваного на кінець

звітному невико- відшкоду- року

року році ристану вання витрат

нарахо- додаткові суму у іншою

вано звітному стороною,

(створено) відраху- році що врахована

вання при оцінці

забезпечення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 710 0 0 0 0 0 0 0

працівникам

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 0 0 0 0 0 0 0

пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 0 0 0 0 0 0 0

гарантійних зобов'язань

Забезпечення наступних витрат на 740 0 0 0 0 0 0 0

реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на виконання 750 0 0 0 0 0 0 0

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

2012 р. © SMA 13674102

VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість Переоцінка за рік

на кінець року

збільшення чистої уцінка

вартості реалізації*

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 7 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 0 0 0

вироби

Паливо 820 4 0 0Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 0 0 0

Запасні частини 850 0 0 0

Матеріали сільськогосподарського 860 0 0 0

призначення

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0

Готова продукція 900 0 0 0

Товари 910 0 0 0Разом 920 11 0 0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код Всього на у т.ч. за строками непогашення

рядка кінець року до 12 від 12 до 18 від 18 до 36

місяців місяців місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 940 1202 1202 0 0

послуги

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 272 272 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

2012 р. © SMA 13674102

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3


Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 970 0

році

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0винуватців за якими на кінець року не прийнято

(позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 0

валова замовникам 1130 0

з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 1160 0

незавершеними будівельними контрактами

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3


Поточний податок на прибуток 1210 42

Відстрочені податкові активи: 1220 0

на початок звітного року

на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов'язання: 1230 0

на початок звітного року

на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - 1240 42

усього

у тому числі: 1241 42

поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених 1242 0

збільшення (зменшення) відстрочених 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - 1250 0

усього

у тому числі: 1251 0

поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених 1252 0

податкових активів

збільшення (зменшення) відстрочених 1253 0

податкових зобов'язань

2012 р. © SMA 13674102

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 959Використано за рік - усього 1310 1660

в тому числі на: 1311 0

будівництво об'єктів

придбання (виготовлення) та поліпшення 1312 1660

основних засобів

з них машини та обладнання 1313 588

придбання (створення) нематеріальних 1314 0

активів

погашення отриманих на капітальні 1315 0

інвестиції позик

1316 0

1317 0


Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний Не передбаченобухгалтер

2012 р. © SMA 13674102
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка