Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка2/3
Дата конвертації07.05.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статут-

випуску про ідентифіка- форма випуску вартість (грн.) ному

реєстрацію капіталі

випуску ційний номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.11.2010 1052/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та UA4000097687 UA4000097687 Документарні іменні 100,00 1100 110000,00 100

фондового ринку

Опис: Акцiями ВАТ не торгували на фондових бiржах та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв.

Обiг акцiй ВАТ у 2011 роцi здiйснювався тiльки на позабiржовому неорганiзованому ринку.

2012 р. © SMA 136741024. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N Дата Кількість Дата Номер Найменування органу, що Частка від

з/п зарахування акцій, що реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск акцій, статут-

акцій на викуплено випуску реєстрацію що викуплено ного

рахунок (шт.) акцій, що випуску акцій, капіталу (у

емітента викуплено що відсотках)

викупленоОпис: Товариство не проводило викуп власних акцій в звітному періоді.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 52155 52562 0 0 52155 52562

будівлі та споруди 51240 50564 0 0 51240 50564

машини та обладнання 538 1666 0 0 538 1666

транспортні засоби 186 136 0 0 186 136

інші 191 196 0 0 191 196

2.Невиробничого призначення: 1 1 0 0 1 1

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 1 1 0 0 1 1

Усього 52156 52563 0 0 52156 52563

Опис: На балансi Товариства облiковуються будiвлi i споруди:

- адмiнiстративна будiвля (два корпуса);

- технiчний корпус;

- будiвля котельної;

- будiвля КПП;

- адмiнiстративна будiвля «Яхта»;

- будiвля автостоянки та iншi.

Загальна ступiнь зносу будiвель та споруд на кiнець звiтного перiоду складає 31,7%.

До складу транспортних засобiв на кінець періоду входять 5 автомобiлiв, в тому числi:

2 грузових, 3 легкових . Ступiнь зносу – 83,6%.

До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп’ютерна та офiсна технiка. Ступiнь зносу – 81,4%.
Середнiй ступiнь зносу основних засобiв складає 34,4%.

Основнi засоби використовуються на 100%.

Обмежень на використання майна товариства немає.

Товариство здає в оренду 95% вiд загальної площi всiх будiвель Товариства.

Товариство не орендує основнi засоби у iнших органiзацi

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 54071 53948

Статутний капітал (тис. грн.) 110 110

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 110 110

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів

акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить 53961 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53961 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 53838 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 53838 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2012 р. © SMA 13674102

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата погашення

частина боргу користування

(тис.грн.) коштами (% річних)

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X

власним випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X

права (за кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 23 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання X 119 X X

Усього зобов’язань X 142 X X

Опис: д/н

2012 р. © SMA 13674102

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом періоду

Дата Дата Вид інформації

виникнення оприлюднення

події Повідомлення

у стрічці новин

1 2 3

16.02.2012 16.02.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,представництв

24.02.2012 27.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів

2012 р. © SMA 13674102

Інформація про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2010 4 3

2 2011 2 1

3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх

загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків XУ який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) д/нЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх X

повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про X

дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть) Прийняття рішення про конвертацію акцій на предявника в іменні прості акції бездокументарної

форми випуску

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

2012 р. © SMA 13674102

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)


Кількість членів наглядової ради 1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 4

років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні


Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) д/н

Інше (запишіть) д/нЧи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з ні

акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні


Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні


Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/н

2012 р. © SMA 13674102Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами

та обов'язками?

Так Ні


Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного X

управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

члена


Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 1

трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори Засідання Засідання

акціонерів наглядової ради правління

Члени правління (директор) ні ні ні

Загальний відділ ні ні ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) так так ні

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні

Секретар правління ні ні ні

Секретар загальних зборів так ні ні

Секретар наглядової ради ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні

Секретар загальних зборів акціонерів ні ні ні

2012 р. © SMA 13674102Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу


Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) ні ні так ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи так ні ні ні

бюджету


Обрання та відкликання голови правління так так ні ні

Обрання та відкликання членів правління так так ні ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової так ні ні ні

відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

Затвердження аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні так ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого ні

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт ні

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

2012 р. © SMA 13674102

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні


Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) д/нЯким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація

розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних ДКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці

ринок цінних паперів

товаристві акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати так так ні так так

діяльності

Інформація про акціонерів, які так так ні так так

володіють 10 відсотків та більше

статутного капіталу

Інформація про склад органів так ні ні так ні

управління товариства

Статут та внутрішні документи так ні ні так ні

Протоколи загальних зборів ні ні ні так ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових так ні ні ні ні

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних ні

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні


Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік XЯкий орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так Ні


Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) д/нЧи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

2012 р. © SMA 13674102З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні


Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/нЯкий орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому

році?

Так Ні


Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/нЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні


З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/нЧи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги так

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

2012 р. © SMA 13674102

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох

років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/нЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж ні

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у так

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України

(далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи ні

Не задовольняли умови договору з особою ні

Особу змінено на вимогу:

акціонерів ні

суду ні


Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного ні

управління? (так/ні)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть 01.01.1900 ;

дату його прийняття:

яким органом д/н

управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу ні ;

корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином д/н

його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини

такого відхилення протягом року

д/н


2012 р. © SMA 13674102
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС" за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно- Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234

правова форма

господарювання

Орган державного Не визначено за СПОДУ 0


Вид економічної Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0

діяльності

Середня кількість працівників (1) 4

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вул.Сiм'ї Хохлових, 15, м.Київ, Шевченкiвський р-н, 04119

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4


I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 19 19

первісна вартість 011 19 19

накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0

Основні засоби:

залишкова вартість 030 52156 52563

первісна вартість 031 79483 80665

знос 032 ( 27327 ) ( 28102 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036 0 0

накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 8 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 52183 52582

2012 © SMA 13674102

управління 1 2 3 4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 15 11

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 0

Готова продукція 130 0 0

Товари 140 0 0

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1183 1202

первісна вартість 161 1183 1202

резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 97 78

за виданими авансами 180 0 0

з нарахованих доходів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 311 272

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 353 59

у тому числі в касі 231 0 0

в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 13 9

Усього за розділом II 260 1972 1631

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 54155 54213

2012 © SMA 13674102

Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 110 110

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 2836 2836

Резервний капітал 340 2785 2785

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 48217 48340

Неоплачений капітал 360 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 370 0 ( ) 0 ( )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 53948 54071

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 ( ) 0 ( )

Цільове фінансування(2) 420 0 0

Усього за розділом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 57 13

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 80 56

з бюджетом 550 18 23

з позабюджетних платежів 560 0 0

зі страхування 570 0 1

з оплати праці 580 3 3

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 605 0 0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання 610 49 46

Усього за розділом IV 620 207 142

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 54155 54213

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі

статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки:

ПРИМІТКИ

До фінансової звітності за 2012г.

Ф. 1 .БАЛАНС

2012 © SMA 13674102

Приватне акціонерне товариство “КРОНОС”, яке в результаті зміни типу і найменування акціонерного товариства

згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 22 від 09.04.2011 року) та з метою приведення своєї діяльності

у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» продовжує діяльність та є правонаступником всіх

прав і обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Кронос», яке було створене в результаті реорганізації

акціонерного товариства закритого типу Холдінгова компанія “Кронос” та приєднання до нього відкритого акціонерного

товариства “Крона” 04 серпня 1998 року.

Ідентифікаційний номер ПрАТ “Кронос” в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України –

13674102.

Товариство є власником знаку для товарів та послуг: Свідоцтво Держпатенту України про реєстрацію знаку для

товарів та послуг № 14096 від 29.12.1999р.

Юридична адреса Товариства : 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових,15.

Основними видами діяльності Товариства у звітному періоді було :

- надання в оренду власного нерухомого майна – приміщень з метою їх використання під офіси та інші виробничі

потреби.

Середня чисельність працюючих Товариства в 2012 році складає 4 чол.

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Фінансова звітність Товариства включає:

- Баланс на 31.12.2012 року.

- Звіт про фінансові результати за 2012р.

- Звіт про рух грошових коштів за 2012р.

- Звіт про власний капітал за 2012р.

- Примітки до річної фінансової звітності.

- Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2012р.

Облікова політика у звітному періоді.

Товариство у звітному періоді здійснювало ведення бухгалтерського обліку згідно національних Положень

(Стандартів) бух. обліку на підставі Закону України від 16.07.1999р. № 996 “ Про бухгалтерський облік і фінансову

звітність в Україні” зі змінами та доповненнями, наказу ПрАТ «Кронос» №1 від 01.01.2012р. «Про організацію

бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства».

Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві механізовано за допомогою бухгалтерської програми 1С: Підприємство

та 1С: Зарплата та кадри.

Балансова вартість активів протягом звітного періоду є справедливою вартістю, що підтверджено рішенням

інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації від 15.11.2012р.

На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. враховуються наступні нематеріальні активи:

- товарний знак

Амортизація на товарний знак не нараховується.

Збільшення первісної вартості основних засобів Товариства протягом звітного періоду пояснюється придбанням нових

основних засобів на суму 24,0 тис. грн. та віднесенням на балансову вартість основних фондів витрат по модернізації

та реконструкції уже існуючих на суму 1359,0 тис. грн. Загальна сума основних засобів, що надійшли протягом

звітного періоду складає 1383 тис.грн., також було зменшено вартість основних засобів по первісній вартості на суму

201 тис.грн. за рахунок їх продажу та ліквідації.

Амортизація основних засобів здійснювалась за методом зменшення залишкової вартості, при цьому норми амортизації

застосовувались відповідно ставкам, передбаченим Статтею 8.6. Закону України “Про оподаткування прибутку

підприємств” від 22.05.1997р. № 283/97-ВР до 01.04.2011 року. З моменту введення Податкового кодексу нарахування

амортизації здійснювалося з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів,

встановлених податковим законодавством. З 01.04.2011р. використовується прямолінійний метод нарахування

амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного

використання об’єкта основних засобів.

Ступінь зносу основних засобів Товариства станом на 31.12.2012 року становив 34,8 % від первісної вартості.

Протягом 2012 року Товариство списало здійснені у попередні періоди фінансові інвестиції у статутні фонди компаній:

ТОВ “Антарес” та ТОВ “Кронос-Пет-Сервіс» за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування у зв’язку з тим,

що з отриманням Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців встановлено, що

вищевказані підприємства ліквідовані та виключені з реєстру.

Запаси відображаються у Звіті про фінансовий стан за ціною придбання. Запаси Товариства складаються із матеріалів

виробничого призначення та паливно-мастильних матеріалів, які є динамічними, швидко обертаються, тобто їх вартість у

Звіті про фінансовий стан відповідає реальній ринковій вартості.

При видачі запасів у виробництво або їх продажу оцінка здійснюється за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.
Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 1202 тис. грн.

Ця заборгованість є поточною, терміном погашення до 12 місяців.

У зв`язку з тим, що придбання товаро-матеріальних цінностей та виконання послуг, в основному, здійснюється на

умовах передплати, станом на 31.12.2012р. ПрАТ “Кронос” має іншу поточну дебіторську заборгованість у розмірі 272

тис. грн. Вищевказана заборгованість є поточною та реальною. Термін її погашення до 12 місяців.

У Товаристві відсутня безнадійна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р.

Протягом звітного періоду Товариство має залишки грошових коштів у національній валюті. Залишок на 31.12.2012р.

грошових коштів складає 59 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. Товариство має залишки інших оборотних активів у сумі 9,0 тис. грн. Це податкові

зобов’язання по ПДВ.

Статутний фонд Товариства визначено в сумі 110 тис. грн., який поділено на 1100 штук акцій простих імених

бездокументарної форми випуску. Номінальна вартість однієї акції складає 100 гривень. Статутний фонд Товариства

внесений повністю. Збільшення (зменшення) статутного фонду протягом звітного періоду не відбувалося.

Інший додатковий капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 2836 тис. грн. Протягом 2012 року він не

змінився.

Резервний капітал станом на 31.12.2012р. складає 2785 тис. грн., протягом 2012 року сума Резервного фонду не

змінилася.

Нерозподілений прибуток за 2012р. збільшився на 123,0 тис. грн. за рахунок чистого прибутку звітного періоду.

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не нараховувався. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток,

додаткове пенсійне страхування, забезпечення гарантійних зобов`язань не проводилось.

Кредиторська заборгованість за надані послуги станом на 31.12.2012 року становить 13 тис. грн. Ця заборгованість є

поточною і реальною, з терміном погашення до 12 місяців.

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів на кінець звітного періоду складають 56,0 тис. грн.

Вищевказана заборгованість є поточною. Термін її погашення до 12 місяців.

Система оплати праці застосовувалась по методу штатного розкладу.

Поточні зобов`язання по оплаті праці станом на 31.12.2012 року складали 3,0 тис. грн., що є поточною заборгованістю

із розрахунків по оплаті праці за грудень 2012 року. Строк сплати яких не настав 31.12.2012р. Заробітна плата

протягом 2012р. виплачувалась працівникам своєчасно, без затримок та в повному обсязі.

Інші поточні зобов`язання Товариства станом на 31.12.12 р. становлять 46 тис. грн. ця заборгованість є поточною,

термін її погашення до 12 місяців.

Податковий облік у Товаристві ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України.

2012 © SMA 13674102

Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Не передбачена

2012 © SMA 13674102
КОДИ

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС" Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01

за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного Не визначено за СПОДУ 0

управління

Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234

форма господарювання

Вид економічної Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0

діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4


Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5086 9124

Податок на додану вартість 015 848 ( ) ( 1521 )

Акцизний збір 020 0 ( ) ( 0 )

025 0 ( ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 0 ( ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 035 4238 7603

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3638 ( ) ( 5729 )

Валовий: 050 600 1874

прибуток


збиток 055 0 ( ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 27 1474

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 061 0 0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати 070 246 ( ) 2193 ( )

Витрати на збут 080 0 ( ) 0 ( )

Інші операційні витрати 090 215 ( ) 1613 ( )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 091 0 ( ) 0 ( )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності: 100 166 0

прибуток

збиток 105 0 ( ) 458 ( )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи(1) 130 16 429

Фінансові витрати 140 0 ( ) 0 ( )

Втрати від участі в капіталі 150 0 ( ) 0 ( )

Інші витрати 160 17 ( ) 686 ( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 170 165 0

прибуток

збиток 175 0 ( ) 715 ( )

2012 © SMA 13674102

1 2 3 4


у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 176 0 0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177 0 ( ) 0 ( )

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 42 34

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 123 0

прибуток

збиток 195 0 ( ) 749 ( )

Надзвичайні: 200 0 0

доходи


витрати 205 0 ( ) 0 ( )

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 ( ) 0 ( )

Частка меншості 215 0 ( ) 0 ( )

Чистий: 220 123 0

прибуток

збиток 225 0 ( ) 749 ( )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1348 3895

Витрати на оплату праці 240 107 1628

Відрахування на соціальні заходи 250 39 478

Амортизація 260 959 2599

Інші операційні витрати 270 1646 935

Разом 280 4099 9535

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 1100 1100

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 11 1100

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 111,81 (680,9)

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 111,81 (680,9)

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

Примітки: ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Для визначення обсягу продажу ПрАТ “Кронос” ( надалі Товариство) використовувався метод нарахувань. Згідно з

цим методом продаж послуг визначається на останній день місяця, в якому надані послуги з оренди приміщення,

комунальні послуги , або на момент фактичного виконання інших послуг, що підтверджено договірними умовами,

рахунками-фактурами та актами виконаних робіт.

Протягом 2012 року вплив економічної кризи наклав значний вплив на показники діяльності Товариства. Так обсяг

продажу послуг від операцій з оренди майна становив: 5086 тис. грн., що значно менше ніж минулого року. Але,

приймаючи до уваги, що чисельність працівників Товариства також значно зменшилася, показник реалізації послуг за

2012 рік у розрахунку на одного працівника, навпаки збільшився.

Собівартість реалізованих послуг складає 3638,0 тис. грн. , що має наступну

структуру:

- Амортизація будівель, приміщень, устаткування – 953 тис. грн.

- опалення, освітлення, водопостачання, каналізація та інше утримання приміщень - 2636 тис. грн.

- витрати на оплату праці –24 тис. грн.

- відрахування на страхування – 7 тис. грн.

- Витрати на охорону праці та ТБ - 18 тис. грн.

Адміністративні витрати за звітний період складають 246,0 тис. грн. та мають наступну структуру: 2012 © SMA 13674102

- знос та амортизація офісного обладнання, автотранспорту та інших ОЗ і необоротних активів – 6 тис. грн.,

- Зарплата адмінперсоналу – 83 тис. грн.

- Відрахування на соціальне страхування – 32 тис .грн.,

- Консультаційні, рекламні, аудиторські послуги – 43 тис. грн.

- Матеріальні витрати – 61 тис.грн.

- Інші адміністративні витрати – 21 тис. грн.

Інші операційні витрати звітного періоду складають 215 тис. грн. та включають в себе:

податок на землю, екологічний податок та податок за водокористування – 113 тис. грн. , та інші операційні витрати

–102 тис. грн.

Інші операційні доходи за звітний період становлять 27 тис. грн., у тому числі:

- Відсотки банку за користування коштами – 21 тис. грн.

- Доходи від списання кредиторської заборгованості – 6 тис. грн.

Інші доходи у сумі 16 тис. грн. виникли за рахунок:

- доходи від реалізації ОЗ– 16 тис. грн.

Інші витрати в сумі 17,0 тис. грн. виникли в Товаристві за рахунок:

- списання необоротних активів –17 тис. грн.

Сума податку на прибуток, що відображена у Звіті про фінансові результати є фактично нарахований податок на

прибуток відповідно до бухгалтерського обліку

Згідно ПБО-17 “Податок на прибуток”. Причиною розходження між обліковим прибутком (за даними бухгалтерського

обліку) та податковим прибутком (за даними податкового обліку) є тільки постійні різниці, тому сума поточного податку

відповідає відповідним витратам по податку на прибуток.

Чистий прибуток за звітний період Товариства склав 123 тис. грн..

Середньорічна кількість простих акцій Товариства становить 1100 шт. Нарахування дивідендів за підсумками

діяльності Товариства у 2011 році у зв’язку із збитковим фінансовим результатом не відбулося.

Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний Не передбачено

бухгалтер

2012 © SMA 13674102

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС" КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01

за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно- Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234

правова форма

господарювання

Вид економічної Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0

діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів Форма N 3

за 2012 рік Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4


I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: 010 5090 9090

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 0 0

Повернення авансів 030 11 212

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 21 97

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 14

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0

Інші надходження 080 0 38

Витрачання на оплату: 090 3445 ( ) 5049 ( )

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095 0 ( ) 0 ( )

Повернення авансів 100 42 ( ) 262 ( )

Працівникам 105 87 ( ) 1321 ( )

Витрат на відрядження 110 0 ( ) 0 ( )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 ( ) 507 ( )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 40 ( ) 32 ( )

Відрахувань на соціальні заходи 125 42 ( ) 541 ( )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 125 ( ) 418 ( )

Цільових внесків 140 0 ( ) 0 ( )

Інші витрачання 145 0 ( ) 0 ( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1341 1321

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1341 1321

2012 р. © SMA 13674102

1 2 3 4


II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: 180 0 0

фінансових інвестицій

необоротних активів 190 19 914

майнових комплексів 200 0 0

Отримані: 210 0 0

відсотки

дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання: 240 ( 0 ) 0 ( )

фінансових інвестицій

необоротних активів 250 ( 1654 ) 4583 ( )

майнових комплексів 260 ( 0 ) 0 ( )

Інші платежі 270 ( 0 ) 0 ( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1635 -3669

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1635 -3669

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 0 ) 0 ( )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) 0 ( )

Інші платежі 360 ( 0 ) 0 ( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0

Чистий рух коштів за звітний період 400 -294 -2348

Залишок коштів на початок року 410 353 2474

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 227

Залишок коштів на кінець року 430 59 353

Примітки: ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

Рух грошових коштів у 2012 році по ПрАТ “Кронос” здійснювався у результаті операційної та інвестиційної діяльності .
Надходження грошових коштів у 2012 році становить 5 141 тис. грн., що складалося:

- Реалізація послуг – 5090 тис. грн.

- Повернуті аванси від покупців –11 тис. грн.

- Отримані відсотки банку за поточним рахунком – 21 тис. грн.

- Реалізація необоротних активів –19 тис. грн.
Видатки грошових коштів в звітному році становили 5 435 тис. грн. , що складалися:

- Витрати на товари та послуги –3445 тис. грн.

- Повернення авансів – 42 тис. грн.

- Витрачання на виплати працівникам – 87 тис. грн.

- На соціальні заходи – 42 тис. грн.

- Сплачений податок на прибуток –40 тис. грн.

- Інші сплачені податки та збори – 125 тис. грн.

- Придбання необоротних активів – 1654 тис. грн


Чистий рух коштів до надзвичайних подій за звітний період складав - (294) тис. грн. Залишок грошових коштів на

кінець звітного періоду складав 59 тис. грн.

Не грошових операції по придбанню необоротних активів не було.

Придбання чи продажу майнових комплексів протягом звітного періоду не проводилося.

2012 р. © SMA 13674102

Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний Не передбачена

бухгалтер

2012 р. © SMA 13674102

КОДИ


Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС" Дата 2013.01.01

за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 06024

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234

Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Звіт про власний капітал

Одиниця виміру: тис. грн.

за 2012 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 110 0 0 2836 2785 48217 0 0 53948

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок 050 110 0 0 2836 2785 48217 0 0 53948

на початок року

2012 р. © SMA 13674102

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

будівництва

Уцінка незавершеного 090 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 130 0 0 0 0 0 123 0 0 123

звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

статутного капіталу

Відрахування до резервного 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 р. © SMA 13674102

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплаче- Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений ний капітал

капітал капітал прибуток капітал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Анулювання викуплених 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вартості акцій

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

збитків

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 123 0 0 123

Залишок на кінець року 300 110 0 0 2836 2785 48340 0 0 54071

Примітки: ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.

Протягом звітного року власний капітал ПрАТ “Кронос” збільшився на 123,0 тис. грн. за рахунок чистого прибутку. На початок року власний капітал становив 53 948,0 тис. грн., на

кінець 2012 року – 54 071.0 тис. грн.

За звітний період змін у розмірі Статутного капіталу , іншому додатковому капіталі, резервному капіталі Товариства не відбулося.

Нарахування дивідендів згідно рішення Зборів акціонерів за підсумками

діяльності Товариства не відбулося.

Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний Не передбачено

бухгалтер

2012 р. © SMA 13674102

КОДИ


Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС" Дата 2013.01.01

за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 06024

Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234

форма господарювання за КВЕД 70.20.0

Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна

Одиниця виміру: тис. грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних Код Залишок на Надійшло Переоцінка (до- Вибуло за рік Нараховано Втрати від Інші зміни за рік Залишок на

активів рядка початок року оцінка +, уцінка -) кінець року

за рік амортизації зменшення

первісна накопи- первісної накопи- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи-

(переоцін чена (пере- чена (пере- чена корисності (пере- чена (пере- чена

ена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти-

вартість зація вартості зація вартість зація за рік вартості зація вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ресурсами

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на комерційні позначення 030 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Права на об'єкти промислової 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

власності

Авторське право та суміжні з ним 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 080 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

2012 р. © SMA 13674102

II. Основні засоби

Код Залишок на Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати від Інші зміни за рік Залишок на у тому числі

Групи матеріальних рядка початок року Надійшло (дооцінка +, вано кінець року

активів уцінка -) аморти- змен- одержані за передані в

за рік зації шення фінансовою орендою оперативну оренду

за рік корис-

первісна знос первісної зносу первісна знос ності первісної зносу первісна знос первісної зносу первісна знос

(пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере-

оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена)

вартість вартість вартість вартість

вартості вартості вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

поліпшення земель

Будинки, споруди та 120 75069 23829 855 0 0 0 0 872 0 0 0 75924 24701 0 0 72128 23466

передавальні пристрої

Машини та обладнання 130 2886 2348 490 0 0 10 9 65 0 0 0 3366 2404 0 0 0 0

Транспортні засоби 140 1131 945 19 0 0 173 157 16 0 0 0 977 804 0 0 0 0

Інструменти, прилади, 150 342 151 15 0 0 3 3 2 0 0 0 354 150 0 0 0 0

інвентар (меблі)

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні насадження 170 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 р. © SMA 13674102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малоцінні необоротні 200 50 50 4 0 0 15 15 4 0 0 0 39 39 0 0 0 0

матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

споруди

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші необоротні 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

матеріальні активи


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка