Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхуванняСкачати 116.17 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір116.17 Kb.
Додаток 3

до Інструкції про порядок нарахування і

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

(абзац перший пункту 5.3 розділу V)


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
від “___” ____________ 20_ року ______________________________

(місце складання)

________________________________________________________________________________

(найменування відповідного органу доходів і зборів)


в особі начальника відповідного органу доходів і зборів _______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)


що діє на підставі __________________________________________________з однієї сторони

(Положення про відповідний орган доходів і зборів)

(далі – Сторона 1),________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи)


(далі – Сторона 2), з іншої сторони, далі – Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – Договір), а саме у __________________________________________________________,

(вид або види страхування)

про таке:


  1. Предмет Договору

Цей Договір згідно із статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.


2. Права та обов'язки Сторін


2.1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження про сплату єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) достроково розривати Договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом;

4) інші права відповідно до Закону.

2.2. Сторона 2 зобов'язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;


Продовження додатка 3


2) повідомляти Сторону 1 про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу особи, яка уклала Договір, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

3) сплачувати єдиний внесок в порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

2.3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих особою, яка уклала Договір;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження про сплату нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

2.4. Сторона 1 зобов'язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2.


3. Порядок сплати єдиного внеску


3.1. Сторона 2 сплачує єдиний внесок в сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць залежно від виду страхування.

На момент підписання Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить _____________________________________;

(сума цифрами та словами)

розмір єдиного внеску становить ____________ %;

мінімальний страховий внесок становить ____________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить ____________ грн.

3.2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок у сумі ________ грн до ________________________________________ на рахунок _____________________________

(строк сплати єдиного внеску)

_______________________________________________________________________________,

(номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)

відкритий у _____________________________________________________________________

МФО ____________________, код за ЄДРПОУ ______________________________________ .

3.3. Про зміну показників, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 Договору, Сторона 1 повідомляє Сторону 2 в місячний строк з моменту виникнення змін.

3.4. Сторона 2, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Сторони 1. Новий Договір у тому випадку не укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.

3.5. Сторона 2 сплачує єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в Договорі,

Продовження додатка 3
за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.

3.6. Сплата єдиного внеску за попередні періоди з _____ до ____ в сумі ________ грн

здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання Договору і за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску.

4. Умови набуття Стороною 2 права на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

(пункти розділу 4 заповнюються залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування)
4.1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

За умови виконання Стороною 2 умов Договору Сторона 2 має право на призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії призначаються відповідно до статей 27-45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

4.2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

За умови виконання Стороною 2 умов Договору Сторона 2 має право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги:

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання;

забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування

Стороні 2, до дитячих оздоровчих закладів, санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільному обслуговуванні).

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги надаються в порядку, встановленому статтями 21, 34 - 39, 45 - 47, 50-53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

4.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

Призначення, перерахування та проведення страхових виплат Стороні 2, а в разі її смерті – непрацездатним членам її сім'ї проводяться відповідно до статей 21, 28, 29, 33, 34-36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків від 27.04.2007 № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за № 715/13982.

4.4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

За умови виконання Стороною 2 умов договору Сторона 2 має право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги:

допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата


для організації безробітним підприємницької діяльності;

допомога по частковому безробіттю;

матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або
Продовження додатка 3
підвищення кваліфікації безробітного;

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно -

технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

профорієнтація;

пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом

надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних; фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги надаються Стороні 2 за умови виконання умов Договору відповідно до статей 21-30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначених відповідним чинним в Україні законодавством.


6. Строк дії Договору


Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до __________ (не менше одного року), але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.


7. Порядок розірвання Договору


Цей Договір може бути достроково розірваний:

7.1. Стороною 2:

за її бажанням, якщо Договір діяв не менше одного року;

у разі систематичного порушення умов Договору Стороною 1.

7.2. Стороною 1:

набуття Стороною 2 відповідно до цього Закону зобов’язань щодо участі в системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб,

які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

у разі систематичного порушення Стороною 2 умов Договору;

у разі смерті Сторони 2.

7.3. За згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з

моменту прийняття рішення щодо розірвання.
Продовження додатка 3

8. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Сторона 1 Сторона 2

_________________________________ _______________________________

_________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________ ______________________________

_________________________________ (паспорт, серія, номер)

______________________________

(реєстраційний номер облікової картки

платника податків або серія та номер паспорта

(для фізичних осіб, які через свої релігійні

переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це

відповідний орган доходів і зборів та мають

відмітку у паспорті))

__________________________________

(номер посвідчення застрахованої особи)

_________________________________________

(дата народження)

________________________________________

(громадянство)

__________________________________________

(адреса)__________________________________________

(телефон)
Каталог: Res -> Blanks
Blanks -> Відмітка про одержання: вхідний № дата
Blanks -> Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. №260
Blanks -> Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Blanks -> Звіт про суми податкових пільг звітний податковий період рік
Blanks -> Наказ Міністерства фінансів України 16 червня 2015 року №560
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
Blanks -> Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню інформація
Blanks -> Звіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 20 рік Подають Терміни подання Форма №10-пі затверджено наказ Мінпраці України 10. 02. 2007 №42 Річна поштова
Blanks -> Інструкція про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 03. 10. 2014 р. N 17. 4-12/30


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка