Типовий договір орендиСкачати 125.45 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір125.45 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою

Кабінету Міністрів України
від N
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

торгового місця

Micтo ___________________, ___________________року

(число, місяць)

(повна назва ринку, торгового центру, комплексу, тощо)
(далі - Орендодавець) в ocoбi

(посада, прізвище ім'я та по батькові)

що діє на підставі з одного боку,

(назва документа)

та

(повна назва продавця)(далі - Орендар), що діє на підставі cepii №

виданого

року

(число,. місяць, piк)з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець за заявою Орендаря за встановлену цим Договором, на встановлений термін за плату надає Орендарю торговельне


місце № ___________на
території ринку (торгових центрах, комплексах, тощо) для торгівлі _________________________________________________________________

(продовольчими чи непродовольчими)


товарами, та надає послуги, визначені цим Договором.

1.2. Орендар здійснює торгівлю на наданому торговельному місці у відповідності з Правилами торгівлі на ринку, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами i в установлені строки сплачує Орендодавцю за встановленими тарифами орендну плату та плату за послуги.2. Орендна плата та плата за послуги

2.1. Орендар сплачує орендну плату та плату за послуги в poзміpi _____________

( ) щомісячно, до 25 числа місяця, що передує місяцю

(сума прописом)

за який здійснюється оплата. Орендна плата та плата за послуги визначається на підставі розрахунку. наданого Орендарем та підписаного Сторонами (далі - Розрахунок), встановлюється за тарифами, які діяли в момент укладення цього Договору i може переглядатись лише у pазi продовження до цього Договору на новий термін, або укладення нового договору.

2.2. Оплата за послуги, які не включаються до Розрахунку за пунктом 2.1, здійснюється Орендарем за окрему плату одразу після (перед) їx надання(м) за тарифами, ям діяли в місяці, в якому здійснюється оплата. При цьому Орендар сплачує лише за ті послуги, які фактично отримав. 1. Про зміну тарифів Орендодавець завчасно в письмовій формі повідомляє Орендаря за місяць, до дати їx введення в дію.

2.4. У разі недотримання вимоги, передбаченої пунктом 2.3 цього Договору, при продовженні до Договору на новий термін, або укладенні нового договору орендна плата та плата за послуги, що включаються в Розрахунок, не може бути переглянута i встановлюється у pозміpi, вказаному в пункті 2.1 цього Договору, а оплата за послуги, які не включаються до Розрахунку за пунктом 2.1, в поточному місяці здійснюється за попередніми тарифами.

3. Послуги, що надаються Орендодавцем

3.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує такі послуги (які включаються до розрахунку за пунктом 2.1 чи надаються окремо):

- прокат торговельного інвентарю, обладнання. засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;

- зберігання особистих речей i продукції в камерах схову, на складах i в холодильниках;

- зважування на товарних вагах, розрубка м'яса (рубачами м'яса ринку);

- утримання торговельного місця в належному стані;

- інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

- забезпечення місцями в готелях i на автостоянках за наявності їx на ринку;

- консультації спеціалістів;

- вантажно-розвантажувальні роботи i транспортні послуги;

- приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг;

-


4. Обов'язки Сторін

4.1. Орендодавець зобов'язаний:

- надати Орендарю торговельне місце № __________ на території ринку повністю підготовлене для торгівлі;


 • надавати Орендарю послуги, передбачені пунктом 3.1 цього Договору;

 • здійснювати капітальний ремонт торговельного місця;

 • своєчасно повідомляти Орендаря про зміну тарифів на орендну плату та плату за додаткові послуги в порядку, передбаченому пунктом 2.3 цього Договору;

 • підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному i протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної) техніки;

 • дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;

 • справляти ринковий збір, контролювати його оплату продавцями та перераховувати цей з6ip до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством;

 • не допускати до продажу товари, що заборонені, створювати належні) умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного i протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку та дотримання безпечних умов праці;

- надавати продавцям i покупцям інформацію щодо вимог Правил торгівлі на ринках, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);

- здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням;

- забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими (непродовольчими) товарами.

4.2. Орендар зобов'язаний: • використовувати торговельне місце за призначенням, не порушувати його нумерацію та місцезнаходження;

 • утримувати торговельне місце в належному санітарно-технічному i протипожежному стані, не допускати погіршення його стану;

 • своєчасно сплачувати орендну плату та плату за послуги;

 • сплачувати ринковий збір у встановленому порядку;

- дотримуватись Правил торгівлі на ринках, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, правил торгівлі продовольчими (непродовольчими) товарами, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог чинного законодавства;

 • дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;

 • передавати торговельне місце в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;

 • встановити на торговельному місці продавця табличку із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвищ, імені, по батькові продавця, а поряд розмістити копію патенту за фіксованим розміром податку чи копію свідоцтва про сплату єдиного податку та копію ліцензії (у paзi здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню);

 • здійснювати поточний ремонт торговельного місця;

 • своєчасно подавати Орендодавцю заяву про звільнення торгівельного місця на певний термін у порядку, передбаченому пунктом 5.3. про передачу торговельного місця в суборенду. розірвання Договору чи укладення нового договору.

5. Інші умови

5.1. Орендар має право передати своє торговельне місце в суборенду іншому підприємцю (Суборендарю), своєчасно письмовою заявою за 15 днів до такої передачі повідомивши Орендодавця. Орендодавець в 5-денний строк з моменту отримання такого повідомлення, задовольняє цю заяву чи відмовляє у її задоволенні в письмовому вигляді. Заява вважається задоволеною, якщо Орендодавець у 5-денний строк з моменту її отримання не повідомляє Орендаря про своє рішення. При цьому, строк надання торговельного місця у суборенду не може перевищувати терміну дії цього Договору. 1. Плата за суборенду, яку сплачує Суборендар Орендарю, не повинна перевищувати орендної плати, яку сплачує Орендар Орендодавцю за Розрахунком. При цьому, Суборендар має право на отримання послуг, передбачених пунктом 3.1 цього Договору i оплачує ці послуги Орендодавцю за тарифами, які діють в поточному місяці.

 2. Під час дії цього Договору Орендар має право подати Орендодавцю заяву про тимчасове звільнення свого торговельного місця на певний термін та надання Орендодавцю права надати торговельне місце іншому підприємцю на цей термін. Така заява подається Орендарем за 15 днів до бажаного звільнення торговельного місця. Дана заява розглядається Орендодавцем в порядку, передбаченому пунктом 5.1 цього Договору.

 1. У разі задоволення заяви (пункт 5.3 Договору) дія цього Договору припиняється i Орендодавець має право укладати тимчасовий договір оренди торговельного місця з іншим підприємцем на термін, вказаний в заяві Орендаря. Після закінчення терміну дії тимчасового договору, дія цього Договору поновлюється.

 2. Орендар, за згодою Орендодавця, за рахунок власних коштів має право здійснювати реконструкцію чи поліпшення торговельного місця. Заява Орендаря про надання згоди на здійснення реконструкції чи поліпшень торговельного місця подається за 10 днів до бажаного здійснення реконструкції чи поліпшень i розглядається Орендодавцем в порядку, передбаченому пунктом 5.1 цього Договору.

 3. Орендодавець зобов'язаний компенсувати кошти, витрачені Орендарем на реконструкцію чи поліпшення торговельного місця, здійснені в порядку, передбаченому пунктом 5.5 цього Договору. При цьому, кошти витрачені Орендарем на реконструкцію чи поліпшення торговельного місця, можуть бути за згодою Сторін компенсовані Орендодавцем шляхом включення їх в рахунок орендної оплати та плати за послуги.

6. Відповідальність i вирішення cпорів.

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому порядку.

7. Термін дії Договору, його продовження та припинення

7.1. Цей Договір укладено строком на 6 місяців, що діє з " " 200_ р. По «_____»_________ 200__р. включно. 1. Строк дії цього Договору за згодою Сторін може бути продовжений на той самий термін i на тих самих умовах, які були передбачені даним Договором. Вважається, що Сторони виявили згоду продовжити дію цього Договору, якщо Орендар здійснив орендну плату за місяць, який слідує за місяцем, в якому закінчився термін дії даного Договору, а Орендодавець прийняв таку оплату.

 2. Після закінчення терміну дії цього Договору Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди торговельного місця на новий термін.

 3. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін i оформляється шляхом укладання письмової угоди.

 4. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено, якщо Сторони не виявили бажання його продовжити;

 • загибелі орендованого майна;

 • достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням господарського суду;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.6. За ініціативою однієї із Сторін цей Договір може бути розірвано достроково в судовому порядку, якщо Сторони не виконують свої обов'язки взяті за цим Договором. Дострокове розірвання договору також допускається за згодою Сторін за заявою Орендаря, яка подається, за 15 днів до бажаного розірвання та розглядається Орендодавцем в порядку, передбаченому в пункт 5.1 цього Договору.

7.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

7.8. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.9.Обов'язковим додатком до цього Договору є Розрахунок орендної плати та плати за послуги.8. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Орендодавець Орендар

Додаток до

Типового договору оренди

торгового місця

Орендодавець ____________________________________________________________

(повна назва ринку, торгового центру, комплексу, тощо)

Орендар _______________________________________________________________

(повна назва продавця)


Розрахунок

орендної плати та плати за послуги
Назва послуги, що надає Орендодавець

Вартість послуги

(грн..)

1

Оренда торгового місця
2

Утримання торгового місця в належному стані
13

Зберігання особистих речей і продукції (в камерах схову, на складах, холодильниках, тощо)
4

Прокат (торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, тощо)1
5

Інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру
6

Консультативні послуги
7

Транспортні послуги і вантажно-розвантажувальні роботиІнше


Загальна сума до сплатиПідписи сторін :


Орендодавець Орендар

____________________________________ ___________________________М. П. (за наявності печатки)   М. П. (за наявності печатки) 1 1. потрібне підкреслити або зазначити


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка