Типова форма контрактуСкачати 186.48 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір186.48 Kb.
ТипКодекс
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником суб'єкта господарювання державного сектору економіки,

який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави,

призначеним (обраним) за результатами конкурсного відборум. _____________________

"___"____________200__р.__________________________________________________________________________________

(назва уповноваженого органу виконавчої влади або підприємства (далі - Орган управління)


в особі____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

З одного боку,
та громадянин_____________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

з другого боку, уклали цей контракт про таке:

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

іменований далі Керівник, призначається на посаду Керівника

__________________________________________________________________________________

(назва підприємства)
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.3а цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Орган управління зобов'язується створювати належні умови для роботи Керівника.
1.2. Цей контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління.

Кодекс законів про працю України, інші нормативно-правові акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.


1.3. Стосовно третіх осіб Керівник має повноваження, виконує функції та обов'язки, передбачені законодавством України, статутом підприємства та договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Керівник забезпечує діяльність підприємства згідно із законодавством України, статутом підприємства та цим контрактом в інтересах власника підприємства.
1.5. Керівник у своїй діяльності керується Конституцією та законодавством України, статутом підприємства та цим контрактом.
1.6. Керівник підзвітний Органу управління та відповідальний перед ним як перед роботодавцем.

2. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Керівник забезпечує складання проекту річного фінансового плану, бізнес-планів підприємства за встановленими законодавством формами й у визначений законодавством строк подає їх Органу управління на затвердження або погодження.

Керівник забезпечує виконання затвердженого фінансового плану, бізнес-плану підприємства та подає Органу управління звіт про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства (додаток) у строки, установлені чинним законодавством України.


2.2. Крім показників фінансового плану та бізнес-планів, Керівник відповідно до специфіки підприємства забезпечує виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, перелік і розміри яких щороку визначаються і затверджуються органом управління.
2.3. У разі виникнення непередбачених обставин, через які підприємство не може виконати власними засобами фінансовий план та/або показники ефективності використання державного майна і прибутку, Керівник не пізніше ніж у двотижневий строк від дати виникнення згаданих обставин подає Органу управління на погодження пропозиції щодо заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію негативних наслідків дії зазначених обставин. Одночасно за необхідності Керівник подає Органу управління на затвердження проект змін до фінансового плану підприємства або щодо розмірів показників ефективності використання державного майна і прибутку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Орган управління зобов'язаний:

надавати на запит Керівника інформацію про науково-технічні та технологічні досягнення в галузях, які відповідають специфіці виробництва та інфраструктурі підприємства;

сприяти Керівнику підприємства в отриманні інформації про тенденції кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку на продукцію та послуги підприємства, а також на продукцію та послуги, які споживає підприємство;

уживати разом з Керівником підприємства заходи, спрямовані на просування (експансію) продукції та послуг підприємства на внутрішній та зовнішній ринок;

інформувати підприємство про державні потреби в продукції;

здійснювати контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємством державного майна;

своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства.
3.2. Перевірки фінансової діяльності підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

При цьому Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити особам, відрядженим для перевірки, доступ до службової документації підприємства відповідно до законодавства України.


3.3. Орган управління має право вимагати від Керівника звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном. .
3.4. Керівник підприємства має право:

діяти без довіреності від імені підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

укладати договори відповідно до статуту підприємства та чинного законодавства України;

розпоряджатися коштами та майном підприємства в порядку, визначеному статутом підприємства та чинним законодавством України;

накладати на працівників підприємства стягнення відповідно до чинного законодавства України;

у межах своєї компетенції видавати накази та інші розпорядчі акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом управління, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
3.5. Керівник підприємства укладає трудові договори з усіма працівниками підприємства, а також може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів підприємства право наймання і звільнення працівників.
3.6. Під час наймання працівників Керівник підприємства застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом підприємства і цим контрактом, можливості у сфері організації оплати і стимулювання праці, а також відпочинку.
3.7. Керівник забезпечує одержання чистого прибутку в обсязі, визначеному фінансовим планом .
3.8. Керівник подає в установленому порядку Органу управління квартальну та річну фінансову звітність підприємства.
3.9. Керівник щокварталу подає Органу управління звіт про результати виконання показників, передбачених фінансовим планом.

У разі невиконання передбачених фінансовим планом показників Керівник подає Органу управління разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.


3.10. Керівник зобов'язаний вжити заходів щодо:

збереження таємниці та конфіденційної інформації на підприємстві, а також щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею);

поліпшення техніко-економічних характеристик підприємства;

забезпечення запланованих обсягів щомісячних надходжень до бюджетів;

капіталізації доходів, які передбачається одержати від управління державним майном;

ефективного використання та збереження майна підприємства;

забезпечення належного рівня охорони праці на підприємстві;

збереження робочих місць, забезпечення виплати заробітної плати працівникам та ліквідації її заборгованості (у разі наявності).

Керівник щокварталу подає Органу управління звіт про виконання зазначених зобов'язань.
3.11. Керівник зобов'язаний вживати заходів щодо уникнення та ліквідації заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі з проведення експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами, одержаними під гарантії Кабінету Міністрів України.

У разі, якщо у підприємства виникли зазначені заборгованості Керівник щокварталу зобов'язаний звітувати перед Органом управління про заходи, вжиті для їх ліквідації.


3.12. Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
3.13. Керівник під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

У разі делегування Керівнику підприємства повноважень з проведення колективних переговорів і укладення колективного договору він повинен забезпечити проведення колективних переговорів з укладення колективного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".


3.14. Керівник зобов'язаний дотримуватися вимог Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 N 262.
3.15. Керівник зобов'язаний періодично проходити атестацію в порядку, визначеному законодавством України.
4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА
4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

посадового окладу в розмірі______гривень і фактично відпрацьованого часу;

премії у розмірі посадового окладу.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі______________________________________________________

(зазначити випадки, коли премія не нараховується)

доплати_________________________________________________________у розмірі____гривень

(вид доплати)

(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу;

надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______гривень (або у відсотках до посадового окладу).

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, премії та надбавки скасовуються або зменшуються.
4.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за виконання функцій з управління підприємством, що становить________відсотків чистого прибутку підприємства;

винагорода за вислугу років відповідно до положення, що діє на підприємстві.

Розмір оплати праці, надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи

може бути підвищено або знижено у разі______________________________________________.

(зазначити підстави)

Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України.
4.3. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю___календарних днів. Оплата відпустки провадиться, виходячи з його щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства України.

У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління.
4.4. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі________гривень (не більше п'яти посадових окладів).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.
5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
5.3. Спори між сторонами розв'язуються в порядку, установленому чинним законодавством України.

6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ
6.1. У разі значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям актів законодавства кожна сторона має право порушувати питання про внесення змін (уточнень) до цього контракту, які оформляються додатковим договором.

Якщо одна сторона не погоджується із зазначеними змінами, вона повинна надати другій стороні письмову мотивовану відмову.


6.2. Керівник підприємства може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний за ініціативою Органу управління до закінчення строку його дії:

у разі порушення Керівником чинного законодавства України або обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи);

за умови недосягнення згоди між Органом управління та Керівником стосовно показників фінансового плану або показників ефективності використання державного майна і прибутку підприємства;

у разі неспроможності Керівника виконати контракт у зв'язку з систематичним невиконанням підприємством фінансового плану; показників, установлених відповідно до пункту 2.2 контракту; узгоджених заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію дії обставин, зазначених у пункті 2.3 контракту;

у разі незадовільних результатів атестації Керівника;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.


6.3. Керівник підприємства може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

систематичного невиконання Органом управління обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;

утручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників підприємства;

хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.


6.4. У разі дострокового припинення контракту Керівнику підприємства установлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат, нарахованих за три повні календарні місяці роботи;

інші виплати, передбачені чинним законодавством України.
6.5. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, то про це зазначається в трудовій книжці Керівника підприємства з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.6. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити Орган управління письмово за два тижні.

За цей період Керівник повинен передати керівництво справами підприємства першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд Органу управління разом із заявою про звільнення або переведення та протоколом засідання про заміну Керівника виконавчого органу підприємства.

7. УНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА СТРОК ЙОГО ДІЇ
7.1. Унесення змін та доповнень до контракту в період його дії здійснюється шляхом укладення між Органом управління та Керівником підприємства додаткових договорів у формі змін і доповнень до контракту, які стають його невід'ємною частиною.

Пропозиції щодо змін і доповнень до контракту подаються ініціатором іншій стороні виключно в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць до передбаченого їх впровадження. Погодження або письмову аргументовану часткову або повну відмову на отримані пропозиції інша сторона повинна надати стороні-ініціатору протягом двох тижнів з дати одержання.


7.2. Контракт укладається на строк

з "____"___________200... р. до "_____"______________200___р. включно.


7.3. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності його умов або окремих частин у разі, якщо:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники підприємства та інші особи у зв'язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

Сторони вживають заходи щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства.
7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
7.5. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
7.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
7.7. Загальний строк дії цього контракту не може перевищувати п'яти років. Після закінчення цього строку може укладатися новий контракт.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
8.1. Орган управління

Повна назва__________________________________________________________________________

Місцезнаходження_____________________________________________________________________

Ідентифікаційний код___________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N_______________________________________________________________

у банку_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали керівника або вповноваженої особи органу управління

____________________________________________________________"______"________200... р.

(посада, прізвище та ініціали особи, яка засвідчила укладення контракту)

(її підпис, печатка) (дата підпису)
8.2. Керівник

Місце проживання_____________________________________________________________________

Домашній телефон____________________________________________________________________

Службовий телефон___________________________________________________________________

Паспорт: серія_______________N________________________

виданий "_____"______________р.

____________________________________________________________________________________

(назва установи, яка видала паспорт)

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:

____________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)


___________________________

(прізвище та ініціали)______________

(підпис)


"___"_______________ 200__ р.

(дата підпису)


8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту.


8.4. Цей контракт укладено у двох примірниках, які одержали:


Орган управління

_____________________________

"___" ______________200_ р.

МП


Керівник

______________________________

"___" _________________200_ р.

МП


Додаток

до Типової форми контракту з керівником суб'єкта господарювання державного

сектору економіки, який має стратегічне значення для економіки і

безпеки держави, призначеним (обраним) за результатами конкурсного відбору


ЗВІТ

керівника підприємства, призначеного (обраного) за результатами

конкурсного відбору про виконання показників ефективності використання

державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства
Керівник підприємства______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Підприємство_____________________________________________________________________

(назва, місцезнаходження)

Орган виконавчої влади або підприємство, що вповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав контракт з керівником підприємства ___________________________________________________________________________

(назва)


Строк дії контракту_________________________________________________________________

Звітний період (квартал, рік)_________________________________________________________
Показники

Один.

вим.

Передбачено контрактом *

Фактичне виконання

за

кварталами

I, II, III, IV

усього за

рік

за кварталами

I, II, III, IV

усього з початку

року

Чистий дохід від реалізації продукції

тис. грн.

Валовий прибуток

тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності

тис. грн.

до оподаткування
Чистий прибуток

тис. грн.

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

%

Коефіцієнт рентабельності активів
Рівень зносу основних виробничих фондів

%

Інші


і
Керівник підприємства


___________________

(підпис)


______________________________

(прізвище та ініціали)------------------

* Показники майнового стану підприємства, передбачені контрактом, включаються тільки до графи "усього за рік".


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка